Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holsted Varmeværk A.m.b.a."

Transkript

1 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015

2 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 Projektansvarlig Holsted Varmeværk A.m.b.a. er ansvarlig for projektet. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Overgade Holsted Kontaktperson Per Bøllund Telefon: I planlægningsfasen bistås Holsted Varmeværk A.m.b.a. af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Direktør Per Hougaard Nærværende projektforslag er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Projektleder Abdi Adibi 2

3 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 Indholdsfortegnelse 1 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET Indledning Baggrund Formål Sammenfatning og konklusion Organisation Indstilling og det videre forløb REDEGØRELSE FOR PROJEKTFORSLAGET Kort beskrivelse af projektet Forhold til lovgivning Arealafståelser og servitutpålæg Miljøforhold Varmeværket VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Samfundsøkonomi Følsomhedsanalyse KONKLUSION Bilag: 1. Forslag til placering af solpaneler og akkumuleringstank samt transmissionsledning 2. Energy PRO beregninger, eksisterende anlæg 3. Energy PRO beregninger, inkl m 2 solvarme, og ny akkumuleringstank 4. Varmetabsberegning i transmissionsledning 5. Selskabsøkonomi 6. Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgift 7. Beregning af afgiftsprovenu 8. Beregning af emissioner 3

4 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Med fokus på den globale opvarmning ønsker Holsted Varmeværk A.m.b.a. at sikre en bæredygtig energiforsyning ved, at varmeproduktionen baseres på vedvarende energi VE. I den forbindelse har Holsted Varmeværk A.m.b.a. fået udarbejdet nærværende projektforslag for etablering af et solvarmeanlæg samt opførelse af en ny akkumuleringstank. Dette er i harmoni med regeringens ønske om generelt at nedsætte CO2 udledning i Danmark. Holsted Varmeværk A.m.b.a. ansøger i den forbindelse Vejen Kommune om tilladelse til etablering af solvarmeanlæg på et areal beliggende vest for varmeværket, samt opførelse af ny akkumuleringstank beliggende på samme grund. (bilag 1) 1.2 Baggrund Med baggrund i ovennævnte har Holsted Varmeværk A.m.b.a. ladet udarbejde nærværende projektforslag for etablering af ca m 2 solvarmepaneler, opførelse af ny akkumuleringstank på m 3, samt ca. 700 m transmissionsledning. Område for placering af solvarmeanlæg og akkumuleringstank, samt transmissionsledning til værket er vist på oversigtstegning (bilag 1). 1.3 Formål Projektforslaget har til formål, at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring etablering af ny akkumuleringstank samt solvarmeanlæg til fjernvarmeforsyning af brugerne i Holsted med VE. Holsted Varmeværk A.m.b.a. har derfor fået udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Områdeafgrænsning for placering af solvarmeanlæg (bilag 1) - Placering af akkumuleringstank og solvarmeanlæg (bilag 1) - Etablering af transmissionsledning til værket (bilag 1) Projektforslaget fremsendes til Vejen Kommune med henblik på afgørelse efter 4 i Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning. 4

5 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april Sammenfatning og konklusion Holsted Varmeværk A.m.b.a. ansøger herved Vejen Kommune om godkendelse af vedlagte projektforslag vedrørende opførelse af akkumuleringstank, samt etablering af solvarmeanlæg og transmissionsledning i Holsted. Godkendelse søges efter Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr af 24. november 2014 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 566 af 2. juni Med henvisning til Bekendtgørelse nr har Kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende dette projektforslag grundet den samfundsøkonomisk mere fordelagtige produktionsmetode. I 26 er det således angivet, at: Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. 1.5 Organisation Holsted Varmeværk A.m.b.a. er bygherre for projektet. I projekteringsfasen bistås bygherre af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. 1.6 Indstilling og det videre forløb Der regnes med følgende rammetidsplan, i forbindelse med den politiske behandling af projektforslaget: Projektforslaget udarbejdes i januar 2015 Projektforslag fremsendes til godkendelse i vejen Kommune februar 2015 Revideret projektforslag fremsendes til Vejen Kommune april 2015 Behandling i Teknik og miljøudvalget 18. maj 2015 Behandling i Økonomiudvalget 26.maj 2015 Behandling i Byråd 2.juni 2015 Behandling i Teknik og Miljø: 17 august Behandling i Økonomiudvalg: 1 september Behandling i Byråd: 8 september 4 ugers klagefrist. Endelig godkendelse forventes at foreligge i oktober 2015, hvorefter forprojekt med efterfølgende udbud kan starte. Akkumuleringstanken og solvarmeanlæg opføres i 2015/

6 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter opførelse af m 3 akkumuleringstank, etablering af m 2 solvarmeanlæg på et areal vest for eksisterende varmeværk matr. Nr. 77 sdr. Holsted, samt etablering af transmissionsledning til værket. Område for placering af solvarmeanlæg er vist på oversigtstegning (bilag 1) Fjernvarmen produceres i dag på eksisterende naturgas kraftvarmeanlæg. Jævnfør varmeforsyningsloven LBK nr. nr af 24 november 2014, fremmes den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til varmeforsyning, samt samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. 2.2 Forhold til lovgivning Området er ikke omfattet af nogen lokalplan. Arealet anvendes til landbrug. Arealet er beliggende i landzone. Det skal udarbejdes lokalplan for området. Området er ikke omfattet af nogen kommuneplanramme. Området grænser op til Gørklintvej Der er ikke registreret fredning eller naturbeskyttelse på arealet 2.3 Arealafståelser og servitutpålæg Solvarmeanlægget skal placeres på en del af matr. nr. 77, sdr. Holsted. Arealet skal købes på ekspropriationslignende vilkår til overtagelse pr. 30. september Maskinhuset og akkumuleringstanken placeres på industri området i Vestermarken. Det nødvendige areal til dette formål købes i Vestermarken. 2.4 Miljøforhold Ved etablering af solvarme er der en reduktion af samtlige emissioner i forhold til varme produceret på naturgas leveret fra Holsteds Varmeværk A.m.b.a. (bilag 8). 6

7 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april Varmeværket Varmeværket er bestykket med: Reference Varmeproduktion EL produktion Bestykning Indfyret effekt Varmeproduktion Varme El produktion EL KW MW Virkningsgrad MW Virkningsgrad Gasmotor % % Gaskedel % Gaskedel % Foruden ovennævnte kedler har Holsted Varmeværk A.m.b.a. en akkumuleringstank med et nettovolumen på 625 m 3. Drifts- og vedligeholdsudgifter er vist nedenfor: Bregning for drifts- og vedligeholdsudgifter Produktions fordeling % Drifts- og vedligelholdsudgifter kr. Reference Projekt Reference Projekt Gasmotor 50,00 kr./mwh 6,4% 5,6% , ,00 Gaskedel 1 5,00 kr./mwh 2,2% 1,9% 2.805, ,50 Gaskedel 2 5,00 kr./mwh 91,4% 68,2% , ,00 Solfanger 4,00 kr./mwh 0,0% 24,3% 0, ,00 Samlet 100,0% 100,0% , ,50 Alle priser er ekskl. moms. Beregninger af drifts- og vedligeholdsudgifter er udført i beregningsprogrammet EnergyPRO, (bilag 2 og 3), hvor driftsudgifterne findes under økonomiafsnittet og produktionsfordelingen under energiomsætning, Årlig i afsnittet Driftstimer. Bregning for drifts- og vedligeholdsudgifter Produktions fordeling % Reference Reference Projekt Projekt MWh % MWh % Gasmotor ,4% ,6% Gaskedel ,2% 489 1,9% Gaskedel ,4% ,2% Solfanger 0 0,0% ,3% Samlet ,0% ,0% Beregningerne af ændring i varmefordelingen er udført i beregningsprogrammet til EnergyPRO, (bilag 2 og 3) Energiomsætning, Årlig. Oplysninger er i afsnittet vedrørende varmeproduktioner og afsnittet vedrørende driftstimer. I projektet regnes med et varmetab fra transmissionsledning på 100 MWh/år (bilag 4) samt en varmeafblæsning på 37,6 MWh/år (bilag3). 7

8 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april Vurdering af projektforslaget 3.1 Selskabsøkonomi Der er foretaget EnergyPRO beregninger for eksisterende forhold (reference) og anlæg med m 2 solfanger, akkumuleringstank på m 3 og transmissionsledning (projekt). Forudsætningerne i EnergyPro beregningen er baseret på elspot 2013, solinstråling og udetemperatur reference år 2006, samt brændselspris- og afgiftsniveau Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen med supplering af solvarme viser således et årligt driftsresultat på kr. eksklusiv amortisering af lånet, der er kr./år (bilag 5). Resultat af ordinær drift Eksisterende anlæg Eksisterende anlæg incl m² solfanger Årligt driftsresultat Årlig ydelse på annuitetslån Årlig gevinst ved solvarme kr kr kr kr kr. Der er ikke indregnet værdi af levetidsforlængelse på eksisterende anlæg ca kr. Idet at solvarmeanlægget vil overtage 24,3 % af varmeproduktionen, vil der komme en værdiforøgelse i form af længere levetid af det eksisterende gaskedler. Dette beløb er ikke medregnet i den årlige gevinst. Værdiforøgelse af anlæg ved etablering af solvarmeanlæg Investering gasmotor Investering gaskedel Eksist. Gasmotor Eksist. Oliekedel 1 Eksist. Oliekedel 2 Driftstimer Eksit. Gasmotor gasmotor med solvarme Reduktion årligt gasmotor Eksist. Gaskedel 1 Gaskedel 1 med solvarme Reduktion årligt gaskedel 1 Eksist. Gaskedel 2 Gaskedel 2 med solvarme Reduktion årligt gaskedel 2 Levetid Gasmotor Gaskedelanlæg Årlig gevist kr./mw kr./mw 3 MW 3,5 MW 4,5 MW 509 timer 442 timer 67 timer 704 timer 619 timer 85 timer timer timer timer driftstimer driftstimer kr./år 8

9 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 Med det nuværende prisneviau vil det give en samlet årlig besparelse for Holsted Varmeværk A.m.b.a. Årlig gevinst ved solvarme Værdiforøgelse af eksisterende anlæg Årlig besparelse ved solvarme kr kr kr. Som det fremgår af bilag 6 er varmeproduktionsprisen for solvarmeanlægget fast i hele beregningsperioden, hvilket betyder at den selskabsøkonomiske fordel vil stige i takt med inflation og stigende energipriser. Den gennemsnitlige produktionspris over 20 år for solvarme leveret fra Holsted Varmeværk A.m.b.a. er beregnet til 255 kr./mwh (bilag 5). Udgift til drift og vedligehold udgør 4 kr./mwh produceret varme. 3.2 Brugerøkonomi Ved etablering af m² solfanger vil der således være en besparelse svarende til kr. årligt incl. moms for et standardhus med et varmebehov på 18,1 MWh. 3.3 Samfundsøkonomi Nedenstående skema viser udgifterne der ligger til grundlag for den samfundsøkonomiske analyse. Overslag solfangeranlæg m² mængde Kr/enhed Priser 2014 Solfangerfelt m² , , Fjernvarmerør i solfangerfeltet Vekslerunit Solvarmestyring Ekstra investering i SRO-anlægget Akkumuleringstank m³ Sammenkobling med eksisterende anlæg Grundkøb ( m²) del af 77 og del af 5 go i Verstermarken , Terrænarbejde, hegn og beplantning Maskinhus Anlæg af transmissionsledning (450 m DN 200) 700, , Ialt investering Rådgivning 2,5% af anlægsudgift 0, Diverse omkostninger og uforudsiglig udgifter 4% 0, Værdi af energibesparelse MWh/år 6.266,00 400, Samlet investering excl. moms

10 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 Som det fremgår af bilag 6 8 viser den samfundsøkonomiske analyse at de to scenarier ud fra Energistyrelsens forudsætninger med en kalkulationsrente på 4 % en difference på kr. til fordel for referencen, hvilket kan ses i nedenstående skema. Brændsel Eksist. forhold Solvarme 0 Alle priser er eksklusiv moms Drift og vedligehold og investering Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Emissioner I alt Jf. finansministeriets hjemmeside er der angivet, at der som udgangspunkt skal anvendes en kalkulationsrente på 4 %, men samtidig angives det i vejledningen til de samfundsøkonomiske, at det ofte vil være relevant at gennemføre følsomhedsberegninger med alternative kalkulationsrenter. Netop investeringstunge projekter som solvarmeanlæg, er meget følsomme over for den kalkulationsrente, der regnes med. Beregning af samfundsøkonomi ved varierende kalkulationsrente fremgår af nedenstående skema. Analyse med kalkulationsrente på 3 % Resultat kr. Fordel 22,2 % Analyse med kalkulationsrente på 4 % Resultat kr. Fordel 12,1 % Analyse med kalkulationsrente på 5 % Resultat kr. Fordel 2 % Den samfundsøkonomiske analyse er opstillet ved sammenligning af ren varmeproduktion på naturgas i referencen i forhold til varmeproduktionen fra solvarmepanelerne i projektet. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring i kalkulationsrenten. 10

11 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) 40,0 Samfundsmæssig omkostning (mio dkr) 35,0 30,0 25,0 20,0 15, Ved ændring i pris på naturgas (%) Naturgas, reference Solvarme Følsomhedsanalysen viser at en produktion af MWh årligt på solvarmeanlægget, er mere fordelagtig end produktion på Naturgas ved en kalkulationsrente på ca. 4 %. 4 Konklusion Etablering af solvarmeanlæg i Holsted er både en selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk gevinst. Under selskabsøkonomi bilag 2-5 er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag med tilslutning af solvarmeanlægget på m 2. Med de nuværende tariffer får Holsted Varmeværk A.m.b.a. et positivt dækningsbidrag fra år 1, hvilket vil komme brugerne til gode. Miljømæssigt er fjernvarmeløsningen med etablering af et solvarmeanlæg en god løsning. Samtlige emissioner reduceres, herunder CO2 med 68 ton/år, CH4 med kg/år og NOX med kg/år. 11

12 ³, ³ 001C

13 Holsted- eksisterende anlæg Holsted Varmeværk Eksisterende anlæg Udskrevet/Side :19:23 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmebehov Nettab Total Max varmebehov ,0 M W h 6.599,8 M W h ,8 M W h 7,7 M W Varmeproduktioner: Gaskedel 1 561,4 MWh/år 2,2 % Gasmotor 1.661,8 MWh/år 6,4 % Gaskedel ,6 MWh/år 91,4 % Total ,8 MWh/år 100,0 % Elektricitet produceret af energianlæg: Spotmarked: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Gasmotor 1.510,7 100,0% Peak elproduktion: Gasmotor 3.000,0 kw-el Driftstimer: Spotmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gasmotor 509,0 5,8% Ud af hele perioden 8.760,0 Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gaskedel 1 704,0 8,0% Gaskedel ,0 95,1% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Gaskedel 1 98 Gasmotor 148 Gaskedel 2 62 Brændsler: Som brændsler Naturgas Brændselsforbrug ,3 Nm3 Som energianlæg Gaskedel 1 623,8 M W h =56.707,1 Nm3 Gasmotor 3.540,6 M W h = ,0 Nm3 Gaskedel ,3 M W h = ,2 Nm3 Total ,7 M W h energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 2A

14 Holsted- eksisterende anlæg Holsted Varmeværk Eksisterende anlæg Udskrevet/Side :22:22 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr.) Driftsindtægter Spotafregning : = Elproduktionstilskud : = Produktionsuafhængigt tilskud : = Ialt Driftsindtægter Driftsudgifter Indfødningstarif : 1.510,7 MWh á 0,0 = 0 Gaskøb : ,3 Nm3 á 2,5 = Energiafgift Gasmotor : ,0 Nm3 á 2,845 = Refusion gasmotor : ,0 Nm3 á -1,551 = Naturgaskedel 1 : 561,4 MWh á 215,28 = Naturgaskedel 2 : ,6 MWh á 215,28 = Energiafgift Ialt CO2-afgift Gasmotor : ,0 Nm3 á 0,377 = Naturgaskedel 1 : 561,4 MWh á 47,52 = Naturgaskedel 2 : ,6 MWh á 47,52 = CO2-afgift Ialt NOx-afgift Gasmotor : ,0 Nm3 á 0,144 = Naturgaskedel 1 : ,1 Nm3 á 0,041 = Naturgaskedel 2 : ,2 Nm3 á 0,041 = NOx-afgift Ialt CH4-afgift Gasmotor : ,0 Nm3 á 0,065 = CH4-afgift Ialt D&V Gasmotor : 1.510,7 MWh á 50,0 = Naturgaskedel 1 : 561,4 MWh á 5,0 = Naturgaskedel 2 : ,6 MWh á 5,0 = D&V Ialt Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 2B

15 Holsted solfanger med nettab Holsted Varmeværk Eksisterendeanlæg m² solfanger Udskrevet/Side :09:30 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmesalg Nettab Nettab solfanger Total Max varmebehov ,0 MW h 6.599,8 MW h 100,0 MW h ,8 MW h 7,7 MW Varmeproduktioner: Gaskedel 1 492,4 MWh/år Gasmotor 1.442,2 MWh/år Gaskedel ,8 MWh/år S o la rfa n g e r 6.372,0 MWh/år Varmeafblæsning (total for lokalitet) -37,6 MWh/år Total ,8 MWh/år 100,0 % Elektricitet produceret af energianlæg: Spotmarked: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Gasmotor 1.311,1 100,0% Peak elproduktion: Gasmotor 3.000,0 k W -e l Driftstimer: Spotmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gasmotor 443,0 5,1% Ud af hele perioden 8.760,0 Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gaskedel 1 623,0 7,1% Gaskedel ,0 61,7% S o la rfa n g e r 1.993,0 22,8% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Gaskedel Gasmotor 126 Gaskedel S o la rfa n g e r 329 Brændsler: Som brændsler Brændselsforbrug Naturgas ,4 Nm 3 Som energianlæg Gaskedel 1 547,1 MW h =49.739,8 Nm 3 Gasmotor 3.072,7 MW h = ,8 Nm 3 Gaskedel ,5 MW h = ,8 Nm 3 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 3A

16 Holsted solfanger med nettab Holsted Varmeværk Eksisterendeanlæg m² solfanger Udskrevet/Side :09:30 / 2 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig S o la rfa n g e r 0,0 MW h =0, Total ,4 MW h energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 3A

17 Holsted solfanger med nettab Holsted Varmeværk Eksisterendeanlæg m² solfanger Udskrevet/Side :13:45 / 1 energypro Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr.) Driftsindtægter Spotafregning : = Elproduktionstilskud : = Produktionsuafhængigt tilskud : = Ialt Driftsindtægter Driftsudgifter Indfødningstarif : 1.311,1 MWh á 0,0 = 0 Gaskøb : ,4 Nm3 á 2,5 = Energiafgift Gasmotor : ,8 Nm3 á 2,845 = Refusion gasmotor : ,8 Nm3 á -1,551 = Naturgaskedel 1 : 492,4 MWh á 215,28 = Naturgaskedel 2 : ,8 MWh á 215,28 = Energiafgift Ialt CO2-afgift Gasmotor : ,8 Nm3 á 0,377 = Naturgaskedel 1 : 492,4 MWh á 47,52 = Naturgaskedel 2 : ,8 MWh á 47,52 = CO2-afgift Ialt NOx-afgift Gasmotor : ,8 Nm3 á 0,144 = Naturgaskedel 1 : ,8 Nm3 á 0,041 = Naturgaskedel 2 : ,8 Nm3 á 0,041 = NOx-afgift Ialt CH4-afgift Gasmotor : ,8 Nm3 á 0,065 = CH4-afgift Ialt D&V Gasmotor : 1.311,1 MWh á 50,0 = Naturgaskedel 1 : 492,4 MWh á 5,0 = Naturgaskedel 2 : ,8 MWh á 5,0 = Solvarmeanlæg : 6.372,0 MWh á 4,0 = D&V Ialt Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 3B

18 Bilag 4

19 Holsted Varmeværk Solvarmemodel m2 solfangere Varmeproduktionsbebov MWh Dækningsgrad 24,3% Overslag solfangeranlæg m² mængde Kr/enhed Priser 2014 Livetid Scrap værdi efter 20 år Solfangerfelt m² , , Fjernvarmerør i solfangerfeltet Vekslerunit Solvarmestyring Ekstra investering i SRO-anlægget Akkumuleringstank m³ Sammenkobling med eksisterende anlæg Grundkøb ( m²) del af 77 og del af 5 go i Verstermarken ,00 10, Terrænarbejde, hegn og beplantning Maskinhus Anlæg af transmissionsledning (450 m DN 200) 700, , Ialt investering Rådgivning 2,5% af anlægsudgift 0, Diverse omkostninger og uforudsiglig udgifter 4% 0, Værdi af energibesparelse MWh/år 6.266,00 400, Samlet investering excl. moms Afskrivningsperiode 25 Ydelse på annuitetslån Renter og afdrag Regskabsmæssig afskrivning Forrentning 3,5% Reparation og vedligeholdelse 2,00 kr./mwh Elforbrug 2,00 kr./mwh Ejendomsskat 3,4% Driftsudgifter ialt Varmeproduktion MWh Varmetab i transmissionsledning og varmeafblæsning MWh Varmeudbytte fra solvarmeanlæg MWh Varmepris i løbende priser Kr./MWh Indekseringsfaktor på solvarme 0 % pr. år 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Varmepris i 2015 priser Kr./MWh Nuværende varmeproduktionspris indekseret med 1,5% pr. år Besparelse kr./mwh Samlede besparelse Kr./år Gennemsnitlig varmeproduktionspris på solvarmeanlæg Kr./MWh 255 i "2015 kr." over de første 20 år Eksisterende varmeproduktionspris 420 i "2015 kr." Gennemsnitlig varmeproduktionspris på eksist. anlæg 486 i "2015 kr." over de første 20 år Gennemsnitlig varmeproduktionspris Kr./MWh 230 i "2015 kr." over de første 20 år Besparelse til standard hus med en forbrug på 18.1 MWh/år Selskabsøkonomi Bilag 5 januar 2015

20 Holsted Varmeværk Projektforslag for solvarmeanlæg Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgifter Beregningsforudsætninger Virkningsgrad Eksist. forhold Solvarme Ændring Produktion ab anlæg MWh Motor 1 89,0% MWh Antal GJ Kedel 1 90,0% MWh Ledningstab solvarme og varmeafblæsning 0 Kedel 2 103,0% MWh Rente 4,0% Solfanger 100,0% MWh Nettoafgiftsfaktor 1,17 Brændselspris pr. GJ udfra Energistyrelsens forudsætninger, december 2014 Året Naturgas an værk (kr./gj) 70,7 70,5 70,1 70,5 71,4 72,0 72,2 72,4 72,5 72,6 72,7 73,1 73,6 73,9 74,2 74,5 75,1 75,7 76,2 76,6 Solvarme (kr./gj) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inflation 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 Brændselspris pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) Året Eksist. forhold (kr.) Solvarme (kr.) Investerings- og driftsudgift Eksist anlæg Solvarme Investeringspris Drift og vedligehold NG-motor/kedel 7,88 kr./mwh (gennemsnit) Driftstimer motoranlæg Motoranlæggets levetid forlænges som følge af den reducerede varmeproduktion Driftstimer kedelanlæg Kedelanlæggets levetid forlænges som følge af den reducerede varmeproduktion Øget reinvestering eksist anlæg På eksist anlæg er der en øget reinvestering som følge af de kortetere levetider end ved solvarme Drift og vedligehold (kr./gj) 2,19 1,11 Drift og vedligehold solvarme 4 kr./mwh procuceret varme Scrapværdig efter 20 år Scrapværdi ved solvarme er beregnet på bilag 9 * Anlægesinvestering minus grundkøb på kr. Investerings- og driftsudgift pr. år Året Eksist. forhold (kr.) Solvarme (kr.) Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter over 20 år Investering og Brændsel driftsudgifter Eksist. forhold (kr.) Solvarme (kr.) I alt Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgifter Bilag 6 januar 2015

21 Holsed Varmeværk Projektforslag for solvarmeanlæg Afgiftsprovenu Beregningsforudsætninger Virkningsgrad Eksist. forhold Solvarme Ændring Produktion ab anlæg MWh Motor 1 89,0% MWh Antal GJ Kedel 1 90,0% MWh Ledningstab solvarme og varmeafblæsning 0 Kedel 2 103,0% MWh Rente 4,0% Solfanger 100,0% MWh Naturgas MJ/Normal m 3 39,6 Brændselsforbrug til varmeproduktion - naturgasmotor [-]* 43,0% * Brændselsforbrug til varmeproduktion til naturgasmotoren er regnet ud fra E-formlen. Beregning afgifter, naturgas - motor Naturgas Energiafgift 215,8 220,1 øre/n m 3 Energiafgift på varmedelen [øre/nm3] 92,8 94,6 øre/n m 3 CO 2 38,4 39,2 øre/n m 3 NO X 14,6 14,9 øre/n m 3 Methan 6,6 6,7 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 38,48 39,25 kr./gj Estimerede satser for 2015 på baggrund af en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften Beregning afgifter, naturgaskedel Naturgaskedel Energiafgift 45,4 46,3 kr./gj CO 2 13,5 13,8 kr./gj NO X 4,2 4,2 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 59,96 61,16 kr./gj Estimerede satser for 2015 på baggrund af en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften Afgiftsprovenu kr./gj udfra Energistyrelsens forudsætninger Året Naturgas, kraft-varme (kr./gj) 38,48 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 Naturgas, kedel (kr./gj) 59,96 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 Solvarme (kr./gj) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgiftsprovenu kr. Året Eksist. forhold (kr.) Solvarme (kr.) Nutidsværdi over 20 år Eksist. forhold (kr.) Solvarme (kr.) Eventuel mistet afgiftsprovenu tillægges de samfundsmæssige udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsens forudsætninger, december 2014 Beregning af afgiftsprovenu Bilag 7 januar 2015

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg.

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Den 2., 3. og 4. februar 2015 v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) Præsentation DFP DFP er fjernvarmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongeengen, 6600 Vejen Side 1 af 11 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektforslag

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Workshop for Region Syddanmark Odense, den 12. november 2014 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmen har i 2009 mistet en smule terræn i konkurrenceforholdet til opvarmning af enfamiliehuse med olie eller naturgas,

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Lidt om Fjernvarmeselskabet Christiansfeld Fjernvarmeselskab blev etableret i 1965. Der

Læs mere

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA DECEMBER 2014 GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Fyringssæson 2014: Efter en særdeles dejlig solrig, og varm sommer kan vi nu gøre status på en fyringssæson og vinter som viste sig fra den absolut

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG Flemming Ulbjerg Chefkonsulent 1207 -Energi& Fjernvarme, Vest M +45 51 61 58 87 chtf@ramboll.dk 1 SET FØR? Deterset før. - Næsten. Bjerringbro. Langå Skagen Evt. andre? Forskellen

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere