Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 15. november 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Medlemmerne var mødt, bortset fra Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk, der havde meldt afbud. Jonas Dahl forlod mødet kl efter behandlingen af punkt 23. Anna Marie Touborg, Aleksander Aagaard og Bjarne Schmidt Nielsen erklærede sig inhabile og forlod Regionsrådsmødet under punkt 29. Bent Hansen erklærede sig inhabil og forlod Regionsrådsmødet under punkt 31. Mødet blev hævet kl For åbne døre:

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Nedsættelse af midlertidige udvalg og politikerpaneler i 2008 og 2009 samt vedtagelse af kommissorier for udvalg og paneler og standardforretningsorden for udvalgenes virksomhed Ledelses- og Styringsgrundlag for Region Midtjylland Ligestillingsredegørelse 2007 for Region Midtjylland Offentliggørelse af budget Beretning vedrørende revisionen af Århus Amts årsregnskab for Tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med delingsaftalen for Århus Amt Beretning vedrørende revisionen af Viborg Amts årsregnskab for Tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med delingsaftalen for Viborg Amt Beretning vedrørende revisionen af Ringkjøbing Amts årsregnskab for Tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med delingsaftalen for Ringkjøbing Amt Beretning vedrørende revisionen af Forberedelsesudvalget for Region Midtjyllands årsregnskab for Orientering om evaluering af Region Midtjyllands organisionsplan 800

3 Indholdsfortegnelse 13 Orientering af Ekspertpanelet vedr. sygehusinvesteringer Ombygning af Hospitalsapoteket Århus, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Kronisk sygdom - Vision og stregi for en forbedret indss Kommissorium for udredning vedrørende nyt hospital i Vestjylland RehabiliteringsCenter Dallund Orientering om varetagelsen af kirurgi for kræft i æggestok Orientering om resulter vedrørende diabetes fra Det Nionale Indikorprojekt (NIP) Orientering om hjertetransplantioner på Århus Universitetshospital, Skejby Godkendelse af høringssvar til udkast til rapport fra Danske Regioner: Fremtidens ambulante psykiri Overtagelse af ejendommen Engtoften 5, Viby Stus vedr. tilsyn i Region Midtjylland på det sociale og socialpsykiriske område Høring af forslag til psykiriplan for Region Midtjylland Orientering om Region Nordjyllands hjemtagelse af psykiriske pienter med heraf følgende forslag til omlægning af Regionspsykirien Kjellerup, Regionspsykirien Skive og Regionspsykirien Viborg 830

4 Indholdsfortegnelse 26 Orientering om alle kommuners godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet Orientering om belægningssituionen på Region Midtjyllands sociale tilbud for tredje kvartal Udpegning af et medlem til hver af bestyrelserne for to Lokale Aktions Grupper (Fiskeri LAG-er) under Fiskeriprogrammet Investeringsplan for privbanerne Indstilling fra Vækstforum om bevilling til gennemførelse af projektet Mere uddannelse Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forprojektet "Vækst Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk" Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner 855

5 Nedsættelse af midlertidige udvalg og politikerpaneler i 2008 og 2009 samt vedtagelse af kommissorier for udvalg og paneler og standardforretningsorden for udvalgenes virksomhed Resumé De politiske partier indgik i forbindelse med indgåelsen af en politisk aftale om Region Midtjyllands budget for 2008 aftale om nedsætte 15 midlertidige udvalg og fem politikerpaneler, som vil skulle virke i perioden Administrionen har på grundlag af den politiske aftale udarbejdet forslag til kommissorier for udvalgene og panelerne, samt udarbejdet forslag til standardforretningsorden for udvalgenes virksomhed. Forretningsudvalget indstiller, de i sagsfremstillingen beskrevne midlertidige udvalg i 2008 og 2009 nedsættes med antal medlemmer og funktionsperiode som anført i sagsfremstillingen, idet funktionsperioden for det midlertidige udvalg vedrørende sikrede institutioner ændres til 1. januar juni 2009, idet Regionsrådet tager stilling til en eventuel udvidelse af antallet af medlemmer i det midlertidige udvalg vedrørende Region Midtjyllands Sundhedsplan, der udpeges formand, næstformand og medlemmer til udvalgene, med undtagelse af det midlertidige udvalg vedrørende jordforurening, hvor udpegning har fundet sted, deltagelse i de midlertidige udvalg omftes af bestemmelserne om udvalgshonorering, idet der afsættes den maksimale ramme til honorering af midlertidige udvalg, hvoraf 80 % afsættes til de foreslåede 15 udvalg, mens de resterende 20 % reserveres til honorering af nye udvalg, midlerne til udvalgshonorering fordeles til udvalgene ud fra antallet af medlemmer og funktionstid, idet Regionsrådets formand dog ikke tæller med, formændene for de midlertidige udvalg ydes det dobbelte af den udvalgshonorering, der ydes de menige medlemmer af udvalgene (herunder næstformændene), administrionens forslag til kommissorier for de midlertidige udvalg godkendes, administrionens forslag til standardforretningsorden for midlertidige udvalg godkendes, de i sagsfremstillingen beskrevne politikerpaneler i 2008 og 2009 etableres,

6 761 der udpeges formand og næstformand til panelerne, og administrionens forslag til kommissorier for politikerpanelerne godkendes. Tove Videbæk, Ke Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik Qvist og Ulla Fasting var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Sagen udstes. Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Midlertidige udvalg De politiske partier indgik i forbindelse med indgåelsen af den politiske aftale om Region Midtjyllands budget for 2008 aftale om nedsætte følgende midlertidige udvalg i 2008 og 2009, hvor udvalgenes bemanding og funktionsperiode er anført i parentes: Sundhedsområdet 1. Midlertidigt udvalg vedrørende Region Midtjyllands Sundhedsplan (7 medlemmer, hele året 2008) 2. Midlertidigt udvalg vedrørende sociale forskelle i sundhed (7 medlemmer, ) 3. Midlertidigt udvalg vedrørende pientforløb for kræftpienter (7 medlemmer, ) 4. Midlertidigt udvalg vedrørende Den Danske Kvalitetsmodel (7 medlemmer, hele året 2009) 5. Midlertidigt udvalg vedrørende forbedret indss for borgere med kroniske lidelser (7 medlemmer, hele året 2009) 6. Midlertidigt udvalg vedrørende screeningsundersøgelser (7 medlemmer, ) Psykiri- og socialområdet 7. Midlertidigt udvalg vedrørende redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd (7 medlemmer, hele året 2008) 8. Midlertidigt udvalg vedrørende anvendelse af ny teknologi i den psykiriske behandling (7 medlemmer, ) 9. Midlertidigt udvalg vedrørende samarbejdet med praksissektoren på psykiriområdet (7 medlemmer, ) 10. Midlertidigt udvalg vedrørende sikrede institutioner (7 medlemmer, ) Regional Udvikling 11. Midlertidigt udvalg vedrørende kollektiv trafik og det regionale rutenet (7 medlemmer, hele året 2008)

7 Midlertidigt udvalg vedrørende jordforurening (5 medlemmer, ) 13. Midlertidigt udvalg vedrørende miljøpåvirkninger og råstoffer (7 medlemmer, ) Tværgående udvalg 14. Midlertidigt udvalg vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstregi (7 medlemmer, hele året 2008) 15. Midlertidigt udvalg, der skal evaluere den politiske organisering i Region Midtjylland, herunder med særlig fokus på de midlertidige udvalg (et medlem fra hvert parti, ). Foruden ovennævnte midlertidige udvalg vil der desuden efter Regionsrådets beslutning løbende kunne nedsættes midlertidige udvalg, f.eks. med udgangspunkt i de generelle planer, der udarbejdes for Region Midtjyllands områder. Det kan være i relion til den regionale udviklingsplan, socialplanen, sundhedsplanen etc. Udgangspunktet vil her typisk være, der ud af planerne fremtræder nogle temaer, som det vil være relevant få belyst via et midlertidigt udvalg. Honorering Der afsættes i henhold til den politiske aftale den maksimale ramme til honorering af midlertidige udvalg, idet der heraf afsættes 80 % til de 15 midlertidige udvalg, der er nævnt ovenfor, mens de resterende 20 % reserveres til honorering af nye midlertidige udvalg. Midlerne til honorering af midlertidige udvalg foreslås fordelt til udvalgene ud fra antallet af medlemmer og funktionstid, således medlemskab af et midlertidigt udvalg giver medlemmerne den samme månedlige honorering. Formændene for midlertidige udvalg ydes det dobbelte af den udvalgshonorering, der ydes de menige medlemmer af udvalgene (herunder næstformændene). Dette indebærer således, der ydes den samme honorering til alle medlemmer af midlertidige udvalg pr. måned, uanset hvilket udvalg, de er medlem af. Det samme gælder for formændene. Der ydes ikke honorering til Regionsrådsformanden for deltagelse i midlertidige udvalg. Kommissorier./. Administrionen har, på baggrund af de oplæg der lå til grund for den politiske aftale om midlertidige udvalg og politikerpaneler i 2008 og 2009, udarbejdet forslag til kommissorier for udvalgene. Forslagene til kommissorier vedlægges som bilag. Det foreslås i kommissoriet for det midlertidige udvalg vedr. sikrede institutioner, funktionsperioden ændres fra 1. juli december 2009 til 1. januar juni Begrundelsen herfor er, antallet af sikrede pladser aftales i forbindelse med de årlige rammeaftaler på det sociale område, der indgås mellem kommunerne og Region Midtjylland. Ved fremrykke udvalgets funktionsperiode til første halvår 2009 vil udvalgets betænkning kunne indgå i drøftelserne af rammeaftalen for Det bemærkes, de enkelte udvalg på deres første møde forventes drøfte kommissoriet for deres virksomhed, og Regionsrådet i forlængelse heraf vil kunne beslutte justeringer i kommissorierne, hvis det vurderes, udviklingen har skabt behov herfor.

8 763 Forretningsorden for midlertidige udvalg./. Administrionen har udarbejdet forslag til forretningsorden, der vedlægges som bilag, for Regionsrådets midlertidige udvalg. Det foreslås, forretningsordenen kommer til gælde som standardforretningsorden for ovennævnte midlertidige udvalg samt for eventuelle nye udvalg, der nedsættes efter, forretningsordenen er vedtaget i Regionsrådet. Politikerpaneler Sammen med aftalen om nedsætte midlertidige udvalg, aftalte Regionsrådet etablere et antal politikerpaneler, hvor grupper af regionsrådsmedlemmer vil kunne drøfte emner af fælles interesse, som knytter sig til de hverv, de som regionsrådsmedlemmer er udpegede til. Der etableres følgende paneler: Panel for lokale aktionsgrupper: Panelet skal sikre, de af Regionsrådet udpegede medlemmer til de lokale aktionsgrupper (LAG) får lejlighed til drøfte muligheder og udfordringer i forbindelse med anvendelsen af landdistriktsmidlerne i de enkelte lokale aktionsgrupper. Panel for kollektiv trafik: Panelet skal give de af Regionsrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik, Lemvigbanen, Odderbanen og Letbaneprojektet samt medlemmerne af det midlertidige udvalg vedrørende kollektiv trafik og det regionale rutenet mulighed for drøfte muligheder og udfordringer inden for den kollektive trafik. Panel for Region Midtjyllands repræsentanter i uddannelsesinstitutioners bestyrelser: Panelet skal give de af Regionsrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer mulighed for drøfte nye lovgivningsinitiiver, særlige uddannelsespolitiske problemfelter i Region Midtjylland, Regionsrådets interesser på området og generel erfaringsudveksling om varetagelsen af hvervet m.v. Panel for sundhedsområdet: Panelet skal give Region Midtjyllands repræsentanter i sundhedskoordinionsudvalget og i samarbejdsudvalgene på almen læge- og speciallægeområdet mulighed for - på bl.a. formøder forud for møder i sundhedskoordinionsudvalget - drøfte bl.a. kommunesamarbejde (herunder sundhedsaftaler), kronikerindss, sundhedscentre (herunder samarbejdsmodeller), folkesundhed samt samarbejdet med praksissektoren Panel for udviklingen på socialområdet: Panelet skal give Region Midtjyllands repræsentanter i det regionale kontaktråd på handicapområdet, i det regionale udviklingsråd og i bestyrelser på socialområdet mulighed for drøfte stregiske udviklingsfelter på socialområdet../. Administrionen har på baggrund af de oplæg, der lå til grund for den politiske aftale om midlertidige udvalg og politikerpaneler i 2008 og 2009, udarbejdet forslag til kommissorier for panelerne. Forslagene til kommissorier vedlægges som bilag. Vederlag for deltagelse i panelerne er indeholdt i medlemmernes faste vederlag, og der ydes således ikke særskilt honorering for deltagelse i panelerne. Der ydes befordringsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste (for de medlemmer, der har valgt dette) m.v. i forbindelse med regionsrådsmedlemmers deltagelse i paneler. Evaluering af den politiske organisering Den politiske organisering i Region Midtjylland evalueres medio Der nedsættes i den forbindelse et midlertidigt udvalg (udvalg 15 ovenfor) med repræsentanter for samtlige partier. Udvalget får til opgave drøfte erfaringerne og de fremtidige behov og ønsker til den politiske organisering i Region Midtjylland, herunder særligt de midlertidige

9 764 udvalg og panelerne. På baggrund af evalueringen besluttes, hvorvidt Region Midtjylland (via Danske Regioner) skal rette henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med ønske om ændringer i rammerne for den politiske styreform for regionerne og mulighederne for honorere midlertidige udvalg.

10 V 2. Ledelses- og Styringsgrundlag for Region Midtjylland Resumé Regionsrådet fik på temamødet den 20. august 2007 præsenteret den seneste version af udkastet til Ledelses- og Styringsgrundlaget for Region Midtjylland. Efterfølgende har Ledelses- og Styringsgrundlaget endnu engang været præsenteret for koncernledelsen og Regions-MEDudvalget, som ikke har haft yderligere bemærkninger, udover en bemærkning vedrørende ejerskabsstregien. Ledelses- og Styringsgrundlaget og den reviderede ejerskabsstregi forelægges hermed til godkendelse. Forretningsudvalget indstiller, Ledelses- og Styringsgrundlaget for Region Midtjylland godkendes. Tove Videbæk, Ke Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik Qvist og Ulla Fasting var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Formålet med udarbejde et Ledelses- og Styringsgrundlag for Region Midtjylland er skabe en fælles referenceramme for arbejdet med de mange vigtige opgaver, som regionens arbejdspladser har ansvaret for. Ledelses- og Styringsgrundlaget skal i den forbindelse understøtte realiseringen af de mål, som Regionsrådet opstiller. I Ledelses- og Styringsgrundlaget beskrives de overordnede rammer og principper for ledelse og styring i Region Midtjylland, herunder regionens mission, visioner, stregier og værdier. Ledelses- og styringsgrundlaget sætter samtidigt fokus på sammenhængene mellem det politiske og administrive niveau/de enkelte arbejdspladser samt sammenhængen mellem omdømme, effekt, ydelser, organision og ressourcer. Ledelses- og Styringsgrundlaget indeholder en grafisk illustrion af Region Midtjyllands ledelses- og styringsmodel og eksempler på anvendelse af modellens elementer fra et bredt udsnit af regionens arbejdspladser. Endelig beskrives hvordan der arbejdes med følge op på og evaluere de resulter, som skabes.

11 766 Processen i forbindelse med udarbejdelsen af Ledelses- og Styringsgrundlaget har involveret en bred kreds af ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Processen startede allerede i foråret Den forholdsvis lange proces har haft til formål gennem dialog sikre en kvalificering af Ledelses- og Styringsgrundlaget, og processen har samtidig været det første skridt til skabe forståelse for og ejerskab til Ledelses- og Styringsgrundlaget på regionens arbejdspladser. I processen er indgået drøftelser mellem de enkelte HovedMEDudvalg og direktionen, en egentlig høring af såvel HovedMEDudvalgene som RegionsMEDudvalget samt løbende drøftelser i koncernledelsen. Regionsrådet har også været inddraget i processen. Ledelses- og Styringsgrundlaget blev således præsenteret for Regionsrådet på temamødet den 10. januar 2007 og den 20. august I forlængelse af temamødet har Ledelses- og Styringsgrundlaget endnu engang været præsenteret for koncernledelsen og Regions-MEDudvalget, som ikke har haft yderligere bemærkninger, udover en bemærkning til ejerskabsstregien vedrørende en senere evaluering af, hvordan Ledelses- og Styringsgrundlaget anvendes i organisionen. Til styre processen har der været en styregruppe bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter. Styregruppen har arbejdet både med Ledelses- og Styringsgrundlaget og den ovennævnte stregi for, hvordan der skabes ejerskab hertil på regionens arbejdspladser. Som supplement til Ledelses- og Styringsgrundlaget er der udarbejdet en kort udgave, som henvender sig bredt til alle regionens anste og til omverdenen. Ledelses- og Styringsgrundlaget vil givetvis skulle justeres i de kommende år i takt med regionens opgaver og organision mere og mere tager form. For understrege dynamikken i arbejdet med Ledelses- og Styringsgrundlaget vil Ledelses- og Styringsgrundlaget blive suppleret med et elektronisk bind 2 på Region Midtjyllands hjemmeside, hvor eksempler på anvendelsen af Ledelses- og Styringsgrundlaget vil blive præsenteret til inspirion for regionens arbejdspladser. Efter vedtagelsen af Ledelses- og Styringsgrundlaget forestår nu arbejdet med få Ledelses- og Styringsgrundlaget kendt på regionens arbejdspladser, jf. ejerskabsstregien../. Ledelses- og Styringsgrundlaget vedlægges til godkendelse../. Der vedlægges endvidere en kort udgave af Ledelses- og Styringsgrundlaget samt ejerskabsstregi til orientering.

12 Ligestillingsredegørelse 2007 for Region Midtjylland Resumé Ifølge ligestillingsloven skal kommunalbestyrelser og regionsråd hvert andet år udarbejde ligestillingsredegørelser, som skal offentliggøres for deres borgere og sendes til ligestillingsministeren. Redegørelsen skal vedtages af Regionsrådet i et møde. Ligestillingsredegørelsen skal indgives til Ligestillingsministeriet den 1. november Formålet med kommunerne og regionernes ligestillingsredegørelser er give borgerne indblik i ligestillingssituionen i kommunen og regionen og kommunalbestyrelsen eller Regionsrådets indss for fremme ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelserne kan anvendes som et led i det samlede arbejde med ligestilling og kønsmainstreaming ( integrere kønsperspektivet i kerneopgaver), ligesom redegørelserne kan anvendes, som inspirion for andre kommunalbestyrelser og regionsråd i deres arbejde med ligestilling og ligestillingspolitik. Region Midtjylland har neds en arbejdsgruppe i regi af Regions-MEDudvalget med henblik på udarbejde en mangfoldigheds- og ligestillingspolitik på baggrund af erfaringerne i de fire fusionsamter, Ringkøbing, Vejle, Viborg og Århus. Forretningsudvalget indstiller, ligestillingsredegørelsen 2007 godkendes, idet der i forbindelse med redegørelsen gøres opmærksom på, Region Midtjylland har igangs et arbejde med definere regionens kommende mangfoldigheds- og ligestillingsindss. Jonas Dahl, Birgit Jonassen, Ke Runge, Conny Jensen og Poul Müller var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Ifølge ligestillingsloven skal kommunalbestyrelser og regionsråd hvert andet år udarbejde ligestillingsredegørelser, som skal offentliggøres for deres borgere og sendes til ligestillingsministeren. Redegørelsen skal vedtages af regionsrådet i et møde.

13 768 Grundlæggende siger loven, offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. På hjemmesiden kan kommuner og regioner udarbejde og indberette ligestillingsredegørelser elektronisk ved hjælp af et fælles spørgeskema. Når alle kommuner og regioner den 1. november 2007 har indberettet deres redegørelser, er det muligt sammenligne sig med andre kommuner og regioner inden for en række indikorer, ligesom de mange konkrete eksempler og erfaringer kan give inspirion til det fremtidige ligestillingsarbejde. I ligestillingsredegørelsen 2007 spørges der bl.a. til, om regionen i ligestillings- eller personalepolitikken arbejder med skabe lige muligheder for alle eller en mangfoldig arbejdsplads. Direktionen i Region Midtjylland har vedtaget der nedsættes en arbejdsgruppe i regi af Regions-MEDudvalget, som skal udarbejde et forslag til mangfoldighedsog ligestillingsindssen Formålet med Mangfoldigheds- og ligestillingsindssen er: skabe informion og engagement i arbejdet med mangfoldighed og ligestilling på arbejdspladserne i Region Midtjylland, fremme rekruttering af medarbejdere med anden etnisk baggrund, handicap m.v. samt inspirere arbejdspladser til arbejde med ligestilling mellem kønnene og etnisk ligestilling, herunder fokus på den fremtidige rekrutteringsindss. Da indberetningen til ligestillingsministeren skal ske senest den 1. november 2007, vil den for Region Midtjyllands vedkommende ske med forbehold for Regionsrådets bemærkninger. Forretningsudvalget godkendte i mødet den 23. oktober 2007, ligestillingsredegørelsen fremsendes til Ligestillingsministeriet inden behandlingen i Regionsrådet, idet der i fremsendelsen tages forbehold for Regionsrådets bemærkninger../. Den udfyldte ligestillingsredegørelse vedlægges.

14 Offentliggørelse af budget 2008 Resumé Regionsloven fastlægger, regionens budget skal offentliggøres før det nye regnskabsårs begyndelse. Det foreslås, budgettet ligesom sidste år primært bliver gjort tilgængeligt på Region Midtjyllands hjemmeside. Herudover vil de overordnede tal for budgettet blive præsenteret i den husstandsomdelte Søndagsavis samt de regionale dagblade. Budgettet og en særlig budgetfolder vil være tilgængelig på hovedbiblioteker og rådhuse mv. Forretningsudvalget indstiller, overordnede nøgletal for budgettet samt oplysning om, hvor man kan finde yderligere informion, offentliggøres i den husstandsomdelte Søndagsavis samt de regionale dagblade i december 2007, budgettet gøres tilgængeligt på Region Midtjyllands hjemmeside, og budgettet og den særlige budgetfolder gøres tilgængelig på kommunernes hovedbiblioteker samt på kommunernes rådhuse. Tove Videbæk, Ke Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik Qvist og Ulla Fasting var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Budgettet skal ifølge Regionslovens 20 være tilgængeligt for regionens beboere. En kort redegørelse for budgettet skal efter Regionsrådets nærmere bestemmelse offentliggøres inden det nye regnskabsårs begyndelse. Budgettet vil primært blive gjort tilgængeligt for borgerne på regionens hjemmeside, hvor der er mulighed for både finde de overordnede budgettal og gå i dybden med budgettet. Desuden vil budgettet og en særlig budgetfolder være på hovedbibliotekerne samt på rådhusene m.v. for sikre, budgettet er tilgængeligt for borgere uden internetadgang.

15 770 Budgettets hovedtal præsenteres ligeledes i den husstandsomdelte Søndagsavis samt i de regionale dagblade i december måned. Offentliggørelsen heri indgår som en del af de annonceringsaftaler, som Region Midtjylland har indgået med diverse medier. Dermed minimeres udgifterne i forhold til offentliggørelse af budget Borgere i Region Midtjylland bliver således informeret om, Regionsrådet har vedtaget et budget for regionen, og yderligere informion kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside.

16 Beretning vedrørende revisionen af Århus Amts årsregnskab for 2006 Resumé Århus Amts revision KPMG har den 14. august 2007 fremsendt beretning vedrørende revisionen af årsregnskab 2006, som Regionsrådet skal godkende og fremsende til tilsynsmyndigheden med eventuelle bemærkninger. Revisionsberetningen indeholder imidlertid ikke revisionsbemærkninger, som Regionsrådet overfor tilsynsmyndigheden skal besvare. Forretningsudvalget indstiller, revisionsberetningen vedrørende revisionen af Århus Amts regnskab 2006 tages til efterretning, og beretningen tillige med Århus Amts regnskab for 2006 fremsendes til tilsynsmyndigheden. Tove Videbæk, Ke Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik Qvist og Ulla Fasting var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling I henhold til regionsloven blev regnskaberne for 2006 for Århus, Viborg og Ringkjøbing amter aflagt til Regionsrådet den 23. maj 2007 og herefter afgivet til revisionen. Revisionen er afsluttet og regnskaberne og revisionsberetningerne skal senest 15. november 2007 sendes til Stsforvaltningen for Region Midtjylland som tilsynsmyndighed for Region Midtjylland../. Århus Amts revision, KPMG C.Jespersen har 14. august 2007 fremsendt revisionsberetning nr. 12 vedrørende afslutning af revisionen af Århus Amts regnskab Beretningen, der vedlægges, er den 19. august 2007 i henhold til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov 42 b, jf. regionslovens 71, stk. 4, fremsendt til Regionsrådets medlemmer.

17 772 Revisionsberetningen indeholder ikke bemærkninger fra revisionen, som Regionsrådet overfor tilsynsmyndigheden skal afgive besvarelse om. Beretningen indeholder dog 4 såkaldt supplerende oplysninger, som revisionen finder, er så væsentlige, Regionsrådet bør orienteres herom. Det drejer sig om - formkrav til regnskabsaflæggelsen, afsnit 4.1.1, hvor revisionen gør opmærksom på, der til regnskabet skulle have været udarbejdet en personaleoversigt, ligesom en regnskabsoversigt på bevillingsniveau skulle have været vedlagt regnskabet. Oversigten over personaleforbruget er ikke udarbejdet, idet der på tidspunktet for regnskabsafslutningen i april 2007 ikke var medarbejdere i Region Midtjylland, der uden uforholdsmæssigt ressourceforbrug kunne udarbejde personaleoversigten. Regnskabsoversigten på bevillingsniveau er udarbejdet og ligger på sagen, men var ved forelæggelsen af regnskabet for Regionsrådet ikke anset for væsentlig for Regionsrådet. - bevillingsafregning, afsnit 4.4.1, hvor revisionen gør opmærksom på, der i 2006 er afholdt driftsudgifter, der overstiger driftsbevillingerne med 448 mio. kr. Århus Amtsråd tog på amtsrådsmødet den 12. december 2006 en økonomirapport til efterretning, hvoraf det fremgik, der kunne forventes merudgifter på 235 mio. kr., evt. mere. Det var administrionens opftelse, proceduren omkring formel godkendelse af tillægsbevillinger til driften med godkendelse i forberedelsesudvalget gjorde en egentlig tillægsbevilling meningsløs, eftersom forberedelsesudvalget holdt sit sidste møde den 13. december låneoptagelse, afsnit 4.6.1, hvor revisionen påpeger, Århus Amts låneoptagelse i 2006 overstiger de låneberettigede udgifter med 25,3 mio. kr., hvilket skulle indebære deponering af et tilsvarende beløb. Region Midtjylland har i maj 2007 ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om fritagelse for deponeringen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 26. august 2007 meddelt godkendelse heraf. - merielle anlægsaktiver, afsnit 6.1.1, hvor revisionen bemærker, amtets aktivmodul samt procedurer i forbindelse med registrering af af- og tilgange ikke har fungeret fuldt ud tilfredsstillende. Det må medgives, der ikke i alle tilfælde har været tilstrækkelig sikre procedurer i forbindelse med til- og afgange af aktiver. I forbindelse med efterreguleringen af delingen af amtets aktiver og passiver er det vurderingen, de modtagende myndigheder har udført en sådan kontrol med de modtagne værdier, eventuelle fejl er blevet rettet. Det foreslås, Regionsrådet tager revisionsberetningen vedrørende årsregnskab 2006 for Århus Amt til efterretning og fremsender regnskabet og revisionsberetningen til tilsynsmyndigheden.

18 Tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med delingsaftalen for Århus Amt Resumé I henhold til delingsbekendtgørelsen skal Regionsrådet senest den 15. november 2007 godkende efterreguleringsoversigt og et eventuelt tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med kommunalreformen for Århus, Viborg og Ringkjøbing amter. Regionsrådet skal endvidere godkende beretningen for revisionen af efterreguleringsoversigterne. Her foreligger revisionsberetning, efterreguleringsoversigt og tillæg til efterreguleringsoversigt for Århus Amt. Der er ingen bemærkninger fra revisionen i beretningen. Der er fra Norddjurs Kommune indkommet bemærkninger til tillægget til efterreguleringsoversigten. Forretningsudvalget indstiller, efterreguleringsoversigt af 7. juni 2007 vedrørende Århus Amt opgjort pr. 6. juni 2007 godkendes med senere ændringer, tillæg af 29. oktober 2007 til efterreguleringsoversigten af 6. juni 2007 vedrørende Århus Amt godkendes, det overfor sten fastholdes, indkomstskterestancer og ubetalte sktebøder, i alt 57,7 mio. kr. ikke skulle have været afskrevet, men overdraget til sten i overensstemmelse med delingsaftalen, indsigelserne fra de modtagende myndigheder tages til efterretning uden konsekvenser for efterreguleringen, revisionsberetning nr. 13 af 15. august 2007 vedrørende revisionen af efterreguleringsoversigten for Århus Amt tages til efterretning, og merialet tilsendes tilsynsmyndigheden. Tove Videbæk, Ke Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik Qvist og Ulla Fasting var forhindret i deltage i sagens behandling.

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Roskilde Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 28. marts 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 28. marts 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 3. april 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet 28. marts 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Medlemmerne

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium.

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Toldbuen 1, 4700 Næstved T: 5575 8686, F:

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere