Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning, afd. HHX-Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik A Troels Møldrup Vfb10matAi35 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Algebra Beskrivende statistik Titel 3 Funktioner 1 Titel 4 Funktioner 2 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Rentes og annuitetsregning Geometri og trigonometri Analyse Vektorer Keglesnit og økonomisk optimering Integralregning

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Algebra Talmængderne N-Z-Q-R Symboler fra mængdelære Regnearternes hierarki Parantesregler Kvadratsætningerne Brøkregning (med tal) Forskrift for en lineær funktion herunder parametrenes betydning Bestemmelse af liniens ligning ud fra hældning og et punkt Bestemmelse af liniens ligning ud fra 2 punkter Den rette linie som sammenhæng mellem x og y (grafisk) Bestemmelse af y ud fra x og omvendt Ligninger af første grad Begrebet grundmængde Uligheder af første grad Dobbeltuligheder 2 ligninger med 2 ubekendte Anvendelser af lineær programmering Lineære funktioner i to variable Optimering inden for et polygonområde Følsomhedsanalyse Antonius m. fl. (Systime): Matematik C 2. udgave Kap (2.6)-2.8 Kap Antonius m. fl. (Systime): Matematik B 1. udgave Kap timer - opnå kendskab til diverse matematiske symboler - opnå kendskab til regnearternes hierarki - opnå sikkerhed i parentesreglerne - kunne regne med brøker (tal) - opnå kendskab til den rette linie som en sammenhæng mellem - sikkert kunne tegne en ret linie ud fra parametrene a og b

3 - kunne bestemme liniens ligning ved såvel aflæsning som beregning - x og y (grafisk og ligning) - kunne løse ligninger af første grad - opnå et intuitivt kendskab til begrebet grundmængde - kunne løse uligheder af første grad - kunne løse dobbeltuligheder - kunne løse to ligninger med to ubekendte - kunne anvende modellen til optimering af omkostninger (min.) eller DB (maks.) - kunne foretage en følsomhedsanalyse Mundtlig fremlæggelse af emneopgave Titel 2 Beskrivende statistik Elementær procentregning Indekstal Beskrivelse af et givet talmateriale ud fra diskrete variable Beskrivelse af et givet talmateriale ud fra grupperede variable Spredningsmål Normalfordelingen Antonius m. fl. (Systime): Matematik C 2. udgave Kap Antonius m.fl. (Systime): Matematik B2 1. udgave kap7(ikke kap. 7.5) 30 timer - opnå sikkerhed i/overblik over diverse beregningsmetoder i forbindelse med grundlæggende procentregning - kunne foretage beregninger i forbindelse med indekstal - kunne identificere statistiske problemstillinger og sammenhænge - have kendskab til diverse statistiske begreber - kunne håndtere statiske formler - kunne foretage modellering - opnå erkendelse af modellens muligheder og begrænsninger - have kendskab til centrale begreber i normalfordelingen - kunne anvende sandsynlighedspapir

4 /projektarbejde Titel 3 Funktioner 1 Funktionsbegrebet herunder funktioner som sammenhænge De 4 repræsentationsformer for en funktion Diverse funktionsbegreber Forskrift for en lineær funktion herunder parametrenes betydning Bestemmelse af liniens ligning ud fra hældning og et punkt Bestemmelse af liniens ligning ud fra 2 punkter Nulpunkter og fortegn for en lineær funktion Anvendelse af lineære funktioner Stykkevis lineær funktion Anvendelse af stykkevis lineær funktion Tilnærmelsesvis lineær udvikling Andengradspolynomiet Forskrift og graf Toppunkt for en parabel Andengradsligninger Anvendelser af andengradspolynomiet Funktionsbegrebet og injektive funktioner Omvendte eller inverse funktioner Sammensatte funktioner Trigonometriske funktioner 40 timer - opnå grundlæggende kendskab til diverse funktionsbegreber - kunne beskrive en funktion på forskellige måder - opnå forståelse af, hvad funktioner kan bruges til - kunne tegne grafen for en stykkevis lineær funktion - kunne påvise en tilnærmelsesvis lineær udvikling ud fra mm-papir - kende den generelle forskrift for et andengradspolynomium - kunne beregne diskriminant og toppunkt - kunne redegøre for betydningen af a,c og d i relation til grafens placering - kunne tegne en parabel ud fra en given forskrift - kunne løse andengradsligninger - kunne faktorisere/lave en fortegnsundersøgelse - kunne manipulere symbolske udtryk - sandsynliggøre differentiale til sin(x) og cos(x) samt bevise

5 differentialkvotienten til tan(x) - kende betydningen af a,b,c og d i en harmonisk svingning - foretage funktionsundersøgelse af en trigonometrisk funktion Antonius m. fl. (Systime): Matematik C 2. udgave Kap.4 Kap ; Kap. 6 Antonius m.fl. (Systime): Matematik B 1. udgave Kap og 2.4,2.5 Antonius m.fl. (Systime) Matematik A 5. udgave kap. 4 Udleveret notat/opgaver i harmoniske svingninger Klasseundervisning/skr.arbejde/gruppearbejde Titel 4 Funktioner 2 Forskrift for en eksponentiel udvikling Grafen for en eksponentiel udvikling Bestemmelse af forskrift Titalslogaritmen (til ligningsløsning) Fordoblings og halveringskonstant Tilnærmelsesvis eksponentielle funktioner/enk. log. papir Forskrift for en potensfunktion Grafen for en potensudvikling Bestemmelse af forskrift Tilnærmelsesvis potensudvikling/dobb. log. papir Funktionen e x Funktionen ln(x) 33 timer - kunne redegøre for begrebet eksponentiel udvikling - kende den generelle forskrift

6 - kunne redegøre for betydningen af a og b - kunne opstille forskrift ud fra to punkter - kunne løse eksponentielle ligninger - kunne påvise en eksp. udvikling ud fra enkelt log. papir - kunne bestemme T ½ og T 2 både grafisk og ved beregning - kunne anvende eksponentielle funktioner til modelleringer - kunne påvise en potensiel udvikling ud fra dobbelt log. papir - kunne beregne a og b og herefter opstille forskriften - kunne løse potensligninger - kunne anvende potensfunktioner til modelleringer - have kendskab til og kunne foretage simple beregninger med ln(x) og e x Antonius m. fl. (Systime): Matematik C 2. udgave Kap. 7 Antonius m. fl. (Systime): Matematik B 2. udgave Kap. 5 Kap. 6 (i hovedtræk) Klasseundervisning/ /skriftligt arbejde/gruppearbejde Mundtlig fremlæggelse af emneopgave Titel 5 Rentes og annuitetsregning Rentesregning Sammensat rentesregning Fremtidsværdi af en annuitet Nutidsværdi af en annuitet Restgæld Annuitetslån Lånetyper 35 timer Kompetencer/mål - kunne identificere matematiske problemstillinger og foreslå løsningsmetoder - kunne håndtere simple formler (Kn-Ko-An-Ao) - opnå forståelse af rentens betydning - have viden om, at kapitalværdien er knyttet til et tidspunkt

7 - have kendskab til/kunne foretage beregninger af gennemsnitlig rente - have kendskab til/kunne foretage beregninger af effektiv rente - have kendskab til/kunne foretage beregninger af restgæld - kunne gennemføre modelleringer ved anvendelse af finansielle modeller - opnå erkendelse af modellens begrænsninger - have kendskab til annuitets og serielån (karakteristika, fordele og ulemper) - i regneark kunne opstille en amortisationsplan for et annuitetslån - kunne udlede A n og A 0 formlerne Antonius m. fl. (Systime): Matematik C 2. udgave Kap. 8 Titel 6 Geometri og trigonometri Den klassiske geometri Trigonometri Cosinus, sinus og tangens Trigonometriske ligninger Relationer for retvinklede trekanter Relationer for vilkårlige trekanter Anvendelser 37 timer - have kendskab til og kunne ræsonnere omkring diverse geometriske begreber - kunne bevise trigonometriske relationer - kunne bestemme ukendte sider og vinkler ud fra givne oplysninger - kunne anvende trigonometri til modelleringer Antonius m.fl. (Systime) Matematik B bind 2 Kap. 7 og 8 (ikke 8.6)

8 Udarbejdelse (samt redigering) af emneopgave Titel 7 Analyse Polynomier Nulpunktsbestemmelse Fortegn/uligheder Differentialregning Funktionsanalyse Tangenter, herunder vendetangenter 50 timer - kunne redegøre for karakteristika for polynomier ( i nedenstående arbejdes op til og med 4.grad) - kunne beregne forskrift for en lineær funktion (rep.) - kunne tegne en parabel ud fra en given forskrift (rep.) - kunne løse andengradsligninger (rep.) - kunne faktorisere - kunne beregne nulpunkterne i et polynomium - kunne lave en fortegnsanalyse - kunne løse uligheder - kunne bestemme f (x) ud fra en grafisk udledning - kunne bevise forskellige differentiationsregler - kunne redegøre for sammenhængen mellem f (x), f (x) og f(x) - kunne foretage en funktionsanalyse for polynomier - kunne anvende differentialregning til optimering - kunne redegøre for begrebet tangenter både analytisk og grafisk - kunne opstille tangentligninger - påvise/opstille ligning for vendetangent - kunne differentiere en sammensat funktion - kunne differentiere en produktfunktion - kunne differentierer en brøkfunktion Antonius m.fl. (Systime) Matematik B 2.udgave Kap. Kap. 2 undtaget er bevis for differentiation af sammensat funktion og produktfunktion. Kap. 3 (kap. 3.5 undtaget) Kap. 4 (kap. 4.3 undtaget)

9 Titel 8 Vektorer Grundlæggende definitioner Addition, subtraktion og multiplikation af vektorer Vektorers koordinater og længde Stedvektorer Prikprodukter Tværvektorer Vektorprojektion 25 timer - kunne gøre rede for diverse centrale begreber vedrørende vektorer - kunne udlede væsentlige resultater for vektorer og vinkler sammenhæng mellem prikprodukt og vinkler - anvende vektorer til beskrivelse af planen/plangeometriske figurer Litteratur Hans Henrik Hansen m.fl. (Systime) Matematik A (5.udgave) Kap. 1 Titel 9 Keglesnit og kvadratiske funktioner Linier og punkter Cirkler og ellipser som keglesnit Anvendelser af keglesnit Kvadratiske funktioner Kvadratisk programmering 40 timer - kunne beskrive de forskellige keglesnit

10 - anvende forskellige repræsentationsformer for keglesnittene - udlede ligninger for visse af keglesnittene - kunne gennemføre modellering ved hjælp af funktioner i to variable - kunne optimere en funktion i to variable (ellipse/cirkel) Litteratur Hans Henrik Hansen m.fl. (Systime) Matematik A (5.udgave) Kap. 2 (2.4 og 2.6 dog undtaget) Kap Notat vedrørende ellipsens ligning Titel 10 Integralregning Bestemmelse af stamfunktioner (herunder c) Regneregler for integraler Partiel integration Substitutionsmetoden Numerisk integration Regneregler for bestemte integraler Arealbestemmelser 40 timer - kunne redegøre for hvad en stamfunktion er - sikkert kunne håndtere de forskellige integrationsregler (både ubestemte og bestemte integraler) - kunne foretage arealbestemmelser - kunne bevise formlen for partiel integration - kunne bevise hovedsætning om arealbestemmelse Litteratur Hans Henrik Hansen m.fl. (Systime) Matematik A (5. udgave) Kap. 6.1 til og med 6.9

11 Evaluering: - observationer på klassen af elevaktiviteten - elevgennemgang af opgaver - elevgennemgang af teori - evaluering af traditionelle afleveringsopgaver - evaluering af emneopgaver - 1-times prøver uden hjælpemidler - terminsprøve - individuelle elevsamtaler (i forbindelse med karaktergivning)

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, hhx i Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B 1. år: Dorthe Jørstad/Folmer Laursen 2. år: Folmer Laursen HH213MATB3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 IBC-Fredericia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Klasse/hold Fag og niveau Lærer Hh1c Matematik C MAN Oversigt over undervisningsforløb 1 Beskrivende statistik 2 1. grads polynomier 3 2. grads polynomier 4 Eksponentielle funktioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik, niveau C Jens Hviid Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Jørgen Slot

Læs mere

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller 1 Ligninger a. Fortæl om algebraisk og grafisk løsning af ligninger ud fra ét eller flere eksempler. b. Gør rede for algebraisk løsning af andengradsligningen ax 2 + bx + c = 0. 2 Ligninger a. Fortæl om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Mat C-B Henrik Jessen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik C Claus Ryberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby hf2 matematik C Steffen Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Nørre Nissum Seminarium & HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik,

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for matematik C

Undervisningsbeskrivelse for matematik C Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse STX Fag og niveau Matematik C Lære Mads Lundbak Severinsen Hold 1.d Oversigt over

Læs mere