Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller"

Transkript

1 Stratificeringskonceptet Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Overlæge, Bente M. Nørgård, KCEB-syd I oplægget til dette punkt hedder det, at stratificeringskonceptet har vist sig utilstrækkeligt som prioriteringsredskab og har ikke sikret relevant grundlag for fastlæggelse af bevillinger til eksisterende databaser. RKKP har brug for input fra jer. der indledes med kort præsentation hvorefter der følger en drøftelse i plenum Stratificeringskonceptet Konceptet indebærer, at der differentieres i krav og forventninger til de enkelte databaser, og i forlængelse heraf en differentiering i ydelser til databaserne Databaserne kategoriseres efter to modeller, ud fra principper om sygdoms- eller indsatsområdernes karakter, størrelse og alvorlighed Den nyeste version af stratificeringskonceptet: version (www.rkkp.dk) Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller Tabel 1 Beskrivelse af databasen Lister en række faktorer, der har til formål at beskrive væsentligste karakteristika i forhold til det pågældende område, der skal monitoreres via databasen. Beskrivelsen indgår i vurderingen af eksisterende/kommende databaser med henblik på stratificering til stratificeringsmodel 1 eller stratificeringsmodel 2. Tabel 2 krav til databasen Beskriver en stratificeringsmodel for databaserne i form af stratificeringsmodel 1 og stratificeringsmodel 2, angivende de krav, der stilles til databasen indenfor de to modeller. Tabel 3 ydelser fra kompetencecentrene/fællessekretariatet Lister ydelser til databaserne, som tilbydes fra kompetencecentrene, i forhold til stratificeringsmodel 1 og stratificeringsmodel 2. Der kan blive tale om modifikationer ved den konkrete vurdering af de enkelte databaser.

2 Tabel 1 Beskrivelse af databasen Størrelse Patientforløb Estimat af ressourcetræk på sygehusvæsenet Patient-/hændelsesvolumen: Meget stort (>5.000 pr. år) Moderat ( pr. år) Lille ( pr. år) Meget lille (0-500 pr. år I databaser, som registrerer sygdomsforløb, indgår prævalensen i vurderingen Antallet af kliniske enheder, der er forpligtet til at indberette Anfør hvilke(t) specialer/faggrupper, der registrerer data Involverede sektor(er) (praksissektor, sygehusvæsen, kommunalt regi m.v.) Diagnosens samlede DRG-værdi i DK/totale DRG-værdier i DK (jf. årlig publiceret DRG-tabel): Højeste 25% af de rangstillede DRG-værdier Midterste 50% af de rangstillede DRG-værdier Laveste 25% af de rangstillede DRG-værdier Oplysninger skal ikke leveres af de enkelte databaser Tabel 1A Samfundets og sundhedsvæsenets behov for landsdækkende kvalitetsmonitorering for sygdomsområdet Er der fælles vedtagne landsdækkende aktiviteter med mål for kvalitet (f.eks. Kræftplaner, hjertepakker, kronikerprogrammer)? Hvis ja, hvilke? Er der offentlig interesse fra patient-/forbrugerorganisationer, medier, politikere? Høj offentlig interesse Lav offentlig interesse Hvis høj, hvilken? Patient-/forbrugerorganisationer, medier, politikere? Alvorlighed Sygdommens alvorlighed: Dødelighed Varighed af sygdom, funktionsnedsættelse eller anden påvirkning af livskvaliteten Findes der nationale kliniske retningslinjer indenfor det pågældende sygdomsområde? (Der skal henvises til de relevante kliniske retningslinjer) Forventet effekt af behandling i forhold til hyppighed og alvorlighed (angiv absolut forventet effekt) Forventet risiko for komplikationer/bivirkninger ved behandling (angiv absolut forventet risiko) Behandlingskvalitet Er der kendt eller formodet variation i indikationer, behandlingsprocesser og resultater mellem enheder? (dokumentation for dette): Er der gennemgående lavt niveau i behandlingskvaliteten sammenlignet med relevante internationale data? Tabel 1B Forsknings- og udviklingsbehov Er der dokumenteret forskningsaktivitet i databasen?, i høj grad (f.eks. flere igangværende phd-forløb eller 5 peer-reviewede publikationer pr. år), i nogen grad (f.eks. eet igangværende phd-forløb eller 1-4 peer-reviewede publikationer pr. år), men aktiviteter er under planlægning (f.eks. dokumentation i form af protokoller), ingen aktuelle eller planlagte aktiviteter Udgør databasen en etableret del af den nationale forskningsinfrastruktur (f.eks. via kobling til national biobank eller som grundlag for klinisk kontrollerede forsøg)? Hvis ja: hvilke? Er databasen dataleverandør til internationale forsknings- og monitoreringsaktiviteter? Hvis ja: hvilke? Er der gennemgående lavt niveau i behandlingskvaliteten sammenlignet med relevante internationale data? Tabel 2 Krav til databasen A. Indhold 5-10 kvalitetsindikatorer samt relevante prognostiske faktorer Indikatorerne kan opgøres på relevante niveauer i forhold til at kunne iværksætte kvalitetsforbedrende initiativer Indikatorerne er veldefinerede og har bred opbakning i sundhedsvæsenet Bred geografisk og klinisk repræsentation i styregruppe Ikke et krav Skriftlig dokumentation af evidensgrundlag for indikatorsæt (dokumentalistfunktion) Ikke et krav Kontinuerlig og systematisk revision af det faglige indhold (indikatorsæt) /ikke et krav Databasevalidering (komplethed, datakvalitetsaudit) Opfylder informatiske basiskrav (de informatiske basiskrav skal revideres) B. Afrapportering Årsrapport udarbejdet i samarbejde med kompetencecenter Ikke et krav Kvartalsrapporter Ikke et krav Årsrapporter med ikke anonymiserede enhedsspecifikke data Årsrapporter har epidemiologisk og statistisk fortolkning Ikke et krav Årsrapporter er klinisk kommenterede Årsrapporter indeholder forslag til kvalitetsforbedring Årsrapporter indeholder en revisionspåtegning uden anmærkninger Online afrapportering af indikatorer via web afrap. Portal/overførsel til ledelsesinfosystem (LIS) Ikke et krav Fortolkning / formidling / offentliggørelse Implementeringsaktiviteter (ex audit, gennembrudsprojekter m.v.) Ikke et krav Offentliggørelse i elektronisk form af klinisk kommenterede resultater (årsrapporter) på nationalt og relevante regionale/lokale niveauer Formidling af resultater til ikke-sundhedsfaglige målgrupper (borgerrettet) Ikke et krav Offentliggørelsen af årsrapporter skal ske i efterfølgende år for dataindsamlingen Organisering Krav til etablering af styregruppe* *Sammensætningen fremgår af Sundhedsstyrelsens National databasedag bekendtgørelse d. 11. april 2013

3 Tabel 2 Krav til databasen A. Indhold 5-10 kvalitetsindikatorer samt relevante prognostiske faktorer Indikatorerne kan opgøres på relevante niveauer i forhold til at kunne iværksætte kvalitetsforbedrende initiativer Indikatorerne er veldefinerede og har bred opbakning i sundhedsvæsenet Bred geografisk og klinisk repræsentation i styregruppe Ikke et krav Skriftlig dokumentation af evidensgrundlag for indikatorsæt (dokumentalistfunktion) Ikke et krav Kontinuerlig og systematisk revision af det faglige indhold (indikatorsæt) /ikke et krav Databasevalidering (komplethed, datakvalitetsaudit) Opfylder informatiske basiskrav (de informatiske basiskrav skal revideres) B. Afrapportering Årsrapport udarbejdet i samarbejde med kompetencecenter Ikke et krav Kvartalsrapporter Ikke et krav Årsrapporter med ikke anonymiserede enhedsspecifikke data Årsrapporter har epidemiologisk og statistisk fortolkning Ikke et krav Årsrapporter er klinisk kommenterede Årsrapporter indeholder forslag til kvalitetsforbedring Årsrapporter indeholder en revisionspåtegning uden anmærkninger * Tabel 3 Ydelser fra kompetencecentrene / fællessekretariatet Afrapportering Årsrapporter Bistand til produktion af tidsplan for udarbejdelser af årsrapport Epidemiologisk bistand til udarbejdelse af årsrapport Datamanagersupport og biostatistisk support til udarbejdelse af årsrapport Bistand til supplerende analyser i forlængelse af årsrapport Løbende afrapportering Bistand til systematisk, kontinuerlig afrapportering af indikatorresultater Udarbejdelse af lister og support vedr. potentielt manglende patientindberetninger for de databaser hvor dette måttte være relevant Fortsat udvikling af specifikation og udvikling af data til portalløsninger Teknisk test og afrapportering ift. Portaler IT-brugersupport Vejledning og løbende kontakt til systemadministratorer Brugersupport til regioner og klinikere Bistand til hotline-funktion Bistand til hjemmeside (f.eks. FAQ, adgang til div. materiale, datadefinitioner, vejledninger m.v.) Kvalitetsudvikling Bistand til kvalitetsudvikling på nationalt niveau (f.eks. Auditaktiviteter, specialanalyser) Bistand til kvalitetsudvikling på regionalt niveau (f.eks. Auditaktiviteter, specialanalyser) Offentliggørelse Udarbejde organisationsrettet formidling af data (executive summary) Bistand til pressemeddelelse Elektronisk publicering af årsrapport Udarbejde borgerrettet formidling af data (årsværk svarer til 40 uger) (dog ikke bistand til supplerende analyser) (dog ingen hotlinefunktion) - (finansieres specifikt ved konkrete behov / projekter) - Fortolkning / formidling / offentliggørelse Online afrapportering af indikatorer via web afrap. Portal/overførsel til ledelsesinfosystem (LIS) Ikke et krav Implementeringsaktiviteter (ex audit, gennembrudsprojekter m.v.) Ikke et krav Offentliggørelse i elektronisk form af klinisk kommenterede resultater (årsrapporter) på nationalt og relevante regionale/lokale niveauer Formidling af resultater til ikke-sundhedsfaglige målgrupper (borgerrettet) Ikke et krav Offentliggørelsen af årsrapporter skal ske i efterfølgende år for dataindsamlingen Årsværk afsat til drift og vedligehold pr. database pr. år 1,0 årsværk 0,3 årsværk * Ovenstående tabel er blot uddrag af Tabel 3 Organisering Krav til etablering af styregruppe* *Sammensætningen fremgår af Sundhedsstyrelsens National databasedag bekendtgørelse d. 11. april 2013 Stratificeringskonceptet utilstrækkeligt i sin form Hvorfor er det nuværende stratificeringskoncept utilstrækkeligt og hvorfor har det ikke kunnet anvendes som relevant grundlag for fastlæggelse af bevillinger? Ikke altid sammenhæng mellem faglig vigtighed og udgiftsniveau stratificeringsniveau og ressourceforbruget i kompetencecentrene Mange føler det ikke attraktivt at være model 2 database Modstridende initiativer På en ende side har man ønsket at differentiere og på den anden side tiltagende forventning om ensartethed (eks. vedr. afrapportering, skabelon for årsrapporter, generisk datamodel/lis systemer) Så hvad gør vi nu? behov for en anden måde at tænke på? - hvordan sikrer vi os en retfærdig fordeling af ressourcer mellem databaser, som ikke er bestemt af historik og geografi?

4 Forslag, overordnede synspunkter Forslag, overordnede synspunkter (i skitseform) 1) RKKP styregruppen har behov for et stratificeringskoncept, dvs. kriterier der kan lægges til grund for den overordnede/ politiske beslutning om hvorvidt en database kan accepteres eller ej i lighed med de der allerede er beskrevet i Tabel 1 database 1 1* Ensartede krav/forventninger 2) Når databaser er godkendt af SSI blevet forsynet med et budget* database 2 2* Ensartet output er alle databaser fagligt set lige vigtige! (dvs. ikke behov for yderligere stratificering/model 1 el. 2) 3) Herefter er der en række ensartede krav og forventninger som databasen skal opfylde og som kompetencecentrene skal hjælpe dem at opfylde! database 3 3* Ydelser fra kompetencecentre/dfs Ad * tildeling kunne være afhængig af hvor i livscyklus databasen befinder sig, kompleksitet af data, koblinger mellem flere datakilder, populationsstørrelse, antal indberettende afdelinger o.a. dvs. fordeling jf. fordelingsnøgle Ad * Budget 1, 2 og 3 kan være forskellige (jf. fordelingsnøgle beregning) afhængig af en række databasespecifikke faktorer - med baggrund i en erkendelse af, at databaser er forskellige temagruppen for det præhospitale område den Forslag, overordnede synspunkter og hvad ville vi mangle? 1) Udarbejdelse af en fordelingsnøgle dvs. en matrix, der kunne danne baggrund for tildeling af budgetter ud af en endnu ikke specificeret række af faktorer Input og kommentarer - hvad mener og tænker I? 2) En beskrivelse af, hvad databaserne kan forvente fra kompetencecentrene for at leve op til et ensartet sæt af krav/forventninger

5 Dvs - gangen kunne således være 1) En database godkendes i SSI og bliver accepteret af RKKP styregruppen som tilhørende database-porteføljen - og herefter er alle databaser fagligt lige vigtige 2) Hver database tildeles et budget ud fra en "fordelingsnøgle" (skal udarbejdes), dvs. databaser kan have forskellige budgetter, idet nogle kræver mange ressourcer og andre færre - men alle er lige vigtige. I "fordelingsnøglen" kunne indgå faktorer, som har indflydelse på hvor mange ressourcer der skal anvendes internt i RKKP organisation (hvor i livscyklus en database befinder sig, kompleksitetsforhold, koblinger til eksterne datakilder, antal indberettende afdelinger, antal indikatorer osv). 3) Herefter møder databaser et sæt af ensartede krav og forventninger. Bl.a. krav om afrapporteringer på den ene og anden måde. Realiteten er jo at forventningerne langt hen ad vejen netop er blevet ensrettet. 4) Det er opgaven for kompetencecentrene at få den enkelte database til at opfylde de givne krav og forventninger - ud fra de ressourcer som er blevet dem tildelt ved "fordelingsnøgle -beregning. 5) Hvis alt går godt burde alle databaser kunne levere et ensartet output?

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Sundhedsstyrelsen, 2014.

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj INTRODUKTION TIL MINI-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsenet 2005 4 Indtroduktion til Mini-MTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Introduktion til Mini-MTV et

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere