SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding"

Transkript

1 Ventilationsaggregat med varmegenvinding DK V.A002

2 Indhold 1 Advarsler Introduktion Beskrivelse af interface Betjeningspanel Symboler på displayet Menuindstillinger Indstilling af temperatur Manuel indstilling af ventilatorhastighed Manuel sommertilstand Vedligeholdelse Advarsler Udskiftning af udeluft-/fraluftfiltre Reset af filtertiden Kontrol af varmeveksleren Rengøring af ventilatorer Afmontering af inspektionslågen Rengøring af fraluftspjæld og diffusionsenheder til tilluft Kontrol af indtag af udeluft Kontroller taghætterne Kontrol af kanalsystem Fejlfinding Alarmliste...12

3 1 Advarsler Følgende advarsler vises i de forskellige afsnit i dokumentet. Fare Kontrollér, at strømforsyningen til aggregater er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller arbejde på elektriske dele. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør i henhold til gældende regulativer. Advarsel Systemet skal køre kontinuerligt og må kun stoppes i forbindelse med vedligeholdelse/service. Installationen af aggregatet og det komplette ventilationssystem skal udføres af an autoriseret installatør og i henhold til lokale love og regler. Pas på skarpe kanter i forbindelse med montering og vedligeholdelse. Anvend beskyttelseshandsker. Selvom der er slukket for strømmen til enheden, er der stadig risiko for personskade i forbindelse med dele, som endnu ikke er holdt op med at rotere. Sørg for, at der er monteret filtre, før aggregatet startes. Dette produkt må ikke anvendes af børn eller personer med fysisk eller mentalt handicap eller med manglende viden og erfaring, medmindre de er under opsyn og forinden er blevet instrueret i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn, så de ikke kan lege med produktet. Forsigtig Slut ikke tørretumblere til ventilationssystemet. Kanaltilslutninger/kanalender skal tildækkes under opbevaring og installation Systemair AB

4 A A 2 Introduktion er et ventilationsaggregat med varmegenvinding med indbygget modstrømsveksler. Der findes to modeller, højre (R) og (L) (figur 1). De forskellige modeller kendes på betjeningspanelet, som er placeret på aggregatets højre side på et (R)-aggregat og på venstre side på et (L)-aggregat. Denne manual indeholder grundlæggende oplysninger om brug og vedligeholdelse af aggregatet og det system, det er tilkoblet. C D B B D C R L Fig. 1 Højre- og venstremodeller Tabel 1: Beskrivelse af symboler Symbol Beskrivelse A Tilluft B Afkastluft C Udeluft D Fraluft Systemair AB

5 3 Beskrivelse af interface 3.1 Betjeningspanel Betjeningspanelet er indbygget i aggregatet på venstre eller højre panel på VTC 300. Betjeningspanelet er altid placeret på samme side af aggregatet som tilslutningen af tilluft (figur 1) I illustrationen nedenfor vises betjeningspanelet sammen med en kort beskrivelse (figur 2) Fig. 2 Betjeningspanel Position Beskrivelse Beskrivelse 1 Display Viser symboler, menuer og indstillinger 2 Menuvælger Gennemgå menuerne eller skift indstillinger og værdier ved at dreje knappen til venstre eller højre 3 Bekræft Bekræft menuvalg eller indstillinger ved at trykke på denne knap 4 Tilbage Gå tilbage i menuniveauerne ved at trykke på denne knap Systemair AB

6 3.2 Symboler på displayet Symbol Beskrivelse Beskrivelse Ventilatorhastighed Viser den aktuelle indstillede ventilatorhastighed. Ventilatorhastigheden kan indstilles manuelt i 3 trin (Lav, Nom. og Høj) ved at dreje menuvælgeren og trykke på bekræft, når indstillingen er udført. A B C Temp. Service Lav ventilation (A): Kan bruges, når bygningen forlades for en længere periode Nominel ventilation (B): Sørger for den nødvendige udskiftning af luften under normale forhold Høj ventilation (C): Forøger luftmængden, når det er nødvendigt Viser den aktuelle indstillede temperatur. Temperaturindstillingen foretages i 5 trin (fra helt tomt til fyldt symbol) og kan ændres manuelt ved at dreje på Menuvælger. Bekræft indstillingen ved at trykke på bekræft (kapitel 4.1 og kapitel 4.3). Åbn servicemenuen ved at trykke på bekræft Alarm Åbn alarmlisten ved at trykke på bekræft Systemair AB

7 4 Menuindstillinger 4.1 Indstilling af temperatur Tilluftstemperaturen indstilles manuelt i 5 trin på skærmen i hovedmenuen ved at trykke på temperatursymbolet (figur 3). Hvis der er installeret en elektrisk varmeflade eller en vandvarmeflade, er temperaturtrinnene 12,0, 14,5, 17,0, 19,5 og 22,0 C. Standardindstillingen er 12,0 C. Hvis aggregatet anvendes uden varmeflade installeret, eller hvis varmefladen er deaktiveret, er temperaturtrinnene15,0, 16,0, 17,0, 18,0 eller 19,0 C. Standardindstillingen er 15,0 C. Hvert temperaturtrin illustreres ved at temperatursymbolet fyldes mere og mere op. Fig. 3 Temperatursymbol 4.2 Manuel indstilling af ventilatorhastighed Ventilatorhastigheden kan når som helst indstilles manuelt i displayet i hovedmenuen. Ved at vælge ventilatorsymbolet og bekræfte (figur 4) kan ventilatorhastigheden forøges eller reduceres i 3 trin: Lav, Nom. og Høj. Dermed tilsidesættes det programmerede ugeprogram for aggregatet til udgangen af den aktuelle periode i ugeprogrammet. Fig. 4 Symbol for ventilatorhastighed 4.3 Manuel sommertilstand Manuel sommertilstand for VTC 300 forekommer, hvis der vælges et trin under 12 C (temperatursymbolet på hovedmenuen er helt tomt, figur 5). Det betyder, at bypass-spjældet åbnes. Hvis varmefladen er aktiv, slås den fra under manuel sommertilstand. Manuel sommertilstand afbrydes automatisk efter to minutter, hvis tilluftstemperaturen er 5 C. Hvis vandvarmeflade er installeret og aktiveret, annulleres den manuelle sommertilstand, hvis udeluftens eller tilluftens temperatur er 5 C. Fig. 5 Symbol for manual sommer drift Systemair AB

8 5 Vedligeholdelse Vedligeholdelse af skal normalt udføres 3-4 gange årligt. Bortset fra almindelig rengøring skal følgende overholdes: 5.1 Advarsler Fare Kontrollér, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller arbejde på elektriske dele. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør i henhold til gældende regulativer Advarsel Systemet skal køre kontinuerligt og må kun stoppes i forbindelse med vedligeholdelse/service Pas på skarpe kanter, når der udføres vedligeholdelse. Anvend beskyttelseshandsker. Sørg for, at der er monteret filtre, før aggregatet startes 5.2 Udskiftning af udeluft-/fraluftfiltre Filtrene kan ikke rengøres og skal derfor udskiftes efter behov. Dette gøres normalt 1-2 gange årligt afhængig af forureningsgraden på installationsstedet. Når det er tid til at udskifte filtrene, vises en alarm på betjeningspanelets display. Gør følgende, når dette sker: 1. Udskift filtrene som vist i illustrationen nedenfor (figur 6). 2. Nulstil filtertiden som beskrevet nedenfor (kapitel 5.2.1). Afhængig af filtrets tilstand kan det være nødvendigt at ændre driftstiden for filtret. Fig. 6 Udskiftning af filtre Systemair AB

9 5.2.1 Reset af filtertiden 1 Gå til servicemenuen ved hjælp af menuvælgeren 2 Åbn serviceniveauet ved at skrive passwordet. Brug menuvælgeren til at skrive cifrene, og bekræft ved at trykke på "bekræft" efter hvert indstillet ciffer. Password Gå til to Filterperiode, bekræft Service Skift password Filterperiode Tid/Dato 4 Vælg Reset: bekræft. JA ved hjælp af menuvælgeren, Ret om nødvendigt Udskiftningstid 9 måneder til det ønskede tidspunkt ved hjælp af "menuvælgeren", bekræft. Gå tilbage, til du når til hovedmenuen ved at trykke på "tilbage". Filterperiode Reset: NEJ Tid til udskiftning 9 måneder 5.3 Kontrol af varmeveksleren På trods af, at vedligeholdelse udføres som beskrevet (kapitel 5.2), vil der ophobes støv i varmeveksleren. Det er derfor særdeles vigtigt for at opretholde en høj effektivitet, at varmeveksleren fjernes fra aggregatet og rengøres jævnligt som vist nedenfor (figur 7). Varmeveksleren kan rengøres hvert 3. år. 2 1 Fig. 7 Afmontering og rengøring af varmeveksleren Systemair AB

10 5.4 Rengøring af ventilatorer Selvom der udføres løbende vedligeholdelse, f.eks. udskiftning filtre, kan der langsomt ophobes støv og fedt indvendigt i ventilatorerne. Dette forringer effektiviteten. Ventilatorerne kan rengøres som vist nedenfor. 1 Kobl aggregatet fra strømforsyningen ved at trække stikket ud af væggen 2 Fjern dækpladerne 3 Tag stikkene ud 4 Løsn beslaget, som holder ventilatoren, og træk forsigtigt ventilatoren ud 5 Rengør ventilatoren ved hjælp af en klud eller en blød børste. Undlad at bruge vand. Fastgroet snavs fjernes med mineralsk terpentin. Lad ventilatorerne tørre helt, før de monteres igen Systemair AB

11 5.5 Afmontering af inspektionslågen Hvis aggregatet er monteret et sted, hvor der ikke er meget plads, kan det være nødvendigt at afmontere inspektionslågen for at kunne foretage rengøring og vedligeholdelse. Lågen afmonteres som beskrevet nedenfor. 1 Kobl aggregatet fra strømforsyningen ved at trække stikket ud af væggen. 2 Fjern dækpladen foran bypass-spjældets motor. 3 Tag modulstikket ud af forbindelsen bag bypass-spjældets dækplade. 4 Løsn lågens skruer fra hængslerne Systemair AB

12 5.6 Rengøring af fraluftspjæld og diffusionsenheder til tilluft Systemet leverer frisk luft til dit hjem og udsuger den brugte indeluft via kanalsystemet og armaturerne. Armaturerne monteres i f.eks. loftet/væggen i værelser, stuen, vådrum eller badeværelset. Fjern armaturerne (figur 8) og vask dem i varmt sæbevand efter behov (armaturerne må ikke udskiftes). Armaturerne kan rengøres efter behov. Fig. 8 Afmontering af armaturer 5.7 Kontrol af indtag af udeluft Blade og forurening kan tilstoppe risten på luftindtaget (figur 9) og reducere aggregatets kapacitet. Kontroller risten på luftindtaget, og rengør den efter behov. Det anbefales at gøre dette minimum to gange årligt. Fig. 9 Udendørs rist på luftindtag 5.8 Kontroller taghætterne Taghætterne (hvis monteret), som er koblet til afkastkanalen, skal kontrolleres mindst to gange årligt og rengøres efter behov Systemair AB

13 5.9 Kontrol af kanalsystem Aflejringer af støv og fedt kan ophobes i kanalsystemet, også selvom den nødvendige vedligeholdelse som udskiftning af filtre udføres. Dette forringer installationens effektivitet. Kanalsystemet bør derfor rengøres/udskiftes efter behov. Stålkanaler rengøres ved at trække en børste, som er dyppet i varmt sæbevand, gennem kanalen via åbningerne til armaturerne eller særlige inspektionsluger i kanalsystemet (hvis monteret). Det anbefales at gøre dette hvert 5. år. Arbejdet udføres normalt af godkendte virksomheder med speciale på området. Fig. 10 Rengøring af kanalsystem Systemair AB

14 6Fejlfinding 6.1 Alarmliste Fejlen angives med tekst og advarselstrekant på displayet. Drej menuvælgeren til advarselstrekanten, og tryk to gange for at bekræfte. Alarm Beskrivelse Gør følgende Ventilator EMT/Frost Angiver en fejl på til- eller fraluftsventilatoren. Angiver, at overophedningsbeskyttelsen (når der er installeret en elektrisk varmeflade) eller frostbeskyttelsen (når der er installeret en vandvarmeflade eller en køleflade) er udløst. Alarmen vises på betjeningspanelet. Kontakt den virksomhed, der har installeret aggregatet, eller forhandleren. En alarm for udløst frostbeskyttelse medfører følgende: Begge ventilatorer stopper. Udelufts- og fraluftsspældene lukkes. Vandventilen åbnes helt (10V-signal sendes til aktuatoren). Aggregatet genstarter, når vandtemperaturen når +5K over den angivne frostbeskyttelsestemperatur. En udløst overophedningsbeskyttelse aktiverer en alarm på betjeningspanelet. Reset ved at trykke på den røde knap på varmefladens forside. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte installatøren eller forhandleren. SPJÆLD Angiver en fejl i bypass-spjældet. Alarmen vises på betjeningspanelet Pb Fejl Fejl i forbindelse med relækort til den elektriske varmeflade (hvis installeret og aktiveret). Aggregatet kan ikke bruge bypass-spjældet til afrimning, dvs. at afrimningen stoppes, hvis en varmeflade installeres og aktiveres. Kontakt den virksomhed, der har installeret aggregatet, eller forhandleren Alarmen vises på betjeningspanelet. Varmefladen aktiveres ikke. Kontakt den virksomhed, der har installeret aggregatet, eller forhandleren. Temp. Fejl i én eller flere af temperaturfølerne. Alarmen vises på betjeningspanelet. Kontakt den virksomhed, der har installeret aggregatet, eller forhandleren. Filter Tid til filterskift. Alarmen vises på betjeningspanelet. Udskift filtret som beskrevet i vejledningen (kapitel 5.2 og kapitel 5.2.1) Systemair AB

15 Systemair AB

16 lastpage Systemair AB forbeholder sig retten til at lave ændringer og forbedringer af indholdet i denne vejledning uden forudgående varsel. Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere