Vejledning om rengøringsmidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om rengøringsmidler"

Transkript

1 BAR service- og tjenesteydelser Vejledning om rengøringsmidler Rengøringsmidler Rengøringsmidler og sundhedsrisiko ph-værdi Dosering Grænseværdier Sikkerhedsforanstaltninger Værnemidler ved rengøring Mærkning af rengøringsmidler Brugsanvisninger Førstehjælp Instruktion Oplæring Tilsyn Uddannelsestilbud Sikkerhedsorganisationens opgaver Arbejdspladsvurderinger Substitution (erstatning) Eksempler på substitution Ordliste for indholdsstoffer i rengøringsmidler Oversigt over typer af rengøringsmidler Arbejdsgiverbrugsanvisningens indhold Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision A/S 1. Udgave, 2. oplag 2001 ISBN nr Varenummer Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center BAR service- og tjenesteydelser Vejledning om rengøringsmidler

2 Vejledningen om rengøringsmidler, der er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser, informerer om rengøringsmidler og nødvendige forholdsregler til beskyttelse af den, der arbejder med rengøring. Herudover oplyses der om den virkning, midlerne kan have på mennesker. Vejledningen henvender sig til rengøringsassistenter, sanitører, serviceassistenter, arbejdsledere, arbejdsgivere og sikkerhedsorganisationer inden for rengøringsbranchen. I forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen har den været forelagt Arbejdstilsynet, der har haft lejlighed til at bidrage med bemærkninger. Der findes en række andre vejledninger om rengøring, som er nævnt under afsnittet med henvisninger. indholdsfortegnelse Side Rengøringsmidler 2 Rengøringsmidler og sundhedsrisiko 3 ph-værdi 4 Dosering 4 Grænseværdier 5 Sikkerhedsforanstaltninger 5 Værnemidler ved rengøring 6 Mærkning af rengøringsmidler 9 Brugsanvisninger 9 Førstehjælp 10 Instruktion 11 Oplæring 12 Tilsyn 12 Uddannelsestilbud 12 Sikkerhedsorganisationens opgaver 12 Arbejdspladsvurderinger 13 Substitution (erstatning) 14 Eksempler på substitution 14 Ordliste for indholdsstoffer i rengøringsmidler 15 Oversigt over typer af rengøringsmidler 25 Arbejdsgiverbrugsanvisningens indhold 26 Hensvisninger 27 Branchevejledninger 27 Adresser 28 1

3 Forord I takt med den teknologiske udvikling i samfundet er kravene til rengøringsmidlerne skærpet. I visse tilfælde kan rengøringsmidler give gener for brugerne. De hyppigst forekommende gener er hudgener. Nogle specialrengøringsmidler indeholder blandt andet ætsende stoffer eller organiske opløsningsmidler, der kan give særlige gener. (Se bilag 1). Når et rengøringsmiddels mulige gener skal vurderes, skal man være opmærksom på en række Rengøringsmidlerne opdeles i midler til: forhold, f.eks. midlets sammensætning, koncentrationen, den anvendte arbejdsmetode, samt hvor tit midlet bruges. Den overvejende del af rengøringsmidlerne er fedtopløsende. Dette medfører, at midlet også opløser hudens naturlige fedtlag. Derved vil skadelige stoffer angribe og trænge igennem huden og forårsage irritation, eksem eller for nogles stoffers vedkommende tillige overfølsomhedseksem (allergi). rengøringsmidler rengøringsmidler og sundhedsrisiko Rengøringsmidler indeholder en række forskellige stoffer, der kan have betydning for medarbejdernes helbred. Rengøringsmidler kan forårsage eksem eller allergi, i sjældne tilfælde andre langtidsskader. En mere præcis angivelse af risikoen for de enkelte stoffer og produkttyper, kan ses i bilag 1 og i ordlisten. Der er dog nogle tommelfingerregler, der bør følges. Det er vigtigt at anvende produkter med så få indholdsstoffer som muligt. Samtidig skal man prøve at undgå indholdsstoffer, om hvilke man ved der er forhøjet risiko for helbredsgener, hvis dette er muligt. Det er normalt overflødigt at anvende farve i rengøringsmidler. Der er normalt udviklet produkter uden - dog kan farve i toiletrensemidler være en fordel, da et overforbrug lettere undgås. Undgå stoffer, der er tilsat rengøringsmidler blot for at få lokaler til at lugte "rent". Det drejer sig om parfume og om stoffer som salmiak, klor, fyrrenåleduft og lignende. De er ikke nødvendige i produkterne, men kan genere medarbejdere og efterfølgende brugere af lokalerne. Dog kan parfume være nødvendigt på toiletter, hvis de bruges af mange mennesker, f.eks. offentlige toiletter. Her kan også biologisk nedbrydelige stoffer være relevante. Undgå produkter med organiske opløsningsmidler. Det drejer sig om glycoler, alkoholer mv. medmindre meget skrappe rengøringsmidler er nødvendige. Undgå produkter med stoffer, der kan give en risiko for langtidseffekter. Der er ingen grund til at bruge produkter med kræft-, reproduktions-, allergi- eller nerveskade risiko, de såkaldte KRAN-stoffer. Der findes i dag alternativer hertil. Man skal med andre ord søge at undgå produkter med bl.a. EDTA, NTA og fosfonater. daglig, almindelig rengøring grundrengøring afkalkning/rustfjerner specialrengøring, herunder polishmidler polishfjerningsmidler tæpperens. 2 3

4 ph-værdi grænseværdier Rengøringsmidler opdeles i basiske, sure og neutrale midler. Rengøringsmidlets ph-værdi fortæller om rengøringsmidlets egenskaber i brugssituationen. ph-værdien fortæller også om, hvor aktivt rengøringsmidler er i forhold til huden. Et rengøringsmiddel med phværdi på 7 er neutralt. Højere phværdi angiver rengøringsmidlets basiske egenskaber, lavere phværdi angiver midlets sure egenskaber. Figuren viser eksempler på ph-værdier. Jo mere midlets ph-værdi afviger fra hudens (ph- = ca. 5), jo større er risikoen for, at midlet kan skade huden og derved give mulighed for irritation eller eksem. DOSERING Langt de fleste rengøringsmidler bruges i en vandig opløsning. Se afsnit om mærkning ved omhældning til andre beholdere. Det fastlagte doseringsforhold må nøje overholdes, for at midlet skal have den ønskede virkning. Doseringen er altid anført på etiketten og i brugsanvisningen. For at sikre en passende dosering kan der f.eks. bruges automatisk dosering, målebægre, pumpesystemer mv. Stærkt Surt Svagt Surt Neutral Svagt alkalisk Toiletrensemidler Kalkfjernende rengøringsmidler Gulvpolish Universelle regøringsmidler og Vaskeplejemidler med og uden voks Grundrengøringsmidler Rengøringsmidler kan indeholde sundhedsskadelige stoffer, der er på Arbejdstilsynets liste over grænseværdier. Listen indeholder grænseværdier for luftforurening, en vejledende liste over opløsningsmidler og en liste over kræftfremkaldende stoffer. Grænseværdierne er ikke skarpe grænser mellem farligt og ufarligt, men er blandt andet fastlagt ud fra en afvejning af de sundhedsmæssige risici og de tekniske og økonomiske konsekvenser. Nogle rengøringsmidler indeholder opløsningsmidler, der findes i grænseværdilisten f.eks. glycoler i almindelige produkter, styren eller terpentin i voksprodukter. Nogle få produkter indeholder NTA eller Rengøringsarbejdet skal tilrettelægges, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. styren, der er optaget på listen over kræftfremkaldende stoffer. Ved almindeligt rengøringsarbejde er det sjældent, at grænseværdierne overskrides, især hvis der foretages udluftning, og der er ventilation. En række stoffer er i listen opført med et L, hvilket henviser til, at værdien er en såkaldt loftsværdi, der under ingen omstændigheder må overskrides. Nogle af stofferne på listen er mærket med et H, hvilket betyder, at stofferne kan optages gennem huden. Samtidig affedtes huden. Dette gælder for de fleste opløsningsmidler. Det er vigtigt at bruge handsker til alt rengøringsarbejde (se afsnittet om værnemidler). SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Rengøringsmetoden og rengøringsmidlet bør afstemmes, således at der ikke sker sundhedsfarlige påvirkninger af de ansatte. 4 Rengøringsmidlet bliver ikke mere effektivt ved overdosering, hvorimod risikoen for skadelig virkning på mennesker, rengøringsobjekter og det ydre miljø øges. Stærk akalisk ph>9 ph-skala 5

5 VÆRNEMIDLER ved rengøring Hvis rengøring ikke på anden måde kan udføres forsvarligt, skal der anvendes særligt arbejdstøj og personlige værnemidler. Handsker Hænder beskyttes af egnede handsker, der skal være rene, tørre og beskytte såvel hænder som underarme. Sammen med handsker bruges en indvendig bomuldshandske for at opsuge sved, så huden forbliver tør. Fugtige hænder kan på sigt medføre, at hudens forsvar mod indtrængning af skadelige stoffer svækkes. Hvis handskerne ved brug ændrer størrelse form farve overflade, er det et fingerpeg om, at handskerne ikke yder en god beskyttelse. Rengøringsmidler affedter huden. Det kan imødegås ved, at huden smøres ind i en fugtighedscreme eller fed creme efter grundig håndvask og skylning ved arbejdets ophør. Vær opmærksom på, at hudbeskyttelsescreme ikke erstatter hensigtsmæssige arbejdshandsker. Brug ikke creme på hænderne inde i handskerne. Ringe, ure og andre smykker bør ikke bæres under rengøringsarbejde. Disse vil nemlig øge muligheden for kontakt mellem rengøringsmidlet og huden. For at hindre fald anvendes der skridhæmmende fodtøj. Bruges ætsende midler til gulve, anvendes der fodtøj, som kan modstå ætsning (syre-basefast fodtøj). Øjenbeskyttelse Der skal anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm, hvis der ved arbejdet er risiko for at få stænk fra rengøringsmidler i øjnene. Åndedrætsværnene skal beskytte mod de dampe, der kan udvikles. Leverandørens anvisninger om brugen af åndedrætsværn, filtertyper og filterskift skal følges. Se At-meddelelse om skift af åndedrætsmidler. Vær opmærksom på, at der kun må arbejdes med filtermasker i 3 timer dagligt. 6 Handsker yder ikke altid god beskyttelse mod opløsningsmidler. Ved valg af handsker skal der tages hensyn til, hvilke midler handsken skal beskytte mod. Handsker udskiftes, når de er beskadigede, utætte eller når gennembrudstiden er nået. Oplysning om handskernes beskyttelsesevne fås hos leverandøren, der også bør oplyse om, hvor længe handskerne kan modstå rengøringsmidlet. (Gennembrudstid). Fodtøj Ved rengøring af f.eks. gulve, hvor der er mulighed for, at fodtøjet kan blive vådt eller fugtigt, anvendes der fodtøj, som hindrer gennemtrængning af fugten. Åndedrætsværn Ved arbejde med rengøringsmidler, der er sundhedsskadelige, er det nødvendigt at ventilere godt. Dette gælder især rengøringsmidler med flygtige stoffer, f.eks. organiske opløsningsmidler. Kan sundhedsfarlige dampe ikke fjernes, skal der i disse tilfælde anvendes åndedrætsværn. 7

6 M æ r k n i n g afrengøringsmidler Skal der arbejdes i længere tid, skal der fra arbejdets begyndelse vælges et andet åndedrætsværn. Turboventillerede åndedrætsværn kan bruges i op til 6 timer. Friskluftsforsynede åndedrætsværn kan ligeledes anvendes. Brugstiden for åndedrætsværn afhænger af arbejdets art. Hvis der arbejdes med et rengøringsmiddel, der indeholder organisk opløsningsmiddel, der afgiver dampe i skadelige mængder, gælder samme sikkerhedsregler. Vær opmærksom på, at eventuelle langtidseffekter fra organiske opløsningsmiddeldampe, kan skade centralnervesystemet. Værnemidler og særlig beklædning Værnemidler og særlig beklædning skal altid være afpasset efter personen, arbejdsopgaven og rengøringsmidlet. Arbejdsgiveren afholder udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af værnemidlet og har ejendomsretten hertil. Miljøministeriets regler om kemiske stoffer og produkter kræver, at sundhedsfarlige stoffer mærkes. Dette gælder derfor visse rengøringsmidler eller irriterende stoffer. Mærkningen giver fortrinsvis oplysning om akut risiko. Mulige langtidsvirkninger kan dog være omtalt i mærkningens risikosætninger. Normalt vil det være nødvendigt at søge yderligere oplysninger om langtidsvirkninger ad andre kanaler, f.eks. i brugsanvisninger. Faremærkningen skal findes på midlets etiket. De oplysninger, der skal være på etiketten, fremgår af nedenstående figur. Oplysningerne skal være på dansk. Rengøringsmidlets mærkning består af faresymboler. Rengøringsmidlerne er i almindelighed umærkede eller mærket med = sundhedsskadelig = ætsende = lokalirriterende = letantændelig brandfarlig (R10) = miljøfarlig Sammen med faremærkningen skal risikoangivelsen og sikkerhedsforeskrifterne medvirke til at rengøringsmidlet kan bruges, uden at brugeren tager skade. Risikoangivelserne - R-sætninger - oplyser om den risiko, der er ved brug af midlet. Oplysningerne gives i standardiserede sætninger. Sikkerhedsforeskrifterne - S-sætninger - oplyser om de sikkerhedsregler, der er for brug af stoffet. Rengøringsmidler må ikke sammenblandes. Bland aldrig klor- og syreholdige rengøringsmidler. Der kan dannes giftige klordampe. 8 Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedskrav mv. til personlige værnemidler indeholder bestemmelser om, at personlige værnemidler kun må markedsføres, såfremt de er forsynet med CE-mærke, og at fabrikanten skal udarbejde en brugsanvisning, som skal udleveres sammen med det personlige værnemiddel, når det markedsføres. brugsanvisninger Arbejdsministeriets bekendtgørelse om stoffer og materialer bestemmer, at der for stoffer, der kan være farlige for brugerne eller i øvrigt forringer brugerens sikkerhed og sundhed, skal laves brugsanvisninger. 9

7 FØRSTEHJÆLP... Er et rengøringsmiddel faremærket efter Miljøministeriets regler, eller indeholder det stoffer, der er optaget i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier eller omfattet af særlige bestemmelser, skal leverandøren af rengøringsmidlet udarbejde en leverandørbruganvisning på dansk. For de fleste rengøringsmidler findes der i dag leverandørbrugsanvisninger, selv om midlerne ikke er mærkningspligtige. Denne brugsanvisning skal indeholde oplysninger om rengøringsmidlet. Med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning skal arbejdsgiveren udarbejde en arbejdsgiverbrugsanvisning i samarbejde med sikkerhedsorganisationen. Brugsanvisningen tager højde for den måde, rengøringsmidlet bruges på. I almindelighed vil leverandørbrugsanvisningen suppleret med oplysninger beregnet for arbejdssituationen kunne anvendes direkte som arbejdsgiverbrugsanvisning. Brugsanvisningen skal være tilgængelig for medarbejderne, f. eks. i rengøringsrum, eller hvor rengøringsmidler anvendes. (Se bilag 2). Det bør overvejes at udarbejde brugsanvisninger for samtlige rengøringsmidler. Herved får man en god hjælp til at vurdere og eventuelt erstatte rengøringsmidlerne med mindre skadelige midler. Har man ikke en øjenskylleflaske, vil en blød vandstråle fra vandhanen være lige så godt. Får man rengøringsmiddel i øjet, bør man omgående kontakte læge eller skadestue - alt efter rengøringsmidlets farlighed. Øjenskylningen fortsættes, indtil man er under lægebehandling. Hvis rengøringsmidlet utilsigtet indtages, skal man normalt drikke meget vand for at fortynde midlet. Lægen bør omgående kontaktes, eller man bør tage på skadestue. Fortsæt med at drikke vand, indtil lægen har overtaget behandlingen. Følg i øvrigt brugsanvisningen nøje. Indånder man ætsende eller andre skadelige dampe i større mængder, kan dette beskadige slimhinder og lunger. Kontakt omgående læge eller skadestue. Bliver tøjet gennemvædet af rengøringsmiddel, bør tøjet omgående aftages og huden skylles med rent vand. Ved henvendelse til læge eller skadestue medbringes brugsanvisning eller emballage fra det rengøringsmiddel, man har været uheldig med. Ofte vil brugsanvisningen indeholde oplysninger om, at Giftinformationen, Arbejds- og Miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital (telefon , FAX ), har den fuldstændige recept på rengøringsmidlet. Bispebjerg Hospital har døgnåbent, og lægen kan få de oplysninger, der er nødvendige for at behandle uheldet. 10 FØRSTEHJÆLP Vejledning om førstehjælp fremgår af brugsanvisningerne. Her skal således kun omtales de almindelige regler for førstehjælp. Hvis rengøringsmidlet kommer i kontakt med huden, skal man straks skylle med rigeligt rent vand. Herved fortyndes midlet, og en eventuel skadelig effekt vil blive undgået eller formindsket. Man skal straks skylle med rent vand, hvis man får rengøringsmidlet i øjet. Øjets slimhinder er meget følsomme over for ætsende stoffer. En øjenskylleflaske med rent vand er velegnet. instruktion Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der gives grundig instruktion i udførelsen af arbejdet. Forpligtelsen overlades som regel til arbejdslederen, som skal sørge for at instruere rengøringspersonalet, således at arbejdet kan ske fuldt forsvarligt. Udover instruktionen i arbejdets udførelse, der nødvendiggøres af rengøringsmetoden, er det arbejdslederens pligt at instruere i korrekt brug af udstyr og rengøringsmidlet, herunder brugen af værnemidler, og hvilke gener midlet kan medføre for den ansatte. Arbejdslederen instruerer også i, hvorledes disse gener kan undgås. Brugsanvisninger/etiketter skal bruges af arbejdslederen i denne instruktion. 11

8 OPLÆRING 12 Tilsyn Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette gælder tilsvarende Branchens parter anbefaler, at medarbejderne tager imod såvel Sikkerhedsorganisationen skal inddrages ved planlægning af arbejdsmetoder. Dette medfører, at sikkerhedsorganisationen også skal tages med på råd, når rengøringsmidler skal vurderes. Det er pålagt sikkerhedsgruppen at kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og Med henblik på at opnå den rette arbejdsmetode og rutine kan det være nødvendigt at gennemføre en sidemandsoplæring af medarbejderne, det vil sige, at en erfaren medarbejder går sammen med en ny eller mindre erfaren medarbejder og oplærer denne. de arbejdsledere, som på arbejdsgivers vegne leder eller fører tilsyn med arbejdet. Arbejdslederen skal kunne kontaktes i arbejdstiden. uddannelsestilbud eksterne (AMU-kurser) som interne uddannelsestilbud. Sikkerhedsorganisationens opgaver at arbejdet udføres forsvarligt. Herudover skal sikkerhedsgruppen kontrollere, at der gives effektiv instruktion. Sikkerhedsgruppen skal også påvirke den enkelte til at fremme egen og andres sikkerhed. Det er således sikkerhedsgruppens opgave at kontrollere, at nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er til stede og anvendes i henhold til forskrifterne. Arbejdsgiveren og sikkerhedsorganisationen bør i fællesskab gennemgå de anvendte rengøringsmidler for at undgå anvendelse af flere midler med samme egenskaber. Herved gøres Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Formålet med en APV er at skabe et overblik over arbejdsmiljøforholdene, som danner grundlag for et systematisk arbejde med arbejdsmiljøet med iværksættelse af nødvendige forebyggende initiativer. APV udarbejdes for hvert enkelt arbejdssted, den skal findes på virksomheden og være tilgængelig for ledelse, ansatte og Arbejdstilsynet. Sikkerhedsorganisationen eller de ansatte skal inddrages i arbejdet med APV. APV er et godt redskab i dialogen mellem virksomhedens ledelse, sikkerhedsorganisation og de ansatte for et godt arbejdsmiljø. En APV skal indeholde følgende elementer: identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold beskyttelse mod midlerne lettere. Er der ikke oprettet sikkerhedsorganisation, skal sikkerhedsorganisationens opgaver udføres i samarbejde mellem arbejdsgiveren og de ansatte. arbejdspladsvurdering beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer prioritering og opstilling af en eventuel handlingsplan med tidsfrister til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer retningslinier og opfølgning på handlingsplaner angivelse af, hvem der har ansvaret for opfølgningen, og hvordan der følges op. APV skal revideres, hvis der sker ændringer i arbejdet, i arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser, dog senest hvert 3. år. Der henvises til Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelsers branchevejledningerne "Arbejdspladsvurderinger" og "Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard". 13

9 SUBSTITUTION ( e r s t a t n i n g ) ORDLISTE Bilag 1 for indholdsstoffer i rengøringsmidler 14 Arbejdsministeriets bekendtgørelse om stoffer og materialer fastslår princippet om substitution, det vil sige erstatning af mere sundhedsskadelige stoffer og materialer med mindre sundhedsskadelige stoffer og materialer. Arbejdsgiveren skal i samarbejde med sikkerhedsorganisationen vurdere, om det er muligt at erstatte hvert enkelt rengøringsmiddel med et mindre farligt eller mindre generende middel. Vurderingen kan også foretages i forhold til den benyttede rengøringsmetode. Erstatning kan således omfatte: erstatning af midlet med mindre belastende middel for såvel miljø som arbejdsmiljø erstatning af metode med en mindre belastende metode. Herudover kan et sammenspil mellem midler og metoder og andre foranstaltninger, så som ventilation værnemidler medvirke til at gøre den totale arbejdsmiljøbelastning mindre. Arbejdsgiveren skal altid sørge for, at et sundhedsskadeligt rengøringsmiddel bliver erstattet med et mindre skadeligt middel, såfremt det mindre skadelige har samme tekniske egenskaber, og arbejdsgiveren i øvrigt ikke påføres urimelige merudgifter herved. Arbejdsgiveren skal meddele sine overvejelser herom til sikkerhedsudvalget. Er sikkerhedsudvalget ikke enig med arbejdsgiveren i hans betragtninger, kan sikkerhedsudvalget kræve en begrundelse fra arbejdsgiveren senest 3 uger efter det sikkerhedsudvalgsmøde, hvor spørgsmålet har været drøftet. eksempler på substitution 1. Ætsende rengøringsmidler lokalirriterende rengøringsmidler ikke faremærkede rengøringsmidler 2. Højtryksspuling (mere end ca. 25 BAR) lavtryksspuling (ca. 25 BAR eller lavere) 3. Spray udlægning med bruseeffekt 4. Mopning af større arealer rengøring med maskiner. Acetone Aerosoler Afspændingsmidler Aldehyder Alkali Alkoholer Amfotære tensider Meget letfordampeligt og brandfarligt opløsningsmiddel, kan fjerne neglelak, tudsstreger og lignende. Se organiske opløsningsmidler. Væskeformige dråber, der er tilstrækkelig små til at kunne holde sig svævende i luften i længere tid. Dråberne er normalt meget små (0, ,1 mm). Jo mindre dråber, jo længere tid kan de holde sig svævende. Dråberne kan ved indånding nå ned i lungerne. Jo mindre dråberne er, jo længere ned i lungerne kan de komme. Dråberne indeholder vand, evt. rengøringsmidler og opløst snavs. Stoffer, der nedsætter vandets overfladespænding, f.eks. tensider. Se tensider. Betegnelse for mange forskellige stoffer f.eks. formaldehyd, glutaraldehyd. Det er bakteriedræbende stoffer, der især anvendes i desinfektionsmidler. Aldehyder fordamper let, er kraftig allergifremkaldende og generer slimhinder i øjne og luftveje. Formaldehyd anses for at være kræftfremkaldende. Samlet betegnelse for en gruppe af stoffer f.eks. salmiak, natriumhydroxyd, silikater, metasilikater, natriumkarbonat, natronlud og kalilud, der tilsættes rengøringsmidler for at få eller fastholde en høj phværdi mellem 9 og 14. Faste stoffer kan optræde som alkali, når de kommer i forbindelse med vand. Se karbonater, sulfater, silikater, hjælpestoffer, ph. Der findes mange forskellige alkoholer, f.eks. alm. sprit, hospitalssprit, propanol, isopropanol og ethanol. Bruges til aftørring af spejle, vinduer, streger fra spritpenne og som et af indholdsstofferne i mange rengøringsmidler. Se organiske opløsningsmidler. Dækker over en gruppe af stoffer, f.eks. betainer, aminoxider og glycinater. Tilhører gruppen af svagt irriterende tensider. De fleste er letnedbrydelige i miljøet. Se tensider. 15

10 Ammoniakvand Animalsk sæbe Anioniske tensider Luftarten ammoniak opløst i vand, kaldes også salmiak eller salmiakspiritus. Se salmiak. Fedtsyresæbe f.eks. sæbespåner er fremstillet af animalsk (dyrisk) og ofte også af vegetabilsk fedtstof. Fedtsyresæberne er mindre hudirriterende end andre tensider. Mere miljø venlige end andre tensider. Se tensider, sæbespåner, natronsæbe, fedtsyresæber. Tensider med en negativ ladning, f.eks. fedtalkoholetersulfat, lineære alkylbenzensulfonater (LAS), sulfater og sulfonater hører til de mere hudirriterende. Mange er svært nedbrydelige i miljøet f.eks. LAS, der står på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Se tensider, sulfater, sulfonater. Citrater Citronsyre Demineraliseret vand Desinfektions midler Kalkbindere. Er salte af citronsyre, der kan binde kalk i vandet. Bruges ofte i kombination med andre kalkbindere. Svagt irriterende, men er letnedbrydelig i miljøet. Se kalkbindere, citronsyre. Middelstærk organisk syre. Indgår i afkalkningsmidler og toiletrensemidler. Let blegende. Kan irritere hud, øjne og luftveje. Se syrer, ph. Vand, hvor mineralerne f.eks. kalk, magnesium mv. er fjernet. (Blødt vand) Samlet betegnelse for stoffer, der er bakteriedræbende. Se aldehyder, fenoler, halogener, kvaternære ammoniumforbindelser, kationiske tensider, baktericider, blegemidler. 16 Baktericider Baser Befugtningsevne Benzin Blegemidler Blødgørere Brintoverilte En kemikalietype, der kan dræbe bakterier. Kan være hudirriterende. I større mængder kan de være sundhedsskadelige. Se desinfektionsmidler. Se alkali, ph. Evne til at nedsætte overfladespændingen Stof, der som rensebenzin kan bruges til at fjerne fedtstofholdige pletter. Affedter huden, kan være farlig at indånde. Se organiske opløsningsmidler. Gruppe af stoffer f.eks. klor, perborat og brintoverilte der bleger pletter og farver. Kan også bruges til desinfektion. Se klor, perborat og brintoverilte. Tilsættes polymere for at gøre disse bløde og elastiske. Anvendes i polish-produkter. Nogle af stofferne f.eks. DEHP (diethylhexylphthalat) står på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer. Se polymer. Anvendes til blegning og desinfektion. Stoffet virker irriterende på huden, stænk på huden bleger huden, evt. dannes blærer og sår. Kan virke irriterende evt. ætsende på øjne og luftveje. Se blegemidler. Detergenter Dispergatorer EDTA ethylendiamintetraeddikesyre Emulgatorer Enzymer Farvestoffer Fedtsyresæber Er det samme som syndeter, sæber og tensider. Se tensider. Stoffer f.eks. tensider, der har den egenskab, at det kan få ganske små faste partikler og dråber til at være opslemmet i en væske. Se tensider. Kalkbinder, er lokalirriterende. Kan i sjældne tilfælde give anledning til allergiske reaktioner og er mistænkt for at være reproduktionsskadende. Optages vanskeligt i kroppen, men kan optages gennem beskadiget eller opblødt hud. EDTA binder tungmetaller, der normalt vil blive bundet til slam. Derved vil tungmetallerne blive udledt i vandmiljøet. Se kalkbindere. Overfladeaktive stoffer f.eks. tensider, der muliggør blanding mellem fedt og vand. Se tensider. Er proteinstoffer, der blandt andet bruges til at opløse snavs. Kan være hudirriterende. Findes mest i tekstilvaskemidler. Tilsættes af kosmetiske hensyn. Kan være allergifremkaldende. Fremstillet af fedtstof af animalsk eller vegetabilsk oprindelse. Hører til de mindre hudirriterende tensider, er de mest miljøvenlige. Se tensider, animalsk sæbe, vegetabilsk sæbe. 17

11 Fenol Formaldehyd Et bakteriedræbende stof, der anvendes i desinfektionsmidler. Kan optages gennem huden og mistænkes for at have alvorlige langtidsvirkninger på centralnervesystemet. Koncentrerede opløsninger er ætsende og giftige. Stofgruppen findes under en række betegnelser, der som regel indeholder ordet fenol, phenol eller klorkresol. Se desinfektionsmidler. Se aldehyder. Hydrotoper Inhibitorer Hjælpestoffer, som muliggør fremstilling af koncentrerede, klare, flydende rengøringsmidler f.eks. xylensulfonat. Har normalt ingen rengørende virkning. Nogle kan virke affedtende på huden samt irritere hud, øjne og luftveje. Er f.eks. tensider, der virker rustbeskyttende. Findes i toiletrensemidler og kalkfjernere. Kan være stoffer med forskellige langtidsvirkninger. Se tensider. Fosfater Kalkbindere f.eks. pyrofosfat, polymere fosfater og trinatriumfosfat. Kan give problemer i vandmiljøet, hvis de ledes direkte ud. Se kalkbindere. Isopropylalkohol Et meget anvendt opløsningsmiddel. Bruges i rengøringsmidler for at øge den fedtopløsende evne. Affedter huden. Se organiske opløsningsmidler. Fosfonater Fosforsyre Glycoler Kalkbindere. Kan også anvendes som blødgører. Oplysninger om stofferne er sparsomme. Mistænkt for skader på miljøet. Se kalkbindere. Middelstærk uorganisk syre. Findes ofte i toiletrensemidler og kalkfjerningsmidler. Kan irritere hud, øjne og luftveje. Se syrer, ph. Dækker over en gruppe stoffer f.eks. dibutylglycol, der tilsættes for at øge den fedtopløsende effekt. Affedter huden. Nogle af stofferne kan give langtidsvirkninger hos mennesker. Se organiske opløsningsmidler. Kalisæber Kalkbindere Karbonater Fedtsyresæber, fremstillet af fedtsyrer og kalilud f.eks. brun sæbe har højt indhold af base (høj ph), hvilket kan medføre at sæben bliver lokalirriterende eller ætsende. Se tensider, krystalsæbe, vegetabilsk sæbe. Stoffer, der forhindrer kalkaflejringer. Mange af stofferne kan give langtidsvirkninger på mennesker og på miljø. Se fosfater, EDTA, NTA, zeolitter, citrater, laktater, polykaboxylater, fosfonater. Svagt alkaliske stoffer f.eks soda, natriumkarbonat og natriumbikarbonat. Kan virke svagt irriterende. Se alkali. 18 Halogener (halogenholdige stoffer) Harpiks Hjælpestoffer Anvendes blandt andet ved desinfektion f.eks. hypoklorit og kloraminer. Koncentrerede opløsninger er ætsende, mens stærke brugsopløsninger er hudirriterende. Kloramin kan give allergiske reaktioner. Ved sammenblanding af halogener og fenoler eller syrer udvikles giftige dampe. Se desinfektionsmidler. Indgår i polishprodukter, eventuelt i syntetisk form. Kan give allergiske reaktioner. Se polymer. Tilsættes for at stabilisere produktet. Det kan være salte eller glycoler Se alkali, hydrotoper, glycoler. Kationiske tensider Klor Dækker over en stor gruppe forskellige stoffer f.eks. diesterquat. Anvendes som desinfektionsmidler, i rengørings- og skyllemidler. Virker stærkt irriterende på hud, øjne og luftvejene. Længere tids udsættelse for disse stoffer kan medføre eksem og kontaktallergi. Nogle er stærk giftige for miljøet. Se tensider, desinfektionsmidler, kvartærnære ammoniumforbindelser. Meget giftig, gulgrøn luftart. Stærkt bakteriedræbende og blegende. Klorholdige produkter, såsom blegemidler, må aldrig blandes med syre eller sure midler, da der derved udvikles giftige dampe. Kan give irritation af hud og luftveje. Kan give allergiske reaktioner. Indånding af større mængder klordampe kan give vand i lungerne. Se blegemidler, ph. 19

12 Klorider Kompleksbindere Komplexfosfater Konserverings midler Kvarternære ammoniumforbindelser Anvendes som fortykningsmiddel f.eks. natriumklorid - bedre kendt som køkkensalt. Stoffer, der kan binde metaller og lignende. Se kalkbindere. Forhindrer kalkaflejringer. Se fosfater, kalkbindere. Betegnelsen for en stor gruppe bakteriedræbende stoffer. Anvendes for at øge produkternes holdbarhed. Mange har langtidseffekter på mennesker og miljø. Parabener er de mindst skadelige. Stoffer, der virker desinficerende og antistatiske. Allergiske hudirritationer kan forekomme. Se tensider, kationiske tensider. Nonioniske tensider NTA Opløsningsmidler Dækker over en stor gruppe forskellige stoffer f.eks. alkoholethoxylater og alkylfenoletoxylater. Nogle virker skumdæmpende, andre tåler høje temperaturer. Hører til gruppen af de mindre hudirriterende tensider. Mange er vanskeligt nedbrydelige i naturen, der er indgået frivillige aftaler med producenterne om at undgå disse. Andre er lettere nedbrydelige i miljøet. Enkelte står på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Se tensider, sukkertensider. Kalkbinder. Virker irriterende på hud, øjne og luftvejene. Står på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer. Kan give problemer i miljøet. Se kalkbindere. Se organiske opløsningsmidler. Krystalsæbe Kvarts Laktater Fremstillet ud fra vegetabilsk fedtstof, stærkt alkalisk, i brugsopløsningen lidt mindre alkalisk, kan virke irriterende evt. ætsende på hud, øjne og luftveje. Se tensider, vegetabilsk sæbe, kalisæbe, ph. Slibemiddel. Irriterer luftveje - langvarig, hyppig brug kan give risiko for alvorlige beskadigelse af luftvejene. Står på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer. Kalkbindere. Er salte af mælkesyre, der kan binde kalk i vandet. Bruges ofte i kombination med andre kalkbindere. Svagt irriterende, men er letnedbrydelig i miljøet. Se kalkbindere, mælkesyre. Organiske opløsningsmidler Er flydende stoffer eller stofblandinger. De kan opløse fedt, hudfedt og andre materialer, som ikke kan opløses i vand. De kan affedte huden og optages gennem huden. Opløsningsmidlerne er flygtige væsker, der fordamper ved almindelig rumtemperatur. Dampene er farlige at indånde. De kan eventuelt give slimhinde- og hudirritationer. Ved længere tids udsættelse kan der opstå blivende skader på f.eks. centralnervesystemet. Nogle har andre langtidseffekter. Opløsningsmiddeldampe kan være brandfarlige. Organiske opløsningsmidler er opført i Arbejdstilsynets grænseværdiliste. Se alkoholer, benzin, glycoler, terpentin, acetone, isopropylalkohol. 20 Lanolin Mælkesyre Natronsæbe Hudplejemiddel. Lanolin og andre stoffer af denne type kan have hudplejende virkning i fede cremer. Giver næppe nogen effekt i rengøringsmidler. Middelstærk organisk syre. Indgår i afkalkningsmidler og toiletrensemidler. Kan irritere hud, øjne og luftveje. Se syrer, ph. Fedtsyresæbe fremstillet af fedtsyre og natronlud f.eks. sæbespåner har højt indhold af base (høj ph), hvilket kan medføre at sæben bliver lokalirriterende eller ætsende. Se tensider, sæbespåner, vegetabilsk sæbe, animalsk sæbe. Organiske syrer Parfume Perborat ph Syrer som mælkesyre, citronsyre mv. Se syrer, ph. Duftstoffer, der anvendes af kosmetiske hensyn. Kan give allergiske reaktioner. Blegemiddel. Virker hudirriterende og luftvejsirriterende, hvis man indånder aerosoler fra produktet. Se blegemidler, aerosoler. Surhedsgrad/alkalitet. Rengøringsmidlernes ph har betydning for irritationsvirkningen på hud, slimhinder og luftveje. Huden har normalt en let sur reaktion (ph ca. 5). Afviger rengøringsmidlernes ph fra hudens, er der yderligere mulighed for irriterende virkning. Ved kontakt med stærkt basiske (ph fra 12-14) og stærkt sure (ph fra 0-2) opløsninger, kan der ske ætsninger. Se syrer, alkali. 21

13 Polykarboxylater F.eks. polyacrylater anvendes som kalkbindere, ofte samme med zeoliter. Er ikke hudirriterende. Svært nedbrydeligt i miljøet. Se kalkbindere. Syrer Væsker med ph-værdi mellem 0 og 7. Virker kalk- og rustfjernende. Kan virke irriterende på hud og luftveje, kan evt. give ætsningsskader. Se organiske syrer, uorganiske syrer, ph. Polymer Salmiak Saltsyre Silikater Er en fællesbetegnelse for en lang række stoffer, der forekommer naturligt (voks og harpiks) eller kan fremstilles syntetisk (plastik og kunstharpiks). Typen anvendes i gulvpolish - f.eks. acrylpolymer, styrenpolymer. Indeholder normalt en række tilsætningsstoffer f.eks blødgørere og organiske opløsningsmidler som terpentin Se blødgørere, harpiks, terpentin, organiske opløsningsmidler. Kaldes også ammoniakvand eller salmiakspiritus. Kan give irritation af øjne og luftveje. Indånding af store mængder ammoniakdampe kan give vand i lungerne Se ammoniakvand. Stærk uorganisk syre. Findes i toiletrensemidler og kalkfjerningsmidler. Kan irritere evt. ætse hud, øjne og luftveje. Se syrer, ph. Er stærkt alkaliske salte af kiselsyre. Kan evt. virke ætsende på hud, øjne og luftveje. Anvendes især i grundrengøringsmidler og polishfjernere. Se alkali, zeolitter. Sæbespåner Tensider Fedtsyresæbe fremstillet ud fra en blanding af vegetabilsk og animalsk, fedtstof, svagt basisk, svagt irriterende på hud og øjne, støvet kan irritere luftvejene. Se tensider, natronsæbe, vegetabilsk sæbe, animalsk sæbe, ph. Kaldes også syndeter eller sæber. Er overfladeaktive stoffer, der nedsætter vandets overfladespænding. Binder snavs og holder dette flydende i rengøringsvandet. Tensider inddeles i 5 grupper, alt efter deres elektriske ladning: anion (negativ ladning), nonion (neutral ladning), kation (positiv ladning), amfotære (kan have både positiv og negativ ladning) og fedtsyresæber. Syndeterne er syntetisk fremstillet. Tensider kan affedte og irritere huden. Ved længerevarende hudkontakt kan der opstå eksem eller kontaktallergi. Ved stænk kan slimhinderne i øjnene irriteres. Ved indånding af aerosoler med tensider kan luftvejene generes. Lidt forenklet aftager den hudirriterende virkning i rækkefølgen kation, anion, nonion, amfoter, fedtsyresæber. Se aerosoler, anioniske -, kationiske -, nonioniske -, amfotære tensider, animalsk sæbe, vegetabilsk sæbe, natronsæbe, kalisæbe, dispergatorer, inhibitorer, emulgatorer, afspændingsmidler. 22 Sukkertensider Sulfater Sulfonater Syndeter Er nonioniske tensider, kaldes også alkylpolyglukosider. Hører til de mindre irriterende tensider. Er letnedbrydelige i miljøet. Se tensider, nonioniske tensider. Er salte, f.eks. natriumsulfater eller anionske tensider f.eks. alkoholetersulfater som kan være etoxylerede. Hører til de mest hudirriterende af tensiderne. Kan være vanskeligt nedbrydelige i miljøet. Se tensider, anioniske tensider, alkali. Er anioniske tensider f.eks. lineær alkylsulfonater (LAS). Hører til de mest hudirriterende tensider. Vanskeligt nedbrydelig i miljøet. Der er indgået en aftale med branchen om at undgå disse. LAS er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Se tensider, anioniske tensider. Se tensider. Terpentin Uorganiske syrer Vegetabilsk sæbe Voks Zeoliter Kan være i bonevoks og tilsvarende voksprodukter. Affedter huden, farlig at indånde. Se organiske opløsningsmidler, polymer. Syrer som fosforsyre, saltsyre og lignende. Se syrer, fosforsyre, saltsyre. Fedtsyresæbe fremstilles af plantefedtstoffer - ofte soyaolie, kokospalmeolie. Hører til de mindst hudirriterende og de mest miljøvenlige. Se tensider, natronsæbe, sæbespåner, krystalsæbe, kalisæbe, fedtsyresæber. Findes i bonevoks og i nogle vaskeplejemidler. Danner plejefilm på overflader. Stammer fra dyr, planter eller kan være fremstillet syntetisk. Se polymer. En række stoffer, aluminiumsilikater, der findes naturligt. Anvendes som kalkbindere. Er ikke hudirriterende, men kan ophobes i nyrerne. Nedbrydes i miljøet. Se kalkbindere, silikater. 23

14 O v e r s i g t over typer af rengøringsmidler Bilag 2 Toiletrensemiddel Kalkfjernende rengøringsmiddel Universelt rengøringsmiddel Grundrengøringsmiddel Vaske - plejemiddel med og uden voks Gulvpolish ph-værdi ph 0-2 ph 0-4 ph 7-9 ph over 9 ph 7-9 ph 5-10 Kan indeholde et eller flere af nævnte stoffer Organiske og uorganiske syrer, tensider, opløsningsmidler, inhibitor, hjælpestoffer, fyldstoffer, farve, parfume, konserveringsmiddel Organiske og uorganiske syrer, tensider, opløsningsmidler, inhibitor, hjælpestoffer, fyldstoffer, farve, parfume, konserveringsmiddel Tensider, kalkbinder, alkali, farve, parfume, konserveringsmiddel, fyldstoffer, hjælpestoffer, opløsningsmidler Tensider, kalkbinder, alkali, farve, parfume, konserveringsmiddel, fyldstoffer, hjælpestoffer, opløsningsmidler, blegemidler Uden voks: fedtsyresæbe, tensider, kalkbinder, farve, parfume, konserveringsmiddel, fyldstoffer, hjælpestoffer, opløsningsmidler, ammoniak Med voks: derudover polymer, voks, harpiks, blødgørere Polymer, voks, harpiks, tensider, hjælpestoffer opløsningsmidler, konserveringsmidler, farve, parfume Anvendelsesområder Manuel indvendig rengøring af toiletter, urinaler, bækkener mv. Periodisk rengøring af porcelæn, glas, syrefaste klinker og fliser, rustfrit stål og forkromede overflader Daglig rengøring af alle overflader, der tåler vand (vægge, inventar, gulve, opvask) Periodisk grundig rengøring af overflader - primært gulve før f.eks. polishudlægning Regelmæssig kombineret rengøring og pleje af vaskbare gulve Forsegling og pleje af hårde gulvbelægninger Belægninger Kalkbunden snavs, rust Kalkbunden snavs, rust Normalt forekommende snavs, let fedtbunden Groft fedtbunden snavs, polish Normalt forekommende snavs Plejeeffekt Arbejdsmetoder og udstyr Manuel indvendig rengøring med børste Manuel rengøring af inventar. Rengøring med svamp, børste, skumudlægning Manuel gulvvask og inventarrengøring med klud, mop, svaber, gulvskrubbe, børste, svamp, skind Manuel gulvvask med klud og spand, mop svaber Maskinel gulvvask med maskine, højtryksanlæg Manuel gulvvask med klud, mop, svaber, gulvskrubbe. Maskinel gulvvask med maskine Manuel og maskinel udlægning med polishpåsmører, gulvbehandlings maskine Eventuelle arbejdsmiljømæssige akutte sundhedsskader og gener Hudlidelser, overfølsomhed, udtørret hud, eksem, ætsninger. Irritation af øjne og luftveje Hudlidelser, overfølsomhed, udtørret hud, eksem, ætsninger. Irritation af øjne og luftveje Hudlidelser, overfølsomhed, udtørret hud. Hvis midlet indeholder opløsningsmidler, kan hovedpine og svimmelhed forekomme Hudlidelser, overfølsomhed, udtørret hud, eksem, ætsninger. Irritation af øjne og luftveje, hovedpine, svimmelhed Hudlidelser, overfølsomhed, udtørret hud, eksem. Hvis midlet indeholder opløsningsmidler, kan hovedpine og svimmelhed forekomme Irritation af øjne og luftveje. Hovedpine og svimmelhed 24 25

15 Arbejdsgiverbrugsanvisningens indhold Bilag 3 henvisninger 26 En brugsanvisning skal indeholde oplysninger om følgende 16 punkter, såfremt det er teknisk og fagligt muligt: 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren, herunder oplysning om handelsnavn samt et eventuelt produktionsregistreringsnummer PR-nr. tildelt af Arbejdstilsynet. For så vidt angår stoffer og materialer, der skal mærkes, jf. 5 i bekendtgørelsen om stoffer og materialer, angives den producent, leverandør, der er anført på etiketten. 2. Sammensætningen/oplysning om indholdsstoffer, herunder de stoffer og materialer, der er klassificeringspligtige efter Miljø- og Energiministeriets regler, samt oplysninger om indholdsstoffer i form af organiske opløsningsmidler. 3. Fareindikation (fare for sundhed, sikkerhed og miljø). 4. Førstehjælpsforanstaltninger. 5. Brandbekæmpelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved brand. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld, herunder oplysninger om forholdsregler ved spild på virksomheden. 7. Håndtering og opbevaring, herunder oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved oplagring på virksomheden. 8. Eksponeringskontrol (forebyggende foranstaltninger/-personlige værnemidler), herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse ved stoffet eller materialet, og om særligt arbejdstøj og personlige værnemidler, samt eventuel forbud mod enegang. 9. Fysiske/kemiske egenskaber. 10. Stabilitet og reaktivitet, herunder oplysninger om egenskaber ved opvarmning og brand. 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber), herunder oplysninger om eventuelle symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen. 12. Miljøoplysninger. 13. Bortskaffelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved bortskaffelse. 14. Transportoplysninger. 15. Oplysninger om regulering, herunder oplysninger om f.eks. anvendelsesbegrænsninger, krav om særlig uddannelse, særlige krav til alder mv. 16. Andre oplysninger, herunder anvendelsesområder på virksomheden. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer med senere ændringer Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 18. december 1996 om sikkerhedskrav mv. til personlige værnemidler Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af personlige værnemidler At-anvisning nr april 1999, Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde At-anvisning nr december 1996, Grænseværdier for stoffer og materialer At-meddelelser nr oktober 1999, Stoffer og materialer At-meddelelse nr , Brugsanvisning for stoffer og materialer At-meddelelse nr oktober 1999, åndedrætsværn Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøvejviser nr. 32 om rengøring, vaskerier og renserier, Branchevejledninger Arbejdspladsvurderinger Ensidigt gentaget arbejde inden for rengøring Hotelrengøring - en vejledning for rengøringsassistenter og stuepiger Kemisk desinfektion Rengøringsmidler Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard: - vejledning om kontorer, skoler, daginstitutioner og døgninstitutioner - vejledning om hoteller - vejledning om storkøkkener og levnedsmiddelindustri - vejledning om hospitaler og sygehuse - vejledning om tog, fly og bus Rengøringsfirmaers interne sikkerhedsorganisation Rengøring i særligt forurenede lokaler Rengøring og ergonomi Sikkerhedsregler ved rengøring, hvor radioaktive stoffer anvendes Skumudlægning og højtryksspuling Arbejdsmiljøvejviser nr. 32 om rengøring, vaskerier og renserier,

16 adresser Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø. Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø. Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser Arbejdsledersekretariatet Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S. Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Arbejdstagersekretariatet Trommesalen København V. Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø. Tlf.: Internetadresse: 28

BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER

BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning 2 Indkøb og brug af rengøringsmidler 3 Rengøringsmidler hvad og hvor 3 Substitution (erstatning) 4 Instruktion og oplæring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Varenr. Produkt Stk./karton

Varenr. Produkt Stk./karton Hånddesinfektion Varenr. Produkt Stk./karton 6918 Hånddesinfektion 85%, gel 600 ml 10 6914 Hånddesinfektion 85%, gel 80 ml 12 6924 Hånddesinfektion 85%, gel 120 ml 12 Beskrivelse: Anvendes som huddesinfektion

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 99358 Revideret den: 22-06-2005 / JR Anvendelse: Til limning af plastmateriale. Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI-FREE D2 Pr.nr.: 1760096 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006 SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Duftspray, Skov 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Duftspray, skov Varenr.: 2717 PR.Nr.: Er tilmeldt, nr. er

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1735368 BASIS cement ABC cement BASIS AALBORG CEMENT MESTER AALBORG CEMENT RAPID cement RAPID AALBORG CEMENT LAVALKALI

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING Når du vælger de blå Änglamark produkter, er du sikker på at få produkter af høj kvalitet, uden overfl ødig kemi. Vi stiller nemlig krav til indholdsstoffer,

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Produktets anvendelse er forbeholdt erhvervsmæssige brugere.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger Hotel- og restaurationsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 03 2. Baggrund... 04 3. Farlige rengøringsmidler og kemikalier i din branche... 05

Læs mere

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL)

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) Side 1 af 6 HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden 1.1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revision: 29012009 / BR Erstatter den: Anvendelse: Til smøring af bl.a. åbne tandhjul, tandhjulsstænger,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: Emballage: Kræves ikke 25 kg 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1635172 Anvendelse: Fuldsyntetisk olie til smøring af låsecylindere m.v.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1635172 Anvendelse: Fuldsyntetisk olie til smøring af låsecylindere m.v. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/8 PR-nr. 1635172 Anvendelse: Fuldsyntetisk olie til smøring af låsecylindere m.v. Emballage: 50 ml; 200 ml Leverandør: Ruko A/S Marielundvej 20

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Kontorer - Skoler - Daginstitutioner - Døgninstitutioner Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Indhold side 0. Forord 1. Vejledningens

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 960 2673 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES MALINGSFJERNER

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES MALINGSFJERNER Udfærdigelsesdato: 26.05.2009 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren: Produktnavn: Pr-nr.: Leverandør: H F INDUSTRI & MARINE ApS Adresse: Gotlandsvej 6 5700 Svendborg e-mail:

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere