Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter."

Transkript

1 Bilag til erfagruppemøder vedr.: Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bekendtgørelsen om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler trådte i kraft den 8. april Der bliver en overgangsperiode på et år, dvs. indtil 8. april 2010 for opdatering af sprøjter med det krævede udstyr samt for etablering af vaskepladser. Bekendtgørelsen betyder, at påfyldning af plantebeskyttelsesmidler nu kun må ske, på det areal der skal sprøjtes eller på en vaskeplads med opsamling af spildevandet rengøring af sprøjter nu kun må ske i marken eller på vaskeplads med opsamling af vaskevandet. GartneriRådgivningen, Udkærsvej 15, 8200 Århus N Tlf Fax

2 Krav til marksprøjter - gælder ikke rygsprøjter og væksthussprøjter Præparatfyldeudstyr Marksprøjter, herunder tågesprøjter, skal udstyres med præparatfyldeudstyr, eller der skal etableres anden form for anlæg til påfyldning af plantebeskyttelsesmidler, eksempelvis et stationært eller mobilt fyldeanlæg til fyldning af mindre tågesprøjter. Præparatfyldeudstyr kan bestå af en beholder med låg, der er monteret på marksprøjten. En spuledyse kan aktiveres, så tom emballage kan skylles med vand fra skyllevandstanken eller sprøjtens hovedtank. Der findes også udstyr som består af en lanse, der suger bekæmpelsesmidlet op i sprøjtebeholderen. Bekendtgørelsen bestemmer, at præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion i sprøjten skal forefindes på landbrugsbedriften eller virksomheden. Det betyder, at der for især tågesprøjter og specialsprøjter kan etableres løsninger, hvor præparatfyldeudstyret ikke er direkte monteret på sprøjten. Funktionsmæssigt skal disse løsninger svare til præparatfyldeudstyr, der påmonteres på sprøjten. Påfyldning skal kunne ske fra en sikker arbejdsstilling, og tom emballage bør kunne skylles i samme arbejdsgang som påfyldningen af plantebeskyttelsesmiddel. Eksempelvis vil mindre tågesprøjter kunne fyldes stående på jorden, og skylning af emballage vil kunne ske ved hjælp af en spuledyse monteret på en slange med vandforsyning fra en skyllevandstank. Opdatering af ældre sprøjter Ældre sprøjter kan opdateres med præparatfyldeudstyr, som koster ca kr. Der er ingen krav til løsningerne, men midlerne skal kunne suges eller pumpes over i sprøjtens tank fra en sikker arbejdsstilling. Der derfor mulighed for hjemmetænkte løsninger. Skyllevandstank Som udgangspunkt skal alle marksprøjter have skyllevandstank, så restsprøjtevæsken kan fortyndes og udsprøjtes på det behandlede areal. Indvendig rengøring skal kunne ske med spuledyse. Skyllevandstanken skal have kapacitet til efter afsluttet fortyndingsprocedure at have fortyndet restsprøjtevæsken 50 gange. Det vil sige, at den skal indeholde tilstrækkelig vand til, at den fortyndede sprøjtevæske, der efter fortyndingsproceduren kan udtømmes på behandlede areal, har en koncentrationen på højst 2 procent af den oprindelige sprøjtevæskes koncentration. På nyere marksprøjter vil skyllevandstanken normalt have en volumen på mindst 10 procent af sprøjtetankens volumen eller mindst 10 gange volumen af den sprøjterest, der kan fortyndes. Der kan på ældre marksprøjter monteres rengøringsudstyr, som består af skyllevandstank, elektrisk pumpe, spuledyse samt slange og lanse til udvendig rengøring. Den elektriske pumpe skyller kontinuert sprøjtetanken indvendigt, alt imens sprøjten udsprøjter den stadig mere fortyndede sprøjtevæske. Med denne metode opnås en meget høj fortynding på meget kort tid. Skyllevandstank skal forefindes på landbrugsbedriften eller virksomheden. Det betyder, at der for specialsprøjter og i andre særlige tilfælde kan etableres løsninger, hvor skyllevandstanken ikke er direkte monteret på sprøjten. Kravet er, at restsprøjtevæsken umiddelbart skal kunne fortyndes og udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal, samt at skyllevandet ledes gennem en spuledyse til indvendig skylning af sprøjtetanken. Der kan være typer af sprøjter, 2

3 hvor fast montering af spuledyse indvendigt i sprøjten ikke er hensigtsmæssig, eksempelvis weed wipere. Skyllevandstank En skyllevandstank kan være en integreret del af sprøjtens konstruktion eller være monteret som ekstraudstyr. Skyllevandstanken kan eksempelvis også være monteret som fronttank på den traktor, som bærer eller trækker sprøjten. I nogle tilfælde kan det være relevant, at skyllevandstanken på anden måde er mobil. Spuledyser En eller flere spuledyser skal være monteret indvendigt i sprøjtetanken og skal kunne forsynes med vand fra en skyllevandstank, med mindre der er tale om specielle marksprøjter. Opdatering af ældre sprøjter Ældre sprøjter kan opdateres med forskellige tekniske muligheder til fortynding og indvendig skylning af sprøjter, se f.eks. FarmTest, Maskiner og planteavl nr Priserne for udstyr ligger mellem og kr. Udstyr til udvendig rengøring På landbrugsbedriften eller virksomheden skal der være udstyr og vandtanke til rådighed, som gør det muligt at foretage udvendig rengøring af marksprøjten på det behandlede areal efter udsprøjtning af plantebeskyttelsesmidler, medmindre udvendig rengøring af sprøjten sker på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Bedrifter eller virksomheder uden opsamling af vaskevand i beholder Når vaskevand fra udvendig rengøring ikke kan opsamles, skal marksprøjten kunne rengøres på det behandlede areal. I de fleste tilfælde vil dette betyde, at der på sprøjten skal være monteret en vandslange, der kan forsynes med skyllevand. Funktionsmæssigt kan det være uhensigtsmæssigt at montere udstyr til udvendig rengøring direkte på mindre specialsprøjter. Udstyr til udvendig rengøring kan i sådanne tilfælde bestå af mobilt udstyr, der kan flyttes rundt på bedriften. Det er vigtigt at være opmærksom på, at rengøring af sprøjter og traktorer, der har været anvendt til sprøjtning, ikke må ske på vaskepladser til landbrugsmaskiner, hvor vaskevandet ikke opsamles i gyllebeholder eller anden beholder. Bedrifter og virksomheder med opsamling af vaskevand Udvendig rengøring af marksprøjter kan på bedrifter og virksomheder, hvor vaskevand fra udvendig rengøring opsamles i gyllebeholder eller anden beholder, ske med højtryksrenser eller ved brug af vandslange, der forsynes med rent vand. Krav til opsamlingsbeholdere Opsamlingsbeholdere skal være tætte, så der ikke kan ske udsivning af opsamlet vaskevand med indhold af plantebeskyttelsesmidler. Det er brugerens ansvar at rekvirere kontrol af beholdere. Nærmere oplysninger findes på Teknologisk Instituts hjemmeside. 3

4 Gyllebeholdere Gyllebeholdere vil altid have en størrelse, der betyder, at disse vil være underlagt 10 års beholderkontrol. Reglerne i husdyrbekendtgørelsen for sikkerhed og anvendelse af gyllebeholdere betyder endvidere, at der ikke skal etableres yderligere sikkerhedsforanstaltninger ved opsamling af vaskevand med rester af plantebeskyttelsesmidler. Anden beholder end gyllebeholder Anden beholder end gyllebeholder, der anvendes til opsamling af vaskevand og spild af plantebeskyttelsesmidler i forbindelse med påfyldning, må ikke anvendes til andre formål ( 4). På mange bedrifter og virksomheder vil opsamling af vaskevand og spild af plantebeskyttelsesmidler i forbindelse med påfyldning ske fra pladser, hvor også andre maskiner kan vaskes. Normalt vil det være hensigtsmæssigt også at opsamle denne type vaskevand. Der kan anvendes mange forskellige typer og størrelser af beholdere. Beholderne skal være tætte. Det kræver efter miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 2 tilladelse til at etablere nedgravede beholdere. Nedlagte ajlebeholdere vil normalt ikke kunne anvendes, idet de ofte må anses for at være utætte. Eksisterende beholdere, som anvendes til opsamling af vaskevand, skal opfylde bekendtgørelsens krav om tæthed. Beholdere placeret over terræn kræver i henhold til miljøbeskyttelsesloven ikke godkendelse. Beholdere skal stå på et stabilt underlag. Der findes anlæg, hvor vaskevandet behandles i et biologisk aktivt medie forud for opsamling i en beholder. Sådanne anlæg kan opfattes som en del af opsamlingssystemet, og skal være tætte, således at der ikke kan ske nedsivning eller afstrømning. Det skal bemærkes, at mediet i biologiske anlæg ved udskiftning skal behandles og bortskaffes som affald. Ikke stationære beholdere i væksthuse Hvis vaskevand i forbindelse med vask i væksthus opsamles i en beholder, der ikke er stationær, skal det på beholderen fremgå, at den indeholder vaskevand med rester af plantebeskyttelsesmidler. Krav til vandforsyningsanlæg Ved påfyldning af vand på sprøjter skal det sikres, at der ikke kan ske overløb, og at der ikke er risiko for tilbagesugning. Sikring mod overløb af sprøjtetanken ved påfyldning af vand kan dels ske med tekniske hjælpemidler, dels ved at vandforsyningen har en kapacitet, så påfyldning af vand kan ske så hurtigt, at sprøjteføreren naturligt skal holde opsyn under fyldningen. Tapsteder, som benyttes til påfyldning af sprøjter, skal være forsynet med kontraventil og vandur eller lignende installation, der forhindrer overløb ved opfyldning af sprøjtetanken. Der må ved påfyldning af sprøjter ikke være direkte kontakt mellem vandslange monteret på tapstedet og væsken i sprøjten. 4

5 Påfyldning af vand direkte fra tapsted Vandpåfyldningsudstyret skal være således indrettet, at vandslangen ikke kan komme i direkte kontakt med væsken i sprøjtebeholderen. Det kan eksempelvis ske ved, at der etableres en rørføring, der gør det muligt at tappe vand direkte ned i sprøjtebeholderen. Der er flere muligheder for at styre den mængde vand, der fyldes i sprøjtetanken. Det kan eksempelvis være et mekanisk vandur med manuel indstilling, flowmåler styret af sprøjtens computer eller en sensor, der måler højden af vandet i sprøjtens tank. Påfyldning af vand fra buffertank, tankvogn eller lign. Sker påfyldning af vand fra en stationær buffertank eller en mobil vandtank, kan den mængde vand, der skal påfyldes sprøjten, styres på forskellig måde. Ofte vil buffertanke være indrettet med en flydeventil, der sikrer, at mængden af vand i beholderen ikke overstiger sprøjtebeholderens volumen. Påfyldning fra denne type tanke kan også styres med vandur, sprøjtens computer mv. Påfyldning fra hydranter Ved påfyldning fra hydranter til markvanding skal der være samme forholdsregler til at forebygge tilbagesugning som for andre tapsteder. Ud over kontraventil ved selve tapstedet (afgangen fra hydranten, hvor slange kobles til), skal fyldesystemet på sprøjten indrettes med en hævertbryder, som sikrer mod direkte kontakt mellem væsken i sprøjten og vandforsyningen, så kontakten straks afbrydes ved driftsstop. Indretningen til påfyldning af vand skal tage hensyn til, at der ikke dannes unødigt skum i sprøjten, dvs. at trykket i vandledningen skal nedsættes til et passende niveau. Det er nødvendigt at etablere en påfyldningsslange af en vis længde, hvis plantebeskyttelsesmidler og vand påfyldes samtidig, idet dette skal ske forskellige steder fra gang til gang i løbet af vækstsæsonen. En løsning kan være montering af en slange på sprøjten. Påfyldning af vand kan ske flere gange på samme sted ved hydranten, hvis plantebeskyttelsesmidler påfyldes andre steder i marken. 5

6 Påfyldnings- og vaskepladser Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler mark- og rygsprøjter skal enten ske på en vaskeplads med opsamling af spild eller på det areal, hvor plantebeskyttelsesmidlet skal udbringes. Væksthussprøjter kan tilsvarende påfyldes på en vaskeplads med opsamling af spild eller i det væksthus, hvor plantebeskyttelsesmidlet skal udbringes. Vaskepladser En vaskeplads vil ofte bestå af et tæt betondække, men kan også etableres med andre materialer. Et eksempel kan være en egnet plastmembran med et dække, der kan modstå påvirkninger fra køretøjer og redskaber. Det skal sikres, at materialet er holdbart og forbliver tæt. Vaskeplads til landbrugsmaskiner Større husdyrbrug har eller vil oftest etablere en betonbefæstet plads ved siden af en gyllebeholder, hvorfra vaskevand og nedbør opsamles i gyllebeholderen. Størrelsen kan være varierende. Når pladsen anvendes til vask af sprøjte og traktor er det nødvendigt, at pladsen har en størrelse, der sikrer, at vaskevandet opsamles. Mange marksprøjter med bom er så store, at udstyr til udvendig rengøring med fordel monteres på sprøjten, således at den udvendige vask kan ske i marken. Det giver mulighed for at etablere en mindre vaskeplads, og dermed opsamling af mindre mængder af nedbør. Vaskepladsen kan overdækkes, således at størrelsen af opsamlingsbeholderen ikke skal tage hensyn til nedbør, der falder på vaskepladsen. Spild af plantebeskyttelsesmidler vil kunne tilbageholdes på vaskepladsen over en længere periode. Det vil derfor ikke være muligt at aflede nedbør fra pladsen til en recipient i perioder, hvor pladsen ikke anvendes. Anvendes pladsen også til vask af maskiner, der medfører et væsentligt oliespild, bør det i det konkrete tilfælde vurderes, om der er behov for at etablere olieudskiller. Se Landbrugets Byggeblad for vaskeplads til landbrugsmaskiner. Vask af marksprøjte og traktor vil i forhold til den generelle oliebelastning give et meget lille bidrag til olieudslippet. Vaskeplads i forbindelse med forbeholder til gylletank I forbindelse med mange gylletanke er der etableret en mindre betonbefæstet plads. Den kan anvendes ved påfyldning af plantebeskyttelsesmidler i sprøjten. Størrelsen vil ikke i alle tilfælde tillade udvendig vask af sprøjten, hvilket så skal ske på det areal, hvor plantebeskyttelsesmidlet er blevet udbragt. Vaskeplads med opsamling af vand i anden beholder Etablering af vaskeplads med opsamling af vaskevand i anden beholder vil ofte være relevant for større planteavlsbrug, maskinstationer, plantager o. lign. Pladsen kan være placeret under tag, så opsamling af større mængder nedbør kan undgås. Påfyldning og vask på det areal, hvor plantebeskyttelsesmidlet udbringes Hvor sprøjtearbejdet har et mindre omfang, vil det ofte være hensigtsmæssigt at indrette anlæg og udstyr således, at påfyldning af plantebeskyttelsesmiddel og vask sker på det areal, hvor midlet udbringes. Det vil almindeligvis betyde, at første trin i påfyldningen vil være, at der fyldes rent vand i sprøjtebeholderen ved et tapsted på ejendommen. Af sikkerhedshensyn bør dette tapsted placeres med samme afstandskrav til vandforsyning og overfladevand, som er gældende for placering af vaskepladser. 6

7 Det vil oftest være hensigtsmæssigt, at der på sprøjte eller traktor monteres en transportkasse eller boks, hvori plantebeskyttelsesmidlerne kan transporteres sikkert til det areal, der skal behandles. Påfyldning af plantebeskyttelsesmidlet sker i præparatpåfyldet, hvor også tom emballage gøres ren. Spild, der måtte opstå, vil blive omsat i muldlaget. Det er vigtigt, at der gennem en vækstsæson for hver påfyldning anvendes et nyt område i marken/plantagen/etc., så der ikke opstår risiko for opbygning af en punktkilde. Efter sprøjtearbejdets afslutning skylles sprøjtetanken indvendigt, og restsprøjtevæsken fortyndes med mindst en faktor 50. Den fortyndede sprøjterest tømmes ud på det behandlede areal, hvis der er behov for en egentlig rengøring, eksempelvis når en følsom afgrøde skal behandles i næste sprøjteopgave, eller at sprøjten ikke skal anvendes i en længere periode. Sprøjte og traktor skal vaskes udvendigt på det behandlede areal. Der kan afhængig af sprøjtens konstruktion og størrelsen af skyllevandstank være behov for at hente yderligere vand til at foretage den udvendige vask. Det er mest effektivt at vaske sprøjten udvendigt umiddelbart efter at en sprøjteopgave, så den sprøjtevæske, der er afsat udvendigt, ikke kan nå at tørre ind. Det er vigtigt, at der gennem en vækstsæson for hver udvendig vask anvendes et nyt område i marken/plantagen/etc., så der ikke er risiko for opbygning af en punktkilde. Væksthuse Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler i væksthussprøjte eller rygsprøjte, der anvendes i væksthuse, skal ske på en vaskeplads med opsamling af spild, eller i det væksthus, hvor plantebeskyttelsesmidlet skal udbringes. Indvendig skylning og fortynding af restsprøjtevæsken vil ofte være den eneste form for rengøring, der er behov for efter anvendelse af væksthussprøjter. Ved egentlig rengøring, eksempelvis i forbindelse med reparation, skal restsprøjtevæsken fortyndes med mindst en faktor 50. Den fortyndede restsprøjtevæske udsprøjtes normalt mest hensigtsmæssigt med lav vandmængde på kulturen. Den fortyndede restsprøjtevæske, som ikke kan udsprøjtes, kan opbevares i en tydeligt mærket beholder, hvoraf det fremgår, at den indeholder vaskevand med rester af plantebeskyttelsesmidler ( 4). Vaskevandet anvendes ved næste sprøjtning. Udvendig rengøring af væksthussprøjter sker primært af hensyn til arbejdsmiljø og bevaring af funktionsdygtighed. Vask skal ske på en vaskeplads med opsamling af vaskevand, eller i det væksthus, hvor plantebeskyttelsesmidlet er udbragt. Rygsprøjter Rygsprøjter skal fyldes og vaskes på vaskeplads eller det behandlede areal. De tekniske anvisninger for etablering af vaskeplads i Landbrugets Byggeblade vil fortsat være gældende, og den vejledende tekst er opdateret i overensstemmelse med bekendtgørelsen. 7

8 Placering af påfyldnings- og vaskeplads I bekendtgørelsen er det i 9 bestemt, at vaskepladser med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder må ikke etableres nærmere end meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål, meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og drænsystemers renseog samlebrønde samt meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og 3-naturbeskyttelsesområder). Afstandskravene til almene og ikke-almene vandforsyninger er de samme, som er gældende for gyllebeholdere ifølge husdyrbekendtgørelsens 6 stk. 1. Afstandskrav efter 9 gælder for vaskepladser, der har en byggetilladelse udstedt efter vaskepladsbekendtgørelsens ikrafttræden. Påfyldning og vask i marken, plantagen etc. I bekendtgørelsen er det i 10 bestemt, at på arealer, hvor plantebeskyttelsesmidler udbringes, må påfyldning og vask af mark- eller rygsprøjte, der anvendes udendørs, ikke ske nærmere end meter fra almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og meter fra overfladevand og (vandløb, søer og kystvand), drænsystemers rense- og samlebrønde samt 3-naturbeskyttelsesområder. Når plantebeskyttelsesmidler fyldes på sprøjten på et udendørs areal, der skal behandles, skal der gennem vækstsæsonen anvendes et nyt område af arealet, for hver gang der fyldes. Tilsvarende skal der anvendes et nyt område af arealet, når sprøjten gøres ren. Hvis afstandskravene ved fyldning og vask ikke kan opfyldes på et areal, kan fyldning og vask ske på et areal med en tilsvarende afgrøde eller kultur. Ved påfyldning af plantebeskyttelsesmidler i marken: Skift plads fra gang til gang! 8

9 Påfyldning af marksprøjter Ved påfyldning af marksprøjte skal der anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Præparatfyldeudstyr På de fleste nyere bomsprøjter er der som standardudstyr monteret et præparatfyldeudstyr. De fleste ældre bomsprøjter kan opgraderes med montering af præparatfyld på selve sprøjten. På mindre marksprøjter, eksempelvis visse tågesprøjter, tillader konstruktionen ikke montering på selve sprøjten. I sådanne tilfælde vil være muligt at etablere præparatfyldeudstyr monteret fast på vaskepladsen med opsamling af vaskevand eller som en mobil enhed, der kan medbring påfyldning på det areal, der skal behandles. Udstyr til direkte injektion Udstyr til direkte injektion suger plantebeskyttelsesmidlet fra et antal beholdere, der er placeret på sprøjten. Håndtering af præparatbeholderne i forbindelse med påfyldning eller rengøring skal ske på en vaskeplads med opsamling af vaskevand, eller på det areal som skal behandles henholdsvis er behandlet. 9

10 Mobile lagre af plantebeskyttelsesmidler bør placeres i sikker afstand fra vandmiljø, uvedkommende færdsel mv. Lageret bør være aflåst, når det ikke er under direkte opsyn. Rengøring af marksprøjten Indvendig vask Ved indvendig vask af sprøjter kan der skelnes mellem fortynding og egentlig rengøring. Fortynding har til formål at skylle sprøjtens indvendige flader og fortynde den fortyndbare del af restsprøjtevæsken, således at størstedelen af restsprøjtevæske kan sprøjtes ud på det behandlede areal, og den sidste stærkt fortyndede restsprøjtevæske herefter uden risiko kan udtømmes på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling af vaskevand. Den stærkt fortyndede restsprøjtevæske udtømmes gennem bundventilen. Mængden afhænger af sprøjtens konstruktion. Antal fortyndinger og sprøjtens konstruktion har stor betydning for den grad af fortynding, der kan opnås. Ved at dele mængden af skyllevand i 2 til 3 dele, vil restsprøjtevæsken for de fleste marksprøjter blive fortyndet med mindst en faktor 50. Ved en god praksis vil der som regel blive opnået en fortynding til under 1 procent, dvs. mindst en faktor 100. Den egentlige rengøring har til formål at rengøre sprøjten i en sådan grad, at der ikke er risiko for at skade den afgrøde, der efterfølgende skal sprøjtes. Derfor anvendes ofte rengøringsmidler, der kan opløse en eventuel fedtet hinde på sprøjtens indvendige overflader. Vaskevand fra denne rengøring skal udbringes på det behandlede areal eller opsamles fra vaskepladsen. Tøm kun sprøjten helt, når der skal skiftes mellem afgrøder, og eller når det anvendte middel ikke er godkendt i den næste afgrøde (specielt vigtigt i spiselige afgrøder!). Åben bundventilen på klem og kør frem, mens den fortyndede restsprøjtevæske tømmes ud. Fortynd trinvis to til tre gange! 10

11 Der fyldes op med vand til Samlet fortynding Nødvendig skyllevandskapacitet 100 l à én gang 10 x 90 l 100 l à to gange 100 x 180 l 60 l à én gang 6 x 50 l 60 l à to gange 36 x 100 l 60 l à tre gange 216 x 150 l Udvendig vask Under udbringning af sprøjtevæske vil der blive afsat dråber udvendigt på sprøjten. Den største mængde bliver afsat på bom (gælder bomsprøjter) og de dele af sprøjten, der er nærmest dyserne. Vask af sprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal derfor ske en vaskeplads med opsamling af vaskevand eller på det areal, hvor plantebeskyttelsesmidlet er blevet udbragt. Væksthussprøjter kan tilsvarende rengøres på en vaskeplads med opsamling af vaskevand eller i det væksthus, hvor plantebeskyttelsesmidlet er blevet udbragt. Ved udvendig vask i marken: Skift plads fra gang til gang! 11

12 Uvasket sprøjte og traktor Nedbør kan afvaske plantebeskyttelsesmidler, der er afsat på ydersiden af sprøjte og traktor. En uvasket sprøjte eller traktor, som er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal derfor placeres på det behandlede areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag, så der ikke sker utilsigtet afstrømning af vand med indhold plantebeskyttelsesmidler til vandmiljø, jord mv. Parkering af denne "rengjorte" sprøjte viser, at midler afsat udvendigt på sprøjten sagtens kan vaskes af med nedbøren. Foto: Hans Tholstrup. Håndtering af vaskevand Vaskevand skal indeholde en så lav koncentration af pesticider, at det uden risiko for miljø eller afgrøder kan udbringes på bedriftens markarealer eller virksomhedens areal. 12

13 Vaskevand opsamlet i gyllebeholder Vaskevand opsamlet i en gyllebeholder udbringes i sagens natur sammen med gyllen og skal udbringes efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Landbrugsbedrifter eller virksomheder, som udbringer gylle med indhold af vaskevand på bedriftens markarealer eller på virksomhedens arealer, skal meddele dette til kommunalbestyrelsen. Dette kan ske i forbindelse med byggeanmeldelse ved etablering af vaskeplads. Landbrugsbedrifter eller virksomheder, som udbringer gylle med indhold af vaskevand hos tredje mand, skal indhente tilladelse hertil ved kommunalbestyrelsen. Tilladelsen kan søges samtidig med byggeanmeldelse ved etablering af vaskeplads. For eksisterende anlæg indhentes en særskilt tilladelse hos kommunalbestyrelsen. Et ansøgningsskema kan findes på Dansk Landbrugsrådgivnings hjemmeside, LandbrugsInfo. Gylle med indhold af rester af plantebeskyttelsesmidler, som ikke er godkendt til udendørs anvendelse, skal bortskaffes efter reglerne i bekendtgørelsen om affald. Det betyder i praksis, at midler, som ikke er godkendt til udendørs anvendelse, aldrig bør opsamles i gyllebeholder. Vaskevand opsamlet i anden beholder Vaskevand opsamlet i anden beholder skal som gylle udbringes i henhold til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Ifølge husdyrbekendtgørelsens 24 stk. 5 må udbringning af spildevand ikke give anledning til unødige gener. Endvidere må spildevand i henhold til 26 stk. 2 ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for at spildevandet strømmer til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl. For landbrugsbedriften eller virksomheden er hensynet til ikke at risikere at gøre skade på afgrøder sammenfaldende med 13

14 det hensyn, at det pesticidholdige vaskevand skal spredes på et tilstrækkeligt stort areal. Der må ikke samlet gennem et år ske overskridelse af den mængde aktivstof, der svarer til den godkendte dosering. Areal til udbringning af vaskevand Vaskevandet bør udbringes på arealer, hvorpå der ikke er afgrøder til konsum eller foder, eksempelvis på stub. Det giver sikkerhed for, at udbringningen af vaskevandet ikke giver anledning til restkoncentrationer af pesticider i høstede afgrøder. Ved at udbringe vaskevandet forud for en kornafgrøde eller græs, opnås den størst sikkerhed for, at der ikke opstår risiko for påvirkning af den efterfølgende afgrøde. Det vil også tage højde for, at der kan være sket spild ved uheld, som ikke er bemærket. Vaskevand bør ikke udbringes forud for etablering af bederoer eller andre afgrøder, som er meget følsomme over for sulfonylureamidler (minimidlerne), såfremt disse anvendes på bedriften. Generelt skal det på den enkelte bedrift vurderes, om der dyrkes afgrøder, der er særlig følsomme for de rester der er opsamlet i vaskevandet. Det er ved beregning af størrelsen af areal til udbringning anvendt den forudsætning, at doseringen af et enkelt planebeskyttelsesmiddel ikke overstiger 1/100 af den forudsatte normaldosering. Et græsdækket areal er ikke et acceptabelt sted til vask af udstyr, da det ikke er en del af det behandlede areal, med mindre græs er den del af dyrkningssystemet, eksempelvis græsdække mellem rækker af træer eller buske. Landbrugsbedrifter eller virksomheder, som udbringer vaskevand på bedriftens markarealer eller på virksomhedens arealer, skal meddele dette til kommunalbestyrelsen. Dette kan ske i forbindelse med byggeanmeldelse ved etablering af vaskeplads. Landbrugsbedrifter eller virksomheder, som udbringer vaskevand hos tredje mand, skal indhente tilladelse hertil ved kommunalbestyrelsen. Det vil normalt ikke være aktuelt at udbringe vaskevand på arealer hos tredje mand. Mængde af vaskevand og udbringningsteknik Mængden af opsamlet vaskevand vil afhænge af om vaskepladsen er overdækket samt dens størrelse og anvendelse. Det er nødvendigt for hvert enkelt anlæg at beregne den forventede mængde vaskevand, der skal opsamles. Udbringning kan eksempelvis ske med udstyr til udbringning af flydende husdyrgødning eller med marksprøjte. Udstyr til flydende husdyrgødning kan ikke anvendes til små vandmængder. 14

15 Hvis der anvendes en marksprøjte til udbringning, kan der eksempelvis anvendes en gødningsdyse. Farligt affald Hvis midler ved uheld blandes eller klumper sammen i sprøjtebeholderen, således at de ikke kan anvendes i en afgrøde, skal den ubrugelige sprøjtevæske bortskaffes som affald. Affaldet skal klassificeres som enten farligt affald eller ikke-farligt affald og bortskaffes efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Fremgangsmåden afhænger af pesticidets klassificering og koncentration. Hvis den opblandede væske skal klassificeres som farligt affald, skal det bortskaffes i henhold til det kommunale affaldsregulativ for farligt affald. Hvis den opblandede væske derimod ikke skal klassificeres som farligt affald, kan den afleveres til den kommunale affaldsordning for andet erhvervsaffald eller bortskaffes med dagrenovationen. Hvis indholdet i gyllebeholder eller anden beholder opfylder kriterierne for farligt affald, skal det bortskaffes efter reglerne i bekendtgørelsen om affald. Det kan være aktuelt at vurdere om indholdet opfylder kriterierne efter større uheld, eksempelvis brand i lager med opsamling af spild i gyllebeholder eller anden beholder. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Bekendtgørelsen trådte i kraft den 8. april 2009 med et års frist til at opfylde krav om vaskeplads med opsamling af vaskevand og krav til udstyr på sprøjter, dvs. at vaskepladsbekendtgørelsens 3, 6 og 12 træder i kraft den 8. april Kravene i 7 og 8 om henholdsvis påfyldning og vask på vaskeplads med opsamling af vaskevand eller på det areal, hvor plantebeskyttelsesmidlet skal udbringes, træder i kraft 8. april Tilladelser udstedt efter miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 til at udbringe vand, der indeholder rester af plantebeskyttelsesmidler, bortfalder 6 måneder efter bekendtgørelses ikrafttræden. Henvisninger Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler: Retsinformation kan læses her. Landbrugets Byggeblade: Byggebladene kan læses her. Vaskeplads til landbrugsmaskiner: Byggebladet kan læses her. 10-års kontrol af gyllebeholdere: Publikationen kan læses her. 10 års beholderkontrol. Teknologisk Institut. 15

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelsen betyder, at Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler kun må ske på det areal, der skal sprøjtes

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler

Vejledning til bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler Vejledning til bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2009 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND

Læs mere

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

af plantebeskyttelsesmidler.

af plantebeskyttelsesmidler. BEK nr 906 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00145 Senere ændringer

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen

Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. XX 2014 Titel: Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen

Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Vejledning nr. 11, 2015 Titel: Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen

Læs mere

Før sprøjtning planlægning. Funktionstest og kalibrering. Sprøjt ikke ved risiko for overfladeafstrømning

Før sprøjtning planlægning. Funktionstest og kalibrering. Sprøjt ikke ved risiko for overfladeafstrømning Før sprøjtning planlægning Afstand til vandmiljø Afstand til boringer Sprøjt ikke over drænbrønde Sprøjtens tilstand Kalibrering Sprøjteteknik Foto: Eskil Nilsson Planlægning og forberedelse af sprøjtearbejdet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen

Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen Dato 16. september 2014 Side 1 af 5 Miljøstyrelsen pesticider@mst.dk J.nr. MST-666-00045 Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring

Læs mere

ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse. Bo Vægter Århus Vand og Spildevand. Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune

ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse. Bo Vægter Århus Vand og Spildevand. Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse Bo Vægter Århus Vand og Spildevand Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune Indvindingsboringer uden fund

Læs mere

Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen

Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Vejledning nr. 19, 2016 Titel: Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen

Læs mere

EU og DK regler. PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler. Viden, værdi og samspil. Middeldatabasen.dk

EU og DK regler. PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler. Viden, værdi og samspil. Middeldatabasen.dk EU og DK regler Viden, værdi og samspil pesticidforordningen og rammedirektivet Grøn vækst Pesticidafgift 40 % mindre pesticid forbrug PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler 4

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

10 KG. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

10 KG. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L169866 DENM/12Q PPE 4018642 Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

God sprøjteadfærd. Transport. Fylde-/vaskeplads

God sprøjteadfærd. Transport. Fylde-/vaskeplads Side 1 af 5 God sprøjteadfærd God sprøjteadfærd og håndtering af bekæmpelsesmidler er vigtige emner, som der er stor fokus på, ikke blot i Danmark, men i hele Europa. Det såkaldte TOPPSprojekt, som er

Læs mere

6 kg. Medax Max. Vækstreguleringsmiddel

6 kg. Medax Max. Vækstreguleringsmiddel Medax Max Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering i korn. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. 6 kg

Læs mere

Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A 97050818C/201503

Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A 97050818C/201503 Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse : Fluazinam 500 g/l (38,8% w/w) Formulering

Læs mere

Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer.

Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Regalis Plus Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

Læs mere

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs. Scala Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

10 L. = Reg. varemærke for BASF xxxxxxxxdk1054-denmark

10 L. = Reg. varemærke for BASF xxxxxxxxdk1054-denmark Cycocel Extra Må kun anvendes til vækstregulering i vinerhvede, vårhvede, rug, havre, triticale og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit

INSTRUKTIONSBOG. RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit Kvik Rens Kit INSTRUKTIONSBOG RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit Producent: A.A.M.S Maldegem Belgium Tel. +32 50 70 00 40 Fax. +32 50 70 00 50 www.aams.be Importør: Skærbæk Maskinforretning

Læs mere

Rubric. 10 liter. Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og bederoer. 10015376 800764 Rubric DK 10L:- 03/10/11 15.

Rubric. 10 liter. Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og bederoer. 10015376 800764 Rubric DK 10L:- 03/10/11 15. 10015376 800764 Rubric DK 10L:- 03/10/11 15.03 Side 1 Rubric Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og bederoer. 10 liter Rubric Deklaration: Epoxiconazol........................... 125

Læs mere

Terpal 5 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vinterrug, triticale, byg og frøgræs.

Terpal 5 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vinterrug, triticale, byg og frøgræs. Terpal Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vinterrug, triticale, byg og frøgræs. 5 L = Reg. varemærke for BASF 81093489 DK 1064 Terpal Vækstreguleringsmiddel Må kun

Læs mere

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. L256206 DENM/05T CLP appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

Indsats mod punktkilder

Indsats mod punktkilder Indsats mod punktkilder Jens Erik Jensen og Poul Henning Petersen,, Landscentret Der er de senere år sket et stigende erkendelse af, at punktkilder er den væsentligste årsag til fund af pesticider i overfladevand.

Læs mere

Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer.

Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Regalis Plus Vækstreguleringsmiddel Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Læs først vedlagte

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler og pærer

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler og pærer Delan Pro Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler og pærer Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

Bliv ikke taget med bukserne nede, når kontrollen kommer. Teknikrådgiver Hans Thostrup Viborg, 29995712

Bliv ikke taget med bukserne nede, når kontrollen kommer. Teknikrådgiver Hans Thostrup Viborg, 29995712 Bliv ikke taget med bukserne nede, når kontrollen kommer Teknikrådgiver Hans Thostrup Viborg, 29995712 Ny sprøjtemiddelstrategi Der er brug for en helt ny strategi på pesticidområdet, hvor vi fokuserer

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i agurker, løg, hvidløg, skalotteløg og salat på friland.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i agurker, løg, hvidløg, skalotteløg og salat på friland. Cabrio Svampemiddel 5 L Duo Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i agurker, løg, hvidløg, skalotteløg og salat på friland. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må

Læs mere

Pro. Svampemiddel nr Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelfordningen 1107/2009.

Pro. Svampemiddel nr Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelfordningen 1107/2009. 5 L Delan Pro Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler og pærer Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

Tilsynsrapport Glarbjergbækvej 6

Tilsynsrapport Glarbjergbækvej 6 Thorben Agger Glarbjergbækvej 6 Lomborg 7650 Bøvlingbjerg 1. juli 2015 Tilsynsrapport 2015 - Glarbjergbækvej 6 Jeg har den 19. juni 2015 været på miljøtilsyn på ovenstående ejendom. Ved tilsynet gennemgik

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Belvedere 5 L ANEBELDK5LT/01/A. Analyse. Phenmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Desmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Midlet er et suspoemulsionskoncentrat

Belvedere 5 L ANEBELDK5LT/01/A. Analyse. Phenmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Desmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Midlet er et suspoemulsionskoncentrat Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Hvordan finde vi punktkilderne? Og forstår dem?

Hvordan finde vi punktkilderne? Og forstår dem? Pesticidpunktkilder præsenteret af landbruget: Hvordan finde vi punktkilderne? Og forstår dem? Poul Henning Petersen Sådan håndterer jordbrugeren pesticider Sprøjtefører Sprøjteudstyr Anlæg Arbejdsprocesser

Læs mere

Ny vejledning om etiketter for plantebeskyttelsesmidler med CLP-klassificering.

Ny vejledning om etiketter for plantebeskyttelsesmidler med CLP-klassificering. NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 26. juni 2014 Ny vejledning om etiketter for plantebeskyttelsesmidler med CLP-klassificering. Kravene til etiketter er blevet ændret først ved udstedelse

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Rebild Kommune Baggrund og lovgivning Mange vaskepladser er med tiden blevet utætte, er ikke

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Medax Top 5 L. Vækstreguleringsmiddel

Medax Top 5 L. Vækstreguleringsmiddel Medax Top smiddel Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, triticale, rug, byg, havre, rødsvingel, strandsvingel, hundegræs og rajgræs. 5 L = Reg. varemærke for BASF 81082975 DK 1123 DUNKEN OMRYSTES

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

5 L. Vækstreguleringsmiddel

5 L. Vækstreguleringsmiddel Caryx Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering i vinterraps. Gældende fra 26. november 2015. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser. DKXXXXXXXXA 200 ml Rækker til 645 m 2 Holder arealet ukrudtsfrit i 3-4 mdr. Bekæmper alt ukrudt blade & rødder Forhindrer nyt ukrudt i at spire frem Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 19. marts 2012 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012, februar 2012 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 19. marts 2012 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012, februar 2012 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. af 9. marts 0 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0, februar 0 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Starane 333HL UKRUDTSMIDDEL

Starane 333HL UKRUDTSMIDDEL PAGE 1 ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317) Forårsager alvorlig øjenirritation (H319) Kan forårsage

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Udenomsfaciliteter Arkiv nr. 103.11-03 Ramper, pladser og veje Udgivet 17.03.03 Vaskeplads til landbrugsmaskiner Revideret - Side 1 af 3 Byggebladet er annulleret

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

MILJØstyrelsen Februar 2012 VEJLEDNING OM ETIKETTER PÅ PLANTEBESKYTTELSESMIDLER

MILJØstyrelsen Februar 2012 VEJLEDNING OM ETIKETTER PÅ PLANTEBESKYTTELSESMIDLER MILJØstyrelsen Februar 2012 VEJLEDNING OM ETIKETTER PÅ PLANTEBESKYTTELSESMIDLER Reglerne om mærkning af plantebeskyttelsesmidler, findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 702 af 24. juni 2011 om bekæmpelsesmidler

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. L256329 DENM/07T CLP UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse: Ethofumesat 500 g/l (44,7% w/w) Formulering:

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

5 L. L256206 DENM/03T CLP appl. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON

5 L. L256206 DENM/03T CLP appl. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON L256206 DENM/03T CLP appl VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, rug, triticale, havre, rødsvingel, rajgræs, timothe, engsvingel, strandsvingel og hundegræs. Gældende

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Oluf Martin Martensen Hejselvej 7 6372 Bylderup-Bov Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154697 DENM/07S godk Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. LXXXXXXX DENM/05T PPE XXXXXXX Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - Tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Mattrupgaard - v/ Miljøtilsyn på, Kommune har d. 22. juni 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Accurate Delta. 500 g. Ukrudtsmiddel. 10035579 800675 ACC Delta (DK) 500GR

Accurate Delta. 500 g. Ukrudtsmiddel. 10035579 800675 ACC Delta (DK) 500GR Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter hvede, vinter byg og vårbyg. Ukrudtsmiddel nr.: 11-43 Gældende fra 26. november 2015: Dette plante beskyt tel ses - middel må kun købes af professionelle

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og bederoer.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og bederoer. Bachlor 125 SC Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og bederoer. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål Krav Opbevaring Udbringning Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål I folderen kan du læse mere om hvilke krav og anbefalinger der er, når du får leveret, opbevarer og udbringer

Læs mere

Batchnr.: Se emballagen Produktionsdato: Se emballagen. Lagringstid: Mindst 24 mdr. fra produktionsdatoen.

Batchnr.: Se emballagen Produktionsdato: Se emballagen. Lagringstid: Mindst 24 mdr. fra produktionsdatoen. Basagran M 75 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd med udlæg af græs/kløvergræs, i frøgræs/græs og ærter. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening Rygsprøjten - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning Vurdering Påfyldning af sprøjtemiddel

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Ethosan. 1 liter. Front Page

Ethosan. 1 liter. Front Page Front Page 1 liter Ethosan SC Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år med en maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Maria og Jens Lie jenslie@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 15. september 2015 Center for

Læs mere

Glypper 20 L. Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Glypper 20 L. Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning. Glypper Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

Læs mere

AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING. Indhold

AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING. Indhold AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING Indhold Vejledning... 2 Aftale om opbevaring af husdyrgødning... 3 Basisoplysninger fra modtager og leverandør... 4 Aftalevilkår og standardskrivelser til kommunen...

Læs mere

SPECIMEN. Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A C/201503

SPECIMEN. Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A C/201503 5 L Banjo 500 SC Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse : Fluazinam 500 g/l (38,8%

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112 Regler for opbevaring af olie og kemikalier Obs! Ved akut forurening ring 112 Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Birgit Skovsgaard Burskov1@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 7. september 2015 Center

Læs mere

10 L. Ny formulering med mange fordele

10 L. Ny formulering med mange fordele Stomp CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til sbekæmpelse i vintersæd, vinterraps, kløvergræs, vårsæd med udlæg af kløver, lucerne eller kløvergræs, vårbyg og ærter til helsædsensilage, ærter, majs med eller

Læs mere

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L L139975 DENM/11L Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

SPECIMEN. Tomahawk 200 EC 5 L. Ukrudtsmiddel

SPECIMEN. Tomahawk 200 EC 5 L. Ukrudtsmiddel Tomahawk 200 EC Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn med og uden udlæg af græs, fodermajs, græs til hø/ ensilage, frøgræs, plæner og golfbaner. Gældende fra 26. november 2015: Dette

Læs mere

1 KG. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær, ærter med og uden bælg, samt prydplanter i væksthus.

1 KG. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær, ærter med og uden bælg, samt prydplanter i væksthus. L195981 DENM/05T CLP appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær, ærter med og uden bælg, samt prydplanter i væksthus. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

1 KG. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær.

1 KG. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær. LXXXXXX DENM/06U PPE XXXXXXX SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Tjekliste for håndtering af bekæmpelsesmidler på landbrugsbedrifter

Tjekliste for håndtering af bekæmpelsesmidler på landbrugsbedrifter Tjekliste for håndtering af bekæmpelsesmidler på landbrugsbedrifter Tjekliste for håndtering af bekæmpelsesmidler på landbrugsbedrifter Udarbejdelse: Lars Stenvang / Kaspar Rüegg, Landscentret Planteavl

Læs mere

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning.

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Kronholt Krøjgårdvej 25 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8058 peter.refsgaard@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-268-15

Læs mere