Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holsted Varmeværk A.m.b.a."

Transkript

1 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015

2 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 Projektansvarlig Holsted Varmeværk A.m.b.a. er ansvarlig for projektet. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Overgade Holsted Kontaktperson Per Bøllund Telefon: I planlægningsfasen bistås Holsted Varmeværk A.m.b.a. af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Direktør Per Hougaard Nærværende projektforslag er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Projektleder Abdi Adibi 2

3 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 Indholdsfortegnelse 1 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET Indledning Baggrund Formål Sammenfatning og konklusion Organisation Indstilling og det videre forløb REDEGØRELSE FOR PROJEKTFORSLAGET Kort beskrivelse af projektet Forhold til lovgivning Arealafståelser og servitutpålæg Miljøforhold Varmeværket VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Samfundsøkonomi Følsomhedsanalyse KONKLUSION Bilag: 1. Forslag til placering af solpaneler og akkumuleringstank samt transmissionsledning 2. Energy PRO beregninger, eksisterende anlæg 3. Energy PRO beregninger, inkl m 2 solvarme, og ny akkumuleringstank 4. Varmetabsberegning i transmissionsledning 5. Selskabsøkonomi 6. Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgift 7. Beregning af afgiftsprovenu 8. Beregning af emissioner 3

4 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Med fokus på den globale opvarmning ønsker Holsted Varmeværk A.m.b.a. at sikre en bæredygtig energiforsyning ved, at varmeproduktionen baseres på vedvarende energi VE. I den forbindelse har Holsted Varmeværk A.m.b.a. fået udarbejdet nærværende projektforslag for etablering af et solvarmeanlæg samt opførelse af en ny akkumuleringstank. Dette er i harmoni med regeringens ønske om generelt at nedsætte CO2 udledning i Danmark. Holsted Varmeværk A.m.b.a. ansøger i den forbindelse Vejen Kommune om tilladelse til etablering af solvarmeanlæg på et areal beliggende vest for varmeværket, samt opførelse af ny akkumuleringstank beliggende på samme grund. (bilag 1) 1.2 Baggrund Med baggrund i ovennævnte har Holsted Varmeværk A.m.b.a. ladet udarbejde nærværende projektforslag for etablering af ca m 2 solvarmepaneler, opførelse af ny akkumuleringstank på m 3, samt ca. 700 m transmissionsledning. Område for placering af solvarmeanlæg og akkumuleringstank, samt transmissionsledning til værket er vist på oversigtstegning (bilag 1). 1.3 Formål Projektforslaget har til formål, at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring etablering af ny akkumuleringstank samt solvarmeanlæg til fjernvarmeforsyning af brugerne i Holsted med VE. Holsted Varmeværk A.m.b.a. har derfor fået udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Områdeafgrænsning for placering af solvarmeanlæg (bilag 1) - Placering af akkumuleringstank og solvarmeanlæg (bilag 1) - Etablering af transmissionsledning til værket (bilag 1) Projektforslaget fremsendes til Vejen Kommune med henblik på afgørelse efter 4 i Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning. 4

5 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april Sammenfatning og konklusion Holsted Varmeværk A.m.b.a. ansøger herved Vejen Kommune om godkendelse af vedlagte projektforslag vedrørende opførelse af akkumuleringstank, samt etablering af solvarmeanlæg og transmissionsledning i Holsted. Godkendelse søges efter Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr af 24. november 2014 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 566 af 2. juni Med henvisning til Bekendtgørelse nr har Kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende dette projektforslag grundet den samfundsøkonomisk mere fordelagtige produktionsmetode. I 26 er det således angivet, at: Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. 1.5 Organisation Holsted Varmeværk A.m.b.a. er bygherre for projektet. I projekteringsfasen bistås bygherre af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. 1.6 Indstilling og det videre forløb Der regnes med følgende rammetidsplan, i forbindelse med den politiske behandling af projektforslaget: Projektforslaget udarbejdes i januar 2015 Projektforslag fremsendes til godkendelse i vejen Kommune februar 2015 Revideret projektforslag fremsendes til Vejen Kommune april 2015 Behandling i Teknik og miljøudvalget 18. maj 2015 Behandling i Økonomiudvalget 26.maj 2015 Behandling i Byråd 2.juni 2015 Behandling i Teknik og Miljø: 17 august Behandling i Økonomiudvalg: 1 september Behandling i Byråd: 8 september 4 ugers klagefrist. Endelig godkendelse forventes at foreligge i oktober 2015, hvorefter forprojekt med efterfølgende udbud kan starte. Akkumuleringstanken og solvarmeanlæg opføres i 2015/

6 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter opførelse af m 3 akkumuleringstank, etablering af m 2 solvarmeanlæg på et areal vest for eksisterende varmeværk matr. Nr. 77 sdr. Holsted, samt etablering af transmissionsledning til værket. Område for placering af solvarmeanlæg er vist på oversigtstegning (bilag 1) Fjernvarmen produceres i dag på eksisterende naturgas kraftvarmeanlæg. Jævnfør varmeforsyningsloven LBK nr. nr af 24 november 2014, fremmes den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til varmeforsyning, samt samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. 2.2 Forhold til lovgivning Området er ikke omfattet af nogen lokalplan. Arealet anvendes til landbrug. Arealet er beliggende i landzone. Det skal udarbejdes lokalplan for området. Området er ikke omfattet af nogen kommuneplanramme. Området grænser op til Gørklintvej Der er ikke registreret fredning eller naturbeskyttelse på arealet 2.3 Arealafståelser og servitutpålæg Solvarmeanlægget skal placeres på en del af matr. nr. 77, sdr. Holsted. Arealet skal købes på ekspropriationslignende vilkår til overtagelse pr. 30. september Maskinhuset og akkumuleringstanken placeres på industri området i Vestermarken. Det nødvendige areal til dette formål købes i Vestermarken. 2.4 Miljøforhold Ved etablering af solvarme er der en reduktion af samtlige emissioner i forhold til varme produceret på naturgas leveret fra Holsteds Varmeværk A.m.b.a. (bilag 8). 6

7 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april Varmeværket Varmeværket er bestykket med: Reference Varmeproduktion EL produktion Bestykning Indfyret effekt Varmeproduktion Varme El produktion EL KW MW Virkningsgrad MW Virkningsgrad Gasmotor % % Gaskedel % Gaskedel % Foruden ovennævnte kedler har Holsted Varmeværk A.m.b.a. en akkumuleringstank med et nettovolumen på 625 m 3. Drifts- og vedligeholdsudgifter er vist nedenfor: Bregning for drifts- og vedligeholdsudgifter Produktions fordeling % Drifts- og vedligelholdsudgifter kr. Reference Projekt Reference Projekt Gasmotor 50,00 kr./mwh 6,4% 5,6% , ,00 Gaskedel 1 5,00 kr./mwh 2,2% 1,9% 2.805, ,50 Gaskedel 2 5,00 kr./mwh 91,4% 68,2% , ,00 Solfanger 4,00 kr./mwh 0,0% 24,3% 0, ,00 Samlet 100,0% 100,0% , ,50 Alle priser er ekskl. moms. Beregninger af drifts- og vedligeholdsudgifter er udført i beregningsprogrammet EnergyPRO, (bilag 2 og 3), hvor driftsudgifterne findes under økonomiafsnittet og produktionsfordelingen under energiomsætning, Årlig i afsnittet Driftstimer. Bregning for drifts- og vedligeholdsudgifter Produktions fordeling % Reference Reference Projekt Projekt MWh % MWh % Gasmotor ,4% ,6% Gaskedel ,2% 489 1,9% Gaskedel ,4% ,2% Solfanger 0 0,0% ,3% Samlet ,0% ,0% Beregningerne af ændring i varmefordelingen er udført i beregningsprogrammet til EnergyPRO, (bilag 2 og 3) Energiomsætning, Årlig. Oplysninger er i afsnittet vedrørende varmeproduktioner og afsnittet vedrørende driftstimer. I projektet regnes med et varmetab fra transmissionsledning på 100 MWh/år (bilag 4) samt en varmeafblæsning på 37,6 MWh/år (bilag3). 7

8 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april Vurdering af projektforslaget 3.1 Selskabsøkonomi Der er foretaget EnergyPRO beregninger for eksisterende forhold (reference) og anlæg med m 2 solfanger, akkumuleringstank på m 3 og transmissionsledning (projekt). Forudsætningerne i EnergyPro beregningen er baseret på elspot 2013, solinstråling og udetemperatur reference år 2006, samt brændselspris- og afgiftsniveau Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen med supplering af solvarme viser således et årligt driftsresultat på kr. eksklusiv amortisering af lånet, der er kr./år (bilag 5). Resultat af ordinær drift Eksisterende anlæg Eksisterende anlæg incl m² solfanger Årligt driftsresultat Årlig ydelse på annuitetslån Årlig gevinst ved solvarme kr kr kr kr kr. Der er ikke indregnet værdi af levetidsforlængelse på eksisterende anlæg ca kr. Idet at solvarmeanlægget vil overtage 24,3 % af varmeproduktionen, vil der komme en værdiforøgelse i form af længere levetid af det eksisterende gaskedler. Dette beløb er ikke medregnet i den årlige gevinst. Værdiforøgelse af anlæg ved etablering af solvarmeanlæg Investering gasmotor Investering gaskedel Eksist. Gasmotor Eksist. Oliekedel 1 Eksist. Oliekedel 2 Driftstimer Eksit. Gasmotor gasmotor med solvarme Reduktion årligt gasmotor Eksist. Gaskedel 1 Gaskedel 1 med solvarme Reduktion årligt gaskedel 1 Eksist. Gaskedel 2 Gaskedel 2 med solvarme Reduktion årligt gaskedel 2 Levetid Gasmotor Gaskedelanlæg Årlig gevist kr./mw kr./mw 3 MW 3,5 MW 4,5 MW 509 timer 442 timer 67 timer 704 timer 619 timer 85 timer timer timer timer driftstimer driftstimer kr./år 8

9 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 Med det nuværende prisneviau vil det give en samlet årlig besparelse for Holsted Varmeværk A.m.b.a. Årlig gevinst ved solvarme Værdiforøgelse af eksisterende anlæg Årlig besparelse ved solvarme kr kr kr. Som det fremgår af bilag 6 er varmeproduktionsprisen for solvarmeanlægget fast i hele beregningsperioden, hvilket betyder at den selskabsøkonomiske fordel vil stige i takt med inflation og stigende energipriser. Den gennemsnitlige produktionspris over 20 år for solvarme leveret fra Holsted Varmeværk A.m.b.a. er beregnet til 255 kr./mwh (bilag 5). Udgift til drift og vedligehold udgør 4 kr./mwh produceret varme. 3.2 Brugerøkonomi Ved etablering af m² solfanger vil der således være en besparelse svarende til kr. årligt incl. moms for et standardhus med et varmebehov på 18,1 MWh. 3.3 Samfundsøkonomi Nedenstående skema viser udgifterne der ligger til grundlag for den samfundsøkonomiske analyse. Overslag solfangeranlæg m² mængde Kr/enhed Priser 2014 Solfangerfelt m² , , Fjernvarmerør i solfangerfeltet Vekslerunit Solvarmestyring Ekstra investering i SRO-anlægget Akkumuleringstank m³ Sammenkobling med eksisterende anlæg Grundkøb ( m²) del af 77 og del af 5 go i Verstermarken , Terrænarbejde, hegn og beplantning Maskinhus Anlæg af transmissionsledning (450 m DN 200) 700, , Ialt investering Rådgivning 2,5% af anlægsudgift 0, Diverse omkostninger og uforudsiglig udgifter 4% 0, Værdi af energibesparelse MWh/år 6.266,00 400, Samlet investering excl. moms

10 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 Som det fremgår af bilag 6 8 viser den samfundsøkonomiske analyse at de to scenarier ud fra Energistyrelsens forudsætninger med en kalkulationsrente på 4 % en difference på kr. til fordel for referencen, hvilket kan ses i nedenstående skema. Brændsel Eksist. forhold Solvarme 0 Alle priser er eksklusiv moms Drift og vedligehold og investering Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Emissioner I alt Jf. finansministeriets hjemmeside er der angivet, at der som udgangspunkt skal anvendes en kalkulationsrente på 4 %, men samtidig angives det i vejledningen til de samfundsøkonomiske, at det ofte vil være relevant at gennemføre følsomhedsberegninger med alternative kalkulationsrenter. Netop investeringstunge projekter som solvarmeanlæg, er meget følsomme over for den kalkulationsrente, der regnes med. Beregning af samfundsøkonomi ved varierende kalkulationsrente fremgår af nedenstående skema. Analyse med kalkulationsrente på 3 % Resultat kr. Fordel 22,2 % Analyse med kalkulationsrente på 4 % Resultat kr. Fordel 12,1 % Analyse med kalkulationsrente på 5 % Resultat kr. Fordel 2 % Den samfundsøkonomiske analyse er opstillet ved sammenligning af ren varmeproduktion på naturgas i referencen i forhold til varmeproduktionen fra solvarmepanelerne i projektet. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring i kalkulationsrenten. 10

11 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) 40,0 Samfundsmæssig omkostning (mio dkr) 35,0 30,0 25,0 20,0 15, Ved ændring i pris på naturgas (%) Naturgas, reference Solvarme Følsomhedsanalysen viser at en produktion af MWh årligt på solvarmeanlægget, er mere fordelagtig end produktion på Naturgas ved en kalkulationsrente på ca. 4 %. 4 Konklusion Etablering af solvarmeanlæg i Holsted er både en selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk gevinst. Under selskabsøkonomi bilag 2-5 er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag med tilslutning af solvarmeanlægget på m 2. Med de nuværende tariffer får Holsted Varmeværk A.m.b.a. et positivt dækningsbidrag fra år 1, hvilket vil komme brugerne til gode. Miljømæssigt er fjernvarmeløsningen med etablering af et solvarmeanlæg en god løsning. Samtlige emissioner reduceres, herunder CO2 med 68 ton/år, CH4 med kg/år og NOX med kg/år. 11

12 ³, ³ 001C

13 Holsted- eksisterende anlæg Holsted Varmeværk Eksisterende anlæg Udskrevet/Side :19:23 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmebehov Nettab Total Max varmebehov ,0 M W h 6.599,8 M W h ,8 M W h 7,7 M W Varmeproduktioner: Gaskedel 1 561,4 MWh/år 2,2 % Gasmotor 1.661,8 MWh/år 6,4 % Gaskedel ,6 MWh/år 91,4 % Total ,8 MWh/år 100,0 % Elektricitet produceret af energianlæg: Spotmarked: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Gasmotor 1.510,7 100,0% Peak elproduktion: Gasmotor 3.000,0 kw-el Driftstimer: Spotmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gasmotor 509,0 5,8% Ud af hele perioden 8.760,0 Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gaskedel 1 704,0 8,0% Gaskedel ,0 95,1% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Gaskedel 1 98 Gasmotor 148 Gaskedel 2 62 Brændsler: Som brændsler Naturgas Brændselsforbrug ,3 Nm3 Som energianlæg Gaskedel 1 623,8 M W h =56.707,1 Nm3 Gasmotor 3.540,6 M W h = ,0 Nm3 Gaskedel ,3 M W h = ,2 Nm3 Total ,7 M W h energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 2A

14 Holsted- eksisterende anlæg Holsted Varmeværk Eksisterende anlæg Udskrevet/Side :22:22 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr.) Driftsindtægter Spotafregning : = Elproduktionstilskud : = Produktionsuafhængigt tilskud : = Ialt Driftsindtægter Driftsudgifter Indfødningstarif : 1.510,7 MWh á 0,0 = 0 Gaskøb : ,3 Nm3 á 2,5 = Energiafgift Gasmotor : ,0 Nm3 á 2,845 = Refusion gasmotor : ,0 Nm3 á -1,551 = Naturgaskedel 1 : 561,4 MWh á 215,28 = Naturgaskedel 2 : ,6 MWh á 215,28 = Energiafgift Ialt CO2-afgift Gasmotor : ,0 Nm3 á 0,377 = Naturgaskedel 1 : 561,4 MWh á 47,52 = Naturgaskedel 2 : ,6 MWh á 47,52 = CO2-afgift Ialt NOx-afgift Gasmotor : ,0 Nm3 á 0,144 = Naturgaskedel 1 : ,1 Nm3 á 0,041 = Naturgaskedel 2 : ,2 Nm3 á 0,041 = NOx-afgift Ialt CH4-afgift Gasmotor : ,0 Nm3 á 0,065 = CH4-afgift Ialt D&V Gasmotor : 1.510,7 MWh á 50,0 = Naturgaskedel 1 : 561,4 MWh á 5,0 = Naturgaskedel 2 : ,6 MWh á 5,0 = D&V Ialt Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 2B

15 Holsted solfanger med nettab Holsted Varmeværk Eksisterendeanlæg m² solfanger Udskrevet/Side :09:30 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmesalg Nettab Nettab solfanger Total Max varmebehov ,0 MW h 6.599,8 MW h 100,0 MW h ,8 MW h 7,7 MW Varmeproduktioner: Gaskedel 1 492,4 MWh/år Gasmotor 1.442,2 MWh/år Gaskedel ,8 MWh/år S o la rfa n g e r 6.372,0 MWh/år Varmeafblæsning (total for lokalitet) -37,6 MWh/år Total ,8 MWh/år 100,0 % Elektricitet produceret af energianlæg: Spotmarked: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Gasmotor 1.311,1 100,0% Peak elproduktion: Gasmotor 3.000,0 k W -e l Driftstimer: Spotmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gasmotor 443,0 5,1% Ud af hele perioden 8.760,0 Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gaskedel 1 623,0 7,1% Gaskedel ,0 61,7% S o la rfa n g e r 1.993,0 22,8% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Gaskedel Gasmotor 126 Gaskedel S o la rfa n g e r 329 Brændsler: Som brændsler Brændselsforbrug Naturgas ,4 Nm 3 Som energianlæg Gaskedel 1 547,1 MW h =49.739,8 Nm 3 Gasmotor 3.072,7 MW h = ,8 Nm 3 Gaskedel ,5 MW h = ,8 Nm 3 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 3A

16 Holsted solfanger med nettab Holsted Varmeværk Eksisterendeanlæg m² solfanger Udskrevet/Side :09:30 / 2 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig S o la rfa n g e r 0,0 MW h =0, Total ,4 MW h energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 3A

17 Holsted solfanger med nettab Holsted Varmeværk Eksisterendeanlæg m² solfanger Udskrevet/Side :13:45 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr.) Driftsindtægter Spotafregning : = Elproduktionstilskud : = Produktionsuafhængigt tilskud : = Ialt Driftsindtægter Driftsudgifter Indfødningstarif : 1.311,1 MWh á 0,0 = 0 Gaskøb : ,4 Nm3 á 2,5 = Energiafgift Gasmotor : ,8 Nm3 á 2,845 = Refusion gasmotor : ,8 Nm3 á -1,551 = Naturgaskedel 1 : 492,4 MWh á 215,28 = Naturgaskedel 2 : ,8 MWh á 215,28 = Energiafgift Ialt CO2-afgift Gasmotor : ,8 Nm3 á 0,377 = Naturgaskedel 1 : 492,4 MWh á 47,52 = Naturgaskedel 2 : ,8 MWh á 47,52 = CO2-afgift Ialt NOx-afgift Gasmotor : ,8 Nm3 á 0,144 = Naturgaskedel 1 : ,8 Nm3 á 0,041 = Naturgaskedel 2 : ,8 Nm3 á 0,041 = NOx-afgift Ialt CH4-afgift Gasmotor : ,8 Nm3 á 0,065 = CH4-afgift Ialt D&V Gasmotor : 1.311,1 MWh á 50,0 = Naturgaskedel 1 : 492,4 MWh á 5,0 = Naturgaskedel 2 : ,8 MWh á 5,0 = Solvarmeanlæg : 6.372,0 MWh á 4,0 = D&V Ialt Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 3B

18 Bilag 4

19 Holsted Varmeværk Solvarmemodel m2 solfangere Varmeproduktionsbebov MWh Dækningsgrad 24,3% Overslag solfangeranlæg m² mængde Kr/enhed Priser 2014 Livetid Scrap værdi efter 20 år Solfangerfelt m² , , Fjernvarmerør i solfangerfeltet Vekslerunit Solvarmestyring Ekstra investering i SRO-anlægget Akkumuleringstank m³ Sammenkobling med eksisterende anlæg Grundkøb ( m²) del af 77 og del af 5 go i Verstermarken ,00 10, Terrænarbejde, hegn og beplantning Maskinhus Anlæg af transmissionsledning (450 m DN 200) 700, , Ialt investering Rådgivning 2,5% af anlægsudgift 0, Diverse omkostninger og uforudsiglig udgifter 4% 0, Værdi af energibesparelse MWh/år 6.266,00 400, Samlet investering excl. moms Afskrivningsperiode 25 Ydelse på annuitetslån Renter og afdrag Regskabsmæssig afskrivning Forrentning 3,5% Reparation og vedligeholdelse 2,00 kr./mwh Elforbrug 2,00 kr./mwh Ejendomsskat 3,4% Driftsudgifter ialt Varmeproduktion MWh Varmetab i transmissionsledning og varmeafblæsning MWh Varmeudbytte fra solvarmeanlæg MWh Varmepris i løbende priser Kr./MWh Indekseringsfaktor på solvarme 0 % pr. år 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Varmepris i 2015 priser Kr./MWh Nuværende varmeproduktionspris indekseret med 1,5% pr. år Besparelse kr./mwh Samlede besparelse Kr./år Gennemsnitlig varmeproduktionspris på solvarmeanlæg Kr./MWh 255 i "2015 kr." over de første 20 år Eksisterende varmeproduktionspris 420 i "2015 kr." Gennemsnitlig varmeproduktionspris på eksist. anlæg 486 i "2015 kr." over de første 20 år Gennemsnitlig varmeproduktionspris Kr./MWh 230 i "2015 kr." over de første 20 år Besparelse til standard hus med en forbrug på 18.1 MWh/år Selskabsøkonomi Bilag 5 januar 2015

20 Holsted Varmeværk Projektforslag for solvarmeanlæg Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgifter Beregningsforudsætninger Virkningsgrad Eksist. forhold Solvarme Ændring Produktion ab anlæg MWh Motor 1 89,0% MWh Antal GJ Kedel 1 90,0% MWh Ledningstab solvarme og varmeafblæsning 0 Kedel 2 103,0% MWh Rente 4,0% Solfanger 100,0% MWh Nettoafgiftsfaktor 1,17 Brændselspris pr. GJ udfra Energistyrelsens forudsætninger, december 2014 Året Naturgas an værk (kr./gj) 70,7 70,5 70,1 70,5 71,4 72,0 72,2 72,4 72,5 72,6 72,7 73,1 73,6 73,9 74,2 74,5 75,1 75,7 76,2 76,6 Solvarme (kr./gj) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inflation 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 Brændselspris pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) Året Eksist. forhold (kr.) Solvarme (kr.) Investerings- og driftsudgift Eksist anlæg Solvarme Investeringspris Drift og vedligehold NG-motor/kedel 7,88 kr./mwh (gennemsnit) Driftstimer motoranlæg Motoranlæggets levetid forlænges som følge af den reducerede varmeproduktion Driftstimer kedelanlæg Kedelanlæggets levetid forlænges som følge af den reducerede varmeproduktion Øget reinvestering eksist anlæg På eksist anlæg er der en øget reinvestering som følge af de kortetere levetider end ved solvarme Drift og vedligehold (kr./gj) 2,19 1,11 Drift og vedligehold solvarme 4 kr./mwh procuceret varme Scrapværdig efter 20 år Scrapværdi ved solvarme er beregnet på bilag 9 * Anlægesinvestering minus grundkøb på kr. Investerings- og driftsudgift pr. år Året Eksist. forhold (kr.) Solvarme (kr.) Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter over 20 år Investering og Brændsel driftsudgifter Eksist. forhold (kr.) Solvarme (kr.) I alt Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgifter Bilag 6 januar 2015

21 Holsed Varmeværk Projektforslag for solvarmeanlæg Afgiftsprovenu Beregningsforudsætninger Virkningsgrad Eksist. forhold Solvarme Ændring Produktion ab anlæg MWh Motor 1 89,0% MWh Antal GJ Kedel 1 90,0% MWh Ledningstab solvarme og varmeafblæsning 0 Kedel 2 103,0% MWh Rente 4,0% Solfanger 100,0% MWh Naturgas MJ/Normal m 3 39,6 Brændselsforbrug til varmeproduktion - naturgasmotor [-]* 43,0% * Brændselsforbrug til varmeproduktion til naturgasmotoren er regnet ud fra E-formlen. Beregning afgifter, naturgas - motor Naturgas Energiafgift 215,8 220,1 øre/n m 3 Energiafgift på varmedelen [øre/nm3] 92,8 94,6 øre/n m 3 CO 2 38,4 39,2 øre/n m 3 NO X 14,6 14,9 øre/n m 3 Methan 6,6 6,7 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 38,48 39,25 kr./gj Estimerede satser for 2015 på baggrund af en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften Beregning afgifter, naturgaskedel Naturgaskedel Energiafgift 45,4 46,3 kr./gj CO 2 13,5 13,8 kr./gj NO X 4,2 4,2 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 59,96 61,16 kr./gj Estimerede satser for 2015 på baggrund af en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften Afgiftsprovenu kr./gj udfra Energistyrelsens forudsætninger Året Naturgas, kraft-varme (kr./gj) 38,48 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 Naturgas, kedel (kr./gj) 59,96 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 Solvarme (kr./gj) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgiftsprovenu kr. Året Eksist. forhold (kr.) Solvarme (kr.) Nutidsværdi over 20 år Eksist. forhold (kr.) Solvarme (kr.) Eventuel mistet afgiftsprovenu tillægges de samfundsmæssige udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsens forudsætninger, december 2014 Beregning af afgiftsprovenu Bilag 7 januar 2015

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET BILAG, CASE-OMRÅDET Revision 1 Dato 2014-11-18 Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels Beck-Larsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Bjarne

Læs mere

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl.

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3 Scenarieanalyser 2015-2035 Baggrundsrapport til VPH3 Oktober 2014 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 1.1 Rapportens opbygning... 5 2 Forkortelser... 6 3 Resumé... 7 3.1 Scenarier og metode... 7 3.2

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere