Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 15. november 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Medlemmerne var mødt, bortset fra Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk, der havde meldt afbud. Jonas Dahl forlod mødet kl efter behandlingen af punkt 23. Anna Marie Touborg, Aleksander Aagaard og Bjarne Schmidt Nielsen erklærede sig inhabile og forlod Regionsrådsmødet under punkt 29. Bent Hansen erklærede sig inhabil og forlod Regionsrådsmødet under punkt 31. Mødet blev hævet kl For åbne døre:

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Nedsættelse af midlertidige udvalg og politikerpaneler i 2008 og 2009 samt vedtagelse af kommissorier for udvalg og paneler og standardforretningsorden for udvalgenes virksomhed Ledelses- og Styringsgrundlag for Region Midtjylland Ligestillingsredegørelse 2007 for Region Midtjylland Offentliggørelse af budget Beretning vedrørende revisionen af Århus Amts årsregnskab for Tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med delingsaftalen for Århus Amt Beretning vedrørende revisionen af Viborg Amts årsregnskab for Tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med delingsaftalen for Viborg Amt Beretning vedrørende revisionen af Ringkjøbing Amts årsregnskab for Tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med delingsaftalen for Ringkjøbing Amt Beretning vedrørende revisionen af Forberedelsesudvalget for Region Midtjyllands årsregnskab for Orientering om evaluering af Region Midtjyllands organisionsplan 800

3 Indholdsfortegnelse 13 Orientering af Ekspertpanelet vedr. sygehusinvesteringer Ombygning af Hospitalsapoteket Århus, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Kronisk sygdom - Vision og stregi for en forbedret indss Kommissorium for udredning vedrørende nyt hospital i Vestjylland RehabiliteringsCenter Dallund Orientering om varetagelsen af kirurgi for kræft i æggestok Orientering om resulter vedrørende diabetes fra Det Nionale Indikorprojekt (NIP) Orientering om hjertetransplantioner på Århus Universitetshospital, Skejby Godkendelse af høringssvar til udkast til rapport fra Danske Regioner: Fremtidens ambulante psykiri Overtagelse af ejendommen Engtoften 5, Viby Stus vedr. tilsyn i Region Midtjylland på det sociale og socialpsykiriske område Høring af forslag til psykiriplan for Region Midtjylland Orientering om Region Nordjyllands hjemtagelse af psykiriske pienter med heraf følgende forslag til omlægning af Regionspsykirien Kjellerup, Regionspsykirien Skive og Regionspsykirien Viborg 830

4 Indholdsfortegnelse 26 Orientering om alle kommuners godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet Orientering om belægningssituionen på Region Midtjyllands sociale tilbud for tredje kvartal Udpegning af et medlem til hver af bestyrelserne for to Lokale Aktions Grupper (Fiskeri LAG-er) under Fiskeriprogrammet Investeringsplan for privbanerne Indstilling fra Vækstforum om bevilling til gennemførelse af projektet Mere uddannelse Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forprojektet "Vækst Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk" Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner 855

5 Nedsættelse af midlertidige udvalg og politikerpaneler i 2008 og 2009 samt vedtagelse af kommissorier for udvalg og paneler og standardforretningsorden for udvalgenes virksomhed Resumé De politiske partier indgik i forbindelse med indgåelsen af en politisk aftale om Region Midtjyllands budget for 2008 aftale om nedsætte 15 midlertidige udvalg og fem politikerpaneler, som vil skulle virke i perioden Administrionen har på grundlag af den politiske aftale udarbejdet forslag til kommissorier for udvalgene og panelerne, samt udarbejdet forslag til standardforretningsorden for udvalgenes virksomhed. Forretningsudvalget indstiller, de i sagsfremstillingen beskrevne midlertidige udvalg i 2008 og 2009 nedsættes med antal medlemmer og funktionsperiode som anført i sagsfremstillingen, idet funktionsperioden for det midlertidige udvalg vedrørende sikrede institutioner ændres til 1. januar juni 2009, idet Regionsrådet tager stilling til en eventuel udvidelse af antallet af medlemmer i det midlertidige udvalg vedrørende Region Midtjyllands Sundhedsplan, der udpeges formand, næstformand og medlemmer til udvalgene, med undtagelse af det midlertidige udvalg vedrørende jordforurening, hvor udpegning har fundet sted, deltagelse i de midlertidige udvalg omftes af bestemmelserne om udvalgshonorering, idet der afsættes den maksimale ramme til honorering af midlertidige udvalg, hvoraf 80 % afsættes til de foreslåede 15 udvalg, mens de resterende 20 % reserveres til honorering af nye udvalg, midlerne til udvalgshonorering fordeles til udvalgene ud fra antallet af medlemmer og funktionstid, idet Regionsrådets formand dog ikke tæller med, formændene for de midlertidige udvalg ydes det dobbelte af den udvalgshonorering, der ydes de menige medlemmer af udvalgene (herunder næstformændene), administrionens forslag til kommissorier for de midlertidige udvalg godkendes, administrionens forslag til standardforretningsorden for midlertidige udvalg godkendes, de i sagsfremstillingen beskrevne politikerpaneler i 2008 og 2009 etableres,

6 761 der udpeges formand og næstformand til panelerne, og administrionens forslag til kommissorier for politikerpanelerne godkendes. Tove Videbæk, Ke Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik Qvist og Ulla Fasting var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Sagen udstes. Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Midlertidige udvalg De politiske partier indgik i forbindelse med indgåelsen af den politiske aftale om Region Midtjyllands budget for 2008 aftale om nedsætte følgende midlertidige udvalg i 2008 og 2009, hvor udvalgenes bemanding og funktionsperiode er anført i parentes: Sundhedsområdet 1. Midlertidigt udvalg vedrørende Region Midtjyllands Sundhedsplan (7 medlemmer, hele året 2008) 2. Midlertidigt udvalg vedrørende sociale forskelle i sundhed (7 medlemmer, ) 3. Midlertidigt udvalg vedrørende pientforløb for kræftpienter (7 medlemmer, ) 4. Midlertidigt udvalg vedrørende Den Danske Kvalitetsmodel (7 medlemmer, hele året 2009) 5. Midlertidigt udvalg vedrørende forbedret indss for borgere med kroniske lidelser (7 medlemmer, hele året 2009) 6. Midlertidigt udvalg vedrørende screeningsundersøgelser (7 medlemmer, ) Psykiri- og socialområdet 7. Midlertidigt udvalg vedrørende redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd (7 medlemmer, hele året 2008) 8. Midlertidigt udvalg vedrørende anvendelse af ny teknologi i den psykiriske behandling (7 medlemmer, ) 9. Midlertidigt udvalg vedrørende samarbejdet med praksissektoren på psykiriområdet (7 medlemmer, ) 10. Midlertidigt udvalg vedrørende sikrede institutioner (7 medlemmer, ) Regional Udvikling 11. Midlertidigt udvalg vedrørende kollektiv trafik og det regionale rutenet (7 medlemmer, hele året 2008)

7 Midlertidigt udvalg vedrørende jordforurening (5 medlemmer, ) 13. Midlertidigt udvalg vedrørende miljøpåvirkninger og råstoffer (7 medlemmer, ) Tværgående udvalg 14. Midlertidigt udvalg vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstregi (7 medlemmer, hele året 2008) 15. Midlertidigt udvalg, der skal evaluere den politiske organisering i Region Midtjylland, herunder med særlig fokus på de midlertidige udvalg (et medlem fra hvert parti, ). Foruden ovennævnte midlertidige udvalg vil der desuden efter Regionsrådets beslutning løbende kunne nedsættes midlertidige udvalg, f.eks. med udgangspunkt i de generelle planer, der udarbejdes for Region Midtjyllands områder. Det kan være i relion til den regionale udviklingsplan, socialplanen, sundhedsplanen etc. Udgangspunktet vil her typisk være, der ud af planerne fremtræder nogle temaer, som det vil være relevant få belyst via et midlertidigt udvalg. Honorering Der afsættes i henhold til den politiske aftale den maksimale ramme til honorering af midlertidige udvalg, idet der heraf afsættes 80 % til de 15 midlertidige udvalg, der er nævnt ovenfor, mens de resterende 20 % reserveres til honorering af nye midlertidige udvalg. Midlerne til honorering af midlertidige udvalg foreslås fordelt til udvalgene ud fra antallet af medlemmer og funktionstid, således medlemskab af et midlertidigt udvalg giver medlemmerne den samme månedlige honorering. Formændene for midlertidige udvalg ydes det dobbelte af den udvalgshonorering, der ydes de menige medlemmer af udvalgene (herunder næstformændene). Dette indebærer således, der ydes den samme honorering til alle medlemmer af midlertidige udvalg pr. måned, uanset hvilket udvalg, de er medlem af. Det samme gælder for formændene. Der ydes ikke honorering til Regionsrådsformanden for deltagelse i midlertidige udvalg. Kommissorier./. Administrionen har, på baggrund af de oplæg der lå til grund for den politiske aftale om midlertidige udvalg og politikerpaneler i 2008 og 2009, udarbejdet forslag til kommissorier for udvalgene. Forslagene til kommissorier vedlægges som bilag. Det foreslås i kommissoriet for det midlertidige udvalg vedr. sikrede institutioner, funktionsperioden ændres fra 1. juli december 2009 til 1. januar juni Begrundelsen herfor er, antallet af sikrede pladser aftales i forbindelse med de årlige rammeaftaler på det sociale område, der indgås mellem kommunerne og Region Midtjylland. Ved fremrykke udvalgets funktionsperiode til første halvår 2009 vil udvalgets betænkning kunne indgå i drøftelserne af rammeaftalen for Det bemærkes, de enkelte udvalg på deres første møde forventes drøfte kommissoriet for deres virksomhed, og Regionsrådet i forlængelse heraf vil kunne beslutte justeringer i kommissorierne, hvis det vurderes, udviklingen har skabt behov herfor.

8 763 Forretningsorden for midlertidige udvalg./. Administrionen har udarbejdet forslag til forretningsorden, der vedlægges som bilag, for Regionsrådets midlertidige udvalg. Det foreslås, forretningsordenen kommer til gælde som standardforretningsorden for ovennævnte midlertidige udvalg samt for eventuelle nye udvalg, der nedsættes efter, forretningsordenen er vedtaget i Regionsrådet. Politikerpaneler Sammen med aftalen om nedsætte midlertidige udvalg, aftalte Regionsrådet etablere et antal politikerpaneler, hvor grupper af regionsrådsmedlemmer vil kunne drøfte emner af fælles interesse, som knytter sig til de hverv, de som regionsrådsmedlemmer er udpegede til. Der etableres følgende paneler: Panel for lokale aktionsgrupper: Panelet skal sikre, de af Regionsrådet udpegede medlemmer til de lokale aktionsgrupper (LAG) får lejlighed til drøfte muligheder og udfordringer i forbindelse med anvendelsen af landdistriktsmidlerne i de enkelte lokale aktionsgrupper. Panel for kollektiv trafik: Panelet skal give de af Regionsrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik, Lemvigbanen, Odderbanen og Letbaneprojektet samt medlemmerne af det midlertidige udvalg vedrørende kollektiv trafik og det regionale rutenet mulighed for drøfte muligheder og udfordringer inden for den kollektive trafik. Panel for Region Midtjyllands repræsentanter i uddannelsesinstitutioners bestyrelser: Panelet skal give de af Regionsrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer mulighed for drøfte nye lovgivningsinitiiver, særlige uddannelsespolitiske problemfelter i Region Midtjylland, Regionsrådets interesser på området og generel erfaringsudveksling om varetagelsen af hvervet m.v. Panel for sundhedsområdet: Panelet skal give Region Midtjyllands repræsentanter i sundhedskoordinionsudvalget og i samarbejdsudvalgene på almen læge- og speciallægeområdet mulighed for - på bl.a. formøder forud for møder i sundhedskoordinionsudvalget - drøfte bl.a. kommunesamarbejde (herunder sundhedsaftaler), kronikerindss, sundhedscentre (herunder samarbejdsmodeller), folkesundhed samt samarbejdet med praksissektoren Panel for udviklingen på socialområdet: Panelet skal give Region Midtjyllands repræsentanter i det regionale kontaktråd på handicapområdet, i det regionale udviklingsråd og i bestyrelser på socialområdet mulighed for drøfte stregiske udviklingsfelter på socialområdet../. Administrionen har på baggrund af de oplæg, der lå til grund for den politiske aftale om midlertidige udvalg og politikerpaneler i 2008 og 2009, udarbejdet forslag til kommissorier for panelerne. Forslagene til kommissorier vedlægges som bilag. Vederlag for deltagelse i panelerne er indeholdt i medlemmernes faste vederlag, og der ydes således ikke særskilt honorering for deltagelse i panelerne. Der ydes befordringsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste (for de medlemmer, der har valgt dette) m.v. i forbindelse med regionsrådsmedlemmers deltagelse i paneler. Evaluering af den politiske organisering Den politiske organisering i Region Midtjylland evalueres medio Der nedsættes i den forbindelse et midlertidigt udvalg (udvalg 15 ovenfor) med repræsentanter for samtlige partier. Udvalget får til opgave drøfte erfaringerne og de fremtidige behov og ønsker til den politiske organisering i Region Midtjylland, herunder særligt de midlertidige

9 764 udvalg og panelerne. På baggrund af evalueringen besluttes, hvorvidt Region Midtjylland (via Danske Regioner) skal rette henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med ønske om ændringer i rammerne for den politiske styreform for regionerne og mulighederne for honorere midlertidige udvalg.

10 V 2. Ledelses- og Styringsgrundlag for Region Midtjylland Resumé Regionsrådet fik på temamødet den 20. august 2007 præsenteret den seneste version af udkastet til Ledelses- og Styringsgrundlaget for Region Midtjylland. Efterfølgende har Ledelses- og Styringsgrundlaget endnu engang været præsenteret for koncernledelsen og Regions-MEDudvalget, som ikke har haft yderligere bemærkninger, udover en bemærkning vedrørende ejerskabsstregien. Ledelses- og Styringsgrundlaget og den reviderede ejerskabsstregi forelægges hermed til godkendelse. Forretningsudvalget indstiller, Ledelses- og Styringsgrundlaget for Region Midtjylland godkendes. Tove Videbæk, Ke Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik Qvist og Ulla Fasting var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Formålet med udarbejde et Ledelses- og Styringsgrundlag for Region Midtjylland er skabe en fælles referenceramme for arbejdet med de mange vigtige opgaver, som regionens arbejdspladser har ansvaret for. Ledelses- og Styringsgrundlaget skal i den forbindelse understøtte realiseringen af de mål, som Regionsrådet opstiller. I Ledelses- og Styringsgrundlaget beskrives de overordnede rammer og principper for ledelse og styring i Region Midtjylland, herunder regionens mission, visioner, stregier og værdier. Ledelses- og styringsgrundlaget sætter samtidigt fokus på sammenhængene mellem det politiske og administrive niveau/de enkelte arbejdspladser samt sammenhængen mellem omdømme, effekt, ydelser, organision og ressourcer. Ledelses- og Styringsgrundlaget indeholder en grafisk illustrion af Region Midtjyllands ledelses- og styringsmodel og eksempler på anvendelse af modellens elementer fra et bredt udsnit af regionens arbejdspladser. Endelig beskrives hvordan der arbejdes med følge op på og evaluere de resulter, som skabes.

11 766 Processen i forbindelse med udarbejdelsen af Ledelses- og Styringsgrundlaget har involveret en bred kreds af ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Processen startede allerede i foråret Den forholdsvis lange proces har haft til formål gennem dialog sikre en kvalificering af Ledelses- og Styringsgrundlaget, og processen har samtidig været det første skridt til skabe forståelse for og ejerskab til Ledelses- og Styringsgrundlaget på regionens arbejdspladser. I processen er indgået drøftelser mellem de enkelte HovedMEDudvalg og direktionen, en egentlig høring af såvel HovedMEDudvalgene som RegionsMEDudvalget samt løbende drøftelser i koncernledelsen. Regionsrådet har også været inddraget i processen. Ledelses- og Styringsgrundlaget blev således præsenteret for Regionsrådet på temamødet den 10. januar 2007 og den 20. august I forlængelse af temamødet har Ledelses- og Styringsgrundlaget endnu engang været præsenteret for koncernledelsen og Regions-MEDudvalget, som ikke har haft yderligere bemærkninger, udover en bemærkning til ejerskabsstregien vedrørende en senere evaluering af, hvordan Ledelses- og Styringsgrundlaget anvendes i organisionen. Til styre processen har der været en styregruppe bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter. Styregruppen har arbejdet både med Ledelses- og Styringsgrundlaget og den ovennævnte stregi for, hvordan der skabes ejerskab hertil på regionens arbejdspladser. Som supplement til Ledelses- og Styringsgrundlaget er der udarbejdet en kort udgave, som henvender sig bredt til alle regionens anste og til omverdenen. Ledelses- og Styringsgrundlaget vil givetvis skulle justeres i de kommende år i takt med regionens opgaver og organision mere og mere tager form. For understrege dynamikken i arbejdet med Ledelses- og Styringsgrundlaget vil Ledelses- og Styringsgrundlaget blive suppleret med et elektronisk bind 2 på Region Midtjyllands hjemmeside, hvor eksempler på anvendelsen af Ledelses- og Styringsgrundlaget vil blive præsenteret til inspirion for regionens arbejdspladser. Efter vedtagelsen af Ledelses- og Styringsgrundlaget forestår nu arbejdet med få Ledelses- og Styringsgrundlaget kendt på regionens arbejdspladser, jf. ejerskabsstregien../. Ledelses- og Styringsgrundlaget vedlægges til godkendelse../. Der vedlægges endvidere en kort udgave af Ledelses- og Styringsgrundlaget samt ejerskabsstregi til orientering.

12 Ligestillingsredegørelse 2007 for Region Midtjylland Resumé Ifølge ligestillingsloven skal kommunalbestyrelser og regionsråd hvert andet år udarbejde ligestillingsredegørelser, som skal offentliggøres for deres borgere og sendes til ligestillingsministeren. Redegørelsen skal vedtages af Regionsrådet i et møde. Ligestillingsredegørelsen skal indgives til Ligestillingsministeriet den 1. november Formålet med kommunerne og regionernes ligestillingsredegørelser er give borgerne indblik i ligestillingssituionen i kommunen og regionen og kommunalbestyrelsen eller Regionsrådets indss for fremme ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelserne kan anvendes som et led i det samlede arbejde med ligestilling og kønsmainstreaming ( integrere kønsperspektivet i kerneopgaver), ligesom redegørelserne kan anvendes, som inspirion for andre kommunalbestyrelser og regionsråd i deres arbejde med ligestilling og ligestillingspolitik. Region Midtjylland har neds en arbejdsgruppe i regi af Regions-MEDudvalget med henblik på udarbejde en mangfoldigheds- og ligestillingspolitik på baggrund af erfaringerne i de fire fusionsamter, Ringkøbing, Vejle, Viborg og Århus. Forretningsudvalget indstiller, ligestillingsredegørelsen 2007 godkendes, idet der i forbindelse med redegørelsen gøres opmærksom på, Region Midtjylland har igangs et arbejde med definere regionens kommende mangfoldigheds- og ligestillingsindss. Jonas Dahl, Birgit Jonassen, Ke Runge, Conny Jensen og Poul Müller var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Ifølge ligestillingsloven skal kommunalbestyrelser og regionsråd hvert andet år udarbejde ligestillingsredegørelser, som skal offentliggøres for deres borgere og sendes til ligestillingsministeren. Redegørelsen skal vedtages af regionsrådet i et møde.

13 768 Grundlæggende siger loven, offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. På hjemmesiden kan kommuner og regioner udarbejde og indberette ligestillingsredegørelser elektronisk ved hjælp af et fælles spørgeskema. Når alle kommuner og regioner den 1. november 2007 har indberettet deres redegørelser, er det muligt sammenligne sig med andre kommuner og regioner inden for en række indikorer, ligesom de mange konkrete eksempler og erfaringer kan give inspirion til det fremtidige ligestillingsarbejde. I ligestillingsredegørelsen 2007 spørges der bl.a. til, om regionen i ligestillings- eller personalepolitikken arbejder med skabe lige muligheder for alle eller en mangfoldig arbejdsplads. Direktionen i Region Midtjylland har vedtaget der nedsættes en arbejdsgruppe i regi af Regions-MEDudvalget, som skal udarbejde et forslag til mangfoldighedsog ligestillingsindssen Formålet med Mangfoldigheds- og ligestillingsindssen er: skabe informion og engagement i arbejdet med mangfoldighed og ligestilling på arbejdspladserne i Region Midtjylland, fremme rekruttering af medarbejdere med anden etnisk baggrund, handicap m.v. samt inspirere arbejdspladser til arbejde med ligestilling mellem kønnene og etnisk ligestilling, herunder fokus på den fremtidige rekrutteringsindss. Da indberetningen til ligestillingsministeren skal ske senest den 1. november 2007, vil den for Region Midtjyllands vedkommende ske med forbehold for Regionsrådets bemærkninger. Forretningsudvalget godkendte i mødet den 23. oktober 2007, ligestillingsredegørelsen fremsendes til Ligestillingsministeriet inden behandlingen i Regionsrådet, idet der i fremsendelsen tages forbehold for Regionsrådets bemærkninger../. Den udfyldte ligestillingsredegørelse vedlægges.

14 Offentliggørelse af budget 2008 Resumé Regionsloven fastlægger, regionens budget skal offentliggøres før det nye regnskabsårs begyndelse. Det foreslås, budgettet ligesom sidste år primært bliver gjort tilgængeligt på Region Midtjyllands hjemmeside. Herudover vil de overordnede tal for budgettet blive præsenteret i den husstandsomdelte Søndagsavis samt de regionale dagblade. Budgettet og en særlig budgetfolder vil være tilgængelig på hovedbiblioteker og rådhuse mv. Forretningsudvalget indstiller, overordnede nøgletal for budgettet samt oplysning om, hvor man kan finde yderligere informion, offentliggøres i den husstandsomdelte Søndagsavis samt de regionale dagblade i december 2007, budgettet gøres tilgængeligt på Region Midtjyllands hjemmeside, og budgettet og den særlige budgetfolder gøres tilgængelig på kommunernes hovedbiblioteker samt på kommunernes rådhuse. Tove Videbæk, Ke Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik Qvist og Ulla Fasting var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Budgettet skal ifølge Regionslovens 20 være tilgængeligt for regionens beboere. En kort redegørelse for budgettet skal efter Regionsrådets nærmere bestemmelse offentliggøres inden det nye regnskabsårs begyndelse. Budgettet vil primært blive gjort tilgængeligt for borgerne på regionens hjemmeside, hvor der er mulighed for både finde de overordnede budgettal og gå i dybden med budgettet. Desuden vil budgettet og en særlig budgetfolder være på hovedbibliotekerne samt på rådhusene m.v. for sikre, budgettet er tilgængeligt for borgere uden internetadgang.

15 770 Budgettets hovedtal præsenteres ligeledes i den husstandsomdelte Søndagsavis samt i de regionale dagblade i december måned. Offentliggørelsen heri indgår som en del af de annonceringsaftaler, som Region Midtjylland har indgået med diverse medier. Dermed minimeres udgifterne i forhold til offentliggørelse af budget Borgere i Region Midtjylland bliver således informeret om, Regionsrådet har vedtaget et budget for regionen, og yderligere informion kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside.

16 Beretning vedrørende revisionen af Århus Amts årsregnskab for 2006 Resumé Århus Amts revision KPMG har den 14. august 2007 fremsendt beretning vedrørende revisionen af årsregnskab 2006, som Regionsrådet skal godkende og fremsende til tilsynsmyndigheden med eventuelle bemærkninger. Revisionsberetningen indeholder imidlertid ikke revisionsbemærkninger, som Regionsrådet overfor tilsynsmyndigheden skal besvare. Forretningsudvalget indstiller, revisionsberetningen vedrørende revisionen af Århus Amts regnskab 2006 tages til efterretning, og beretningen tillige med Århus Amts regnskab for 2006 fremsendes til tilsynsmyndigheden. Tove Videbæk, Ke Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik Qvist og Ulla Fasting var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling I henhold til regionsloven blev regnskaberne for 2006 for Århus, Viborg og Ringkjøbing amter aflagt til Regionsrådet den 23. maj 2007 og herefter afgivet til revisionen. Revisionen er afsluttet og regnskaberne og revisionsberetningerne skal senest 15. november 2007 sendes til Stsforvaltningen for Region Midtjylland som tilsynsmyndighed for Region Midtjylland../. Århus Amts revision, KPMG C.Jespersen har 14. august 2007 fremsendt revisionsberetning nr. 12 vedrørende afslutning af revisionen af Århus Amts regnskab Beretningen, der vedlægges, er den 19. august 2007 i henhold til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov 42 b, jf. regionslovens 71, stk. 4, fremsendt til Regionsrådets medlemmer.

17 772 Revisionsberetningen indeholder ikke bemærkninger fra revisionen, som Regionsrådet overfor tilsynsmyndigheden skal afgive besvarelse om. Beretningen indeholder dog 4 såkaldt supplerende oplysninger, som revisionen finder, er så væsentlige, Regionsrådet bør orienteres herom. Det drejer sig om - formkrav til regnskabsaflæggelsen, afsnit 4.1.1, hvor revisionen gør opmærksom på, der til regnskabet skulle have været udarbejdet en personaleoversigt, ligesom en regnskabsoversigt på bevillingsniveau skulle have været vedlagt regnskabet. Oversigten over personaleforbruget er ikke udarbejdet, idet der på tidspunktet for regnskabsafslutningen i april 2007 ikke var medarbejdere i Region Midtjylland, der uden uforholdsmæssigt ressourceforbrug kunne udarbejde personaleoversigten. Regnskabsoversigten på bevillingsniveau er udarbejdet og ligger på sagen, men var ved forelæggelsen af regnskabet for Regionsrådet ikke anset for væsentlig for Regionsrådet. - bevillingsafregning, afsnit 4.4.1, hvor revisionen gør opmærksom på, der i 2006 er afholdt driftsudgifter, der overstiger driftsbevillingerne med 448 mio. kr. Århus Amtsråd tog på amtsrådsmødet den 12. december 2006 en økonomirapport til efterretning, hvoraf det fremgik, der kunne forventes merudgifter på 235 mio. kr., evt. mere. Det var administrionens opftelse, proceduren omkring formel godkendelse af tillægsbevillinger til driften med godkendelse i forberedelsesudvalget gjorde en egentlig tillægsbevilling meningsløs, eftersom forberedelsesudvalget holdt sit sidste møde den 13. december låneoptagelse, afsnit 4.6.1, hvor revisionen påpeger, Århus Amts låneoptagelse i 2006 overstiger de låneberettigede udgifter med 25,3 mio. kr., hvilket skulle indebære deponering af et tilsvarende beløb. Region Midtjylland har i maj 2007 ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om fritagelse for deponeringen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 26. august 2007 meddelt godkendelse heraf. - merielle anlægsaktiver, afsnit 6.1.1, hvor revisionen bemærker, amtets aktivmodul samt procedurer i forbindelse med registrering af af- og tilgange ikke har fungeret fuldt ud tilfredsstillende. Det må medgives, der ikke i alle tilfælde har været tilstrækkelig sikre procedurer i forbindelse med til- og afgange af aktiver. I forbindelse med efterreguleringen af delingen af amtets aktiver og passiver er det vurderingen, de modtagende myndigheder har udført en sådan kontrol med de modtagne værdier, eventuelle fejl er blevet rettet. Det foreslås, Regionsrådet tager revisionsberetningen vedrørende årsregnskab 2006 for Århus Amt til efterretning og fremsender regnskabet og revisionsberetningen til tilsynsmyndigheden.

18 Tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med delingsaftalen for Århus Amt Resumé I henhold til delingsbekendtgørelsen skal Regionsrådet senest den 15. november 2007 godkende efterreguleringsoversigt og et eventuelt tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med kommunalreformen for Århus, Viborg og Ringkjøbing amter. Regionsrådet skal endvidere godkende beretningen for revisionen af efterreguleringsoversigterne. Her foreligger revisionsberetning, efterreguleringsoversigt og tillæg til efterreguleringsoversigt for Århus Amt. Der er ingen bemærkninger fra revisionen i beretningen. Der er fra Norddjurs Kommune indkommet bemærkninger til tillægget til efterreguleringsoversigten. Forretningsudvalget indstiller, efterreguleringsoversigt af 7. juni 2007 vedrørende Århus Amt opgjort pr. 6. juni 2007 godkendes med senere ændringer, tillæg af 29. oktober 2007 til efterreguleringsoversigten af 6. juni 2007 vedrørende Århus Amt godkendes, det overfor sten fastholdes, indkomstskterestancer og ubetalte sktebøder, i alt 57,7 mio. kr. ikke skulle have været afskrevet, men overdraget til sten i overensstemmelse med delingsaftalen, indsigelserne fra de modtagende myndigheder tages til efterretning uden konsekvenser for efterreguleringen, revisionsberetning nr. 13 af 15. august 2007 vedrørende revisionen af efterreguleringsoversigten for Århus Amt tages til efterretning, og merialet tilsendes tilsynsmyndigheden. Tove Videbæk, Ke Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik Qvist og Ulla Fasting var forhindret i deltage i sagens behandling.

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej Bilag til sag om endelig godkendelse af regnskaber og revisionsberetninger vedrørende 2006 for Forberedelsesudvalget samt for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Oversigt over revisionsberetninger

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterregulering af aftale om fordelingen af Sønderjyllands Amts aktiver og passiver, rettigheder og pligter som følge af opgaveflytninger 1.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Roskilde Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

Rapport om arbejdet i det midlertidige udvalg vedrørende evaluering af den politiske organisering i Region Midtjylland

Rapport om arbejdet i det midlertidige udvalg vedrørende evaluering af den politiske organisering i Region Midtjylland UDKAST Rapport om arbejdet i det midlertidige udvalg vedrørende evaluering af den politiske organisering i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet September 2009 1. Indledning...2 1.1.

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Beretning vedrørende revisionen af Viborg Amts årsregnskab for 2006. til Regionsrådets møde den 14.

Bilag. Region Midtjylland. Beretning vedrørende revisionen af Viborg Amts årsregnskab for 2006. til Regionsrådets møde den 14. Region Midtjylland Beretning vedrørende revisionen af Viborg Amts årsregnskab for 2006 Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 7 VIBORG AMT (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. maj 2008 kl. 13:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13. Fra administrionen

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. september 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 20. august 2008 kl. 13:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 20. august 2008 kl. 13:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 21. august 2008 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 20. august 2008 kl. 13:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 13. januar 2009 /METGRE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Den 7. november 2006 Århus Kommune

Den 7. november 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Indstilling om indarbejdelse af ligestilling i al planlægning

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 28. marts 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 28. marts 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 3. april 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet 28. marts 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Medlemmerne

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten:

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten: 7.5.1. Indledning Københavns Kommune er repræsenteret i en lang række selskaber af vidt forskellig art både størrelsesmæssigt, opgavemæssigt og selskabsretligt. Nedenstående retningslinier omfatter selskaber,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Kompetenceregler for Region Sjælland. Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen

Kompetenceregler for Region Sjælland. Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Kompetenceregler for Region Sjælland Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Revideret 12. juni 2008 1 ndledning ndhold Kompetencereglerne beskriver hvordan kompetencen til at træffe beslutninger

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme 1 Navn og hjemsted Fondens navn er FONDEN MIDTJYSK TURISME Fondens hjemsted er Silkeborg Kommune 2 Stifter Fonden er oprindelig stiftet under

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. (i det følgende kaldet regionsloven). 2.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Endelig deling af Langå Kommune

Endelig deling af Langå Kommune Endelig deling af Langå Kommune mellem Favrskov og Randers kommuner Efterregulering af delingsaftalen for Langå kommune, i henhold til kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 868 af 16. september 2005 om deling

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere