Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2012) 560 final 2012/0271 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. POLITISK OG RETLIG BAGGRUND Retsgrundlaget for forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Kap Verde er den reviderede AVS-EF-partnerskabsaftale (Cotonou-aftalen), som blev undertegnet den 23. juni Den reviderede aftale trådte i kraft den 1. juli 2008 for Kap Verdes vedkommende. I de første år af det 21. århundrede gav Kap Verdes regering og civilsamfundet ved flere lejligheder udtryk for, at de ønskede at uddybe og udvide forbindelserne til Den Europæiske Union. Den 24. oktober 2007 vedtog Kommissionen således en meddelelse til Rådet og Europa- Parlamentet om de fremtidige forbindelser mellem EU/Kap Verde, i hvilken den fastslår den stærke og særlige historiske forbindelse, der består mellem de to parter, som er præget af tætte menneskelige og kulturelle bånd og fælles sociopolitiske værdier. Ligesom Den Europæiske Union forsvarer Kap Verde de værdier og principper, der gælder for demokrati, god forvaltningsskik, overholdelse af menneskerettigheder og retsstaten. De høje standarder og former for praksis, som Kap Verde kan være stolt af med hensyn til god forvaltningsskik, giver al mulig grund til at fortsætte udviklingen af forbindelserne med Den Europæiske Union. Meddelelsen var vedlagt et forslag til handlingsplan. Rådsmødet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 19. og 20. november 2007 godkendte konklusionerne og indførelsen af et "særligt partnerskab" mellem Den Europæiske Union og Kap Verde samt den handlingsplan, der skal iværksætte partnerskabet som foreslået af Kommissionen. Formålet med det "særlige partnerskab" er at styrke den politiske dialog, samordningen af politikker og samarbejdet mellem de to parter på nye og følsomme områder og nå videre end den simple giver/modtager-relation ved at skabe en ramme for de fælles interesser. Handlingsplanen er fokuseret på følgende prioriterede områder: god forvaltningsskik, sikkerhed og stabilitet, regional integration, forandring og modernisering, teknisk og normativ konvergens, vidensamfund, udvikling og bekæmpelse af fattigdom. De foreslåede foranstaltninger skal øge stabiliteten og sikkerheden og omfatter bl.a. foranstaltninger vedrørende migrationsproblemer. Inden for rammerne af det "særlige partnerskab" mellem Den Europæiske Union og Kap Verde og som følge af Rådets konklusioner af 10. december 2007 om mobilitetspartnerskaber og cirkulær migration i forbindelse med den samlede migrationsstrategi blev der undertegnet en fælleserklæring om et mobilitetspartnerskab mellem Den Europæiske Union og Kap Verde den 5. juni 2008, som blev iværksat den 28. juli I erklæringens punkt 5 og 12 forpligtede de to parter sig til at udvikle en dialog om visa til kortvarigt ophold og tilbagetagelse. I punkt 3(i) og 6(v) i bilaget til erklæringen forpligter Kommissionen sig endvidere til at rette henstillinger til Rådet med henblik på at opnå direktiver til at forhandle aftaler med Kap Verde om henholdsvis en lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold og tilbagetagelse. På dette grundlag rettede Kommissionen den 14. november 2008 en henstilling til Rådet med henblik på at få bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Republikken Kap Verde om en DA 2 DA

3 aftale om henholdsvis lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union og om tilbagetagelse. Da Rådet havde givet tilladelse den 4. juni 2009, blev forhandlingerne om aftalen om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union indledt med Republikken Kap Verde den 13. juli 2009 i Bruxelles. En anden forhandlingsrunde fandt sted den 22. november Der blev endvidere afholdt fire tekniske møder: den 4. og 5. februar 2010 i Praia og den 12. oktober 2010 og den 30. maj og den 13. september 2011 i Bruxelles. Forhandlingerne blev afsluttet i april Den endelige aftaletekst blev paraferet den 24. april 2012 i Bruxelles under overværelse af Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og Kap Verdes premierminister, José Maria Neves. Medlemsstaterne er løbende blevet orienteret og hørt på alle stadier i de relevante arbejdsgrupper i Rådet. For EU's vedkommende er retsgrundlaget for aftalens artikel 77, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde sammenholdt med artikel 218. Kommissionen undertegnede aftalen den. I henhold til artikel 218, stk. 6, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har Europa-Parlamentet godkendt aftalen den. Vedlagte forslag udgør det retlige instrument for indgåelsen af aftalen. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Den foreslåede afgørelse om aftalens indgåelse opstiller de interne forskrifter for aftalens implementering i praksis. Det fastsættes bl.a., at det er Europa-Kommissionen, der bistået af eksperter fra medlemsstaterne repræsenterer Unionen i det blandede udvalg, der nedsættes i henhold til aftalens artikel 10. I henhold til aftalens artikel 10, stk. 4, fastsætter det blandede udvalg selv sin forretningsorden. Unionens holdning hertil fastlægges af Kommissionen i samråd med et særligt udvalg udpeget af Rådet. Med hensyn til de andre afgørelser, det blandede udvalg skal træffe, fastlægges Unionens holdning i overensstemmelse med de relevante traktatbestemmelser. 2. FORHANDLINGSRESULTATER Kommissionen finder, at de mål, Rådet opstillede i forhandlingsdirektiverne, er nået, og at udkastet til aftale er acceptabelt for Unionen. Aftalens endelige indhold kan opsummeres således: - kriterierne for udstedelse af visa til flere indrejser er blevet forenklet for følgende personkategorier: a) medlemmer af nationale og regionale regeringer og parlamenter, medlemmer af forfatningsdomstole, højesteretter og revisionsretter, faste medlemmer af officielle delegationer, forretningsfolk og repræsentanter for virksomheder, ægtefæller, børn under 21 år eller forsørgelsesberettigede børn og forældre til kapverdiske statsborgere og unionsborgere, der har lovligt ophold på den anden parts område, eller som opholder sig i henholdsvis Kap Verde eller i den stat, hvori de er statsborgere: principielt skal der udstedes visa til flere indrejser, som er gyldige i fem år. Visa til flere indrejser, der er gyldige i et DA 3 DA

4 kortere tidsrum, udstedes kun, hvis rejsedokumenternes udløbsdata kræver det, eller hvis behovet for eller intentionen om at rejse ofte eller regelmæssigt tydeligvis er begrænset til et kortere tidsrum b) repræsentanter for civilsamfundets organisationer, medlemmer af liberale erhverv, personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle og kunstneriske aktiviteter, deltagere i internationale sportsbegivenheder og deres professionelle ledsagere, journalister og godkendte professionelle ledsagere, skoleelever, studerende og ledsagende lærere, repræsentanter for religiøse samfund, der er anerkendt i Kap Verde og i medlemsstaterne, personer, der regelmæssigt kommer på besøg af lægelige årsager; deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer eller kommunale myndigheder; medlemmer af officielle delegationer: principielt skal der udstedes visa til flere indrejser, som er gyldige i et år. Visa til flere indrejser, der er gyldige i et kortere tidsrum, udstedes kun, hvis rejsedokumenternes udløbsdata kræver det, eller hvis behovet for eller intentionen om at rejse ofte eller regelmæssigt tydeligvis er begrænset til et kortere tidsrum. Visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst to år og højst fem år kan udstedes, forudsat at ansøgerne i de foregående to år har benyttet sig af et etårigt visum til flere indrejser, og behovet for eller intentionen om at rejse hyppigt eller regelmæssigt tydeligvis ikke er begrænset til en kortere varighed - følgende personkategorier er fritaget for visumgebyr: medlemmer af officielle delegationer, børn under 12 år, skoleelever og studerende, forskere, unge under 25 år, der deltager i seminarer, konferencer, sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder arrangeret af nonprofitorganisationer - mulighed for, at en ekstern serviceudbyder, som Kap Verde eller en medlemsstat samarbejder med henblik på udstedelsen af et visum, kan opkræve et gebyr på op til 30 EUR, samtidig med at det fortsat er muligt for alle ansøgere at indgive deres ansøgning direkte på et konsulat - gratis forlængelse af visa til kapverdiske statsborgere og unionsborgere, der på grund af force majeure ikke har mulighed for at udrejse af henholdsvis medlemsstaternes eller Kap Verdes område på den dato, der er angivet i deres visa - fritagelse for visumpligt for kortvarigt ophold til kapverdiske statsborgere og unionsborgere, der har diplomatpas eller tjenestepas. I en fælleserklæring anføres det, at hver af parterne kan påberåbe sig suspension af bestemmelsen om, at der ikke kræves visum af indehavere af diplomatpas eller tjenestepas (artikel 8), hvis denne bestemmelse misbruges af den anden part, eller dens anvendelse kan udgøre en trussel for den offentlige sikkerhed. Samme erklæring foreskriver ligeledes, at Kap Verde og Den Europæiske Union forpligter sig til at prioritere et højt sikkerhedsniveau for diplomat- og tjenestepas, bl.a. ved at indføre biometriske identifikatorer - mulighed for, at kapverdiske statsborgere og unionsborgere, der har mistet deres identitetsdokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold i værtslandet, kan rejse ud af Kap Verde eller medlemsstaterne på gyldige identitetsdokumenter, uden visum eller anden tilladelse - på Kap Verdes udtrykkelige anmodning er der ikke indført nogen bestemmelse om forenkling af kravene til dokumentation vedrørende rejsens formål - indførelse af et blandet udvalg til forvaltning af aftalen DA 4 DA

5 - bestemmelser om ikrafttrædelse, varighed, ændring, suspension og opsigelse af aftalen; eftersom de to aftaler om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold og om tilbagetagelse er indbyrdes forbundne, bør de træde i kraft samtidig - der er indgået en protokol, der fastslår, at der i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets beslutning nr. 582/2008/EF af 17. juni er truffet harmoniserede foranstaltninger for at forenkle de regler, der gælder for indehavere af Schengenvisa og Schengenopholdstilladelser med hensyn til transit gennem de medlemsstater, som endnu ikke anvender Schengenreglerne i fuldt omfang - en fælleserklæring om harmonisering af oplysninger om procedurer for udstedelse af visa til kortvarigt ophold og dokumentation, som skal fremlægges ved ansøgning om visa til kortvarigt ophold - en fælleserklæring om samarbejde om rejsedokumenter og regelmæssig udveksling af oplysninger om rejsedokumenters sikkerhed - Danmarks, Det Forenede Kongeriges og Irlands særlige stilling fremgår af præamblen og to fælleserklæringer, der er knyttet som bilag til aftalen. Norges, Islands, Schweiz' og Liechtensteins tætte associering i Schengenreglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling fremgår ligeledes af en fælleserklæring, der er knyttet til aftalen. 3. KONKLUSION På baggrund af ovenstående resultater foreslår Kommissionen, at Rådet - efter godkendelse fra Europa-Parlamentet godkender vedlagte aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union. 1 EUT L 161 af , s. 30. DA 5 DA

6 2012/0271 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2012/XXX af [...] 3 blev aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union (herefter kaldet "aftalen") undertegnet af Kommissionen den [...] med forbehold af dens senere indgåelse. (2) Aftalen bør indgås. (3) Ifølge aftalen nedsættes der et blandet udvalg, der selv kan fastsætte sin forretningsorden. Det er hensigtsmæssigt at indføre en forenklet procedure for fastlæggelsen af Den Europæiske Unions holdning hertil. (4) Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne 4. Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige. (5) Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne 5. Irland EUT EUT EFT L 131 af , s. 43. EFT L 64 af , s. 20. DA 6 DA

7 deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland. (6) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union godkendes på Den Europæiske Unions vegne. Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne afgørelse. Artikel 2 Formanden for Rådet udpeger den person, som på Den Europæiske Unions vegne er beføjet til at foretage den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 12, stk. 1, med henblik på at udtrykke Den Europæiske Unions samtykke til at blive bundet af aftalen 6. Artikel 3 Kommissionen, der bistås af eksperter fra medlemsstaterne, repræsenterer Unionen i det blandede udvalg, der nedsættes ved aftalens artikel 10. Artikel 4 Efter høring af et særligt udvalg nedsat af Rådet vedtager Kommissionen Unionens holdning i det blandede udvalg til vedtagelsen af sidstnævntes forretningsorden i henhold til aftalens artikel 10, stk. 4. Artikel 5 Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Udfærdiget i Bruxelles, den. På Rådets vegne Formand 6 Datoen for aftalens ikrafttrædelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende af Rådets Generalsekretariat. DA 7 DA

8 BILAG AFTALE mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt "Unionen", og REPUBLIKKEN KAP VERDE, i det følgende benævnt "Kap Verde", i det følgende benævnt "parterne", SOM ØNSKER at fremme mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre bånd, ved at lempe reglerne for udstedelse af visa til deres statsborgere på basis af gensidighed, SOM HENVISER TIL fælleserklæringen af 5. juni 2008 om et mobilitetspartnerskab mellem Den Europæiske Union og Kap Verde, ifølge hvilket parterne forpligter sig til at udvikle en dialog om visa til kortvarigt ophold for at fremme visse personkategoriers mobilitet, SOM MINDER OM Cotonou-partnerskabsaftalen og det særlige partnerskab mellem Den Europæiske Union og Kap Verde, som Rådet for Den Europæiske Union godkendte den 19. november 2007, SOM ANERKENDER, at lempelsen ikke må føre til ulovlig indvandring, og som er særlig opmærksomme på sikkerheds- og tilbagetagelsesaspekterne, SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Irland, SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke finder anvendelse i Kongeriget Danmark, ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE: DA 8 DA

9 Artikel 1 Formål og anvendelsesområde Formålet med denne aftale er på basis af gensidighed at lempe reglerne for udstedelse af visa til kapverdiske statsborgere og unionsborgere for et planlagt ophold på højst 90 dage for hver periode på 180 dage. Artikel 2 Generel bestemmelse 1. Bestemmelserne i denne aftale om lempelse af reglerne for visumudstedelse finder kun anvendelse på kapverdiske statsborgere og unionsborgere i det omfang, de ikke i henhold til Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters eller Kap Verdes love eller administrative bestemmelser, denne aftale eller andre internationale aftaler er fritaget for visumpligt. 2. Kap Verdes eller medlemsstaternes nationale lovgivning eller Den Europæiske Unions lovgivning finder anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, herunder bl.a. afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, nægtelse af indrejse og udsendelsesforanstaltninger. I denne aftale forstås ved: Artikel 3 Definitioner a) "medlemsstat": enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, med undtagelse af Kongeriget Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland b) "unionsborger": en statsborger i en medlemsstat som defineret under litra a) c) "kapverdisk statsborger": enhver, der er statsborger i Kap Verde d) "visum": en tilladelse udstedt af eller en afgørelse truffet af en medlemsstat eller af Kap Verde, som er nødvendig for indrejse i eller transit gennem eller et planlagt ophold på højst 90 dage i den pågældende medlemsstat eller i flere medlemsstater eller i Kap Verde e) "person med lovligt ophold": for Den Europæiske Unions vedkommende, en kapverdisk statsborger med tilladelse eller ret til at opholde sig i højst 90 dage på en medlemsstats område i henhold til national lovgivning eller Den Europæiske Unions lovgivning, For Kap Verdes vedkommende en unionsborger, jf. litra b), der er indehaver af en opholdstilladelse i overensstemmelse med den nationale lovgivning. DA 9 DA

10 Artikel 4 Udstedelse af visa til flere indrejser 1. Medlemsstaternes og Kap Verdes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser gældende i fem år til følgende personkategorier: a) medlemmer af nationale og regionale regeringer og parlamenter, forfatningsdomstole og højesteretter, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale, når de rejser i embeds medfør b) faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Kap Verde, medlemsstaterne eller Den Europæiske Union regelmæssigt deltager i møder, høringer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes eller Kap Verdes område c) forretningsfolk og repræsentanter for virksomheder, der jævnligt rejser til medlemsstaterne eller Kap Verde d) ægtefæller, børn (herunder adoptivbørn) under 21 år eller forsørgelsesberettigede børn og forældre, der aflægger besøg hos - kapverdiske statsborgere med lovligt ophold på en medlemsstats område eller unionsborgere med lovligt ophold i Kap Verde, eller - unionsborgere med ophold i den stat, hvori de er statsborgere, eller kapverdiske statsborgere med ophold i Kap Verde. Hvis behovet for eller intentionen om at rejse ofte eller regelmæssigt tydeligvis er begrænset til et kortere tidsrum, begrænses gyldigheden af visummet til flere indrejser, bl.a. når - embedsperioden for så vidt angår de personer, der er omhandlet under litra a) - varigheden af det faste medlemskab af en officiel delegation for så vidt angår de personer, der er omhandlet under litra b) - varigheden af funktionen som forretningsmand eller forretningskvinde eller repræsentant for en virksomhed for så vidt angår de personer, der er omhandlet under litra c), eller - opholdstilladelsen for kapverdiske statsborgere med lovligt ophold på en medlemsstats område og for unionsborgere med lovligt ophold i Kap Verde for så vidt angår de personer, der er omhandlet under litra d), er på under fem år. 2. Medlemsstaternes og Kap Verdes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på et år til følgende kategorier af personer, forudsat at de i det foregående år har fået udstedt mindst ét visum og har gjort brug af det i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den pågældende stats område til: DA 10 DA

11 a) repræsentanter for civilsamfundsorganisationer, der jævnligt rejser til medlemsstaterne eller Kap Verde i uddannelsesøjemed eller for at deltage i seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer b) liberale erhvervsdrivende, som deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller lignende arrangementer, og som jævnligt rejser til medlemsstaterne eller Kap Verde c) personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne eller Kap Verde d) deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere e) journalister og godkendte professionelle ledsagere f) skoleelever, studerende (herunder universitetsuddannede under videreuddannelse) og ledsagende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter g) repræsentanter for religiøse samfund, der er anerkendt i Kap Verde og i medlemsstaterne, personer, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne eller Kap Verde h) personer, der regelmæssigt kommer på besøg af lægelige årsager i) deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer eller kommunale myndigheder j) medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Kap Verde, medlemsstaterne eller Den Europæiske Union regelmæssigt deltager i møder, høringer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes eller Kap Verdes område. Hvis behovet for eller intentionen om at rejse ofte eller regelmæssigt tydeligvis er begrænset til et kortere tidsrum, begrænses gyldigheden af visummet til flere indrejser til dette tidsrum. 3. Medlemsstaternes og Kap Verdes diplomatiske repræsentationer og konsulater udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst to år og højst fem år til de i stk. 2 nævnte personkategorier, forudsat at de i de foregående to år har benyttet sig af et etårigt visum til flere indrejser i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på værtslandets område. Hvis behovet for eller intentionen om at rejse ofte eller regelmæssigt tydeligvis er begrænset til et kortere tidsrum, begrænses gyldigheden af visummet til flere indrejser til dette tidsrum. 4. De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede personers samlede ophold på medlemsstaternes og Kap Verdes område må ikke overstige 90 dage for hver periode på 180 dage. DA 11 DA

12 Artikel 5 Visumgebyrer og servicegebyrer 1. Uden at det berører bestemmelserne i stk. 2, opkræver medlemsstaterne og Kap Verde ikke visumgebyrer for følgende personkategorier: a) medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Kap Verde, medlemsstaterne eller Den Europæiske Union deltager i møder, høringer, forhandlinger eller officielle udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en medlemsstats eller Kap Verdes område b) børn under 12 år c) skoleelever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og ledsagende lærere, der tager ophold i studie- eller uddannelsesøjemed d) forskere, der rejser i videnskabeligt forskningsøjemed e) unge under 25 år, der deltager i seminarer, konferencer, sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder tilrettelagt af nonprofitorganisationer. 2. Hvis medlemsstaterne eller Kap Verde samarbejder med en ekstern serviceudbyder, kan der opkræves servicegebyr. Servicegebyret skal være proportionelt med de omkostninger, som den eksterne serviceudbyder har afholdt ved udførelsen af sine opgaver, og må ikke overstige 30 EUR. Kap Verde, medlemsstaten eller de berørte medlemsstater skal give alle kategorier af ansøgere adgang til at indgive ansøgninger direkte til deres konsulater. Artikel 6 Udrejse efter tab eller tyveri af dokumenter Kapverdiske statsborgere og unionsborgere, der har mistet deres identitetsdokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold på medlemsstaternes eller Kap Verdes område, kan rejse ud af dette område på gyldige identitetsdokumenter, der giver ret til at passere grænsen uden visum eller anden tilladelse, og som er udstedt af medlemsstaternes eller Kap Verdes diplomatiske og konsulære repræsentationer. Artikel 7 Forlængelse af visa under ekstraordinære omstændigheder Kapverdiske statsborgere og unionsborgere, der på grund af force majeure ikke har mulighed for at forlade medlemsstaternes eller Kap Verdes område inden for den frist, der er anført i deres visum, kan i overensstemmelse med værtslandets lovgivning vederlagsfrit få forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, for at de kan vende tilbage til deres bopælsland. DA 12 DA

13 Artikel 8 Diplomat- og tjenestepas 1. Kapverdiske statsborgere eller statsborgere i en af medlemsstaterne, der er indehavere af et gyldigt diplomat- eller tjenestepas, har ret til indrejse i, udrejse af og rejse i transit gennem medlemsstaternes eller Kap Verdes område uden visum. 2. De i stk. 1 omhandlede personer kan opholde sig på medlemsstaternes eller Kap Verdes område i højst 90 dage for hver periode på 180 dage. Artikel 9 Territorial gyldighed af visa Med forbehold af nationale regler og bestemmelser vedrørende medlemsstaternes og Kap Verdes nationale sikkerhed og med forbehold af EU-reglerne om visa med begrænset territorial gyldighed har statsborgere i Kap Verde og Den Europæiske Union ret til at rejse på medlemsstaternes og Kap Verdes område på lige fod med unionsborgere og kapverdiske statsborgere. Artikel 10 Blandet udvalg til forvaltning af aftalen 1. Parterne nedsætter et blandet udvalg til forvaltning af aftalen (herefter kaldet "udvalget") bestående af repræsentanter for Unionen og Kap Verde. Unionen repræsenteres af Europa-Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne. 2. Udvalget har navnlig til opgave: a) at overvåge anvendelsen af aftalen b) at foreslå ændringer eller tilføjelser til aftalen c) at bilægge tvister, som opstår i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af aftalens bestemmelser. 3. Udvalget træder sammen efter behov på anmodning af en af parterne, og mindst en gang om året. 4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Artikel 11 Aftalens forbindelse med aftaler mellem medlemsstaterne og Kap Verde Denne aftale har fra og med sin ikrafttrædelse forrang for bestemmelser i enhver bilateral eller multilateral aftale indgået mellem medlemsstaterne og Kap Verde, hvis sådanne bestemmelser omhandler spørgsmål, der er omfattet af denne aftale. DA 13 DA

14 Artikel 12 Afsluttende bestemmelser 1. Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at de ovennævnte procedurer er afsluttet. 2. Uanset stk. 1 træder denne aftale ikke i kraft før datoen for ikrafttrædelsen af tilbagetagelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og Kap Verde, hvis denne dato ligger senere end den i stk. 1 omhandlede dato. 3. Denne aftale indgås på ubestemt tid, medmindre den opsiges efter reglerne i denne artikels stk Denne aftale kan ændres ved skriftlig overenskomst mellem parterne. Ændringerne træder i kraft, efter at parterne har givet hinanden meddelelse om, at de interne procedurer, der kræves herfor, er afsluttet. 5. Hver part kan suspendere hele eller dele af aftalen, når hensynet til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det. Afgørelsen herom meddeles den anden part senest 48 timer før dens ikrafttrædelse. Den part, der suspenderer anvendelsen af aftalen, underretter omgående den anden part, når grundene til suspension ikke længere består. 6. Hver part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft 90 dage efter modtagelsen af et sådant varsel. Udfærdiget i Bruxelles den 24. april 2012 i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed. For Den Europæiske Union For Republikken Kap Verde DA 14 DA

15 PROTOKOL TIL AFTALEN ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER, DER IKKE i FULDT OMFANG ANVENDER SCHENGENREGLERNE De medlemsstater, der er bundet af Schengenreglerne, men som i afventning af den relevante rådsafgørelse endnu ikke udsteder Schengenvisa, udsteder nationale visa, hvis gyldighed er begrænset til deres eget område. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 582/2008/EF er der truffet harmoniserede foranstaltninger til at forenkle de regler, der gælder for indehavere af Schengenvisa og Schengenopholdstilladelser med hensyn til transit gennem de medlemsstater, som endnu ikke anvender Schengenreglerne i fuldt omfang. FÆLLESERKLÆRING OM AFTALENS ARTIKEL 8 OM DIPLOMAT- OG TJENESTEPAS Hver part kan suspendere en del af aftalen, navnlig artikel 8, efter proceduren i artikel 12, stk. 5, hvis den anden part misbruger bestemmelserne i artikel 8, eller anvendelsen af disse bestemmelser fører til en trussel mod den offentlige sikkerhed. Hvis anvendelsen af artikel 8 er suspenderet, indleder parterne forhandlinger med hinanden inden for rammerne af det udvalg, der er nedsat ved aftalen, med henblik på at løse de problemer, der førte til denne suspension. Begge parter erklærer, at de vil prioritere at sikre et højt sikkerhedsniveau for diplomat- og tjenestepas, bl.a. ved at indføre biometriske identifikatorer. For Den Europæiske Unions vedkommende vil dette blive sikret i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 2252/2004. FÆLLESERKLÆRING OM HARMONISERING AF OPLYSNINGER OM PROCEDURER FOR UDSTEDELSE AF VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD OG DOKUMENTATION, SOM SKAL FREMLÆGGES VED ANSØGNING OM VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD I erkendelse af betydningen af gennemsigtige regler for visumansøgere finder parterne i denne aftale, at der bør træffes passende foranstaltninger: - for generelt at tilvejebringe grundlæggende oplysninger til ansøgerne om procedurerne for ansøgning om visa, om visaene og de udstedte visas gyldighed - for at parterne hver især opstiller en liste over minimumskrav for at sikre ansøgerne sammenhængende og ensartede grundlæggende oplysninger og for at sikre, at der i princippet stilles krav om den samme dokumentation ved indgivelse af ansøgninger. Ovennævnte oplysninger bør sikres en vid udbredelse (opslagstavler i konsulater, pjecer, websider osv.). FÆLLESERKLÆRING ANGÅENDE KONGERIGET DANMARK Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke finder anvendelse på de procedurer for visumudstedelse, der anvendes af Kongeriget Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer. DA 15 DA

16 Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Kongeriget Danmark og Kap Verde snarest indgår en bilateral aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Den Europæiske Union og Kap Verde. FÆLLESERKLÆRING ANGÅENDE DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND SAMT IRLAND Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke finder anvendelse på de procedurer for visumudstedelse, der anvendes af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands og af Irlands diplomatiske repræsentationer og konsulater. Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Irland og Kap Verde snarest indgår bilaterale aftaler om lempelse af reglerne for visumudstedelse. FÆLLESERKLÆRING ANGÅENDE REPUBLIKKEN ISLAND OG KONGERIGET NORGE, DET SCHWEIZISKE FORBUND OG LIECHTENSTEIN Parterne tager til efterretning, at der består et nært forhold mellem Den Europæiske Union og Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og Liechtenstein, bl.a. i kraft af aftalen af 18. maj 1999 og 26. oktober 2004 om disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne. Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund, Liechtenstein og Kap Verde snarest indgår bilaterale aftaler om lempelse af reglerne for lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til denne aftale. FÆLLESERKLÆRING OM SAMARBEJDE OM REJSEDOKUMENTER Parterne er enige om, at det blandede udvalg, der nedsættes i henhold til artikel 11, som led i overvågningen af aftalens anvendelse vurderer, hvilken betydning de respektive rejsedokumenters sikkerhedsniveau har på den måde, hvorpå aftalen fungerer. Parterne er i den henseende enige om regelmæssigt at underrette hinanden om de foranstaltninger, der træffes for at undgå for mange forskellige rejsedokumenter, og for at udvikle de tekniske sikkerhedsaspekter ved rejsedokumenter, samt om de foranstaltninger, der træffes i forbindelse med personliggørelsesprocessen ved udstedelsen af rejsedokumenter. DA 16 DA

Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG

Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det blandede

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0423 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0423 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 423 endelig 2007/0140 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.10.2013 COM(2013) 742 final 2013/0356 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om lempelse

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om lettelse af udstedelsen af visa

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om lettelse af udstedelsen af visa EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2012 COM(2012) 705 final 2012/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om lettelse

Læs mere

AFTALE. mellem. Kongeriget Danmark og Republikken Serbien. om lettelse af udstedelsen af visa

AFTALE. mellem. Kongeriget Danmark og Republikken Serbien. om lettelse af udstedelsen af visa AFTALE mellem Kongeriget Danmark og Republikken Serbien om lettelse af udstedelsen af visa KONGERIGET DANMARK og REPUBLIKKEN SERBIEN, i det følgende benævnt "parterne", DER ØNSKER som et første konkret

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0293 (NLE) 15210/15 VISA 386 CHINE 26 FORSLAG fra: modtaget: 15. december 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

AFTALE. mellem. Regeringen i Kongeriget Danmark og ministerkabinettet i Ukraine. om lettelse af udstedelsen af visa

AFTALE. mellem. Regeringen i Kongeriget Danmark og ministerkabinettet i Ukraine. om lettelse af udstedelsen af visa AFTALE mellem Regeringen i Kongeriget Danmark og ministerkabinettet i Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK og MINISTERKABINETTET I UKRAINE herefter benævnt Parterne;

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.4.2007 KOM(2007) 190 endelig 2007/0069 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2016 COM(2016) 142 final 2016/0075 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om BKI nr 54 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 iet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 18. december 1996 mellem Danmark og Letland om tilbagetagelse af personer som rejser ind i et land

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2003 KOM(2003) 790 endelig 2003/0299 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalememorandummet mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 BILAG Tillæg til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2004 KOM(2004) 594 endelig 2004/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 19.3.2010. om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 19.3.2010. om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2010 K(2010)1620 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 19.3.2010 om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa (Kun den bulgarske,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens gennemførelsesafgørelse

BILAG. til. Kommissionens gennemførelsesafgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2014 C(2014) 2727 final ANNEX 1 BILAG til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om ændring af Kommissionens afgørelse nr. K(2010) 1620 af 19. marts 2010 om en håndbog

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 22. maj 2008 Kontor: Internationalt J.nr.: 2007/4050-1102 Bidrag til samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) og møde

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

PE-CONS 55/1/16 REV 1 DA

PE-CONS 55/1/16 REV 1 DA DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 15. marts 2017 (OR. en) 2015/0307 (COD) LEX 1723 PE-CONS 55/1/16 REV 1 FRONT 484 VISA 393 SIRIS 169 COMIX 815 CODEC 1854 EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) 15.9.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 243/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.6.2016 COM(2016) 434 final 2016/0198 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Oversigt over Schengen-relaterede retsakter

Oversigt over Schengen-relaterede retsakter 31 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Bilag 6 Almindelige bestemmelser Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. Rådets forordning 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning 2424/2001

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 5.9.2003 L 222/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere