NR. 01 FAGINSTRUKS STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 01 FAGINSTRUKS STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING"

Transkript

1 FAGINSTRUKS NR. 01 Krav 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.31, 1.32 Kontrolordning 5050_15 (Centralstøvsuger) Version juli, 2015 STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING

2 INDHOLD Faginstruks nr STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING... 1 Generelt for kontrolkategorien Staldindretning og husdyrgødning... 5 Kontrolmetode... 5 Generelle bemærkninger... 5 Krav 1.7 Indretning af stalde og lignende... 5 Bemærkninger... 5 Delkrav... 6 Kravets relevans... 6 Indhold i kontrollen... 7 Bemærkninger... 7 Udfyldelse af bedømmelsesskema delkrav 1-3 og 7 vedr. gulve, afløb m.v Skema Krav 1.7 Delkrav 1-3 og 7 Vedr. gulve, afløb m.v Udfyldelse af bedømmelsesskema delkrav 4-7 vedr. afløb og restvand Skema Krav 1.7 Delkrav 4-7 vedr. afløb og restvand Krav 1.8 Opbevaringskapacitet for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand Bemærkninger Delkrav Kravets relevans Indhold i kontrollen Udfyldelse af bedømmelsesskema Skema Krav 1.8 Opbevaringskapacitet for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilage og restvand Krav nr. 1.9 Opbevaring af fast husdyrgødning Bemærkninger Delkrav Kravets relevans Indhold i kontrollen Udfyldelse af bedømmelsesskema delkrav 1-2 vedr. drift af møddinger og opbevaringsanlæg for husdyrgødning Skema Krav 1.9 delkrav 1-2 vedr. drift af møddinger og opbevaringsanlæg for husdyrgødning Udfyldelse af bedømmelsesskema delkrav 3-4 vedr. indretningen og drift af opbevaringsanlæg til fast husdyrgødning og afløb herfra Skema Krav 1.9, delkrav 3-4 vedr. indretningen og drift af opbevaringsanlæg til fast husdyrgødning og afløb herfra

3 Udfyldelse af bedømmelsesskema delkrav 5 vedr. fast gødning i marken Skema Krav 1.9, delkrav 5 vedr. fast gødning i marken Krav nr Opbevaring af kompost i marken Bemærkninger Delkrav Kravets relevans Indhold i kontrollen Udfyldelse af bedømmelsesskema Skema Krav Krav nr Opbevaring af ensilage Bemærkninger Delkrav Kravets relevans Indhold i kontrollen Udfyldelse af bedømmelsesskema Skema Krav 1.11 Opbevaring af ensilage Krav nr Opbevaring af flydende gødning, samt ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand Bemærkninger Delkrav Kravets relevans Indhold i kontrollen Udfyldelse af bedømmelsesskema Skema Krav 1.12 Opbevaring af flydende gødning samt ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand Krav nr Udbringningsperioder for husdyrsgødning og ensilagesaft Bemærkninger Delkrav Kravets relevans Indhold i kontrollen Udfyldelse af bedømmelsesskema skema Krav 1.13 Udbringningsperioder for husdyrgødning og ensilagesaft Krav nr Udbringningsmetoder for husdyrgødning Bemærkninger Delkrav Kravets relevans Indhold i kontrollen

4 Udfyldelse af bedømmelsesskema Skema Krav 1.14 delkrav Skema Krav 1.14 delkrav Krav nr Udbringnings- og arealrestriktioner for husdyrsgødning, ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse, restvand og mineralsk gødning(handelsgødning) Bemærkninger Delkrav Kravets relevans Indhold i kontrollen Udfyldelse af bedømmelsesskema Skema Krav 1.14 delkrav Krav nr Gyllebeholder udstyret med alarm Bemærkninger Delkrav Kravets relevans Indhold i kontrollen Udfyldelse af bedømmelsesskema Skema Krav 1.31 Gyllebeholder udstyret med alarm Krav nr Etablering af gyllebarriere omkring gyllebeholder Bemærkninger Delkrav Kravets relevans Indhold i kontrollen Udfyldelse af bedømmelsesskema Skema Krav 1.32 Etablering af gyllebarriere omkring gyllebeholder KONTAKTPERSONER & INFO Tue Nymand Mørk Jordbrugskontrol Captia-link : ISBN Foto SkyFish 4

5 GENERELT FOR KONTROLKATEGORIEN STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING Formålet er at sikre, at der ikke sker en forurening af jord og grundvand KONTROLMETODE Der skal tages billeder af manglende opfyldelse af KO-krav(misligholdelse) samt af arealer, som umiddelbart ikke kunne godkendes under den forudgående forberedelse. Billederne skal være ledsaget med en grundig og fyldestgørende beskrivelse. Beskrivelsen skal bestå af en forklaring om bl.a. art/type/indhold, placering/lokalitet og målestoksforhold på en måde, som relaterer til bedømmelseskriterierne i karakterskemaet; alvor, omfang og varighed. Billedteksten kan ikke fungere i stedet for de begrundelser, som skal gives for karaktertildelingen, men skal virke som et godt supplement hertil. Ved revner i gulve og lign. skal det kunne sandsynliggøres, at der er tale om gennemgående revner, hvor der er risiko for nedsivning af gødning, restvand og lign. GENERELLE BEMÆRKNINGER Krav kontrolleres også ved de kommunale landbrugstilsyn. Husdyrbrug der har en miljøgodkendelse, skal have kommunalt tilsyn minimum hvert 3. år. Øvrige husdyrbrug (over 3 DE) skal have tilsyn hvert mindst hvert 6. år. Staldbyggeri og lignende er som hovedregel godkendt gennem den kommunale sagsbehandling. Normalt er staldbyggeri og faste installationer derfor godkendt ved opførelsen og i overensstemmelse med landbrugets byggeblade. Hvis der er forhold du er i tvivl om, vil mange relevante informationer kunne fås ved henvendelse til kommunen. (byggetilladelse, afløbsplaner, miljøgodkendelse, resultater af tidligere landbrugstilsyn m.v.) Du kan desuden finde yderligere oplysninger om de kommunale tilsyn, vejledninger m.m her : KRAV 1.7 INDRETNING AF STALDE OG LIGNENDE BEMÆRKNINGER Hvis overtrædelsen har medført en risiko for forurening af grundvandet eller en konkret forurening af grundvandet, skal det vurderes om overtrædelsen også skal indberettes under krav 1.1. Hvis der konstateres forhold vedrørende ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, som medfører en risiko for forurening af grundvand eller forurening af grundvand, skal det indberettes under krav 1.1. Reglerne gælder ikke for læskure til dyr i folde eller lignende. 5

6 Der gøres opmærksom på følgende byggeblade, der under visse betingelser, som fremgår eksplicit af byggebladene, dispenserer fra reglerne: Løsdriftstalde med dybstrøelse uden fast bund og afløb for ammekøer og ungdyr m.v., Løsdriftstalde med dybstrøelse uden fast bund og afløb for får og geder til mælke- og kødproduktion, Indretning og drift af udendørs sohold samt Økologiske slagtekyllinger. Som et staldafsnit defineres i forbindelse med dette krav: En del af et staldsystem på en ejendom, der er tydeligt, fysisk adskilt fra andre dele af staldsystemet på ejendommen. Adskillelsen kan bestå i placering i forskellige rum i samme bygning. Delkrav 1. Stalde og lignende indretninger til dyr skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. 2. Stalde og lignende indretninger til dyr skal have gulve, udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. 3. Gulve skal kunne modstå påvirkningerne fra dyrene og de i stalden anvendte redskaber. 4. Afløb fra stald og samle- og pumpebrønd 1 skal føres gennem tætte, lukkede ledninger. Afløb, der kommer under pumpetryk, skal udføres således, at de kan modstå påvirkninger fra pumpetrykket. Afløb med tilhørende brønde skal udføres af autoriserede kloakmestre i overensstemmelse med forskrifter for afløb, som er anført i bygningsreglementet. 5. Afløb fra stalde skal føres til beholder for flydende husdyrgødning. 6. Restvand 2 føres til en beholder for flydende husdyrgødning eller til en separat beholder. 7. Stalde og lignende indretninger til dyr, gulve, afløb fra stalde samt samle- og pumpebrønde skal renholdes og vedligeholdes, herunder mod tæring, så de begrænser forurening fra dyreholdet til vandmiljøet. Kravets relevans Kravet er relevant at kontrollere i de tilfælde, hvor KO-kontrollen omfatter ejendomme eller bedrifter, hvor: der findes dyrehold der findes afløb fra stalde og lignende indretninger til dyr 1 Overtrædelse der vedrører samle- og pumpebrønde, som har forbindelse til flere anlæg, for eksempel stald (krav 1.7) og mødding (krav 1.9), skal kun indberettes under det mest relevante krav. 2 Restvand: Mælkerumsvand samt vand fra vask af produkter fra husdyrhold, foderrekvisitter og lignende fra almindelig landbrugsdrift. Restvand omfatter desuden fraktioner fra forarbejdningsanlæg med en tørstofprocent under 12 og et kvælstofindhold under 0,3 kg N/ton. Væske fra ensilagepladser med ikke-saftgivende ensilage og væske, der udelukkende er opsamlet fra ensilagepladser senere end 1 måned fra ilægning af saftgivende ensilage, og vand fra vask af fjerkræstalde skal betragtes som restvand, hvis kvælstofindholdet er under 0,3 kg N/ton. Der skal etableres et hensigtsmæssigt afløbssystem til opsamling af flydende husdyrgødning og restvand. Anlæg, der udelukkende anvendes til opbevaring af ensilagesaft og restvand, skal have tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringning kan ske miljømæssigt forsvarligt. Hvis restvandet ikke afledes som beskrevet, kan der også være tale om en overtrædelse af krav 1.1 6

7 der dannes restvand som et led i landbrugsdriften. Vær opmærksom på de dispensationsmuligheder som findes ift. reglerne se ovenstående afsnit; Bemærkninger. Indhold i kontrollen Som udgangspunkt er staldbyggeri og lignende godkendt af kommunens byggesagsafdeling. Normalt er staldbyggerier og faste installationer derfor indrettet i overensstemmelse med delkrav 1-6. Kontrollen bør derfor særligt rettes mod forhold, hvor der er slid, skader eller nedbrud i gulve og lignende, som kan føre til utilsigtet forurening. Eller tilfælde, hvor der konstateres overløb f.eks. som følge af stoppede afløb eller hvor restvand eller afløb ikke føres til beholder. Hvis der er forhold du er i tvivl om f.eks. om et byggeri eller en installation er godkendt kan du kontakte kommunen. Bemærkninger 1. Er stalde og lignende indretninger ud-/opført og indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke kan ske? Har gulvene et hensigtsmæssigt afløbssystem? Kalvehytter skal stå på fast støbt bund med korrekte afløbsforhold. Alternativt skal de være placeret på arealer, hvor næringsstofferne kan udnyttes i en efterfølgende afgrøde 2. Er gulvene i stalde og lignende indretninger udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt? er materialevalget hensigtsmæssigt ift. funktionen? 3. Kan gulvene i stalde og lignende indretninger modstå påvirkninger fra dyr og redskaber? er gulvene uden revner, sprækker eller huller? 4. Føres afløb gennem tætte, lukkede ledninger? kan afløb modstå evt. pumpetryk? er afløb udført af aut. kloakmester og i overensstemmelse med bygningsreglementet? 5. Føres afløb fra stald(e) til beholder for flydende husdyrgødning? 6. Føres restvand til separat beholder eller til beholder for flydende husdyrgødning? findes på bedriften et malkerum eller andet lokale, hvor vask af f.eks. foderrekvisitter, produkter fra husdyrhold eller lignende finder sted? 7. Er stalde og lignende indretninger, afløb fra stalde, samle- og pumpebrønde ren-og vedligeholdte herunder mod tæring? 7

8 UDFYLDELSE AF BEDØMMELSESSKEMA DELKRAV 1-3 OG 7 VEDR. GULVE, AFLØB M.V. Alvor Ved en vurdering af alvoren af en overtrædelse skal der som udgangspunkt indgå, om stalde og lignende indretninger til husdyr er indrettet korrekt (delkrav 1), hvor stor en del af gulvet, herunder gyllekanaler og lignende, der ikke er udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt (delkrav 2) eller hvor stor en del af gulvet, herunder gyllekanaler og lignende, der er ødelagt (delkrav 3), samt om gulvet, herunder gyllekanaler og lignende, er tilstrækkeligt renholdt og vedligeholdt (delkrav 7). Den endelige bedømmelse af alvoren af overtrædelsen må dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold, fx om der rent faktisk er sket en forurening af grundvand eller overfladevand, eller om der alene er risiko herfor. I denne vurdering vil også omfanget af overtrædelsen kunne indgå jf. nedenfor. Omfang Omfanget af en overtrædelse fastslås navnlig under hensyntagen til, om den har vidtrækkende virkning eller er begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en overtrædelse vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til, om forureningen eller risikoen for forurening kan konstateres på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel forurening af grundvand). Ved konstateres forstås her, at forureningen eller risikoen for forurening kan dokumenteres. Dokumentation af risikoen for forurening kan underbygges ved beregninger eller lignende. Vurdering af omfang er altid en konkret vurdering afhængig af bl.a. jordbundsforhold, afstand til dræn, søer, vandløb, grundvandsmagasiner, drikkevandsboringer, nitratfølsomt indvindingsopland m.m. og vejrforhold i perioden, hvor overtrædelsen finder sted. Varighed Varigheden af en misligholdelse vurderes som udgangspunkt fra det tidspunkt, hvor misligholdelsen indtræder til det tidspunkt, hvor virkningen af misligholdelsen kan forventes at ophøre. Hvis ikke det er muligt at dokumentere eller fagligt vurdere, hvornår misligholdelsen er indtrådt, må varigheden fastlægges som perioden fra kontroltidspunkt til ophør af virkningen af det ulovlige forhold. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold, vil således kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en overtrædelse (fx reparation af gulv). SKEMA KRAV 1.7 DELKRAV 1-3 OG 7 VEDR. GULVE, AFLØB M.V. KARAKTER KRITERIUM 1 MEGET LILLE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 2 MINDRE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 3 VÆSENTLIG 4 MEGET STOR 8

9 KARAKTER KRITERIUM 1 MEGET LILLE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 2 MINDRE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 3 VÆSENTLIG 4 MEGET STOR ALVOR Revner i gulv af en samlet længde på maks. 0,5 m med maks. 0,5 cm revnebredde Mindre end 20 % af staldafsnittets samlede gulvareal % af staldafsnittets samlede gulvareal Mere end 75 % af staldafsnittets samlede gulvareal OMFANG Der er ikke konstateret en forurening Forurening inden for egen bedrift Forurening i nærområdet, dvs. de nærmeste naboer Forurening i fjernområdet, herunder enhver form for forurening af/risiko for forurening af drikkevandsressourcer VARIGHED Mindre end 1 uge 1 uge til 1 måned 1 3 måneder Over 3 måneder UDFYLDELSE AF BEDØMMELSESSKEMA DELKRAV 4-7 VEDR. AFLØB OG RESTVAND. Alvor Ved en vurdering af alvoren af en overtrædelse skal der som udgangspunkt indgå, om stalde og lignende indretninger til dyr, beholderen for restvand og afløb fra stalde, samle- og pumpebrønde er renholdt og vedligeholdt tilstrækkeligt (delkrav 7), om afløb føres gennem tætte ledninger, der kan modstå pumpetrykket (delkrav 4) og om afløb fra stalde føres til beholder for flydende husdyrgødning/restvand (delkrav 5 og 6). Den endelige bedømmelse af alvoren af overtrædelsen må dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold, fx om der er sket en forurening af grundvand eller overfladevand, eller om der alene er risiko herfor. I denne vurdering vil også omfanget af overtrædelsen kunne indgå jf. nedenfor. Omfang Omfanget af en overtrædelse fastslås navnlig under hensyntagen til, om den har vidtrækkende virkning eller er begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en overtrædelse vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til, om forureningen eller risikoen for forurening kan konstateres på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (fx forurening af grundvand). Ved konstateres forstås her, at forureningen eller risikoen for forurening kan dokumenteres. Dokumentation af risikoen for forurening kan underbygges ved beregninger eller lignende. Vurdering af omfang er altid en konkret vurdering afhængig af bl.a. jordbundsforhold, afstand til dræn, søer, vandløb, grundvandsmagasiner, drikkevandsboringer, nitratfølsomt indvindingsopland m.m. og vejrforhold i perioden, hvor overtrædelsen konstateres. 9

10 Varighed Varigheden af en misligholdelse vurderes som udgangspunkt fra det tidspunkt, hvor misligholdelsen indtræder til det tidspunkt, hvor virkningen af misligholdelsen kan forventes at ophøre. Hvis ikke det er muligt at dokumentere eller fagligt vurdere, hvornår misligholdelsen er indtrådt, må varigheden fastlægges som perioden fra kontroltidspunkt til ophør af virkningen af det ulovlige forhold. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold, vil således kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en overtrædelse (fx reparation af afløb). SKEMA KRAV 1.7 DELKRAV 4-7 VEDR. AFLØB OG RESTVAND KARAKTER KRITERIUM 1 MEGET LILLE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 2 MINDRE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 3 VÆSENTLIG 4 MEGET STOR ALVOR Manglende renholdelse og vedligeholdelse af afløb i stalde og/eller samle- og pumpebrønd fra stalde til beholder for flydende husdyrgødning/restvand Afløb fører ikke gennem tætte lukkede ledninger og/eller Opsamling af restvand ikke korrekt Afløb fra stalde fører ikke til beholder for flydende husdyrgødning/restvan d. Afløb kan ikke modstå pumpetryk OMFANG Der er ikke konstateret en forurening Forurening inden for egen bedrift Forurening i nærområdet, dvs. de nærmeste naboer Forurening i fjernområdet, herunder enhver form for forurening af/risiko for forurening af drikkevandsressourcer VARIGHED Mindre end 1 uge 1 uge til 1 måned 1 3 måneder Over 3 måneder KRAV 1.8 OPBEVARINGSKAPACITET FOR HUSDYRGØDNING, AFGASSET VEGETABILSK BIOMASSE, ENSILAGESAFT OG RESTVAND BEMÆRKNINGER Husdyrbrug eller andre landbrugsbedrifter, der oplagrer husdyrgødning, skal have en opbevaringskapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringning kan ske i overensstemmelse med reglerne for anvendelse og udbringning af husdyrgødning. Siden 1. januar 1995 har alle husdyrbrug haft pligt til at indsende dokumentation for ejendommens opbevaringskapacitet til kommunen. Normalt sker det ved udarbejdelse af en kapacitetserklæring, men det kan også ske ved anden dokumentation f.eks. ved beregning af gødningsproduktionen på ejendommen. I de fleste tilfælde er kravene til opbevaringskapacitet derfor sagsbehandlet og godkendt af kommunen. 10

11 3 Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere krav til aftalernes udformning. 11 Opmærksomheden i kontrollen skal derfor særligt rettes mod tilfælde, hvor der er overløb eller synlige tegn på manglende opbevaringskapacitet f.eks. en fyldt møddingsplads eller beholder i perioden med forbud mod udbringning af husdyrgødning j.f. krav 1.13 eller i perioder, hvor der ikke kan udbringes husdyrgødning på grund af vejrlig eller afgrøder. Hvis du er i tvivl om der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen kan du bede om at se en kapacitetserklæring, bedriftens lagerregnskab for husdyrgødning eller lign. Hvis det ikke kan fremvises ved kontrollen eller eftersendes kan du evt. kontakte kommunen. Hvis en overtrædelse har medført en risiko for forurening af grundvandet eller en konkret forurening af grundvandet, skal det vurderes, om overtrædelsen også skal indberettes under krav 1.1. Hvis der konstateres forhold vedrørende ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, som medfører en risiko for forurening af grundvand eller forurening af grundvand, skal det indberettes under krav 1.1. Hvis aftale om levering af husdyrgødning til opbevaring på anden ejendom eller levering til fælles biogasanlæg, gødningsbehandlingsanlæg eller gødningsopbevaringsanlæg ikke foreligger på skrift, er kravet til opbevaringskapacitet ikke opfyldt. Leveringsaftalen kan indsendes som led i høringsprocessen, såfremt at den var gældende på kontroltidspunktet og ikke kunne forevises som nævnt ovenstående. Krav nr. 1.8 Opbevaringskapacitet for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand Delkrav 1. For husdyrbrug eller andre landbrugsbedrifter, der oplagrer husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse, skal opbevaringsanlæg for husdyrgødning have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne for anvendelse af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning skal dog mindst have en kapacitet svarende til 6 måneders tilførsel. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet vil normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel, dog normalt mindst 7 måneders tilførsel for kvægbrug, hvor mindst 2/3 af dyreenhederne udgøres af kvæg, og hvor dyrene går ude i sommerhalvåret. Kravet om opbevaringskapacitet kan opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftaler om levering af husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse til opbevaring på anden ejendom eller levering til fælles biogasanlæg, gødningsbehandlingsanlæg eller gødningsopbevaringsanlæg. Sådanne opbevaringsaftaler skal have en varighed af mindst 5 år3. 2. Tilførslen opgøres som den mængde husdyrgødning, der produceres i det givne tidsrum, beregnet ud fra, at dyrene er på stald, samt hvad der i øvrigt tilledes anlægget, herunder vaskevand og ensilagesaft. Ved opgørelsen kan gødning opbevaret som kompost eller fast gødning i markstak dog fraregnes. Såfremt der foreligger specielle forhold, eksempelvis hvor kødkvæg går ude en stor del af året, skal opbevaringskapaciteten minimum svare til den periode, hvor dyrene er på stald. 3. Anlæg, der udelukkende anvendes til opbevaring af ensilagesaft og restvand, skal have tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringning kan ske miljømæssigt forsvarligt.

12 Kravets relevans Kravet er relevant at kontrollere såfremt at bedriften anvender ovenstående type opbevaringsanlæg som led i landbrugsdriften eller har disse til rådighed. Indhold i kontrollen Dokumentation i form af billeder af en evt. forevist leveringsaftale, kapacitetserklæring, lagerregnskab eller lign. Er opbevaringskapaciteten tilstrækkelig iht. at udbringning kan ske i overensstemmelse med reglerne herfor? kan skriftlig(e) leveringsaftale(r) forevises? Går dyrene ude i sommerhalvåret? Ja, kapacitet = 7 mdr. / Nej, kapacitet = 9 mdr. omregningsfaktor; 1,5 m 3 staldgødning pr. m 2 møddingsbund (randbelægningen(2 m) indgår ikke i dette areal) E r der et usædvanligt spild af vand via afløb til beholder, som kan have betydning for gødningsbeholderens kapacitet? Anlæg, som udelukkende anvendes til opbevaring af ensilagesaft og restvand, skal også overholde reglerne ift. kapacitet og udbringning. UDFYLDELSE AF BEDØMMELSESSKEMA Alvor Ved en vurdering af alvoren af en overtrædelse skal der som udgangspunkt indgå, hvor mange måneders opbevaringskapacitet til husdyrgødning, der mangler. Den endelige bedømmelse af alvoren af overtrædelsen må dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold, fx om der som følge af overtrædelsen er sket overløb fra gyllebeholder med heraf følgende forurening af grundvand eller overfladevand, eller om der er risiko herfor. I denne vurdering vil også omfanget af overtrædelsen kunne indgå jf. nedenfor. Vedrørende udbringning af husdyrgødning henvises der til krav 1.13 og

13 Omfang Omfanget af en overtrædelse fastslås navnlig under hensyntagen til, om den har vidtrækkende virkning eller er begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en overtrædelse vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til, om forureningen eller risikoen for forurening kan konstateres på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (fx forurening af grundvand). Ved konstateres forstås her, at forureningen eller risikoen for forurening kan dokumenteres. Dokumentation af risikoen for forurening kan underbygges ved beregninger eller lignende. Vurdering af omfang er altid en konkret vurdering afhængig af bl.a. jordbundsforhold, afstand til dræn, søer, vandløb, grundvandsmagasiner, drikkevandsboringer, nitratfølsomt indvindingsopland m.m. og vejrforhold i perioden hvor overtrædelsen konstateres. Det vil formentlig være meget sjældent, at overtrædelse af krav 1.8 rækker ud over egen bedrift, dog jævnfør ovennævnte. Varighed Varigheden af en misligholdelse vurderes som udgangspunkt fra det tidspunkt, hvor misligholdelsen indtræder til det tidspunkt, hvor virkningen af misligholdelsen kan forventes at ophøre. Hvis ikke det er muligt at dokumentere eller fagligt vurdere, hvornår misligholdelsen er indtrådt, må varigheden fastlægges som perioden fra kontroltidspunkt til ophør af virkningen af det ulovlige forhold. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold, vil således kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en overtrædelse (fx udvidelse af opbevaringskapaciteten). SKEMA KRAV 1.8 OPBEVARINGSKAPACITET FOR HUSDYRGØDNING, AFGASSET VEGETABILSK BIOMASSE, ENSILAGE OG RESTVAND KARAKTER KRITERIUM 1 MEGET LILLE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 2 MINDRE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 3 VÆSENTLIG 4 MEGET STOR ALVOR Mangler opbevaringskapacitet til op til 1 måned Mangler opbevaringskapacitet til 1-2 måneder Mangler opbevaringskapacitet til over 2 måneder OMFANG Der er ikke konstateret en forurening Forurening inden for egen bedrift Forurening i nærområdet, dvs. de nærmeste naboer Forurening i fjernområdet, herunder enhver form for forurening af/risiko for forurening af drikkevandsressourcer VARIGHED Mindre end 1 uge 1 uge til 1 måned 1-3 måneder Over 3 måneder 13

14 KRAV NR. 1.9 OPBEVARING AF FAST HUSDYRGØDNING BEMÆRKNINGER Hvis en overtrædelse har medført en risiko for forurening af grundvandet eller en konkret forurening af grundvandet, skal det vurderes, om overtrædelsen også skal indberettes under krav 1.1. Hvis der konstateres forhold vedrørende ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, som medfører en risiko for forurening af grundvand eller forurening af grundvand, skal det indberettes under krav 1.1. Der gøres opmærksom på følgende byggeblad, der under visse betingelser, som fremgår eksplicit af byggebladet, dispenserer fra reglerne: Containere til opbevaring af fast gødning fra heste, mink m.v.. Delkrav 1. Oplagring af fast gødning må kun ske på møddinger, der er indrettet som angivet i delkrav 3, punkt a-f, eller i lukkede containere, placeret på et befæstet areal med tæthed, som angivet i delkrav 3, punkt e-g, og med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende.1 2. Opbevaringsanlæg for husdyrgødning skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Er møddingen begrænset af en randbelægning, må der ikke lægges gødning på denne. Møddingen skal i øvrigt benyttes på en sådan måde, at gødning ikke flyder uden for møddingen eller der er risiko herfor. 3. For opbevaringsanlæg til fast husdyrgødning gælder, at: a) Møddinger skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. b) Møddingsaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb. c) Møddingens sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 m. høj mur eller en 2 m. bred randbelægning. 4 d) Randbelægning og belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 % fald mod afløb. Møddingbund skal som minimum have 1 % fald mod afløb. e) Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. f) Møddingbund og sidebegrænsning skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne, dels fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning, dels fra den oplagrede gødning. g) Møddinger, lukkede containere til opbevaring af fast gødning og afløb fra møddinger skal renog vedligeholdes, herunder mod tæring, så de begrænser forurening fra dyreholdet til vandmiljøet. 4. For afløb fra opbevaringsanlæg til fast husdyrgødning gælder, at: a) Møddinger skal udføres således, at der er afløb fra laveste punkt, og at tilstopning undgås. b) Afløbet dimensioneres og udføres ifølge DS 432 Norm for afløbsinstallationer. c) Afløbet skal føres til en beholder. d) Afløb fra mødding og samle- og pumpebrønd 5 skal føres gennem tætte, lukkede ledninger. e) Afløb, der kommer under pumpetryk, skal udføres således, at de kan modstå påvirkninger fra pumpetrykket. f) Afløb med tilhørende brønde skal udføres af autoriserede kloakmestre i overensstemmelse med forskrifter for afløb, som er anført i bygningsreglementet. 4 Kommunalbestyrelsen kan tillade en anden form for begrænsning, der giver tilsvarende sikkerhed for opsamling af møddingsaften. 5 Overtrædelse der vedrører samle- og pumpebrønde, som har forbindelse til flere anlæg, for eksempel stald (krav 1.7) og mødding (krav 1.9), skal kun indberettes under det mest relevante krav 14

15 5. For opbevaring af fast gødning i marken gælder: Opbevaring af fast gødning i markmødding må kun ske efter kommunalbestyrelsens tilladelse. Kommunalbestyrelsen kan, for landbrugsejendomme i landsbyer, i særlige tilfælde tillade opbevaring af fast gødning i markmødding, hvis det godtgøres, at det ikke er muligt at opnå en miljømæssig tilfredsstillende opbevaring i tilknytning til staldene. En tilladelse skal være ledsaget af sådanne vilkår for placering, indretning og drift af markmøddingen, at der ikke opstår risiko for forurening af grundvandet, og at der ikke kan ske afledning til vandløb (herunder dræn), søer over 100 m²og kystvande. For markmøddinger gælder i øvrigt afstandskrav som for nævnt i note 6 6. Kravets relevans Kravet er relevant, at kontrollere, når der findes opbevaringsanlæg på eller i tilknytning til bedriften. Kravet er relevant, at indberette når bedriften oplagrer fast gødning eller har rådighed over sådanne opbevaringsanlæg, som et led i driften. Indhold i kontrollen Oplagres fast gødning korrekt ift. kravteksten dvs. i/på opbevaringsanlæg og ikke andre steder? Er afløbsforhold, placering af fast gødning på mødding og i containere samt tæthed af det befæstede areal korrekt? Er der risiko for at gødning flyder uden for opbevaringsanlægget pga. manglende tømning eller er det allerede sket? Er der gødning på randbelægning omkring møddingen? Benyttes møddingen på en måde, så gødning flyder uden for møddingen eller er der risiko herfor? Løber der overfladevand fra omkringliggende arealer eller tage ind på opbevaringsanlægget? Bortledes møddingssaft gennem afløb eller er afløbet tilstoppet dvs. løber der møddingssaft andre steder hen end til afløb? Er møddingens sidebegrænsning korrekt dvs. min. 1 meter høj mur eller 2 meter bred randbelægning(obs.- se krav 2!)? Hvis ikke, har landbruger så dokumentation for tilladelse fra kommunalbestyrelsen til anden form for begrænsning, der giver tilsvarende sikkerhed for opsamlingen af møddingssaften? Har randbelægning og belægning ved indkørsel et fald på minimum 3 % mod afløb dvs. løber møddingssaft i afløb fra randbelægning og ved indkørsel? Har møddingsbund er fald på minimum 1 % mod afløb dvs. løber møddingssaft mod afløb på dette areal? 6 Stalde og lignende indretninger til dyr, samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning skal opfylde afstandskravene i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 8, stk. 1 nr. 1-3) 1) Til ikke almene vandforsyningsanlæg 25 m, 2) Til almene vandforsyningsanlæg 50 m, 3) Til vandløb (herunder dræn) og søer 15 m. Afstandskrav til offentlig vej, privat fællesvej, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på samme ejendom og naboskel indgår ikke i bedømmelse af manglende overensstemmelse med krav De indgår ikke i Nitratdirektivet. 15

16 Er møddingsbund og sidebegrænsning udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt dvs. er de tætte, ligger der møddingssaft udenfor opbevaringsanlægget? Er møddingsbund og sidebegrænsning udført således, at de kan modstå påvirkninger fra driften(køretøjer samt redskaber) og af den oplagrede gødning? Er opbevaringsanlæg (mødding, lukkede containere) og afløb ren- og vedligeholdte - herunder mod tæring? Er der afløb fra det laveste punkt i opbevaringsanlægget dvs. løber møddingssaften i afløbet eller er der andre punkter, hvor møddingssaften samles? Er afløbet udført således at tilstopning undgås er konstruktionen og udførelsen af afløb hensigtsmæssigt ift. placering af oplag af gødning samt drift af opbevaringsanlæg, således at tilstopning undgås? Er dimensioneringen af afløbet korrekt (jf. DS 432 Norm for afløbsinstallationer)? Føres afløb til korrekt beholder dvs. føres afløb til f.eks. møddingssaftbeholder eller lignende? Føres afløb fra mødding samt samle- og pumpebrønd via tætte, lukkede ledninger dvs. foregår afløb via åbne, utætte kanaler eller render? Kan afløb modstå pumpetryk dvs. er udførelsen og materialevalget hensigtsmæssigt, således at pumpetrykkets påvirkning af materialerne ikke nedsætter eller ødelægger deres funktion? Er afløb og tilhørende brønde udført af autoriseret kloakmester i overensstemmelse med forskrifter for afløb i bygningsreglementet? dvs. spørg landbrugeren om udførelsen af afløb og brønde. Fast gødning må kun opbevares i marken med tilladelse fra kommunalbestyrelsen dvs. spørg landbrugeren om denne har fast gødning liggende i marken OG har en tilladelse til dette? HAR landbrugeren en markmødding, så undersøg om afstandskravene (anført i note 6) er overholdt? UDFYLDELSE AF BEDØMMELSESSKEMA DELKRAV 1-2 VEDR. DRIFT AF MØDDINGER OG OPBEVARINGSANLÆG FOR HUSDYRGØDNING Alvor Ved en vurdering af alvoren af en overtrædelse skal det som udgangspunkt indgå, hvor meget fast gødning (m3), der ikke oplagres på møddinger, i lukkede containere eller i markmødding med tilladelse fra kommunalbestyrelsen, eller hvor stor en mængde fast gødning/gødningssaft, der er løbet uden for møddingspladsen som følge af manglende afløb(delkrav 1), samt hvor stor en mængde (m3) fast gødning der er løbet over mødding og container, grundet manglende tømning (delkrav 2). Den endelige bedømmelse af alvoren af overtrædelsen må dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold, fx om fast gødning er opbevaret uforsvarligt, herunder om der er sket en forurening af grundvand eller overfladevand, eller om der er fremkaldt risiko herfor. I denne vurdering vil også omfanget af overtrædelsen kunne indgå jf. nedenfor. 16

17 Vedrørende mangler i forbindelse med afløb opbevaring af fast/husdyrgødning henvises til delkrav 1. Vedrørende indretning (herunder udførelse/indretning samt drift og vedligehold) af opbevaringsanlæg til fast husdyrgødning henvises til delkrav 3. Vedrørende (herunder udførelse/indretning samt drift og vedligehold af) afløb fra opbevaringsanlæg til fast gødning henvises til delkrav 4. Vedrørende tilladelse til opbevaring af fast gødning i markmødding henvises til delkrav 5. Omfang Omfanget af en overtrædelse fastslås navnlig under hensyntagen til, om den har vidtrækkende virkning eller er begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en overtrædelse vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til, om forureningen eller risikoen for forurening kan konstateres på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (f.eks. forurening af grundvand). Ved konstateres forstås her, at forureningen eller risikoen for forurening kan dokumenteres. Dokumentation af risikoen for forurening kan underbygges ved beregninger eller lignende. Vurdering af omfang er altid en konkret vurdering afhængig af bl.a. jordbundsforhold, afstand til dræn, søer, vandløb, grundvandsmagasiner, drikkevandsboringer, nitratfølsomt indvindingsopland m.m. og vejrforhold i perioden hvor overtrædelsen konstateres. Desuden skal der tages hensyn til kvælstofindholdet i den type gødning, som overtrædelsen vedrører. Varighed Varigheden af en misligholdelse vurderes som udgangspunkt fra det tidspunkt, hvor misligholdelsen indtræder til det tidspunkt, hvor virkningen af misligholdelsen kan forventes at ophøre. Hvis ikke det er muligt at dokumentere eller fagligt vurdere, hvornår misligholdelsen er indtrådt, må varigheden fastlægges som perioden fra kontroltidspunkt til ophør af virkningen af det ulovlige forhold. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold, vil således kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en overtrædelse (fx reparation af afløb). SKEMA KRAV 1.9 DELKRAV 1-2 VEDR. DRIFT AF MØDDINGER OG OPBEVARINGSANLÆG FOR HUSDYRGØDNING KARAKTER KRITERIUM 1 MEGET LILLE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 2 MINDRE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 3 VÆSENTLIG 4 MEGET STOR ALVOR < 1/2 m 3 1/2 2 m m 3 > 5 m 3 17

18 KARAKTER KRITERIUM 1 MEGET LILLE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 2 MINDRE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 3 VÆSENTLIG 4 MEGET STOR OMFANG Der er ikke konstateret en forurening Forurening inden for egen bedrift Forurening i nærområdet, dvs. de nærmeste naboer Forurening i fjernområdet, herunder enhver form for forurening af/risiko for forurening af drikkevandsressourcer VARIGHED Mindre end 1 uge 1 uge til 1 måned 1 3 måneder Over 3 måneder UDFYLDELSE AF BEDØMMELSESSKEMA DELKRAV 3-4 VEDR. INDRETNINGEN OG DRIFT AF OPBEVARINGSANLÆG TIL FAST HUSDYRGØDNING OG AFLØB HERFRA Alvor Ved en vurdering af alvoren af en overtrædelse skal det som udgangspunkt indgå, hvor mange overtrædelser der er tale om for så vidt angår indretning og drift af opbevaringsanlæg til fast husdyrgødning. Hvert punkt under delkrav 3 (a-g) og 4 (a-f) udgør 1 overtrædelse. Hvis der indgår flere elementer i et punkt, skal blot ét af elementerne under punktet være overtrådt for, at der foreligger 1 overtrædelse. Den endelige bedømmelse af alvoren af overtrædelsen må dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold, fx om der er sket en forurening af grundvand eller overfladevand, eller om der alene er risiko herfor. I denne vurdering vil også omfanget af overtrædelsen kunne indgå, jf. nedenfor. Omfang Omfanget af en overtrædelse fastslås navnlig under hensyntagen til, om den har vidtrækkende virkning eller er begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en overtrædelse vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til, om forureningen eller risikoen for forurening kan konstateres på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (fx forurening af grundvand). Ved konstateres forstås her, at forureningen eller risikoen for forurening kan dokumenteres. Dokumentation af risikoen for forurening kan underbygges ved beregninger eller lignende. Vurdering af omfang er altid en konkret vurdering afhængig af bl.a. jordbundsforhold, afstand til dræn, søer, vandløb, grundvandsmagasiner, drikkevandsboringer, nitratfølsomt indvindingsopland m.m. og vejrforhold i perioden hvor overtrædelsen konstateres. 18

19 Varighed Varigheden af en misligholdelse vurderes som udgangspunkt fra det tidspunkt, hvor misligholdelsen indtræder til det tidspunkt, hvor virkningen af misligholdelsen kan forventes at ophøre. Hvis ikke det er muligt at dokumentere eller fagligt vurdere, hvornår misligholdelsen er indtrådt, må varigheden fastlægges som perioden fra kontroltidspunkt til ophør af virkningen af det ulovlige forhold. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold, vil således kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en overtrædelse (fx reparation af møddingsplads). SKEMA KRAV 1.9, DELKRAV 3-4 VEDR. INDRETNINGEN OG DRIFT AF OPBEVARINGSANLÆG TIL FAST HUSDYRGØDNING OG AFLØB HERFRA KARAKTER KRITERIUM 1 MEGET LILLE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 2 MINDRE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 3 VÆSENTLIG 4 MEGET STOR ALVOR 1 overtrædelse 2 overtrædelser 3 overtrædelser og derover OMFANG Der er ikke konstateret en forurening Forurening inden for egen bedrift Forurening i nærområdet, dvs. de nærmeste naboer Forurening i fjernområdet, herunder enhver form for forurening af/risiko for forurening af drikkevandsressourcer VARIGHED Mindre end 1 uge 1 uge til 1 måned 1 3 måneder Over 3 måneder UDFYLDELSE AF BEDØMMELSESSKEMA DELKRAV 5 VEDR. FAST GØDNING I MARKEN Alvor Ved en vurdering af alvoren af en overtrædelse skal det som udgangspunkt indgå, om der kunne have været givet tilladelse til opbevaring af fast gødning i markmødding, såfremt der var blevet søgt herom. 19

20 Omfang Omfanget af en overtrædelse fastslås navnlig under hensyntagen til, om den har vidtrækkende virkning eller er begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en overtrædelse vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til, om forureningen eller risikoen for forurening kan konstateres på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (fx forurening af grundvand). Ved konstateres forstås her, at forureningen eller risikoen for forurening kan dokumenteres. Dokumentation af risikoen for forurening kan underbygges ved beregninger eller lignende. Vurdering af omfang er altid en konkret vurdering afhængig af bl.a. jordbundsforhold, afstand til dræn, søer, vandløb, grundvandsmagasiner, drikkevandsboringer, nitratfølsomt indvindingsopland m.m. og vejrforhold i perioden hvor overtrædelsen finder sted. Varighed Varigheden af en misligholdelse vurderes som udgangspunkt fra det tidspunkt, hvor misligholdelsen indtræder til det tidspunkt, hvor virkningen af misligholdelsen kan forventes at ophøre. Hvis ikke det er muligt at dokumentere eller fagligt vurdere, hvornår misligholdelsen er indtrådt, må varigheden fastlægges som perioden fra kontroltidspunkt til ophør af virkningen af det ulovlige forhold. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold, vil således kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en overtrædelse (fx indhentning af fornødne tilladelser). SKEMA KRAV 1.9, DELKRAV 5 VEDR. FAST GØDNING I MARKEN KARAKTER KRITERIUM 1 MEGET LILLE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 2 MINDRE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 3 VÆSENTLIG 4 MEGET STOR ALVOR Har ikke tilladelse, men har søgt om tilladelse og kan få det Har ikke tilladelse, men kan få det Har ikke tilladelse og kan ikke få det, men iværksætter øjeblikkeligt undersøgelse og afhjælpning af forureningen Har ikke tilladelse og kan ikke få det OMFANG Der er ikke konstateret en forurening Forurening inden for egen bedrift Forurening i nærområdet, dvs. de nærmeste naboer Forurening i fjernområdet, herunder enhver form for forurening af/risiko for forurening af drikkevandsressourcer 20

21 KARAKTER KRITERIUM 1 MEGET LILLE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 2 MINDRE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 3 VÆSENTLIG 4 MEGET STOR VARIGHED Overtrædelse bringes til ophør indenfor almindelig sagsbehandlingstid hos kommunalbestyrelsen (Dvs. ca. 14 dage). M.a.o. forsinkes sagsbehandlingen ikke som følge af, at ansøger ikke bidrager i nødvendigt omfang til at oplyse sagen. Afhjælpningen sker inden 14, som er fristen for at søge tilladelse. Karakteren 2 kan kun benyttes, hvis der kan gives tilladelse Der sker afhjælpning inden 3 måneder. Afhjælpning kan ikke ske inden 3 måneder. Karakteren 1 kan kun benyttes, hvis der kan gives tilladelse 21

22 KRAV NR OPBEVARING AF KOMPOST I MARKEN BEMÆRKNINGER Ved kompost forstås dybstrøelse, som er omsat i stalden eller på en møddingsplads. For kompost, der opbevares i marken, skal tørstofprocenten være mindst 30 % for ethvert delparti. Dybstrøelse, der har ligget i en stald i mindst 3-4 måneder i gennemsnit, vil ofte være så kompostlignende, at det kan opbevares i marken som kompost. Dybstrøelse fra fjerkræstalde kan være kompostlignende og dermed opfylde tørstofkravet, allerede efter 1-2 måneder. Til overdækning skal benyttes vandtæt materiale, fx plastfolie eller vandtæt presenning. Dybstrøelse fra svinestalde uden separat gødeareal kan ikke uden videre opbevares i markstakke. Svin fordeler ikke gødningen naturligt over hele måtten, som fx kvæg gør, men gøder i stedet i afgrænsede områder. Der er derfor risiko for, at gødningsmåtten bliver uhomogen med områder, hvor tørstofindholdet er betydeligt under 30 %. For at modvirke risikoen for udvaskning fra markstakke fra sådanne stalde, skal der udlægges betydelige mængder halm på jorden under markstakken, fx et lag svarende til et stempelslag af en bigballe. I svinestalde med separat gødeareal afsættes en meget stor del af gødningen her, og dybstrøelsen i lejearealet bliver mere homogen og tør. Den kompostlignende gødning fra lejearealet kan dermed umiddelbart opbevares i markstak, mens gødningen fra det separate gødeareal ikke kan opbevares i markstak. Gødningsmåtten fra kalve- og svinehytter skal først komposteres, inden den lægges i markstak. Hvis overtrædelsen har medført en risiko for forurening af grundvandet eller en konkret forurening af grundvandet, skal det vurderes, om overtrædelsen også skal indberettes under krav 1.1. Hvis der konstateres forhold vedrørende ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, som medfører en risiko for forurening af grundvand eller forurening af grundvand, skal det indberettes under krav 1.1. Med opbevaring i marken menes, at markstakken opbevares på et areal, hvor der efterfølgende dyrkes en afgrøde, som også høstes. Markstakken skal overdækkes straks efter udlægning. Dette gælder også, selvom udlægningen foregår i et gødningshus eller lign. En midlertidig opbevaring af kompost på marken i op til en uge i forbindelse med udbringning betragtes dog ikke som en egentlig oplagring og er derfor ikke omfattet af krav om overdækning. Markstakken skal således være overdækket på alle andre tidspunkter. Der gøres opmærksom på, at byggeblad om opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak under visse betingelser, som eksplicit fremgår af byggebladet, dispenserer fra reglerne. Du kan læse mere om kravene til opbevaring af kompost i marken og krav til overdækning her: Opbevaring af kompost i marken Delkrav 1. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 % må oplagres i marken. Oplaget skal opfylde afstandskravene 7 og må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand. Markstakken skal overdækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning. Kompost må højest 7 Stalde og lignende indretninger til dyr, samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning skal opfylde afstandskravene i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 8, stk. 1 nr. 1-3) 1) Til ikke almene vandforsyningsanlæg 25 m, 2) Til almene vandforsyningsanlæg 50 m, 3) Til vandløb (herunder dræn) og søer 15 m. Afstandskrav til offentlig vej, privat fællesvej, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på samme ejendom og naboskel indgår ikke i bedømmelse af manglende overensstemmelse med krav De indgår ikke i Nitratdirektivet. 22

23 oplagres samme sted i marken i 12 måneder, og en markstak må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år. Kravets relevans Kravet er relevant at kontrollere, såfremt at bedriften har en markstak af kompost fra dybstrøelse eller har en sådan til rådighed som led i landbrugsproduktionen. Indhold i kontrollen Som anført ovenstående så følges Miljøstyrelsens tolkning af kompost i KO-sammenhænge og derfor er kompost defineret som omsat dybstrøelse jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Komposten (hele oplaget ikke kun dele deraf) skal have et tørstofindhold på mindst 30 % - dvs. består hele oplaget af omsat dybstrøelse med korrekt tørstofindhold? Er afstandskravene (jf. note 6) overholdt? Medfører oplaget risiko for forurening eller konkret forurening af grund- eller overfladevand? Oplaget skal overdækkes straks dvs. er oplaget overdækket? oplaget må være uoverdækket i op til 1 uge i perioder, hvor udbringning foretages. Hvor længe har oplaget været placeret på denne lokalitet(max. 12 mdr.)? dvs. tjek tilgængelige luftfotos. Har der været placeret et oplag på denne lokalitet inden for de sidste 5 år? dvs. tjek tilgængelige luftfotos. UDFYLDELSE AF BEDØMMELSESSKEMA Alvor Ved en vurdering af alvoren af en overtrædelse for oplagring af kompost i marken skal det som udgangspunkt indgå, hvor mange af afstandskravene, der er overskredet for så vidt angår afstand til enkelt vandindvindingsanlæg, fælles vandindvindingsanlæg og til vandløb (herunder dræn) og søer. Desuden skal det indgå i vurderingen, om der er sket en forurening, eller om der alene er fremkaldt risiko herfor. Den endelige bedømmelse af alvoren af overtrædelsen må dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold. I denne vurdering vil også omfanget af overtrædelsen kunne indgå, jf. nedenfor. Afstandskrav: Til enkelt vandindvindingsanlæg: Til fælles vandindvindingsanlæg: Til vandløb (herunder dræn) og søer: 25 m 50 m 15 m Afstandskravene skal opfyldes hver for sig. 23

24 Hvis tørstofindholdet er under 30 %, bedømmes overtrædelsen efter krav 1.9 Opbevaring af fast husdyrgødning. Omfang Omfanget af en overtrædelse fastslås navnlig under hensyntagen til, om den har vidtrækkende virkning eller er begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en overtrædelse vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til, om forureningen eller risikoen for forurening kan konstateres på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (fx forurening af grundvand). Ved konstateres forstås her, at forureningen eller risikoen for forurening kan dokumenteres. Dokumentation af risikoen for forurening kan underbygges ved beregninger eller lignende. Vurdering af omfang er altid en konkret vurdering afhængig af bl.a. jordbundsforhold, afstand til dræn, søer, vandløb, grundvandsmagasiner, drikkevandsboringer, nitratfølsomt indvindingsopland m.m. og vejrforhold i perioden, hvor overtrædelsen konstateres. Varighed Varigheden af en misligholdelse vurderes som udgangspunkt fra det tidspunkt, hvor misligholdelsen indtræder til det tidspunkt, hvor virkningen af misligholdelsen kan forventes at ophøre. Hvis ikke det er muligt at dokumentere eller fagligt vurdere, hvornår misligholdelsen er indtrådt, må varigheden fastlægges som perioden fra kontroltidspunkt til ophør af virkningen af det ulovlige forhold. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold, vil således kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en overtrædelse (fx bortskaffelse af husdyrgødning, som ikke kan betegnes som kompost jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen). SKEMA KRAV 10 1 KARAKTER MEGET LILLE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED KRITERIUM 2 MINDRE BETYDNING I FORHOLD TIL FORMÅL MED 3 VÆSENTLIG 4 MEGET STOR 24

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning.

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Kronholt Krøjgårdvej 25 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8058 peter.refsgaard@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-268-15

Læs mere

Faginstruks for KO - Miljø og Foderhygiejne. Version marts, 2016

Faginstruks for KO - Miljø og Foderhygiejne. Version marts, 2016 Faginstruks for KO - Miljø og Foderhygiejne Version marts, 2016 1 Indholdsfortegnelse 1.1 STOFFER, DER KAN FORURENE GRUNDVAND... 5 1.7 - INDRETNING AF STALDE OG LIGNENDE... 13 1.8 - OPBEVARINGSKAPACITET

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 1) Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 11, 7 a, stk. 1, 13 og 16, 19, stk. 5, 67, 73, 80, 90 og 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 2015 Januar 2015 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Foto: Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug - opbevaring af ensilage og foder

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug - opbevaring af ensilage og foder Alex Andersen Smedagervej 39 6392 Bolderslev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 12-02-2016 Sagsnr.: 07/49477 Dokumentnr.: 24 Ejendom: 14451 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.:

Læs mere

VEJLEDNING OM HESTEHOLD

VEJLEDNING OM HESTEHOLD VEJLEDNING OM HESTEHOLD - til dig, der har mere end fire heste mest Miljøregler for indretning og drift af hestehold. Vejledningen er lavet af: Odder Kommune Miljøregler Når du har mere end fire heste

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03

Læs mere

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug Opbevaring af ensilage og foder

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug Opbevaring af ensilage og foder Peter Torp Jepsen Hydevadvej 34 Hønkys 6230 Rødekro Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 24-02-2016 Sagsnr.: 07/51992 Dokumentnr.: 37 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

Bilag 7. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Bilag 7. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning Bilag til miljøgodkendelse af Klosterhedevej 25, Struer Kommune Bilag 1. Udspredningsarealer Bilag 2. Ejendommen ift. naboer og 3 Bilag 3. Udspredningsarealer og 7-arealer Bilag 4. Udspredningsarealer

Læs mere

Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning 1 Titel: Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Læs mere

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelsen betyder, at Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler kun må ske på det areal, der skal sprøjtes

Læs mere

MILJØ, FODERHYGIEJNE, MÆRKNING OG REGISTERING

MILJØ, FODERHYGIEJNE, MÆRKNING OG REGISTERING FAGINSTRUKS MILJØ 2017 MILJØ, FODERHYGIEJNE, MÆRKNING OG REGISTERING INSTRUKS TIL KO-KONTROL 1. februar 2017 Captia-link : 16-571-000002 ISBN 978-87-7120-803-0 2017 Foto SkyFis 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FAGINSTRUKS

Læs mere

Henvendelse skal ske på mail: landbrug@aabenraa.dk. Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676

Henvendelse skal ske på mail: landbrug@aabenraa.dk. Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Hans Jørgen Hansen Hygum Gamle Kirkevej 36 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-12-2015 Sagsnr.: 07/35053 Dok.løbenr.: Kontakt: Helle Lund Daabeck

Læs mere

Basistilsyn 2015 på Noldevej 29

Basistilsyn 2015 på Noldevej 29 Basistilsyn 2015 på Noldevej 29 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017, husdyrbrugsloven samt miljøbeskyttelsesloven.

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Oluf Martin Martensen Hejselvej 7 6372 Bylderup-Bov Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Erhverv J.nr. MST-12412-00073 Ref. lisvi Den 22. september 2015. Notat om foreslåede ændringer i forhold til den gældende husdyrgødningsbekendtgørelse

Erhverv J.nr. MST-12412-00073 Ref. lisvi Den 22. september 2015. Notat om foreslåede ændringer i forhold til den gældende husdyrgødningsbekendtgørelse Erhverv J.nr. MST-12412-00073 Ref. lisvi Den 22. september 2015 Notat om foreslåede ændringer i forhold til den gældende husdyrgødningsbekendtgørelse Bekendtgørelsesudkastet indeholder følgende nye elementer:

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer 1 - - følgebrev til miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CLAUS NØRGAARD LINDE Miljøtilsyn på, Kommune har d. 16. december

Læs mere

AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGT FOR ETABLERING AF KALVEHYTTER PÅ KVÆGBRUGET LILLE VEDBØLVEJ 6 6500 VOJENS

AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGT FOR ETABLERING AF KALVEHYTTER PÅ KVÆGBRUGET LILLE VEDBØLVEJ 6 6500 VOJENS AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGT FOR ETABLERING AF KALVEHYTTER PÅ KVÆGBRUGET LILLE VEDBØLVEJ 6 6500 VOJENS 12 stk. 3 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. 17.

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

1.1 Stoffer, der kan forurene grundvand

1.1 Stoffer, der kan forurene grundvand 1.1 Stoffer, der kan forurene grundvand 1. DELKRAV 1. Stoffer, der kan forurene grundvand, og som fremgår af liste I eller II, må ikke uden tilladelse, direkte eller indirekte, udledes til grundvandet.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Klage over sagsbehandlingen omkring din møddingsplads

Klage over sagsbehandlingen omkring din møddingsplads Niels Christian Blumensaadt Valdemarsgade 43 Ørslevvej 141 Postboks 200 4760 Vordingborg 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 12/14633 Dokumentnr.: 138498/13 Sagsbehandler: Ulla

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Overblåkrog 3

Tilsynsrapport 2015 på Overblåkrog 3 Tilsynsrapport 2015 på Overblåkrog 3 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside. Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v. J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014 Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.)./. Miljøstyrelsen sender herved udkast til ændringsbekendtgørelse af

Læs mere

Bilag 2. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Bilag 2. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning Bilag til revurdering af miljøgodkendelse af Hestbækvej 21, Struer Kommune Bilag 1. Bedriften ift. naboer og 3 og 7 Bilag 2. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning

Læs mere

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup Ændring af vilkår omkring miljøteknologi CVR. Nr. 29525757 Den 11. februar 2014 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold Dagens talere LandboNord Økologimøde den 26. maj 2016 Dagsorden Hvad vil det sige at blive økolog? Hvad vil det sige at blive økolog? Reglerne Planteavl Husdyrhold Afgræsning Hvad skal der ske i praksis?

Læs mere

Byggeblad til økologiske slagtekyllinger.

Byggeblad til økologiske slagtekyllinger. Byggeblad til økologiske slagtekyllinger. Indretning og flytning af mobile huse til slagtekyllinger S:\0000\5435\Bygg\070122_CAF Byggeblad.doc Formål Beskrivelse af produktionen Økologisk vs. konventionel

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Hans Jesper Hansen Skyttehusvej 5 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Niels.orvad@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 1. juli 2015 Center for Teknik og Miljø Sagsnummer:

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Vejledning. Til indretning af boringer. September 2014. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8

Vejledning. Til indretning af boringer. September 2014. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Vejledning Til indretning af boringer September 2014 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold 2011 Vejledning om hestehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 01-03-2011 Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone eller i sommerhusområder. Det er heller ikke tilladt at holde heste i landzoneområder

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Ansøgning Etablering af pileanlæg

Ansøgning Etablering af pileanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr.

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Teknik og Miljøforvaltningen 2008. Regulativ. for visse ikke erhvervsmæssige dyrehold i Slagelse Kommune

Teknik og Miljøforvaltningen 2008. Regulativ. for visse ikke erhvervsmæssige dyrehold i Slagelse Kommune Teknik og Miljøforvaltningen 2008 Regulativ for visse ikke erhvervsmæssige dyrehold i Slagelse Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 5. marts 2015 CVR-nummer 28680872 P-nummer 1011255767 e-doc journal nr. 13/020946 Virksomhed Bånlev Biogas A/S

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Bilag 1 Standard ansøgningsskema

Bilag 1 Standard ansøgningsskema Bilag 1 Standard ansøgningsskema Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Pileanlæg opbygget som anført i "Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 pe"

Læs mere

Vurdering af beholder

Vurdering af beholder Beholder beliggenhed Adresse Vurdering af beholder SKEMA 2 Postnummer og postdistrikt Omfattet af eftersyn Normaleftersyn 5 års kontrol 10 års kontrol Indstillet til supplerende eftersyn Supplerende eftersyn

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3-11. februar 2014 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 15. oktober 2013

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev.

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_CONAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» «VEDR» Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 info@herningvand.dk www.herningvand.dk 30. november 2015 Kære beboer på Friskolevej,

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

Har du heste? Her er lidt om krav og miljøregler til hestehold

Har du heste? Her er lidt om krav og miljøregler til hestehold Har du heste? Her er lidt om krav og miljøregler til hestehold 2 3 Hvor må man holde hest Anmeldelse af hestehold Hvornår er et hestehold erhvervsmæssigt dyrehold? Krav til indretning af stalde, møddinger,

Læs mere

LANDBRUGSTILSYN. Ejers adresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde Dato for forrige tilsyn: 18. november Basistilsyn

LANDBRUGSTILSYN. Ejers adresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde Dato for forrige tilsyn: 18. november Basistilsyn 1 of 6 LANDBRUGSTILSYN Tilsynsadresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde Dato for tilsyn: 12.5.2016 Ejer: Jørgen Aaby Rasmussen Tidsforbrug på ejd.: 30 min Ejers adresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde Dato

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

dage

dage 1529903715/45081 Hans Otto Ewers Kær Bygade 70 6400 Sønderborg Miljøtilsyn på husdyrbruget - Kær Bygade 70 og Nørremark 22, 6400 Sønderborg Ved tilsyn den 12-10-2015 gennemgik jeg miljøforholdene på ejendommene.

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

3. Angivelse af karakter. (risikoscore) tilsynets

3. Angivelse af karakter. (risikoscore) tilsynets 11091427 Henning Hovslundvej 6230 Rødekro Sørensen 15 Gammelgård Miljø Skelbækvej 6200 Tlf.: Dato: Sagsnr.: Dok.løbenr.: Tilsynsrapport Da gjort udførelse. JF. De en dele kap. på nye af 3. kommunens rapporten

Læs mere

Jimmi Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st. 9750 Østervrå. Rettelse til Miljøtilsyn med Bjergetsvej 11, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Jimmi Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st. 9750 Østervrå. Rettelse til Miljøtilsyn med Bjergetsvej 11, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Jimmi Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st. 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Rettelse

Læs mere

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning Miljøafdelingen Hundehold Vejledning Hundehold Der skelnes i miljølovgivningen mellem erhvervsmæssigt og ikke erhvervsmæssigt hundehold. Det er udelukkende hundeholdets karakter og antallet af hunde der

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af husspildevand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af husspildevand Ansøgning om tilladelse til nedsivning af husspildevand 1. Adresse Matrikel nr. 2. Ansøgningen vedrører: Nyanlæg Fornyelse af eksisterende anlæg Lovliggørelse af eksist anlæg 3. Spildevandsanlægget skal

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Kvægbrug på Over Søen 74, 9460 Brovst

Kvægbrug på Over Søen 74, 9460 Brovst Kvægbrug på Over Søen 74, 9460 Brovst Offentliggørelse 15. maj 2009 1 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Over Søen 74. Ulrik Frost har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Over Søen

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

af plantebeskyttelsesmidler.

af plantebeskyttelsesmidler. BEK nr 906 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00145 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 11. juli 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2

Læs mere

Venlig hilsen. Jørn Nissen Petersen. Emil Bonnichsen Petersen Noldevej Bylderup-Bov. Tilsynsrapport 2016 på Noldevej 10

Venlig hilsen. Jørn Nissen Petersen. Emil Bonnichsen Petersen Noldevej Bylderup-Bov. Tilsynsrapport 2016 på Noldevej 10 Emil Bonnichsen Petersen Noldevej 10 6372 Bylderup-Bov Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 30-03-2016 Sagsnr.: 07/52762 Dokumentnr.: 27 Ejendom: 13861 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg

Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg Lars Poulsen Grumstrupvej 14 8732 Hovedgård Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune har d. 21. februar 2014 modtaget en ansøgning om tillæg

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: cop@dlgtele.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Brønderslevvej 197 i henhold til

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 12-11-2015 - Bjarne Paulsen, Adelvej 31, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 12-11-2015 - Bjarne Paulsen, Adelvej 31, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Indledning (evt.) Indberetning er lavet ud fra de oplysninger som Holbæk Kommune

Læs mere

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner.

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. 1.1 Parter og myndighedsforhold Denne aftale omhandler samarbejdet mellem

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere