Hver generation sin finanskrise

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver generation sin finanskrise"

Transkript

1 Hver generation sin finanskrise Opture og nedture har fulgt dansk byggeri siden industrialiseringens start omkring 187. Anlægsgartnerne følger med op og ned, men i modererede kurver. BAf Curt Liliegreen yggeri og anlæg er mere end andre erhverv underkastet konjunkturernes skiften. Når aktiviteten i samfundet ændrer sig få procent, oplever byggeriet udsving på 1 til 2% fra år til år. I generationer har byggeriets følsomhed over for konjunkturerne påkaldt sig politikernes interesse og ført til brug af byggeriet som en konjunkturregulator. Med byggeinvesteringerne kunne man stimulere aktiviteten i krisetider, og bremse når økonomien buldrede for voldsomt. Især i efterkrigstiden har tiltag for at fremme aktiviteten skiftet med tiltag for at bremse den i en stop-and-go -politik. På grund af konjunkturfølsomheden betaler erhvervet en høj pris for ændringer i de internationale økonomiske forhold. Selv om byggeriet ikke eksporterer meget, rammes det hårdt når der er krise i udlandet. Gennem over 1 år har fremtidsudsigterne i høj grad været bestemt af de internationale børser og den økonomiske politik hos vore samhandelspartnere. Anlægsgartneriet er en del af bygge- og anlægsområdet og rammes af de samme konjunkturer, men relativt sent fordi anlægsgartnerne hører til de sidste på en byggeplads. Hertil kommer at anlægsgartnerbranchen også har betydelige driftsopgaver og miljøopgaver der ikke er knyttet til nybyggeriet. Derfor modereres de udsving som anlægsgartnerne når ud i. Den Store Depression Figur 1 viser udviklingen i bygge- og anlægssektorens bruttofaktorindkomst (den samlede værdiskabelse i hele erhvervet) fra 187 til 2. verdenskrigs udbrud i Det var en periode med voldsomme skift i økonomien som de vi oplever nu - og derfor lærerig. Byggeriets udvikling var først afdæmpet i en lang periode fra 187 til Disse 25 år betegner én lang international økonomisk krise kendt som Den Store Depression - selv om man om ikke var oppe på det samlede fald i et lands nationalindkomst på mindst 1% der i økonomisk forstand skal til for at tale om depression. Den Store Depression blev skabt af en finansiel krise med børskrak, banker der gik kon FIGUR1. BRUTTOFAKTORINDKOMST Tallene viser bygge- og anlægssektorens bruttofaktorindkomst fra 187 og frem til 2. verdenskrig i Tallerne er 1929-priser korrigeret for inflation. Bruttofaktorindkomst er den samlede værdiskabelse i hele erhvervet. Kilde: Økonomisk vækst i Danmark af Svend Aage Hansen. kurs og sammenbrud for jernbaneselskaber der var datidens store ekspansionssektor - lidt som it-sektoren blev det 125 år senere. Afmatningen var præget af et af de i nationaløkonomien mest frygtede forhold, deflation hvor priserne falder. De der betalte var landbruget og investeringserhvervene. En væsentlig del af skylden for deflationen er tillagt datidens pengesystem hvor valutaerne var bundet op på en guldmøntfod. Og tiden var præget af knaphed på guld. Herhjemme blev krisen mildnet af anlægsinvesteringer i jernbanenettet, Esbjerg havn, Københavns befæstning ( ). Det var tidens store projekter hvis betydning svarer til Storebæltsforbindelsen og Metrocityringen. Figur 2 viser de årlige procentvise ændringer i byggeriets bruttofaktorindkomst. Det fremgår at vor nuværende situation med fald i byggeriet på ingen måde er ny, men at kraftige udsving mere har været reglen end undtagelsen. Boom og Bankers Panic I 1895 blev Den Store Depression afløst af en konjunktur- opgang der fortsatte frem til 197. Der var årlige stigninger i byggeriets bruttofaktorindkomst på hele 2-25%! Det blev et boom der svarer til det som den danske byggesektor har oplevet fra 1994 til kulminationen i 27. Det var i denne periode at anlægsgartneriet opstod som en branche for private virksomheder, i første omgang for kunder i de ekspanderende villakvarterer. Hundrede år før, i 197, var det på ny tid til at udlandet skulle forstyrre den danske økonomi og byggebranche med et børskrak, ofte kaldet Bankers Panic. Det var i høj grad en bankkrise med mangel på likviditet fremkaldt af en uansvarlig spekulation der var lånefinansieret af bankerne. Mindelser om elementer fra nutidens krise er slående. Dow Jones aktieindeks faldt den 14. marts 197 med 8,29%, mere end ved mini-krakket den 15. oktober 28 hvor indekset faldt 7,87%. I Danmark havde flere banker engageret sig direkte i det voldsomt ekspanderende nybyggeri, og byggebankerne blev ramt af likviditetsklemmen, det såkaldte byggekrak FIGUR 2 BRUTTOFAKTORINDKOMST. ÆNDRINGER I PROCENT. Kraftige udsving har mere været reglen end undtagelsen i bygge- og anlægssektoren. Fra 1871 til 1937 kan man i 2 år opvise fald eller stigninger på over 1 procent. 68 GRØNT MILJØ 3/29

2 i 198. Nationalbanken, staten og de gamle hovedbanker måtte træde til med en garantiordning for bankerne - en bankpakke for at bruge nutidig terminologi. Anlægsgartneriet var endnu en branche der mest tog sig af velstående villaejeres haver. De mærkede tilsyneladende ikke krisen. Boom og fredskrise Med 1. verdenskrig fulgte profitable år for det neutrale Danmark som nød godt af udlandets behov for at importere varer. For byggeriet blev krigsårene dog en stilstandsperiode. Anlægsgartneren passede stadig sine haver. Efter krigen stod Danmark med et nedslidt produktionsapparat, men med en nettoformue over for udlandet, og en voldsom genopbygning satte derfor ind. Efterkrigsboomet førte internationalt først til en kraftig inflation, siden til en deflation fordi produktionskapaciteten hurtigt indhentede efterslæbet. Det var den såkaldte fredskrise Byggeriets bruttofaktorindkomst faldt med 19,7% i året 192. Figur 2 viser de ekstreme udsving i denne tid, og så er 1922 endda udeladt fordi tallene her forvanskes af genforeningen med Sønderjylland. Wall Street-krakket I mellemkrigsårene var der boligmangel i København som følge af tilflytningen fra landet. Alt blev udlejet, selv i kældre og mørke baggårde. Bolignøden medførte statslige støtteordninger for at sætte fart i boligbyggeriet. Fra 1922 kom Statsboligfonden under Indenrigsministeriet. Boligministeriet fandtes ikke endnu. Fonden kunne finansiere op til 4% af anskaffelsessummen med lavt forrentede lån, og give lån i ejendomme op til 9% af ejendomsværdien, det vil sige at man stod for de yderligt liggende lån. Efterhånden som boligbyggeriet fik vind i sejlene, fik anlægsgartnerne et nyt marked her. Dermed blev branchen også en del af byggeriet og blev påvirket af byggeriets konjunkturudsving. Hans Jørgensen & Søn A/S er i gang med at opføre en hovedkloakledning i Odense i byggeriets højkonjunktur - lige før Bankers Panic. Gengivet fra Formandsbladet Jubilæumsskrift Da økonomierne rejste sig efter krisen, blev 192 erne - de brølende tyvere - en international opgangstid. Ingen steder var fremtidstroen mere udtalt end i USA hvor de stigende aktiekurser også fik menigmand til at spekulere for lånte midler. Det skabte en aktie- og ejendomsprisboble. Da boblen bristede i 1929, faldt Dow Jones 12,82% den 28. oktober og 11,73% dagen efter. Nedsmeltningen var endda kun startet. Samlet faldt aktierne 89% frem til Det tog 23 år før kurserne indhentede tabet. Fagøkonomer tillægger ikke børskrakket hovedskylden for krisen. Medvirkende faktorer til at krakket satte sig i en depression, var bl.a. faldet i den globale samhandel og sammenbruddet i det amerikanske banksystem. Krisen ramte USA meget hårdt med en ledighed der nåede 25%. I Danmark mærkede man i første omgang ikke stort til Wall Street-krakket. Tværtimod faldt arbejdsløsheden som følge af forbedringer i konkurrenceevnen. Det holdt dog ikke i længden. Landene begyndte snart at opbygge toldmure over for hinanden og indføre clearingordninger hvor import forudsatte en tilsvarende eksport. Derved trak verdenshandlen sig sammen. I 1931 ramte depressionen derfor også Danmark, men det var ikke det totale sammenbrud som man i vore dage tiltror epoken. Bygge- og anlægsproduktionen steg frem til 1931, og nedgangen i byggeproduktionen i 1932 var relativ beskeden. Ganske vist var der høj arbejdsløshed i samfundet som helhed, men det havde der også været i 192 erne. I 1932 var ledigheden 16%. Man nåede ikke de 3-4% som mange i dag tror. Krigsårene og årene umiddelbart efter var præget af særegne problemer og giver GRØNT MILJØ 3/29 69

3 Medlemstal 3 Anlægsgartnervirksomheder Golfklubber * MEDLEMSTAL I DANSKE ANLÆGSGARTNERE I 25 ÅR Medlemstallet afspejler konjunkturerne inden for bygge- og anlægsområdet, men i en modereret form. Se f.eks. kartoffelkurens indflydelse i begyndelsen af 199erne. Statistikken tager ikke højde for virksomhedernes gennemsnitlige størrelse og andel af den samlede omsætning inden for området. Omsætningen er for 28 ( ) 2,4 mia. kr. For 27 er omsætningen1,86 mia. kr. For tidligere år savnes pålidelig statistik. For 26 er tallet omkring 1,7 mia. kr. Omsætningen uden for medlemmernes afhænger af hvordan anlægsgartnerfagets grænser defineres, men er formentligt relativt konstant 2-3%. en række statistiske vanskeligheder. Denne specielle periode springer vi derfor over. Går man frem til slutningen af 194 erne og frem til starten af 196 erne, bød den på fremgang i byggeriet kun afbrudt af kortere varende kriser i 1955 og Som helhed var det en fremgangstid præget af en generelt lav ledighed. Fra 3% registrerede ledige i 195 faldt procenten til 1,7% i 196. Boom og oliekrise Perioden fra starten af 196 erne har trods kraftige konjunkturudsving været de år hvor det byggede miljø i Danmark er blevet skabt. Ud af det samlede etageareal på 7,8 mio. m 2 er de 42,8 mio. m 2 opført efter erne og 7 ernes start var en gylden højkonjunktur for byggeriet som kan sammenlignes med opsvinget eller Aktiviteten kulminerede med et boom i parcelhusbyggeriet af spekulativ karakter. Boomet blev fremkaldt af et annonceret indgreb om begrænsning af momsrefusionen på byggeri og en stramning i realkreditloven. Indgrebet mod momsrefusionen var et led i et boligpolitisk forlig mellem regeringen Anker Jørgensen og SF. Ved at fremskynde påbegyndelserne til inden den 1. juli 1973 kunne man bygge efter de fordelagtige gamle regler. Det afstedkom et gevaldigt løft i boligbyggeriet til danmarkshistoriens højeste niveau nogensinde, 5.4 påbegyndte boliger i Det blev naturligvis efterfulgt af et kraftigt dyk der blev forværret af den økonomiske krise der satte ind i form af den 1. oliekrise i Det er et skoleeksempel på den værst tænkelige udvikling i byggeriet hvor overophedning og omslag til krise sker med kort varsel. I 1972 blev der påbegyndt 36.5 boliger, i , og året efter Tiden domineredes helt af parcelhuset. Opførelsen af ejerboliger blev stimuleret af at realrenten efter skat var lav og til tider direkte negativ, samt den høje marginalskat der gav rentefradraget en værdi helt op til 73%. Økonomien rettede sig efter recessionen i , og der fulgte et par år med rimelig høj aktivitet. Socialdemokratiets felttog mod ejerboligen stilnede af efter at Erhard Jacobsen i 1973 var brudt ud af partiet og havde stiftet Centrum-Demokraterne i protest mod boligpolitikken, en huskekage til Socialdemokratiet af de helt store. De samfundsøkonomiske problemer skabte dog pres på kronekursen, og rente og inflation steg. Den høje Mio. kr. i 2-priser Figur 3. BYGGEINVESTERINGER Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken rente blev en likviditetsbarriere for førstegangskøbere på boligmarkedet. Den anden oliekrise I 1979 ramte den anden oliekrise, og byggeriet faldt dramatisk. De samlede byggeinvesteringer faldt med ikke mindre end 26% i 1981, renset for inflation. Krisen kulminerede i 1982 hvor regeringen Poul Schlüter kom til. Der fulgte en vending i byggeaktiviteten. Byggeriet steg markant, boligpriserne pressedes i vejret, friværdierne blev belånt, og den danske betalingsbalances løbende poster endte i et dundrende rekordunderskud i 1986 med 35 milliarder kr. i datidens priser. Det var en udvikling der krævede endnu et systemskifte, denne gang til kartoffelkurens kontraktive politik. Udviklingen får kurverne over byggeinvesteringerne til at ligne et alpelandskab, og de voldsomme udsving er af sektoren selv udpeget som en af hovedskurkene bag at byggeriet i hele denne periode har haft problemer med at løfte forsøgs- og udviklingsarbejdet, sikre innovation og øge produktiviteten. Nyt boligbyggeboom Krisen i starten af 199 erne var betydelig, også sammenlignet med 193 erne. I 1993 lå ledigheden på 12,4%. I et udkantområde som Nakskov nåede den 19,3% i Hertil kommer at mange blev sluset ud af ledighedsstatistikken på Øvrigt byggeri Boligbyggeri GRØNT MILJØ 3/29 28 KILDER Telefon Have & Landskab Den Grønne Telefonbog LDA Medlemsliste 1985/86. Charlotte Dickow, Danske Anlægsgartnere Medlemstallet omfatter ikke passive medlemmer mv. Fra 2 omfatter er tallet dog inklusiv golfbanemedlemmer. * Tallet for 1995 er interpoleret mellem 1994 og 1996.

4 diverse ordninger. I byggeriet kunne krisen mærkes særlig hårdt. Det påbegyndte nybyggeri lå i 1993 på en tredjedel af niveauet i 26. Det private parcelhusbyggeri var så godt som ophørt med at eksistere. Byggebeskæftigelsen blev i starten af 199 erne kun holdt oppe af en massiv byfornyelse med en årlig ramme for den ordinære byfornyelse på 3,4 milliarder kr., en tilsvarende ramme for Lov om privat byfornyelse, en tilskudsordning til forbedringsarbejder i helårsboliger samt på anlægget af storebæltsforbindelsen. Det var dog langt fra nok til at afbøde dykket i nybyggeriet. Når det kunne gå så galt, var det bl.a. fordi regeringen havde neddroslet det almennyttige boligbyggeri. I 1988 havde kvoten for almene boliger været 1., men i 1993 var den sat ned til 4.. Hvad man gav med den ene hånd til renovering, tog man med den anden hånd til nybyggeri. Den ideologiske begrundelse var frygten for en overforsyning med boliger i takt med et forventet fald i befolkningstallet. Dette fald, der var prognosticeret af Danmarks Statistik, var grundlaget for det boligministerielle Ølgaard-udvalg der i 1988 antog at boligmarkedet ville blive mættet. Man måtte derfor forebygge en overforsyning med boliger ved at skære ned i det støttede boligbyggeri. I stedet skulle byggesektoren omstilles til renovering og eksport, et mantra for tidens boligministre. Et andet forhold til at krisen blev dyb i byggeriet, var at projektmagerne båret frem af opsvinget i midtfirserne havde bygget løs med projekter der i beliggenhed og udformning ikke var tilstrækkeligt tilpasset efterspørgslen. Da konjunkturerne vendte, var der derfor hundredtusinder af m 2 kontorlokaler som var umulige at leje ud. Det trykkede nybyggeriet i bund. Det var et internationalt fænomen hvor problemerne i Danmark kun var et ekko af de udenlandske vanskeligheder i bl.a. London Docklands. Ustoppeligt byggeri Kartoffelkuren varede frem til endnu et systemskifte i 1993 med Nyrup-regeringens ekspansive politik, vækstplanen Ny kurs. Byggeriet nød dog nok så meget gavn af faldet i renten der sammen med regeringens liberalisering af realkreditten sikrede en historisk lånekonverteringsbølge. Der blev givet grønt lys for boligfinansiering med 3-årige annuitetslån frem for de 2-årige mix-lån med både serielån og annuitetslån som kartoffelkuren havde påtvunget. Den billigere boligfinansiering hjalp med at sætte skub i privatforbrug og boligpriser. Det indledte, med små afbræk, en langvarig højkonjunktur der fuldt ud kan måle sig med 196 erne og som først kulminerede i 27. Vendingen var så pludselig at regeringen - for at undgå overophedning - i 1995 nedsatte et udvalg for med det sigte at udskyde udbud af statslige byggeopgaver. I var byggeriet ustoppeligt. Påbegyndelserne nåede over 12 mio. m 2 hvilket var over niveauet fra den tidligere top i Det var som om aktørerne havde glemt lærdommen fra tidligere markante højkonjunkturer, og at man denne gang troede på at opsvinget ville vare ved fordi internettet har jo skabt en ny økonomi, og globaliseringen og de nyindustrialiserede lande som Kina og Indien vil sikre lavinflation. Opsvinget var i høj grad båret af boliginvesteringer, både i forbedringer og nybyggeri, ANLÆGSGARTNERE MÆRKER KRISEN Den nylige krise har ramt en del anlægsgartnervirksomheder, men de fleste har endnu ikke fyret medarbejdere ud over hvad de plejer om vinteren. Det fremgår af en medlemsundersøgelse som Danske Anlægsgartnere har foretaget. Næsten 55% angiver at deres ordrebeholdning er mindre end på samme tidspunkt sidste år. 32% anfører at den er uændret, mens godt 11% har større ordrebeholdning. For 77% rækker ordrebeholdningen dog højst 2-3 måneder frem. 6% har ikke fyret folk ud over hvad de plejer. 6% angiver at forbruget hos leverandørerne er mindre end på samme tidspunkt sidste år. 64% har ikke gjort mere end de plejer for at markedsføre virksomheden. Medlemsundersøgelsen blev for første gang gennemført som en elektronisk undersøgelse, og for første gang blev svarprocenten så høj at tallene er pålidelige. 59% svarende til 158 medlemmer deltog i undersøgelsen. KILDE. Danske Anlægsgartnere (29): Medlemsundersøgelse som følge af de kraftige stigninger i kontantprisen på boliger. Boligpriserne pressedes op dels af en generel højkonjunktur, dels af afdragsfrie lån med variabel rente, og det internationale renteniveau blev længe fastholdt på lavt niveau trods de begyndende tegn på overophedning. På samme måde havde man i 1929 i USA argumenteret for at man dengang levede i en ny tid hvor aktiekurserne ville forblive på højt niveau, og at tidligere tiders udsving var forbi. De optimistiske udsagn i ligner nu et ekko fra tiden før det store krak i Ingen blød landing En dansk nationalbankdirektør har sagt at bobler i aktier, råvarepriser og ejendomspriser er noget som man først kan erkende bagefter. Det er en vemodig sandhed når man kigger på konjunkturbilledet i det store perspektiv. Frem til det sidste fastholdt bankøkonomer, realkredit og vismænd at man nok fik en blød landing på boligmarkedet. Da højkonjunkturen stod på sit højeste i 27, oplevede ejendomsmæglere efter sigende at folk bød på et hus uden at have set 1. salen. I stedet for almindeligt salg kom der en form for auktion, budrunder. Mange af byggeriets kunder - hvad enten det nu var staten eller parcelhusejeren - oplevede at man ikke kunne få tilbud fra byggevirksomheder. Rockwool måtte indføre en ratione- Anlægsgartneren er i gang med udemiljøet ved Stenløse Gymnasium i kort efter den anden oliekrise har ramt Danmark. Byggekrisen kulminerer to år efter. GRØNT MILJØ 3/29 71

5 ringsordning. Det burde have været indlysende for enhver at det var det rene galskab. Det krævede imidlertid en nedsmeltning af det amerikanske boligmarked og et næsten totalt sammenbrud i de nye finansielle derivater og af det amerikanske banksystem før at det blev klart for alle at nu gik det galt. Spørgsmålet er om det ikke var gået galt alligevel, blot med en forsinkelse, helt uden subprimelån, Credit default Swaps og inkompetente og grådige amerikanske finansdirektører. En forudsigelig krise Den aktuelle finanskrisen er den mest forudsigelige krise, og samtidig den mindst forudsete krise i nyere tid. De der har historisk eller nationaløkonomisk kundskab vil vide at højkonjunkturer bærer kimen til deres egen undergang i sig, og at historien har talrige eksempler på at en voldsom ekspansion skaber bobler i råvarepriser, i aktiekurser og ejendomspriser. Når tilliden en dag brister, trækker de faldende værdier det finansielle system med ned i krisen og forværrer den realøkonomiske krise. Selv om alle i dag har travlt med at erklære at vi befinder os i en 1 års begivenhed, så bærer historien vidnesbyrd om mange andre lignende sammenbrud. Den historiske baggrundsviden og den nationaløkonomiske indsigt i at ethvert opsving lever på lånt tid synes lille i sektoren, så længe man befinder sig midt i opsvinget. Et enkelt blik på figur 4 viser hvad vi nu har i vente. Mens regeringen og mange andre prognosemagere nærmest har nedtonet effekten af finanskrisen, så er det ganske sandsynligt at en recession som den der nu rammer dansk økonomi, i 29 kan medføre et voldsomt fald i byggeriets investeringer. Vi har før set fald på 2-25% på et enkelt år. Det kan ske igen. Der er ingen tvivl om at den danske byggesektor netop nu bevæger sig ind i en krise af en sådan alvor at regeringens forskellige hjælpeforanstaltninger som tilskudsordninger til renovering eller øget vejvedligeholdelse hverken vil gøre fra eller til. Tænk blot på omfanget af støtteordningerne i starten af 199 erne der - skønt meget større - ikke kunne afvende krisen for byggebeskæftigelsen. Udlandets konjunkturer Historien viser os at den danske økonomi og den danske Krisen har ramt en del anlægsgartnervirksomheder, men de fleste har endnu ikke fyret medarbejdere ud over hvad de plejer om vinteren. Figur 4. REALVÆKST. ÆNDRING I PROCENT. Kurverne viser realvæksten i bruttoværditilvækst og byggeinvesteringen Bruttoværditilvæksten er stabil på typisk -5% og kun negativ i og i 198. Byggeinvesteringerne varierer langt mere. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger Figur 5. PÅBEGYNDT ETAGEAREAL Hele landet, millioner m 2. Data er ikke korrigerede. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. byggesektors fremtid vil blive dikteret af udlandets konjunkturer. Det er først når konjunkturerne vender i USA, Tyskland og UK at vi også i Danmark vil se en fornyet fremgang. Det var sandt før i tiden, og det er med den stigende samhandel og internationaliserede finansmarkeder endnu mere sandt i dag. Historien viser også at økonomiske recessioner kan blive meget langtrukne, såvel som de kan komme og gå på få måneder. Der er ingen magisk formel for hvordan forløbet bliver. Vi kan stå over for en krise i byggeriet der vil vare de næste 1 år. Det er også muligt at markedet vil finde sine fødder igen og vende opad i løbet af et par år. Man skal dog ikke forvente at se den samme aktivitet, som vi havde om konjunkturerne bør man ikke stirre sig blind på øjeblikkets tilfældige finansielle nøgletal, men i stedet forsøge at bedømme de dybtgående strukturelle forandringer i samfundet. Den voksende erkendelse på tværs af politiske skel af behovet for en bæredygtig byudvikling og bæredygtige bygninger er sådanne forandringer. Den øgede fritid i samfundet og den voksende fokus på natur og friluftsliv er en anden. Den stadig større interesse hos den menige dansker for kvalitet, arkitektur og design i vore hverdagsomgivelser er ligeledes et forhold som taler for at det grønne Danmark vil opleve fremgang når krisen slipper sit tag i økonomien. i Det var et særtilfælde drevet af eksorbitante ver for Realdania. Han har tidligere SKRIBENT Curt Liliegreen er cand. polit og rådgi- prisstigninger på ejerboliger. været cheføkonom i Entreprenørforeningen og direktør for Byggeriets I en tid med stor usikkerhed Evalueringscenter. 72 GRØNT MILJØ 3/

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Er der udsigt til bedre tider?

Er der udsigt til bedre tider? Er der udsigt til bedre tider? Nu har vi haft krise i 5 år. Vender det ikke snart? Måske skal vi på længere sigt vende os til at verden ser anderledes ud og hvad skal man så gøre i sin privatøkonomi/med

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009 DANMARKS NATIONALBANK Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009 Det talte ord gælder Recessionen i verdensøkonomien ser nu ud til at være slut. Væksten

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1.

forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1. 6. Lektion. Dansk penge- og valutakurspolitik omkring 1914-1939 set i et internationalt perspektiv. (Pensum: Sv. Aage Hansen, Økonomisk vækst i Danmark II, pp. 14-21 og Jan Tore Klovland, Monetary policy

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 1. kvartal 2012 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 1. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt INDHOLD 3 Indledning 3 Hovedtendenser 4 Beskæftigelsen 4 Produktionsværdien 5 Byggeri i alt 5 Boligbyggeriet 6 Erhvervsbyggeriet 7 Institutionsbyggeriet 8 Reparation

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 8 2008

ØkonomiNyt nr. 8 2008 ØkonomiNyt nr. 8 2008 Finanskrisen Det liberaliserede mar ked Likviditets og kapitalkrise Den kommende rentetilpasning Fast forrentede lån Valuta Den økonomiske krises betydning for landbr ugets finansielle

Læs mere

Sommerhuse stadig båret af en boble

Sommerhuse stadig båret af en boble NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden.

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Analyse 2. august 201 Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Temperaturen stiger på boligmarkedet. Priserne er over deres strukturelle niveau,

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Konjunktur og renter Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business

Læs mere