EN STATISTISK BELYSNING AF PANTEBREVSMARKEDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN STATISTISK BELYSNING AF PANTEBREVSMARKEDET"

Transkript

1 BETÆNKNING om EN STATISTISK BELYSNING AF PANTEBREVSMARKEDET Delbetænkning afgivet af det af økonomiministeren den 6. oktober 1970 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 616 JUNI 1971

2 Danmarks Statistiks Trykkeri København 1971

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kapitel I INDLEDNING 1 Kapitel II PANTEBREVSMARKEDETS NUVÆRENDE OMFANG, STRUKTUR OG VILKÅR 1. Indledning Pantebrevsmarkedets omfang 9 3. Pantebrevsmarkedets struktur Pantebrevsmarkedets vilkår 31 Kapitel III UDVALGETS OVERVEJELSER OG FORSLAG 1. Omfanget af tinglyst gæld i fast ejendom Belysning af markedet for sælger- og lånepantebreve Tilvejebringelse af lovhjemmel til gennemførelse af udvalgets forslag Bilag 1. Bilag 2. Spørgeskema til brug for pantebrevshandlere. Spørgeskema vedrørende lånepantebreve. Bilag 3. Statens Ligningsdirektorats beregning af prioritetsgælden ved 13. almindelige ejendomsvurdering i 1965 og 14. almindelige ejendomsvurdering i Bilag 4. Undersøgelse af kreditorrenten på pantebrevsmarkedet. Bilag 5. Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik med tilhørende bemærkninger.

4

5 Kapitel I. Indledning. Den 6. oktober 1970 nedsatte økonomiministeren et udvalg med følgende kommissorium: "Under forarbejderne til den nye lovgivning om realkreditten, der gennemførtes i foråret, har man fra mange sider peget på behovet for mere omfattende oplysninger og mere indgående analyser vedrørende forholdene på det danske kapitalmarked. Ønskeligheden af en tilstrækkelig indsats på dette område er blevet understreget af det folketingsudvalg, der behandlede lovforslaget om realkredit. Det er også regeringens opfattelse, at der som grundlag for fremtidige overvejelser om kapitalmarkedet må tilvejebringes mere omfattende og bedre dækkende oplysninger om kreditformidlingen i Danmark end hidtil. Regeringen har derfor besluttet at nedsætte et udvalg med dette formål for øje. Det vil navnlig påhvile dette udvalg i fornøden kontakt med de interesserede institutioner at klarlægge behovet for yderligere oplysninger om omfanget af og vilkårene for kreditformidlingen i Danmark. Der må herunder lægges særlig vægt på indsamlingen af oplysninger om de hidtil helt eller delvist ubelyste dele af kreditgivningen.

6 - 2 - Såfremt udvalgets undersøgelser viser, at de fornødne oplysninger ikke kan tilvejebringes med hjemmel i bestående lovgivning, anmodes udvalget om at udtale sig om ønskeligheden af tilvejebringelse af ny lovhjemmel. Udvalget bør i sit arbejde være opmærksom på, at der under handelsministeriet er nedsat et udvalg, der på baggrund af Boss of Scandinavia-sagen undersøger forholdene omkring den kapital- og kreditformidling til dansk erhvervsliv, der foregår gennem finansierings- og factoringselskaber og lignende virksomheder, samt at der under justitsministeriet er nedsat et udvalg vedrørende lovreglerne om åger. Det påhviler udvalget at holde sig i nøje kontakt med de to nævnte udvalg med henblik på at undgå dobbeltarbejde og at sikre fornøden overensstemmelse i spørgsmålet om nye lovregler om oplysningspligt m.v. vedrørende denne del af kreditformidlingen. Indsamlingen og bearbejdelsen af statistiske oplysninger m.v. vedrørende kreditgivningen vil som hidtil påhvile Danmarks Statistik i samarbejde med andre offentlige institutioner. Styrelsen for Danmarks Statistik nedsatte i 1967 et kreditmarkedsstatistikudvalg, der skulle vejlede styrelsen med hensyn til udbygningen af kreditmarkedsstatistikken. Det er aftalt, at sekretariatet for dette udvalg også vil virke som sekretariat for nærværende udvalg, ligesom Nationalbanken vil stille sekretariatsbistand til rådighed. Det er ønskeligt, at arbejdet fremmes mest muligt. Det forventes ikke nødvendigvis, at udvalget afgiver en samlet betænkning ved afslutningen af sit arbejde, men der kan afgives delbetænkninger, efterhånden som arbejdet skrider frem". Til medlemmer af udvalget udpegedes:

7 - J - Rigsstatistiker N.V. Skak-Nielsen, formand, Danmarks Statistik. Afdelingschef Kjeld Bjerke, Danmarks Statistik. Ekspeditionssekretær T. Hiort-Lorenzen, Handelsministeriet. Vicedirektør Richard Mikkelsen, Danmarks Nationalbank. Afdelingschef Axel G. Poulsen, Boligmini s teriet. Professor Carl Erik Sørensen, Handelshøjskolen i København. Kontorchef Niels Ussing, Økonomiministeriet. Sekretærer for udvalget blev sekretær, cand. polit. Ole Zacchi, Danmarks Statistik og assistent, cand. polit. Andreas Wildt, Danmarks Nationalbank. Efter anmodning fra økonomiministeren har udvalgets arbejde hidtil været koncentreret om udarbejdelsen af nærværende delbetænkning om mulighederne for en statistisk belysning af pantebrevsmarkedets omfang og vilkår. Udvalget har ved afgivelsen af nærværende delbetænkning afholdt 9 møder og afsluttede arbejdet hermed den 24. juni Udvalget har fundet det nødvendigt - som supplement til de relativt sparsomme oplysninger, der på nuværende tidspunkt foreligger - at foranstalte en række undersøgelser af pantebrevsmarkedets omfang, struktur og vilkår med henblik på at tilvejebringe et grundlag for dets overvejelser og forslag om mulighederne for etablering af løbende statistiske oplysninger vedrørende udviklingen i dette markeds omfang og vilkår. For at få et indtryk af forholdene på pantebrevsmarkedet afholdt udvalgets formand og sekretariat i løbet af januar måned d.å. en række møder med repræsentanter for fonds-

8 - 4 - børsvekselerere, ejendomsmæglere, banker, sparekasser og advokater. De på disse møder fremkomne oplysninger om forholdene på pantebrevsmarkedet er dels indarbejdet i beskrivelsen af det nuværende pantebrevsmarkeds omfang, struktur og vilkår, dels anvendt ved tilrettelæggelsen af de konkrete undersøgelser af pantebrevsmarkedet. Med henblik på en nærmere belysning af pantebrevsmarkedet er det som bilag 1 viste spørgeskema udsendt til en række pantebrevshandlere. Til belysning af den rente, pantebrevsudstederen må betale (debitorrenten), er det som bilag 2 viste spørgeskema vedrørende lånepantebreve udsendt til et antal pantebrevsudstedere. Endelig er der - ved velvillig bistand frei to pantebrevshandlere - tilvejebragt et materiale til belysning af den rente, en pantebrevsinvestor kan opnå (kreditorrenten). Der er i betænkningens kapitel II nærmere redegjort for disse undersøgelsers tilrettelægning og resultater. Undersøgelserne af pantebrevshandelen samt af debitorrenten er gennemført i Danmarks Statistiks 6. kontor, afdelingen for kreditmarkedsstatistik, der ledes af sekretær, cand. polit. Ole Zacchi, medens undersøgelsen af pantebrevsmarkedets kreditorrente er foretaget af cand. polit. Peter Andreas Bøggild. Efter at der i kapitel II er redegjort for pantebrevsmarkedets nuværende omfang, struktur og vilkår følger i kapitel III udvalgets overvejelser af mulighederne for tilvejebringelse af løbende statistik af pantebrevsmarkedets omfang og vilkår og på baggrund heraf udvalgets forslag desangående. I overensstemmelse med udvalgets kommissorium er der på grundlag af udvalgets forslag udarbejdet udkast til lovforslag med bemærkninger vedrørende ændring i lov om Danmarks Statistik. Udvalget er løbende blevet holdt underrettet om det arbejde vedrørende udbygning af kreditmarkedsstatistikken, der foregår i det i i henhold til lov om Danmarks Statistiks 3s stk. k nedsatte udvalg vedrørende kreditmar-

9 - 5 - kedsstatistikken. Dette udvalg har henledt opmærksomheden på ønskeligheden af, at Danmarks Statistiks hjemmel til indsamling af oplysninger, der er nødvendige for den i- gangværende udbygning af kreditmarkedsstatistikken, udvides på enkelte punkter, jfr. herom nærmere i kapitel III. 3» Udvalget har tilsluttet sig de påpegede behov for udvidelse af lovhjemlen og har fundet det i overensstemmelse med sit kommissorium at indarbejde disse udvidelser i det udarbejdede lovforslag.

10 - 6 - Kapitel II. Pantebrevsmarkedets nuværende omfang, struktur og vilkår. II. 1. Indledning. Ved pantebrevsmarkedet forstås i nærværende redegørelse den del af kapitalmarkedet, hvor der handles med private pantebreve, d.v.s. omsætningsgældsbreve med tinglyst sikkerhed i fast ejendom. I afsnit 2 redegøres nærmere for, hvilke pantebreve der udgør det materiale, som omsættes på pantebrevsmarkedet, og omfanget af dette marked søges belyst på basis af statistiske oplysninger vedrørende tilgang og afgang. Grundlaget for disse skøn over pantebrevsmarkedets omfang er den siden 1965 af Danmarks Nationalbank udarbejdede statistik vedrørende tinglysningerne af pantebreve i fast ejendom, Danmarks Statistiks ejendomssalgsstatis tik samt oplysninger fra Statens Ligningsdirektorat vedrørende prioriteringen af landets ejendomme ved 13. og lk. aim. ejendomsvurdering. Endelig er der ved udformningen af dette afsnit i et vist omfang trukket på resultaterne af de nedenfor i afsnit 3 nævnte undersøgelser. Som afsnit 3 følger herefter en gennemgang af pantebrevsmarkedet s struktur. For nogle karakteristiske grupper af pantebrevshandlere sammenlignes handelsformer, kunde-

11 - 7 - kreds og det omsatte materiales oprindelse. Baggrunden for denne redegørelse er dels hovedparten af resultaterne af bearbejdningen af det som bilag 1 til nærværende betænkning til 6k pantebrevshandlere i februar 1971 udsendte spørgeskema. De 6k pantebrevshandlere udgøres af samtlige 26 fondsbørsvekselerere, de 20 største banker - herunder Fællesbanken for Danmarks Sparekasser - samt l8 andre vekselerere, bankiers, pantebrevs-, investerings- og finansieringsselskaber - herunder 8 medlemmer af vekselererforeningen. Resultaterne af denne undersøgelse er dækkende, hvad angår forholdene for fondsbørsvekselerere og medlemmer af vekselererforeningen, og må antages at være repræsentative for bankerne. Hvorvidt resultaterne fra gruppen andre vekselerere m.v. er repræsentative for den øvrige del af pantebrevsraarkedet vides ikke. Oplysningerne for fondsbørsvekselererne dækker stort set kun hovedstadsområdet, medens oplysningerne for de to andre grupper er landsdækkende. Herudover har udvalgets formand og sekretariatet i løbet af januar måned 1971 afholdt en række møder med repræsentanter for fondsbørsvekselerere, banker, sparekasser, advokater og ejendomsmæglere, ligesom udvalgets sekretariat i efteråret 1970 havde lejlighed til at interviewe advokat Folmer Reindel, der leder Advokaternes Pantebrevskontor. Resultaterne af disse møder er indarbejdet i nærværende redegørelse, først og fremmest i afsnittet vedrørende pantebrevsmarkedets struktur, ligesom der er draget nytte heraf ved tilrettelæggelsen af den ovenfor nævnte undersøgelse af pantebrevshandelen. Endelig gives i afsnit h en redegørelse for vilkårene på pantebrevsmarkedet, herunder hvilke forhold der bestemmer størrelsen af den effektive rente, debitor må betale for at låne penge via pantebrevsmarkedet ved udstedelse af lånepantebreve, og den effektive rente, kreditor kan opnå ved at købe pantebreve på dette marked. Endvidere gennemgås

12 - 8 - handelsomkostningernes fordeling på køber og sælger, avanceforhold samt de forskellige pantebrevstyper. Udover resultaterne af de i omtalen af afsnit 3 nævnte undersøgelser bygger redegørelsen for pantebrevsmarkedets vilkår på to særundersøgelser heraf. Undersøgelsen af kreditorrenten - d.v.s. den effektive rente, investor kan opnå - er baseret på oplysninger om faktisk salg af ca. 350 pantebreve, der velvilligst er stillet til rådighed for udvalget af henholdsvis en fondsbørsvekselerer og en pantebrevshandler tilhørende gruppen andre vekselerere m.v. Undersøgelsen af debitorrenten for de såkaldte lånepantebreve er baseret på oplysninger indhentet ved udsendelse af det som bilag 2 til nærværende betænkning viste spørgeskema til et udsnit af pantebrevsudstedere (debitorer). Udvælgelsen af debitorer, til hvem spørgeskemaet er udsendt, er sket på grundlag af oplysninger i Tingbladet i perioderne juli-august og oktober-november 1970, om hvem der har udstedt pantebreve til fondsbørsvekselerere, andre vekselerere og bankiers og pantebrevsselskaber m.v., som har kunnet identificeres som egentlige pantebrevshandlere og/eller långivere mod pant i fast ejendom. Medens resultaterne af undersøgelsen af kreditorrenten formentlig må anses for repræsentative, er resultaterne af undersøgelsen af debitorrenten ikke baseret på et tilstrækkeligt stort antal pantebreve til, at det med sikkerhed kan hævdes, at de fremkomne resultater er repræsentative for debitorrenten for lånepantebreve. Udvalget har på trods heraf fundet det forsvarligt at medtage en bearbejdelse af de fremkomne oplysninger, således som de foreligger oplyst for udvalget.

13 - y - II. 2. Pantebrevsmarkedets omfang. En samlet belysning af pantebrevsmarkedets omfang forudsætter kendskab til såvel tilgang af nye pantebreve som afgang ved udløb, indfrielse og aflysning af gamle pantebreve samt til det gennemsnitlige antal gange, et pantebrev i løbet af sin levetid typisk omsættes på markedet. Bruttotilgangen af pantebreve findes belyst i Danmarks Nationalbanks månedlige statistik over tinglysninger af pantebreve i fast ejendom fordelt på følgende kategorier af långivere: Realkreditinstitutter, sparekasser, banker, forsikringsselskaber og pensionskasser, stat og kommuner, ejeren selv (ejerpantebreve) samt andre långivere. Denne statistik offentliggøres i Danmarks Nationalbanks kvartalsskrift Monetary Review. Ved hjælp af købesumsberigtigelsen i Danmarks Statistiks ejendomssalgsstatistik, der fra og med 1971 offentliggøres hvert kvartal i Statistiske Efterretninger, er det muligt at foretage skønsmæssige beregninger af, hvorledes gruppen andre långivere fordeler sig på sælger- og lånepantebreve. På grundlag af undersøgelsen af pantebrevshandelen og af debitorrenten på pantebrevsmarkedet kan der gives visse indikationer af omsætningsfrekvensen på pantebrevsmarkedet. En vurdering af nettotilgangen - d.v.s. bruttotilgangen -r afgangen - må tage sit udgangspunkt i Statens Ligningsdirektorats oplysninger om prioriteringen af landets faste ejendomme ved 13» aim. ejendomsvurdering i august

14 og l4. aim. ejendomsvurdering i august l969, som ligningsdirektoratet velvilligst har stillet til rådighed for udvalget. Som det fremgår nedenfor, er det ikke muligt at foretage en sådan vurdering af nettotilgangen af pantebreve til pantebrevsmarkedet, således som disse opgørelser indtil nu er foretaget. Bruttoti 1gangen. På grundlag af Danmarks Nationalbanks statistik over tinglysninger af pantebreve i fast ejendom kan opstilles følgende oversigt over tilgangen af nye pantebreve:

15 Det fremgår heraf, at der i 1965 blev tinglyst pantebreve for et samlet pålydende beløb på mill.kr., medens det tilsvarende tal for 1970 var mill.kr., en stigning på 69 pct. Pantebrevene udstedt til realkreditinstitutterne, sparekasserne, forsikringsselskaberne og pensionskasserne samt staten og kommunerne gøres ikke til genstand for omsætning og tilhører derfor ikke pantebrevsmarkedet. Disse pantebreve tegnede sig i 1965 for knap 57 pct. og i 1970 for 48 pct. af de samlede tinglysninger. Oplysningerne om bankernes pantebrevshandel - jfr. afsnit II. 3 o m pantebrevsmarkedets struktur - tyder på, at det kun er en relativ ringe del af de pantebreve, der udstedes til forretningsbankerne, som gøres til genstand for omsætning. Ejerpantebreve, d.v.s. pantebreve som ejeren af den faste ejendom udsteder "til sig selv, repræsenterer ikke i sig selv nogen långivning, men tjener i det væsentlige som sikkerhed for lån. Der foreligger imidlertid ikke oplysninger om, i hvilket omfang der deponeres ejerpantebreve i banker og sparekasser ved ydelse af lån. Byggelån er dog altovervejende sikret ved ejerpantebreve. I diagram 1 er tilgangen af ejerpantebreve ifølge tinglysningsstatistikken sammenholdt med oplysningerne om o 2 påbegyndelserne af beboelses- og erhvervsbyggeri målt i m etageareal. Ses der bort fra kortsigtede tidsmæssige forskydninger mellem de to størrelser, synes bevægelserne 1 tinglysningerne af ejerpantebreve at følge bevægelserne i det påbegyndte byggeri. Da den helt overvejende del af byggeriet i opførelsesperioden finansieres ved byggelån i pengeinstitutterne, må der derfor antages at være en tilsvarende nær sammenhæng mellem tilgangen af ejerpantebreve og ydelsen af byggelån. En sammenligning af tinglysningerne af ejerpantebreve med de opgørelser over bevilgede byggelån, som bankerne indsender til Nationalbanken, peger i samme retning, omend sammenhængen er knap så tydelig, da disse opgørelser kun

16 - 12 -

17 foreligger på nettobasis og således ikke giver oplysning om bruttotilgangen af bevilgede byggelån. Ejerpantebreve, der deponeres som sikkerhed for byggelån, udleveres til ejeren, når byggeriet er fuldført, og byggelånet afløses af den endelige prioritering. Såfremt ejerpantebrevet ikke aflyses, kan det senere anvendes som sikkerhedsgrundlag vesd andre former for låntagning i banker og sparekasser. Det kan endvidere forsynes med transportpåtegning og bliver derved til et almindeligt omsætningsgældsbrev med sikkerhed i fast ejendom. Det er dog sjældent, at sådanne ejerpantebreve gøres til genstand for omsætning på pantebrevsmarkedet. Da tilgangen af ejerpantebreve således må antages hovedsagelig at stå i forbindelse med pengeinstitutternes ydelse af byggelån, der senere afløses af den endelige finansiering og i forbindelse hermed udstedte pantebreve, er det udtryk for en vis dobbeltregning, når ejerpantebreve, således som det er sket i tabel 1, fuldt ud medtages ved beregningen af den samlede tilgang af pantebreve. Ses der bort fra ejerpantebreve i den samlede tilgang af pantebreve, fremkommer der følgende beløb:

18 Efter denne beregning androg den samlede reelle tilgang af tinglyste pantebreve i 1965 knap 11 milliarder kr., medens det tilsvarende tal for 1970 var godt 17 milliarder kr. svarende til en stigning over denne periode på godt 58 pc t. Tilgangen af nye pantebreve til pantebrevsmarkedet består af materiale fra den gruppe, der i Nationalbankens tinglysningsstatistik er betegnet "Andre". Sammenholdes udstedelsen af pantebreve i denne gruppe med den samlede pantebrevsudstedelse bortset fra ejerpantebreve ifølge tabel 2, fås et indtryk af de private pantebreves betydning for den samlede belåning af fast ejendom i de pågældende år. Andelen var ca. 20 pct. i 1965 og 1968 og omkring 25 pct. i de øvrige år. Den relativ lave andel i 1965 og 1968 skal ses i sammenhæng med indførelsen og afviklingen af obligationsrationeringen. Pantebrevene i gruppen "Andre", d.v.s. pantebreve udstedt til andre end realkreditinstitutter, sparekasser, banker, forsikringsselskaber og pensionskasser, stat og kommuner samt ejeren selv, kan deles i to grupper. Den ene gruppe består af de såkaldte sælgerpantebreve. Disse pantebreve udstedes i forbindelse med ejendomssalg af køber til sælger og dækker forskellen mellem købesum og overtagne prioriteter plus udbetaling og andet vederlag. Den anden gruppe består af de såkaldte lånepantebreve, d.v.s. pantebreve udstedt til andre end de ovenfor nævnte långivere, og hvis udstedelse ikke sker i forbindelse med salg af ejendomme. Herudover indgår i denne gruppe de sål) 2) kaldte skadesløsbreve og akkomodationspantebreve, hvis omfang efter hvad der foreligger oplyst for udvalget er 1) Ved skadesløsbrev forstås et pantebrev, hvorved der gives sikkerhed for, hvad udstederen måtte blive panthaveren skyldig indenfor et nærmere angivet maksimumsbeløb. 2) Ved akkomodationspantebrev forstås et pantebrev, som udstedes, uden at der mellem kontrahenterne består noget virkeligt gældsforhold, for derved at skabe et aktiv, som kan belånes.

19 ganske ringe. De pantebreve, der falder i denne gruppe, vil fremover blive betegnet som lånepantebreve. Ved hjælp af ejendomssalgsstatistikkens oplysninger om købesummens berigtigelse er det muligt at beregne omfanget af de ved samtlige salg i hvert af årene 1965 til 1970 udstedte sælgerpantebreve. Trækkes dette fra tinglysningerne i gruppen "Andre" fås omfanget af udstedelserne af lånepantebreve i hvert enkelt af de samme år, jfr. tabel 3» Beregningen er behæftet med nogen usikkerhed, hvilket navnlig gælder tallene for 1965 på grund af manglende oplysninger om købesumsberigtigelsen for nogle ejendomskategorier. Af oversigten fremgår det,, at der for hele perioden I965-I97O har været tale om relativ kraftig stigning i tinglysningerne af sælgerpantebreve, særligt de to sidste år. Denne stigning hænger først og fremmest sammen med en stigning i antallet af salg kombineret med stærkt stigende ejendomspriser. Således var købesummen for samtlige salg i OO mill.kr., medens det tilsvarende tal i 1970 var mill.kr. Hertil kommer, at sælgerpantebrevenes andel af købesumsberigtigelsen er vokset fra i gennemsnit at udgøre godt 23 pct. i 1965 til 26 pct. i Andelen varie-

20 rer, bl.a. afhængigt af den omsatte ejendoms alder, meget fra handel til handel. For lånepantebrevene svinger tinglysningernes omfang meget fra år til år. Der synes dog at være en tydelig tendens til, at der i året efter, at der har været afholdt aim. ejendomsvurderinger, udstedes usædvanligt mange lånepantebreve. Medens årsniveauet ellers ligger på 3-^00 mill, kr., blev der tinglyst lånepantebreve for 500 mill.kr. i hvor der var afholdt 13«aim. ejendomsvurdering året før - og for 800 mill.kr. i hvor 1^4. aim. ejendomsvurdering var afholdt året før. Årsagen hertil skal bl.a. søges i det forhold, at den kraftige stigning i ejendomsværdierne medfører en tilsvarende udvidelse af det kreditunderlag, der danner basis for udstedelsen af disse lånepantebreve. Fra 13» til 14. aim. ejendomsvurdering steg ejendomsværdien således med 93*000 mill.kr. eller 62 pct. for samtlige ejendomme ved de to vurderinger. Ses der bort fra tilvæksten i bestanden som følge af nybyggeri, om- og tilbygninger m.v., steg ejendomsværdien med mill.kr. eller 30 pct. En yderligere forklaring på udviklingen i tinglysningerne af lånepantebreve kan dog også søges i de varierende muligheder for optagelse af tillægslån i kreditforeninger og bankkreditter m.v. Lånepantebrevene udstedes først og fremmest til fondsbørsvekselerere, andre vekselerere, bankiers, ejendomsmæglere, advokater og en række pantebrevsselskaber, samt finansierings- og investeringsselskaber. Herudover udstedes lånepantebreve også til erhvervsvirksomheder og privatpersoner samt - som ovenfor nævnt - i begrænset omfang til forretningsbanker. Omsætningsfrekvensen. Der findes intet statistisk materiale til belysning af, hvor stor en del af de udstedte sælger- og lånepantebreve, der gøres til genstand for omsætning på pantebrevsmarkedet.

21 På grundlag af oplysningerne fra ejendomsmæglerne og advokaterne skønnes det, at pct. af sælgerpantebrevene omsættes af sælgeren - enten i forbindelse med ejendomssalget eller senere. Det er almindelig praksis, at den del af købesummen, der skal berigtiges med sælgerpantebreve - deles ud på flere efterstående pantebreve. De bedst placerede sælges i påkommende tilfælde først. I det omfang, de mere yderligt placerede sælgerpantebreve sælges, vil dette ofte først ske, efter at de stigende ejendomspriser og vurderingssummer efter nogle års forløb også har gjort disse til sikkert placerede pantebreve, hvilket kombineret med deres nu kortere restløbetid bevirker, at de er lettere at omsætte - og at de opnår bedre priser. Man må således regne med, at pantebrevsmarkedet i løbet af et år, udover den del af de i årets løb udstedte sælgerpantebreve, der omsættes i forbindelse med de stedfundne ejendomssalg, modtager en tilgang af sælgerpantebreve udstedt i de foregående år. For lånepantebrevenes vedkommende udgør de i årets løb tinglyste pantebreve principielt tilgangen til pantebrevsmarkedet af denne type pantebreve, som låntageren udsteder til långiveren. Som hovedregel vil denne herefter sælge pantebrevet videre, enten til en anden pantebrevshandler eller til den egentlige pantebrevsinvestor. Undersøgelserne af debitorrenten på pantebreve viser, at størstedelen af lånepantebrevene - målt ved kursværdien - med en løbetid på 5 år og derover bliver solgt videre indenfor en periode på 3-6 måneder efter udstedelsen, medens lånepantebreve med kortere løbetid end 5 år - som efter undersøgelsen udgør mindre end 10 pct. af værdien af de samlede lånepantebreve, normalt ikke sælges videre, men beholdes af den, de oprindeligt er udstedt til, indtil de udløber, jfr. kapitel II. k. En mindre del af lånepantebrevene udstedes i forbindelse med private lån (familie- og firmalån o.s.v.) og bliver derfor aldrig omsat.

22 Fra undersøgelsen af pantebrevsmarkedets struktur, jfr. afsnit II. 3» vides det, at pantebrevshandlerne, der er omfattet af denne undersøgelse i 1970» hentede h'j pct. af deres materiale hos andre pantebrevshandlere og afsatte 12 pct. af deres solgte materiale til andre pantebrevshandlere. Afgangen. Afgang af pantegæld sker i form af ordinære og ekstraordinære afdrag og ved indfrielser. Det er normalt, at pantebrevet aflyses ved indfrielse, men der består ikke noget krav herom. Medens Nationalbankens tinglysningsstatistik giver oplysning om tilgangen af pantegæld, findes der i det væsentlige kun oplysning om afgangen foi" så vidt angår lån fra realkreditinstitutterne, men f.eks. ikke om afgangen af private pantebreve. Den del af afgangen der aflyses foreligger li eller i kk e belyst. Statens Ligningsdirektorat har for 13«og lk. almindelige ejendomsvurdering i 1965 og 1969 foretaget en opgørelse af priori tetsgældsforhoidene i landets faste ejendomme. Undersøgelsen bygger på et stikprøvemateriale omfattende ca. 13*000 ejendomme, der er udvalgt således, at undersøgelsen er repræsentativ for såvel landets hovedområder som de enkelte benyttelsesgrupper af ejendomme og de enkelte ejergrupper. Hovedresultaterne af undersøgelsen i 1965 og i 1969 er vist i omstående tabel, idet der i øvrigt henvises til bilag 3. Prioritetsgælden, d.v.s. restgælden, er opdelt i gæld til realkreditinstitutterne, staten, banker og sparekasser samt anden prioritetsgæld. For 1969 opgørelsen gælder det, at oplysningen om bankgælden er behæftet med nogen usikkerhed. I 1965 opgørelsen har man på grund af usikkerhed helt undladt at skille banklånene ud. Fra 1965 til 1969 er den samlede prioritetsgæld forøget fra ca. 59 til ca. 102 milliarder kr. - en stigning på godt 43 milliarder kr. eller

23

24 Sammenlignes stigningen i prioritetsgælden fra 13«til 14. almindelige vurdering til "andre långivere" med tilgangen af pantebreve i kategorien "andre" i tinglysningsstatistikken, skulle der på grundlag heraf kunne beregnes et tal for afgangen. Der er imidlertid ikke en sådan overensstemmelse mellem disse långiverkategorier i de to opgørelser, at en sammenligning kan foretages. "Andre långivere" i ligningsdirektoratets opgørelse omfatter således foruden gæld ifølge sælger- og lånepantebreve gældsbeløb, der er sikret ved ejerpantebreve. Det vides imidlertid ikke, i hvilket omfang sådanne gældsbeløb er medtaget, og da ligningsdirektoratet over for udvalget har oplyst, at vurderingsmaterialet ikke indeholder oplysninger, der har kunnet give grundlag for en udskillelse af sådanne gældsbeløb, har udvalget måttet afstå fra at forsøge at beregne nettotilgangen og i forbindelse hermed afgangen af privat pantegæld. Den samlede restgæld på private pantebreve. Der foreligger ikke talmæssige oplysninger, der kan danne grundlag for en beregning af den samlede restgæld på private pantebreve. Ligningsdirektoratets opgørelse over prioritetsgælden i landets faste ejendomme viser ganske vist, at den samlede restgæld i kategorien "andre långivere" ved 13«og 1^. aim. vurdering i 1965 og 1969 udgjorde godt 17 og 27 milliarder kr., men denne opgørelse omfatter som ovenfor nævnt foruden restgælden på sælger- og lånepantebreve i et ukendt omfang gældsbeløb sikret ved håndpantsætning af ejerpantebreve. På grundlag af tinglysningsstatistikken og ejendomssalgsstatistikken er det beregnet, at udstedelsen af sælgerpantebreve fra 1965 til 1970 har andraget godt 15 milliarder kr., medens udstedelsen af lånepantebreve har udgjort ca. 3 milliarder kr. Da den typiske løbetid på sælgerpantebreve er 10 år og da sælgerpantebreve i betydeligt omfang kun afdrages delvist over løbetiden, må det antages, at kun en mindre

25 del heraf er afdraget. Hertil kommer, at en del af de før påbegyndelsen af tinglysningsstatistikken i 1965 udstedte sælgerpantebreve endnu ikke er afdraget. For lånepantebrevenes vedkommende er der tale om en noget hurtigere afvikling, idet disse pantebreve i gennemsnit har en noget kortere løbetid og i højere grad end sælgerpantebrevene afvikles fuldt ud over løbetiden. På grundlag af ligningsdirektoratets opgørelser over prioritetsgældsforholdene i 1965 og 1969 og en vurdering af, i hvilket omfang de siden 1965 udstedte sælger- og lånepantebreve kan tænkes at være afdraget, kan det skønsmæssigt anslås, at den samlede restgæld på private pantebreve ved udgangen af 1970 har udgjort mellem 20 og 25 milliarder kr. Til sammenligning kan det anføres, at den samlede mængde af cirkulerende børsnoterede obligationer opgjort til nominel værdi ved udgangen af 1970 udgjorde ca. 85 milliarder kr. Heraf vedrørte knap 75 milliarder kr. obligationer udstedt af realkreditinstitutterne.

26 II. 3» Pantebrevsrnarkedets struktur. Redegørelsen i det følgende for pantebrevsrnarkedets struktur bygger dels på den i kapitel II. 1 nærmere omtalte undersøgelse af pantebrevshandelen, dels på resultaterne af de sammesteds omtalte møder med repræsentanter for væsentlige grupper af pantebrevshandlere;. Der foreligger ikke oplysninger for udvalget, der gør det muligt at vurdere hvor repræsentative resultaterne af undersøgelsen af pantebrevshandelen er for hele pantebrevsmarkedet, idet der udover de undersøgte firmaer findes en lang række se]skaber, enkeltmandsfirmaer og privatpersoner, der driver pan ebrevshandel. Det skal de p or understreges, at den nedenfor gennemførte analyse af pantebrevsmarkedets struktur kun dækker de undersøgte firmaers forhold. Omsætningen. Af de til pantebrevshandlerne udsendte spørgeskemaer fremgår det, at 23 ud af 26 fondsbørsvekselerere, 1^ ud af 18 andre vekselerere og 13 ud af 20 forretningsbanker formidler køb og salg af pantebreve. De undersøgte firmaers fordeling efter omsætning i 1970, samt udviklingen i den samlede omsætning i de tre sidste år, for de tre typer af firmaer, ser således ud:

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup Claus Munk kap. 1-3 1 Dagens forelæsning Grundlæggende introduktion til obligationer Betalingsrækker og låneformer Det danske obligationsmarked Pris og kurs Effektive renter 2 Obligationer Grundlæggende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer 1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer Udgivet af KonkurrenceRådet 1997 Indhold Indledning Pengeinstitutternes højrentekonti Obligationer Omkostninger ved individuel opsparing

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup 1 København, den 29. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet salgsprisen

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Stor grund til bolig eller projekt

Stor grund til bolig eller projekt Stor grund til bolig eller projekt Sdr. Højrupvejen 15, 575 Ringe Stor byggegrund på 1986m2 Grunden er beliggende i Havndrup. Havndrup er et landsbysamfund med ca. 9 indbyggere i Fåborg Midtfyn kommune

Læs mere

Pantebrevsmarkedet i Danmark. Indledning

Pantebrevsmarkedet i Danmark. Indledning Finanstilsynet Pantebrevsmarkedet i Danmark Indledning På baggrund af en række artikler i dagspressen er Finanstilsynet blevet anmodet om at udarbejde en redegørelse for pantebrevsmarkedet i Danmark, herunder

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kim Søndergård Jægersborg Allé 6 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 14. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

safe ejendomsmægler poul olesen m.d.e Salgsopstilling Beskrivelse Tilbehør Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Vigtig information

safe ejendomsmægler poul olesen m.d.e Salgsopstilling Beskrivelse Tilbehør Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Vigtig information Nederby 3, 7884 Tlf.: 97 59 32 68, Fax.: 97593288 p.olesen@ofir.dk - www.dithus.dk/fur Salgsopstilling Adresse Ulstedvej 5, Ulsted, 7884 Fur Sag nr. 06-16 Dato 20. oktober 2014 Beskrivelse Sommerhusgrund

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Rune Klarskov Amagerbrogade 196 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

08/01/2010 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88

08/01/2010  Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/88

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere