Hver generation sin finanskrise

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver generation sin finanskrise"

Transkript

1 Hver generation sin finanskrise Opture og nedture har fulgt dansk byggeri siden industrialiseringens start omkring 187. Anlægsgartnerne følger med op og ned, men i modererede kurver. BAf Curt Liliegreen yggeri og anlæg er mere end andre erhverv underkastet konjunkturernes skiften. Når aktiviteten i samfundet ændrer sig få procent, oplever byggeriet udsving på 1 til 2% fra år til år. I generationer har byggeriets følsomhed over for konjunkturerne påkaldt sig politikernes interesse og ført til brug af byggeriet som en konjunkturregulator. Med byggeinvesteringerne kunne man stimulere aktiviteten i krisetider, og bremse når økonomien buldrede for voldsomt. Især i efterkrigstiden har tiltag for at fremme aktiviteten skiftet med tiltag for at bremse den i en stop-and-go -politik. På grund af konjunkturfølsomheden betaler erhvervet en høj pris for ændringer i de internationale økonomiske forhold. Selv om byggeriet ikke eksporterer meget, rammes det hårdt når der er krise i udlandet. Gennem over 1 år har fremtidsudsigterne i høj grad været bestemt af de internationale børser og den økonomiske politik hos vore samhandelspartnere. Anlægsgartneriet er en del af bygge- og anlægsområdet og rammes af de samme konjunkturer, men relativt sent fordi anlægsgartnerne hører til de sidste på en byggeplads. Hertil kommer at anlægsgartnerbranchen også har betydelige driftsopgaver og miljøopgaver der ikke er knyttet til nybyggeriet. Derfor modereres de udsving som anlægsgartnerne når ud i. Den Store Depression Figur 1 viser udviklingen i bygge- og anlægssektorens bruttofaktorindkomst (den samlede værdiskabelse i hele erhvervet) fra 187 til 2. verdenskrigs udbrud i Det var en periode med voldsomme skift i økonomien som de vi oplever nu - og derfor lærerig. Byggeriets udvikling var først afdæmpet i en lang periode fra 187 til Disse 25 år betegner én lang international økonomisk krise kendt som Den Store Depression - selv om man om ikke var oppe på det samlede fald i et lands nationalindkomst på mindst 1% der i økonomisk forstand skal til for at tale om depression. Den Store Depression blev skabt af en finansiel krise med børskrak, banker der gik kon FIGUR1. BRUTTOFAKTORINDKOMST Tallene viser bygge- og anlægssektorens bruttofaktorindkomst fra 187 og frem til 2. verdenskrig i Tallerne er 1929-priser korrigeret for inflation. Bruttofaktorindkomst er den samlede værdiskabelse i hele erhvervet. Kilde: Økonomisk vækst i Danmark af Svend Aage Hansen. kurs og sammenbrud for jernbaneselskaber der var datidens store ekspansionssektor - lidt som it-sektoren blev det 125 år senere. Afmatningen var præget af et af de i nationaløkonomien mest frygtede forhold, deflation hvor priserne falder. De der betalte var landbruget og investeringserhvervene. En væsentlig del af skylden for deflationen er tillagt datidens pengesystem hvor valutaerne var bundet op på en guldmøntfod. Og tiden var præget af knaphed på guld. Herhjemme blev krisen mildnet af anlægsinvesteringer i jernbanenettet, Esbjerg havn, Københavns befæstning ( ). Det var tidens store projekter hvis betydning svarer til Storebæltsforbindelsen og Metrocityringen. Figur 2 viser de årlige procentvise ændringer i byggeriets bruttofaktorindkomst. Det fremgår at vor nuværende situation med fald i byggeriet på ingen måde er ny, men at kraftige udsving mere har været reglen end undtagelsen. Boom og Bankers Panic I 1895 blev Den Store Depression afløst af en konjunktur- opgang der fortsatte frem til 197. Der var årlige stigninger i byggeriets bruttofaktorindkomst på hele 2-25%! Det blev et boom der svarer til det som den danske byggesektor har oplevet fra 1994 til kulminationen i 27. Det var i denne periode at anlægsgartneriet opstod som en branche for private virksomheder, i første omgang for kunder i de ekspanderende villakvarterer. Hundrede år før, i 197, var det på ny tid til at udlandet skulle forstyrre den danske økonomi og byggebranche med et børskrak, ofte kaldet Bankers Panic. Det var i høj grad en bankkrise med mangel på likviditet fremkaldt af en uansvarlig spekulation der var lånefinansieret af bankerne. Mindelser om elementer fra nutidens krise er slående. Dow Jones aktieindeks faldt den 14. marts 197 med 8,29%, mere end ved mini-krakket den 15. oktober 28 hvor indekset faldt 7,87%. I Danmark havde flere banker engageret sig direkte i det voldsomt ekspanderende nybyggeri, og byggebankerne blev ramt af likviditetsklemmen, det såkaldte byggekrak FIGUR 2 BRUTTOFAKTORINDKOMST. ÆNDRINGER I PROCENT. Kraftige udsving har mere været reglen end undtagelsen i bygge- og anlægssektoren. Fra 1871 til 1937 kan man i 2 år opvise fald eller stigninger på over 1 procent. 68 GRØNT MILJØ 3/29

2 i 198. Nationalbanken, staten og de gamle hovedbanker måtte træde til med en garantiordning for bankerne - en bankpakke for at bruge nutidig terminologi. Anlægsgartneriet var endnu en branche der mest tog sig af velstående villaejeres haver. De mærkede tilsyneladende ikke krisen. Boom og fredskrise Med 1. verdenskrig fulgte profitable år for det neutrale Danmark som nød godt af udlandets behov for at importere varer. For byggeriet blev krigsårene dog en stilstandsperiode. Anlægsgartneren passede stadig sine haver. Efter krigen stod Danmark med et nedslidt produktionsapparat, men med en nettoformue over for udlandet, og en voldsom genopbygning satte derfor ind. Efterkrigsboomet førte internationalt først til en kraftig inflation, siden til en deflation fordi produktionskapaciteten hurtigt indhentede efterslæbet. Det var den såkaldte fredskrise Byggeriets bruttofaktorindkomst faldt med 19,7% i året 192. Figur 2 viser de ekstreme udsving i denne tid, og så er 1922 endda udeladt fordi tallene her forvanskes af genforeningen med Sønderjylland. Wall Street-krakket I mellemkrigsårene var der boligmangel i København som følge af tilflytningen fra landet. Alt blev udlejet, selv i kældre og mørke baggårde. Bolignøden medførte statslige støtteordninger for at sætte fart i boligbyggeriet. Fra 1922 kom Statsboligfonden under Indenrigsministeriet. Boligministeriet fandtes ikke endnu. Fonden kunne finansiere op til 4% af anskaffelsessummen med lavt forrentede lån, og give lån i ejendomme op til 9% af ejendomsværdien, det vil sige at man stod for de yderligt liggende lån. Efterhånden som boligbyggeriet fik vind i sejlene, fik anlægsgartnerne et nyt marked her. Dermed blev branchen også en del af byggeriet og blev påvirket af byggeriets konjunkturudsving. Hans Jørgensen & Søn A/S er i gang med at opføre en hovedkloakledning i Odense i byggeriets højkonjunktur - lige før Bankers Panic. Gengivet fra Formandsbladet Jubilæumsskrift Da økonomierne rejste sig efter krisen, blev 192 erne - de brølende tyvere - en international opgangstid. Ingen steder var fremtidstroen mere udtalt end i USA hvor de stigende aktiekurser også fik menigmand til at spekulere for lånte midler. Det skabte en aktie- og ejendomsprisboble. Da boblen bristede i 1929, faldt Dow Jones 12,82% den 28. oktober og 11,73% dagen efter. Nedsmeltningen var endda kun startet. Samlet faldt aktierne 89% frem til Det tog 23 år før kurserne indhentede tabet. Fagøkonomer tillægger ikke børskrakket hovedskylden for krisen. Medvirkende faktorer til at krakket satte sig i en depression, var bl.a. faldet i den globale samhandel og sammenbruddet i det amerikanske banksystem. Krisen ramte USA meget hårdt med en ledighed der nåede 25%. I Danmark mærkede man i første omgang ikke stort til Wall Street-krakket. Tværtimod faldt arbejdsløsheden som følge af forbedringer i konkurrenceevnen. Det holdt dog ikke i længden. Landene begyndte snart at opbygge toldmure over for hinanden og indføre clearingordninger hvor import forudsatte en tilsvarende eksport. Derved trak verdenshandlen sig sammen. I 1931 ramte depressionen derfor også Danmark, men det var ikke det totale sammenbrud som man i vore dage tiltror epoken. Bygge- og anlægsproduktionen steg frem til 1931, og nedgangen i byggeproduktionen i 1932 var relativ beskeden. Ganske vist var der høj arbejdsløshed i samfundet som helhed, men det havde der også været i 192 erne. I 1932 var ledigheden 16%. Man nåede ikke de 3-4% som mange i dag tror. Krigsårene og årene umiddelbart efter var præget af særegne problemer og giver GRØNT MILJØ 3/29 69

3 Medlemstal 3 Anlægsgartnervirksomheder Golfklubber * MEDLEMSTAL I DANSKE ANLÆGSGARTNERE I 25 ÅR Medlemstallet afspejler konjunkturerne inden for bygge- og anlægsområdet, men i en modereret form. Se f.eks. kartoffelkurens indflydelse i begyndelsen af 199erne. Statistikken tager ikke højde for virksomhedernes gennemsnitlige størrelse og andel af den samlede omsætning inden for området. Omsætningen er for 28 ( ) 2,4 mia. kr. For 27 er omsætningen1,86 mia. kr. For tidligere år savnes pålidelig statistik. For 26 er tallet omkring 1,7 mia. kr. Omsætningen uden for medlemmernes afhænger af hvordan anlægsgartnerfagets grænser defineres, men er formentligt relativt konstant 2-3%. en række statistiske vanskeligheder. Denne specielle periode springer vi derfor over. Går man frem til slutningen af 194 erne og frem til starten af 196 erne, bød den på fremgang i byggeriet kun afbrudt af kortere varende kriser i 1955 og Som helhed var det en fremgangstid præget af en generelt lav ledighed. Fra 3% registrerede ledige i 195 faldt procenten til 1,7% i 196. Boom og oliekrise Perioden fra starten af 196 erne har trods kraftige konjunkturudsving været de år hvor det byggede miljø i Danmark er blevet skabt. Ud af det samlede etageareal på 7,8 mio. m 2 er de 42,8 mio. m 2 opført efter erne og 7 ernes start var en gylden højkonjunktur for byggeriet som kan sammenlignes med opsvinget eller Aktiviteten kulminerede med et boom i parcelhusbyggeriet af spekulativ karakter. Boomet blev fremkaldt af et annonceret indgreb om begrænsning af momsrefusionen på byggeri og en stramning i realkreditloven. Indgrebet mod momsrefusionen var et led i et boligpolitisk forlig mellem regeringen Anker Jørgensen og SF. Ved at fremskynde påbegyndelserne til inden den 1. juli 1973 kunne man bygge efter de fordelagtige gamle regler. Det afstedkom et gevaldigt løft i boligbyggeriet til danmarkshistoriens højeste niveau nogensinde, 5.4 påbegyndte boliger i Det blev naturligvis efterfulgt af et kraftigt dyk der blev forværret af den økonomiske krise der satte ind i form af den 1. oliekrise i Det er et skoleeksempel på den værst tænkelige udvikling i byggeriet hvor overophedning og omslag til krise sker med kort varsel. I 1972 blev der påbegyndt 36.5 boliger, i , og året efter Tiden domineredes helt af parcelhuset. Opførelsen af ejerboliger blev stimuleret af at realrenten efter skat var lav og til tider direkte negativ, samt den høje marginalskat der gav rentefradraget en værdi helt op til 73%. Økonomien rettede sig efter recessionen i , og der fulgte et par år med rimelig høj aktivitet. Socialdemokratiets felttog mod ejerboligen stilnede af efter at Erhard Jacobsen i 1973 var brudt ud af partiet og havde stiftet Centrum-Demokraterne i protest mod boligpolitikken, en huskekage til Socialdemokratiet af de helt store. De samfundsøkonomiske problemer skabte dog pres på kronekursen, og rente og inflation steg. Den høje Mio. kr. i 2-priser Figur 3. BYGGEINVESTERINGER Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken rente blev en likviditetsbarriere for førstegangskøbere på boligmarkedet. Den anden oliekrise I 1979 ramte den anden oliekrise, og byggeriet faldt dramatisk. De samlede byggeinvesteringer faldt med ikke mindre end 26% i 1981, renset for inflation. Krisen kulminerede i 1982 hvor regeringen Poul Schlüter kom til. Der fulgte en vending i byggeaktiviteten. Byggeriet steg markant, boligpriserne pressedes i vejret, friværdierne blev belånt, og den danske betalingsbalances løbende poster endte i et dundrende rekordunderskud i 1986 med 35 milliarder kr. i datidens priser. Det var en udvikling der krævede endnu et systemskifte, denne gang til kartoffelkurens kontraktive politik. Udviklingen får kurverne over byggeinvesteringerne til at ligne et alpelandskab, og de voldsomme udsving er af sektoren selv udpeget som en af hovedskurkene bag at byggeriet i hele denne periode har haft problemer med at løfte forsøgs- og udviklingsarbejdet, sikre innovation og øge produktiviteten. Nyt boligbyggeboom Krisen i starten af 199 erne var betydelig, også sammenlignet med 193 erne. I 1993 lå ledigheden på 12,4%. I et udkantområde som Nakskov nåede den 19,3% i Hertil kommer at mange blev sluset ud af ledighedsstatistikken på Øvrigt byggeri Boligbyggeri GRØNT MILJØ 3/29 28 KILDER Telefon Have & Landskab Den Grønne Telefonbog LDA Medlemsliste 1985/86. Charlotte Dickow, Danske Anlægsgartnere Medlemstallet omfatter ikke passive medlemmer mv. Fra 2 omfatter er tallet dog inklusiv golfbanemedlemmer. * Tallet for 1995 er interpoleret mellem 1994 og 1996.

4 diverse ordninger. I byggeriet kunne krisen mærkes særlig hårdt. Det påbegyndte nybyggeri lå i 1993 på en tredjedel af niveauet i 26. Det private parcelhusbyggeri var så godt som ophørt med at eksistere. Byggebeskæftigelsen blev i starten af 199 erne kun holdt oppe af en massiv byfornyelse med en årlig ramme for den ordinære byfornyelse på 3,4 milliarder kr., en tilsvarende ramme for Lov om privat byfornyelse, en tilskudsordning til forbedringsarbejder i helårsboliger samt på anlægget af storebæltsforbindelsen. Det var dog langt fra nok til at afbøde dykket i nybyggeriet. Når det kunne gå så galt, var det bl.a. fordi regeringen havde neddroslet det almennyttige boligbyggeri. I 1988 havde kvoten for almene boliger været 1., men i 1993 var den sat ned til 4.. Hvad man gav med den ene hånd til renovering, tog man med den anden hånd til nybyggeri. Den ideologiske begrundelse var frygten for en overforsyning med boliger i takt med et forventet fald i befolkningstallet. Dette fald, der var prognosticeret af Danmarks Statistik, var grundlaget for det boligministerielle Ølgaard-udvalg der i 1988 antog at boligmarkedet ville blive mættet. Man måtte derfor forebygge en overforsyning med boliger ved at skære ned i det støttede boligbyggeri. I stedet skulle byggesektoren omstilles til renovering og eksport, et mantra for tidens boligministre. Et andet forhold til at krisen blev dyb i byggeriet, var at projektmagerne båret frem af opsvinget i midtfirserne havde bygget løs med projekter der i beliggenhed og udformning ikke var tilstrækkeligt tilpasset efterspørgslen. Da konjunkturerne vendte, var der derfor hundredtusinder af m 2 kontorlokaler som var umulige at leje ud. Det trykkede nybyggeriet i bund. Det var et internationalt fænomen hvor problemerne i Danmark kun var et ekko af de udenlandske vanskeligheder i bl.a. London Docklands. Ustoppeligt byggeri Kartoffelkuren varede frem til endnu et systemskifte i 1993 med Nyrup-regeringens ekspansive politik, vækstplanen Ny kurs. Byggeriet nød dog nok så meget gavn af faldet i renten der sammen med regeringens liberalisering af realkreditten sikrede en historisk lånekonverteringsbølge. Der blev givet grønt lys for boligfinansiering med 3-årige annuitetslån frem for de 2-årige mix-lån med både serielån og annuitetslån som kartoffelkuren havde påtvunget. Den billigere boligfinansiering hjalp med at sætte skub i privatforbrug og boligpriser. Det indledte, med små afbræk, en langvarig højkonjunktur der fuldt ud kan måle sig med 196 erne og som først kulminerede i 27. Vendingen var så pludselig at regeringen - for at undgå overophedning - i 1995 nedsatte et udvalg for med det sigte at udskyde udbud af statslige byggeopgaver. I var byggeriet ustoppeligt. Påbegyndelserne nåede over 12 mio. m 2 hvilket var over niveauet fra den tidligere top i Det var som om aktørerne havde glemt lærdommen fra tidligere markante højkonjunkturer, og at man denne gang troede på at opsvinget ville vare ved fordi internettet har jo skabt en ny økonomi, og globaliseringen og de nyindustrialiserede lande som Kina og Indien vil sikre lavinflation. Opsvinget var i høj grad båret af boliginvesteringer, både i forbedringer og nybyggeri, ANLÆGSGARTNERE MÆRKER KRISEN Den nylige krise har ramt en del anlægsgartnervirksomheder, men de fleste har endnu ikke fyret medarbejdere ud over hvad de plejer om vinteren. Det fremgår af en medlemsundersøgelse som Danske Anlægsgartnere har foretaget. Næsten 55% angiver at deres ordrebeholdning er mindre end på samme tidspunkt sidste år. 32% anfører at den er uændret, mens godt 11% har større ordrebeholdning. For 77% rækker ordrebeholdningen dog højst 2-3 måneder frem. 6% har ikke fyret folk ud over hvad de plejer. 6% angiver at forbruget hos leverandørerne er mindre end på samme tidspunkt sidste år. 64% har ikke gjort mere end de plejer for at markedsføre virksomheden. Medlemsundersøgelsen blev for første gang gennemført som en elektronisk undersøgelse, og for første gang blev svarprocenten så høj at tallene er pålidelige. 59% svarende til 158 medlemmer deltog i undersøgelsen. KILDE. Danske Anlægsgartnere (29): Medlemsundersøgelse som følge af de kraftige stigninger i kontantprisen på boliger. Boligpriserne pressedes op dels af en generel højkonjunktur, dels af afdragsfrie lån med variabel rente, og det internationale renteniveau blev længe fastholdt på lavt niveau trods de begyndende tegn på overophedning. På samme måde havde man i 1929 i USA argumenteret for at man dengang levede i en ny tid hvor aktiekurserne ville forblive på højt niveau, og at tidligere tiders udsving var forbi. De optimistiske udsagn i ligner nu et ekko fra tiden før det store krak i Ingen blød landing En dansk nationalbankdirektør har sagt at bobler i aktier, råvarepriser og ejendomspriser er noget som man først kan erkende bagefter. Det er en vemodig sandhed når man kigger på konjunkturbilledet i det store perspektiv. Frem til det sidste fastholdt bankøkonomer, realkredit og vismænd at man nok fik en blød landing på boligmarkedet. Da højkonjunkturen stod på sit højeste i 27, oplevede ejendomsmæglere efter sigende at folk bød på et hus uden at have set 1. salen. I stedet for almindeligt salg kom der en form for auktion, budrunder. Mange af byggeriets kunder - hvad enten det nu var staten eller parcelhusejeren - oplevede at man ikke kunne få tilbud fra byggevirksomheder. Rockwool måtte indføre en ratione- Anlægsgartneren er i gang med udemiljøet ved Stenløse Gymnasium i kort efter den anden oliekrise har ramt Danmark. Byggekrisen kulminerer to år efter. GRØNT MILJØ 3/29 71

5 ringsordning. Det burde have været indlysende for enhver at det var det rene galskab. Det krævede imidlertid en nedsmeltning af det amerikanske boligmarked og et næsten totalt sammenbrud i de nye finansielle derivater og af det amerikanske banksystem før at det blev klart for alle at nu gik det galt. Spørgsmålet er om det ikke var gået galt alligevel, blot med en forsinkelse, helt uden subprimelån, Credit default Swaps og inkompetente og grådige amerikanske finansdirektører. En forudsigelig krise Den aktuelle finanskrisen er den mest forudsigelige krise, og samtidig den mindst forudsete krise i nyere tid. De der har historisk eller nationaløkonomisk kundskab vil vide at højkonjunkturer bærer kimen til deres egen undergang i sig, og at historien har talrige eksempler på at en voldsom ekspansion skaber bobler i råvarepriser, i aktiekurser og ejendomspriser. Når tilliden en dag brister, trækker de faldende værdier det finansielle system med ned i krisen og forværrer den realøkonomiske krise. Selv om alle i dag har travlt med at erklære at vi befinder os i en 1 års begivenhed, så bærer historien vidnesbyrd om mange andre lignende sammenbrud. Den historiske baggrundsviden og den nationaløkonomiske indsigt i at ethvert opsving lever på lånt tid synes lille i sektoren, så længe man befinder sig midt i opsvinget. Et enkelt blik på figur 4 viser hvad vi nu har i vente. Mens regeringen og mange andre prognosemagere nærmest har nedtonet effekten af finanskrisen, så er det ganske sandsynligt at en recession som den der nu rammer dansk økonomi, i 29 kan medføre et voldsomt fald i byggeriets investeringer. Vi har før set fald på 2-25% på et enkelt år. Det kan ske igen. Der er ingen tvivl om at den danske byggesektor netop nu bevæger sig ind i en krise af en sådan alvor at regeringens forskellige hjælpeforanstaltninger som tilskudsordninger til renovering eller øget vejvedligeholdelse hverken vil gøre fra eller til. Tænk blot på omfanget af støtteordningerne i starten af 199 erne der - skønt meget større - ikke kunne afvende krisen for byggebeskæftigelsen. Udlandets konjunkturer Historien viser os at den danske økonomi og den danske Krisen har ramt en del anlægsgartnervirksomheder, men de fleste har endnu ikke fyret medarbejdere ud over hvad de plejer om vinteren. Figur 4. REALVÆKST. ÆNDRING I PROCENT. Kurverne viser realvæksten i bruttoværditilvækst og byggeinvesteringen Bruttoværditilvæksten er stabil på typisk -5% og kun negativ i og i 198. Byggeinvesteringerne varierer langt mere. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger Figur 5. PÅBEGYNDT ETAGEAREAL Hele landet, millioner m 2. Data er ikke korrigerede. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. byggesektors fremtid vil blive dikteret af udlandets konjunkturer. Det er først når konjunkturerne vender i USA, Tyskland og UK at vi også i Danmark vil se en fornyet fremgang. Det var sandt før i tiden, og det er med den stigende samhandel og internationaliserede finansmarkeder endnu mere sandt i dag. Historien viser også at økonomiske recessioner kan blive meget langtrukne, såvel som de kan komme og gå på få måneder. Der er ingen magisk formel for hvordan forløbet bliver. Vi kan stå over for en krise i byggeriet der vil vare de næste 1 år. Det er også muligt at markedet vil finde sine fødder igen og vende opad i løbet af et par år. Man skal dog ikke forvente at se den samme aktivitet, som vi havde om konjunkturerne bør man ikke stirre sig blind på øjeblikkets tilfældige finansielle nøgletal, men i stedet forsøge at bedømme de dybtgående strukturelle forandringer i samfundet. Den voksende erkendelse på tværs af politiske skel af behovet for en bæredygtig byudvikling og bæredygtige bygninger er sådanne forandringer. Den øgede fritid i samfundet og den voksende fokus på natur og friluftsliv er en anden. Den stadig større interesse hos den menige dansker for kvalitet, arkitektur og design i vore hverdagsomgivelser er ligeledes et forhold som taler for at det grønne Danmark vil opleve fremgang når krisen slipper sit tag i økonomien. i Det var et særtilfælde drevet af eksorbitante ver for Realdania. Han har tidligere SKRIBENT Curt Liliegreen er cand. polit og rådgi- prisstigninger på ejerboliger. været cheføkonom i Entreprenørforeningen og direktør for Byggeriets I en tid med stor usikkerhed Evalueringscenter. 72 GRØNT MILJØ 3/

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

DANMARK SKAL HAVE VERDENS FINESTE BYGGESTATISTIK

DANMARK SKAL HAVE VERDENS FINESTE BYGGESTATISTIK DANMARK SKAL HAVE VERDENS FINESTE BYGGESTATISTIK DEN FINESTE STATISTIK Danmark skal have verdens fineste byggestatistik. Mindre kan ikke gøre det. For mange virksomheder i byggeriet må de fineste byggetal

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mio. Kr. Dansk byggevareeksport i andet kvartal 2013 Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mens den samlede danske vareeksport viser en svag, men vedholdende vækst, er der et lille stykke vej

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal.

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. TUN Øjebliksbillede 3 kvartal 211 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. Denne udgave af TUNs øjebliksbillede dækker 3 kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for byggebranchen.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb Økonomisk Analyse Produktivitet over et konjunkturforløb NR. 5 3. juni 11 Produktivitetsudviklingen over et konjunkturforløb Der har været en kraftig konjunkturmæssig stigning i produktivitetsvæksten i

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Er der udsigt til bedre tider?

Er der udsigt til bedre tider? Er der udsigt til bedre tider? Nu har vi haft krise i 5 år. Vender det ikke snart? Måske skal vi på længere sigt vende os til at verden ser anderledes ud og hvad skal man så gøre i sin privatøkonomi/med

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Nøgletal for Danmark november 2012 Forventet BNP-udvikling i 2012 0,25 % Inflation i september (årligt) 2,5 % Ledigheden september

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug Nr.: / Den. oktober 'HWSULYDWHIRUEUXJ±YLJWLJVWHY NVWIDNWRULGDQVN NRQRPL Udsigterne i dansk økonomi er trods halvandet år med relativ lav vækst ikke værst. En

Læs mere

Øjebliksbillede December 2016

Øjebliksbillede December 2016 Øjebliksbillede December 2016 1 Introduktion Øjebliksbillede fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi. Det henvender sig til alle interesserede,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse NR. 1 SEPTEMBER 2009 Realkredit med i toppen af ny undersøgelse Forbrugerstyrelsen har udsendt den nye Forbrugerredegørelse for 2009. Undersøgelsen vurderer, at forholdene for forbrugerne i FFI (ForbrugerForholdsIndekset)

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 15 De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre 15 ser ud til at blive året, hvor væksten i privatforbruget endelig tager fat igen efter krisen. Efter syv magre år,

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013 Økonomisk Barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA., MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Danskerne er nu rigere end før krisen

Danskerne er nu rigere end før krisen 18. august 2016 Danskerne er nu rigere end før krisen Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes private formuer sidste år steg med 0 mia.kr., mens gælden lå nogenlunde uændret. Den samlede nettoformue

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Markedet i dag. Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09

Markedet i dag. Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09 Markedet i dag Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09 AGENDA Det økonomiske forår Sommervejret er mere usikkert Den globale og danske kriseterapi Vækst i krisetider - mange kan

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2016

Status på udvalgte nøgletal december 2016 Status på udvalgte nøgletal december 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i september mens ledigheden er stort set uændret. Fortsætter

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere