Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt"

Transkript

1 Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser Definitioner Forsyningsområdet og tilslutning Betaling Ledningsbrud Målerdata Klagevejledning Ikrafttræden

3 1. Indledende bestemmelser 1.1 Rudersdal Forsyning A/S Rudersdal Forsyning A/S er et af Rudersdal Kommune 100 % ejet aktieselskab. Rudersdal Forsyning A/S og Allerød Spildevand A/S ejer i fællesskab selskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, der har status som et administrationsselskab. Rudersdal Forsyning A/S og Allerød Spildevand A/S er dog fortsat selvstændige forsyningsselskaber med egen bestyrelse og med hver sin fastsættelse af serviceniveau, takster, investeringsplaner mv. 1.2 Leveringsbestemmelser Disse leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen under Rudersdal Forsyning A/S (herefter "Spildevandsforsyningen") udgør vilkårene for Spildevandsforsyningens håndtering af spildevand i forsyningsområdet, jf. pkt Leveringsbestemmelserne for Spildevandsforsyningen (herefter "Leveringsbestemmelserne") er udarbejdet af Spildevandsforsyningen og godkendt af Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune (herefter "Kommunen"). Leveringsbestemmelserne er udarbejdet på grundlag af Miljøministeriets vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, samt gældende lovgivning. De relevante lovbestemmelser som er de gældende ved vedtagelsen af Leveringsbestemmelserne fremgår af bilag 1 til Leveringsbestemmelserne Leveringsbestemmelserne gælder for Spildevandsforsyningens eksisterende og kommende spildevandsanlæg, som i henhold til spildevandsplanen håndterer spildevand i Spildevandsforsyningens forsyningsområde. Leveringsbestemmelserne gælder endvidere for anlæg, boliger eller virksomheder, som tilsluttes Spildevandsforsyningens spildevandsanlæg ("Spildevandsanlægget") efter gensidig aftale uden for spildevandsplanens forsyningsområde Leveringsbestemmelserne gælder for ejendomme, der er eller bliver tilsluttet Spildevandsanlægget, eller som på anden måde er knyttet til Spildevandsanlægget Leveringsbestemmelserne udleveres vederlagsfrit af Spildevandsforsyningen og er tilgængelige på Spildevandsforsyningens hjemmeside Priserne for tilslutning til Spildevandsforsyningen og afledning af spildevand til Spildevandsanlægget fremgår af Spildevandsforsyningens prisliste, som offentliggøres på Spildevandsforsyningens hjemmeside, og udleveres vederlagsfrit af Spildevandsforsyningen. 3

4 1.2.7 Indtægterne fra betaling for tilslutning og spildevandsafledning dækker Spildevandsforsyningens omkostninger forbundet med vedligeholdelse, drift og udbygning af Spildevandsanlægget Bestemmelser for deltagelse i den obligatoriske tømningsordning fremgår af Leveringsbestemmelser for den obligatoriske tømningsordning for bundfældnings- og samletanke, der er vedlagt disse Leveringsbestemmelser som bilag 2. Spildevandsforsyningen udarbejder et selvstændigt regnskab for tømningsordningen. Tømningsordningens regnskab omfatter udgifter til etablering, drift og administration af Spildevandsforsyningens tømningsordning samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningen. 2. Definitioner 2.1 Ved en boligenhed forstås en bolig med selvstændigt køkken i f.eks. et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i en etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed eller et sommerhus, hvorfra der kun afledes husspildevand. 2.2 Med mindre andet fremgår af Leveringsbestemmelserne, forstås ved en ejendom, et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet. 2.3 Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, dvs. industri- og håndværksvirksomheder, institutioner, hoteller, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder landbrugsejendomme, der afleder andet end husspildevand til det offentlige spildevandsanlæg. 2.4 Ved forsyningsområdet forstås de områder, hvori Spildevandsforsyningens eksisterende og kommende spildevandsanlæg ifølge den gældende spildevandsplan udgør en del af Spildevandsforsyningen. 2.5 Ved en helårsbolig forstås en bolig, der er registreret som helårsbolig, og som alene anvendes til beboelse. 2.6 Ved en hustank forstås en bundfældningstank (trixtank, septiktank el.lign.) eller en samletank. 2.7 Ved husspildevand forstås spildevand, der afledes fra husholdninger, herunder afløb fra toiletter, køkken og bad. 2.8 Ved kontraktligt medlemskab forstås en ejendom, der ikke rent fysisk er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg, men som har indgået kontrakt med Spildevandsforsyningen om at udføre, drive og vedligeholde ejendommens spildevandsanlæg, jf. spildevandsbetalingslovens 7a. 2.9 Ved private spildevandsanlæg forstås spildevandsanlæg, der ikke er ejet af spildevandsforsyningsselskaber omfattet af 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (herunder Rudersdal Forsyning A/S). Spildevandsanlæg, som er etableret efter 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. er private, selv om de drives og vedligeholdes af Spildevandsforsyningen. 4

5 2.10 Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer. Definitionen af spildevand omfatter således husspildevand, processpildevand, kølevand, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer samt perkolat fra affaldsdeponi. Endvidere omfattes vand fra omfangsdræn og drænvand fra kirkegårde af definitionen Ved spildevandsanlæg forstås åbne og lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand mv. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet eller til afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse. Ved separatkloakerede anlæg omfatter spildevandsanlæg både spildevandsledninger og regnvandsledninger Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer eller have en væsentlig anden sammensætning Ved tilslutning af en ejendom forstås fysisk tilkobling af ejendommens interne spildevandsanlæg til Spildevandsanlægget Ved tømningsordningen forstås den obligatoriske tømningsordning for bundfældnings- og samletanke Ved en samletank forstås en lukket beholder uden afløb Ved vandafledningsbidrag forstås det årlige bidrag fra tilsluttede ejendomme eller fra ejendomme med kontraktlig medlemskab til Spildevandsforsyningen. Vandafledningsbidraget kan opdeles i en fast og en variabel del Ved vejafvandingsanlæg forstås brønd og afgrening samt evt. ledningsanlæg, som tjener til afledning af vejvand til spildevandsanlægget Ved spildevandsplan forstås den til enhver tid gældende spildevandsplan for Rudersdal Kommune. 3. Forsyningsområdet og tilslutning 3.1 Afledningspligt og ledninger Spildevandsforsyningen skal aftage spildevand fra alle ejendomme, som er eller bliver tilsluttet Spildevandsanlægget. Spildevandsforsyningen har derudover ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Spildevandsforsyningen Spildevandsforsyningens afledningspligt gælder fra ejendommens stueplan. 5

6 3.1.3 Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter indstilling fra Spildevandsforsyningen bestemme, at omlægning af forsyningsledning som følge af vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen, eller de der har ønsket vejreguleringen, jf. vejlovgivningens regler herom. 3.2 Tilslutning Alle ejere af fast ejendom inden for forsyningsområdet er forpligtede til at tilslutte sig Spildevandsforsyningen, når tilslutning er mulig, og til at betale i henhold til Leveringsbestemmelserne I forsyningsområdet skal Spildevandsforsyningen føre stik frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Spildevandsforsyningen afgør, hvornår fysisk tilslutning skal være gennemført Hver ejendom skal have sin særskilte stikledning. Stikledningen bliver normalt etableret fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvor ejendommen har facade (adgangsvej) I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme efter ejernes ønske ske gennem en fælles stikledning. Stikledninger, som forsyner flere ejendomme, ejes af ejerne af ejendommene, som er tilsluttet stikledningen. Ejerforholdet og vedligeholdelsespligten fastslås i en deklaration, der skal tinglyses på den eller de berørte ejendomme Spildevandsforsyningen skal i videst muligt omfang sikre stikledninger, som allerede ligger på privat grund, beskyttet ved tinglyst deklaration. Spildevandsforsyningen betaler omkostningerne hertil Hvis Spildevandsforsyningen har etableret stikledninger på privat ejendom, overdrages ejerskab, drifts- og vedligeholdelsesforpligtelsen til ejendommens ejer inden ibrugtagning Hvis Spildevandsforsyningen har etableret eller overtaget pumpebrønde med elforsyning på privat ejendom til afledning af spildevand fra ejendommen, tilkommer ejerskab, drifts- og vedligeholdelsesforpligtelsen for pumpebrønden og pumpen Spildevandsforsyningen. Spildevandsforsyningen tinglyser pumpebrønden på ejendommen. Ejeren af ejendommen ejer ledninger og de øvrige dele af ejendommens interne spildevandssystem På grundejernes anmodning fører Spildevandsforsyningen stik til ejendommens skel eller skelbrønd, jf. afgrænsningen i bilag En ejendoms interne spildevandssystem udgør ikke en del af forsyningsområdet Spildevandsanlægget omfatter ikke dræn, rørlagte vandløb, afvandingskanaler, vejafvandingsanlæg, herunder rendestensbrønde med stik m.m. 6

7 3.3 Private spildevandsanlæg Spildevandsforsyningen kan overtage eksisterende private spildevandsanlæg, der ikke i forvejen er tilsluttet Spildevandsanlægget, når det fremgår af Kommunens spildevandsplan, at Spildevandsforsyningen skal overtage private spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af Leveringsbestemmelserne Spildevandsforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden Efter overtagelsen af anlægget betaler de tilsluttede ejendomme for afledning af spildevand efter Leveringsbestemmelserne og Spildevandsforsyningens til enhver tid gældende prisliste Spildevandsforsyningen kan overtage eksisterende private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Spildevandsanlægget, når Kommunalbestyrelsen i Kommunens spildevandsplan har truffet beslutning om, at Spildevandsforsyningen skal overtage private spildevandsanlæg Spildevandsforsyningen kan overtage spildevandsanlæg udført som privat byggemodning, når Spildevandsforsyningen og byggemodneren, før anlægget etableres, aftaler, - at Spildevandsforsyningen skal overtage anlægget, - de tekniske krav til anlægget, som er en betingelse for, at Spildevandsforsyningen vil overtage anlægget, - vilkårene for den økonomiske afregning mellem Spildevandsforsyningen og byggemodneren, herunder økonomisk godtgørelse for anlægget og afregning af tilslutningsbidrag, - at Spildevandsforsyningen skal godkende spildevandsprojektet inden projektet gennemføres og - at Spildevandsforsyningen skal godkende anlægget efter udførelsen, inden Spildevandsforsyningen overtager anlægget. Spildevandsforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. Spildevandsforsyningen fastsætter prisen for tilslutning af private spildevandsanlæg til Spildevandsanlægget. Prisen for tilslutning fordeles på de ejendomme, som er tilsluttet det private spildevandsanlæg Efter Spildevandsforsyningens overtagelse af det private spildevandsanlæg betaler de berørte ejendomme for afledning af spildevand efter Leveringsbestemmelserne og Spildevandsforsyningens til enhver tid gældende prisliste Ejendomme, der senere tilsluttes det private spildevandsanlæg, betaler for tilslutning til Spildevandsanlægget efter Leveringsbestemmelserne og den til enhver tid gældende prisliste. 7

8 Betaling for tilslutning forfalder, når det private spildevandsanlæg bliver tilsluttet Spildevandsanlægget. Ejendomme, der senere tilsluttes det private spildevandsanlæg (f.eks. i forbindelse med udbygning), betaler for tilslutning, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen. 3.4 Ejendom uden for spildevandsplanområder Ejendomme uden for spildevandsplanens område kan søge om tilslutning til Spildevandsanlægget under følgende forudsætninger: 1. Spildevandsforsyningen kan acceptere tilslutning. 2. Ejeren af ejendommen betaler for tilslutning og afledning efter Leveringsbestemmelsernes regler og den til enhver tid gældende prisliste. 3. Ejendommens tilslutning til Spildevandsanlægget vil blive tinglyst. Tinglysningsudgiften afholdes af Spildevandsforsyningen. 3.5 Udtræden af Spildevandsforsyningen (ophævelse af tilslutningspligten) Spildevandsforsyningen kan foretage hel eller delvis tilbagebetaling af ejendommens betaling for tilslutning, hvis Kommunens spildevandsplan udpeger et eller flere oplande, hvor Kommunen er indstillet på at lade ejendommene ophøre helt eller delvist med at lede ejendommens spildevand til Spildevandsanlægget. Tilbagebetaling er betinget af, at Spildevandsforsyningen og grundejerne inden for de pågældende oplande kan indgå en aftale om udtræden af Spildevandsforsyningen Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås Hvis en ejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet maksimalt 40 % af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan Spildevandsforsyningen efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til standardprisen for tilslutning, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås Hvis Spildevandsforsyningen kan sandsynliggøre, at Spildevandsforsyningen har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en ejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Spildevandsforsyningen kræve økonomisk kompensation, når den pågældende ejendom får ophævet tilslutningsretten og- pligten. Kompensationen fastsættes efter en konkret vurdering af de udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger, som endnu ikke er afskrevne Når Kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor Kommunen er indstillet på at tillade, at ejendomme helt eller delvist får ophævet tilslutningsretten og- pligten, kan Spildevandsforsyningen fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. 8

9 3.6 Genindtræden i Spildevandsforsyningen En ejendom, der tidligere helt eller delvis har fået ophævet tilslutningsretten og- pligten, kan generhverve retten til at aflede spildevand til Spildevandsanlægget Spildevandsforsyningen kan opkræve betaling for ny tilslutning af ejendommen til Spildevandsforsyningen. Betaling af reetablering af tilslutningen kan ikke overstige de faktiske udgifter, Spildevandsforsyningen har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre den standardbetaling for tilslutning, som Spildevandsforsyningen kan opkræve på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen, dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. 4. Betaling 4.1 Betaling for tilslutning Ejeren af en ejendom skal betale for tilslutning til Spildevandsforsyningen, hvis ejendommen ikke tidligere har været tilsluttet Spildevandsforsyningen, eller ikke har betalt for tilslutning Spildevandsforsyningen kan ikke kræve betaling for tilslutning fra ejendomme, der før den 1. januar 2010 var tilsluttet eller var pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg i henhold til tidligere regler Spildevandsforsyningen kan endvidere kræve betaling af supplerende tilslutningsbidrag i følgende tilfælde: Ved matrikulære ændringer af erhvervsejendomme mv. Ved udstykning fra en boligejendom kan opkræves supplerende betaling for tilslutning for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Spildevandsforsyningen fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone. Supplerende betaling for tilslutning beregnes som: o Prisen for tilslutning, som efter Leveringsbestemmelserne kan kræves betalt for ejendommen efter arealudvidelsen, minus prisen, som efter Leveringsbestemmelserne kan kræves betalt for ejendommen før arealforøgelsen. Den supplerende betaling i forbindelse med arealforøgelse kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt for tilslutning til Spildevandsforsyningen, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet Spildevandsforsyningen. Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone kan Spildevandsforsyningen opkræve supplerende betaling for tilslutning for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes fra, er pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved opkrævning af betaling for tilslutning er givet dispensation. Den supplerende betaling for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: 9

10 o Prisen for tilslutning, der før udstykningen kan beregnes efter Leveringsbestemmelserne for den ejendom, der udstykkes, fratrukket prisen for tilslutning, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. o Den supplerende betaling for tilslutning af en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige standardprisen for tilslutning, som efter Leveringsbestemmelserne kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone kan Spildevandsforsyningen opkræve supplerende betaling for tilslutning, der beregnes som: o Prisen for tilslutning, der efter Leveringsbestemmelserne kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, fratrukket den pris for tilslutning, som efter Leveringsbestemmelserne kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal Ved forøgelse af arealet for en ejendom, som benyttes til både bolig og erhverv, eller ved forøgelse af andet beregningsgrundlag opkræves bidrag efter reglerne for erhvervsejendomme Ved udstykning fra ejendomme med blandet bolig og erhverv, kan Spildevandsforsyningen opkræve supplerende betaling for tilslutning efter reglerne om erhvervsejendomme, hvis udstykningen sker til erhvervsanvendelse eller til blandet bolig og erhverv. Ved udstykning til ren boliganvendelse, gælder reglerne om opkrævning af yderligere betaling for tilslutning efter reglerne om udstykning fra en boligejendom For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. Spildevandsforsyningen kan ikke pålægge en erhvervsejendom yderligere betaling for tilslutning i andre tilfælde end dem, som er nævnt i 4.1.3, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes Tilslutningsbidraget for en boligenhed udgør kr. eksklusiv moms i 1997-priser Tilslutningsbidraget for erhvervsejendomme udgør kr. eksklusiv moms i 1997-priser pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal Standardbidraget reguleres årligt, jf. pkt Ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal alene betale 60 % af standardprisen for tilslutning Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes tag- og overfladevand, opkræver Spildevandsforsyningen supplerende betaling for tilslutning svarende til 40 % af standardprisen for tilslutning, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. 10

11 4.2 Vandafledningsbidrag Generelle bestemmelser Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Spildevandsanlægget eller kontraktligt tilknyttet Spildevandsforsyningen, betaler for afledning af spildevand. Betalingen for afledning af spildevand opkræves hos den til enhver tid værende ejer af ejendommen Ejeren af ejendommen hæfter for betaling for afledning af spildevand, indtil Spildevandsforsyningen har modtaget dokumentation for salg af ejendommen Hvis en ejendom afleder spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag herfor. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og opsamlet tagvand som genanvendes Fritagelse for betaling Spildevandsforsyningen kan efter en konkret vurdering nedsætte eller fritage fra betaling af vandafledning til Spildevandsanlægget for følgende typer af spildevand; afværgepumpning, filterskyllevand og kølevand, samt regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg, som anvendes i overensstemmelse med reglerne i lov om vandforsyning Nedsættelse eller fritagelse for betaling for vandafledning kan kun ske, når, tilledningen af ovennævnte typer af spildevand giver anledning til færre omkostninger for Spildevandsforsyningen, end håndtering af almindeligt spildevand, og samfundsmæssige og miljømæssige hensyn taler herfor Gæsteafledning Spildevandsforsyningen kan kræve betaling for afledning af spildevand til Spildevandsanlægget lejlighedsvis eller over kortere perioder såkaldt "gæsteafledning" selvom der ikke er tale om en permanent tilslutning til Spildevandsanlægget. Der kan f.eks. være tale om afledning fra mobile slagtebusser, fiskebiler, festivaltoiletter, eller spildevand fra byggepladser Pris og forbrug Betaling for afledning af spildevand til Spildevandsanlægget er en variabel pris, som beregnes på grundlag af ejendommens målte eller skønnede vandforbrug i m Prisen pr. m 3 fastsættes af Spildevandsforsyningen én gang årligt og godkendes af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune. Priserne fremgår af Spildevandsforsyningens til enhver tid gældende prisliste Betaling for afledt spildevand beregnes efter målt vandforbrug. 11

12 For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m 3 pr. år Erhvervsejendomme: For erhvervsejendomme beregnes betaling for afledt spildevand efter målt vandforbrug (hovedmåler), når måleren er godkendt af det pågældende vandforsyningsselskab. Er der ikke opsat en godkendt vandmåler, skønner Spildevandsforsyningen vandforbruget eller indgår aftale om opsætning af flowmåler eller vandmåler For erhvervsejendomme, kan den variable del af vandafledningsbidraget fra 1. januar 2014 med Naturstyrelsens godkendelse fastsættes forbrugsafhængigt i 3 trin: - Trin 1: Vandforbrug til og med 500 m 3 pr. år. - Trin 2: Vandforbrug over 500 m 3 og op til og med m 3 pr. år. - Trin 3: Vandforbrug over m 3 pr. år. Trin 1 er Spildevandsforsyningen sædvanlige takst. For årene bliver trin 2 og 3 af det variable vandafledningsbidrag fastsat som følger: - For 2014 er det variable bidrag for trin 2 og trin 3 henholdsvis 4 % og 12 % lavere end for trin 1. - For 2015 er det variable bidrag for trin 2 og trin 3 henholdsvis 8 % og 24 % lavere end for trin 1. - For 2016 er det variable bidrag for trin 2 og trin 3 henholdsvis 12 % og 36 % lavere end for trin 1. - For 2017 er det variable bidrag for trin 2 og trin 3 henholdsvis 16 % og 48 % lavere end for trin 1. Fra 2018 er det variable bidrag for trin 2 og trin 3 som følger: - For trin 2 er det variable bidrag 20 % lavere end taksten for trin 1. - For trin 3 er det variable bidrag 60 % lavere end taksten for trin 1. Ejeren af ejendommen skal over for Naturstyrelsen angive, at det variable vandafledningsbidrag ønskes fastsat efter modellen i dette afsnit ved udfyldelse af det elektroniske oplysningsskema på Naturstyrelsens hjemmeside ( Naturstyrelsen skal modtage det udfyldte oplysningsskema inden for den af Naturstyrelsen fastsatte frist som anført på Naturstyrelsens hjemmeside. For ejendomme, hvorfra der udelukkende drives erhverv på markedsmæssige vilkår, beregner Spildevandsforsyningen den variable del af vandafledningsbidraget som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den for trinnet fastsatte kubikmetertakst. For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget på grundlag af ejerens oplysninger om den forventede forholdsmæssige fordeling af vandforbruget mellem den markedsmæssige og ikke-markedsmæssige aktivitet; 12

13 1) For den del af ejendommen, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, ved at multiplicere vandforbruget som det forventes forholdsmæssigt fordelt på de enkelte trin med den for trinnet fastsatte kubikmetertakst. 2) For det øvrige vandforbrug på ejendommen, hvorfra der ikke drives erhverv, multipliceres vandforbruget med kubikmetertaksten for trin 1. Bestemmelserne i dette afsnit gælder ikke for spildevand, for hvilket ejeren af ejendommen har opnået helt eller delvist nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag, jf. nærmere nedenfor i dette afsnit. Opgørelsen af ejendommenes endelige vandafledningsbidrag efter bestemmelserne i dette afsnit sker i forbindelse med årsafregning for det enkelte år. Reglerne i dette afsnit er nærmere beskrevet i Naturstyrelsens vejledning på hjemmesiden: Erhvervsejendomme kan søge Spildevandsforsyningen om fradrag for vand, der medgår i produktionen og ikke ledes til Spildevandsanlægget. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige til den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler, som danner grundlag for fastsættelse af fradraget, eller fastsættes på en anden måde, som er godkendt af Spildevandsforsyningen Spildevandsforsyningen kan undtagelsesvis godkende fradrag i vandforbruget, der ikke er baseret på en måleraflæsning. Fradrag uden måleraflæsning kan kun ske, hvis virksomheden kan godtgøre et vandforbrug til produktion, der ikke efterfølgende afledes til Spildevandsanlægget, f.eks. på baggrund af dokumentation fra anerkendte forskningsinstitutter eller organisationer Ved virksomhedsophør skal bimålere for procesvand aflæses og nedtages. Spildevandsforsyningen skal underrettes herom Vandforbrug Ved afgiftspligtig afledning, der ikke skyldes et vandforbrug, f.eks. fra afværgepumpninger, jf. pkt , udgør den afledte mængde spildevand grundlaget for fastsættelse af vandafledningsbidraget. Spildevandsforsyningen kan i disse tilfælde kræve, at ejeren etablerer en måler til at registrere de afledte mængder. Tilsvarende kan ejeren for egen regning opsætte måler. Måleren skal opfylde kravene i pkt Vandmåling Hvor der ikke sker måling af de afledte mængder, fastsættes disse skønsmæssigt af Spildevandsforsyningen. 13

14 Boligenheder, som har fået afbrudt vandforsyningen til boligen, men hvor ejeren fortsat har tilmeldt sin folkeregisteradresse på ejendommens boligenhed og dermed overvejende sandsynligt fortsat afleder spildevand fra boligenheden, afregnes efter et forbrug på 170 m³, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Spildevandsforsyningen afgør, hvornår der er tale om et særligt forhold Vandmåleren, som danner grundlag for beregning af vandafledningsbidrag, leveres af den vandforsyning, som den enkelte ejendom er tilsluttet. Findes der ikke en vandmåler, kan ejeren eller Spildevandsforsyningen efter bestemmelserne ovenfor opsætte måler til registrering af mængden af afledt spildevand. Denne måler skal opsættes af autoriseret kloakmester. Måleren skal være godkendt af Spildevandsforsyningen. Måleren skal udskiftes efter anmodning fra Spildevandsforsyningen. Omkostninger ved etablering, drift og nedtagning bæres af ejeren. 4.3 Særbidrag Ejeren af en ejendom skal betale særbidrag, når der fra ejendommen ledes spildevand til Spildevandsanlægget med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og dette spildevand giver anledning til særlige foranstaltninger i forhold til Spildevandsforsyningens anlæg og drift Der betales særbidrag for spildevand med indhold af forurenende stoffer større end de grænseværdier, som er offentliggjort på Spildevandsforsyningens hjemmeside og som oplyses ved henvendelse til Spildevandsforsyningen Enhedspriserne fastsættes af Spildevandsforsyningen, og godkendes af Kommunalbestyrelsen. Enhedspriserne fremgår af Spildevandsforsyningens til enhver tid gældende prisliste. 4.4 Vejbidrag For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Spildevandsanlægget. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet Spildevandsanlægget For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler Kommunen et årligt bidrag til Spildevandsforsyningen på 8 % af Spildevandsforsyningens årlige afholdte anlægsomkostninger til kloakledningsanlæg, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Bidraget fastsættes af Spildevandsforsyningen en gang årligt, og godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af prislisten. 4.5 Forfald og betaling Betaling for tilslutning forfalder, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen. Betaling for kontraktlig tilknytning til Spildevandsforsyningen forfalder ved indgåelse af kontrakten. Ved opkrævning fastsættes en forfaldsdato for betalingen. 14

15 4.5.2 Betaling for tilslutning er en standardpris, der udgør kr. eksklusive moms for en boligenhed og kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. Prisen er her angivet i priser og reguleres efter reglerne i afsnit Den regulerede pris fremgår af Spildevandsforsyningens til enhver tid gældende prisliste Spildevandsforsyningen kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter Spildevandsforsyningen kan kræve sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutning, inden tilslutningsarbejdet iværksættes Spildevandsforsyningen kan i særlige tilfælde beslutte at yde hel eller delvis henstand med betaling af forfaldne tilslutningsbidrag. Henstanden omfatter maksimalt et beløb svarende til bidrag for ikke etablerede boliger og ydes kun, når henstanden omfatter et større antal enheder. Når Spildevandsforsyningen skønner, at forholdene er ændret, kræves det resterende pristalsregulerede beløb betalt. Spildevandsforsyningen kan bestemme, at gælden tinglyses på ejendommen Standardprisen for betaling for tilslutning reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede omkostningsindeks for anlæg- og jordarbejder. Reguleringen sker på grundlag af indekset for 3. kvartal det foregående år Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Spildevandsanlægget. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til Spildevandsanlægget, betaler ejeren vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Spildevandsanlægget, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor anlægget tages i brug For ejendomme vandforsynet af Birkerød Vandværk, opkræves vandafledningsbidraget af Birkerød Vandværk, samtidig med opkrævning for levering af vandet. Spildevandsforsyningen kan overtage opgaven med opkrævning af vandafledningsbidrag ved meddelelse herom til forbrugerne Betaler ejeren ikke til forfaldstid, tillægges renter og gebyrer efter gældende regler herom. Øvrige gebyrer fremgår af Spildevandsforsyningens til enhver tid gældende prisliste Betaler ejeren ikke bidrag inden for den angivne betalingsfrist, sender Spildevandsforsyningen en rykker med tillæg af gebyr og morarenter og en ny betalingsfrist på 10 dage og en varsling om, at sagen vil overgå til inddrivelse hos SKAT, såfremt der ikke betales inden fristens udløb Ved gentagen misligholdelse af pligten til at betale driftsbidrag kan Spildevandsforsyningen kræve betaling af et depositum til sikkerhed for brugerens kommende betalinger til Spildevandsforsyningen. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års forbrug for enheden. 15

16 5 Ledningsbrud 5.1 Når Spildevandsforsyningen fastlægger grundlaget for beregninger af vandspild, vil eventuel passivitet og manglende handling udvist af brugeren/ejeren blive taget i betragtning. Vandspild over flere aflæsningsperioder vil ikke blive eftergivet. Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud, samt dokumentation for, at vandet ikke er ledt til Spildevandsanlægget. Reduktion af bidraget beregnes på grundlag af den dokumenterede vandmængde, der ikke ledes til kloakken. 6 Målerdata 6.1 Spildevandsforsyningens kunder har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere, og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Spildevandsforsyningen. 6.2 Målerdata, som ikke indberettes rettidigt, tillægges gebyrer efter udsendelse af rykker. 6.3 Hvis en kunde ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Spildevandsforsyningen fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. 7 Klagevejledning 7.1 Spildevandsforsyningens beslutninger efter Leveringsbestemmelserne kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Eventuelle tvister skal indbringes for de almindelige domstole. 8 Ikrafttræden Leveringsbestemmelserne træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens godkendelse. Samtidig ophæves alle tidligere leveringsbestemmelser for Spildevandsforsyningen. Leveringsbestemmelserne kan til enhver tid erstattes af nye Leveringsbestemmelser, der er udarbejdet i medfør af lovgivningen. Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod Leveringsbestemmelserne, kan umiddelbart indarbejdes. Spildevandsforsyningen opdaterer løbende bilag 1. Bestyrelsen, Rudersdal Forsyning A/S, den 7. oktober 2013 Kommunalbestyrelsen, Rudersdal Kommune, den 27. november

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning Udkast Leveringsbestemmelser for Spildevand Hvidovre Forsyning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsområdet og tilslutning... 4 4. Betaling... 7 5.

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011. Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup. CVR nr. 33 04 32 60

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011. Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup. CVR nr. 33 04 32 60 Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011 Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup CVR nr. 33 04 32 60 www.glostrupforsyning.dk 1. Indledende bestemmelser.. 2 2. Definitioner..

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG 2 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3 3.1.2

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 9. februar Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej Glostrup. CVR nr.

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 9. februar Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej Glostrup. CVR nr. Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 9. februar 2016 Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup CVR nr. 33 04 32 60 www.glostrupforsyning.dk 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg Med virkning fra den 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 Vedtægtens

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 1 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. ORGANISATION... 4 KAPITEL 2. DEFINITIONER... 4 KAPITEL 3. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 6 A. FORSYNINGSOMRÅDER... 6 B. TILSLUTNING... 6 KAPITEL 4. FORSYNINGENS

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Haderslevvej 25 3000 Helsingør. Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg

Haderslevvej 25 3000 Helsingør. Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg Haderslevvej 25 3000 Helsingør Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg Med virkning fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Administrativ praksis

Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Administrativ praksis Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Administrativ praksis Den administrative praksis refererer til den gældende betalingsvedtægts kapitalnumre, og der henvises hertil.

Læs mere