Vejledning om rengøringsmidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om rengøringsmidler"

Transkript

1 BAR service- og tjenesteydelser Vejledning om rengøringsmidler Rengøringsmidler Rengøringsmidler og sundhedsrisiko ph-værdi Dosering Grænseværdier Sikkerhedsforanstaltninger Værnemidler ved rengøring Mærkning af rengøringsmidler Brugsanvisninger Førstehjælp Instruktion Oplæring Tilsyn Uddannelsestilbud Sikkerhedsorganisationens opgaver Arbejdspladsvurderinger Substitution (erstatning) Eksempler på substitution Ordliste for indholdsstoffer i rengøringsmidler Oversigt over typer af rengøringsmidler Arbejdsgiverbrugsanvisningens indhold Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision A/S 1. Udgave, 2. oplag 2001 ISBN nr Varenummer Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center BAR service- og tjenesteydelser Vejledning om rengøringsmidler

2 Vejledningen om rengøringsmidler, der er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser, informerer om rengøringsmidler og nødvendige forholdsregler til beskyttelse af den, der arbejder med rengøring. Herudover oplyses der om den virkning, midlerne kan have på mennesker. Vejledningen henvender sig til rengøringsassistenter, sanitører, serviceassistenter, arbejdsledere, arbejdsgivere og sikkerhedsorganisationer inden for rengøringsbranchen. I forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen har den været forelagt Arbejdstilsynet, der har haft lejlighed til at bidrage med bemærkninger. Der findes en række andre vejledninger om rengøring, som er nævnt under afsnittet med henvisninger. indholdsfortegnelse Side Rengøringsmidler 2 Rengøringsmidler og sundhedsrisiko 3 ph-værdi 4 Dosering 4 Grænseværdier 5 Sikkerhedsforanstaltninger 5 Værnemidler ved rengøring 6 Mærkning af rengøringsmidler 9 Brugsanvisninger 9 Førstehjælp 10 Instruktion 11 Oplæring 12 Tilsyn 12 Uddannelsestilbud 12 Sikkerhedsorganisationens opgaver 12 Arbejdspladsvurderinger 13 Substitution (erstatning) 14 Eksempler på substitution 14 Ordliste for indholdsstoffer i rengøringsmidler 15 Oversigt over typer af rengøringsmidler 25 Arbejdsgiverbrugsanvisningens indhold 26 Hensvisninger 27 Branchevejledninger 27 Adresser 28 1

3 Forord I takt med den teknologiske udvikling i samfundet er kravene til rengøringsmidlerne skærpet. I visse tilfælde kan rengøringsmidler give gener for brugerne. De hyppigst forekommende gener er hudgener. Nogle specialrengøringsmidler indeholder blandt andet ætsende stoffer eller organiske opløsningsmidler, der kan give særlige gener. (Se bilag 1). Når et rengøringsmiddels mulige gener skal vurderes, skal man være opmærksom på en række Rengøringsmidlerne opdeles i midler til: forhold, f.eks. midlets sammensætning, koncentrationen, den anvendte arbejdsmetode, samt hvor tit midlet bruges. Den overvejende del af rengøringsmidlerne er fedtopløsende. Dette medfører, at midlet også opløser hudens naturlige fedtlag. Derved vil skadelige stoffer angribe og trænge igennem huden og forårsage irritation, eksem eller for nogles stoffers vedkommende tillige overfølsomhedseksem (allergi). rengøringsmidler rengøringsmidler og sundhedsrisiko Rengøringsmidler indeholder en række forskellige stoffer, der kan have betydning for medarbejdernes helbred. Rengøringsmidler kan forårsage eksem eller allergi, i sjældne tilfælde andre langtidsskader. En mere præcis angivelse af risikoen for de enkelte stoffer og produkttyper, kan ses i bilag 1 og i ordlisten. Der er dog nogle tommelfingerregler, der bør følges. Det er vigtigt at anvende produkter med så få indholdsstoffer som muligt. Samtidig skal man prøve at undgå indholdsstoffer, om hvilke man ved der er forhøjet risiko for helbredsgener, hvis dette er muligt. Det er normalt overflødigt at anvende farve i rengøringsmidler. Der er normalt udviklet produkter uden - dog kan farve i toiletrensemidler være en fordel, da et overforbrug lettere undgås. Undgå stoffer, der er tilsat rengøringsmidler blot for at få lokaler til at lugte "rent". Det drejer sig om parfume og om stoffer som salmiak, klor, fyrrenåleduft og lignende. De er ikke nødvendige i produkterne, men kan genere medarbejdere og efterfølgende brugere af lokalerne. Dog kan parfume være nødvendigt på toiletter, hvis de bruges af mange mennesker, f.eks. offentlige toiletter. Her kan også biologisk nedbrydelige stoffer være relevante. Undgå produkter med organiske opløsningsmidler. Det drejer sig om glycoler, alkoholer mv. medmindre meget skrappe rengøringsmidler er nødvendige. Undgå produkter med stoffer, der kan give en risiko for langtidseffekter. Der er ingen grund til at bruge produkter med kræft-, reproduktions-, allergi- eller nerveskade risiko, de såkaldte KRAN-stoffer. Der findes i dag alternativer hertil. Man skal med andre ord søge at undgå produkter med bl.a. EDTA, NTA og fosfonater. daglig, almindelig rengøring grundrengøring afkalkning/rustfjerner specialrengøring, herunder polishmidler polishfjerningsmidler tæpperens. 2 3

4 ph-værdi grænseværdier Rengøringsmidler opdeles i basiske, sure og neutrale midler. Rengøringsmidlets ph-værdi fortæller om rengøringsmidlets egenskaber i brugssituationen. ph-værdien fortæller også om, hvor aktivt rengøringsmidler er i forhold til huden. Et rengøringsmiddel med phværdi på 7 er neutralt. Højere phværdi angiver rengøringsmidlets basiske egenskaber, lavere phværdi angiver midlets sure egenskaber. Figuren viser eksempler på ph-værdier. Jo mere midlets ph-værdi afviger fra hudens (ph- = ca. 5), jo større er risikoen for, at midlet kan skade huden og derved give mulighed for irritation eller eksem. DOSERING Langt de fleste rengøringsmidler bruges i en vandig opløsning. Se afsnit om mærkning ved omhældning til andre beholdere. Det fastlagte doseringsforhold må nøje overholdes, for at midlet skal have den ønskede virkning. Doseringen er altid anført på etiketten og i brugsanvisningen. For at sikre en passende dosering kan der f.eks. bruges automatisk dosering, målebægre, pumpesystemer mv. Stærkt Surt Svagt Surt Neutral Svagt alkalisk Toiletrensemidler Kalkfjernende rengøringsmidler Gulvpolish Universelle regøringsmidler og Vaskeplejemidler med og uden voks Grundrengøringsmidler Rengøringsmidler kan indeholde sundhedsskadelige stoffer, der er på Arbejdstilsynets liste over grænseværdier. Listen indeholder grænseværdier for luftforurening, en vejledende liste over opløsningsmidler og en liste over kræftfremkaldende stoffer. Grænseværdierne er ikke skarpe grænser mellem farligt og ufarligt, men er blandt andet fastlagt ud fra en afvejning af de sundhedsmæssige risici og de tekniske og økonomiske konsekvenser. Nogle rengøringsmidler indeholder opløsningsmidler, der findes i grænseværdilisten f.eks. glycoler i almindelige produkter, styren eller terpentin i voksprodukter. Nogle få produkter indeholder NTA eller Rengøringsarbejdet skal tilrettelægges, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. styren, der er optaget på listen over kræftfremkaldende stoffer. Ved almindeligt rengøringsarbejde er det sjældent, at grænseværdierne overskrides, især hvis der foretages udluftning, og der er ventilation. En række stoffer er i listen opført med et L, hvilket henviser til, at værdien er en såkaldt loftsværdi, der under ingen omstændigheder må overskrides. Nogle af stofferne på listen er mærket med et H, hvilket betyder, at stofferne kan optages gennem huden. Samtidig affedtes huden. Dette gælder for de fleste opløsningsmidler. Det er vigtigt at bruge handsker til alt rengøringsarbejde (se afsnittet om værnemidler). SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Rengøringsmetoden og rengøringsmidlet bør afstemmes, således at der ikke sker sundhedsfarlige påvirkninger af de ansatte. 4 Rengøringsmidlet bliver ikke mere effektivt ved overdosering, hvorimod risikoen for skadelig virkning på mennesker, rengøringsobjekter og det ydre miljø øges. Stærk akalisk ph>9 ph-skala 5

5 VÆRNEMIDLER ved rengøring Hvis rengøring ikke på anden måde kan udføres forsvarligt, skal der anvendes særligt arbejdstøj og personlige værnemidler. Handsker Hænder beskyttes af egnede handsker, der skal være rene, tørre og beskytte såvel hænder som underarme. Sammen med handsker bruges en indvendig bomuldshandske for at opsuge sved, så huden forbliver tør. Fugtige hænder kan på sigt medføre, at hudens forsvar mod indtrængning af skadelige stoffer svækkes. Hvis handskerne ved brug ændrer størrelse form farve overflade, er det et fingerpeg om, at handskerne ikke yder en god beskyttelse. Rengøringsmidler affedter huden. Det kan imødegås ved, at huden smøres ind i en fugtighedscreme eller fed creme efter grundig håndvask og skylning ved arbejdets ophør. Vær opmærksom på, at hudbeskyttelsescreme ikke erstatter hensigtsmæssige arbejdshandsker. Brug ikke creme på hænderne inde i handskerne. Ringe, ure og andre smykker bør ikke bæres under rengøringsarbejde. Disse vil nemlig øge muligheden for kontakt mellem rengøringsmidlet og huden. For at hindre fald anvendes der skridhæmmende fodtøj. Bruges ætsende midler til gulve, anvendes der fodtøj, som kan modstå ætsning (syre-basefast fodtøj). Øjenbeskyttelse Der skal anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm, hvis der ved arbejdet er risiko for at få stænk fra rengøringsmidler i øjnene. Åndedrætsværnene skal beskytte mod de dampe, der kan udvikles. Leverandørens anvisninger om brugen af åndedrætsværn, filtertyper og filterskift skal følges. Se At-meddelelse om skift af åndedrætsmidler. Vær opmærksom på, at der kun må arbejdes med filtermasker i 3 timer dagligt. 6 Handsker yder ikke altid god beskyttelse mod opløsningsmidler. Ved valg af handsker skal der tages hensyn til, hvilke midler handsken skal beskytte mod. Handsker udskiftes, når de er beskadigede, utætte eller når gennembrudstiden er nået. Oplysning om handskernes beskyttelsesevne fås hos leverandøren, der også bør oplyse om, hvor længe handskerne kan modstå rengøringsmidlet. (Gennembrudstid). Fodtøj Ved rengøring af f.eks. gulve, hvor der er mulighed for, at fodtøjet kan blive vådt eller fugtigt, anvendes der fodtøj, som hindrer gennemtrængning af fugten. Åndedrætsværn Ved arbejde med rengøringsmidler, der er sundhedsskadelige, er det nødvendigt at ventilere godt. Dette gælder især rengøringsmidler med flygtige stoffer, f.eks. organiske opløsningsmidler. Kan sundhedsfarlige dampe ikke fjernes, skal der i disse tilfælde anvendes åndedrætsværn. 7

6 M æ r k n i n g afrengøringsmidler Skal der arbejdes i længere tid, skal der fra arbejdets begyndelse vælges et andet åndedrætsværn. Turboventillerede åndedrætsværn kan bruges i op til 6 timer. Friskluftsforsynede åndedrætsværn kan ligeledes anvendes. Brugstiden for åndedrætsværn afhænger af arbejdets art. Hvis der arbejdes med et rengøringsmiddel, der indeholder organisk opløsningsmiddel, der afgiver dampe i skadelige mængder, gælder samme sikkerhedsregler. Vær opmærksom på, at eventuelle langtidseffekter fra organiske opløsningsmiddeldampe, kan skade centralnervesystemet. Værnemidler og særlig beklædning Værnemidler og særlig beklædning skal altid være afpasset efter personen, arbejdsopgaven og rengøringsmidlet. Arbejdsgiveren afholder udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af værnemidlet og har ejendomsretten hertil. Miljøministeriets regler om kemiske stoffer og produkter kræver, at sundhedsfarlige stoffer mærkes. Dette gælder derfor visse rengøringsmidler eller irriterende stoffer. Mærkningen giver fortrinsvis oplysning om akut risiko. Mulige langtidsvirkninger kan dog være omtalt i mærkningens risikosætninger. Normalt vil det være nødvendigt at søge yderligere oplysninger om langtidsvirkninger ad andre kanaler, f.eks. i brugsanvisninger. Faremærkningen skal findes på midlets etiket. De oplysninger, der skal være på etiketten, fremgår af nedenstående figur. Oplysningerne skal være på dansk. Rengøringsmidlets mærkning består af faresymboler. Rengøringsmidlerne er i almindelighed umærkede eller mærket med = sundhedsskadelig = ætsende = lokalirriterende = letantændelig brandfarlig (R10) = miljøfarlig Sammen med faremærkningen skal risikoangivelsen og sikkerhedsforeskrifterne medvirke til at rengøringsmidlet kan bruges, uden at brugeren tager skade. Risikoangivelserne - R-sætninger - oplyser om den risiko, der er ved brug af midlet. Oplysningerne gives i standardiserede sætninger. Sikkerhedsforeskrifterne - S-sætninger - oplyser om de sikkerhedsregler, der er for brug af stoffet. Rengøringsmidler må ikke sammenblandes. Bland aldrig klor- og syreholdige rengøringsmidler. Der kan dannes giftige klordampe. 8 Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedskrav mv. til personlige værnemidler indeholder bestemmelser om, at personlige værnemidler kun må markedsføres, såfremt de er forsynet med CE-mærke, og at fabrikanten skal udarbejde en brugsanvisning, som skal udleveres sammen med det personlige værnemiddel, når det markedsføres. brugsanvisninger Arbejdsministeriets bekendtgørelse om stoffer og materialer bestemmer, at der for stoffer, der kan være farlige for brugerne eller i øvrigt forringer brugerens sikkerhed og sundhed, skal laves brugsanvisninger. 9

7 FØRSTEHJÆLP... Er et rengøringsmiddel faremærket efter Miljøministeriets regler, eller indeholder det stoffer, der er optaget i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier eller omfattet af særlige bestemmelser, skal leverandøren af rengøringsmidlet udarbejde en leverandørbruganvisning på dansk. For de fleste rengøringsmidler findes der i dag leverandørbrugsanvisninger, selv om midlerne ikke er mærkningspligtige. Denne brugsanvisning skal indeholde oplysninger om rengøringsmidlet. Med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning skal arbejdsgiveren udarbejde en arbejdsgiverbrugsanvisning i samarbejde med sikkerhedsorganisationen. Brugsanvisningen tager højde for den måde, rengøringsmidlet bruges på. I almindelighed vil leverandørbrugsanvisningen suppleret med oplysninger beregnet for arbejdssituationen kunne anvendes direkte som arbejdsgiverbrugsanvisning. Brugsanvisningen skal være tilgængelig for medarbejderne, f. eks. i rengøringsrum, eller hvor rengøringsmidler anvendes. (Se bilag 2). Det bør overvejes at udarbejde brugsanvisninger for samtlige rengøringsmidler. Herved får man en god hjælp til at vurdere og eventuelt erstatte rengøringsmidlerne med mindre skadelige midler. Har man ikke en øjenskylleflaske, vil en blød vandstråle fra vandhanen være lige så godt. Får man rengøringsmiddel i øjet, bør man omgående kontakte læge eller skadestue - alt efter rengøringsmidlets farlighed. Øjenskylningen fortsættes, indtil man er under lægebehandling. Hvis rengøringsmidlet utilsigtet indtages, skal man normalt drikke meget vand for at fortynde midlet. Lægen bør omgående kontaktes, eller man bør tage på skadestue. Fortsæt med at drikke vand, indtil lægen har overtaget behandlingen. Følg i øvrigt brugsanvisningen nøje. Indånder man ætsende eller andre skadelige dampe i større mængder, kan dette beskadige slimhinder og lunger. Kontakt omgående læge eller skadestue. Bliver tøjet gennemvædet af rengøringsmiddel, bør tøjet omgående aftages og huden skylles med rent vand. Ved henvendelse til læge eller skadestue medbringes brugsanvisning eller emballage fra det rengøringsmiddel, man har været uheldig med. Ofte vil brugsanvisningen indeholde oplysninger om, at Giftinformationen, Arbejds- og Miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital (telefon , FAX ), har den fuldstændige recept på rengøringsmidlet. Bispebjerg Hospital har døgnåbent, og lægen kan få de oplysninger, der er nødvendige for at behandle uheldet. 10 FØRSTEHJÆLP Vejledning om førstehjælp fremgår af brugsanvisningerne. Her skal således kun omtales de almindelige regler for førstehjælp. Hvis rengøringsmidlet kommer i kontakt med huden, skal man straks skylle med rigeligt rent vand. Herved fortyndes midlet, og en eventuel skadelig effekt vil blive undgået eller formindsket. Man skal straks skylle med rent vand, hvis man får rengøringsmidlet i øjet. Øjets slimhinder er meget følsomme over for ætsende stoffer. En øjenskylleflaske med rent vand er velegnet. instruktion Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der gives grundig instruktion i udførelsen af arbejdet. Forpligtelsen overlades som regel til arbejdslederen, som skal sørge for at instruere rengøringspersonalet, således at arbejdet kan ske fuldt forsvarligt. Udover instruktionen i arbejdets udførelse, der nødvendiggøres af rengøringsmetoden, er det arbejdslederens pligt at instruere i korrekt brug af udstyr og rengøringsmidlet, herunder brugen af værnemidler, og hvilke gener midlet kan medføre for den ansatte. Arbejdslederen instruerer også i, hvorledes disse gener kan undgås. Brugsanvisninger/etiketter skal bruges af arbejdslederen i denne instruktion. 11

8 OPLÆRING 12 Tilsyn Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette gælder tilsvarende Branchens parter anbefaler, at medarbejderne tager imod såvel Sikkerhedsorganisationen skal inddrages ved planlægning af arbejdsmetoder. Dette medfører, at sikkerhedsorganisationen også skal tages med på råd, når rengøringsmidler skal vurderes. Det er pålagt sikkerhedsgruppen at kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og Med henblik på at opnå den rette arbejdsmetode og rutine kan det være nødvendigt at gennemføre en sidemandsoplæring af medarbejderne, det vil sige, at en erfaren medarbejder går sammen med en ny eller mindre erfaren medarbejder og oplærer denne. de arbejdsledere, som på arbejdsgivers vegne leder eller fører tilsyn med arbejdet. Arbejdslederen skal kunne kontaktes i arbejdstiden. uddannelsestilbud eksterne (AMU-kurser) som interne uddannelsestilbud. Sikkerhedsorganisationens opgaver at arbejdet udføres forsvarligt. Herudover skal sikkerhedsgruppen kontrollere, at der gives effektiv instruktion. Sikkerhedsgruppen skal også påvirke den enkelte til at fremme egen og andres sikkerhed. Det er således sikkerhedsgruppens opgave at kontrollere, at nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er til stede og anvendes i henhold til forskrifterne. Arbejdsgiveren og sikkerhedsorganisationen bør i fællesskab gennemgå de anvendte rengøringsmidler for at undgå anvendelse af flere midler med samme egenskaber. Herved gøres Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Formålet med en APV er at skabe et overblik over arbejdsmiljøforholdene, som danner grundlag for et systematisk arbejde med arbejdsmiljøet med iværksættelse af nødvendige forebyggende initiativer. APV udarbejdes for hvert enkelt arbejdssted, den skal findes på virksomheden og være tilgængelig for ledelse, ansatte og Arbejdstilsynet. Sikkerhedsorganisationen eller de ansatte skal inddrages i arbejdet med APV. APV er et godt redskab i dialogen mellem virksomhedens ledelse, sikkerhedsorganisation og de ansatte for et godt arbejdsmiljø. En APV skal indeholde følgende elementer: identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold beskyttelse mod midlerne lettere. Er der ikke oprettet sikkerhedsorganisation, skal sikkerhedsorganisationens opgaver udføres i samarbejde mellem arbejdsgiveren og de ansatte. arbejdspladsvurdering beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer prioritering og opstilling af en eventuel handlingsplan med tidsfrister til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer retningslinier og opfølgning på handlingsplaner angivelse af, hvem der har ansvaret for opfølgningen, og hvordan der følges op. APV skal revideres, hvis der sker ændringer i arbejdet, i arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser, dog senest hvert 3. år. Der henvises til Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelsers branchevejledningerne "Arbejdspladsvurderinger" og "Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard". 13

9 SUBSTITUTION ( e r s t a t n i n g ) ORDLISTE Bilag 1 for indholdsstoffer i rengøringsmidler 14 Arbejdsministeriets bekendtgørelse om stoffer og materialer fastslår princippet om substitution, det vil sige erstatning af mere sundhedsskadelige stoffer og materialer med mindre sundhedsskadelige stoffer og materialer. Arbejdsgiveren skal i samarbejde med sikkerhedsorganisationen vurdere, om det er muligt at erstatte hvert enkelt rengøringsmiddel med et mindre farligt eller mindre generende middel. Vurderingen kan også foretages i forhold til den benyttede rengøringsmetode. Erstatning kan således omfatte: erstatning af midlet med mindre belastende middel for såvel miljø som arbejdsmiljø erstatning af metode med en mindre belastende metode. Herudover kan et sammenspil mellem midler og metoder og andre foranstaltninger, så som ventilation værnemidler medvirke til at gøre den totale arbejdsmiljøbelastning mindre. Arbejdsgiveren skal altid sørge for, at et sundhedsskadeligt rengøringsmiddel bliver erstattet med et mindre skadeligt middel, såfremt det mindre skadelige har samme tekniske egenskaber, og arbejdsgiveren i øvrigt ikke påføres urimelige merudgifter herved. Arbejdsgiveren skal meddele sine overvejelser herom til sikkerhedsudvalget. Er sikkerhedsudvalget ikke enig med arbejdsgiveren i hans betragtninger, kan sikkerhedsudvalget kræve en begrundelse fra arbejdsgiveren senest 3 uger efter det sikkerhedsudvalgsmøde, hvor spørgsmålet har været drøftet. eksempler på substitution 1. Ætsende rengøringsmidler lokalirriterende rengøringsmidler ikke faremærkede rengøringsmidler 2. Højtryksspuling (mere end ca. 25 BAR) lavtryksspuling (ca. 25 BAR eller lavere) 3. Spray udlægning med bruseeffekt 4. Mopning af større arealer rengøring med maskiner. Acetone Aerosoler Afspændingsmidler Aldehyder Alkali Alkoholer Amfotære tensider Meget letfordampeligt og brandfarligt opløsningsmiddel, kan fjerne neglelak, tudsstreger og lignende. Se organiske opløsningsmidler. Væskeformige dråber, der er tilstrækkelig små til at kunne holde sig svævende i luften i længere tid. Dråberne er normalt meget små (0, ,1 mm). Jo mindre dråber, jo længere tid kan de holde sig svævende. Dråberne kan ved indånding nå ned i lungerne. Jo mindre dråberne er, jo længere ned i lungerne kan de komme. Dråberne indeholder vand, evt. rengøringsmidler og opløst snavs. Stoffer, der nedsætter vandets overfladespænding, f.eks. tensider. Se tensider. Betegnelse for mange forskellige stoffer f.eks. formaldehyd, glutaraldehyd. Det er bakteriedræbende stoffer, der især anvendes i desinfektionsmidler. Aldehyder fordamper let, er kraftig allergifremkaldende og generer slimhinder i øjne og luftveje. Formaldehyd anses for at være kræftfremkaldende. Samlet betegnelse for en gruppe af stoffer f.eks. salmiak, natriumhydroxyd, silikater, metasilikater, natriumkarbonat, natronlud og kalilud, der tilsættes rengøringsmidler for at få eller fastholde en høj phværdi mellem 9 og 14. Faste stoffer kan optræde som alkali, når de kommer i forbindelse med vand. Se karbonater, sulfater, silikater, hjælpestoffer, ph. Der findes mange forskellige alkoholer, f.eks. alm. sprit, hospitalssprit, propanol, isopropanol og ethanol. Bruges til aftørring af spejle, vinduer, streger fra spritpenne og som et af indholdsstofferne i mange rengøringsmidler. Se organiske opløsningsmidler. Dækker over en gruppe af stoffer, f.eks. betainer, aminoxider og glycinater. Tilhører gruppen af svagt irriterende tensider. De fleste er letnedbrydelige i miljøet. Se tensider. 15

10 Ammoniakvand Animalsk sæbe Anioniske tensider Luftarten ammoniak opløst i vand, kaldes også salmiak eller salmiakspiritus. Se salmiak. Fedtsyresæbe f.eks. sæbespåner er fremstillet af animalsk (dyrisk) og ofte også af vegetabilsk fedtstof. Fedtsyresæberne er mindre hudirriterende end andre tensider. Mere miljø venlige end andre tensider. Se tensider, sæbespåner, natronsæbe, fedtsyresæber. Tensider med en negativ ladning, f.eks. fedtalkoholetersulfat, lineære alkylbenzensulfonater (LAS), sulfater og sulfonater hører til de mere hudirriterende. Mange er svært nedbrydelige i miljøet f.eks. LAS, der står på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Se tensider, sulfater, sulfonater. Citrater Citronsyre Demineraliseret vand Desinfektions midler Kalkbindere. Er salte af citronsyre, der kan binde kalk i vandet. Bruges ofte i kombination med andre kalkbindere. Svagt irriterende, men er letnedbrydelig i miljøet. Se kalkbindere, citronsyre. Middelstærk organisk syre. Indgår i afkalkningsmidler og toiletrensemidler. Let blegende. Kan irritere hud, øjne og luftveje. Se syrer, ph. Vand, hvor mineralerne f.eks. kalk, magnesium mv. er fjernet. (Blødt vand) Samlet betegnelse for stoffer, der er bakteriedræbende. Se aldehyder, fenoler, halogener, kvaternære ammoniumforbindelser, kationiske tensider, baktericider, blegemidler. 16 Baktericider Baser Befugtningsevne Benzin Blegemidler Blødgørere Brintoverilte En kemikalietype, der kan dræbe bakterier. Kan være hudirriterende. I større mængder kan de være sundhedsskadelige. Se desinfektionsmidler. Se alkali, ph. Evne til at nedsætte overfladespændingen Stof, der som rensebenzin kan bruges til at fjerne fedtstofholdige pletter. Affedter huden, kan være farlig at indånde. Se organiske opløsningsmidler. Gruppe af stoffer f.eks. klor, perborat og brintoverilte der bleger pletter og farver. Kan også bruges til desinfektion. Se klor, perborat og brintoverilte. Tilsættes polymere for at gøre disse bløde og elastiske. Anvendes i polish-produkter. Nogle af stofferne f.eks. DEHP (diethylhexylphthalat) står på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer. Se polymer. Anvendes til blegning og desinfektion. Stoffet virker irriterende på huden, stænk på huden bleger huden, evt. dannes blærer og sår. Kan virke irriterende evt. ætsende på øjne og luftveje. Se blegemidler. Detergenter Dispergatorer EDTA ethylendiamintetraeddikesyre Emulgatorer Enzymer Farvestoffer Fedtsyresæber Er det samme som syndeter, sæber og tensider. Se tensider. Stoffer f.eks. tensider, der har den egenskab, at det kan få ganske små faste partikler og dråber til at være opslemmet i en væske. Se tensider. Kalkbinder, er lokalirriterende. Kan i sjældne tilfælde give anledning til allergiske reaktioner og er mistænkt for at være reproduktionsskadende. Optages vanskeligt i kroppen, men kan optages gennem beskadiget eller opblødt hud. EDTA binder tungmetaller, der normalt vil blive bundet til slam. Derved vil tungmetallerne blive udledt i vandmiljøet. Se kalkbindere. Overfladeaktive stoffer f.eks. tensider, der muliggør blanding mellem fedt og vand. Se tensider. Er proteinstoffer, der blandt andet bruges til at opløse snavs. Kan være hudirriterende. Findes mest i tekstilvaskemidler. Tilsættes af kosmetiske hensyn. Kan være allergifremkaldende. Fremstillet af fedtstof af animalsk eller vegetabilsk oprindelse. Hører til de mindre hudirriterende tensider, er de mest miljøvenlige. Se tensider, animalsk sæbe, vegetabilsk sæbe. 17

11 Fenol Formaldehyd Et bakteriedræbende stof, der anvendes i desinfektionsmidler. Kan optages gennem huden og mistænkes for at have alvorlige langtidsvirkninger på centralnervesystemet. Koncentrerede opløsninger er ætsende og giftige. Stofgruppen findes under en række betegnelser, der som regel indeholder ordet fenol, phenol eller klorkresol. Se desinfektionsmidler. Se aldehyder. Hydrotoper Inhibitorer Hjælpestoffer, som muliggør fremstilling af koncentrerede, klare, flydende rengøringsmidler f.eks. xylensulfonat. Har normalt ingen rengørende virkning. Nogle kan virke affedtende på huden samt irritere hud, øjne og luftveje. Er f.eks. tensider, der virker rustbeskyttende. Findes i toiletrensemidler og kalkfjernere. Kan være stoffer med forskellige langtidsvirkninger. Se tensider. Fosfater Kalkbindere f.eks. pyrofosfat, polymere fosfater og trinatriumfosfat. Kan give problemer i vandmiljøet, hvis de ledes direkte ud. Se kalkbindere. Isopropylalkohol Et meget anvendt opløsningsmiddel. Bruges i rengøringsmidler for at øge den fedtopløsende evne. Affedter huden. Se organiske opløsningsmidler. Fosfonater Fosforsyre Glycoler Kalkbindere. Kan også anvendes som blødgører. Oplysninger om stofferne er sparsomme. Mistænkt for skader på miljøet. Se kalkbindere. Middelstærk uorganisk syre. Findes ofte i toiletrensemidler og kalkfjerningsmidler. Kan irritere hud, øjne og luftveje. Se syrer, ph. Dækker over en gruppe stoffer f.eks. dibutylglycol, der tilsættes for at øge den fedtopløsende effekt. Affedter huden. Nogle af stofferne kan give langtidsvirkninger hos mennesker. Se organiske opløsningsmidler. Kalisæber Kalkbindere Karbonater Fedtsyresæber, fremstillet af fedtsyrer og kalilud f.eks. brun sæbe har højt indhold af base (høj ph), hvilket kan medføre at sæben bliver lokalirriterende eller ætsende. Se tensider, krystalsæbe, vegetabilsk sæbe. Stoffer, der forhindrer kalkaflejringer. Mange af stofferne kan give langtidsvirkninger på mennesker og på miljø. Se fosfater, EDTA, NTA, zeolitter, citrater, laktater, polykaboxylater, fosfonater. Svagt alkaliske stoffer f.eks soda, natriumkarbonat og natriumbikarbonat. Kan virke svagt irriterende. Se alkali. 18 Halogener (halogenholdige stoffer) Harpiks Hjælpestoffer Anvendes blandt andet ved desinfektion f.eks. hypoklorit og kloraminer. Koncentrerede opløsninger er ætsende, mens stærke brugsopløsninger er hudirriterende. Kloramin kan give allergiske reaktioner. Ved sammenblanding af halogener og fenoler eller syrer udvikles giftige dampe. Se desinfektionsmidler. Indgår i polishprodukter, eventuelt i syntetisk form. Kan give allergiske reaktioner. Se polymer. Tilsættes for at stabilisere produktet. Det kan være salte eller glycoler Se alkali, hydrotoper, glycoler. Kationiske tensider Klor Dækker over en stor gruppe forskellige stoffer f.eks. diesterquat. Anvendes som desinfektionsmidler, i rengørings- og skyllemidler. Virker stærkt irriterende på hud, øjne og luftvejene. Længere tids udsættelse for disse stoffer kan medføre eksem og kontaktallergi. Nogle er stærk giftige for miljøet. Se tensider, desinfektionsmidler, kvartærnære ammoniumforbindelser. Meget giftig, gulgrøn luftart. Stærkt bakteriedræbende og blegende. Klorholdige produkter, såsom blegemidler, må aldrig blandes med syre eller sure midler, da der derved udvikles giftige dampe. Kan give irritation af hud og luftveje. Kan give allergiske reaktioner. Indånding af større mængder klordampe kan give vand i lungerne. Se blegemidler, ph. 19

12 Klorider Kompleksbindere Komplexfosfater Konserverings midler Kvarternære ammoniumforbindelser Anvendes som fortykningsmiddel f.eks. natriumklorid - bedre kendt som køkkensalt. Stoffer, der kan binde metaller og lignende. Se kalkbindere. Forhindrer kalkaflejringer. Se fosfater, kalkbindere. Betegnelsen for en stor gruppe bakteriedræbende stoffer. Anvendes for at øge produkternes holdbarhed. Mange har langtidseffekter på mennesker og miljø. Parabener er de mindst skadelige. Stoffer, der virker desinficerende og antistatiske. Allergiske hudirritationer kan forekomme. Se tensider, kationiske tensider. Nonioniske tensider NTA Opløsningsmidler Dækker over en stor gruppe forskellige stoffer f.eks. alkoholethoxylater og alkylfenoletoxylater. Nogle virker skumdæmpende, andre tåler høje temperaturer. Hører til gruppen af de mindre hudirriterende tensider. Mange er vanskeligt nedbrydelige i naturen, der er indgået frivillige aftaler med producenterne om at undgå disse. Andre er lettere nedbrydelige i miljøet. Enkelte står på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Se tensider, sukkertensider. Kalkbinder. Virker irriterende på hud, øjne og luftvejene. Står på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer. Kan give problemer i miljøet. Se kalkbindere. Se organiske opløsningsmidler. Krystalsæbe Kvarts Laktater Fremstillet ud fra vegetabilsk fedtstof, stærkt alkalisk, i brugsopløsningen lidt mindre alkalisk, kan virke irriterende evt. ætsende på hud, øjne og luftveje. Se tensider, vegetabilsk sæbe, kalisæbe, ph. Slibemiddel. Irriterer luftveje - langvarig, hyppig brug kan give risiko for alvorlige beskadigelse af luftvejene. Står på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer. Kalkbindere. Er salte af mælkesyre, der kan binde kalk i vandet. Bruges ofte i kombination med andre kalkbindere. Svagt irriterende, men er letnedbrydelig i miljøet. Se kalkbindere, mælkesyre. Organiske opløsningsmidler Er flydende stoffer eller stofblandinger. De kan opløse fedt, hudfedt og andre materialer, som ikke kan opløses i vand. De kan affedte huden og optages gennem huden. Opløsningsmidlerne er flygtige væsker, der fordamper ved almindelig rumtemperatur. Dampene er farlige at indånde. De kan eventuelt give slimhinde- og hudirritationer. Ved længere tids udsættelse kan der opstå blivende skader på f.eks. centralnervesystemet. Nogle har andre langtidseffekter. Opløsningsmiddeldampe kan være brandfarlige. Organiske opløsningsmidler er opført i Arbejdstilsynets grænseværdiliste. Se alkoholer, benzin, glycoler, terpentin, acetone, isopropylalkohol. 20 Lanolin Mælkesyre Natronsæbe Hudplejemiddel. Lanolin og andre stoffer af denne type kan have hudplejende virkning i fede cremer. Giver næppe nogen effekt i rengøringsmidler. Middelstærk organisk syre. Indgår i afkalkningsmidler og toiletrensemidler. Kan irritere hud, øjne og luftveje. Se syrer, ph. Fedtsyresæbe fremstillet af fedtsyre og natronlud f.eks. sæbespåner har højt indhold af base (høj ph), hvilket kan medføre at sæben bliver lokalirriterende eller ætsende. Se tensider, sæbespåner, vegetabilsk sæbe, animalsk sæbe. Organiske syrer Parfume Perborat ph Syrer som mælkesyre, citronsyre mv. Se syrer, ph. Duftstoffer, der anvendes af kosmetiske hensyn. Kan give allergiske reaktioner. Blegemiddel. Virker hudirriterende og luftvejsirriterende, hvis man indånder aerosoler fra produktet. Se blegemidler, aerosoler. Surhedsgrad/alkalitet. Rengøringsmidlernes ph har betydning for irritationsvirkningen på hud, slimhinder og luftveje. Huden har normalt en let sur reaktion (ph ca. 5). Afviger rengøringsmidlernes ph fra hudens, er der yderligere mulighed for irriterende virkning. Ved kontakt med stærkt basiske (ph fra 12-14) og stærkt sure (ph fra 0-2) opløsninger, kan der ske ætsninger. Se syrer, alkali. 21

13 Polykarboxylater F.eks. polyacrylater anvendes som kalkbindere, ofte samme med zeoliter. Er ikke hudirriterende. Svært nedbrydeligt i miljøet. Se kalkbindere. Syrer Væsker med ph-værdi mellem 0 og 7. Virker kalk- og rustfjernende. Kan virke irriterende på hud og luftveje, kan evt. give ætsningsskader. Se organiske syrer, uorganiske syrer, ph. Polymer Salmiak Saltsyre Silikater Er en fællesbetegnelse for en lang række stoffer, der forekommer naturligt (voks og harpiks) eller kan fremstilles syntetisk (plastik og kunstharpiks). Typen anvendes i gulvpolish - f.eks. acrylpolymer, styrenpolymer. Indeholder normalt en række tilsætningsstoffer f.eks blødgørere og organiske opløsningsmidler som terpentin Se blødgørere, harpiks, terpentin, organiske opløsningsmidler. Kaldes også ammoniakvand eller salmiakspiritus. Kan give irritation af øjne og luftveje. Indånding af store mængder ammoniakdampe kan give vand i lungerne Se ammoniakvand. Stærk uorganisk syre. Findes i toiletrensemidler og kalkfjerningsmidler. Kan irritere evt. ætse hud, øjne og luftveje. Se syrer, ph. Er stærkt alkaliske salte af kiselsyre. Kan evt. virke ætsende på hud, øjne og luftveje. Anvendes især i grundrengøringsmidler og polishfjernere. Se alkali, zeolitter. Sæbespåner Tensider Fedtsyresæbe fremstillet ud fra en blanding af vegetabilsk og animalsk, fedtstof, svagt basisk, svagt irriterende på hud og øjne, støvet kan irritere luftvejene. Se tensider, natronsæbe, vegetabilsk sæbe, animalsk sæbe, ph. Kaldes også syndeter eller sæber. Er overfladeaktive stoffer, der nedsætter vandets overfladespænding. Binder snavs og holder dette flydende i rengøringsvandet. Tensider inddeles i 5 grupper, alt efter deres elektriske ladning: anion (negativ ladning), nonion (neutral ladning), kation (positiv ladning), amfotære (kan have både positiv og negativ ladning) og fedtsyresæber. Syndeterne er syntetisk fremstillet. Tensider kan affedte og irritere huden. Ved længerevarende hudkontakt kan der opstå eksem eller kontaktallergi. Ved stænk kan slimhinderne i øjnene irriteres. Ved indånding af aerosoler med tensider kan luftvejene generes. Lidt forenklet aftager den hudirriterende virkning i rækkefølgen kation, anion, nonion, amfoter, fedtsyresæber. Se aerosoler, anioniske -, kationiske -, nonioniske -, amfotære tensider, animalsk sæbe, vegetabilsk sæbe, natronsæbe, kalisæbe, dispergatorer, inhibitorer, emulgatorer, afspændingsmidler. 22 Sukkertensider Sulfater Sulfonater Syndeter Er nonioniske tensider, kaldes også alkylpolyglukosider. Hører til de mindre irriterende tensider. Er letnedbrydelige i miljøet. Se tensider, nonioniske tensider. Er salte, f.eks. natriumsulfater eller anionske tensider f.eks. alkoholetersulfater som kan være etoxylerede. Hører til de mest hudirriterende af tensiderne. Kan være vanskeligt nedbrydelige i miljøet. Se tensider, anioniske tensider, alkali. Er anioniske tensider f.eks. lineær alkylsulfonater (LAS). Hører til de mest hudirriterende tensider. Vanskeligt nedbrydelig i miljøet. Der er indgået en aftale med branchen om at undgå disse. LAS er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Se tensider, anioniske tensider. Se tensider. Terpentin Uorganiske syrer Vegetabilsk sæbe Voks Zeoliter Kan være i bonevoks og tilsvarende voksprodukter. Affedter huden, farlig at indånde. Se organiske opløsningsmidler, polymer. Syrer som fosforsyre, saltsyre og lignende. Se syrer, fosforsyre, saltsyre. Fedtsyresæbe fremstilles af plantefedtstoffer - ofte soyaolie, kokospalmeolie. Hører til de mindst hudirriterende og de mest miljøvenlige. Se tensider, natronsæbe, sæbespåner, krystalsæbe, kalisæbe, fedtsyresæber. Findes i bonevoks og i nogle vaskeplejemidler. Danner plejefilm på overflader. Stammer fra dyr, planter eller kan være fremstillet syntetisk. Se polymer. En række stoffer, aluminiumsilikater, der findes naturligt. Anvendes som kalkbindere. Er ikke hudirriterende, men kan ophobes i nyrerne. Nedbrydes i miljøet. Se kalkbindere, silikater. 23

14 O v e r s i g t over typer af rengøringsmidler Bilag 2 Toiletrensemiddel Kalkfjernende rengøringsmiddel Universelt rengøringsmiddel Grundrengøringsmiddel Vaske - plejemiddel med og uden voks Gulvpolish ph-værdi ph 0-2 ph 0-4 ph 7-9 ph over 9 ph 7-9 ph 5-10 Kan indeholde et eller flere af nævnte stoffer Organiske og uorganiske syrer, tensider, opløsningsmidler, inhibitor, hjælpestoffer, fyldstoffer, farve, parfume, konserveringsmiddel Organiske og uorganiske syrer, tensider, opløsningsmidler, inhibitor, hjælpestoffer, fyldstoffer, farve, parfume, konserveringsmiddel Tensider, kalkbinder, alkali, farve, parfume, konserveringsmiddel, fyldstoffer, hjælpestoffer, opløsningsmidler Tensider, kalkbinder, alkali, farve, parfume, konserveringsmiddel, fyldstoffer, hjælpestoffer, opløsningsmidler, blegemidler Uden voks: fedtsyresæbe, tensider, kalkbinder, farve, parfume, konserveringsmiddel, fyldstoffer, hjælpestoffer, opløsningsmidler, ammoniak Med voks: derudover polymer, voks, harpiks, blødgørere Polymer, voks, harpiks, tensider, hjælpestoffer opløsningsmidler, konserveringsmidler, farve, parfume Anvendelsesområder Manuel indvendig rengøring af toiletter, urinaler, bækkener mv. Periodisk rengøring af porcelæn, glas, syrefaste klinker og fliser, rustfrit stål og forkromede overflader Daglig rengøring af alle overflader, der tåler vand (vægge, inventar, gulve, opvask) Periodisk grundig rengøring af overflader - primært gulve før f.eks. polishudlægning Regelmæssig kombineret rengøring og pleje af vaskbare gulve Forsegling og pleje af hårde gulvbelægninger Belægninger Kalkbunden snavs, rust Kalkbunden snavs, rust Normalt forekommende snavs, let fedtbunden Groft fedtbunden snavs, polish Normalt forekommende snavs Plejeeffekt Arbejdsmetoder og udstyr Manuel indvendig rengøring med børste Manuel rengøring af inventar. Rengøring med svamp, børste, skumudlægning Manuel gulvvask og inventarrengøring med klud, mop, svaber, gulvskrubbe, børste, svamp, skind Manuel gulvvask med klud og spand, mop svaber Maskinel gulvvask med maskine, højtryksanlæg Manuel gulvvask med klud, mop, svaber, gulvskrubbe. Maskinel gulvvask med maskine Manuel og maskinel udlægning med polishpåsmører, gulvbehandlings maskine Eventuelle arbejdsmiljømæssige akutte sundhedsskader og gener Hudlidelser, overfølsomhed, udtørret hud, eksem, ætsninger. Irritation af øjne og luftveje Hudlidelser, overfølsomhed, udtørret hud, eksem, ætsninger. Irritation af øjne og luftveje Hudlidelser, overfølsomhed, udtørret hud. Hvis midlet indeholder opløsningsmidler, kan hovedpine og svimmelhed forekomme Hudlidelser, overfølsomhed, udtørret hud, eksem, ætsninger. Irritation af øjne og luftveje, hovedpine, svimmelhed Hudlidelser, overfølsomhed, udtørret hud, eksem. Hvis midlet indeholder opløsningsmidler, kan hovedpine og svimmelhed forekomme Irritation af øjne og luftveje. Hovedpine og svimmelhed 24 25

15 Arbejdsgiverbrugsanvisningens indhold Bilag 3 henvisninger 26 En brugsanvisning skal indeholde oplysninger om følgende 16 punkter, såfremt det er teknisk og fagligt muligt: 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren, herunder oplysning om handelsnavn samt et eventuelt produktionsregistreringsnummer PR-nr. tildelt af Arbejdstilsynet. For så vidt angår stoffer og materialer, der skal mærkes, jf. 5 i bekendtgørelsen om stoffer og materialer, angives den producent, leverandør, der er anført på etiketten. 2. Sammensætningen/oplysning om indholdsstoffer, herunder de stoffer og materialer, der er klassificeringspligtige efter Miljø- og Energiministeriets regler, samt oplysninger om indholdsstoffer i form af organiske opløsningsmidler. 3. Fareindikation (fare for sundhed, sikkerhed og miljø). 4. Førstehjælpsforanstaltninger. 5. Brandbekæmpelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved brand. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld, herunder oplysninger om forholdsregler ved spild på virksomheden. 7. Håndtering og opbevaring, herunder oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved oplagring på virksomheden. 8. Eksponeringskontrol (forebyggende foranstaltninger/-personlige værnemidler), herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse ved stoffet eller materialet, og om særligt arbejdstøj og personlige værnemidler, samt eventuel forbud mod enegang. 9. Fysiske/kemiske egenskaber. 10. Stabilitet og reaktivitet, herunder oplysninger om egenskaber ved opvarmning og brand. 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber), herunder oplysninger om eventuelle symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen. 12. Miljøoplysninger. 13. Bortskaffelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved bortskaffelse. 14. Transportoplysninger. 15. Oplysninger om regulering, herunder oplysninger om f.eks. anvendelsesbegrænsninger, krav om særlig uddannelse, særlige krav til alder mv. 16. Andre oplysninger, herunder anvendelsesområder på virksomheden. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer med senere ændringer Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 18. december 1996 om sikkerhedskrav mv. til personlige værnemidler Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af personlige værnemidler At-anvisning nr april 1999, Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde At-anvisning nr december 1996, Grænseværdier for stoffer og materialer At-meddelelser nr oktober 1999, Stoffer og materialer At-meddelelse nr , Brugsanvisning for stoffer og materialer At-meddelelse nr oktober 1999, åndedrætsværn Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøvejviser nr. 32 om rengøring, vaskerier og renserier, Branchevejledninger Arbejdspladsvurderinger Ensidigt gentaget arbejde inden for rengøring Hotelrengøring - en vejledning for rengøringsassistenter og stuepiger Kemisk desinfektion Rengøringsmidler Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard: - vejledning om kontorer, skoler, daginstitutioner og døgninstitutioner - vejledning om hoteller - vejledning om storkøkkener og levnedsmiddelindustri - vejledning om hospitaler og sygehuse - vejledning om tog, fly og bus Rengøringsfirmaers interne sikkerhedsorganisation Rengøring i særligt forurenede lokaler Rengøring og ergonomi Sikkerhedsregler ved rengøring, hvor radioaktive stoffer anvendes Skumudlægning og højtryksspuling Arbejdsmiljøvejviser nr. 32 om rengøring, vaskerier og renserier,

16 adresser Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø. Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø. Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser Arbejdsledersekretariatet Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S. Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Arbejdstagersekretariatet Trommesalen København V. Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø. Tlf.: Internetadresse: 28

BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER

BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning 2 Indkøb og brug af rengøringsmidler 3 Rengøringsmidler hvad og hvor 3 Substitution (erstatning) 4 Instruktion og oplæring

Læs mere

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Vaskeforstærker. KARAKTERISTIK Klar væske, der er blandbar med vand i alle forhold og let kan pumpes.

Vaskeforstærker. KARAKTERISTIK Klar væske, der er blandbar med vand i alle forhold og let kan pumpes. Vaskeforstærker ANVENDELSE Vaskeforstærker anvendes i forvask eller hovedvask af tekstiler som i særlig grad er tilsmudsede med mineralske, animalske eller vegetabilske fedtstoffer. Anvendes i kombination

Læs mere

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Klorrent Type: Desinficerende rengøringsmiddel Anvendelse / Egenskaber Til desinfektion og rengøring af alle klorbestandige overflader, såsom redskaber, maskiner, inventar m.m. Er også velegnet til blegning

Læs mere

Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads.

Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads. Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads. Udarbejdet af www.zimplex.dk Professionel erhvervsrengøring 1 Indhold Rengøringsmidler...

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

RENS TIL KAFFEMASKINE

RENS TIL KAFFEMASKINE da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Skurecreme. Type Flydende skurecreme

Skurecreme. Type Flydende skurecreme Skurecreme Type Flydende skurecreme Anvendelse / Egenskaber: Flydende blødt skuremiddel, der anvendes til rengøring af håndvaske, fliser, rustfrit stål, gryder og lignende. Fjerner effektivt smuds og snavs

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC RENGØRING A Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

CARE LINE Plex ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING

CARE LINE Plex ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING Side 1/1 Databladsnr.: Printdato: 25. aug 2009. ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING er et kombineret vaske/plejemiddel uden voks med meget stor rengøringsog plejeeffekt. er velegnet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: P3-mip TK PR-nr.: 1239727 Anvendelse: Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KALCEDON. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD KALCEDON. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Uni Clean. Lagring: Opbevares i original emballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Uni Clean. Lagring: Opbevares i original emballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Uni Clean Type: Universal rengøringsmiddel Anvendelse / Egenskaber Let parfumeret universalmiddel som anvendes til rengøring af alle overflader der tåler vand, f.eks. inventar, vinyl, linoleum, vægge,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ØKOREN MASKINOPVASKEPULVER

SIKKERHEDSDATABLAD ØKOREN MASKINOPVASKEPULVER da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Varetype: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Clean Supply A/S Fabriksparken 10 A 2600 Glostrup Telefon: 43 43 44 55 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad: E-mail:

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1520842 Anvendelse: 1L, 5L Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1520842 Anvendelse: 1L, 5L Leverandør: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1520842 Anvendelse: Rengøringsmiddel Emballage: 1L, 5L Leverandør: LIP Bygningsartikler A/S Industrivej 16 5580

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Antikondensmaling Emballage: - Leverandør: TM Coating DK ApS Mineralvej 6-8 DK - 9220 Aalborg Ø Tel: +45 86 34

Læs mere

Produktnavn: Spa Pipe Clean Anvendelse: Fjernelse af biofilm samt desinfektion.

Produktnavn: Spa Pipe Clean Anvendelse: Fjernelse af biofilm samt desinfektion. Version 1.0, september 2012 Produktnavn: Spa Pipe Clean Anvendelse: Fjernelse af biofilm samt desinfektion. Beskrivelse Flydende rensemiddel til rengøring og desinfektion af det skjulte rørsystem i spabade.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning Incidin 03

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning Incidin 03 Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning Incidin 03 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Incidin 03 PR-nr.: 217446 Anvendelse: Desinfektionsmiddel til industriel brug

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Rema tøjvaske tabs. Dato: 04-01-2012 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: CZS-595

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Ikke anset som sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende regulativ.

Ikke anset som sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende regulativ. Leverandørbrugsanvisning 1 Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren Identifikation af stoffet eller materialet: Hair Body Hands Identifikation af producent: Scandinavian Amenities A/S Stamholmen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Bækkenskyller. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Bækkenskyller. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Bækkenskyller Type: Let alkalisk bækkenskyllevæske Anvendelse / Egenskaber Bækkenskyller er et specialrengøringsmiddel til vask af bækkener, vaskefade og instrumenter i automatiske bækkenskyllere. Er stærkt

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: MR MUSCLE KØKKENRENGØRING Pr.nr.: 1700608 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Varenummer 561200 Internt vare-nr. K3010 Betegnelse Låsvätskor National producent/importør Virksomhed Scania CV

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Version 1.0, oktober 2012 Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Brugsvejledning Inden Okkerrens tilsættes skal klorindholdet være 0 mg/l

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. EP-V Gulvmaling, komponent A. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. EP-V Gulvmaling, komponent A. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN : Produktnavn : EP-V Gulvmaling PR-nr. : Leverandør : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 0--2005 / GPS Anvendelse: Spritbaseret glasrengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon:

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ARMA-TUBE A/S Taksvej 10 B 7400 Herning Telefon: 97 12 72 66 Telefax: 97 21 21 03 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Blegemiddel Anvendelse: Tilføjes vaskepulver ved tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1956 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf (kontaktes ved nødstilfælde)

Sikkerhedsdatablad. Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf (kontaktes ved nødstilfælde) 1. Identifikation af produktet og leverandøren Navn: FRESH WC Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf. 75223333 (kontaktes ved nødstilfælde) Producent: BUCK-Kemie GmbH, Hertzstr. 1,

Læs mere

Opvask: Lagring: Opbevares i originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Opvask: Lagring: Opbevares i originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Type: Højkoncentreret opvaskemiddel med parfume Anvendelse / Egenskaber Til håndopvask og lettere rengøring. Fjerner effektivt fedt og madrester, giver en skinnende blank opvask uden striber. Dosering:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Autoshampoo. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Autoshampoo. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Varenummer Anvendelse Leverandør o 100 xxx Bilplejemiddel Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax: 86 39 15

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 2055823 Anvendelsesområde: Professionel vask af tekstiler. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Kræves ikke Anvendelse: 1 l Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Kræves ikke Anvendelse: 1 l Leverandør: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Olie Emballage: 1 l Leverandør: LIP Bygningsartikler A/S Industrivej 16 5580 Nørre Åby +45

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent)

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent) 1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR Handelsnavn Anvendelsesområde : : Til overfladebehandling af både. Vare nr. : Leverandør Adresse : Nautica Marine : Næsvej 9 5610 Assens Telefonnummer

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING TN 2 Harpiks Pletfjerner 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: K. Jensen Overfladeteknik Haraldsvej 66 Stilling 8660 Skanderborg Telefon: 8657 2468 Producent: JOHANN TRIPMACKER

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005,

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005, SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Sachtoklar 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Sachtoklar Varenr.: 4218 PR-nr.: Varetype: Sachtoklar Nødtelefon:

Læs mere

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

COLOWOOD Dato 20.12.2000 Revideret d. 6.11.2013 1 Sikkerhedsdatablad

COLOWOOD Dato 20.12.2000 Revideret d. 6.11.2013 1 Sikkerhedsdatablad Dato 20.12.2000 Revideret d. 6.11.2013 1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn Wood Putty Produkt nummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E KOMPRESSOROLIE Smøremiddel Internt vare-nr. Betegnelse 0234, 5258 SCAN-TEX KO1 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006/EF

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006/EF Printdato: 22.06.2010 Side 1/5 1. Identifikation af stoffet / materialet og fremstiller, leverandør eller importør Identifikation af stoffet / materialet Produktnummer: 750200, 750210 Anvendelse af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: - Udarbejdet den: 02--2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej

Læs mere

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1812992 Revideret den: 6-6-2006 Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Saltsyre 30 % Anvendelse: Opløsningsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Planteolie sæbe. Anvendelse: Til hånd og kropsvask. Vare nr. 3958 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 800 g, 3 kg (*) Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 800 g, 3 kg (*) Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/5 PR-nr. 2067904 Anvendelse: Støbemasse til materialografiske emner Emballage: 800 g, 3 kg (*) Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER da LEVERANDØRBRUGSANVISNING FLYDENDE Revisionsdato: 30. Nov. 2005 erstatter: 5. Dec. 2002 Databladsnr.: 1504 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Varetype: FLYDENDE Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPECIAL HK 70/30 Versionsnr: Oprettet: 2. dec. 2002 Revisionsdato: 29. apr. 2008 erstatter: 31. maj 2007 3 Printdato: 22-11-2010

SIKKERHEDSDATABLAD SPECIAL HK 70/30 Versionsnr: Oprettet: 2. dec. 2002 Revisionsdato: 29. apr. 2008 erstatter: 31. maj 2007 3 Printdato: 22-11-2010 SIKKERHEDSDATABLAD SPECIAL HK 70/30 Versionsnr: Oprettet: 2. dec. 2002 Revisionsdato: 29. apr. 2008 erstatter: 31. maj 2007 3 Printdato: 22-11-2010 SPECIAL HK 70/30 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 14-01-2008 / ABB Anvendelse: Som lugtfjerner i airconditionsanlæg. 2. Fareidentifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Gulvpleje med duft Revisionsdato 21. november 2008 Erstatter: - 14. december 2007

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Gulvpleje med duft Revisionsdato 21. november 2008 Erstatter: - 14. december 2007 Side 1/4 Produktnavn: Gulvpleje med duft Gulvpleje med duft 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED: Produktnavn: Gulvpleje med duft Varenr.: 1784 PR.Nr.: Varetype: Gulvplejemiddel

Læs mere