ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den SEK(2010) 934 endelig C7-0204/10 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om typegodkendelseskrav til landbrugskøretøjer Resumé af konsekvensanalysen {KOM(2010) 395} {SEK(2010) 933} DA DA

2 RESUMÉ I løbet af de seneste 35 år er der med udgangspunkt i et grundlæggende dokument om harmonisering (direktiv 74/150/EØF) blevet udviklet et typegodkendelsessystem for landbrugskøretøjer, der sikrer passende grænser for færdselssikkerhed og miljøbeskyttelse. Nu skal det moderniseres, rationaliseres, forenkles og gennemføres. 1. PROBLEMAFGRÆNSNING Kommissionen har identificeret tre hovedproblemer i forbindelse med de nuværende bestemmelser om typegodkendelse af landbrugskøretøjer: 1.1. Mangel på juridisk og lovgivningsmæssig klarhed samt byrdefuld forvaltning Det eksisterende system for landbrugskøretøjer anses for at være for komplekst, hvilket indebærer, at der er plads til forenkling og international harmonisering. Det forudsættes, at dette forslag i princippet ikke omfatter en stramning af eksisterende tekniske krav. Typegodkendelsessystemet for landbrugskøretøjer har udviklet sig indholdsmæssigt i de seneste 35 år: fra at være et system baseret på eksisterende nationale krav og designet til at tillade fri handel mellem medlemsstaterne til at være et system baseret på obligatorisk typegodkendelse af hele køretøjer (WVTA) for de fleste køretøjsklasser med henblik på at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og sikkerhed samt miljøet. Herudover indeholder mange direktiver henvisninger til internationale regulativer og standarder, f.eks. fra FN/ECE, der skal ændres. I sidste instans fører uensartetheden i de forskrifter, der vedrører typegodkendelse af landbrugskøretøjer, til en mangel på juridisk og lovgivningsmæssig klarhed. Industrien og myndighederne skal have kendskab til omkring 60 direktiver og sikre sig, at de er opmærksomme på og anvender eventuelle ændringer til internationale standarder. Det kan være en byrdefuld proces og resultere i yderligere omkostninger for myndighederne og industrien. Denne situation er navnlig et problem for SMV'er, der opererer på dette marked. Som en generel ramme er typegodkendelsessystemet anerkendt som et effektivt middel til at tackle forskellige aspekter (færdsels- og arbejdssikkerhed samt miljø). Mange interessenter har opfordret Kommissionen til at forenkle de lovgivningsmæssige rammer for at opnå en mindre byrdefuld og mindre tidskrævende tilgang til typegodkendelse Ressourcekrævende gennemførelse uden merværdi Rammedirektivet og dets særskilte direktiver omfatter tekniske krav, der skal overholdes ved udstedelse af EF-typegodkendelse. De dispositive bestemmelser i direktiverne og bilagene hertil er meget detaljerede og overlader stort set ikke noget spillerum til medlemsstaternes skøn ved gennemførelsen heraf. Derfor henviser nogle medlemsstater direkte til disse direktiver, mens andre udarbejder helt ny lovgivningstekst, der skal gennemføre disse krav korrekt. Ved gennemførelsen heraf anvendes der ressourcer hos de nationale myndigheder, uden at der opnås nogen merværdi med hensyn til sikkerhed eller miljøbeskyttelse Det indre markeds funktion Kravene i henhold til rammedirektivet har været obligatoriske siden 1. juli 2005 for alle nye typer af traktorer i klasse T1, T2 og T3 og vil være obligatoriske for alle nye traktorer i disse klasser fra 1. juli For de resterende klasser af køretøjer (T4, T5, C, R og S) er EF-typegodkendelse af hele køretøjer endnu ikke obligatorisk. For bestemte klasser er den valgfri, dvs. efter fabrikanternes valg. For andre er det endnu ikke alle særlige krav, der er harmoniseret på EU-plan, og der foreligger således endnu ikke nogen EFtypegodkendelse af hele køretøjer. DA 2 DA

3 En anden faktor, der skal tages i betragtning, når der skal vælges mellem forskellige alternativer, er, hvorvidt gennemførelsen ville være for dyr for SMV'er, f.eks. trailerproducenter og slutbrugere, hvis det bliver på et obligatorisk grundlag. Et alternativ kunne være at gennemføre sættet af krav, men lade typegodkendelsen af hele køretøjer være valgfri (efter fabrikantens valg) for disse klasser, og således give de (større) industrier, der har fordel heraf, mulighed for fuld EF-typegodkendelse af hele køretøjer (eller komponenttypegodkendelse). Det kan være en ulempe, at medlemsstaterne kan være nødsaget til at opretholde et sæt af nationale regler og krav parallelt med den fællesskabsforordning, der nu foreslås. Det bør også overvejes, hvorvidt obligatorisk EF-typegodkendelse af hele køretøjer er ønskelig ud fra et sikkerheds- og miljøbeskyttelsesmæssigt synspunkt (så meget desto mere som krav til udstødningsgasser allerede er obligatoriske for alle traktorer). 2. ANALYSE AF NÆRHEDSPRINCIPPET Forud for etableringen af en EU-typegodkendelse for landbrugskøretøjer blev der udarbejdet forskrifter på medlemsstatsplan. Medlemsstaternes forskrifter var ofte forskellige, og fabrikanter, der opererede på flere markeder, var derfor nødsaget til at indrette deres produktion efter den medlemsstat, som deres produkter skulle sælges i, og de fik derfor testet deres køretøjer i hver enkelt medlemsstat, hvilket var både tidskrævende og dyrt. Forskellige nationale regler udgjorde således en handelsbarriere (forskelligt design, produktion, distribution, eftersalg i hvert land) og havde en negativ virkning på etableringen af det indre marked og dets funktion. Som følge heraf var det nødvendigt at fastlægge standarder på EU-plan for bestemte områder (f.eks. færdselssikkerhed, sikkerhed på arbejdspladsen og miljøbeskyttelse). Rammedirektivet 2003/37/EF, der er baseret på EF-traktatens artikel 95, blev udarbejdet med henblik herpå og har til formål at etablere et indre marked samtidig med at sikre et højt beskyttelsesniveau vedrørende sundhed, sikkerhed og miljø. Et sådant rationale er fortsat gældende i dag, hvor der er behov for at iværksætte fællesskabshandling for at undgå en opdeling af det indre marked og for at sikre et højt og ens niveau i hele EU. Enhver ændring i dette retsgrundlag vil blive vurderet med hensyn til dets overholdelse af nærhedsprincippet i henhold til EFtraktatens artikel EU-INITIATIVETS MÅLSÆTNINGER 3.1. Generelle mål Forenklingstiltaget svarer til Kommissionens forpligtelse til at handle i overensstemmelse med principperne om Bedre Regulering. Forenklingen af de lovgivningsmæssige rammer for typegodkendelse af køretøjer er desuden i overensstemmelse med anbefalingerne fra CARS 21-ekspertgruppen 1, som heri samlede forskellige interessenters forventninger. Denne proces finder nu anvendelse i forbindelse med landbrugskøretøjer med henblik på at tage fat på de problemer, som Kommissionen har identificeret på basis af en høring af interessenterne. Det generelle formål med forenklingstiltaget er således en reduktion af den juridiske uklarhed, fjernelsen af ressourcekrævende gennemførelser og en udvikling hen imod en bedre dækning af disse landbrugskøretøjer med EU's typegodkendelsessystem Målsætning 1: Forenkling af eksisterende regelværk (ved ophævelse af eksisterende direktiver). Den nuværende lovgivningsarkitektur er meget fragmenteret, hvor der anvendes et rammedirektiv, 23 detaljerede tekniske direktiver, 36 ændringsdirektiver og et helt tilsvarende sæt af gennemførelser i de nationale lovgivninger. Formålet med forenklingstiltaget er at få denne kompleksitet frem i lyset og vurdere, hvilken reguleringstilgang der kan gøre det muligt at gennemføre mindre tidskrævende og mindre byrdefulde tilpasninger til den tekniske udvikling. En mere klar, struktureret og sammenhængende lovgivning ville også være i overensstemmelse med forpligtelsen vedrørende Bedre Regulering, der er et vigtigt mål for Kommissionen. 1 En konkurrencevenlig lovramme for automobiler i det 21. århundrede DA 3 DA

4 3.3. Målsætning 2: Forbedret lovgivningskapacitet for fremtidige regelværk (med den nye todelte fremgangsmåde ved hjælp af henvisninger til internationale standarder) En anden del af forenklingstiltaget er fjernelsen af tekniske detaljer i EF-direktiver ved at erstatte dem med henvisninger til standarder, som er fastsat af andre internationale organisationer såsom FN/ECE, OECD, CEN/CENELEC og ISO, der er bredt anerkendt i og uden for EU. En betingelse herfor er, at sådanne standarder skal svare til beskyttelsesniveauet i henhold til de nuværende direktiver Målsætning 3: Gennemførelse af det indre marked EF-typegodkendelsessystemet af hele køretøjer i henhold til rammedirektivet, selv om det i princippet er fastsat, er ikke obligatorisk for klasserne T4, T5, C, R og S, men ifølge direktivteksten kan fabrikanterne frivilligt ansøge om EF-typegodkendelse (hele køretøjet) for køretøjer i disse klasser. Der er imidlertid endnu ikke fastsat tekniske krav for mange af disse klasser, og muligheden for at opnå en EF-typegodkendelse af hele køretøjer er derfor fortsat teoretisk, uanset hvad der er fastsat i direktivet: køretøjer i disse klasser kan kun opnå en typegodkendelse af hele køretøjet i henhold til national lovgivning. Heraf følger, at det samme køretøj eventuelt skal have en typegodkendelse fra flere medlemsstater for at kunne få adgang til de forskellige nationale markeder. Forenklingstiltaget er en mulighed for at gennemføre de lovgivningsmæssige rammer i EU for disse klasser af køretøjer, således at fabrikanterne kan få fordel af ét EU-system, der giver adgang til hele det europæiske marked. 4. POLITISKE VALGMULIGHEDER For disse målsætninger blev følgende valgmuligheder evalueret: 4.1. Forenkling I: Forenkling af eksisterende regelværk (ved ophævelse af eksisterende direktiver) a) Valgmulighed 1: Ingen politikændring Der sker ingen ændring af det eksisterende retsgrundlag: rammedirektivet definerer fortsat EFgodkendelsessystemet, mens tekniske krav stadig fastlægges i særskilte direktiver, der kræver gennemførelse i de nationale lovgivninger. Ændringsdirektivet ville desuden kræve gennemførelse via nationale retsakter. b) Valgmulighed 2: Erstatte nuværende retsgrundlag med 2 forordninger De nuværende direktiver ville blive ophævet. Et nyt moderdirektiv, der vedtages ved den fælles beslutningsprocedure, ville indeholde grundlæggende krav i EF-typegodkendelsessystemet, mens samtlige detaljerede krav ville blive samlet i én gennemførelsesforordning, som vil være nemmere at tilpasse og ajourføre i fremtiden ved hjælp af udvalgsproceduren. c) Valgmulighed 3: Erstatte det nuværende retsgrundlag med et begrænset antal af tematiske forordninger Som anført under valgmulighed 2, men de detaljerede tekniske krav ville blive samlet i f.eks. tre tematiske gennemførelsesforordninger, der er vedtaget ved hjælp af udvalgsproceduren. Kravene kan inddeles efter sammenhængende blokke under miljømæssige aspekter, færdselssikkerhedsaspekter og arbejdssikkerhedsmæssige aspekter 2. Mens der er en forholdsvis lille forskel mellem valgmulighed 2 og 3, er der en væsentlig forskel i forhold til valgmulighed 1. Ved at skifte fra direktiver til forordninger som lovgivningsinstrument vil valgmulighed 2 og 3 afskaffe behovet for medlemsstaternes gennemførelse heraf og behovet for Kommissionens gennemførelseskontrol, og alle forskelle mellem nationale gennemførelsesretsakter ville undgås. Med indførelsen af den todelte fremgangsmåde kunne medlovgiveren koncentrere sig om spørgsmål, der skal afgøres af Rådet og Parlamentet, mens tekniske og administrative detaljer kunne uddelegeres til 2 På nuværende tidspunkt er der endnu ikke fastsat noget nøjagtigt antal af gennemførelsesforordninger. DA 4 DA

5 Kommissionen uden at miste kontrol (forskriftsproceduren med kontrol ville være den gældende udvalgsprocedure, der sikrer medlovgiverens endelige kontrol også i forbindelse med komitologiretsakter) Forenkling II: Forbedret lovgivningskapacitet for fremtidige regelværk (med den nye todelte fremgangsmåde ved hjælp af henvisninger til internationale standarder) a) Valgmulighed 1: Ingen politikændring Der sker ingen ændring af det nuværende retsgrundlag, hvor krav og testprocedurer skal følges i henhold til de 24 særskilte direktiver. b) Valgmulighed 2: Anvendes ved eventuelle henvisninger til FN/ECE-regulativer Ligesom det er blevet indført for motorkøretøjer i den generelle sikkerhedsforordning, hvor tilsvarende tekniske standarder er blevet defineret af FN/ECE, bør bestemmelserne i EF-direktiverne ophæves og erstattes af en henvisning til disse internationale standarder. Denne valgmulighed kan antage forskellige former, der skal vurderes: Fulde henvisninger, hvor teksten er kopieret i sin helhed og offentliggjort af EU Enkle faste (statiske) henvisninger, hvor EF-lovgivningen har forbindelse til et dateret internationalt regulativ Generelle (dynamiske) henvisninger, hvor EF-lovgivningen har forbindelse til et regulativ fra et internationalt standardiseringsorgan, men uden datoangivelse (åben for ajourføring). For så vidt angår retssikkerhed og kontrol over EU-lovgivningen, synes sidstnævnte mulighed (dynamisk henvisning) at være uacceptabel; den blev således ikke analyseret yderligere. c) Valgmulighed 3: Anvende henvisninger til alle relevante internationale standarder Den samme som valgmulighed b), men der kan ikke ske henvisning til OECD, CEN/CENELEC og ISO. OECD har indført koder i forbindelse med det såkaldte ROPS-system, som ikke er til rådighed fra FN/ECE; i relation til andre forhold findes der kun standarder fra CEN/CENELEC eller ISO Gennemførelse af det indre marked a) Valgmulighed 1: Ingen politikændring Der vil ikke ske nogen ændring af anvendelsesområdet for rammedirektivet, og EF-typegodkendelsen af hele køretøjer forbliver valgfri, men er reelt ikke til rådighed for klasserne T4, T5, C, R og S. Uden nogen tilpasning til tekniske krav, skal de forskellige nationale typegodkendelseskrav overholdes for at opnå nationale typegodkendelser og få adgang til markederne i de forskellige EU-medlemsstater. b) Valgmulighed 2: Gennemføre EF-typegodkendelseskravene og gøre EF-typegodkendelsen obligatorisk for alle klasser af køretøjer EF-typegodkendelseslovgivningen vil blive gennemført for de klasser, der ikke er (helt) dækket i dag. De manglende tekniske overholdelseskrav for visse elementer vil blive fuldstændiggjort. EF-typegodkendelsen af hele køretøjer bliver gjort obligatorisk for alle klasser, der i øjeblikket er omfattet af rammedirektivet, hvilket betyder, at køretøjer i klasserne T4, T5, C, R og S ikke længere skal bestå nationale typegodkendelsesprocedurer: de skal kun opfylde kravene for EF-typegodkendelse og kan derefter få adgang til alle nationale markeder. c) Valgmulighed 3: Gennemføre EF-typegodkendelseskravene og gøre EF-typegodkendelsen af hele køretøjer valgfri for bestemte klasser (T4, T5, C, R og/eller S) Ligesom med valgmulighed 2 vil EF-lovgivningen blive gennemført, men EF-typegodkendelsen af hele køretøjer vil forblive valgfri for disse klasser. Dette vil give en fabrikant valget mellem en national DA 5 DA

6 godkendelse pr. medlemsstat eller en EU-typegodkendelse af hele køretøjet, hvoraf sidstnævnte sandsynligvis vil være dyrere, men med den fordel, at der efterfølgende er direkte adgang til hele det indre marked. Fabrikanten vil have et incitament til at vælge den profitmaksimerende løsning. Et alternativ kunne være, som foreslået af mange interessenter, at gøre bestemte krav obligatoriske inden for denne valgmulighed. Nogle af de nævnte områder er: bremsesystem, lygter og markeringer. Dette ville betyde en harmonisering af disse aspekter i EU og bringe vigtige færdselssikkerhedsaspekter op på et vist acceptabelt minimumsniveau. Det er allerede tilfældet for alle traktorer, for så vidt angår krav til emissionen af udstødningsgasser. 5. KONSEKVENSANALYSE 5.1. Forenkling I: Forenkling af eksisterende regelværk (ved ophævelse af eksisterende direktiver) Forslaget om i stedet at anvende forordninger er fremsat af Parlamentet og interessenter, hvoraf flere har kritiseret det nuværende retsgrundlag for at have en kompleksitet, der gør det uanvendeligt, og har bedt Kommissionen om at træffe foranstaltninger for at tackle denne situation. Typegodkendelsessystemet får fuld støtte, men der er behov for en opdatering. Det er påvist, at en ændring fra direktiver til forordninger i en todelt fremgangsmåde først vil være tydeligt omkostningseffektive efter 3-4 år på grund af investeringsomkostninger i forbindelse med ændringen. Forenklingstiltaget hilses velkommen af interessenter, selv om nogle insisterede på, at der er andre emner på dagsordenen, som bør prioriteres (f.eks. udelukkelsen af traktorer fra maskindirektivet). Valget mellem to eller flere forordninger er ikke indlysende på basis af cost-benefit-overvejelser, men skal træffes på et praktisk grundlag Forenkling II: Forbedret lovgivningskapacitet for fremtidige regelværk (med den nye todelte fremgangsmåde ved hjælp af henvisninger til internationale standarder) En udvikling hen imod brugen af globalt anerkendte standarder, der også anvendes i forordningen om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, som nyder bred opbakning hos interessenter, hvilket kom til udtryk i svarene ved den offentlige høring, er en fordel for industrien, da dens godkendte produkter kan markedsføres så bredt som muligt. Det væsentligste positive element er, at lovgivningen forenkles ved at afskaffe ubrugelige gentagelser. Dette vil være en fordel for alle, der arbejder med lovgivning, hvad enten det er nationale myndigheder, der er ansvarlige for typegodkendelse, eller fabrikanter, hvis køretøjer skal være i overensstemmelse med disse krav. Det vil især være en fordel for SMV'er, der har begrænsede ressourcer til forskriftsmæssige anliggender. Hvad angår oversættelser, viser undersøgelsen, at der ikke kan forventes store fordele, da retssikkerheden kræver, at sådanne dokumenter er til rådighed på alle de officielle fællesskabssprog. FN/ECE og OECD udarbejder udelukkende versioner på fransk og engelsk, så Fællesskabet skal tage sig af resten (en reduktion på 1 sprog i forhold til den nuværende situation, hvor en originalversion skal oversættes til alle de andre sprog). Der kan opnås nogle omkostningsreduktioner ved en begrænset reduktion af deltagelsen i internationale møder. En reduktion i omkostningerne til typegodkendelse synes at være mulig, men begrænset. I dag har nogle komponenter (f.eks. forlygter) mere end én godkendelse (sæt af dokumenter og mærkning), hvilket giver en del yderligere omkostninger. Samtidig er en sådan begrænsning af den internationale lovgivning ved at afskaffe ubrugelige gentagelser også en fordel for de nationale myndigheder, der skal anvende dem. DA 6 DA

7 I alle tilfælde af henvisninger til internationale standarder skal forordningen foreskrive, at EU kan handle uafhængigt og således om nødvendigt indføre forskellige ændringer. Et særligt tilfælde er det eksisterende direktiv om krav til emissionen af udstødningsgas fra traktorer. Da det tekniske indhold er rettet ind efter direktiv 97/68/EC om mobile ikke-vejgående maskiner, anses det for at være en forenkling at ophæve traktordirektivet og henvise fuldt ud til 97/68/EF, uden at det får indflydelse på det tekniske indhold. Konklusionen er, at vurderingen hælder en anelse til fordel for denne henvisning til internationale standarder Gennemførelse af det indre marked Den nuværende ufuldstændige status for direktiver betyder, at der er behov for yderligere national lovgivning. Gennemførelse af EF-systemet og at gøre det obligatorisk vil kunne ændre dette og skabe langsigtede fordele. Selve gennemførelsen anses for at være en fordel, men det er påvist, at det vil medføre betydelige og uønskede omkostninger for industrien, især for mange SMV'er, når det gøres obligatorisk. Det kan variere med køretøjsklasserne, afhængigt af faciliteterne til typegodkendelse af små serier. En sådan ordning, som allerede er til rådighed i det nuværende rammedirektiv, gør det muligt for fabrikanterne og de nationale myndigheder at anvende nemmere og billige godkendelsesprocedurer, mens køretøjet antages at opnå det samme beskyttelsesniveau. Hvis systemet forbliver valgfrit for visse klasser, kan beskyttelsesniveauet på et bestemt marked være lavere end på andre. Samtidig skal medlemsstaterne opretholde den nationale lovgivning. Det vil være den billigste løsning for fabrikanterne, hvis de kun sælger i et begrænset antal lande. Dette vil være vigtigt for SMV'er, især i sektoren for trailere og trukket materiel. DA 7 DA

8 6. SAMMENLIGNING AF VALGMULIGHEDER OG KONKLUSIONER Oversigt over virkningerne af forskellige valgmuligheder for alle målsætninger Politiske Kriterier Konklusion Målsætning 3 valgmuligheder Effektivitet Virkning Sammenhæng 1 Ingen politikændring _ Initiale omkostninger 1 Forenkling af eksisterende regelværk (ved ophævelse af eksisterende direktiver) 2 Erstatte nuværende regelværk med 2 forordninger 3 Erstatte de nuværende lovgivningsmæssige rammer med et begrænset antal af tematiske forordninger Forenkling af de lovgivningsmæssige rammer Forenkling af de lovgivningsmæssige rammer Lille risiko for at forsinke hastesager Omkostningsreduktion på lang sigt En hurtig tilpasningsproces til teknisk udvikling i fremtiden Initiale omkostninger Lille risiko for at forsinke hastesager Nemmere behandling Omkostningsreduktion på lang sigt Gennemførelsesforanstaltninger vil blive vedtaget på kort sigt _ Bedre end baseline Endnu mere positiv (øget klarhed for industrien) Faciliterings- og rationaliseringsvirkninger: Større sammenhæng for eksperter 3 Forklaring: 0 betyder "neutral" (ingen ændring) betyder "bedre" DA 8 DA

9 Målsætning Politiske valgmuligheder Kriterier Effektivitet Virkning Sammenhæng Konklusion 2 Forenkling: Forbedret lovgivningskapacitet i forbindelse med fremtidige regelværk (ny todelt lovgivningsmæssig fremgangsmåde med anvendelse af internationale standarder) 1- Ingen politikændring 2- Anvende henvisninger til FN/ECEregulativer 3- Anvende henvisninger til alle relevante internationale standarder Forenkling Reduktion i antallet af gentagelser Forenkling Reduktion i antallet af gentagelser Mindre reduktion i omkostninger og administrativ byrde Forbedret styring af procedurer FN/ECE-tekster skal også oversættes og offentliggøres ligesom EF-lovgivning Potentiel risiko for svækkelse af krav OECD-tekster skal også oversættes og offentliggøres, ligesom EF-lovgivning og FN/ECE-tekster Reduktion i omkostninger og administrativ byrde Forbedret styring af procedurer Potentiel risiko for svækkelse af krav - 0 _ 0 Øge klarheden for industri og myndigheder Som anført under 2.2 DA 9 DA

10 Målsætning Politiske valgmuligheder Kriterier Effektivitet Virkning Sammenhæng Konklusion 1- Ingen politikændring Gennemførelse af det indre marked 2- Gennemføre ECTAkravene og gøre EFtypegodkendelse obligatorisk for alle klasser af køretøjer 3- Gennemføre ECTAkravene; lade EFtypegodkendelsessystemet (WVTA) være valgfrit for bestemte klasser (T4, T5, C, R og/eller S) Gennemførelse af det indre marked (obligatorisk) Gennemførelse af det indre marked (valgfrit) Høje omkostninger forbundet med nye krav til T4.2, T5, R og S Adgang til et bredere marked med mindre administrativ byrde Behov for nye specifikke tekniske krav - Øget færdselssikkerhed Fordele ved harmoniserede design Tillader åbent marked med valg af billigste mulighed Behov for nye specifikke tekniske krav - Øget færdselssikkerhed Fordele ved harmoniserede design _ 0 DA 10 DA

11 Konklusionen er, at de foretrukne valgmuligheder ville være at forenkle lovgivningen ved at indføre en forordning vedtaget ved den fælles beslutningsprocedure med en begrænset antal af gennemførelsesforordninger ved hjælp af udvalgsproceduren, hvilket betyder anvendelse af tilgængelige standarder fra FN/ECE, OECD, ISO og CEN/CENELEC i så høj grad som muligt; de tekniske bestemmelser skal gennemføres, som det allerede er fastsat i rammedirektivet; nogle af forskrifterne, der vedrører færdselssikkerhed, skal gøres obligatoriske (som det allerede er tilfældet i forbindelse med emissionskravene til alle traktorer). 7. OVERVÅGNING OG EVALUERING Der er ikke fastsat noget specifikt system, men Kommissionens arbejdsgruppe for landbrugstraktorer vil blive anvendt i forbindelse med opfølgningen på gennemførelsesforanstaltningerne. DA 11 DA

12 BILAG Målsætning 1: Forenkling af de lovgivningsmæssige rammer via en todelt fremgangsmåde Indikatorer Valgmulighed 1 Valgmulighed 2 Valgmulighed 3 Ingen politikændring Erstatte nuværende regler med 2 forordninger Erstatte nuværende regler med [4] forordninger Omkostninger Årlige omkostninger for EU til EUR gennemsnit EUR til EUR gennemsnit EUR Initiale investeringsomkostninger til EUR gennemsnit EUR Fordele Kumulativ fordel (omkostninger omfatter en stigning på 2 % pr. år og en rabatsats på 3,5 %) År Nedre grænse Gennemsnit Øvre grænse EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR COST-BENEFIT-SAMMENLIGNINGSTABEL DA 12 DA

13 Målsætning 2: Forenkling gennem anvendelse af internationale standarder Indikatorer Valgmulighed 1 Valgmulighed 2 Valgmulighed 3 Ingen politikændring Anvendes ved eventuelle henvisninger til FN/ECE-regulativer Anvende henvisninger til alle relevante internationale standarder Omkostninger Omkostninger til typegodkendelse Omtrentlige omkostninger pr. type (komponent) i gennemsnit: EUR Omkostningerne til typegodkendelse af et helt køretøj kan ligge på over EUR Årlige personaleomkostninger til mødedeltagelse Oversættelsesomkostninger Investeringsomkostninger for EU-27 Fordele Årlig besparelse på typegodkendelsesomkostninger Årlige gennemsnitsbesparelser på mødedeltagelse Anslåede årlige gennemsnitsomkostninger til deltagelse i EF-, FN/ECE-, OECD-, ISO- og CEN-møder EUR (størrelsesorden: til EUR Anslåede årlige gennemsnitsomkostninger til deltagelse i møder i relation til eksisterende standarder EUR (størrelsesorden: til EUR EUR (størrelsesorden: til EUR EUR (størrelsesorden: 0 til EUR) Oversættelse 0 DA 13 DA

14 Målsætning 3: Gennemførelse af de lovgivningsmæssige rammer Indikationer Valgmulighed 1 Valgmulighed 2 Valgmulighed 3 Ingen politikændring Gennemføre EFtypegodkendelseskravene og gøre EF-typegodkendelsen obligatorisk for alle klasser af køretøjer Gennemføre EFtypegodkendelseskravene og gøre EF-typegodkendelsen valgfri for bestemte klasser af køretøjer (T4, T5, C, R og S) Omkostninger Anslåede gennemsnitsomkostninger pr. køretøjsklasse (1) T4.1 0 EUR T EUR T4.3 0 EUR T5 C R S EUR 0 EUR EUR EUR den samme som valgmulighed 2 Anslåede gennemsnitlige administrationsomkostninger pr. år (2) Samlede omkostninger (12) Gennemsnitlige investeringsomkostninger for EU EUR EUR (størrelsesorden: til EUR) EUR* (størrelsesorden: til EUR) Fordele Anslåede ulykkesbesparelser Anslåede gennemsnitlige kumulative fordele (omkostninger omfatter en stigning på 2 % pr. år og en rabatsats på 3,5 %) Fordele ved standardisering (sparet af køberne) EUR År 1: EUR År 5: EUR År 10: EUR Klasse T4.2: fordel på EUR (gennemsnit) for årligt indregistrerede køretøjer Klasse R: fordel på EUR (gennemsnit) for årligt indregistrerede køretøjer Klasse S: fordel på EUR (gennemsnit) for årligt indregistrerede køretøjer DA 14 DA

15 DA 15 DA

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.10.2006 SEK(2006) 1239 KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT Ledsagedokument til Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Miljøteknologi J.nr. 001-03680 Ref. kaasm, fleba Den 6. februar 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.9.2012 SWD(2012) 267 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 15.2.2011 ARBEJDSDOKUMENT Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr..../2010 om godkendelse og markedsovervågning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Notits Miljøteknologi J.nr. MST-501-00341 Ref. kaasm Den 27. september 2010 REVIDERET NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse

KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 5 Offentligt KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse Baggrund Europa-Kommissionen fremlagde den 25. januar 2012 forslag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 SWD(2012) 65 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.10.2006 KOM(2006) 570 endelig 2006/0183 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering af spejle på tunge lastvogne,

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 19.5.2015 COM(2015) 215 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bedre regulering

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30. marts 2004 ARBEJDSDOKUMENT om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH), om oprettelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.3.2009 KOM(2009) 83 endelig/2 2009/0035 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Færre omkostninger ved udbygning af højhastighedsnet

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0404 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0404 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0404 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.11.2001 KOM(2001) 404 endelig 2001/0252 (COD) 2001/0253 (COD) 2001/0254 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE KORT KONSEKVENSANALYSE. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE KORT KONSEKVENSANALYSE. Ledsagedokument til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.7.2010 SEK(2010) 851 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE KORT KONSEKVENSANALYSE Ledsagedokument til forslag til Rådets forordning om statsstøtte

Læs mere

Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver

Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt BILAG 1 Liste over bekendtgørelser, der er udstedt de sidste tre å r (februår 2012-februår 2015), og som implementerer EU-direktiver

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 20. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om de decentrale agenturers FFB for 2002 Budgetudvalget Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves DT\436804.doc PE 303.584

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0221(COD) 30.1.2009 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere