Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November Sagsnr Dok.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316."

Transkript

1 November 2014 Sagsnr Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, T F E Advokatfirma CVR-nr

2 2/17 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ordregiver Udbudsmateriale Generel beskrivelse af indkøbet Tidsplan Spørgsmål og nye oplysninger Afgivelse af tilbud Udelukkelsesgrunde Økonomisk og finansiel formåen Teknisk og faglig formåen Konsortier og underleverandører Tildeling af kontrakt Alternative tilbud og delbud Tilbudsgivers forbehold Fortrolighed... 17

3 3/17 1. Indledning Disse udbudsbetingelser for tilbudsindhentning gælder for Samsø Kommunes ( ordregiver ) indhentning af tilbud vedrørende finansiering færgen MF Samsø i overensstemmelse med udbudsbekendtgørelse sendt til offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende den 5. november Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort på udbud.dk. Opgaven er udbudt efter udbudsdirektivets (direktiv 18/2004) regler om offentlige udbud. 2. Ordregiver 2.1 Ordregiver for nærværende annoncering er: Samsø Kommune Søtofte Samsø Danmark Ordregiver er ansvarlig for udbudsforretningens tilrettelæggelse og gennemførelse, og eventuel kontrakt vil skulle indgås med ordregiver. 2.2 Kontaktperson Alle henvendelser til ordregiver forud for afgivelse af tilbud skal sendes via til: Bech-Bruun Att.: Christian Nielsen, advokat Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver vedrørende dette udbud skal foregå på dansk og være skriftlig. Ved henvendelser fra tilbudsgiver skal "Udbud af leasing af færge" anføres.

4 4/17 3. Udbudsmateriale Nærværende materiale består af: Nærværende udbudsbetingelser Tro- og love-erklæring (Formular A) Blanket for konsortier (Formular B) Underleverandørerklæring (Formular C) Forbeholdsliste (Formular D) Tilbudsblanket (Bilag 1) Udkast til bareboat certeparti (leasingaftale) Salgsaftale Til tilbudsgivers baggrundsinformation vedlægges endvidere følgende baggrundsmateriale: Nybygningskontrakt Endeligt vil følgende dokumenter blive udarbejdet når færgen er leveret og registret i Danmark. Leveringsdokumenter bestående af Protocol of Delivery and Acceptance Klassifikationsbekræftelse Faktura Forsikringsdokumentation Registreringsdokumenter Dokumentation for, at skibet ikke er registeret i et polsk register Bilbrev (bygningsattest) Registreringsanmeldelse Registreringsattest Udskrift af skibsregisteret Tilbudsindhentningsmaterialet består endvidere af spørgsmål og svar, som løbende bliver offentliggjort på følgende hjemmeside: udbud.dk Det er ikke tilladt at ændre i det offentliggjorte materiale med undtagelse af de felter der er beregnet til udfyldning.

5 5/17 4. Generel beskrivelse af indkøbet Ordregiver er i øjeblikket ved at få bygget færgen MF Samsø ved et værft i Polen. Det er ordregivers forventning, at færgen leveres i Danmark den 7. december 2014 og sættes i drift den 18. december Ordregiver ønsker i umiddelbar tilknytning til leveringen at overdrage færgen til en leasingvirksomhed der herefter kan tilbagelease færgen til ordregiver på de i bareboat certepartiet angivne vilkår og til den pris, der fremkommer på baggrund af dette EU-udbud. Der er således tale om finansiel leasing. Samsø Kommune har foreløbigt finansieret færgen ved at indgå en oparbejdningsaftale ved Kommuneleasing. Det er derfor Kommuneleasing der inden overdragelsen afholder udgifter til værftet, byggerådgivning, øvrige skibsudgifter samt løbende renter mv. Dette sker dog efter Samsø Kommunes anvisninger. Ordregiver forbeholder sig ret til at beslutte, at færgen skal overdrages direkte fra det polske værft til den vindende tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal således acceptere overdragelsen uanset om dette sker fra ordregiver eller det polske værft. Det bemærkes, at ordregiver som anført i leasingaftalen har mulighed for at gennemføre ombygninger/forbedringer ved færgen i aftalens løbetid. Vinderen af dette udbud bliver således dels forpligtet til at overtage MF Samsø mod et vederlag på 210,2 mio. kr., og samtidigt forpligtet til at lease det til ordregiver på de bareboat certipartiet angivne vilkår. MF Samsø har en nypris af 210,2 mio. kr. Leasingaftalens løbetid er 25 år og restværdien (scrapværdien) skal udgøre 20 % svarende til 42,04 mio. kr. Terminsbetalingen skal træde i kraft 1. januar 2015 og derefter sker der betaling af ydelse hver tredje måned til den 1. i hvert kvartal. Dette indebærer, at rentebetalingerne beregnes pr. 1. i hvert kvartal. Det er væsentligt at bemærke, at der er tale om en leasingaftale, men at den leasingydelsen ordregiver betaler til den vindende tilbudsgiver ønskes fastsat så den har karakter af et annuitetslån i dens form.

6 6/17 Ordregiver har undersøgt markedet og har på den baggrund besluttet hvilken betalingsmodel, der ønskes. Af hensyn til at dette udbud skal være gennemsigtigt og ikke unødvendigt kompliceret, har ordregiver derfor valgt at lægge sig fast på betalingsmodellen. Der ønskes derfor en model med fast rente med forward start fra 1. januar 2018 til 31. december 2039 og en variabel rente (i tre måneders intervaller) til og med 31. december Se afsnit Restgælden skal per 31. december 2039 udgøre 42,04 mio. kr. Ordregiver skal på denne dato enten indgå en ny leasingaftale eller overtage færgen til et beløb svarende til restgælden. Dertil skal restgælden efter den første periode d. 1. januar 2015 til d. 31. december 2017 udgøre 190,59 mio. kr., hvilket dermed er den hovedstol, som ydelserne for den resterende periode beregnes på baggrund af. Tilbudsgiverne konkurrerer dermed på de priser og renter der kan tilbydes herfor, jf. nærmere nedenfor afsnit De tilbudte leasingvilkår vil inden kontraktindgåelse blive tilføjet bareboat certepartiet. Udbudsforretningen gennemføres efter reglerne om offentligt udbud i henhold til ud-budsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter), som er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

7 7/17 5. Tidsplan Nedenstående tidsplan angiver udbudsforretningens væsentligste milepæle: Dato Disposition 5. november 2014 Fremsendelse af udbudsbekendtgørelsen 3. december 2014 Spørgefrist 10. december 2014 Frist for nye oplysninger vedrørende udbuddet og for offentliggørelse af samtlige spørgsmål og svar på ordregivers hjemmeside 16. december 2014 Frist for afgivelse af tilbud kl december 2014 Forventet kontrakttildeling og iværksættelse af standstill-perioden 1. januar 2015 Forventet kontraktstart 6. Spørgsmål og nye oplysninger Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet skal fremsættes skriftligt på dansk. Eventuelle spørgsmål fremsendes per til kontaktpersonen, jf Spørgsmål skal være modtaget senest 3. december 2014 kl Spørgsmål stillet efter fristen vil blive besvaret såfremt det er muligt inden svarfristen. s indeholdende spørgsmål skal i emnefeltet være mærket Spørgsmål vedrørende udbud af leasing af færge. Spørgsmål bedes opstillet på listeform med angivelse af det sted i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører. Alle spørgsmål vil sammen med svarene senest den 16. december 2014 blive offentliggjort i anonymiseret form på udbud.dk. Alle spørgsmål og svar indgår som en del af udbudsmaterialet. Det er tilbudsgivers eget ansvar at sørge for at holde sig opdateret med eventuelle supplerende oplysninger, som vil blive offentliggjort som svar på spørgsmål på ordregivers hjemmeside.

8 8/17 Ordregiver kan inden for samme frist foretage ændringer i udbudsmaterialet. Sådanne ændringer vil blive behandlet på samme måde som svar på spørgsmål. 7. Afgivelse af tilbud 7.1 Tilbuddets indhold Følgende dokumenter skal være inkluderet og/eller underskrevet i tilbudsgivers tilbud, for at tilbuddet opfylder de indholdsmæssige krav: Tilbudsblanket (Bilag 1) Tro- og love-erklæring (Formular A) Blanket for konsortier (Formular B), hvis relevant Underleverandørerklæring (Formular C), hvis relevant Forbeholdsliste (Formular D), hvis relevant 7.2 Antal tilbud Tilbudsgivere kan alene afgive ét tilbud hver. Såfremt en tilbudsgiver afgiver flere tilbud vil alene det tilbud med den laveste pris blive taget i betragtning. 7.3 Aflevering af tilbud Tilbuddet skal afleveres i: Ét papir-eksemplar mærket Original indeholdende det samlede tilbud med bilag. Bilag 2 skal være forsynet med underskrift. Én elektronisk kopi vedlagt det fysiske tilbud på USB stick. Det samlede tilbudsmateriale skal indleveres i lukket emballage mærket "Udbud af leasing - må ikke åbnes". I tilfælde af indbyrdes modstrid mellem oplysninger i det fysiske tilbud og den elektroniske kopi vil det fysiske tilbud være gældende. Tilbudsfristen er den 16. december 2014 kl. 14:00. Tilbud anses for rettidigt modtaget såfremt den fysiske original er modtaget inden tilbudsfristen. Det er tilbudsgivers ansvar at overholde tilbudsfristen. Der gøres ingen undtagelser.

9 9/17 Tilbud fremsendes til: Bech-Bruun Værkmestergade Aarhus C. Att: CEN Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud. 7.4 Sprog Tilbud skal afleveres på dansk. 7.5 Honorar Tilbudsgiver modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning, herunder honorar for udarbejdelse af tilbud. 7.6 Ejendomsret til modtagne tilbud Alle dokumenter, som fremsendes af tilbudsgiver, betragtes som ordregivers ejendom. 7.7 Vedståelsesfrist Tilbud skal være bindende i tre måneder efter tilbudsfristens udløb. Såfremt tilbudsgiver får meddelelse om, at ordregiver har identificeret tilbudsgivers tilbud som det vindende bud, er ordregiver indtil udløbet af vedståelsesfristen berettiget til ved skriftlig meddelelse til tilbudsgivers kontaktperson at forlænge vedståelsesfristen med yderligere tre måneder. Det bemærkes, at tilbudsgiver skal vedstå tilbuddet indtil vedståelsesfristens udløb uanset om tilbudsgiver bliver tildelt en aftale. En meddelelse om, at kontrakten er tildelt til anden side udgør således ikke et afslag af tilbuddet eller en frigørelse fra vedståelsen af tilbuddet.

10 10/17 8. Udelukkelsesgrunde 8.1 Tilbudsgivers generelle forhold Deltagelse i udbudsproceduren er udelukket, hvis et af følgende forhold er til stede: a) Der er afsagt endelig dom over tilbudsgiver vedrørende deltagelse i en kriminel organisation eller bestikkelse eller svig eller hvidvaskning af penge. b) Tilbudsgivere, hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet deres erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning. c) Tilbudsgivere, hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning. d) Tilbudsgivere, som ved en retskraftig dom er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed. e) Tilbudsgivere, som i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv har begået en alvorlig fejl, som Ordregiver beviseligt har konstateret. f) Tilbudsgivere, som ikke har opfyldt deres forpligtelser med hensyn til betaling af ydelser til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i Danmark. g) Tilbudsgivere, som ikke har opfyldt deres betalingsforpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i Danmark. h) Tilbudsgivere, som svigagtigt har fremsat urigtige oplysninger i forbindelse med meddelelse af oplysninger i henhold til de nævnte udelukkelsesgrunde.

11 11/17 Tilbudsgiver skal afgive erklæring på tro og love om, at de i litra a-d og f-h nævnte forhold ikke gør sig gældende. Erklæreingen er vedlagt udbudsbetingelserne som Formular A. Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente dokumentation for ovenstående forhold vil den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse. 8.2 Gæld til det offentlige Af lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger mv., fremgår det, at offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser skal kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Tilbudsgiver skal afgive erklæring på tro og love, som er vedlagt udbudsbetingelserne som Formular A. 9. Økonomisk og finansiel formåen Ordregiver vil alene indgå kontrakt med virksomheder der utvivlsomt besidder en tilstrækkelig økonomisk og finansiel formåen til at udføre opgaven. Ordregiver forbeholder sig ret til at afvise tilbudsgivere i tilfælde hvor ordregiver vurderer, at tilbudsgiveren ikke har tilstrækkelig økonomisk og finansiel formåen til at varetage den udbudte opgave. Tilbudsgiver skal dokumentere overfor ordregiver, at tilbudsgiver har den økonomiske og finansielle formåen til at løfte opgaven i hele kontraktperioden. Dette kan ske ved fremlæggelse af den seneste reviderede og godkendte årsrapport eller anden dokumentation, der giver ordregiver tilsvarende sikkerhed for kravets opfyldelse. Tilbudsgiver bør endvidere oplyse, og eventuelt dokumentere, om tilbudsgiver har en tilknytning til en systemisk vigtig bank. Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal den pågældende virksomhed afgive en bindende erklæring om, at virksomheden hæfter solidarisk og ubegrænset med tilbudsgiver for kontraktens opfyldelse i hele kontraktperioden.

12 12/ Teknisk og faglig formåen Ordregiver vil alene indgå kontrakt med virksomheder, der besidder en tilstrækkelig teknisk og faglig formåen. Ordregiver stiller derfor krav om, at tilbudsgiver kan anføre mindst én reference. Referencen eller referencerne skal angives i tilbudsblanketten, bilag 1. For at være en acceptabel reference skal følgende krav være overholdt: Værdien af leasingaftalen skal være mindst 50 mio. kr. Leasinggenstanden skal være sammenlignelig med en færge for så vidt angår anvendelse (større transport middel eller større teknisk udstyr) Løbetiden skal være mindst 10 år. Leasingaftalen skal have været (delvist) i kraft inden for de seneste tre år regnet fra tilbudsfristen. 11. Konsortier og underleverandører 11.1 Konsortier Tilbudsgivere der ikke kan opfylde de opstillede krav kan indgå i et konsortium med andre virksomheder. Såfremt denne mulighed benyttes, skal Formular A og Formular B udfyldes og underskrives af samtlige konsortiedeltagere. Der skal udpege en virksomhed eller person (befuldmægtiget), som ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med. Den befuldmægtigede skal udfylde Bilag 1 på konsortiets vegne. For så vidt angår konsortiets økonomiske og finansielle formåen er det konsortiets samlede tal der er afgørende. Hvis et konsortium består af to deltagere og den ene har en egenkapital der er negativ med en million, og den anden har en egenkapital på to millioner, er konsortiets relevante samlede egenkapital en million kroner. Såfremt der afgives tilbud som konsortium, hæfter hver enkelt konsortiedeltager fuldt ud og solidarisk overfor ordregiver.

13 13/ Underleverandører Såfremt tilbudsgiver påtænker at lade opgaven udføre delvist ved underleverandører, skal det i tilbuddet anføres i hvilket omfang de pågældende underleverandører skal udføre opgaver for ordregiver i kontraktperioden. Endvidere skal underleverandøren aflevere Formular A og Formular C i underskrevet stand. Det bemærkes, at tilbudsgiver påtager sig det fulde ansvar for kontraktens opfyldelse uanset anvendelsen af underleverandører. 12. Tildeling af kontrakt 12.1 Vurdering af konditionsmæssighed Ordregiver kontrollerer, at tilbuddet er konditionsmæssigt, hvilket vil sige, at tilbuddet opfylder følgende punkter: Tilbuddet er fremsendt rettidigt til den korrekte adresse Tilbuddet er vedlagt alle krævede dokumenter og oplysninger Tilbuddet indeholder ikke uacceptable forbehold Tilbudsgiver opfylder betingelserne til økonomi og referencer angivet ovenfor 12.2 Tildelingskriterium Indkomne tilbud evalueres på grundlag af tildelingskriteriet laveste pris. Som anført i bilag 1 skal der afgives tilbud på følgende ydelser: Honorar (engangsbeløb til betaling ved kontraktstart), såfremt dette opkræves. Honoraret kan ikke overstige kr. eller være negativ. Et fast fradrag eller tillæg til en variabel rente i perioden 1. januar 2015 til 31. december Renten angives således som et fradrag/tillæg til CIBOR 3 måneder for den 1. i hvert kvartal. Det angivne fradrag/tillæg skal inkludere et eventuelt løbende administrationsbidrag. Såfremt tilbudsgiver tilbyder et fradrag der medfører, at den variable rente til brug for evalueringen bliver negativ, vil tilbudsgivers tilbud i evalueringen blive beregnet på baggrund af en rente på 0,00 %. I den faktiske kontraktperiode er der derimod ikke noget til hinder for, at renten er (eller bliver) negativ.

14 14/17 Fast rente med forward start fra 1. januar 2018 til 31. december Renten angives som en fast procentsats og må ikke være negativ. Den angivet faste rente skal inkludere et eventuelt løbende administrationsbidrag. Det skal bemærkes, at både det faste fradrag/tillæg i den første periode og den faste rente i den anden periode skal angives, som en kvartalvis rente. Et eventuelt tilbudt honorar skal angives som ét samlet beløb, der omfatter alle omkostninger forbundet med indgåelse af aftalen, herunder men ikke begrænset til stiftelsesprovision, kurtage, lånesagsgebyr og tinglysningsomkostninger. Restgælden skal per 31. december 2017 være på 190,59 mio. kr. Restgælden skal per 31. december 2039 være på 42,04 mio. kr. Afdragsprofilen skal være efter et annuitetslån-princip, jf. ønsket om bl.a. et låneprincip i afsnit 4, hvorefter der beregnes en ydelse for hver periode. Det skal bemærkes, at for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017 skal der i forbindelse med selve forløbet heraf beregnes en nye ydelse for hver termin (kvartal) som følge af den variable rente. Den variable er rente, hvori der skal ske tillæg/fradrag, er CIBOR 3 måneder renten for d. 1. i hvert kvartal. Dertil skal det bemærkes, at ydelse- og renteberegningerne skal ske på baggrund af d. 1. i kvartalerne (dvs. hhv. d. 1. januar, d. 1. april, d. 1. juli og d. 1. oktober). I evalueringsmodellen vurderes tilbuddene på baggrund en fast ydelse i perioden d. 1. januar 2015 til d. 31. december 2017, der er beregnet på basis af CIBOR 3 måneders renten for dagen for tilbudsfristen, hvori der sker tillæg/fradrag. Denne rente anvendes således som en fast rente i vurderingen af tilbuddene, idet de fremtidige CIBOR 3 måneders renter for perioden ikke kendes. Dette betyder, at tilbuddene ikke vurderes på baggrund af en ny ydelse for hvert kvartal, men vurderes på baggrund af en ydelse, der er fast i hele perioden - dvs. som hvis renten var fast. Dette gøres for at skabe en så gennemsigt og ukompliceret evalueringsmodel som muligt. Se desuden tildelingsformlen nedenfor. For den resterende periode 1. januar 2018 til 31. december 2039 beregnes en fast ydelse, på baggrund af tilbudsgivernes tilbudte fast rente der er ens for alle terminerne i perioden. I evalueringsmodellen vurderes tilbuddene således på baggrund en fast rente og ydelse.

15 15/17 De i bilag 1 tilbudte priser/satser omregnes til en evalueringspris på baggrund af følgende formel: = + + Hvor: = (1 + ) = (1 + ) + (1 + ) + + (1 + ) + (1 + ) og = (1 + ) + (1 + ) + + (1 + ) + (1 + ) Hvor: = ( ± ) 1 + ( ± ) 1 + ( ± ) 1 = (1 + ) (1 + ) 1 Definitioner: NV: Nutidsværdi X: Nutidsværdien af et eventuelt honorar Honorar: Engangshonorar (hvis valgt) der betales d. 1. januar 2015 P1: Nutidsværdien af ydelserne i periode 1 (1. januar 2015 til 31. december 2017) P2: Nutidsværdien af ydelserne i periode 2 (1. januar 2018 til 31. december 2039) VY: Fast ydelse i periode 1 FY: Fast ydelse i periode 2 C: CIBOR 3 måneders rente gældende d. 15. december 2014 r V : Tilbudsgivers tillæg eller fradrag til den variable rente C r F : Tilbudsgivers faste rente r D : Diskonteringsrenten der udgør 0,75 % (justeret til kvartal) Hovedstol: Lånets hovedstol d. 31. december 2014 Rest P1 : Restebeløbet efter periode 1 (kr. 190,59 mio.)

16 16/17 Rest P2 : Restebeløbet efter periode 2 (kr. 42,04 mio.) I forbindelse med evalueringen tages der for vurderingen af den variable rente udgangspunkt i CIBOR renten (3 måneder) per 15. december 2014 og en tilbagediskonteringsrente på 0,75 % (kvartalvis). Tilbuddet med den evalueringspris der medfører færrest omkostninger - på baggrund af en nutidsværdiberegning - for ordregiver tildeles kontrakten. Der kan ikke ske forhandling. 13. Alternative tilbud og delbud Alternative tilbud vil ikke blive taget i betragtning. Der kan ikke afgives delbud. 14. Tilbudsgivers forbehold Alle forbehold skal tydeligt angives i Formular D. Udbuddet indeholder ingen mindstekrav hvorfor alle fravigelser vil blive behandlet som forbehold i overensstemmelse med gældende regler herfor. Ordregiver er således berettiget til at afvise tilbud der indeholder forbehold, idet ligebehandlingsprincippet vil blive overholdt. Såfremt ordregiver vælger at acceptere et forbehold vil ordregiver prissætte dette i forbindelse med evalueringen. Såfremt der tages forbehold for grundlæggende elementer eller elementer der ikke kan prissættes, er ordregiver forpligtet til at afvise tilbuddet i dets helhed. Forbehold overfor væsentlige dele af bareboat certepartiet vil blive anset for grundlæggende elementer. Såfremt tilbudsgiver identificerer ting i udbudsmaterialet eller bareboat certepartiet der gør, at tilbudsgiver ikke ser sig i stand til at afgive tilbud uden forbehold, opfordres tilbudsgiver til at kontakte ordregiver ved at stille spørgsmål, jf. proceduren herfor. Ordregiver vil herefter forholde sig til de anførte forhold eller uhensigtsmæssigheder. Tilbud med forbehold løber således en betydelig risiko for at blive afvist.

17 17/17 Såfremt tilbudsgiver vedlægger egne eller standardiserede vilkår eller betingelser, vil hver enkelt bestemmelse heri blive anset for et selvstændigt forbehold. Det frarådes derfor, at vedlægge egne eller standardiserede vilkår eller betingelser. 15. Fortrolighed Ordregiver vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i tilbudsgivers tilbud, som angår tilbudsgivers fortrolige forretningsmæssige forhold. Fortrolighedstilsagnet må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter 0rdregiver til at videregive oplysninger til tredjemand. I den udstrækning hvor tilbudsgiver selv anser oplysninger for særligt konkurrencefølsomme, bedes dette tydeligt markeret i tilbuddet ud for de pågældende oplysninger, hvorefter ordregiver vil tilstræbe, at oplysningerne ikke videregives. Den vindende tilbudsgivers samlede evalueringssum vil blive oplyst til de øvrige tilbudsgivere og offentliggjort i en indkøbsmeddelelse i EU-tidende. Delelementerne i tilbuddet vil derimod ikke blive offentliggjort.

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere