Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen"

Transkript

1 Årsberetning Årsberetning for Den jydske Haandværkerskole 2005 DjH generelt Serviceområdet Bygningstjenesten Rengøringen Forplejningen Skolehjemmet Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen

2 Indhold 6 Økonomi Indledning DjH generelt Serviceområdet Bygningstjenesten Forplejningen Rengøringen Skolehjemmet Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen Skolehjemmet Forplejningen 10 9 Afdelingerne 13

3 Indledning DjHs undervisningsaktiviteter er primært relateret til fire hovedområder: Grundforløbet med indgangene teknologi og kommunikation, håndværk og teknik, bygge og anlæg; EUD med uddannelserne elektriker alle specialer, kølemontør, plastmager alle profiler, træfagenes byggeuddannelse med specialerne tømrer og tækkemand; KVU med behovsområdet installatør (AK) begge specialer; Efter- og videreuddannelse indenfor alle områder. DjH generelt DjH 2010 Året 2005 kom i høj grad til at stå i målsætningernes og strategiernes tegn. I januar påbegyndte alle områder det forberedende arbejde til fastlæggelse af DjH 2010, som indeholder både mål og strategi. Et længere bestyrelses- og ledelsesseminar i marts fastlagde de overordnede linier, som så blev bearbejdet i hele organisationen hen over resten af foråret. Bestyrelsen kunne derfor på sit junimøde vedtage såvel DjH 2010 som de syv underliggende områdeplaner. DjH 2010 fokuserer på følgende fem områder: Alle planer er opbygget efter samme projektdesignskabelon med tilhørende handlings- og opfølgningsplaner. I kølvandet herpå blev det grundlæggende værdisæt for Den jydske Haandværkerskole tydeliggjort med tre nøglebegreber med hver fire underliggende temaer. Værdisættet anses som en forudsætning for medarbejderne og som et værdimål at arbejde frem imod for vore elever og studerende. Udbud Kvalitet og synlighed 24 timers-skolen Internationalisering Fysiske rammer Udviser nærvær Samarbejde Foretager åben prioritering Har partnerskab Kommunikerer Har indflydelse Har ansvar Engagement Medvirker til løbende arbejdsudvikling Foretager faglig- og personlig udvikling Udstråler arbejdsglæde Har højt kvalitetsniveau Stolthed Er synlig Er i andres fokus Fortsættes næste side Årsberetning

4 Kvalitet I 2005 blev alle elever, lærlinge og studerende i afslutningen af hvert ophold eller semester bedt om at udfylde vores evalueringsskema Ærligt talt. Dette evalueringsværktøj har været anvendt siden år 2000, så det er muligt at foretage sammenligninger og effektanalyser af forskellige tiltag. I 2005 er det totale gennemsnit steget fra 8,6 til på 13 skalaen. Endvidere er den overordnede tilfredshed steget fra 9,0 til 9,1. Begge tal er et udtryk for et niveau, som er særdeles vanskeligt at opnå, når der er tale om et matematisk gennemsnit af besvarelser. På efteruddannelsesområdet blev resultatet 4,0 på en 5 skala. Vi har en målsætning der hedder + 0,1 hvert af de næste to år. Lige for ligger en forbedring af Kendskab til kursusmål inden kursusstart, hvor plastafdelingen har udarbejdet en skabelon og procedure, der i 2006 udbredes til øvrige områder. Evaluering - DjH totalt 2003/2004/2005 Evaluering - DjH totalt 2003/2004/ skala 9,2 9,0 8,9 8,9 8,8 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 Udbytte 13-skala 8,8 8,8 9,2 9,0 8,9 8,9 8,8 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 UV-gennemførelse Uv.mat. 8,8 8,8 8,6 8,6 9,1 9,0 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 8,9 8,8 8,5 8,5 8,5 8,4 8,5 8,5 9,1 9,0 Udbytte UV-gennemførelse Uv.mat. Studiemiljø 8,5 8,5 8,4 Studiemiljø Tilfreds Uv-lok. 8,4 Tilfreds Uv-lok. 7,9 7,9 8,5 8,4 8,3 8,2 7,9 8,3 8,2 8,2 8,1 Erhv-vejl. 8,1 7,9 Evalueringsområder 8,4 8,3 8,2 8,4 8,3 8,2 Erhv-vejl. Kantine Evalueringsområder Indkvartering 8,2 Kantine Indkvartering Adm. Service 8,4 8,4 Adm. Service 8,6 8,5 8,5 8,5 Egen ind. Gns. Gennemsnit 2005 Gennemsnit 2004 Gennemsnit ,0 9,0 8,9 8,6 8,5 Egen ind. Gns. Gennemsnit 2005 Gennemsnit 2004 Gennemsnit 2003 Ærligt talt er en intern kvalitetsvurdering og findes ikke i samme form på andre skoler. Derfor har 140 elever i 2005 herudover deltaget i en benchmark elevtilfredshedsanalyse gennemført på 16 erhvervsskoler. Resultatet er særdeles positivt, men som i alle analyser er der temaer, der kan og bør fokuseres yderlige på. Her har vi i 2006 specielt fokus på de fysiske rammer i forbindelse med undervisningsmiljø. Årsberetning 2005

5 84 Benchmark - Elevtilfredshed DjH 76 Loyalitet Tilfredshed Øvrige erhvervsskoler der deltog Som noget nyt har kvalitetsgruppen afprøvet kvalitetsværktøjet KVIK, som en mulighed til hjælp for prioritering af kvalitetsarbejdet. KVIK er en forkortelse for Kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence. På baggrund af en prøvekørsel lige efter sommerferien blev opfølgning og synlighed udvalgt som temaer, hvor processen blev kørt hele vejen igennem helt frem til og med handlings- og aktivitetsplan. Processen er rettet til undervejs, så for eksempel dokumentation bliver genkendelig i forhold til APV og analyse af undervisningsmiljø. Konklusionen er, at med vore tilretninger er det et værktøj, vi godt kan have gavn af, så der gennemføres en full scale KVIK i I slutningen af 2005 blev der gennemført en MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse også som benchmarkanalyse blandt et antal skoler. Selv om resultatet generelt er tilfredsstillende, giver en sådan analyse mulighed for at vurdere og eventuelt ændre i praksis på en lang række områder. Analysen blev kort præsenteret på et medarbejdermøde op til jul, og præsenteres i detaljer for hver enkelt afdeling, som så med udgangen af 1. kvartal 2006 har udpeget fokuspunkter. Benchmark - Medarbejdertilfredshed DjH Loyalitet Tilfredshed & motivation Øvrige erhvervsskoler der deltog Fortsættes næste side Årsberetning

6 Campus I 2005 blev der taget spadestik til såvel nyt skolehjem med 130 enkeltværelser som tilbygning til A-fløjen på Skovvej. Ud over den bedre kvalitet både lokale- og komfortmæssigt er begge byggerier med til at understøtte og fuldende den grundlæggende Campus ide, som er et af DjHs særkender. Hertil kommer, at den nuværende kursusejendom skifter status til skolehjem, da kursister i fremtiden vil blive indlogeret på det nu nedlagte Hadsten Kollegium. Endvidere viser det stigende elevtal i 2005 behov for yderligere undervisningslokaler, selv om tilbygningen til A-fløjen frigør ekstra m 2. Derfor blev der i efteråret lavet en analyse af elevtilgangen kombineret med lokalebehov. Det forventes at der i 2006 foretages en yderlige m 2 tilpasning i form af en tilbygning til værkstedsfløjen Skovvej. Bestyrelsen gav endvidere i 2005 grønt lys for en omforandring af udenomsarealerne, der styrker samhørigheden mellem de forskellige områder. I 2005 er der gjort forarbejde til afhændelse af skolens areal ved Lindevej/Østergade, hvilket forventes at ske i Kommunikation & IT I 2005 blev DjHs aktiviteter indenfor kommunikation, markedsføring og IT samlet i et center (KIT). Gruppen har arbejdet med mål og strategiplan, som færdiggøres i foråret Det blev besluttet, at værkstedsbygningen på Skovvej, som testområde, tilføres det sidste nye indenfor trådløs kommunikation, både med hensyn til hard- og software. Såfremt resultatet er tilfredsstillende, udbredes systemet til den resterende del af skolen, herunder opgrades eksisterende systemer. HTX-forarbejde Et af emnerne i DjH udbud er oprettelsen af HTX i Hadsten i samarbejde med AiH Amtsgymnasiet i Hadsten. I 2005 er der udarbejdet en første skitse til forretningsplan samt nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra henholdsvis DjH og AiH. Planlægningsarbejdet fortsætter i 2006, så der i august 2007 kan igangsættes HTX med særlig Hadsten profil. Samtidig analyseres muligheden for oprettelse af en 5-årig EUD/HTX, hvilket burde være realistisk med den tætte branchetilknytning DjH har. Internationalt I 2005 har der været stor aktivitet på det internationale område, som Den jydske Haandværkerskole prioriterer højt. Specielt er det glædeligt at se, at samarbejdet med udenlandske specialskoler nu for alvor bærer frugt via elev og medarbejderudvekslinger samt fælles elevprojekter. Økonomi Årsresultatet for 2005 udviser et overskud på kr Dette resultat er i år ekstraordinært, da det indeholder en kursgevinst på ca. kr. 15,8 mio., som fremkommer ved indfrielse af skolens afdragsfrie statslån, samt et kurstab på kr. 4,68 mio., som fremkommer ved omkonvertering af skolens prioritetslån. Begge beløb indgår i årets driftsresultat og nettobeløbet overføres dermed til DjHs egenkapital. Det med tidligere år sammenlignelige årsresultat for 2005 udviser et overskud på kr mod budgetteret kr , og resultatet er tilfredsstillende. For at fastholde skolernes incitament til at udbyde hovedforløb blev hovedforløbstaksterne generelt forhøjet med mellem kr til kr i faste priser. Takstforhøjelsen skal ses i lyset af, at udgifterne til erhvervsuddannelsernes hovedforløb er større end på grundforløbet blandt andet som følge af opsplitning på specialer, mere avanceret udstyr og forøgede udgifter til materialer. Færdiggørelsestaksametre for grundforløb og hovedforløb blev forhøjet med kr. 900 pr. årselev og for KVU erne forhøjedes dette med kr pr. årselev. Fællesudgifterne for erhvervsuddannelserne blev nedsat med 1 % og bygningstaksterne med 2 % og for KVU erne blev fællesomkostningerne nedsat med 1,69 % hvorimod bygningstaksten forblev uændret. Skolehjemstaksten til fællesudgifter blev forhøjet med 1,37% og bygningstaksameteret med 0,79%. Endelig kan det konstateres, at grundtilskudstaksterne til skolen samt skolehjem er uændret med samme takst som i Resultat før finansielle poster med kr mod sidste år kr er også tilfredsstillende. En væsentlig forklaring til forskellen ligger i tilgangen af bygningsafskrivning for eksempel Teknisk Akademi med kr Årsberetning 2005

7 I 2005 er skolens fastforrentede lån omkonverteret til Cibor 6 lån med en variabel rente med aftalt renteloft til 5,5 %. Dette medførte en besparelse på prioritetsrenter med kr for de seneste tre kvartaler i Økonomistyringen på Arbejdsmarkedsuddannelsesområdet blev videreført fra 2004 til 2005 med et budgetmål til skolen på kr. 3,2 mio. Styringen af dette område har også i år været usædvanlig ressourcekrævende på såvel ledelsesmæssigt som på administrativt niveau, ligesom der er anvendt mange midler til markedsføring. Det var med baggrund i blandt andet det milde vejr i efteråret ikke muligt helt at nå det forventede aktivitetsniveau. Derfor kunne skolen få vanskeligt ved at nå sit tekniske budgetmål, men det lykkedes at afgive kr til anden skole, hvorefter et budgetmål på 94 % blev nået af skolens nye budgetmål på kr Det udløste de sidste 10 % af undervisningstaksten, som ellers ville være blevet tilbageholdt. Selv med det lidt lavere aktivitetsniveau i 3. kvartal blev den samlede efteruddannelsesaktivitet på AMU-området dog kr i forhold til 2004 kr , hvilket er en stigning på 29%. Der har været en stigning i årselevtallet sammenholdt med sidste år. Det samlede årselevtal slutter med 470 mod sidste år 451. For 2006 forventes der et årselevtal på i alt 510. Fortsættes næste side Årsberetning 2005

8 Sikkerhed og arbejdsmiljø 2005 er forløbet uden større sikkerheds- eller arbejdsmiljømæssige problemer eller skader. Den jydske Haandværkerskole blev i år 2000 af Arbejdstilsynet vurderet som niveau 1 virksomhed i sit arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed. I 2005 blev vi screenet af Arbejdstilsynet og igen vurderet som en virksomhed der har orden i arbejdsmiljøet. Det blev endvidere forespurgt om DjHs APV måtte udleveres til andre, som eksemplarisk model. Konsekvensen af screeningen er, at vi ikke længere har BST-kontingent pligt, og derfor har mulighed for at prioritere anvendelsen af rådgivning frit. Analyse og dokumentation af undervisningsmiljøet er i fokus, og på DjH er undervisningsmiljøet blevet vurderet i alle afdelinger i Evalueringerne har generelt været positive med gode og konstruktive forslag til forbedringer. Der har været gennemført internt brandkursus for rengøring og pedeller og der har været afholdt fælles konference for alle skolehjemsassistenter i Tekniske Skoler Østjylland. Serviceområdet Serviceområdet har i årets løb ajourført Mål og strategi 2010 for området med udgangspunkt i skolens overordnede mål og strategi. I fortsættelse af dette arbejde er der udarbejdet handlingsplaner, der skal sikre, at de opstillede mål nås senest ved udgangen af Med udgangspunkt i den i efteråret udførte MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse (MTU) er der igangsat et analysearbejde. Formål er at få opstillet handlingsplaner, der dels skal sikre en opretning af eventuelle problemer, dels skal fastholde/videreudvikle de gode resultater med det for øje, at serviceområdet forbliver en faglig stærk og miljøbevidst afdeling med veluddannede, tilfredse og trygge medarbejdere. Til sikring af den enkelte medarbejders udvikling, fagligt såvel som personligt, er der indført strategiske MedarbejderUdviklings- Samtaler (MUS). Områdets enkelte afdelinger arbejder på etablering af samarbejde/udveksling med inden- såvel som udenlandske skoler/servicefirmaer, med det formål at være så godt orienteret, at DjH kan være blandt de førende indenfor de enkelte afdelingers arbejdsområder. 8 Årsberetning 2005

9 Bygningstjenesten Året 2005 blev et travlt år med planlægning og igangsætning af to store nybyggerier: Nyt skolehjem (ca. 40 mio. kr.) Tilbygning til undervisningsfløj A (ca. 11 mio. kr.) Ud over nybyggeri har der været ombygningsog renoveringsopgaver: Nye gulvbelægninger i plastværksteder Udskiftning af tæppebelægninger i restaurationslokaler Etablering af Kommunikations- og IT Center Ombygning og renovering af ny kursusejendom, blok C Etablering af P-plads mellem villaerne, Skovvej Udskiftning af belysninger til energibesparende typer Afdelingen har i lighed med skolens øvrige afdelinger arbejdet med mål og strategi 2010, og der er nu udarbejdet handlingsplaner for afdelingen. Forplejningen I årets løb er afdelingens Mål og strategi 2010 ajourført, og som opfølgning på forrige års følen på tænderne fase, er der nu udarbejdet handlingsplaner, der skal sikre, at de stillede mål opnås senest ved udgangen af Ligeledes er et analysearbejde påbegyndt i fortsættelse af den i efteråret udførte MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse (MTU). Denne skal danne basis for udarbejdelse af handlingsplaner, der skal sikre, at eventuelle problemer bliver løst, og afdækkede styrker bliver yderligere styrket. Afprøvningsperioden for indtægtsdækket virksomhed i kraft af større arrangementer, hvor andre end DjH er vært, vil fortsætte i Det kan nævnes, at elevevalueringen er blevet mere ensartet og bedre (7,9 i 2004 og 8,2 i 2005). Forøgelsen skyldes en øget opmærksomhed overfor og en større grad af involvering af elever i forbindelse med forplejningsplaner og -indhold. Årsberetning

10 Rengøringen Året 2005 blev et spændende år, hvor afdelingen er blevet meget synlig og en vigtig del af DjH s hverdag, idet afdelingen udover at holde skolen flot rengjort også finder udfordringer/glæde ved at pynte op diverse steder med blomster, dekorationer med videre. Det er blandt andet rengøringspersonalet, der laver skolens smukke juledekorationer. Det er vigtigt for afdelingen, at kreativiteten kan blomstre, og at kunderne føler sig velkomne. Afdelingen har ligesom skolens øvrige afdelinger arbejdet med mål og strategi, og der er nu udarbejdet handlingsplaner, der skal sikre at de opstillede mål nås senest Afdelingen arbejder også på at etablere et samarbejde med inden- såvel som udenlandske spydspidser på området. I årene frem vil afdelingen gennemgå en foryngelsesproces, idet der er/kommer udskiftninger i personalestaben som følge af alder. Skolehjemmet I 2004 blev beboerrådet gjort mere funktionelt, og det har i 2005 været et godt aktiv, som nu arbejder i faste rammer. Beboerrådsmøderne er et godt forum til at gøre elevernes indflydelse gældende i en god atmosfære, og det er nu ikke helt ualmindeligt, at gamle elever kommer og tilmelder sig til en ny runde blev også året, hvor sikkerheden var i fokus, idet adgangen til elevværelsene blev gjort elektronisk. Der blev også sat kameraovervågning op ved skolehjemmets udgangsdøre (Lindevej), hvilket har medvirket til en større tryghed i bosystemet. Skolehjemmene har nu etableret trådløst net, som giver mulighed for at fortsætte elevarbejderne/opgaverne efter undervisningstids ophør. Det har været et længe ventet aktiv, som styrker 24-timers skolen. Af afholdte aktiviteter kan nævnes en bowling-aften for vore grundforløbselever, virksomhedsbesøg hos York og Danish Crown, og der blev også tid til at aflægge Tange-værket et besøg. Herudover er det hensigten, at vi èn gang i en 10-ugers periode laver forlænget aftenspisning, opbygget over et tema: I 2005 blev det til en vildtaften med fint pyntede borde, grillaftener omkring poolen, samt julemiddag med efterfølgende julebingo. På personalesiden er der nu etableret et samarbejde med DCJ, AtS og Silkeborg TS, der består i erfaringsudvekslinger og gensidige besøg, hvor vi samles over et tema med fælles interesse. 10 Årsberetning 2005

11

12 Administrationen Taxameterfinansiering er sammen med selvejeformen de grundlæggende elementer i Undervisningsministeriets styringskoncept over for institutionerne. I takt med decentraliseringen er der sket ændringer af opgavefordelingen, idet institutionerne gradvist har fået overdraget ansvaret for løsningen af opgaver på det administrative område, som tidligere blev løst centralt, mens bestående opgaver har skiftet karakter og helt nye administrative opgaver er kommet til. Denne udvikling har været meget tydelig i Udviklingen i opgavevaretagelsen har gennem de senere år været byrdefuld for skolens administrative personale. Derfor er der i 2005 igangsat at et analysearbejde omkring de daglige arbejdsopgaver generelt for det administrative personale, og arbejdet forventes tilendebragt i det tidligere forår Allerede nu må det forventes, at det administrative personale skal tilføres flere ressourcer. Administrationen ser frem til at tage de nye fælles rammer i brug fra det kommende skoleårs start. 12 Årsberetning 2005

13 Elafdelingen Konklusion på 2005 er, at det har været et hektisk år med mange udfordringer. Trods det høje tempo er vores kvalitet bibeholdt, i nogle områder endda hævet. Vi har elevfremgang, da flere elever vælger DjH. Det er positivt, og gør det muligt for afdelingen at investere og udvikle sig, således vi er klar til at arbejde med de nye specialer, samt de behov og ønsker vores kunder har. Uddannelsesleder Peter Petersen måtte midt på foråret meddele, at han ikke kunne genoptage sit arbejde pga. ryg problemer. Dette medførte, at Jesper Kofoed Petersen fra styring- og reguleringsteamet overtog stillingen den 1. september. Afdelingen blev ramt af en langtidssygemelding, samt af at en ellers nyansat underviser hoppede fra kort tid inden opstart. Det gav et presset forår, hvor mange af underviserne måtte løbe meget stærkt. Over sommeren blev der ansat nye medarbejdere og mere normaliserede forhold kunne indføres. Samlet blev der ansat fire nye medarbejdere i 2005, således vi ultimo 2005 var 18 undervisere i elafdelingen. Trods disse store udfordringer for elafdelingen har det været en fornøjelse at læse vores elevevalueringer i løbet af året. Tilfredsheden er steget fra 9,0 i 2004 til 9,3 i 2005, hvilket må siges at være utrolig flot. Underviserne på afdelingen fortjener stor ros for deres arbejde, som har været hektisk, men på ingen måde har været af faldende kvalitet, tværtimod. Ud over vores egen evalueringer har afdelingen også i efteråret deltaget i en ETU (elev tilfredsheds undersøgelse), sammen med en del andre tekniske skoler i Danmark. Også her får elafdelingen på DjH megen ros og positiv kritik. Afdelingen er best practice skole i denne rapport. I 2005 har der også været en MTU (medarbejder tilfreds undersøgelse). Her fik DjH som total en meget flot score, mens elafdelingen lå relativt lavt i forhold de andre afdelinger på skolen. MTU en blev gennemgået og bearbejdet i januar 2006 på en temadag i Rold. Det store arbejdspres i 2005 var en af forklaringerne på den relativt lave score. Primo 2006 er afdelingen i gang med at lave en handlingsplan for, hvad der skal forbedres i fremtiden, der skal blandt andet ansættes flere undervisere, så vi ikke får den store mængde af overarbejde, som afdelingen har haft i Årselevantallet blev i 2005 til 123 elever, mod 115 i Den helt store stigning af elever var på vores grundforløb, hvor der i 2005 var fem hold, to om foråret og tre om efteråret. En meget positiv tendens, som forhåbentligt breder sig til hovedforløbene, når grundforløbseleverne kommer til DjH og tager deres hovedforløb i et af de fem specialer. Installationsteknik Styring og regulering Kommunikationsteknik Bygningsautomatik Elmontør Bygningsautomatik og elmontør er nye uddannelser, som vi ikke har kørt på DjH før. Elmontøren har tidligere været kørt som forsøgsuddannelse på TEC, Frederiksberg. Bygningsautomatik er derimod en helt ny uddannelse, som vi forventer os meget af. Sammen med TEC er DjH valgt til at skulle starte denne uddannelse, hvilket vil sige, at kommende bygningsautomatikelever vil blive henvist til DjH, hvis de kommer fra Jylland eller Fyn. Vi håber i 2006 at kunne starte et hovedforløbshold efter sommerferien med udelukkende bygningsautomatikelever. I 2005 har vi haft ekstra fokus på vores virksomhedskontakt. Den i øvrigt meget flotte virksomhedstilfredshedsundersøgelse i 2004 indikerede, at der her var et område, som med fordel kunne styrkes. Vi har blandt andet arbejdet med mestersamtaler, hvor kontaktlærere nu råder over en pulje timer til varetagelse af kontakten mellem DjH og den enkelte praktikplads. Derudover har vi i de fleste skoleophold indført mesterbesøg den sidste skoledag, hvor mestrene inviteres på skolen for at se det færdige resultat af deres lærlinges indsats gennem skoleforløbet. En ordning som virksomhederne har taget godt imod, og der er hver gang mange interesserede besøgende. Der er også indført et kvartals nyhedsbrev, som udsendes til praktikpladser med sidste nyt fra afdelingen. Teamstrukturen i elafdelingen er ved at være på plads. De enkelte teams er ved at finde deres rutiner, og de begynder at kunne høste frugten af det store arbejde, det er at omlægge arbejdet fra en mere individuel form til at skulle samarbejde i højere grad. Der er stadig meget at lære, og processen med team- Årsberetning

14 strukturen kommer til at have stor fokus lang tid fremover. Pædagogisk arbejder afdelingen ud fra en vision, som nu er konkretiseret til: I elafdelingen er det vores mål at arbejde med den innovative læring. En læreproces hvor elev og underviser sammen udforsker faget gennem projekter og øvelsesopgaver. I den daglige undervisning tages der udgangspunkt i eleven og dennes færdigheder. Der lægges vægt på aktivering af eleven, således at eleven selv arbejder sig til læring. Denne vision er der brugt en del ressourcer på at implementere i undervisningen. Blandt andet har vi i foråret haft gæstelærer fra DEL en dag, for at komme den enzymiske pædagogik nærmere. Ligeledes er vi begyndt med pædagogiske debatmøder, hvor underviserne i afdelingen arbejder med at virkeliggøre visionen og omsætte den til mål i dagligdagen. Den pædagogiske proces vil også i 2006 få megen fokus. 14 Årsberetning 2005

15 Køleafdelingen 2005 blev endnu et år med masser af forskellig aktivitet og udvikling, men heldigvis også et år hvor det er lykkedes at holde fokus på det vigtigste undervisningen, samtidig med at det er lykkedes at fastholde en fornuftig økonomi i afdelingen. Fra januar 2005 blev stillingsbetegnelsen i alle nye uddannelsesaftaler ændret fra kølemontør til køletekniker. Lærlinge med gammel uddannelsesaftale har mulighed for at få uddannelsesbevis som køletekniker, hvis de ønsker det, og det har hovedparten af de der har været til svendeprøve i 2005 ønsket. I 2005 har vi udviklet og afholdt nye projektorienterede svendeprøver. Eleverne løser en del af opgaverne i grupper, men de bedømmes stadig individuelt. Alle har udtrykt stor tilfredshed med de nye svendeprøver. Implementering af de nye svendeprøver og udvidelsen af grundforløbets uddannelsesrettede områdefag fra fem til otte uger har krævet en del investering i nyt udstyr, hvilket der har været økonomi til. Undervisningsministeriet har fokus på frafald og satte derfor Teknologisk Institut til at lave en undersøgelse af, hvilke faktorer der fastholder eleverne i uddannelserne. Køleuddannelsen har kun haft et lille frafald og har derfor været med i undersøgelsen for at vise, hvad der her gøres for at fastholde eleverne. Resultatet af undersøgelsen fremstår som en samlet rapport, og det er derfor ikke muligt at konkludere specifikt på køleteknikeruddannelsen, men følgende tiltag har uden tvivl haft en positiv effekt på frafaldet: En god kontaktlærerordning på alle skoleforløb, der sikrer og fremmer elevens engagement og motivation Mange prøver og evalueringer, der sikrer at eleven fastholdes i en positiv udvikling Åbne værksteder 24 timer og mulighed for lektiehjælp efter normal skoletid God virksomhedskontakt der blandt andet sikrer en hurtig indsats mellem skole, virksomhed og elev, når noget løber af sporet Mulighed for praktikophold i Irland Mange særdeles motiverede voksenlærlinge. I begyndelse af året fik vi fra AER et tilskud til opsøgende arbejde. Tilskuddet blev brugt til at kortlægge nye virksomheder, hvor det er relevant at have lærlinge samt allerede kendte virksomheder, som har mulighed for at have flere lærlinge. Efterfølgende er de kortlagte virksomheder kontaktet og besøgt af DjH med information om mulighederne. For at lette kontakten mellem elev og virksomhed er der på afdelingens hjemmeside oprettet en kontaktside. På efteruddannelsesområdet har vi haft et rigtigt godt år med 20 årselever fem flere end normalt. Stigningen skyldes blandt andet et godt samarbejde med Danfoss omkring udbydelsen af uddannelsen Regulering og overvågning af køleanlæg. Alene på den uddannelse har vi haft 100 kursister. Derudover har vi også afholdt en række særligt tilpassede AMU uddannelser for virksomheder såsom Royal Greenland, Bryggerigruppen og Dansk Supermarked. Det var også i 2005, at der blev taget hul på efteruddannelsen med fokus på de naturlige kølemidler CO2 og HC. Afdelingen har samarbejdet med lærere fra Teknisk Akademi om at udvikle og afholde konference i trykudstyrsdirektivet med videre. Konferencen blev afholdt på DjH og på Sjælland og der var mere end 100 deltagende rådgivere og installatører fra kølebranchen. I dag er der krav om, at alle køleteknikere er i besiddelse af et kølemontørcertifikat, når de arbejder på køleanlæg med en kølemiddelfyldning over 2,5 kg. Kølemontørcertifikaterne udstedes på baggrund af dokumenteret uddannelse eller erfaring. DjH er godkendt til at udstede certifikater på baggrund af både dokumenteret uddannelse og erfaring. De første montører var til certifikatprøver i efteråret Prøverne gennemføres med en ekstern censor fra kølebranchen, udpeget af Arbejdstilsynet. Det fungerer rigtigt godt, og det er altid udviklende at arbejde tæt sammen med dygtige folk fra branchen. I forbindelse med etablering af en teknisk skole i Massawa, Eritrea har to medarbejdere været i Massawa i fire og otte uger. En lærer har været to uger i Ægypten for at undervise i køleteknik. Undervisningen foregik på en virksomhed, der laver udstyr til mejeribranchen. Køleafdelingen har i samarbejde med kølefirmaer og det lokale uddannelsesudvalg arrangeret praktikudveksling for lærlinge i Irland. I den forbindelse har udvalget været Årsberetning

16 i Irland for at finde praktikpladser. I 2005 var otte lærlinge på fire ugers udveksling og ordningen er en ubetinget succes. Afdelingen har afsluttet et EU projekt Service Refrigeration Education for the future. Et projekt til 3,3 millioner med deltagere fra DK, Sverige, Frankrig og Spanien. KøleForum - som er vores debatforum for kølebranchen, er i løbet af 2005 kommet op på over 100 registrerede brugere. Det er jo nærmest en tradition at køleafdelingen og AKB afholder Danske Mesterskaber for Kølemontører på Danske Køledage i marts, det har vi også gjort i Plastafdelingen Plastafdelingen afsluttede i 2005 et igangværende AER projekt, som havde til formål at aktivere flere praktikpladser i plastindustrien. Samtlige 177 plastvirksomheder, som var godkendt til at uddanne plastmagere, blev kontaktet så antallet af godkendte praktikpladser og virksomheder blev ajourført. I dag er der 20 virksomheder færre, der må uddanne plastmagere. På trods af denne reduktion er projektet en succes. Størsteparten af de virksomheder, der er forsvundet fra listen, har enten aldrig haft lærlinge eller også er produktionsapparatet på virksomheden ændret, så den ikke vil kunne tilbyde en fornuftig uddannelsesplads. En stor del af de tilbageværende praktikvirksomheder var indstillet på henholdsvis at igangsætte uddannelse af en lærling eller ansætte en ekstra lærling. Markedsføringsmæssigt må 2005 betragtes som et særdeles aktivt år. Som en udløber af AER-projektet blev der udarbejdet et Danmarkskort med markeringer af ca. 40 virksomheder, der aktuelt søgte plastmagerlærlinge. Kortene blev sendt til landets tekniske skoler og vejledningscentre. Vi fik registreret virksomhederne på www. praktikpladsen.dk, som er undervisningsministeriets officielle platform, hvor praktikpladssøgende elever og virksomheder kan komme i kontakt med hinanden. Plast er suverænt den branche, der her er repræsenteret med flest ledige lærepladser. For at gøre det let for virksomhederne, har DjH udarbejdet en standardannonce, som virksomhederne frit kan anvende, når der skal søges lærlinge. I annoncen er der mulighed for, at virksomheden kan lægge egen virksomhedsprofil ind samtidig med, at der er genkendelighed ved annoncen i forhold til uddannelsen. DjH hjælper med opsætning. I efteråret udsendte vi endnu en pressemeddelelse for at gøre opmærksom på plastfaget og de mange ledige praktikpladser. Dette resulterede i flere radiointerviews og en del omtale og artikler i aviser og tidsskrifter. For 4. år i træk deltog afdelingen i efteråret i en uddannelsesmesse i Nordsjælland. Koncentrationen af plastvirksomheder er i dette område er forholdsvis stor, og inden messen tog vi kontakt til en række af disse. Virksomhederne var meget samarbejdsvillige og på messen kunne der fremvises og udleveres en liste med 17 plastvirksomheder i denne del af landet, der aktuelt var parat til at ansætte en lærling. Dette vakte nogen opsigt, især hos vejlederne, og der var flere konkrete henvendelser, som efterfølgende har resulteret i nye praktikaftaler. At ihærdig og målrettet markedsføring nytter, viser vores seneste optag på grundforløbet. Her er der på forårsholdet 28 elever, som 16 Årsberetning 2005

17 ønsker en uddannelse som plastmager. Det er en væsentlig stigning sammenlignet med tidligere år, og vi har allerede registreret en pæn tilslutning til det kommende augusthold. I starten af året søgte vi efter ny medarbejder til plastafdelingen. Det viste sig dog noget vanskeligere end forventet, at finde én med en profil, der kunne opfylde vores ønsker og behov. Det blev besluttet, at frem for at forhaste en ansættelse igennem, ville vi afvente situationen og arbejde for at finde den rette. Dette skete med en nyansættelse i oktober. Men da vi også i to perioder har været ramt af længevarende sygdom, har det udløst en del overarbejde til de resterende i afdelingen. EU projektet IVOLVE, som gennemføres i samarbejde med partnerlande i Spanien, Sverige, Bulgarien og England, afvikles planmæssigt. Der er gennemført en række undervisningsforsøg med løbende registrering af metoder og elevernes individuelle foretrukne undervisningsformer. I efteråret var to af afdelingens undervisere i Burton - England, hvor de i en uge fulgte undervisningen og observerede metoder. Siden hen følger udvekslinger til Sverige, Bulgarien, Spanien og Danmark. Vi har i 2005 haft en fremgang på syv årselever på plastmageruddannelsen i forhold til året før, og det er med en vis optimisme vi ser frem til Aktiviteten på efteruddannelsen har været status quo i 2005, men fordelingen her har vist en tendens til flere kursister på plastsvejsning og færre indenfor hærdeplast. Årsberetning

18 Tømrerafdelingen I 2005 har der været fokus på at fastholde udviklingen fra 2004, så afdelingen fortsat er kendt for at yde en service, der af kunderne opleves og vurderes som værende tilfredsstillende. Der har været fokus på kundekontakten via systematisk udsendelse af informationsbreve til virksomhederne. I 2005 har skolepraktikordningen været afskaffet. Dette forhold har ikke haft en negativ indflydelse på antallet af elever, der har påbegyndt grundforløbet uden uddannelsesaftale, tværtimod har der også i 2005 været en stigning i antallet. For selv at kunne gennemføre undervisningen i rulle- og bukkestillads, blev der investeret i det nødvendige materiel. Kursus i udførelse af rulle- og bukkestillads, er en konsekvens af en ny bekendtgørelse for træfagenes byggeuddannelse, og skal gennemføres af alle grundforløbselever. Der er udskiftet en stationær rundsav samt indkøbt bærbare PC ere til alle underviserne, og der har i årets løb været foretaget en løbende udskiftning af udslidt inventar. Der er ligeledes indkøbt et stort telt, der skal anvendes til opstilling af praktikopgaver samt opbevaring af delelementer til opgaver. I 2004 blev bekendtgørelse for grundforløbene ændret. En fælles konsekvens var, at eleverne skulle afslutte grundforløbet med at bestå et fagligt projekt. På grund af beståelseskravet kom der mere fokus på afslutningen af grundforløbet, hvilket har medført en positiv tendens for elevernes motivation for læring. For afdelingen har det også medført positive synspunkter om, at der er flere veje til læring, og gennem dette er kompetencerne til at planlægge undervisning øget hos lærerstaben. Aktiviteten i afdelingen har været på 45 årselever på grundforløbet bygge og anlæg og 39 årselever på tømrer og tækkemand. Også i 2005 har der løbende været fokus på, at der altid er tid til samtale med den enkelte elev for at blive orienteret om forhold, der er væsentlige for eleverne og drage omsorg for, at der findes en løsning eller en forklaring på forholdet. Vurderet ud fra evalueringerne er der ikke forhold, der i 2006 kræver en særlig handleplan, da de er placeret imellem 8 og 10 på 13 skalaen. Højest ligger Udbytte med 9,2, her har fokus på samtale en klar effekt. I 2005 har der været samarbejdet med brancheudvalget om, at svendeprøven til tækkemandsspecialet skal udføres på skolen. I december blev resultatet præsenteret for brancheudvalget og medlemmer af DTLs bestyrelse og ændringen blev besluttet. Det forventes at have en positiv indvirkning på antallet af uddannelsesaftaler indgået med specialet tækkemand. I februar deltog alle i afdelingen i et seminar der blev afholdt på Ry Højskole. Formålet var at udarbejde en strategiplan for tømrer- og tækkemandsafdelingen, der harmonerede med Den jydske Haandværkerskoles strategiplan. På seminaret blev der besluttet fokusområder, der skulle arbejdes med på kort eller på længere sigt. Flere af disse er allerede søsat og afsluttet. De fleste af eleverne på tømrerafdelingen bor på skolehjemmet. Alle elever har adgang til at bruge lokalerne efter at undervisningsdagen er afsluttet. Der er en lang tradition for, at lærerne opfordrer til, at eleverne arbejder videre også efter undervisningen er afsluttet. Mængden af opgaver varierer med de enkelte hovedforløb, for at toppe på det sidste hovedforløb. Elevernes motivation følger den samme udvikling, og resultaterne afspejler sig markant i karaktererne for den teoretiske del af svendeprøven. 18 Årsberetning 2005

19 Installatørafdelingen Gasværkstedet er nu færdigindrettet, og der er ansat ny underviser, der har stor erfaring i gasteknik, blandt andet fra et mangeårigt ansættelsesforhold ved naturgasselskaberne. I 2005 er der blandt andet gennemført uddannelse af et hold fra Vitus Bering, da man her har nedlagt eget gasværksted. I 2005 blev der gennemført en beskæftigelsesundersøgelse af de studerende der blev færdige i Det viste sig, at alle, der svarede tilbage, var i job. Samtidig viste undersøgelsen, at kun godt 10 % af de adspurgte ikke anvendte deres uddannelse i deres nuværende job. Det må siges at være en succes historie med fuldt beskæftigelse og behov for vore installatørers kvalifikationer i erhvervslivet. I installatørafdelingen anvendes nu programmet Fronter. Her kan lærerne lægge opgaver ud til de studerende, de studerende kan aflevere opgaver, og de kan evaluere undervisningen. Man kan endvidere kommunikere sammen i forskellige rum. Den store fordel ved denne type program er, at man altid kan nå det, bare man har adgang til en computer, der er koblet på internettet. Man er uafhængig af, at skulle logge på kun via en sikker forbindelse. Alle installatør og IT og elektronik skoler over hele landet har oprettet et fælles Fronter rum. Der kan skolerne udveksle opgaver og censur. Der er også mulighed for at arbejde med fælles ERFA møder via programmet. Rummet er kun for underviserne ved skolerne, og udgiften deles mellem skolerne. Det er DjH der står for den fælles vedligeholdelse og oprettelse. I år 2005 er vi i Århus Amt gået med i EU projektet VIVA. Det skal medvirke til at skaffe vækst i iværksætteri og innovation via akademierne. Der er blevet holdt fællesmøder, hvor blandt andet kortlægningen af undervisningen i disse fag på akademierne er gennemført. Næste fase bliver et 2-døgns arrangement for lærere ved hvert akademi, og senere det samme for seks til otte studerende fra hver institution. Begge dele løber af stabelen i foråret Bevillingen til indretning af akademiet blev endelig brugt i Der blev købt skærmvægge for at skabe flere rum til gruppearbejde, og efter ønske fra de studerende, blev der anskaffet en mikroovn til at varme mad i under projektforløbene. Rygepolitikken på akademiet har altid været at rygning foregår udendørs. Forskellige forslag til hvordan forholdene udendørs kunne forbedres er blevet undersøgt. Resultatet blev i samarbejde med de studerende, at der er anskaffet to markiser, der køres ud ved regnvejr. Frafald på uddannelserne el- og vvs-installatør er normalt lavt. Vi har kun haft én, der decideret har afbrudt uddannelsen på de to førstesemestre, der begyndte august For at mindske frafald opfordrer vi alle med problemer til at få en snak med studievejlederen inden problemerne synes uoverskuelige, og det har tilsyneladende en positiv effekt. I år 2005 har vi for første gang prøvet at være på HI messen i Herning, hvor afdelingen havde en stand og repræsenterede Erhvervsakademi Nordøstjylland. Vi havde en repræsentant på standen under hele messeforløbet, og der blev talt med mange tidligere og forhåbentlig kommende studerende. Opsøgende arbejde for at tiltrække nye studerende foregår på flere felter. Blandt andet kommer alle afgangselever fra DjHs egne elektrikerklasser på en rundvisning på akademiet, hvor der informeres om indhold i uddannelserne. Alle afgangsklasserne på de omgivende el- og vvs-skoler besøges, ligesom skolerne i det sønderjyske område besøges specielt i forhold til vvs. Endelig prøver vi via annoncer, direct mail, radiospots og messeudstillinger at få kontakt med så mange potentielle studerende som muligt. Årsberetning

20 ADRESSE Den jydske Haandværkerskole Skovvej Hadsten Tlf Fax: REDAKTION Henrik Øelund (Ans.) Anne Hansen Aamand PRODUKTION Concept Tryk Aps Tlf

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det.

Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det. Virksomhedssekretariatet 19.januar 2010 Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det. fag/uddannelser indenfor

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

TSØ s udviklingsgrupper Indsatsområder 2004

TSØ s udviklingsgrupper Indsatsområder 2004 TSØ s udviklingsgrupper Indsatsområder 2004 Samarbejde og identitet Markedsføring Optimering af udbud Administration og økonomi Praktisk pædagogisk udvikling Ressourcedisponering Kvalitetsudvikling Medarbejderudvikling

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3 Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Samlet oversigt over indsatsområder. Indsatsområder 2015

Samlet oversigt over indsatsområder. Indsatsområder 2015 Uddannelse: Grundforløbet Bil, fly og andre transportmidler (personvognsmekaniker- og karrosseriuddannelsen) 1 Undervisningen på grundforløbet Beskrivelse af nyt grundforløb i temaer -Forventninger -Kompetencer

Læs mere

TSØ s udviklingsgrupper Arbejdet i 2003

TSØ s udviklingsgrupper Arbejdet i 2003 TSØ s udviklingsgrupper Arbejdet i 2003 Samarbejde og identitet Markedsføring Optimering af udbud Administration og økonomi Praktisk pædagogisk udvikling Ressourcedisponering Kvalitetsudvikling Medarbejderudvikling

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet.

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har i perioden 1/10 1/12 2016 gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har 519 besvarelser. Samlet antal besvarelser udgør 7.557 Spørgeramme IBC Alle skoler*

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Resultat sammenligning Resultat 2013 Budget 2013 Resultat 2012 t. kr. t. kr. Elevtal i alt 364 346 330 Elevtal SFO 5/9 164 156 132 Statstilskud 15.849.935 15.502

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

1-1 P17. P17 består af medlemmer og et mindre antal tilforordnede. I P17 sidder repræsentanter fra hver af de følgende organisationer.

1-1 P17. P17 består af medlemmer og et mindre antal tilforordnede. I P17 sidder repræsentanter fra hver af de følgende organisationer. 1-1 P17 Certificeringsudvalget P17 er nedsat af DS Certificerings direktion til at forvalte certificeringsordningen for plastsvejsere og plastsvejseskoler i henhold til DS 2383 med tilhørende SBC 243.

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg...

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg... Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på køleanlæg SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

kvalitetsrapport for afdelingen for Energi - uddrag

kvalitetsrapport for afdelingen for Energi - uddrag kvalitetsrapport for afdelingen for Energi - uddrag Erhvervsakademiet Lillebælt Foråret 2015 en samlet præsentation af universets arbejde med kvalitetssikring herunder uddannelsernes videngrundlag, niveau

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Vedtaget Marts 2010 Kvalitetsarbejde Baggrund I bekendtgørelse nr. 1518 af 31.12.2007 kap.2 er beskrevet de regler, som skoler der udbyder erhvervsuddannelse

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Generelt Vi skal fastholde Kolding HF & VUC som både en god skole og en god arbejdsplads. Skolen skal fremstår med egen identitet og med løbende udvikling af

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Opfølgningsplan 2016 Elevtrivsel Virksomheds tilfredshed Kvalitet i undervisningen Indledning Skovskolens opfølgningsplan udformes og revideres

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Periode: August 2014 Juli 2015 Underskrift Direktør: Underskrift skolens bestyrelsesformand : Indsatsområder Område: Basisramme Strategi Obligatoriske: 1 3 vækstmål - særlig

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. januar til 31. december 2016 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1]

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: % (1.6 besvarelser ud af 2.446 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Skolerapport [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Indhold

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Opfølgningsplan skoleår 2012-2013

Opfølgningsplan skoleår 2012-2013 Opfølgningsplan Skoleår 2012-2013 Målsætninger elevtal og økonomi Forøge elevgrundlaget så der i skoleår 2013/14 minimum er Glmeldt 70 elever ( 53 Glmeldte 41 betalt gebyr, mod 18 sidste år Gl i år) 2014/15

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Videokonference som værktøj i benchlearning

Videokonference som værktøj i benchlearning Notat om Videokonference som værktøj i benchlearning - erfaringer fra ESB-netværkets benchlearningprojekt December 2007 Torben Hansen, OTS / LAMA grafik har fungeret som ekstern konsulent i projektet Videokonference

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning

Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. august 2014 til 31. juli 2015 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand Thomas Johansen

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017 Bilag til resultatlønskontrakt 1. august 2016-1.juli 2017 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Økonomi Basisramme At gennemføre skolens vedtagne besparelsesplan 30 Rektor skal

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever Mål 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Indikator Målsætning 1A Status EUD Resultatmål EUD Resultatmål HTX 1.1. At vores elever aktivt har valgt os, som platform for en faglig karriere eller indgang

Læs mere

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage i Det Midtjyske Netværk

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage i Det Midtjyske Netværk EVALUERING Kursusdage i Det Midtjyske Netværk December 2003 Indhold Deltagerne 3 1. kursusforløb 3 2. kursusforløb 4 Ressourceforbruget 5 Deltagernes evaluering 5 Tovholders erfaring 7 Rekruttering...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere