Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen"

Transkript

1 Årsberetning Årsberetning for Den jydske Haandværkerskole 2005 DjH generelt Serviceområdet Bygningstjenesten Rengøringen Forplejningen Skolehjemmet Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen

2 Indhold 6 Økonomi Indledning DjH generelt Serviceområdet Bygningstjenesten Forplejningen Rengøringen Skolehjemmet Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen Skolehjemmet Forplejningen 10 9 Afdelingerne 13

3 Indledning DjHs undervisningsaktiviteter er primært relateret til fire hovedområder: Grundforløbet med indgangene teknologi og kommunikation, håndværk og teknik, bygge og anlæg; EUD med uddannelserne elektriker alle specialer, kølemontør, plastmager alle profiler, træfagenes byggeuddannelse med specialerne tømrer og tækkemand; KVU med behovsområdet installatør (AK) begge specialer; Efter- og videreuddannelse indenfor alle områder. DjH generelt DjH 2010 Året 2005 kom i høj grad til at stå i målsætningernes og strategiernes tegn. I januar påbegyndte alle områder det forberedende arbejde til fastlæggelse af DjH 2010, som indeholder både mål og strategi. Et længere bestyrelses- og ledelsesseminar i marts fastlagde de overordnede linier, som så blev bearbejdet i hele organisationen hen over resten af foråret. Bestyrelsen kunne derfor på sit junimøde vedtage såvel DjH 2010 som de syv underliggende områdeplaner. DjH 2010 fokuserer på følgende fem områder: Alle planer er opbygget efter samme projektdesignskabelon med tilhørende handlings- og opfølgningsplaner. I kølvandet herpå blev det grundlæggende værdisæt for Den jydske Haandværkerskole tydeliggjort med tre nøglebegreber med hver fire underliggende temaer. Værdisættet anses som en forudsætning for medarbejderne og som et værdimål at arbejde frem imod for vore elever og studerende. Udbud Kvalitet og synlighed 24 timers-skolen Internationalisering Fysiske rammer Udviser nærvær Samarbejde Foretager åben prioritering Har partnerskab Kommunikerer Har indflydelse Har ansvar Engagement Medvirker til løbende arbejdsudvikling Foretager faglig- og personlig udvikling Udstråler arbejdsglæde Har højt kvalitetsniveau Stolthed Er synlig Er i andres fokus Fortsættes næste side Årsberetning

4 Kvalitet I 2005 blev alle elever, lærlinge og studerende i afslutningen af hvert ophold eller semester bedt om at udfylde vores evalueringsskema Ærligt talt. Dette evalueringsværktøj har været anvendt siden år 2000, så det er muligt at foretage sammenligninger og effektanalyser af forskellige tiltag. I 2005 er det totale gennemsnit steget fra 8,6 til på 13 skalaen. Endvidere er den overordnede tilfredshed steget fra 9,0 til 9,1. Begge tal er et udtryk for et niveau, som er særdeles vanskeligt at opnå, når der er tale om et matematisk gennemsnit af besvarelser. På efteruddannelsesområdet blev resultatet 4,0 på en 5 skala. Vi har en målsætning der hedder + 0,1 hvert af de næste to år. Lige for ligger en forbedring af Kendskab til kursusmål inden kursusstart, hvor plastafdelingen har udarbejdet en skabelon og procedure, der i 2006 udbredes til øvrige områder. Evaluering - DjH totalt 2003/2004/2005 Evaluering - DjH totalt 2003/2004/ skala 9,2 9,0 8,9 8,9 8,8 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 Udbytte 13-skala 8,8 8,8 9,2 9,0 8,9 8,9 8,8 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 UV-gennemførelse Uv.mat. 8,8 8,8 8,6 8,6 9,1 9,0 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 8,9 8,8 8,5 8,5 8,5 8,4 8,5 8,5 9,1 9,0 Udbytte UV-gennemførelse Uv.mat. Studiemiljø 8,5 8,5 8,4 Studiemiljø Tilfreds Uv-lok. 8,4 Tilfreds Uv-lok. 7,9 7,9 8,5 8,4 8,3 8,2 7,9 8,3 8,2 8,2 8,1 Erhv-vejl. 8,1 7,9 Evalueringsområder 8,4 8,3 8,2 8,4 8,3 8,2 Erhv-vejl. Kantine Evalueringsområder Indkvartering 8,2 Kantine Indkvartering Adm. Service 8,4 8,4 Adm. Service 8,6 8,5 8,5 8,5 Egen ind. Gns. Gennemsnit 2005 Gennemsnit 2004 Gennemsnit ,0 9,0 8,9 8,6 8,5 Egen ind. Gns. Gennemsnit 2005 Gennemsnit 2004 Gennemsnit 2003 Ærligt talt er en intern kvalitetsvurdering og findes ikke i samme form på andre skoler. Derfor har 140 elever i 2005 herudover deltaget i en benchmark elevtilfredshedsanalyse gennemført på 16 erhvervsskoler. Resultatet er særdeles positivt, men som i alle analyser er der temaer, der kan og bør fokuseres yderlige på. Her har vi i 2006 specielt fokus på de fysiske rammer i forbindelse med undervisningsmiljø. Årsberetning 2005

5 84 Benchmark - Elevtilfredshed DjH 76 Loyalitet Tilfredshed Øvrige erhvervsskoler der deltog Som noget nyt har kvalitetsgruppen afprøvet kvalitetsværktøjet KVIK, som en mulighed til hjælp for prioritering af kvalitetsarbejdet. KVIK er en forkortelse for Kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence. På baggrund af en prøvekørsel lige efter sommerferien blev opfølgning og synlighed udvalgt som temaer, hvor processen blev kørt hele vejen igennem helt frem til og med handlings- og aktivitetsplan. Processen er rettet til undervejs, så for eksempel dokumentation bliver genkendelig i forhold til APV og analyse af undervisningsmiljø. Konklusionen er, at med vore tilretninger er det et værktøj, vi godt kan have gavn af, så der gennemføres en full scale KVIK i I slutningen af 2005 blev der gennemført en MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse også som benchmarkanalyse blandt et antal skoler. Selv om resultatet generelt er tilfredsstillende, giver en sådan analyse mulighed for at vurdere og eventuelt ændre i praksis på en lang række områder. Analysen blev kort præsenteret på et medarbejdermøde op til jul, og præsenteres i detaljer for hver enkelt afdeling, som så med udgangen af 1. kvartal 2006 har udpeget fokuspunkter. Benchmark - Medarbejdertilfredshed DjH Loyalitet Tilfredshed & motivation Øvrige erhvervsskoler der deltog Fortsættes næste side Årsberetning

6 Campus I 2005 blev der taget spadestik til såvel nyt skolehjem med 130 enkeltværelser som tilbygning til A-fløjen på Skovvej. Ud over den bedre kvalitet både lokale- og komfortmæssigt er begge byggerier med til at understøtte og fuldende den grundlæggende Campus ide, som er et af DjHs særkender. Hertil kommer, at den nuværende kursusejendom skifter status til skolehjem, da kursister i fremtiden vil blive indlogeret på det nu nedlagte Hadsten Kollegium. Endvidere viser det stigende elevtal i 2005 behov for yderligere undervisningslokaler, selv om tilbygningen til A-fløjen frigør ekstra m 2. Derfor blev der i efteråret lavet en analyse af elevtilgangen kombineret med lokalebehov. Det forventes at der i 2006 foretages en yderlige m 2 tilpasning i form af en tilbygning til værkstedsfløjen Skovvej. Bestyrelsen gav endvidere i 2005 grønt lys for en omforandring af udenomsarealerne, der styrker samhørigheden mellem de forskellige områder. I 2005 er der gjort forarbejde til afhændelse af skolens areal ved Lindevej/Østergade, hvilket forventes at ske i Kommunikation & IT I 2005 blev DjHs aktiviteter indenfor kommunikation, markedsføring og IT samlet i et center (KIT). Gruppen har arbejdet med mål og strategiplan, som færdiggøres i foråret Det blev besluttet, at værkstedsbygningen på Skovvej, som testområde, tilføres det sidste nye indenfor trådløs kommunikation, både med hensyn til hard- og software. Såfremt resultatet er tilfredsstillende, udbredes systemet til den resterende del af skolen, herunder opgrades eksisterende systemer. HTX-forarbejde Et af emnerne i DjH udbud er oprettelsen af HTX i Hadsten i samarbejde med AiH Amtsgymnasiet i Hadsten. I 2005 er der udarbejdet en første skitse til forretningsplan samt nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra henholdsvis DjH og AiH. Planlægningsarbejdet fortsætter i 2006, så der i august 2007 kan igangsættes HTX med særlig Hadsten profil. Samtidig analyseres muligheden for oprettelse af en 5-årig EUD/HTX, hvilket burde være realistisk med den tætte branchetilknytning DjH har. Internationalt I 2005 har der været stor aktivitet på det internationale område, som Den jydske Haandværkerskole prioriterer højt. Specielt er det glædeligt at se, at samarbejdet med udenlandske specialskoler nu for alvor bærer frugt via elev og medarbejderudvekslinger samt fælles elevprojekter. Økonomi Årsresultatet for 2005 udviser et overskud på kr Dette resultat er i år ekstraordinært, da det indeholder en kursgevinst på ca. kr. 15,8 mio., som fremkommer ved indfrielse af skolens afdragsfrie statslån, samt et kurstab på kr. 4,68 mio., som fremkommer ved omkonvertering af skolens prioritetslån. Begge beløb indgår i årets driftsresultat og nettobeløbet overføres dermed til DjHs egenkapital. Det med tidligere år sammenlignelige årsresultat for 2005 udviser et overskud på kr mod budgetteret kr , og resultatet er tilfredsstillende. For at fastholde skolernes incitament til at udbyde hovedforløb blev hovedforløbstaksterne generelt forhøjet med mellem kr til kr i faste priser. Takstforhøjelsen skal ses i lyset af, at udgifterne til erhvervsuddannelsernes hovedforløb er større end på grundforløbet blandt andet som følge af opsplitning på specialer, mere avanceret udstyr og forøgede udgifter til materialer. Færdiggørelsestaksametre for grundforløb og hovedforløb blev forhøjet med kr. 900 pr. årselev og for KVU erne forhøjedes dette med kr pr. årselev. Fællesudgifterne for erhvervsuddannelserne blev nedsat med 1 % og bygningstaksterne med 2 % og for KVU erne blev fællesomkostningerne nedsat med 1,69 % hvorimod bygningstaksten forblev uændret. Skolehjemstaksten til fællesudgifter blev forhøjet med 1,37% og bygningstaksameteret med 0,79%. Endelig kan det konstateres, at grundtilskudstaksterne til skolen samt skolehjem er uændret med samme takst som i Resultat før finansielle poster med kr mod sidste år kr er også tilfredsstillende. En væsentlig forklaring til forskellen ligger i tilgangen af bygningsafskrivning for eksempel Teknisk Akademi med kr Årsberetning 2005

7 I 2005 er skolens fastforrentede lån omkonverteret til Cibor 6 lån med en variabel rente med aftalt renteloft til 5,5 %. Dette medførte en besparelse på prioritetsrenter med kr for de seneste tre kvartaler i Økonomistyringen på Arbejdsmarkedsuddannelsesområdet blev videreført fra 2004 til 2005 med et budgetmål til skolen på kr. 3,2 mio. Styringen af dette område har også i år været usædvanlig ressourcekrævende på såvel ledelsesmæssigt som på administrativt niveau, ligesom der er anvendt mange midler til markedsføring. Det var med baggrund i blandt andet det milde vejr i efteråret ikke muligt helt at nå det forventede aktivitetsniveau. Derfor kunne skolen få vanskeligt ved at nå sit tekniske budgetmål, men det lykkedes at afgive kr til anden skole, hvorefter et budgetmål på 94 % blev nået af skolens nye budgetmål på kr Det udløste de sidste 10 % af undervisningstaksten, som ellers ville være blevet tilbageholdt. Selv med det lidt lavere aktivitetsniveau i 3. kvartal blev den samlede efteruddannelsesaktivitet på AMU-området dog kr i forhold til 2004 kr , hvilket er en stigning på 29%. Der har været en stigning i årselevtallet sammenholdt med sidste år. Det samlede årselevtal slutter med 470 mod sidste år 451. For 2006 forventes der et årselevtal på i alt 510. Fortsættes næste side Årsberetning 2005

8 Sikkerhed og arbejdsmiljø 2005 er forløbet uden større sikkerheds- eller arbejdsmiljømæssige problemer eller skader. Den jydske Haandværkerskole blev i år 2000 af Arbejdstilsynet vurderet som niveau 1 virksomhed i sit arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed. I 2005 blev vi screenet af Arbejdstilsynet og igen vurderet som en virksomhed der har orden i arbejdsmiljøet. Det blev endvidere forespurgt om DjHs APV måtte udleveres til andre, som eksemplarisk model. Konsekvensen af screeningen er, at vi ikke længere har BST-kontingent pligt, og derfor har mulighed for at prioritere anvendelsen af rådgivning frit. Analyse og dokumentation af undervisningsmiljøet er i fokus, og på DjH er undervisningsmiljøet blevet vurderet i alle afdelinger i Evalueringerne har generelt været positive med gode og konstruktive forslag til forbedringer. Der har været gennemført internt brandkursus for rengøring og pedeller og der har været afholdt fælles konference for alle skolehjemsassistenter i Tekniske Skoler Østjylland. Serviceområdet Serviceområdet har i årets løb ajourført Mål og strategi 2010 for området med udgangspunkt i skolens overordnede mål og strategi. I fortsættelse af dette arbejde er der udarbejdet handlingsplaner, der skal sikre, at de opstillede mål nås senest ved udgangen af Med udgangspunkt i den i efteråret udførte MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse (MTU) er der igangsat et analysearbejde. Formål er at få opstillet handlingsplaner, der dels skal sikre en opretning af eventuelle problemer, dels skal fastholde/videreudvikle de gode resultater med det for øje, at serviceområdet forbliver en faglig stærk og miljøbevidst afdeling med veluddannede, tilfredse og trygge medarbejdere. Til sikring af den enkelte medarbejders udvikling, fagligt såvel som personligt, er der indført strategiske MedarbejderUdviklings- Samtaler (MUS). Områdets enkelte afdelinger arbejder på etablering af samarbejde/udveksling med inden- såvel som udenlandske skoler/servicefirmaer, med det formål at være så godt orienteret, at DjH kan være blandt de førende indenfor de enkelte afdelingers arbejdsområder. 8 Årsberetning 2005

9 Bygningstjenesten Året 2005 blev et travlt år med planlægning og igangsætning af to store nybyggerier: Nyt skolehjem (ca. 40 mio. kr.) Tilbygning til undervisningsfløj A (ca. 11 mio. kr.) Ud over nybyggeri har der været ombygningsog renoveringsopgaver: Nye gulvbelægninger i plastværksteder Udskiftning af tæppebelægninger i restaurationslokaler Etablering af Kommunikations- og IT Center Ombygning og renovering af ny kursusejendom, blok C Etablering af P-plads mellem villaerne, Skovvej Udskiftning af belysninger til energibesparende typer Afdelingen har i lighed med skolens øvrige afdelinger arbejdet med mål og strategi 2010, og der er nu udarbejdet handlingsplaner for afdelingen. Forplejningen I årets løb er afdelingens Mål og strategi 2010 ajourført, og som opfølgning på forrige års følen på tænderne fase, er der nu udarbejdet handlingsplaner, der skal sikre, at de stillede mål opnås senest ved udgangen af Ligeledes er et analysearbejde påbegyndt i fortsættelse af den i efteråret udførte MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse (MTU). Denne skal danne basis for udarbejdelse af handlingsplaner, der skal sikre, at eventuelle problemer bliver løst, og afdækkede styrker bliver yderligere styrket. Afprøvningsperioden for indtægtsdækket virksomhed i kraft af større arrangementer, hvor andre end DjH er vært, vil fortsætte i Det kan nævnes, at elevevalueringen er blevet mere ensartet og bedre (7,9 i 2004 og 8,2 i 2005). Forøgelsen skyldes en øget opmærksomhed overfor og en større grad af involvering af elever i forbindelse med forplejningsplaner og -indhold. Årsberetning

10 Rengøringen Året 2005 blev et spændende år, hvor afdelingen er blevet meget synlig og en vigtig del af DjH s hverdag, idet afdelingen udover at holde skolen flot rengjort også finder udfordringer/glæde ved at pynte op diverse steder med blomster, dekorationer med videre. Det er blandt andet rengøringspersonalet, der laver skolens smukke juledekorationer. Det er vigtigt for afdelingen, at kreativiteten kan blomstre, og at kunderne føler sig velkomne. Afdelingen har ligesom skolens øvrige afdelinger arbejdet med mål og strategi, og der er nu udarbejdet handlingsplaner, der skal sikre at de opstillede mål nås senest Afdelingen arbejder også på at etablere et samarbejde med inden- såvel som udenlandske spydspidser på området. I årene frem vil afdelingen gennemgå en foryngelsesproces, idet der er/kommer udskiftninger i personalestaben som følge af alder. Skolehjemmet I 2004 blev beboerrådet gjort mere funktionelt, og det har i 2005 været et godt aktiv, som nu arbejder i faste rammer. Beboerrådsmøderne er et godt forum til at gøre elevernes indflydelse gældende i en god atmosfære, og det er nu ikke helt ualmindeligt, at gamle elever kommer og tilmelder sig til en ny runde blev også året, hvor sikkerheden var i fokus, idet adgangen til elevværelsene blev gjort elektronisk. Der blev også sat kameraovervågning op ved skolehjemmets udgangsdøre (Lindevej), hvilket har medvirket til en større tryghed i bosystemet. Skolehjemmene har nu etableret trådløst net, som giver mulighed for at fortsætte elevarbejderne/opgaverne efter undervisningstids ophør. Det har været et længe ventet aktiv, som styrker 24-timers skolen. Af afholdte aktiviteter kan nævnes en bowling-aften for vore grundforløbselever, virksomhedsbesøg hos York og Danish Crown, og der blev også tid til at aflægge Tange-værket et besøg. Herudover er det hensigten, at vi èn gang i en 10-ugers periode laver forlænget aftenspisning, opbygget over et tema: I 2005 blev det til en vildtaften med fint pyntede borde, grillaftener omkring poolen, samt julemiddag med efterfølgende julebingo. På personalesiden er der nu etableret et samarbejde med DCJ, AtS og Silkeborg TS, der består i erfaringsudvekslinger og gensidige besøg, hvor vi samles over et tema med fælles interesse. 10 Årsberetning 2005

11

12 Administrationen Taxameterfinansiering er sammen med selvejeformen de grundlæggende elementer i Undervisningsministeriets styringskoncept over for institutionerne. I takt med decentraliseringen er der sket ændringer af opgavefordelingen, idet institutionerne gradvist har fået overdraget ansvaret for løsningen af opgaver på det administrative område, som tidligere blev løst centralt, mens bestående opgaver har skiftet karakter og helt nye administrative opgaver er kommet til. Denne udvikling har været meget tydelig i Udviklingen i opgavevaretagelsen har gennem de senere år været byrdefuld for skolens administrative personale. Derfor er der i 2005 igangsat at et analysearbejde omkring de daglige arbejdsopgaver generelt for det administrative personale, og arbejdet forventes tilendebragt i det tidligere forår Allerede nu må det forventes, at det administrative personale skal tilføres flere ressourcer. Administrationen ser frem til at tage de nye fælles rammer i brug fra det kommende skoleårs start. 12 Årsberetning 2005

13 Elafdelingen Konklusion på 2005 er, at det har været et hektisk år med mange udfordringer. Trods det høje tempo er vores kvalitet bibeholdt, i nogle områder endda hævet. Vi har elevfremgang, da flere elever vælger DjH. Det er positivt, og gør det muligt for afdelingen at investere og udvikle sig, således vi er klar til at arbejde med de nye specialer, samt de behov og ønsker vores kunder har. Uddannelsesleder Peter Petersen måtte midt på foråret meddele, at han ikke kunne genoptage sit arbejde pga. ryg problemer. Dette medførte, at Jesper Kofoed Petersen fra styring- og reguleringsteamet overtog stillingen den 1. september. Afdelingen blev ramt af en langtidssygemelding, samt af at en ellers nyansat underviser hoppede fra kort tid inden opstart. Det gav et presset forår, hvor mange af underviserne måtte løbe meget stærkt. Over sommeren blev der ansat nye medarbejdere og mere normaliserede forhold kunne indføres. Samlet blev der ansat fire nye medarbejdere i 2005, således vi ultimo 2005 var 18 undervisere i elafdelingen. Trods disse store udfordringer for elafdelingen har det været en fornøjelse at læse vores elevevalueringer i løbet af året. Tilfredsheden er steget fra 9,0 i 2004 til 9,3 i 2005, hvilket må siges at være utrolig flot. Underviserne på afdelingen fortjener stor ros for deres arbejde, som har været hektisk, men på ingen måde har været af faldende kvalitet, tværtimod. Ud over vores egen evalueringer har afdelingen også i efteråret deltaget i en ETU (elev tilfredsheds undersøgelse), sammen med en del andre tekniske skoler i Danmark. Også her får elafdelingen på DjH megen ros og positiv kritik. Afdelingen er best practice skole i denne rapport. I 2005 har der også været en MTU (medarbejder tilfreds undersøgelse). Her fik DjH som total en meget flot score, mens elafdelingen lå relativt lavt i forhold de andre afdelinger på skolen. MTU en blev gennemgået og bearbejdet i januar 2006 på en temadag i Rold. Det store arbejdspres i 2005 var en af forklaringerne på den relativt lave score. Primo 2006 er afdelingen i gang med at lave en handlingsplan for, hvad der skal forbedres i fremtiden, der skal blandt andet ansættes flere undervisere, så vi ikke får den store mængde af overarbejde, som afdelingen har haft i Årselevantallet blev i 2005 til 123 elever, mod 115 i Den helt store stigning af elever var på vores grundforløb, hvor der i 2005 var fem hold, to om foråret og tre om efteråret. En meget positiv tendens, som forhåbentligt breder sig til hovedforløbene, når grundforløbseleverne kommer til DjH og tager deres hovedforløb i et af de fem specialer. Installationsteknik Styring og regulering Kommunikationsteknik Bygningsautomatik Elmontør Bygningsautomatik og elmontør er nye uddannelser, som vi ikke har kørt på DjH før. Elmontøren har tidligere været kørt som forsøgsuddannelse på TEC, Frederiksberg. Bygningsautomatik er derimod en helt ny uddannelse, som vi forventer os meget af. Sammen med TEC er DjH valgt til at skulle starte denne uddannelse, hvilket vil sige, at kommende bygningsautomatikelever vil blive henvist til DjH, hvis de kommer fra Jylland eller Fyn. Vi håber i 2006 at kunne starte et hovedforløbshold efter sommerferien med udelukkende bygningsautomatikelever. I 2005 har vi haft ekstra fokus på vores virksomhedskontakt. Den i øvrigt meget flotte virksomhedstilfredshedsundersøgelse i 2004 indikerede, at der her var et område, som med fordel kunne styrkes. Vi har blandt andet arbejdet med mestersamtaler, hvor kontaktlærere nu råder over en pulje timer til varetagelse af kontakten mellem DjH og den enkelte praktikplads. Derudover har vi i de fleste skoleophold indført mesterbesøg den sidste skoledag, hvor mestrene inviteres på skolen for at se det færdige resultat af deres lærlinges indsats gennem skoleforløbet. En ordning som virksomhederne har taget godt imod, og der er hver gang mange interesserede besøgende. Der er også indført et kvartals nyhedsbrev, som udsendes til praktikpladser med sidste nyt fra afdelingen. Teamstrukturen i elafdelingen er ved at være på plads. De enkelte teams er ved at finde deres rutiner, og de begynder at kunne høste frugten af det store arbejde, det er at omlægge arbejdet fra en mere individuel form til at skulle samarbejde i højere grad. Der er stadig meget at lære, og processen med team- Årsberetning

14 strukturen kommer til at have stor fokus lang tid fremover. Pædagogisk arbejder afdelingen ud fra en vision, som nu er konkretiseret til: I elafdelingen er det vores mål at arbejde med den innovative læring. En læreproces hvor elev og underviser sammen udforsker faget gennem projekter og øvelsesopgaver. I den daglige undervisning tages der udgangspunkt i eleven og dennes færdigheder. Der lægges vægt på aktivering af eleven, således at eleven selv arbejder sig til læring. Denne vision er der brugt en del ressourcer på at implementere i undervisningen. Blandt andet har vi i foråret haft gæstelærer fra DEL en dag, for at komme den enzymiske pædagogik nærmere. Ligeledes er vi begyndt med pædagogiske debatmøder, hvor underviserne i afdelingen arbejder med at virkeliggøre visionen og omsætte den til mål i dagligdagen. Den pædagogiske proces vil også i 2006 få megen fokus. 14 Årsberetning 2005

15 Køleafdelingen 2005 blev endnu et år med masser af forskellig aktivitet og udvikling, men heldigvis også et år hvor det er lykkedes at holde fokus på det vigtigste undervisningen, samtidig med at det er lykkedes at fastholde en fornuftig økonomi i afdelingen. Fra januar 2005 blev stillingsbetegnelsen i alle nye uddannelsesaftaler ændret fra kølemontør til køletekniker. Lærlinge med gammel uddannelsesaftale har mulighed for at få uddannelsesbevis som køletekniker, hvis de ønsker det, og det har hovedparten af de der har været til svendeprøve i 2005 ønsket. I 2005 har vi udviklet og afholdt nye projektorienterede svendeprøver. Eleverne løser en del af opgaverne i grupper, men de bedømmes stadig individuelt. Alle har udtrykt stor tilfredshed med de nye svendeprøver. Implementering af de nye svendeprøver og udvidelsen af grundforløbets uddannelsesrettede områdefag fra fem til otte uger har krævet en del investering i nyt udstyr, hvilket der har været økonomi til. Undervisningsministeriet har fokus på frafald og satte derfor Teknologisk Institut til at lave en undersøgelse af, hvilke faktorer der fastholder eleverne i uddannelserne. Køleuddannelsen har kun haft et lille frafald og har derfor været med i undersøgelsen for at vise, hvad der her gøres for at fastholde eleverne. Resultatet af undersøgelsen fremstår som en samlet rapport, og det er derfor ikke muligt at konkludere specifikt på køleteknikeruddannelsen, men følgende tiltag har uden tvivl haft en positiv effekt på frafaldet: En god kontaktlærerordning på alle skoleforløb, der sikrer og fremmer elevens engagement og motivation Mange prøver og evalueringer, der sikrer at eleven fastholdes i en positiv udvikling Åbne værksteder 24 timer og mulighed for lektiehjælp efter normal skoletid God virksomhedskontakt der blandt andet sikrer en hurtig indsats mellem skole, virksomhed og elev, når noget løber af sporet Mulighed for praktikophold i Irland Mange særdeles motiverede voksenlærlinge. I begyndelse af året fik vi fra AER et tilskud til opsøgende arbejde. Tilskuddet blev brugt til at kortlægge nye virksomheder, hvor det er relevant at have lærlinge samt allerede kendte virksomheder, som har mulighed for at have flere lærlinge. Efterfølgende er de kortlagte virksomheder kontaktet og besøgt af DjH med information om mulighederne. For at lette kontakten mellem elev og virksomhed er der på afdelingens hjemmeside oprettet en kontaktside. På efteruddannelsesområdet har vi haft et rigtigt godt år med 20 årselever fem flere end normalt. Stigningen skyldes blandt andet et godt samarbejde med Danfoss omkring udbydelsen af uddannelsen Regulering og overvågning af køleanlæg. Alene på den uddannelse har vi haft 100 kursister. Derudover har vi også afholdt en række særligt tilpassede AMU uddannelser for virksomheder såsom Royal Greenland, Bryggerigruppen og Dansk Supermarked. Det var også i 2005, at der blev taget hul på efteruddannelsen med fokus på de naturlige kølemidler CO2 og HC. Afdelingen har samarbejdet med lærere fra Teknisk Akademi om at udvikle og afholde konference i trykudstyrsdirektivet med videre. Konferencen blev afholdt på DjH og på Sjælland og der var mere end 100 deltagende rådgivere og installatører fra kølebranchen. I dag er der krav om, at alle køleteknikere er i besiddelse af et kølemontørcertifikat, når de arbejder på køleanlæg med en kølemiddelfyldning over 2,5 kg. Kølemontørcertifikaterne udstedes på baggrund af dokumenteret uddannelse eller erfaring. DjH er godkendt til at udstede certifikater på baggrund af både dokumenteret uddannelse og erfaring. De første montører var til certifikatprøver i efteråret Prøverne gennemføres med en ekstern censor fra kølebranchen, udpeget af Arbejdstilsynet. Det fungerer rigtigt godt, og det er altid udviklende at arbejde tæt sammen med dygtige folk fra branchen. I forbindelse med etablering af en teknisk skole i Massawa, Eritrea har to medarbejdere været i Massawa i fire og otte uger. En lærer har været to uger i Ægypten for at undervise i køleteknik. Undervisningen foregik på en virksomhed, der laver udstyr til mejeribranchen. Køleafdelingen har i samarbejde med kølefirmaer og det lokale uddannelsesudvalg arrangeret praktikudveksling for lærlinge i Irland. I den forbindelse har udvalget været Årsberetning

16 i Irland for at finde praktikpladser. I 2005 var otte lærlinge på fire ugers udveksling og ordningen er en ubetinget succes. Afdelingen har afsluttet et EU projekt Service Refrigeration Education for the future. Et projekt til 3,3 millioner med deltagere fra DK, Sverige, Frankrig og Spanien. KøleForum - som er vores debatforum for kølebranchen, er i løbet af 2005 kommet op på over 100 registrerede brugere. Det er jo nærmest en tradition at køleafdelingen og AKB afholder Danske Mesterskaber for Kølemontører på Danske Køledage i marts, det har vi også gjort i Plastafdelingen Plastafdelingen afsluttede i 2005 et igangværende AER projekt, som havde til formål at aktivere flere praktikpladser i plastindustrien. Samtlige 177 plastvirksomheder, som var godkendt til at uddanne plastmagere, blev kontaktet så antallet af godkendte praktikpladser og virksomheder blev ajourført. I dag er der 20 virksomheder færre, der må uddanne plastmagere. På trods af denne reduktion er projektet en succes. Størsteparten af de virksomheder, der er forsvundet fra listen, har enten aldrig haft lærlinge eller også er produktionsapparatet på virksomheden ændret, så den ikke vil kunne tilbyde en fornuftig uddannelsesplads. En stor del af de tilbageværende praktikvirksomheder var indstillet på henholdsvis at igangsætte uddannelse af en lærling eller ansætte en ekstra lærling. Markedsføringsmæssigt må 2005 betragtes som et særdeles aktivt år. Som en udløber af AER-projektet blev der udarbejdet et Danmarkskort med markeringer af ca. 40 virksomheder, der aktuelt søgte plastmagerlærlinge. Kortene blev sendt til landets tekniske skoler og vejledningscentre. Vi fik registreret virksomhederne på www. praktikpladsen.dk, som er undervisningsministeriets officielle platform, hvor praktikpladssøgende elever og virksomheder kan komme i kontakt med hinanden. Plast er suverænt den branche, der her er repræsenteret med flest ledige lærepladser. For at gøre det let for virksomhederne, har DjH udarbejdet en standardannonce, som virksomhederne frit kan anvende, når der skal søges lærlinge. I annoncen er der mulighed for, at virksomheden kan lægge egen virksomhedsprofil ind samtidig med, at der er genkendelighed ved annoncen i forhold til uddannelsen. DjH hjælper med opsætning. I efteråret udsendte vi endnu en pressemeddelelse for at gøre opmærksom på plastfaget og de mange ledige praktikpladser. Dette resulterede i flere radiointerviews og en del omtale og artikler i aviser og tidsskrifter. For 4. år i træk deltog afdelingen i efteråret i en uddannelsesmesse i Nordsjælland. Koncentrationen af plastvirksomheder er i dette område er forholdsvis stor, og inden messen tog vi kontakt til en række af disse. Virksomhederne var meget samarbejdsvillige og på messen kunne der fremvises og udleveres en liste med 17 plastvirksomheder i denne del af landet, der aktuelt var parat til at ansætte en lærling. Dette vakte nogen opsigt, især hos vejlederne, og der var flere konkrete henvendelser, som efterfølgende har resulteret i nye praktikaftaler. At ihærdig og målrettet markedsføring nytter, viser vores seneste optag på grundforløbet. Her er der på forårsholdet 28 elever, som 16 Årsberetning 2005

17 ønsker en uddannelse som plastmager. Det er en væsentlig stigning sammenlignet med tidligere år, og vi har allerede registreret en pæn tilslutning til det kommende augusthold. I starten af året søgte vi efter ny medarbejder til plastafdelingen. Det viste sig dog noget vanskeligere end forventet, at finde én med en profil, der kunne opfylde vores ønsker og behov. Det blev besluttet, at frem for at forhaste en ansættelse igennem, ville vi afvente situationen og arbejde for at finde den rette. Dette skete med en nyansættelse i oktober. Men da vi også i to perioder har været ramt af længevarende sygdom, har det udløst en del overarbejde til de resterende i afdelingen. EU projektet IVOLVE, som gennemføres i samarbejde med partnerlande i Spanien, Sverige, Bulgarien og England, afvikles planmæssigt. Der er gennemført en række undervisningsforsøg med løbende registrering af metoder og elevernes individuelle foretrukne undervisningsformer. I efteråret var to af afdelingens undervisere i Burton - England, hvor de i en uge fulgte undervisningen og observerede metoder. Siden hen følger udvekslinger til Sverige, Bulgarien, Spanien og Danmark. Vi har i 2005 haft en fremgang på syv årselever på plastmageruddannelsen i forhold til året før, og det er med en vis optimisme vi ser frem til Aktiviteten på efteruddannelsen har været status quo i 2005, men fordelingen her har vist en tendens til flere kursister på plastsvejsning og færre indenfor hærdeplast. Årsberetning

18 Tømrerafdelingen I 2005 har der været fokus på at fastholde udviklingen fra 2004, så afdelingen fortsat er kendt for at yde en service, der af kunderne opleves og vurderes som værende tilfredsstillende. Der har været fokus på kundekontakten via systematisk udsendelse af informationsbreve til virksomhederne. I 2005 har skolepraktikordningen været afskaffet. Dette forhold har ikke haft en negativ indflydelse på antallet af elever, der har påbegyndt grundforløbet uden uddannelsesaftale, tværtimod har der også i 2005 været en stigning i antallet. For selv at kunne gennemføre undervisningen i rulle- og bukkestillads, blev der investeret i det nødvendige materiel. Kursus i udførelse af rulle- og bukkestillads, er en konsekvens af en ny bekendtgørelse for træfagenes byggeuddannelse, og skal gennemføres af alle grundforløbselever. Der er udskiftet en stationær rundsav samt indkøbt bærbare PC ere til alle underviserne, og der har i årets løb været foretaget en løbende udskiftning af udslidt inventar. Der er ligeledes indkøbt et stort telt, der skal anvendes til opstilling af praktikopgaver samt opbevaring af delelementer til opgaver. I 2004 blev bekendtgørelse for grundforløbene ændret. En fælles konsekvens var, at eleverne skulle afslutte grundforløbet med at bestå et fagligt projekt. På grund af beståelseskravet kom der mere fokus på afslutningen af grundforløbet, hvilket har medført en positiv tendens for elevernes motivation for læring. For afdelingen har det også medført positive synspunkter om, at der er flere veje til læring, og gennem dette er kompetencerne til at planlægge undervisning øget hos lærerstaben. Aktiviteten i afdelingen har været på 45 årselever på grundforløbet bygge og anlæg og 39 årselever på tømrer og tækkemand. Også i 2005 har der løbende været fokus på, at der altid er tid til samtale med den enkelte elev for at blive orienteret om forhold, der er væsentlige for eleverne og drage omsorg for, at der findes en løsning eller en forklaring på forholdet. Vurderet ud fra evalueringerne er der ikke forhold, der i 2006 kræver en særlig handleplan, da de er placeret imellem 8 og 10 på 13 skalaen. Højest ligger Udbytte med 9,2, her har fokus på samtale en klar effekt. I 2005 har der været samarbejdet med brancheudvalget om, at svendeprøven til tækkemandsspecialet skal udføres på skolen. I december blev resultatet præsenteret for brancheudvalget og medlemmer af DTLs bestyrelse og ændringen blev besluttet. Det forventes at have en positiv indvirkning på antallet af uddannelsesaftaler indgået med specialet tækkemand. I februar deltog alle i afdelingen i et seminar der blev afholdt på Ry Højskole. Formålet var at udarbejde en strategiplan for tømrer- og tækkemandsafdelingen, der harmonerede med Den jydske Haandværkerskoles strategiplan. På seminaret blev der besluttet fokusområder, der skulle arbejdes med på kort eller på længere sigt. Flere af disse er allerede søsat og afsluttet. De fleste af eleverne på tømrerafdelingen bor på skolehjemmet. Alle elever har adgang til at bruge lokalerne efter at undervisningsdagen er afsluttet. Der er en lang tradition for, at lærerne opfordrer til, at eleverne arbejder videre også efter undervisningen er afsluttet. Mængden af opgaver varierer med de enkelte hovedforløb, for at toppe på det sidste hovedforløb. Elevernes motivation følger den samme udvikling, og resultaterne afspejler sig markant i karaktererne for den teoretiske del af svendeprøven. 18 Årsberetning 2005

19 Installatørafdelingen Gasværkstedet er nu færdigindrettet, og der er ansat ny underviser, der har stor erfaring i gasteknik, blandt andet fra et mangeårigt ansættelsesforhold ved naturgasselskaberne. I 2005 er der blandt andet gennemført uddannelse af et hold fra Vitus Bering, da man her har nedlagt eget gasværksted. I 2005 blev der gennemført en beskæftigelsesundersøgelse af de studerende der blev færdige i Det viste sig, at alle, der svarede tilbage, var i job. Samtidig viste undersøgelsen, at kun godt 10 % af de adspurgte ikke anvendte deres uddannelse i deres nuværende job. Det må siges at være en succes historie med fuldt beskæftigelse og behov for vore installatørers kvalifikationer i erhvervslivet. I installatørafdelingen anvendes nu programmet Fronter. Her kan lærerne lægge opgaver ud til de studerende, de studerende kan aflevere opgaver, og de kan evaluere undervisningen. Man kan endvidere kommunikere sammen i forskellige rum. Den store fordel ved denne type program er, at man altid kan nå det, bare man har adgang til en computer, der er koblet på internettet. Man er uafhængig af, at skulle logge på kun via en sikker forbindelse. Alle installatør og IT og elektronik skoler over hele landet har oprettet et fælles Fronter rum. Der kan skolerne udveksle opgaver og censur. Der er også mulighed for at arbejde med fælles ERFA møder via programmet. Rummet er kun for underviserne ved skolerne, og udgiften deles mellem skolerne. Det er DjH der står for den fælles vedligeholdelse og oprettelse. I år 2005 er vi i Århus Amt gået med i EU projektet VIVA. Det skal medvirke til at skaffe vækst i iværksætteri og innovation via akademierne. Der er blevet holdt fællesmøder, hvor blandt andet kortlægningen af undervisningen i disse fag på akademierne er gennemført. Næste fase bliver et 2-døgns arrangement for lærere ved hvert akademi, og senere det samme for seks til otte studerende fra hver institution. Begge dele løber af stabelen i foråret Bevillingen til indretning af akademiet blev endelig brugt i Der blev købt skærmvægge for at skabe flere rum til gruppearbejde, og efter ønske fra de studerende, blev der anskaffet en mikroovn til at varme mad i under projektforløbene. Rygepolitikken på akademiet har altid været at rygning foregår udendørs. Forskellige forslag til hvordan forholdene udendørs kunne forbedres er blevet undersøgt. Resultatet blev i samarbejde med de studerende, at der er anskaffet to markiser, der køres ud ved regnvejr. Frafald på uddannelserne el- og vvs-installatør er normalt lavt. Vi har kun haft én, der decideret har afbrudt uddannelsen på de to førstesemestre, der begyndte august For at mindske frafald opfordrer vi alle med problemer til at få en snak med studievejlederen inden problemerne synes uoverskuelige, og det har tilsyneladende en positiv effekt. I år 2005 har vi for første gang prøvet at være på HI messen i Herning, hvor afdelingen havde en stand og repræsenterede Erhvervsakademi Nordøstjylland. Vi havde en repræsentant på standen under hele messeforløbet, og der blev talt med mange tidligere og forhåbentlig kommende studerende. Opsøgende arbejde for at tiltrække nye studerende foregår på flere felter. Blandt andet kommer alle afgangselever fra DjHs egne elektrikerklasser på en rundvisning på akademiet, hvor der informeres om indhold i uddannelserne. Alle afgangsklasserne på de omgivende el- og vvs-skoler besøges, ligesom skolerne i det sønderjyske område besøges specielt i forhold til vvs. Endelig prøver vi via annoncer, direct mail, radiospots og messeudstillinger at få kontakt med så mange potentielle studerende som muligt. Årsberetning

20 ADRESSE Den jydske Haandværkerskole Skovvej Hadsten Tlf Fax: REDAKTION Henrik Øelund (Ans.) Anne Hansen Aamand PRODUKTION Concept Tryk Aps Tlf

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Den jydske Haandværkerskoles udbudspolitik

Den jydske Haandværkerskoles udbudspolitik Den jydske Haandværkerskoles udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Den jydske Haandværkerskole overordnet målsætning... 2 1.0. Indledning... 2 1.1. Målsætning udbud og niveau... 2 1.2. Målsætning kvalitet

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1]

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: % (1.6 besvarelser ud af 2.446 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Skolerapport [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Indhold

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Videokonference som værktøj i benchlearning

Videokonference som værktøj i benchlearning Notat om Videokonference som værktøj i benchlearning - erfaringer fra ESB-netværkets benchlearningprojekt December 2007 Torben Hansen, OTS / LAMA grafik har fungeret som ekstern konsulent i projektet Videokonference

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Procedurer for selvevaluering og løbende. informationsindsamling

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Procedurer for selvevaluering og løbende. informationsindsamling Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Procedurer for selvevaluering og løbende informationsindsamling Vedtaget Marts 2010 Revideret juni 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål med kvalitetsarbejdet

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Fysiske rammer og pædagogik Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Disposition Kontekst situationen på AARHUS TECH Flytte og byggeprocesser Fysiske rammer og pædagogik

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om VTU 2014 1 1. Baggrund Skolen har gennem flere år pågået arbejdet med at øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne ude i de enkelte uddannelsesområder for at øge fastholdelsen af elever i

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Hovedforløb 2003-2005 Samlet oversigt

Hovedforløb 2003-2005 Samlet oversigt Hvilken hovedforløb er du på? Transport & logistik 478 34,51 % Håndværk & teknik 189 13,65 % Jord til bord 100 7,22 % Teknologi & kommunikation 288 20,79 % Bygge & anlæg 330 23,83 % Hvor gammel er du?

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Årsberetning 2012. Den jydske Haandværkerskole

Årsberetning 2012. Den jydske Haandværkerskole Årsberetning 2012 Den jydske Haandværkerskole Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 Learning Center (LC) talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet... 4 EUX... 6 Videncenter

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Opfølgningsplan skoleår 2012-2013

Opfølgningsplan skoleår 2012-2013 Opfølgningsplan Skoleår 2012-2013 Målsætninger elevtal og økonomi Forøge elevgrundlaget så der i skoleår 2013/14 minimum er Glmeldt 70 elever ( 53 Glmeldte 41 betalt gebyr, mod 18 sidste år Gl i år) 2014/15

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere