At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr af januar Sandblæsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning"

Transkript

1 At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

2 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser) forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv. Tal i parentes henviser til listen over relevante At-vejledninger/ -anvisninger/-meddelelser på bagsiden af At-vejledningen. Er en At-vejledning bindende? At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, sikkerhedsorganisationerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejdstilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne. Når en At-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de pågældende metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en At-vejledning, når der gengives bindende metodekrav mv. Hvor findes information om At-vejledningerne? Et emne kan være beskrevet i mere end en At-vejledning. Derfor er det en god idé at orientere sig på Arbejdstilsynets hjemmeside på Internettet på adressen I en overgangsperiode vil der stadig findes gamle At-meddelelser og At-anvisninger, der ligesom At-vejledningerne beskriver, hvordan arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes. Med tiden vil alle At-meddelelser og At-anvisninger udgå, efterhånden som de afløses af Atvejledninger. Også her kan der hentes hjælp på Arbejdstilsynets hjemmeside.

3 3 Sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder bygge- og anlægsarbejde, skal ske i overensstemmelse med denne At-vejledning, eller på en måde, der er tilsvarende sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig. Ved sandblæsning forstås blæsning med natursand, stålsand (gritt), støbejernssand, bagepulver, stålkugler, korund, glas-shot, aluminiumsilikat, aluminiumslagge, kobberslagge eller kulslagge med tør fristråle samt sandblæsning, hvor der til blæsemidlet er tilsat vand eller andre støvhæmmende midler, fx skumgummigranulat. Ved sandblæsning opstår der en uacceptabel støvbelastning. Støvet kan indeholde sundhedsfarlige bestanddele. Støv, der opstår ved tør sandblæsning af asbestholdige og/eller malede overflader, kan fx indeholde asbest eller blyforbindelser, chromater og organiske bestanddele. Blæsning med natursand, der indeholder kvarts, bør undgås. Kvarts er særligt sundhedsfarligt og indebærer fare for silikose og kræft. 1. Generelle forhold 1.1. Fælles for al sandblæsning Sandblæsningsarbejde skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Når sandblæsning foregår på en arbejdsplads, hvor der stilles krav om en sikkerheds- og sundhedsplan, skal sandblæsningsarbejdet være omfattet af planen. Det gælder fx ved byggeog anlægsarbejde. Der må kun sandblæses, når det ikke er til gene for andre. Omgivelserne skal sikres i henhold til Miljø- og Energiministeriets regler. Sandblæsestrålen skal afbrydes, når pistolens betjeningsanordning slippes (dødmandsknapfunktion). Sandblæsten skal standse hurtigst muligt. Ved brug af lange slanger (over 40 m) tilrådes det derfor, at der bruges elektrisk styring i stedet for luftstyring. Enstrenget luftstyring er ikke tilladt. Hvis der sandblæses ved så lav en omgivelsestemperatur, at der er risiko for, at kondensvand fryser, kan det medføre utilsigtede funktioner, fx igangsætning og svigt af dødmandsknapfunktion. Anlægget skal derfor forsynes med et doseringsapparat, der tilfører antifrostvæske.

4 4 Ved sandblæsning forekommer der ofte tungt arbejde, fx bæring af blæsepistol og slange samt manuel påfyldning af blæsemiddel. Der skal træffes foranstaltninger, som nedsætter den fysiske belastning mest muligt (1, 2, 3) Personlige værnemidler mv. Alle personer, der sandblæser eller opholder sig på områder, hvor der sandblæses, skal bære følgende beskyttelse, også selv om opholdet er kortvarigt: Særligt støvafvisende beskyttelsestøj bestående af tætsluttende overtræksdragt, langskaftede støvler og arbejdshandsker med lange manchetter Luftforsynet åndedrætsværn, enten i form af en hætte, der dækker hoved, hals og skuldre og har sikre, tætte slangeforbindelser eller i form af en helmaske plus hætte. Maskeruden skal være særlig modstandsdygtig (resistent glas) (4). Beskyttelsestøj skal rengøres eller skiftes hyppigt, alt efter arbejdets art. Beskyttelsestøj må ikke bæres i spisepauser. Hverken den der sandblæser eller andre må opholde sig i en sandblæsekabine eller i nærheden af andre arbejdssteder uden åndedrætsværn, før der er sikkerhed for, at det er forsvarligt at arbejde der. Der skal forefindes en øjenskylleflaske i umiddelbar nærhed af, hvor der sandblæses Foranstaltninger mod skadelig støj Støj skal så vidt muligt bekæmpes ved tekniske foranstaltninger, fx ved at beklæde vægge med støjdæmpende materiale og ved at gøre ventilationsanlægget så støjsvagt som muligt. Derudover skal der bruges høreværn, når det er nødvendigt (5, 6, 7). Det kan være nødvendigt at støjdæmpe sandblæsekabiner/-haller, så omgivelserne ikke generes Genbrug og rengøring Blæsemidler må kun genbruges, når de er effektivt renset for urenheder fra sandblæste emner samt renset for den fineste fraktion af blæsemidlet. Rengøring af sandblæste emner må ikke ske ved trykluftblæsning. Det skal ske med støvsuger i det omfang, det er muligt. Rengøring af arbejdsstedet efter sandblæsningens ophør, og efter at blæsemidlet er fjernet, skal ske med støvsuger. I kabiner/haller skal ventilationsanlægget være i funktion.

5 5 Rengøring af udendørs arbejdssteder skal foretages på en måde, så omgivelserne ikke belastes. Affaldssandet skal holdes fugtigt, så støvet ikke spredes. Hvis det ikke er muligt, skal der bruges støvsuger. Tekniske hjælpemidler, fx stilladser og løfteborde, der har været brugt under sandblæsningsarbejdet, skal rengøres forsvarligt inden nedtagning. Affald skal bortskaffes i henhold til Miljø- og Energiministeriets regler. 2. Sandblæsning i kabine og hal 2.1. Særlige regler for sandblæsning i kabine og hal Sandblæsning skal normalt foregå i en dertil indrettet kabine eller hal. Kabinen/hallen skal være forsynet med effektiv mekanisk ventilation, der er indrettet, så anlægget hurtigt kan tømme kabinen/hallen for støv under og efter blæsningen der er god sigtbarhed under blæsningen overtryk undgås der er en lufthastighed mellem 0,25 og 0,50 m/s eller mere, hvis det er nødvendigt der sker en effektiv gennemskylning af kabinen/hallen. Det brugte blæsemiddel skal hurtigst muligt fjernes fra kabinen/hallen. Det kan bedst ske gennem gulvrist og mekanisk transportanlæg. Et mekanisk transportanlæg skal være støvtæt og have afsugning, så overtryk i anlægget undgås. Jo større ristarealet er, desto hurtigere fjernes blæsemidlet automatisk. Hvis gulvristen af tekniske årsager ikke kan dække hele gulvarealet, er det nødvendigt at fjerne det brugte blæsemiddel fra arealerne uden rist. Blæsemidlet skal fjernes på en måde, der sikrer mindst mulig udvikling af støv. Normalt kan man bruge en truck, minilæsser e.l., der er forsynet med en lodretstående frontplade, som skubber det brugte blæsemiddel hen over gulvet til risten. Kabinens/hallens ventilation skal være i drift under skubningen. Skubningen skal så vidt muligt ske i retning mod kabinens/hallens udsugningspanel. Hvor det er teknisk muligt, skal trucken eller minilæsseren være forsynet med en såkaldt overtrykskabine med tilførsel af ren luft, som beskytter føreren mod støv. Hvor det ikke er teknisk muligt, skal føreren bruge egnet åndedrætsværn. Åndedrætsværnet skal være tilpasset støvets art og mængde. Hvis der fx er kræftfremkaldende stoffer og materialer i det brugte blæsemiddel, skal der

6 6 bruges luftforsynet åndedrætsværn. I andre tilfælde kan filtrerende åndedrætsværn, eventuelt med motor, være tilstrækkeligt. Hvis brugt blæsemiddel ikke kan fjernes ved skubning, skal det fjernes ved støvsugning. Brugt blæsemiddel må ikke skovles eller fejes væk. Kabinens/hallens ventilationsanlæg skal give hørligt og synligt alarmsignal, hvis anlæggets effektivitet er nedsat. Ventilationsanlægget skal rengøres hyppigt, og det skal kontrolleres og justeres af en kvalificeret person. Kabinen/hallen skal have effektiv belysning eventuelt med flytbare lamper. Belysningen skal rengøres hyppigt. Kabinen/hallen skal have glatte vægge, og der må ikke være hylder e.l., som kan samle støv. Skilte uden for kabinen/hallen skal advare om, at adgang til kabinen/hallen er forbudt for uvedkommende under sandblæsning og en vis tid efter sandblæsningens ophør. Der kan eventuelt suppleres med en rød advarselslampe, som er tændt under sandblæsningen og en vis tid efter dens ophør. Kabinen bør indrettes, så uhåndterlige og/eller tunge emner kan vendes og opstilles med tekniske hjælpemidler (1). 3. Sandblæsning udendørs og ved bygge- og anlægsarbejde m.m Særlige regler for sandblæsning udendørs og ved bygge- og anlægsarbejde m.m. Afsnittet omhandler sandblæsningsarbejde, der ikke foregår i kabine eller hal. Arbejdsstedet skal indrettes, så arbejdet kan foregå ergonomisk forsvarligt og i rigtige arbejdsstillinger. Fx skal stilladser, hvorfra der foretages sandblæsning, have den nødvendige bredde, dog mindst 110 cm. Før der udføres udendørs sandblæsning, skal det anmeldes til den lokale miljømyndighed, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om anden virksomhed end listevirksomhed. På områder, hvor der udføres sandblæsning, skal der opsættes advarselsskilte og foretages afspærring, så uvedkommende færdsel hindres. Sandblæsning med tør fristråle må som udgangspunkt ikke foregå udendørs. Hvor det er nødvendigt at foretage tør sandblæsning skal der, hvor det er muligt, tilsættes et støvnedsættelsesmiddel, fx skumgummigranulat. Arbejdet skal

7 7 foregå under presenning eller en anden afdækning, der er lige så tæt. Afdækningen skal sikre, at støvet ikke spredes til omgivelserne. Jens Jensen

8 Læs også Arbejdstilsynets vejledninger om: (1) Ensidigt belastende arbejde (2) Vurdering af løft (3) Manuel håndtering (4) Åndedrætsværn (5) Bekæmpelse af støj (6) Ventilation på faste arbejdssteder (7) Høreværn. Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Tlf.: Fax: E-post: Prepress og tryk: HellasGrafisk

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16. Svejsning, skæring mv. i metal

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16. Svejsning, skæring mv. i metal At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16 Svejsning, skæring mv. i metal April 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 2.09.2 af november 1999 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20 Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. November 2006 Erstatter At.meddelelse nr. 4.04.18 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane At-VEJLEDNING D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Fyrede varmtvandsanlæg.qxp:layout 1 12/09/07 14:32 Side 1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg September 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere