Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)"

Transkript

1 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 19, stk. 5, 27, stk. 3, 44, stk. 1, 67, 80, stk. 1 og 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 446 af 23. maj 2012 og lov nr af 11. december 2012, fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område og definitioner 1. Reglerne i denne bekendtgørelse tager sigte på at begrænse forurening af jord, grundvand og overfladevand med plantebeskyttelsesmidler som følge af påfyldning og vask af sprøjter, traktorer og andet materiel, der anvendes erhvervsmæssigt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om indretning og placering af vaskepladser og opsamlingsbeholdere, krav om tilstedeværelsen og brug af udstyr til påfyldning og rensning af udbringningsmateriellet samt krav til håndteringen af plantebeskyttelsesmidler. 2. Der kan i afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3-5 og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsættes vilkår, der er mere vidtgående end bestemmelserne i denne bekendtgørelse. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) 3-område: Naturbeskyttet område, jf. 3 i lov om naturbeskyttelse. 2) Almen vandforsyning: Vandforsyning, der forsyner ti eller flere husstande med drikkevand. 3) Behandlet areal: Et areal, der er behandlet med plantebeskyttelsesmidler. 4) Biobed: Anlæg i forbindelse med en vaskeplads, hvor biomasse bidrager til nedbrydning af rester af plantebeskyttelsesmiddel på vaskepladsen. 5) Gyllebeholder: Beholder til flydende husdyrgødning, ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand, som defineret i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 6) Kontraventil: En ventil, der sikrer, at vand i ledningsnettet kun kan strømme i en retning. 7) Præparatfyldeudstyr: Udstyr til direkte injektion i sprøjten af plantebeskyttelsesmiddel, eller påfyldning af midlet ved hjælp af andre tekniske løsninger end direkte injektion, kombineret med udstyr til skylning af brugt emballage. 8) Sprøjte: Enhver sprøjte, der anvendes til erhvervsmæssig udbringning af plantebeskyttelsesmiddel, med undtagelse af håndholdte sprøjter, herunder: a) Marksprøjter, herunder tågesprøjter og ATV-sprøjter, der anvendes til udbringning af plantebeskyttelsesmidler udendørs. b) Sprøjter, der er indrettet til at blive båret på ryggen under udsprøjtning (rygsprøjter). c) Sprøjter, der anvendes i væksthuse (væksthussprøjter). 9) Spuledyser: Udstyr til montering indvendigt i tanken på en sprøjte, beregnet til indvendig rengøring af denne. 1

2 10) Tapsted: Et sted i en vandinstallation, hvorfra der kan tappes vand. 11) Udbringningsvirksomhed: Jordbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, der foretager udbringning af plantebeskyttelsesmidler. 12) Udstyr til direkte injektion: Udstyr, der automatisk leder ufortyndet plantebeskyttelsesmiddel ind i de slanger, der leder vand fra sprøjtens tank til dyserne. 13) Vandur: En teknisk indretning, der automatisk stopper påfyldningen af en sprøjte med vand fra vandforsyningsanlægget, når en forudbestemt mængde vand er påfyldt. 14) Vaskeplads: Areal til påfyldning, rengøring og vask af sprøjter, traktorer og andet materiel, der bruges til erhvervsmæssig udbringning af plantebeskyttelsesmidler. 15) Vaskevand: Vand fra vask af sprøjte, traktor og andet materiel med rester af plantebeskyttelsesmidler m.v. Kapitel 2 Tekniske krav Krav til udstyr 4. Følgende udstyr skal findes på en udbringningsvirksomhed: 1) Præparatfyldeudstyr. 2) En tank til rent vand med en tilstrækkelig kapacitet til, at de rester, der ikke kan pumpes ud af sprøjten, kan fortyndes 50 gange. 3) Spuledyser til tanke, der kan indeholde sprøjtemiddel. Stk. 2. Kravet i stk. 1, nr. 1, om præparatfyldeudstyr gælder ikke, hvis udbringningsvirksomheden udelukkende anvender sprøjter med følgende indretning: 1) Påfyldningshullet til tanken befinder sig mindre end 130 cm over jorden, og 2) afstanden fra kanten af tanken ind til påfyldningshullet er mindre end 30 cm. Stk. 3. Kravene i stk. 1, nr. 2, om rentvandstank, og stk. 1, nr. 3, om spuledyser, gælder ikke, hvis udbringningsvirksomheden udelukkende anvender sprøjter, hvor tanken kun kan rumme 200 liter væske eller mindre. 5. Hvis udvendig rengøring af sprøjter, traktorer eller andet materiel finder sted på det areal, der er blevet behandlet med plantebeskyttelsesmiddel, skal udbringningsvirksomheden stille udstyr til rådighed, der gør det muligt at foretage udvendig rengøring af sprøjten på det behandlede areal. Krav til vaskepladser m.v. 6. Vaskepladser og biobede skal være udstyret med tæt belægning med afløb til gyllebeholder, eller en anden tæt, stationær beholder, jf. dog stk. 3, og indrettet, så der ikke kan ske afledning til kloak, nedsivning i jorden eller afstrømning til ubefæstet areal. Stk. 2. Afløb fra vaskepladser og biobede må kun kunne føre det afledede vand til den beholder, hvor plantebeskyttelsesmiddelholdige rester bliver opbevaret. Stk. 3. Vaskevand fra vask af væksthussprøjter og rygsprøjter, der er anvendt i væksthuse, kan i stedet for afledning efter stk. 1 og 2 opsamles i en ikke-stationær beholder, der er egnet til opbevaring af de benyttede plantebeskyttelsesmidler. Beholderen skal være tydeligt mærket med oplysning om, at den indeholder rester af plantebeskyttelsesmidler. 7. Et tapsted skal være forsynet med 1) en indretning, der forhindrer, at vand kan løbe tilbage i ledningsnettet eller en boring, jf. dog stk. 2, og 2) et vandur eller tilsvarende indretning, der sikrer mod overløb. Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte indretning af tapstedet er ikke nødvendig: 2

3 1) Ved påfyldning af sprøjter fra en tank, der ikke er direkte forbundet til et ledningsnet eller en boring, og 2) ved påfyldning af sprøjter, der udelukkende anvendes med injektionsudstyr, så sprøjtens tank kun kan indeholde rent vand. Stk. 3. Slanger eller rør, der skal lede vand til en sprøjte fra et tapsted eller fra en tank, der ikke er direkte forbundet til et ledningsnet eller en boring, må ikke kunne komme i kontakt med sprøjtevæsken. Krav til beholdere til opbevaring af plantebeskyttelsesmiddelholdige rester 8. En gyllebeholder, der anvendes til opsamling af plantebeskyttelsesmiddelholdige rester, skal opfylde kravene i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. og bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, samt de yderligere krav, som måtte være fastsat for indretning og drift af beholderen i en godkendelse efter lov om miljøbeskyttelse eller i en godkendelse eller tilladelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Stk. 2. Andre beholdere end de i stk. 1 nævnte kan benyttes til opsamling af plantebeskyttelsesmiddelholdige rester, hvis de opfylder følgende krav: 1) Beholderen skal være tæt og egnet til opsamling af de plantebeskyttelsesmidler, der benyttes på udbringningsvirksomheden. 2) Beholderen må kun bruges til opsamling af vaskevand og rester af plantebeskyttelsesmidler. 3) Beholderen skal være opstillet på et areal, der er indrettet med tæt bund og opkant. Arealet skal være indrettet, så regnvand ikke kan flyde til arealet, og arealet skal kunne opsamle beholderens indhold. Stk. 3. Arealet under en beholder som beskrevet i stk. 2 skal regelmæssigt tømmes for regnvand. Efter kraftig regn skal arealet tømmes senest 24 timer efter regnens ophør. Opsamlet regnvand anbringes i beholderen. Kapitel 3 Placering af vaskeplads 9. Vaskepladser og biobede skal etableres i en afstand af mindst 1) 50 meter fra indvindingssted til almen vandforsyning, 2) 25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål, eller rense- og samlebrønde til drænsystemer, og 3) 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og 3-områder. 10. Påfyldning eller vask af mark- eller rygsprøjte på det areal, hvor udbringning finder sted, skal ske i en afstand af mindst 1) 300 meter fra indvindingssteder for vand til drikkevandsformål og 2) 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand), 3-områder og rense- og samlebrønde til drænsystemer. Stk. 2. Påfyldning eller vask af mark- eller rygsprøjte på det areal, hvor udbringning finder sted, må kun finde sted på samme lokalitet en gang i hver vækstsæson. Kapitel 4 Håndtering af plantebeskyttelsesmidler og redskaber ved påfyldning og vask af sprøjter m.v. 11. Påfyldning af sprøjter skal ske på en vaskeplads eller på det areal, herunder i væksthuse, hvor plantebeskyttelsesmidlet skal udbringes. Stk. 2. Ved påfyldning af marksprøjte, der er omfattet af 4, skal bruges udstyr, der er beregnet til påfyldning af plantebeskyttelsesmiddel på den pågældende sprøjte. Ved indvendig vask af sprøjten skal bruges spuledyser. 3

4 12. Sprøjter, traktorer og andet materiel, der har været anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal rengøres på vaskeplads. Dog kan rengøring ske på det areal, der er blevet behandlet med plantebeskyttelsesmiddel, inden arealet forlades. Stk. 2. Hvis udvendig rengøring ikke finder sted på det behandlede areal, inden dette forlades, skal de i stk. 1 nævnte køretøjer opstilles på vaskeplads eller under tag, indtil rengøring kan finde sted. Kapitel 5 Håndtering af rester af plantebeskyttelsesmidler 13. Rester af plantebeskyttelsesmidler skal bortskaffes efter reglerne i bekendtgørelse om affald, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Rester af plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt til udendørs brug, må udbringes på landbrugsarealer efter reglerne i 14 og 15, hvis de pågældende rester ikke skal klassificeres som farligt affald. 14. Rester i en sprøjte skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjten fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering af plantebeskyttelsesmidlet på en mark, som anført på etiketten til de anvendte midler, må ikke overskrides. 15. Indholdet fra gyllebeholder og anden beholder med plantebeskyttelsesmidler i en mængde, der ikke medfører klassificering som farligt affald, skal udbringes efter reglerne i bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Indholdet i gyllebeholder og anden beholder, jf. 7, stk. 1, og 8, stk. 1, der opfylder kriterier for farligt affald, skal uanset stk. 1 bortskaffes efter reglerne i bekendtgørelse om affald. Stk. 3. Indeholder en gyllebeholder eller anden beholder, jf. 7, stk. 2, og 8, stk. 2, rester af plantebeskyttelsesmidler, som ikke er godkendt til anvendelse udendørs, skal indholdet uanset stk. 1 bortskaffes efter reglerne i bekendtgørelse om affald. Kapitel 6 Myndigheder og tilsyn m.v. 16. NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse på jordbrug, som defineret i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Miljøstyrelsen fører tilsyn med øvrige virksomheder m.v., der er omfattet af denne bekendtgørelse. 17. Miljøstyrelsen kan efter vurdering af de miljømæssige konsekvenser dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse. Miljøstyrelsen kan fastsætte vilkår for en dispensation. Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 7 Straffebestemmelser 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 1) ikke har eller ikke stiller udstyr til sprøjten til rådighed, jf. 4 og 5, 2) ikke indretter vaskepladser eller biobede i overensstemmelse med 6, stk. 1 og 2, 3) undlader at vedligeholde vaskepladser eller biobede, så de er i overensstemmelse med 6, stk. 1 og 2, 4) ikke indretter en beholder til opsamling af plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med 6, stk. 3, eller 8, 5) undlader at vedligeholde en beholder til opsamling af plantebeskyttelsesmidler, herunder at lade den kontrollere, så den er i overensstemmelse med 6, stk. 3, eller 8, 6) ikke indretter et tapsted i overensstemmelse med 7, 4

5 7) ikke overholder de foreskrevne afstandskrav for påfyldnings- og vaskepladser, jf. 9, 8) fylder eller rengør en sprøjte i modstrid med 10, 11 og 12, stk. 1, 9) placerer uvasket sprøjte eller traktor andre steder end foreskrevet, jf. 12, stk. 2, 10) bortskaffer rester af plantebeskyttelsesmidler i strid med 13, 14 og 15, stk. 1, eller 11) tilsidesætter vilkår knyttet til en dispensation efter 17. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller forvoldt fare derfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 8 Ikrafttræden 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 14. december 2012 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler ophæves. 20. Nedgravede beholdere til opbevaring af rester med plantebeskyttelsesmiddel, bortset fra gylletanke, må benyttes indtil den 31. december Miljøministeriet, den 18. december 2014 KIRSTEN BROSBØL / Claus Torp 5

6 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2008, nr. L 312, side 3, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71. 2) Bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret senest ved direktiv 98/48/EF. 6

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler 1)

Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler 1) LBK nr 232 af 26/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. april 2015 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-3845010 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10553 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere