Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium. Økonomi og projekt Sagsnr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium. Økonomi og projekt 14-05-2008. Sagsnr."

Transkript

1 Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium Økonomi og projekt Projektet Den ekstraordinære renovering omfatter ombygning af stueetagen/parterreetagen, ombygning af tagetage, elevatorer og trappehuse, udskiftning af VVS-installationer, etablering af nyt varmeanlæg og istandsættelse af gangarealerne. Projektet rummer således for en stor del en egentlig fremtidssikring og modernisering af kollegiet. Stueetage Stueetagen fremstår i dag meget nedslidt. Etagen er ankomst- og fordelingsareal, ligesom der er festlokale og studieområde. Området domineres af brede betonsøjler og -dragere samt udendørs betonfliser. Området virker ikke indbydende, men derimod koldt og noget trykket på grund af ringe rumhøjde. Projektet indeholder en omorganisering af etagen og en nedlægning af 6 boliger på 1. sal således, at opholdszonen kan udføres som et dobbelthøjt rum. Tagterrasse og elevatorer Belægning og værn ved tagterrasse udskiftes og et trappehus inklusive trappe føres til tagterrassen for forbedring af flugtvejsforholdene. En tagbygning forventes frigjort pga. fjernelse af en ekspansionsbeholder, og denne bygning ønskes anvendt til deponering af terrassemøbler om vinteren. Bygningens 4 elevatorer renoveres, og heraf sammenlægges de 2 til en stor elevator, der således også kan anvendes i forbindelse med flytning. Vandinstallation Brugsvandsinstallationen beskrives som værende helt gennemtæret og skal derfor udskiftes. Brugsvandsinstallation udskiftes. Samtidigt hermed udskiftes afløbs- og regnvandsinstallationer, som ligeledes er udtjente og tærede. Varmeinstallation Bygningen opvarmes med gulvvarme indstøbt i beton etageadskillelserne. Varmefordelingen beskrives som værende uhensigtsmæssig, og der har været mange gennemtæringer med større vandskader til følge. Der ønskes etableret nyt varmeanlæg med nye stigstrenge og med radiatorer placeret ved ydervægge. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Diddi Thiemann Norup! "#$% && '!"" () *) (+,))!-&""- -"...

2 Øvrige arbejder Gangene i bygningen er ens og meget anonyme. De ønskes malerbehandlet, gulvene belagt med ny linoleum, vægge beklædt med dekorationstryk og den elektriske belysning udskiftet. Førsynsrapport Der er af Teytaud Rådgivende Ingeniører A/S udarbejdet førsynsrapport af 18. februar 28 i overensstemmelse med 27 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. nr. 643 af 15. juni 26. Center for Bydesigns teknikere har ikke bemærkninger til førsynsrapporten, og finder de planlagte arbejder rimelige. Økonomi De samlede udgifter til arbejderne, som forvaltningen vurderer som støtteberettigede efter 1, er ifølge skema A-ansøgningen kalkuleret til ca kr. inkl. moms, der fordeler sig således: Håndværkerudgifter: Omkostninger: Gebyrer: Anskaffelsessum inkl. gebyrer: kr kr kr kr. Arbejderne påtænkes prissat ved begrænset udbud i hovedentreprise. Kollegiets administrator, DAB, erklærer, at der ikke er mulighed for, at udgifterne dækkes ved erstatning eller gennem forsikringer. Ud over de arbejder, der af forvaltningen er godkendt i henhold til 1, udføres nogle arbejder, som forvaltningen har vurderet hører under almindelig vedligeholdelse. Disse arbejder er af DAB vurderet til at andrage en samlet sum på ca. 24 mio. kr. De 1 mio. afholdes via henlæggelserne, hvorimod de resterende knapt 14 mio. kr. forventes finansieret med et ustøttet og ugaranteret realkreditlån. Projektet og huslejestigningen er godkendt af institutionens bestyrelse, senest på et møde den 16. august 27. Projektet og økonomien har ifølge kollegiets administrator tillige været forelagt beboerne. Imidlertid har beboerne ikke formelt godkendt projektet og huslejestigningen på et beboermøde. Dette er et krav i medfør af bekendtgørelse nr. 666 af 27. september 1991 om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, 9. Forvaltningen meddeler ikke støttetilsagn, før der foreligger en formel godkendelse af projektet og lejestigningen fra beboerne. Ungdomsboliginstitutionens økonomi Ejendommen, hvis værdi pr. 1. oktober 26 udgør 148 mio. kr., har Side 2 af 5

3 en bogført anskaffelsessum pr. 31. juli 27 på ca kr.. Restgælden pr. samme dato på de i ejendommen indestående prioriteter udgør ca. 42 mio. kr., hvoraf ca. 1. kr. er engangsstøtteprioritetslån. Lejeniveauet pr. 1. august 27 udgør 748 kr. pr. m 2 ekskl. forbrug og forventes af administrator at ville stige med ca. 237 kr. pr. m 2 til i alt 985 kr. pr. m 2 som følge af den planlagte renovering og vedligeholdelsesarbejder. Forvaltningens beregninger udviser imidlertid alene en stigning på 172 kr. pr. m 2. Den endelige huslejestigning beregnes og godkendes i forbindelse med godkendelse af byggeregnskab/skema C. Driftsresultat for regnskabsåret 25/6 og budget for 27/8 er som følger: Driftsresultater/Budget Resultat m 2 26/7 kr./m 2 Budget 27/8 kr./m Nettokapital Offentlige og andre faste Energi Administration Vedligehold og fornyelser Henlæggelser Diverse Samlede udgifter Erhvervsleje (funktionærbolig) Renteindtægter Diverse Offentlig støtte Resultat Boligleje Det bemærkes, at den aktuelle renovering ikke er indregnet i ovenstående budget for år 27/8. Institutionen har et henlæggelsesniveau på ca. 125 kr. pr. m 2. I 26/7 er der forbrugt i alt kr. svarende til ca. 159 kr. pr. m 2. Årets henlæggelser udgør således netto -34 kr. pr. m 2, hvilket kan forklares med de i året udførte vedligeholdelsesarbejder. Henlæggelsesniveauet skønnes fortsat tilstrækkeligt, idet det opsparede henlæggelsesbeløb udgør ca kr. pr. m 2. Årets resultat udviser et overskud på i alt ca. 2,6 mio. kr., som er overført til henlæggelserne. Finansiering I henhold til 1 i lov om almene boliger m.v. kan kommunalbestyrelsen yde garanti og på statens vegne meddele tilsagn om ydelsesstøtte til lån til finansiering af udgifterne (1 %) til udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering samt til Side 3 af 5

4 energibesparende foranstaltninger i ungdomsboliger, der har modtaget støttetilsagn før 1. juli Støtte kan ydes i det omfang, udgifterne ikke dækkes ved erstatninger eller gennem forsikringer. Finansiering af de arbejder, der kan opnå støtte efter almenboliglovens 1, sker med et fastforrentet nominallån med en løbetid på 3 år, der ydes af enten realkreditinstitut eller KommuneKredit. Lånet ydes som kontantlån og afdrages som et annuitetslån med kvartårlige terminer og med konstant ydelsesbetaling over hele lånets løbetid. Til lånene yder staten ydelsesstøtte, svarende til forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og låntagers (beboernes) betaling, der udgør 2,15 % af byggeudgifterne samt,27 % af lånet i løbende bidrag. Kommunen godtgør staten 2 % af udgifterne til ydelsesstøtten. Budgetansvarlig institution: Center for Bydesign på funktion Finansieringen kan opstilles skematisk således: Realkreditlån Ydelse på lånet, første år Beboerbetaling, første år (2,15% af anskaffelsessum) + bidrag (,27 % af lånet) Samlet ydelsesstøtte, første år Kommunens andel af ydelsesstøtte, første år Kommunal garanti ydes for den del af renoveringslånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 8 % af ejendommens værdi. Med hensyn til kommunens garantiforpligtelse for lånet må der normalt, på grund af realkreditinstitutternes særlige regler for beregning af belåningsværdier, påregnes krævet garanti på indtil 1 % af lånet, dvs. op til kr. Det er en betingelse for statens støtte, at kommunalbestyrelsen indestår for eventuelt underskud på ungdomsboliginstitutionens fremtidige drift. Indeståelsen omfatter ikke underskud, som uden risiko for udlejningsvanskeligheder kan afvikles over en kortere årrække. Ifølge kollegiets administrator vil det lejeniveau, der følger af renoveringens gennemførelse, ikke medføre fremtidige lejetab eller udlejningsvanskeligheder. De resterende knap 14 mio. kr., der skal finansiere de vedligeholdelsesarbejder, som udføres samtidig med renoveringsarbejderne, påtænkes finansieret ved et ustøttet og ugaranteret realkreditlån. Da kollegiet ligger på lejet grund, kræver realkreditinstitutterne normalt 1 pct. garanti for et lån til vedligeholdelsesarbejder. Institutionens administrator påregner imidlertid at kunne hjemtage et lån uden garanti, såfremt Økonomistyrelsen tillader, at renoveringslånet får prioritet forud for indestående statslån. Opnås Side 4 af 5

5 denne finansiering ikke som forudsat, kan projektet ikke gennemføres i sin nuværende form. Totaløkonomisk vurdering En bygnings totaløkonomi omfatter en kapitalisering af de samlede omkostninger, herunder af anlægsudgifterne samt udgifterne til bygningens drift, vedligehold, renhold samt forsyning med el, gas, vand og varme. Totaløkonomiske vurderinger giver således mulighed for at afstemme omkostningerne til anlægs- og driftsudgifterne efter hinanden. Eksempelvis kan forskellige installationsløsninger vurderes på grundlag af de samlede omkostninger, det vil sige såvel omkostningerne ved udførelsen som ved den efterfølgende drift. Tilsvarende gælder for konstruktioner og overflader. Totaløkonomi kan således åbne for at forhøje anlægsomkostningerne, hvis dette vurderes at føre til driftsbesparelser, der er større end merinvesteringen. Vurderingerne af totaløkonomien kan endvidere pege på afledte fordele, eksempelvis vedrørende arkitektur, funktion og miljøforhold, selvom der ikke er tale om en minimering af totaløkonomien. Ingeniørfirma Grontmij Carl Bro A/S og Thora Arkitekter A/S har i vurdering af 24. januar 28 oplyst, at der totaløkonomisk set er tale om et velovervejet projekt. Bygningsdele, som fortsat har en acceptabel restlevetid, bevares. De indbyggede nye materialer er af god kvalitet, kræver ikke unødige vedligeholdelsesudgifter og heller ikke unødige udgifter ved bortskaffelse efter endt levetid. Endelig er de nye materialer også valgt ud fra ressourcebesparende hensyn. Miljøvurdering Forslaget forventes ikke at have negative miljømæssige konsekvenser. Side 5 af 5

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Socialministeriet 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Baggrund og formål... 9 Kapitel

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Dagsorden for 14. oktober 2012

Dagsorden for 14. oktober 2012 Dagsorden for 14. oktober 2012 selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand I bestyrelsen: Jørgen Clausen (JC), Haktan Bulut (HB)),

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere