Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven"

Transkript

1 Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato CVR-nummer P-nummer Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej 4 Postnummer og by 8361 Hasselager Telefonnummer Henrik Jensen Kontaktperson Henrik Jensen Branchekode F102 Fremst. af levnedsmidler, kapacitet > 75 t/dag Opstartsdato April 2011 Udvidelser/ændringer - Tilstede ved tilsynet: Virksomheden Aarhus Kommune Henrik Jensen Hans Kunnerup Aarhus Kommune, Natur og Miljø har udført et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse nr. 497 om miljøtilsyn af 15. maj 2013 (Tilsynsbekendtgørelsen). Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

2 REGULERINGSGRUNDLAG Godkendelsespligtig virksomhed. Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af og tilslutningstilladelse af Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v. Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Gebyrpligtig virksomhed Virksomheden er omfattet af 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Anden lovgivning m.v. Virksomheden er omfattet af kravet om grønt regnskab, jf. bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger (BEK nr. 210 af ). MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller andre ledelsessystemer, hvor miljøledelse er integreret, men har en skriftlig formuleret miljømålsætning og mål for miljøarbejdet samt procedurer for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip, og der kan konstateres løbende forbedringer på udvalgte områder. BELIGGENHED I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område ER. Området er endvidere omfattet af lokalplan 411 med tillæg. Området er separatkloakeret. Området har særlige drikkevandsinteresser (OSD). Side 2 af 7

3 INDRETNING OG DRIFT Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer Virksomheden foretager hakning, opskæring, skiveskæring m.m. af kød som pakkes og leveres til COOP s butikker. Kødet modtages i rå form. Efter bearbejdning opbevares produkterne på kølelager ind til udbringning. Produktionskapaciteten (behandlede råvarer) er på ca ton pr. uge. Eksempel på procesforløb (for hakkekød) er vist nedenfor. kølerum 1 2 udpakning endelig hakning vejning, mærkning metaldetektion formning metaldetektion forhakning bakkepåfyldning pakning i kasser blanding, standardisering pakning produktlager 1 2 Virksomhedens maskinpark og anlæg Diverse maskiner/anlæg til hakning, røring, skæring, mørning m.m. og pakning. Køleanlæg med ammoniak (1.000 kg kølemedie) og med CO2. Vaskeanlæg til vask af kasser. Virksomhedens areal Det samlede bygningsareal er på ca m 2, hvoraf produktionslokaler udgør ca. 1/3 af arealet. Antal ansatte Der er i produktionen beskæftiget ca. 240 personer. Der arbejdes i 2 hold over ugen. Rengøring foretages af FoodSafe. Driftstid Produktion fra ca. 06 til 18 og rengøring fra ca Side 3 af 7

4 Råvarer m.m. Art Mængde 2012 Mængde 2013 Kød (index) Vand m m3 Energi (el) 8,0 MWh 8,3 MWh Rengøringsmidler 114 tons 108 tons Virksomheden skal indsende årsrapport med oplysninger omkring råvareforbrug m.m. (vilkår ). Vilkåret overholdes. Virksomheden skal endvidere udarbejde grønt regnskab (jf. BEK nr. 210 af ), hvilket overholdes. STØJ Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Nærmeste støjfølsomme arealanvendelse (Kolt Ældrehøjskole) er beliggende ca. 100 meter nord for virksomhedens skel. Ca. 250 meter syd for virksomheden er der bolig på tidligere landejendom (Hovvejen 60). Nærmeste boligområde er beliggende nord for Hovedvejen i en afstand af ca. 250 meter. I forbindelse med godkendelsen er der stillet vilkår omkring dokumentation for overholdelse af støjvilkår (vilkår 3.5.2). Dokumentation blev fremsendt i marts På baggrund af en klage (fra ejendommen beliggende Hovvejen 60) i efteråret 2012 over støj er der gennemført supplerende støjundersøgelser og der er etableret supplerende støjafskærmning i løbet af Med de gennemførte foranstaltninger anses virksomhedens støjvilkår for overholdt jf. mail af til klager og mail af til virksomheden. LUFT I godkendelsen er der vilkår (3.6.2 og 3.6.3) omkring afkast fra svejsning, der skal passere filter med mindst 99% tilbageholdelse af svejserøgen og afkast over tag, således at der sikres fri fortynding. Vilkåret er overholdt. Endvidere vilkår (3.6.4 emmisionsgrænseværdi og immisionskoncentration) omkring virksomhedens gasfyringsanlæg. Gasfyret på 250 kw udgør et supplement til fjernvarmeforsyningen for i alle driftssituationer at sikre varmt brugsvand til rengøring. Anlægget benyttes i begrænset omfang. Tilsynsmyndigheden kan forlange dokumentation for overholdelse af vilkår og , men dette anses ikke pt. for nødvendigt. Øvrige afkast fra virksomheden er (bortset fra udsugning fra emhætter i kantinekøkken) almene rumventilationer til sikring af acceptabelt luftskifte i produktionslokaler m.m.. Godkendelsen indeholder ikke vilkår til disse afkast. Side 4 af 7

5 Opvarmning Virksomheden har fjernvarme, samt supplerende opvarmning med gasfyr (se under LUFT). LUGT Godkendelsen giver mulighed for at kræve kontrol af overholdelse af lugtbidrag (vilkår og ). Tilsynet giver ikke anledning til at iværksætte en sådan kontrol. Der vurderes således ikke at være lugtgener fra virksomheden. AFFALD Oversigt over affald m.m. findes i årsrapport. Krav i godkendelse (vilkår 3.8.1) om at affald skal opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden at der opstår fare for forurening, samt i vilkår (se under Beskyttelse af Jord og Grundvand nedenfor). Godkendelsens vilkår anses for overholdt. Farligt affald skal anmeldes til AffaldVarme (vilkår 3.8.2) og ikke genanvendeligt farligt affald skal afleveres til Modtagestationen medmindre der er meddelt fritagelse (vilkår ). Mængderne af spildolie, batterier og andet farligt affald er meget begrænsede jf. indsatte opgørelse fra årsrapporten. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND Krav i godkendelsen (vilkår ) om, at opbevaring af flydende råvarer, hjælpestoffer og affald skal ske miljømæssigt forsvarligt på befæstede og sikrede områder med impermeabel belægning og med opkant eller tilsvarende, således at spild kan tilbageholdes. Opbevaringen anses for, at være i overensstemmelse med godkendelsen. Krav i godkendelsen om god vedligeholdelsesstand af befæstede og impermeable arealer (vilkår 3.9.1) og kontrol heraf (vilkår ) og journalføring over kontrollen (vilkår ). Godkendelsens vilkår bliver efterlevet. I miljøgodkendelsen er der krav om tæthedskontrol af afløbssystem inden ibrugtagning (vilkår ). Der er i august 2013 foretaget tæthedskontrol og systemet er fundet tæt. Ny kontrol tidligst i Side 5 af 7

6 SPILDEVAND Spildevand afledes til Viby Renseanlæg. Afledningen reguleres af tilslutningstilladelse meddelt den 11. juni I virksomhedens tilslutningstilladelse er følgende krav gældende: Parameter Krav værdi Transport Antal prøver pr. år Prøvetagning / Analysemetode Vandmængde m³/år Forbrugsaflæsning årlig indberetning Døgnvandmængde 350 m³/døgn 4 I prøvebrønde efter fedtudskillere ved produktionen, Måling ved prøvetagning ph 1 ) Intervallet 6,5-9 4 I prøvebrønde efter fedtudskillere ved produktionen, Måles kontinuert i udløbet / DS 287 Mineralsk olie Temperatur 50 C 4 I prøvebrønde efter fedtudskillere ved produktionen, Måles kontinuert i udløbet Olie og fedt 50 mg/l 4 I prøvebrønde efter fedtudskillere ved produktionen, Reflab metode 5:2005 Nitrifiktionshæmning 2 ) 20 mg/l ( 10 mg/l) < 50 % 2 ) < 20 % 2 ) COD mg/l 300 kg/døgn kg/år 1 prøve i prøve i 2011 I prøvebrønd efter olieudskiller. Reflab metode 5:2005 Evt. ISO (DS/R 208 (pentan)) I prøvebrønde efter fedtudskillere ved produktion og kassevaskerområde. ISO 9509: ) min. 6 mg O 2/l 4 I prøvebrønde efter fedtudskillere ved produktion, kassevaskerområde og kantinekøkken. DS 217/DS/EN ISO Total-N 150 mg/l 4 I prøvebrønde efter fedtudskillere ved produktion og kassevaskerområde. DS/EN ISO Total-P 40 mg/l 4 I prøvebrønde efter fedtudskillere ved produktion og kassevaskerområde. DS/EN ISO 6878, del 7: Spidsværdier til ph 4 og 10 kan accepteres i 10 % af tiden målt over en time. 2. Spildevandet må ikke virke hæmmende på renseanlæggets nitrifikationsevne. Nitrifikationshæmning for 200 ml spildevand i 800 ml rent vand skal være mindre end 50 %. Vejledende grænse er en hæmning, der er mindre end 20 %. Fra % skal årsagen klarlægges med henblik på at vurdere mulighederne for reduktion af effektniveau. Der skal anvendes slam fra Viby Renseanlæg. Nedenfor er indsat resultater af egenkontrol for Virksomheden er tæt på grænsen for særbidrag (AarhusVand underrettes løbende om resultater). Side 6 af 7

7 Der er til stadighed fokus på overholdelse af krav i tilslutningstilladelsen. ph har været svær at overholde for virksomheden. Der sker dog sammenblanding af virksomhedens 2 store delstrømme (produktion og kassevask) inden afledning til offentlig kloak, hvilket vurderes at være med til at udjævne ph-variationerne i det afledte vand. Situationen følges løbende via de indberettede analyseresultater. Jordforurening Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Aarhus Kommune, Natur og Miljø, den 3. april 2014 Hans Kunnerup akademiingeniør Side 7 af 7

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Titel: Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere