Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen"

Transkript

1 Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013

2 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31. januar 2013 Etablering af solvarmeanlæg Projektansvarlig Grenaa Varmeværk A.m.b.a. er ansvarlig for projektet. Grenaa Varmeværk v/ Direktør Søren Gertsen Energivej Grenaa Mobil: I planlægningsfasen bistås Grenaa Varmeværk A.m.b.a. af DFP A.m.b.a. v/ Direktør Per Hougaard Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. v/ civilingeniør Christian Pedersen DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Mobil:

3 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31. januar 2013 Etablering af solvarmeanlæg Indholdsfortegnelse 1 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET Indledning Baggrund Formål Sammenfatning og konklusion Organisation Indstilling og det videre forløb REDEGØRELSE FOR PROJEKTFORSLAGET Kort beskrivelse af projektet Forhold til lovgivning Arealafståelser og servitutpålæg Miljøforhold Varmeværket VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET Selskabsøkonomi Samfundsøkonomi Følsomhedsanalyse KONKLUSION...12 Bilag: 1. Oversigtsplan 2. Situationsplan/matrikelkort 3. Snittegning 4. Udredning vedrørende: Indpasning af solvarme i kraftvarme, af Energinet.dk 5. Anlægsbudget til solvarme m 2 6. Energy PRO beregninger, eksisterende anlæg 7. Energy PRO beregninger, inkl m 2 solvarme 8. Varmetabsberegning i transmissionsledning 9. Varmeprisberegning for solvarmeanlæg 10.Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgift 11.Beregning af afgiftsprovenu 12. Beregning af emissioner 13. Amortisering af kommunekreditlån 3

4 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31. januar 2013 Etablering af solvarmeanlæg 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Med fokus på den globale opvarmning ønsker Grenaa Varmeværk at sikre en bæredygtig energiforsyning ved, at en del af varmeproduktionen baseres på vedvarende energi VE. I den forbindelse ansøger Grenaa Varmeværk om godkendelse af et projektforslag for etablering et solvarmeanlæg. Dette er i harmoni med regeringens ønske om generelt at nedsætte CO 2 udledning i Danmark. Energinet.dk med flere har udarbejdet en rapport der belyser at: Solvarmeanlæg i forbindelse med kraftvarmeanlæg øger fleksibiliteten i elproduktionen idet varmebindingen mindskes. Solvarmeanlæg i kraftvarmeområder har en positiv samfundsøkonomisk og miljømæssig effekt, samt at etablering af solvarmeanlæg kan ske på rimelige selskabsøkonomiske vilkår. Rapporten fra Energinet.dk er vedlagt som bilag 4 eller kan hentes her: pdf Grenaa Varmeværk ansøger i den forbindelse Norddjurs Kommune om tilladelse til etablering af solvarmeanlæg på et areal beliggende i Grenaa. En del af den tidligere BASF grund. (bilag 1) 1.2 Baggrund Med baggrund i ovennævnte har Grenaa Varmeværk ladet udarbejde et projektforslag for etablering af op til m 2 solvarmepaneler således arealet udnyttes optimalt. Område for placering af solvarmeanlæg er vist på situationsplan/matrikelkort. (bilag 2) 1.3 Formål Projektforslaget har til formål, at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring etablering af solvarmeanlæg til fjernvarmeforsyning af brugerne i Grenaa med vedvarende energi (VE). Projektforslaget danner grundlag for myndighedernes behandling og godkendelse af projektet iht.: Bekendtgørelse af Lov om Varmeforsyning, LBK nr af 14. december 2011 (Varmeforsyningsloven). Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven, LOV nr. 577 af 18. juni Projektforslaget er udarbejdet iht. retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 795 af 12. juli 2012 (Projektbekendtgørelsen). 4

5 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31. januar 2013 Etablering af solvarmeanlæg Grenaa Varmeværk har ladet udarbejde nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Placering af solvarmeanlæg (bilag 1) - Godkendelse af solvarmeanlægget - Etablering af transmissionsledning (bilag 1) Projektforslaget fremsendes til Norddjurs Kommune med henblik på afgørelse efter 4 i Varmeforsyningsloven samt 6 stk. 2 i samme lov. Med henvisning til Projektbekendtgørelsen 9 stk. 2 har Kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende dette projektforslag grundet den samfundsøkonomisk mere fordelagtige produktionsmetode. 1.4 Sammenfatning og konklusion Grenaa Varmeværk ansøger herved Norddjurs Kommune om godkendelse af vedlagte projektforslag vedrørende opførelse af solvarmeanlæg i Grenaa. Solvarmeanlægget vil producere mere end MWh/år VE. Solvarmeanlægget kan dække 3,3 % af varmebehovet i Grenaa. 1.5 Organisation Grenaa Varmeværk A.m.b.a. er bygherre for projektet. I projekteringsfasen bistås bygherre af DFP A.m.b.a. 1.6 Indstilling og det videre forløb Der regnes med følgende rammetidsplan, i forbindelse med den politiske behandling af projektforslaget: Projektforslaget udarbejdes i december 2012 Projektforslag sendes til godkendelse i Norddjurs Kommune januar 2013 Revideret projektforslag fremsendt 1. februar 2013 Behandling i Miljø- og Teknikudvalget 28. februar 2013 Behandling i Økonomiudvalg 12. marts 2013 Behandling i Kommunalbestyrelsen 19. marts 2013 Efter behandling og godkendelse i byrådet, er der 4 ugers klagefrist hvor projektforslaget er til høring hos berørte parter. Endelig godkendelse forventes at foreligge i 16. april 2012, hvorefter opstart kan påbegyndes. Solvarmeanlæggets etableres i 2013 og forventes i drift uge 31,

6 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31. januar 2013 Etablering af solvarmeanlæg 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter etablering af m 2 solvarmeanlæg på del af matrikel nr. 1a Bredstrup, Grenaa Jorder. Projektet omfatter endvidere maskinhus, m 2 akkumuleringstank (op til 24 m højde) og transmissionsledning til eksisterende hovedledning på Havnevej. Område for placering af solvarmeanlæg er vist på situationsplan/ matrikelkort. (bilag 2) Varmen produceres i dag som kraftvarme og affaldsvarme. Det er op til totalleverandøren at placere solpanelerne og antallet af paneler mest optimalt, hvorfor antallet af solpaneler kan variere fra m 2. I de efterfølgende beregninger er regnet på et anlæg på m 2. Jævnfør Varmeforsyningsloven, fremmes den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til varmeforsyning, samt samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. 2.2 Forhold til lovgivning Området er omfattet af kommuneplanramme 3E9 Norddjurs kommune. Området hvorpå solvarmeanlægget skal opføres, er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 12 Grenaa Kommune. Området er beliggende i byzone. Der skal ansøges om dispensation til at opføre solvarmeanlægget samt bygningshøjden på akkumuleringstanken (op til 24 m). Den endelige højden på akkumuleringstanken bestemmes ud fra de tekniske krav til tankens funktion og indpasning i ledningsnettet. Fredning og naturbeskyttelsesområder. Der er ingen fredning og naturbeskyttelse på lokaliteten. 2.3 Arealafståelser og servitutpålæg Grenaa Varmeværk A.m.b.a. har købt 6 ha af matrikel nr. 1a Bredstrup, Grenaa Jorder (Bredstrupvej 44, 8500 Grenaa). Der forventes ikke der skal pålægges servitutter, som følge af etablering af solvarmeanlæg. 6

7 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31. januar 2013 Etablering af solvarmeanlæg 2.4 Miljøforhold Ved etablering af solvarme er der en reduktion af samtlige emissioner i forhold til varme produceret på kraft- og affaldsvarme i Grenaa. Herunder CO 2 med 886 ton årligt, CH 4 med 30 kg årligt, N 2 O med 19 kg årligt, NO X med kg årligt og PM 2,5 med 56 kg årligt. (bilag 12) Der vil være en mindre reduktion i brændselsforbruget på kraftvarmeværket, affaldsforbrændingen og egne oliekedler. 2.5 Varmeværket Grenaa Varmeværk har et varmebehov på ca MWh. Varmen produceres på kraftvarmeværket, affaldsforbrændingen og på egne oliekedler. Grenaa Varmeværk modtager varme fra: Grenaa Kraftvarme ca MWh Grenaa Affaldsforbrænding ca MWh Det resterende varmebehov produceres på egne oliekedler, primært på Varmecentral Violskrænten. Nedenstående skema viser eksisterende produktionsfordeling i varmeåret Produktionsfordeling % på anlæggene i henhold til EnergyPRO beregninger, eksisterende anlæg bilag 6. 7

8 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31. januar 2013 Etablering af solvarmeanlæg Ved etablering af m 2 solvarmeanlæg produceres der mere end MWh solvarme årligt. Solvarmen dækker ca. 3,3 % af årsproduktionen. Solvarmen vil fortrænge en mindre del af kraftvarmen og affaldsvarmen samt en mindre del af produktionen på egne oliekedler. Produktionsfordelingen med solvarme er vist i nedenstående skema. Produktionsfordeling i procent på anlæggene i henhold til EnergyPRO beregninger, inkl. nyt m 2 solvarmeanlæg bilag 7. Den gennemsnitlige drifts- og vedligeholdelsesudgift på den ændrede varmeproduktionsmængde er opgjort til 11 kr./mwh. Foto solvarmeanlæg Sæby Varmeværk 8

9 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31. januar 2013 Etablering af solvarmeanlæg 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Selskabsøkonomi Der er foretaget EnergyPRO simuleringer af driftssituationer for eksisterende forhold og anlæg med m 2 solfanger (simuleringen viser produktion på MWh solvarme). Etableres der et solvarmeanlæg på op til m 2 forbedres selskabsøkonomien. I projektet er anvendt resultaterne af EnergyPRO simuleringen elspot 2011 samt aktuelle købs- og brændselspriser. (bilag 6 og 7). Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen med supplering af solvarme viser således et årligt driftsresultat på kr. eksklusiv amortisering af lånet, der er på kr./år. (bilag 13). Resultat af ordinær drift Nuværende forhold Solvarmeanlæg m Årligt driftsresultat Årlig ydelse på annuitetslån Årlig gevinst ved solvarme Som det fremgår af bilag 9 falder varmeproduktionsprisen fra solvarmeanlægget i løbende priser med inflationen, hvilket betyder at den selskabsøkonomiske fordel vil stige i takt med inflation og stigende energipriser. Den gennemsnitlige produktionspris over 20 år for solvarme leveret fra Grenaa Varmeværk er beregnet til 257 kr./mwh. (bilag 9) Udgift til drift og vedligehold udgør 8 kr./mwh produceret varme inklusiv elforbrug til pumper. Energibesparelser Grenaa Varmværk har et årligt energisparekrav på MWh. En mindre del af energibesparelserne realiseres i eget net og forsyningsområde. De resterende energibesparelser er værket nødt til at købe. Energibesparelserne handles januar 2013 til en værdi af ca. 320 kr./mwh. Prisen på energibesparelserne må forventes at stige, idet der i den nye Energispareaftale gældende fra 2013 til og med 2015, fordoblede energiselskabernes sparekrav. Ved etablering af et solvarmeanlæg kan førsteårs varmeproduktionen godskrives som energibesparelse. Grenaa Varmeværk sparer herved købet af minimum MWh til en værdi af 1,6 mio. kr. 9

10 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31. januar 2013 Etablering af solvarmeanlæg 3.2 Samfundsøkonomi Nedenstående skema viser udgifterne der ligger til grund for den samfundsøkonomiske analyse. Projektforslag for solvarme 2013 Solfangerfelt Fjernvarmerør i solfangerfeltet Vekslerunit Solvarmestyring Ekstra investering i SRO-anlægget Sammenkobling med eksisterende anlæg Grundkøb 0 Terrænarbejde, hegn og beplantning Maskinhus - bygningsarbejder Anlæg af transmissionsledning Supplerende akkumuleringstank Ialt investering Diverse omkostninger = 4% Samlet investering excl. moms I samfundsøkonomien er der regnet med en anlægsinvestering på 20 mio. kr. Fiskale transaktioner som grundkøb er ikke indregnet i de samfundsøkonomiske anlægsomkostninger. Den samfundsøkonomiske analyse er opstillet ved sammenligning af varmeproduktion på eksisterende anlæg (referencen) i forhold til varmeproduktionen med MWh produceres på solvarmepanelerne (projekt). Data fra EnergyPRO simuleringerne (bilag 6-7). Den samfundsøkonomiske brændselspris på affald er baseret på, at dagrenovationsmængden skal suppleres med tørt brændbart træ, for at sikre en god forbrænding. El-produktionen på kraftvarmeanlæggene er ikke indregnet. Baggrunden for ikke at indregne den kombinerede el- og varmeproduktion skal findes i det forhold, at der i sommerperioden er et stigende overskud af elproduktionskapacitet, som øges i takt med den fortsatte udbygning af VEenergien i form af vindkraft. Det betyder, at de decentrale kraftvarmeværker i sommerperioden primært skal fungere som regulérkraft og ikke som produktionsanlæg. Dette forhold og den deraf følgende samfundsøkonomiske fordel ved etablering af solvarmeanlæg er belyst i rapporten Indpasning af solvarme i kraftvarme udarbejdet af Energinet.dk i maj (bilag 4) 10

11 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31. januar 2013 Etablering af solvarmeanlæg Som det fremgår af bilag viser den samfundsøkonomiske analyse at de to scenarier ud fra Energistyrelsens forudsætninger er ligeværdige, hvilket kan ses på nedenstående skema. Forudsætningsskrivelse september 2012 Reference Projekt Brændsel Drift og vedligehold og investering Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Emissioner I alt Alle priser er eksklusiv moms 3.3 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende tabel er vist projektets følsomhed ved udvalgte scenarier i forhold til referencen. Følsomhedsanalyse Scenarier Fordel kr. Fordel % Projekt Kalkulationsrente på 3 % Kalkulationsrente på 4 % Anlægsinvestering + 10 % Brændselspris + 10 % Brændselspris - 10 % Følsomhedsanalysen viser en god robusthed ved etablering af et solvarmeanlæg på m 2. Etableres et solvarmeanlæg på m 2 øges fordelen ved solvarmeanlægget. 11

12 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31. januar 2013 Etablering af solvarmeanlæg 4 Konklusion Etablering af solvarmeanlæg i Grenaa er både en selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk gevinst. Under selskabsøkonomi bilag 5-9 er vist udviklingen i Varmeværkværkets dækningsbidrag med tilslutning af solvarmeanlægget på m 2. Med de nuværende tariffer får Grenaa Varmeværk et positivt dækningsbidrag kr. årligt fra år 1, hvilket vil komme brugerne til gode. Heri er ikke indregnet værdi af sparet CO 2 kvoter og energibesparelser. En samfundsøkonomisk analyse af de opstillede scenarier, viser at der er en fordel på 2,4 mio. kr. over en 20årig periode svarende til 11 %, ved etablering af m 2 solvarmeanlæg. Miljømæssigt er Varmeværkløsningen med etablering af et solvarmeanlæg en god løsning. Samtlige emissioner reduceres, herunder CO 2 med 886 ton årligt, CH 4 med 30 kg årligt, N 2 O med 19 kg årligt, NO X med kg årligt og PM 2,5 med 56 kg årligt. 12

13 ) Tilslutningspunkt eksisterende hovedledning 2) Ny bygning (10 m x 12 m) og akkumuleringstank (2.000 m3). 3) Grenaa Varmeværk A.m.b.A. 4) Felt til solfangere ca. 900 solfangerelementer fordelt på m2 jord. Hvert solfangerelement måler et areal på 13,5 m2. L x H svarende til 6 m x 2,3 m. Eksisterende hovedledninger Nye ledninger solvarme 001

14 Eksisterende bygninger Ny bygning og akkumuleringstank Solfangerelement XX Matrikelnummer Matrikelgrænse Eksisterende hovedledninger Nye ledninger solvarme 002

15 2270 Nord Syd 40 Note: Alle mål er i mm, medmindre andet er angivet Billede: Solfangeranlæg i Vejby-Tisvilde Fjernvarme. Under opførelse. 003

16 Udredning vedrørende: 10. marts 2006 lni/lni Indpasning af solvarme i kraftvarme Konklusioner fra arbejdsgruppens rapport Marts 2006 Dokument nr v3 Lise Nielson 1/15 Bilag 4

17 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resumé med sammenfatning og konklusioner... 4 Arbejdsgruppens 10 bud på solvarme i kraftvarme-områderne... 6 Indledning... 7 Solvarmens tekniske muligheder... 9 Solvarmens påvirkning af kraftvarmeværkernes drift Solvarmens indvirkning på el- og varmesystemet Økonomiske konsekvenser for el- og varmeproduktionen Solvarmens mulige ejer- og driftsstrukturer Lovgivningsmæssige barrierer og implikationer Dokument nr v3 Lise Nielson 2/15 Bilag 4

18 Forord I forbindelse med godkendelsen af indsatsområderne for udbuddet af PSO F&U indenfor indpasning af miljøvenlig el-produktion i henhold til Elforsyningslovens 29 fremkom Transport- og Energiministeren med følgende ønske i brev af 4. juli 2005: Energinet.dk vil i samarbejde med relevante interessenter gennemføre et generelt udredningsarbejde, der skal belyse, hvorledes solvarme kan indpasses i kraftvarme. Udredningen skal afdække tekniske muligheder, økonomiske konsekvenser og virkninger på kraftværkernes produktionsforhold. Udredningen forventes færdig i foråret Til løsning af opgaven nedsatte Energinet.dk en arbejdsgruppe bestående af: Per Alex Sørensen, PlanEnergi Kurt Risager og Ole K. Jensen, Dansk Fjernvarme Jan Runager Arcon Per Kristensen, BTA Brædstrup Fjernvarme Thomas Engberg Pedersen, COWI Klaus Ellehauge, Ellehauge & Kildemoes Lotte Holmberg Rasmussen, EMD Peder Vejsig Pedersen og Zahid Saleem, Cenergia Leo Holm, Marstal Fjernvarme Lise Nielson, Energinet.dk Jens Pedersen, Energinet.dk Viktor Jensen, Dansk Fjernvarmes Projektselskab. Til arbejdet blev yderligere knyttet en følgegruppe af personer og firmaer med interesse i området. I følgegruppen har deltaget følgende personer: Torben Esbensen og Signe Antvorskov, Esbensen Rådg. Ing. Johannes Schmidt, Sydvest Energi Simon Furbo, Byg DTU Anders Andersen, EMD Hans Grydehøj, GJ Teknik Ianina Mofid, DGC Johannes Thuesen, Rambøll. Arbejdsgruppens arbejde er nu færdigt og afdækker: - De tekniske muligheder - De økonomiske konsekvenser for kraftvarmeværket og varmeproducenten - De juridiske implikationer i henhold til el og varme lovgivningen samt andre relevante regler - De mulige påvirkninger af kraftvarmeværkets produktionsforhold, herunder påvirkning af elproduktionen. Dokument nr v3 Lise Nielson 3/15 Bilag 4

19 Ud over nærværende hovedrapport med resumé og konklusioner bliver der udarbejdet en bilagsrapport der mere detaljeret redegør for de enkelte områder og konklusioner. Resumé med sammenfatning og konklusioner Den overordnede konklusion er, at såvel varmekunderne, energiproducenterne og miljøet vil have fordel af solvarme. Solvarme i kraftvarmeområder med høj andel af miljøvenlig elproduktion fra især vindkraft bidrager positivt til funktionen af et elmarked hvor succeskriterierne er fleksibilitet og evnen til at reagere på prissignaler. Arbejdsgruppens rapport peger på nogle interessante og spændende nye resultater med hensyn til indpasning af solvarme i kraftvarmeområder. Overgangen til det frie elmarked (spot-, regulerkraft- og reservekraftmarkederne) bygger på en meget høj grad af fleksibilitet i produktionsapparatet som forudsætning for drift styret af prissignaler. Treledstariffen fungerer dårligt i samspillet mellem store mængder vindkraft og den varmebundne elproduktion. I et system med faste tariffer, som f.eks. treledstariffen, leder solvarmepaneler traditionelt til overproduktion af varme i sommermånederne og kompromitterer fjernvarmesystemets økonomi for forbrugerne, energiproducenterne og samfundet som helhed. - Analyser af elsystemet i det vestlige Danmark med en stor andel af vindkraft viser, at en øget andel af miljøvenlig solvarme i varmemarkedet bidrager til en bedre balance i elsystemet, idet varmebindingen på kraftvarmeværkerne mindskes. - Indpasningen af solvarmeanlæg i kraftvarmeområderne kan ske på rimelige selskabsøkonomiske vilkår. - Etablering af solvarmeanlæg i kraftvarmeområderne vil have en positiv samfundsøkonomisk og miljømæssig effekt under de nuværende prisforhold. Nogle af forudsætningerne for at opnå disse fordele er: - Kraftvarmeværkerne skal have varmeakkumuleringstanke (døgn-lager eller eventuelt sæsonlager afhængigt af arealet af solvarmepanelerne). - Solvarmepanelerne skal installeres som store anlæg i tilslutning til et kraftvarmeværk eller som store anlæg regionalt i fjernvarmenettet. - Store solvarmeanlæg er potentielt mere effektive og har meget lavere installations- og driftsomkostninger end individuelle systemer. Dokument nr v3 Lise Nielson 4/15 Bilag 4

20 Derfor indkalder Energinet.dk nu interessetilkendegivelser for: - Test og afprøvning af indpasningen og driften af et fællesanlæg med sæsonlager i et eksisterende kraftvarmesystem. Der kan ses på forhold som afregningsforhold og godskrivning af andelsejere for fællesanlæg. Der kan fokuseres på løsninger der operationaliserer indmeldingen af driftsprofilen dagen i forvejen, og dermed forudsigelsen af driften af anlægget. - Udvikling og afprøvning af en varmepumpe eller anden teknologi, der kan hæve temperaturniveauet i et sæsonlager fra 40 C til 90 C og indpasses i kraftvarmesystemet. - Andre tekniske og økonomiske problemstillinger i relation til kraftvarmeindpassede solvarmeteknologier. Udbuddet gennemføres i tre trin. Første trin er indsendelse af interessetilkendegivelser. Andet trin er udvælgelse af et mindre antal, som vil blive opfordret til at formulere egentlige projekter. Tredje trin er, at der af disse udvælges 1-2 projekter til at modtage PSO-støtte. Dokument nr v3 Lise Nielson 5/15 Bilag 4

21 1. Arbejdsgruppens 10 bud på solvarme i kraftvarme-områderne 1. Solvarme i kraftvarmeområderne bidrager til bedre balance i el-systemet ved afkobling af varmebehov fra el-produktion både centralt og decentralt. 2. Solvarme i kraftvarmeområderne giver større fleksibilitet og bedre prisrespons i el-produktionen. 3. Der er en attraktiv brugerøkonomi i solvarmeanlæg indpasset i de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeområder uden industriel overskudsvarme og uden affaldsvarme. 4. Der er størst samfundsøkonomisk nytte når solvarme etableres i de decentrale områder, mest markant i år med lave elpriser, for eksempel som følge af vådår. 5. Der er en synergieffekt i kombinationen af VE-energi i form af vindmøller og solvarmeanlæg. 6. Solvarme i kraftvarmeområderne bør laves som store fællesanlæg. 7. Teknologien for solvarme er udviklet og tilgængelig på kommercielle vilkår. Der peges i rapporten på nogle forsknings- og udviklingsbehov, som yderligere vil forbedre pris/ydelsesforholdet specielt i forhold til decentral kraftvarme. 8. De samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger udsendt af Energistyrelsen afspejler ikke dagens situation på el- og gasmarkedet, idet de faktiske CO 2 -kvotepriser og naturgaspriser er væsentlig højere. Især en høj naturgaspris trækker i retning af øget nytte fra solvarmeanlæggene 9. Det nye tillæg til bygningsreglementet modvirker solvarme i kraftvarmeområderne. Det er uhensigtsmæssigt at fælles solvarmeanlæg ikke kan godskrives i energirammen på den enkelte ejendom. 10. De nuværende afgiftsmæssige forudsætninger bør fastholdes uændret overfor VE-varmeproduktion. En afgiftsflytning fra brændslet til varmeproduktionen vil ødelægge mulighederne for yderligere VE-varmeproduktion herunder solvarme. Den seneste afgiftsomlægning for varmeproduktion på naturgaskedler i forbindelse med decentral kraftvarmeproduktion sender således et forkert signal. Dokument nr v3 Lise Nielson 6/15 Bilag 4

22 Indledning Udgangspunktet for udredningen har været et ønske om at se med friske øjne på solvarmeanlæg i forbindelse med kraftvarmeanlæg i lyset af, at der er sket afgørende ændringer i el-systemets måde at reagere på efter overgangen til markedsvilkår. Udredningen har således karakter af et eftersyn af dogmer vedrørende solvarme i forbindelse med kraftvarme. Forudsætningerne var tidligere: - Decentral kraftvarme blev afregnet på treledstarif, hvorved økonomien på de decentrale kraftvarmeværker blev el-produktionsafhængig. - Størst mulig decentral el-produktion på naturgas bevirkede en væsentlig kulfortrængning på de centrale kraftværker og derved en betydelig CO 2 - besparelse. - Der var et lovbestemt samproduktionskrav på de decentrale kraftvarmeværker. Varmegrundlaget var den begrænsende faktor for de decentrale kraftvarmeværkers produktion. I en sådan situation ville bortfald af en del af varmegrundlaget f.eks. i kraft af sæsonpræget varmeproduktion på et solvarmeanlæg være ødelæggende for selskabsøkonomien og dermed også for brugerøkonomien, da flertallet af de decentrale kraftvarmeværker er forbrugerejede. Forudsætningerne er imidlertid afgørende ændret efter overgang til elproduktion på markedsvilkår. Forudsætningerne er nu: - Decentral kraftvarmeproduktion sker i stort omfang på markedsvilkår. - Samproduktionskravet for decentral kraftvarme er ophævet. - Den centrale kraftvarmeproduktion er i stort omfang blevet varmebundet i form af et minimums-produktionsbehov. - El-produktionen på de decentrale kraftvarmeværker er blevet priselastisk (responderer på prissignalet fra el-markedet). - Økonomien på de decentrale kraftvarmeværker er blevet rådighedsbaseret. Én af årsagerne til de store prisudsving og dermed behovet for priselasticitet er den store andel af elforsyningen, der kommer fra vindmøller, med meget varierende og uforudsigelig kapacitet. Dokument nr v3 Lise Nielson 7/15 Bilag 4

23 Der er således i det nuværende el-system brug for størst mulig fleksibilitet i elproduktionen, og en given el-produktion fortrænger ikke nødvendigvis en tilsvarende mængde el produceret på et kulfyret kondensværk, som det tidligere var tilfældet. En given el-produktion kan lige såvel fortrænge naturgasfyret decentral kraftvarme eller import alt afhængigt at det øjeblikkelige prisniveau på spot- og regulerkraftmarkedet. Hvor solvarmeanlæg i de decentrale kraftvarmeområder tidligere ville fortrænge kraftvarmeproduktion på naturgas og dermed forårsage større elproduktion på kulbaseret kondens, vil solvarmeanlæg i de decentrale kraftvarmeområder nu oftest fortrænge ren varmeproduktion på kedelanlæg. Dokument nr v3 Lise Nielson 8/15 Bilag 4

24 Solvarmens tekniske muligheder Solvarme i forbindelse med decentral kraftvarme er en teknisk kombination, der ikke er set før. Afhængig af et solvarmeanlægs størrelse og dertil hørende ydelse er der flere forskellige muligheder for tilslutning og drift af det kombinerede anlæg. De foreløbige beregninger i et solvarmeprojekt for Brædstrup Totalenergi viser flere optimeringsmuligheder. Den umiddelbart bedste rentabilitet opnås ved at anvende en eksisterende akkumuleringstank på 2000 m 3 som lager for såvel motoranlæggene som for solvarmeanlægget. I den eksisterende tank kan varmen gemmes i ét eller ganske få døgn. Solvarmeanlægget i det nævnte tilfælde ca m 2 afsætter den termiske energi direkte til lagertanken. Det fungerer helt parallelt med motoranlæggene. Dette relativt simple og prisbillige valg af lager stiller nye og større krav til de enkelte solfangermoduler, da driftstemperaturen skal matche motoranlæggenes driftstemperaturer nemlig ca C. Dette er et ukendt temperaturniveau for eksisterende solfangere og kræver derfor en videreudvikling af den eksisterende teknologi. Et alternativ til anvendelse af en eksisterende akkumuleringstank er at etablere en eller flere nye akkumuleringsmuligheder. Det kan være en ny konventionel tank med en veldefineret lagdeling og det kan være et sæson-lagersystem evt. i kombination med en varmepumpe. Som navnet antyder, vil varmen i et sæson-lager kunne gemmes i en længere periode, hvilket skyldes lagerets meget betydelige rumindhold kombineret med gode isoleringsforhold. Uanset om der vælges den ene eller den anden akkumuleringsløsning, vil varmeproduktionen fra solvarmesystemet få første prioritet på et kraftvarmeværk. Herved vil varmen substituere varmeproduktionen fra enten motoranlæg eller kedelanlæg eller fra begge typer anlæg. Hvis solvarmen substituerer varmeproduktion fra motoranlæg, vil der udover en reduceret varmeproduktion fra kraftvarmedelen ske en reduktion i mængden af den producerede elektricitet. Dette er et faktum, da varme- og el-produktionen hænger uhjælpelig sammen på et decentralt kraftvarmeanlæg med motordrift. I tilfælde af, at der er akut mangel på elektricitet i det samlede el-system og dermed meget høje elpriser på såvel spotmarkedet som regulerkraftmarkedet, vil et solvarmeanlæg tilsluttet et decentralt kraftvarmeanlæg kunne blive benyttet til at bortkøle varmen fra akkumuleringstanken om natten og derved give plads til fornyet varmeproduktion. Da der, som nævnt ovenfor, er sammenfald og et fast forhold mellem varmeog el-produktionen på de decentrale kraftvarmeenheder, vil varmebortkølingen give mulighed for, at der kan produceres elektricitet på tider, hvor dette ellers ikke ville være muligt på grund af mætning i varmeproduktionen. Dokument nr v3 Lise Nielson 9/15 Bilag 4

25 Et solvarmeanlæg tilsluttet et decentralt kraftvarmeanlæg kan med andre ord også øge fleksibiliteten på værket i denne situation. 2. Solvarmens påvirkning af kraftvarmeværkernes drift Et kraftvarmeværk, der drives på markedsvilkår, skal døgnet før et givet driftsdøgn vurdere forskellige parametre for at sikre en teknisk og økonomisk optimal systemdrift i driftsdøgnet: 1. Varmebehovet for driftsdøgnet skal prognosticeres principielt time for time. Her skal tages hensyn til forventede ude-temperaturer, vindhastigheder og sol-indstråling m.v. samt til forbrugsvaner herunder forbrugsvariationer i forhold til ugedagene. 2. Energien i varmeakkumuleringstanken skal vurderes ved driftsdøgnets start og slut. 3. De marginale elpriser skal være beregnet ud fra bl.a. variable driftsomkostninger på motoranlæg herunder brændselspriser og CO 2 -kvote-priser. 4. El-produktionen skal afsættes time for time. Dette kan enten ske ved, at elspotprisen prognosticeres og produktionen indmeldes i de timer, der er behov for motordrift og, hvor el-spotprisen vurderes på niveau med eller højere end den marginale elpris. 5. Alternativt indmeldes et prisafhængigt bud i blokke af et antal timer. Viser spotprisen sig at være på niveau med buddene eller derover, godtages buddene. 6. Driftspersonalet på kraftvarmeværket kender resultatet af de indmeldte bud tidligt på eftermiddagen døgnet før driftsdøgnet. 7. Efter budrunden på spotmarkedet, kan kraftvarmeværket evt. i pulje med andre kraftvarmeværker byde ind på regulerkraftmarkedet og derved udnytte muligheden for yderligere indtjening på den fleksibilitet, som værket har mulighed for at tilbyde. Tilsluttes et solvarmeanlæg som endnu en produktionsenhed, hvis produktion i udpræget grad er afhængig af en given sol-indstråling, skal driftsproceduren på det pågældende kraftvarmeværk revideres. Udover elementerne beskrevet i ovenstående syv punkter, skal varmeproduktionen fra solvarmeanlægget prognosticeres time for time for det driftsdøgn, der er under planlægning. Solvarmen skal prioriteres først, og når varmeproduktionen herfra er lagt ind i systemet, kan det vurderes, hvor meget varmeproduktion, der er tilbage til enten motor- eller kedeldrift. Først herefter kan produktion fra motoranlæg indmeldes som under pkt Dokument nr v3 Lise Nielson 10/15 Bilag 4

Indpasning af solvarme i kraftvarme

Indpasning af solvarme i kraftvarme Udredning vedrørende: 10. marts 2006 lni/lni Indpasning af solvarme i kraftvarme Konklusioner fra arbejdsgruppens rapport Marts 2006 Dokument nr. 250786 v3 Lise Nielson 1/15 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Udredning vedrørende: Indpasning af solvarme i kraftvarme

Udredning vedrørende: Indpasning af solvarme i kraftvarme Udredning vedrørende: Indpasning af solvarme i kraftvarme Bilagsrapport Marts 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord Solvarmens tekniske muligheder v/ Per Kristensen, Brædstrup Totalenergi og Jan Runager, Arcon

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2010 Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 12.

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a.

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. Transmissionsledning fra Rudkøbing til Tullebølle for levering af fjernvarme til Tullebølle by. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen August

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang DISPOSITION Elektrificering sætter dagsordenen så langt øjet rækker Økonomiske rammer afgør, hvad vi skal investere i Uafhængighed

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat Jakob Worm Nordjylland Mobil +45 2972 6845 jw@planenergi.dk Projekt: Dato: Att.: Skanderborg Kommune, behandling af projektforslag. Den 16. Februar 2015 Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Indpasning af solvarme i kraftvarme

Indpasning af solvarme i kraftvarme Indpasning af solvarme i kraftvarme Præsentation af udredning for Folketingets Energiudvalg 15. marts 2006 1 Dagsorden for mødet 15:00 15:10 Introduktion fra Energinet.dk - v/kim Behnke 15:10 15:30 Præsentation

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter

Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf.: 2572 7295 Den grønne omstilling i DK Udfasning af fossile

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Notat om solvarmeanlæg i kraftvarmeområder

Notat om solvarmeanlæg i kraftvarmeområder Klaus Illum Modificeret 10. maj 2006 13. april 2006 Notat om solvarmeanlæg i kraftvarmeområder Den af Energinet.dk nedsatte arbejdsgruppe om Indpasning af solvarme i kraftvarme har i sin udredning af 10.

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser FlexCities Tekniske og økonomiske analyser Anvendelse af industriel overskudsvarme Etablering af transmissionsledninger Etablering af ny produktionskapacitet Integration mellem el- og fjernvarmesystemer

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

06. AUGUST 2014 GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND

06. AUGUST 2014 GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND 1 INDHOLD 20140806 Baggrund incl. Bl. a. ENS rapporter Model Reference FORSYNINGSSCENARIER

Læs mere

Naturgassens afløser. Eksempler på værker ved Niels From, PlanEnergi. Naturgassens afløser Erritsø, den 6. januar 2011 Niels From 1

Naturgassens afløser. Eksempler på værker ved Niels From, PlanEnergi. Naturgassens afløser Erritsø, den 6. januar 2011 Niels From 1 Naturgassens afløser Eksempler på værker ved Niels From, PlanEnergi Naturgassens afløser Erritsø, den 6. januar 211 Niels From 1 EnergyPRO-beregningerpå 4 værker Vildbjerg Tekniske Værker Rye Kraftvarmeværk

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER Af chefkonsulent John Tang FJERNVARMENS FREMTID Konkurrenceevne varmepris: FJERNVARMENS FREMTID Konkurrenceevne varmepris: 5 værker

Læs mere

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Holbæk Sportsby Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 19. januar 2017 Holbæk Sportsby 19. januar 2017 Projektforslag Ny 1 MW varmecentral

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro

Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro Indlæg på Dansk Fjernvarmes kursus Vindvenlige varmepumper til fjernvarme og køling d. 9/3

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere