Tønder Fjernvarmeselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Fjernvarmeselskab"

Transkript

1 Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013

2 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj 2013 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Østergade 83 Postboks Tønder Kontaktperson: Driftsleder, Johnny Pedersen Tlf.: Fax: I planlægningsfasen bistås Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. af DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Tlf.: Fax: Kontaktpersoner: Senioringeniør, Viktor Jensen Tlf.: Mobil: Nærværende projektforslag er udarbejdet af Projektleder, Christian Pedersen Tlf.: Mobil:

3 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET Revision af 16. maj Indledning Baggrund Formål Sammenfatning og konklusion Organisation Kumulation med andre projekter Forsikring Indstilling og det videre forløb REDEGØRELSE FOR PROJEKTFORSLAGET Kort beskrivelse af projektet Forhold til lovgivning Forhold til berørte parter Arealafståelser og servitutpålæg Miljøforhold Varmeværket VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Samfundsøkonomi Følsomhedsanalyse KONKLUSION

4 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj 2013 Bilagsfortegnelse: 1. Illustrationsplan 2. Matrikelkort 3. Fredning og naturbeskyttelse 4. Produktionsfordeling uden geotermi 5. Produktionsfordeling med geotermi 7 MW Bilag 5 er ikke opdateret mht. produktionsenhederne 5.2 Produktionsfordeling med geotermi 14 MW Bilag 5.2 er ikke opdateret mht. produktionsenhederne 6. Kalkulation af boreomkostning 6.2 Revideret anlægsbudget 20. maj Lån på 130 mio. kr. i Kommunekredit 7.2 Lån på 200 mio. kr. i Kommunekredit 8. Varmeprisberegning for geotermianlæg 7 MW 9. Varmeprisberegning for geotermianlæg 14 MW 10. Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgift 7 MW 10.2 Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgift 14 MW 11. Beregning af afgiftsprovenu 7 MW 11.2 Beregning af afgiftsprovenu 14 MW 12. Beregning af emissioner 7 MW 12.2 Beregning af emissioner 14 MW 13. VVW-screening af geotermisk varmeanlæg (er fremsendt separat) 14. Kortfattet projektbeskrivelse (udgår) 15. Kortbilag med ledningstrace 16. Redegørelse for konsekvens af saltmættet geotermivand 17. Godtgørelse af energiafgift for fjernvarmeværker 18. Samfundsøkonomisk analyse - forudsætninger 4

5 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj Redegørelse for projektet 1.0 Revision af 16. maj 2013 Revisionen af 16. maj 2013 er en opfølgning på de indkomne kommentarer i forbindelse med den afsluttende høring i marts - april måned 2013, som opsummeret i notat af 24. april 2013 fra Rambøll. Omfang af revisionen er aftalt på møde den 02. maj 2013 med repræsentanter for Tønder Kommune og Rambøll. Revisionen er primært en opdatering af de samfundsøkonomiske beregninger med de senest foreliggende beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen fra september Ligeledes er de selskabsøkonomiske beregninger opdateret ud fra en budgetteret anlægssum på 200 mio. kr., som følge af de øgede rådgivnings- og forundersøgelsesomkostninger, der er påløbet projektet. Endvidere er der vedhæftet et nyt bilag 16 Redegørelse for konsekvens af saltmættet geotermivand. Rettelser i revisionen er markeret i venstre margen. I forbindelse med revisionen præciseres endvidere følgende forhold: Tønder Fjernvarme hilser det velkomment, at den nuværende varmeleverandør Brdr. Hartmann i forbindelse med etablering af geotermianlægget ønsker sig frigjort af yderligere leveringsforpligtelser til Tønder Fjernvarme. Tønder Fjernvarme disponerer i øjeblikket over en spids- og reservelastkapacitet på 44,8 MW og kan således levere den nødvendige spids- og reservelast uden etablering af nye anlæg. Tønder Fjernvarme disponerer således over 100 % reserve for største produktionsenhed og kan levere den nødvendige spidslast i form af naturgasfyrede kedelanlæg og reservelast i form af ældre oliefyrede kedelanlæg. Tønder Fjernvarme ønsker i forbindelse med afslutningen af varmeleveringen fra Brdr. Hartmann at overtage den af Brdr. Hartmann ejede transmissionsledning, der ligger langs jernbanen og via sportspladsen langs den gamle østbane til Østergade Centralen med et par afgreninger undervejs, hvorved Grønnevejs Centralen fortsat kan indgå som spids- og reservelast i forsyningen. Overtagelsen af transmissionsledningen er ikke en samfundsøkonomisk omkostning men alene en finansiel transaktion, der berører brugerøkonomien på kapitalomkostningerne. Tønder Fjernvarme planlægger og ønsker, at etablere det geotermiske anlæg med 2 sæt boringer (i alt 4 boringer) med en forventet effekt på 14 MW, der kan dække op til 90 % af det nuværende fjernvarmeforbrug i forsyningsområdet. 5

6 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj Indledning Med fokus på den globale opvarmning ønsker Tønder Fjernvarmeselskab at sikre en bæredygtig energiforsyning ved, at en del af varmeproduktionen baseres på vedvarende energi VE. I den forbindelse ansøger Tønder Fjernvarmeselskab om godkendelse af et projektforslag for etablering et geotermisk varmeanlæg. Dette er i harmoni med regeringens ønske om generelt at nedsætte CO 2 udledning i Danmark. Et geotermisk varmeanlæg er en anden type investering, end traditionelt fjernvarmeværk med forbrænding af enten fossile brændsler eller biobrændsler. Den største forskel er, at der er en relativ stor investering i opstartsfasen, men der er lave driftsudgifter, da der ikke er brændsler involveret. I områder med lavere temperaturer i det geotermiske reservoir, kan/skal man bruge varmepumper og drivvarme fra andre kilder så som flis, halm eller affald. I Tønder forventes en geotermivandstemperatur på C, hvorfor der i Tønder ikke forventes at være behov for varmepumper. Tønder Fjernvarmeselskab ansøger i den forbindelse Tønder Kommune om godkendelse iht. Varmeforsyningsloven til etablering af geotermisk varmeanlæg på matr Søndre Industrivej, Tønder Boringsplads for geotermianlæg 6

7 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj Baggrund Med baggrund i ovennævnte har Tønder Fjernvarmeselskab ladet udarbejde et projektforslag for etablering af et geotermisk varmeanlæg. Område for placering af geotermisk varmeanlæg er vist på matrikelkort. (bilag 2) 1.3 Formål Projektforslaget har til formål, at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring etablering af et geotermisk varmeanlæg til fjernvarmeforsyning af brugerne i Tønder med VE. Tønder Fjernvarmeselskab har derfor udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende placering af et geotermisk varmeanlæg (bilag 1) Projektforslaget fremsendes til Tønder Kommune med henblik på afgørelse efter 4 i Lov om varmeforsyning samt 6 stk. 2 i samme lov. 1.4 Sammenfatning og konklusion Tønder Fjernvarmeselskab ansøger herved Tønder Kommune om godkendelse af vedlagte projektforslag vedrørende opførelse af geotermisk varmeanlæg i Tønder. De opdaterede beregninger for såvel samfundsøkonomien som selskabsøkonomien og dermed også brugerøkonomien viser, at det mest fordelagtige projekt er etablering af det fulde geotermianlæg med 2 sæt (i alt 4 stk.) boringer med en forventet effekt på 14 MW. Derved kan 90 % af varmebehovet i Tønder Fjernvarmes forsyningsområde dækkes med bæredygtig og CO2-fri vedvarende energi. Ved etablering af det fulde geotermianlæg med 2 sæt boringer vil det endvidere være muligt at udvide forsyningsområdet til også at omfatte den resterende del af Tønder by, der i dag er uden fjernvarmeforsyning. Projektforslaget udarbejdet således, at det dokumenterer, at anlægget er både samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk fordelagtigt, selv om det uanset årsag måtte være nødvendigt at begrænse anlægget til etablering af kun 1 sæt boringer og en effekt på 7 MW, eller om der etableres det fulde geotermiske anlæg med 2 sæt boringer og en effekt på 14 MW. For yderligere at dokumentere dette er anlægssummen for ét sæt boringer hævet med 30 % i beregningerne, så en række usikkerhedsmomenter er fjernet. Der ansøges derfor om tilladelse til etablering af et geotermisk anlæg med 2 sæt boringer og en effekt på 14 MW. Godkendelse søges efter Lov om Varmeforsyning nr af 14. december 2011 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december

8 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj 2013 Med henvisning til Bekendtgørelse nr stk. 2 har Kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende dette projektforslag grundet den samfundsøkonomisk mere fordelagtige produktionsmetode. Etablering af en ca m hovedledning til eksisterende ledningsnet, kan godkendes under henvisning til bekendtgørelsens 8. Geotermi kan godkendes iht. bekendtgørelsens 15, da det ikke er et brændsel. Citat, Vejledning til BEK nr af 13. december 2005 med kommentarer, 13: Projekter der ikke anvender brændsler, f.eks. geotermi, varmepumper, solvarme, elpatroner (dyppekoger), overskudsvarme m.v. behandles ikke efter dette kapitel, men dog af resten af bestemmelsen, dvs. der skal laves et separat projektforslag, som følger resten af bestemmelserne i bekendtgørelsen. Da geotermisk energi ikke er defineret som et brændsel, må geotermi gerne fortrænge naturgas, ifølge Bekendtgørelse nr. 1295, samt vejledning til samme af december 2007 ( 13-15), hvor der erklæres, at geotermi ikke er et brændsel, da der ikke finder en kemisk proces sted. 1.5 Organisation Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. er bygherre for projektet. I projekteringsfasen bistås bygherre af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a., som bygherrerådgiver. Endvidere er der tilknyttet en række specialrådgivere på det geotermiske og boretekniske område herunder: Erdwerk G.m.b.h., München Tysk ekspertise fra eksisterende anlæg GEUS Danmark og Grønlands geologiske undersøgelser Dansk Geotermi Aps Efterforskning og boreteknik Ross Engineering A/S Boreteknisk projektledelse Aalborg Universitet Esbjerg håndtering af saltmættet geotermivand 1.6 Kumulation med andre projekter På sigt kan der etableres en spids- og reservelastcentral samt akkumuleringstank på matriklen. Såfremt etableringen af det geotermiske varmeanlæg forløber som planlagt, kan en del af de individuelle naturgasfyrede ejendomme i Tønder blive konverteret til opvarmning med fjernvarme. Ændring af områdeafgrænsninger afhænger af kommunens varmeplanlægning. Herunder henvises til Energiministerens brev til kommunerne 28. januar 2009 omhandlende udvidelse af fjernvarme i individuelle naturgasområder. Ovenstående projekter er ikke indeholdt i nærværende projektforslag og vil medføre udarbejdelse af separate projektforslag. 8

9 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj Forsikring Tilbud på forsikringsdækning er indhentet og tegnes ved endelig projektgodkendelse. Forsikringsdækningen består af 3 elementer: 1. All Risk entrepriseforsikring 2. Ansvarsforsikring på 2 x kr. i h.t. Energistyrelsens krav 3. Efterforskningsrisiko med 90 % dækning af investeringen, da ressourcerne er veldokumenteret fra de tidligere boringer i Tønderområdet. Efterforskningsrisiko forsikringen tegnes med følgende dækninger: Omkostninger til udvikling af borested Omkostninger til boring Omkostninger til demobilisering/retablering af borested Finansielle omkostninger Forsikringspræmie Efterforskningsrisikodækningen omfatter både risikoen for ikke at finde det geotermiske vand og risikoen for nedsat eller manglende ydelse. 1.8 Indstilling og det videre forløb Der regnes med følgende rammetidsplan, i forbindelse med den politiske behandling af projektforslaget: Projektforslaget er udarbejdet og fremsendt til kommunen i maj 2011 Behandling i

10 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj 2013 Endelig godkendelse forventes således at foreligge ultimo juli, hvorefter proceduren for opstart af anlægsarbejdet kan påbegyndes. Fornyet EU udbud skal afholdes vedrørende boreriggen, da der tidligere opnåede option ikke længere kan udnyttes. Boreprojektledelse og boreledelse er kontraheret. Licitation på indretning af arbejdsplads og borepladsen er afholdt og kontraheret. Igangsætning afventer endelig godkendelse af Lokalplanen. Indvindingsplanen er udarbejdet og indsendes til behandling i Energistyrelsen, når Projektforslaget er politisk godkendt ultimo juni. Borestart vil i bedste fald kunne være primo marts 2014 med afslutning af boreaktiviteterne ultimo Bygning af overfladeanlægget og maskininstallation vil herefter kunne udføres i 2015 til opstart i sommeren

11 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj Redegørelse for projektforslaget 2.0 Kort beskrivelse af projektet Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. ønsker at etablere et geotermisk varmeanlæg på matr på Søndre Industrivej. Anlægget forventes at få en kapacitetsydelse på 14 eller alternativt 7 MW. Med en effekt på 14 MW vil der med den nuværende forbrugsprofil i Tønder Fjernvarme kunne produceres ca MWh pr. år svarende til knapt 90 % af behovet, og med en effekt på 7 MW vil der kunne produceres ca MWh pr. år svarende til knapt 58 % af behovet. Det geotermiske vand indvindes i godt meters dybde i et tykt og ubrudt lag af Bunter Sandstensformation. Vandet antages der at have en temperatur omkring 70 C. Boringerne består af to eller fire skrå boringer i forskellige retninger fra samme lokalitet på jordoverfladen, således de har en indbyrdes afstand på meter i Bunter Sandstensformation. Ud fra de foretagende forundersøgelser og en vurdering af tilslutningen til det eksisterende fjernvarmesystem er det besluttet at placere anlægget på matr på Søndre Industrivej. Når anlægget kommer i drift, vil der på grunden være en bygning indeholdende pumper og vekslere samt filtre og lignende. Desuden vil der være et bassin til opsamling af overskydende geotermivand, der er stærkt saltholdigt, og en overdækket betontank indeholdende rent saltholdigt geotermivand beregnet til udlevering til vintervedligeholdelse af veje. Under normale driftsforhold er der ingen emissioner eller spillevand for processen bortset fra støj fra pumper, som uden problemer kan holdes under gældende støjgrænser. Med hensyn til bygningsstørrelsen forventes denne at blive på omkring 250 m 2 i maksimalt 10 meters højde samt velfærds- og værkstedsbygning på 200 m 2 i maksimalt 5 meters højde. Udenomsarealerne forventes i stort omfang belagt med betonsten i kørefast udgave. Udover bygningerne vil der på arealet blive etableret et bassin, der kan rumme m 3 geotermivand, som det kan være nødvendigt at lukke ud i forbindelse med prøvepumpning og idriftsættelse af boringerne samt ved service og vedligeholdelsesarbejder. Bassinet tænkes udformet som delvis nedgravet og membranforet jordbassin. Bassinet opdeles eventuelt i to bassiner, så overfladevand fra pladsen kan opsamles og tilbageholdes separat. Overfladeanlæggets endelige størrelse og udformning vil først blive fastlagt på baggrund af prøvepumpning i anlægsfasen. 11

12 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj Forhold til lovgivning Området er omfattet af kommuneplan Tønder Kommune, samt lokalplan Industri Syd. Området hvorpå geotermianlægget skal opføres er beliggende i byzone. Der skal udfærdiges en ny lokalplan for området til geotermianlægget. Fredning og naturbeskyttelsesområder er vist på bilag 3. Der er ingen fredning og naturbeskyttelse på lokaliteten. Der er udarbejdet en SMV-screening der i form af et Scopingsnotat. Scopingen medfører, at der skal laves en miljøvurdering på 3 emner. Risiko for jordforurening Risiko for grundvandsforurening Støj i anlægsfasen Der er udarbejdet en revideret VVM-screening svarende til resultatet af SMV- Scopingsnotatet. VVM-screeningen er fremsendt separat til Kommunen. Tønder Kommune har på baggrund heraf besluttet, at anlægget ikke er VVMpligtigt. 2.2 Forhold til berørte parter Det oprindelige projekt blev sendt i til høring ved berørte parter den 23. juni DONG Gas Distribution A/S (DGD) anførte i et høringssvar, at DGD vil miste et naturgassalg på hhv. 7,7 og 12 mio. m 3, samt mistede distributionsbidrag på hhv. 2,4 og 3,9 mio. kr. Salg af naturgas er et liberaliseret marked og vedrører ikke projektet. En mistet distributionsbidrag på 2,4 3,9 mio. kr. vil ikke forrykke DGDs samlede selskabsøkonomi væsentligt. I den seneste aftale om levering af naturgas, mellem DONG Energy og Tønder Fjernvarmeselskab afspejles det bl.a., at DONG Energy har et kapacitetsproblem, hvor overskridelse af maksimale vintermængder er pålagt ekstrabetaling på 2,24 kr./m 3 for januar og februar og 1,88 kr./m 3 for december og marts. De maksimale vintermængder udgør m 3 af en samlet maksimal mængde på m 3. Gennemførelse af projektet vil således bidrage til at løse kapacitetsproblemet i naturgasnettet. Der er anførte i et høringssvar, at anlægsomkostningerne, driftsomkostningerne og den årlige varmeafsætning skulle udgøre ca. 200 mio. kr. for et 7 MW anlæg, at der i projektet ikke var afsat udgifter til bl.a. seismik, prøveboring, overfladeanlæg med varmepumper samt en lav udgift til boreforsikring. 12

13 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj 2013 Seismikken er udført og der er foretaget fem prøveboringer i Tønderområdet i forbindelse med planerne om etablering af et gaslager i Tønder. Boringerne giver et meget sikkert grundlag for projektet, som igen afspejles i en meget lav præmie på boreforsikringen. Der er indhentet tilbud på: All Risk entrepriseforsikring, Ansvarsforsikring på 2 x kr. i h.t. Energistyrelsens krav og Efterforskningsrisiko med 90 % dækning af investeringen, da ressourcerne er veldokumenteret fra de tidligere boringer i Tønderområdet. I Tønder skal der ikke etableres et stort overfladeanlæg med varmepumper eller lignende. Undersøgelserne fra GEUS viser, at geotermivandet har en temperatur på C. Fremløbstemperaturen i Tønder Fjernvarmeselskabs distributionsnet og tilhørende varmeinstallationer er mellem C, hvorfor der ikke er behov for et drivvarmeanlæg til at hæve temperaturen. Der var afholdt EU udbud. Kontrahering med boreledelse, borerig, diverse leverancer og serviceydelser er foretaget med forbehold for den kommunale godkendelse af projektet. Det samlede anlægsbudget for 2 sæt boringer med 14 MW effekt udgør 190 mio. kr. inklusiv 10 % til uforudsete omkostninger og 130 mio. kr. inklusiv 10 % til uforudsete omkostninger ét sæt boringer. Revideret anlægsbudget af 20. maj 2012 er vedlagt bilag 6.2. Der er ingen berettiget forventning om fortsat levering af industriel varme til Tønder Fjernvarme. Industrianlægget blev etableret i 1995 med en afskrivningsperiode på 20 år. Tønder Fjernvarmeselskab er ikke i det oprindelige projektforslag eller efterfølgende blevet pålagt forblivelsespligt til industrianlægget. Projektforslaget har herefter været under revision og genfremsendt til Tønder Kommune i maj I februar 2013 blev det reviderede projektforslag fra maj 2012 udsendt i supplerende partshøring og der indkom bemærkninger fra Brdr. Hartmann og fra DONG Gas Distribution. Bemærkningerne er opsummeret i Rambølls notat af 24. april 2013 og drøftet på mødet den 2. maj I nærværende revision af 16. maj 2013 er investeringen øget til 200 mio. kr. for det fulde 14 MW anlæg som følge af øgede forundersøgelses- og rådgiveromkostninger. Det tyske geotermiselskab, der har etableret en række anlæg omkring München, har vurderet, at anlægget i Tønder burde kunne etableres indenfor en budgetramme på 200 mio. kr. De aftalte revisioner er indarbejdet i nærværende revision af projektforslaget dateret 16. maj 2013 og fremgår af mødereferatet af 3. maj 2013 fra Rambøll. 13

14 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj Arealafståelser og servitutpålæg Tønder Fjernvarmeselskab har erhvervet matriklen hvorpå det geotermiske varmeanlæg skal opføres, fra Tønder Kommune. Der skal ikke pålægges servitutter på andre arealer i forbindelse med etablering af det geotermiske varmeanlæg. Der skal ikke ske arealafståelser eller pålægges servitutter, bortset fra almindelige ledningsservitutter, som følge af etablering af hovedledningen. 2.4 Miljøforhold Ved etablering af geotermianlægget er der en reduktion af de fleste emissioner i forhold til varme produceret på naturgas leveret egne kedler. Etablering af et 14 MW geotermisk varmeanlæg medfører, at ca. 89,5 % af varmeproduktionen produceres på VE. CO 2 emissionen reduceres med ton årligt og NO X med kg årligt Emissionerne ved etablering af et 14 MW geotermisk anlæg, er vist i nedenstående tabel. Emissioner CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Reference Projekt Ændring Naturgasforbruget reduceres med ca. 7,5 mio. Nm 3 årligt. Der er foretaget VVM-screening af det geotermiske varmeanlæg der er fremsendt separat. Etablering af et 7 MW geotermisk varmeanlæg medfører, at ca. 58 % af varmeproduktionen produceres på VE. Herunder CO 2 med ton årligt og NO X med kg årligt. Emissionerne er vist på nedenstående tabel samt (bilag 12) Emissioner CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Reference Projekt Ændring Naturgasforbruget reduceres med 4,8 mio. Nm 3 årligt. Redegørelse for konsekvens af saltmættet geotermivand er beskrevet på bilag

15 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj Varmeværket Varmeværket ved Tønder Fjernvarmeselskab er bestykket med naturgaskedler, der kun anvendes som spids- og reservelast. Den primære varmeproduktion stammer fra nærliggende industri, hvor varmen bliver produceret på naturgas turbiner. Varmebehov: MWh til opvarmning, MWh til varme brugsvand og MWh til ledningstab. I den verserende varmeprissag ved Energitilsynet har leverandøren Brdr. Hartmann klart tilkendegivet, at der ikke er nogen sammenhæng mellem kraftvarmeproduktionen på turbinen og varmeleverancen til Tønder Fjernvarme, da kraftvarmeproduktionen alene er betinget af fabrikkens produktionshensyn. Varmeleverancen skal derfor betragtes som naturgas produceret varme med en virkningsgrad på 100 %. Brdr. Hartmann afviser på den baggrund Energitilsynets tilkendegivelse af, at der bør regnes med en varmevirkningsgrad på 125 %. Det vurderes pt., at sagen uanset udfald vil blive anket til Landsretten og evt. videre til Højesteret. Brdr. Hartmann har endvidere i sagsforløbet nu tilkendegivet, at kraftvarmeanlægget og dampanlægget er nedslidt og vil blive nedlukket senest med udgangen af 2017, hvorefter fabrikken vil overgå til en mere tidssvarende energiforsyning. I projektforslaget er der fra første fase regnet med den nuværende forsyning som reference og med en høj drifts- og vedligeholdelsesomkostning, der løbende vurderedes at kunne dække, at holde det gamle anlæg kørende. Alternativet til den løbende høje drifts- og vedligeholdelsesomkostning ville være, at referencen skulle indeholde en betydelig reinvestering senest i 2017 til et nyt energiproduktionsanlæg. Hvad et sådant anlæg i givet fald skulle være, kan ikke vurderes, hvorfor det er valgt at regne med vedligeholdelse af det eksisterende anlæg som reference. 15

16 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj 2013 Eksisterende forhold er vist i nedenstående tabel Reference Varmeprod. Elprod. Energibehov Virkningsgrad MWh MWh GJ Varme El Egne kedler 3.156,7 0, ,8 96% 0% Indu. grundlast ,8 0, ,3 100% 0% Indu. spidslast ,5 0, ,3 100% 0% Varighedskurve for varmefordeling ved eksisterende forhold er vist på nedenstående figur (bilag 4). Varmeproduktionsfordelingen: 3,4 % Egne kedler, 73,2 % Industri grundlast, 23,4 % Industri spidslast. 16

17 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj 2013 Ændring af varmeproduktionsfordeling er vist nedenfor. Etableres det geotermiske varmeanlæg, med en effekt på 14 MW, er produktionsfordelingen som følgende: Projekt Varmeprod. Elprod. Energibehov Virkningsgrad MWh MWh GJ Varme El Reserve last 0,0 0,0 0,0 96% 0% Mellemlast 9.127,1 0, ,9 100% 0% Spidslast 503,4 0, ,9 100% 0% Geotermi ,5 0, ,3 100% 0% Geotermianlægget har et årligt elforbrug på MWh. Herudover er der drifts og vedligeholdelsesudgifter på kr. årligt. Varighedskurve for varmefordeling med et 14 MW geotermisk varmeanlæg er vist på nedenstående figur. Varmeproduktionsfordelingen: 10,5 % egne kedler og 89,5 % geotermi. Industri spids- og grundlast fra bilag 5.2 er erstattet af varmeproduktion på egne kedler, da Brdr. Hartmann under den supplerende høring har ønsket sig friholdt for at levere supplerende varme efter etablering af geotermianlægget. 17

18 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj 2013 Et geotermianlægget med 7 MW effekt, har et årligt elforbrug på MWh. Alternativ Varmeprod. Elprod. Energibehov Virkningsgrad MWh MWh GJ Varme El Reservelast 146,9 0,0 535,6 96% 0% Mellemlast ,9 0, ,7 100% 0% Spidslast 4.232,6 0, ,1 100% 0% Geotermi ,6 0, ,1 100% 0% Varighedskurve for varmefordeling med geotermisk varmeanlæg er vist på nedenstående figur (bilag 5). Varmeproduktionsfordelingen: 42,2 % egne kedler og 57,8 % geotermi. Industri spids- og grundlast fra Bilag 5 er erstattet af varmeproduktion på egne kedler, da Brdr. Hartmann under den supplerende høring har ønsket sig friholdt for at levere supplerende varme efter etablering af geotermianlægget. Produktionsfordeling på anlæggene i henhold til EnergyPRO beregninger, bilag 4 og 5. Drifts- og vedligeholdelses udgifterne til geotermianlægget er sat til kr. årligt eksklusivt elforbrug på MWh. 18

19 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj Vurdering af projektforslaget 3.0 Selskabsøkonomi Det geotermiske varmeanlæg etableres som udgangspunkt med to sæt borerør med en forventet kapacitet på 14 MW. Anlæggets endelige størrelse vil dog først blive fastlagt på baggrund af prøvepumpning i anlægsfasen. Hvis prøvepumpning viser en reduktion i den forventede effekt er det således muligt kun at etablere et sæt borerør, hvorved anlægget får en ydelse på 7 MW. Anlægsbudgettet for geotermiprojektet er på et tidligt projektstadie kalkuleret til ca. 80 mio. kr. (7 MW anlæg), men i projektforslaget fra maj 2011 er der i samfundsøkonomien taget udgangspunkt i en anlægsinvestering på 100 mio. kr. Siden maj 2011 er projektet blevet yderligere gennemarbejdet, og der er afholdt EU-licitation over boreledelse, leje af borerig og levering af diverse materiel og serviceydelser m.v. til boreprocessen. I den forbindelse er der nu foretaget en nøjere analyse og beregning af boreomkostningerne samt alle tilhørende rådgivningsomkostninger til teknisk og juridisk assistance m.v.. Denne nye analyse baseret på faktuel viden om ydelsernes omfang og pris resulterer i en samlet anlægssum som følger: Anlægsbudget 14 MW Indvindingsanlæg inkl. indretning og drift af byggeplads samt omkostninger til boreforsikring og boreledelse m.v. Overfladeanlæg inkl. grundudgifter og tilslutningsbidrag m.v. Fjernvarmearbejder inkl. Tilslutningsledning Diverse omkostninger herunder forundersøgelsesomkostninger Supplerende forundersøgelser og rådgivning (2013) Diverse uforudsete omkostninger I alt 148,3 mio. kr. 12,4 mio. kr. 5,0 mio. kr. 11,7 mio. kr. 10,0 mio. kr. 10,0 mio. kr. 197,4 mio. kr. Detaljeret anlægsbudget på to sæt boringer og en kapacitet på 14 MW er vist på bilag 6.2. De selskabsøkonomiske beregninger er opdateret ud fra en budgetteret anlægssum på 200 mio. kr., som følge af de øgede rådgivnings- og forundersøgelsesomkostninger, der er påløbet projektet. Anlægsbudget 7 MW Indvindingsanlæg inkl. indretning og drift af byggeplads samt omkostninger til boreforsikring og boreledelse m.v. Overfladeanlæg inkl. grundudgifter og tilslutningsbidrag m.v. Fjernvarmearbejder inkl. Tilslutningsledning Diverse omkostninger herunder forundersøgelsesomkostninger Diverse uforudsete omkostninger I alt 89,5 mio. kr. 10,9 mio. kr. 5,0 mio. kr. 9,9 mio. kr. 10,0 mio. kr. 125,3 mio. kr. 19

20 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj 2013 Detaljeret anlægsbudget på ét sæt boringer og en kapacitet på 7 MW er vist på bilag 6.2. Samfundsøkonomien og den tilhørende selskabsøkonomi beregnes ud fra en anlægsinvestering på 200 mio. kr. for 2 sæt boringer med en kapacitet på 14 MW. Tilsvarende beregnes samfundsøkonomi og tilhørende selskabsøkonomi for 1 sæt boringer med en kapacitet på 7 MW ud fra en anlægsinvestering på 130 mio. kr. i stedet for de tidligere anvendte 100 mio. kr.. Som det fremgår af beregningerne, er projektet meget robust overfor denne ændring i anlægsinvesteringen og risikoen afdækkes med forsikring mod øgede anlægsomkostninger som følge af hændelser under boreprocessen samt mod manglende ydelse. Etableres det geotermiske varmeanlæg, med en effekt på 14 MW, er anlægssummen på kr. På bilag 9 er der foretaget er konsekvensvurdering med en anlægsudgift på kr. Den gennemsnitlige produktionspris over 20 år for geotermisk varme leveret fra Tønder Fjernvarmeselskab er beregnet til 206 kr./mwh. (bilag 9) Udgift til drift og vedligehold udgør kr./år. Ved at flytte grundlasten fra industriel varmeproduktion og overskudsvarme samt egenproduktion til 500 kr./mwh til egenproduceret geotermisk varme af ca MWh årligt, er der en årlig besparelse på 24,2 mio. kr. Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen med supplering af geotermisk varme viser således et årligt driftsresultat på kr. inklusiv amortisering af lån på 11,8 mio. kr./år (bilag 7.2). Køb af MWh industrivarme a' 500 kr./mwh Produktion af MWh geotermisk varme a' 206 kr./mwh (invest. 200 mio.kr.) Årligt besparelse ved varmeprod. pris på 206 kr./mwh (invest. 200 mio.kr.) Som det fremgår af bilag 9 falder varmeproduktionsprisen fra det geotermiske varmeanlæg i løbende priser med inflationen, hvilket betyder at den selskabsøkonomiske fordel vil stige i takt med inflation og stigende energipriser. Etableres det geotermiske varmeanlæg, med en effekt på 7 MW, er anlægssummen på kr. Den gennemsnitlige produktionspris over 20 år for geotermisk varme leveret fra Tønder Fjernvarmeselskab er beregnet til 222 kr./mwh (bilag 8). Udgift til drift og vedligehold udgør kr./år. Den årlige besparelse ved varmeproduktion på et 7 MW geotermisk varmeanlæg er kr./år Køb af MWh industrivarme a' 500 kr./mwh Produktion af MWh geotermisk varme a' 222 kr./mwh (invest. 130 mio.kr.) Årligt besparelse ved varmeprod. pris på 222 kr./mwh (invest. 130 mio.kr.)

21 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj Brugerøkonomi Brugerøkonomisk, vil Tønder Fjernvarmeselskabs årlige besparelse ved varmeproduktion på det geotermiske varmeanlæg frem for køb af industriel varme og overskudsvarme, komme borgerne tilkoblet Tønder Fjernvarmeselskabs ledningsnet til gode. Den selskabsøkonomiske årlige besparelse forventes at blive ca. 24,2 mio. kr. ved et geotermisk varmeanlæg på 14 MW. Fordelt på MWh solgt varme, vil det for et standardhus på 130 m 2 med et varmebehov på 18,1 MWh, betyde er årlig besparelse på ca kr. Etableres der et 7 MW geotermisk varmeanlæg er besparelsen ca Skitse Tønder geotermi 21

22 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj Samfundsøkonomi Udgifterne der ligger til grundlag for den samfundsøkonomiske analyse af geotermianlægget udgør ca kr. i det reviderede projektforslag. I samfundsøkonomien er der således regnet med en samlet udgift på kr. til etablering af det geotermiske anlæg. Forudsætningerne til den samfundsøkonomiske analyse er beskrevet på bilag 18. Som det fremgår af bilagene 10.2, 11.2 og 12.2 viser den samfundsøkonomiske analyse at der er en stor fordel for etablering af et geotermisk anlæg ud fra Energistyrelsens forudsætninger, april 2011, med tabelværdier september Resultatet kan ses på nedenstående skema. Forudsætningsskrivelse april 2011, tabelværdier september 2012 Drift og vedligehold Afgiftsprovenu (20 og investering % modregnes) Emissioner Brændsel Reference Projekt Alle priser er eksklusiv moms 20 % af den anførte afgiftsprovenu modregnes i de samlede omkostninger. I alt Den samfundsøkonomiske analyse er opstillet ved sammenligning af referencen, industriel spids- og grundlastvarmeproduktion fra industrien samt en mindre egenproduktion på naturgaskedler, i forhold til projektet, varmeproduktionen fra geotermisk anlæg som grundlast suppleret med overskudsvarme og varmeproduktion fra industrien. Varmeleverandøren har i Replik Plesner_1997-sep-.pdf oplyst, at der ikke er teknisk sammenhæng mellem elproduktionen på energianlægget og varmeleverancen til Tønder Fjernvarme. Der er regnet derfor med en varmevirkningsgrad på 100 %. I afgiftsprovenuet er regnet med en varmevirkningsgrad på 120 % (V-formel). Fordelingen er vist i nedenstående tabel. Reference Varmeprod. Elprod. Energibehov Driftstimer Virkningsgrad MWh MWh GJ timer/år Varme El Egne kedler 3.156,7 0, ,6 930,0 96% 0% Indu. grundlast ,8 0, , ,0 100% 0% Indu. spidslast ,5 0, , ,0 100% 0% Projekt Varmeprod. Elprod. Energibehov Driftstimer Virkningsgrad MWh MWh GJ timer/år Varme El Egne kedler 9.630,5 0, , ,0 96% 0% Indu. grundlast 0,0 0,0 0,0 0,0 100% 0% Indu. spidslast 0,0 0,0 0,0 0,0 100% 0% Geotermi ,5 0, , ,0 100% 0% Energiproduktionsanlæggene for industri grundlast og spidslast er naturgasfyret turbineanlæg. 22

23 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I henhold til referat af 7. marts 2012 udføres der følsomhedsanalyse på følgende parametre. Varmeprisen: Nuværende varmepris (kun selskabsøkonomi) Anlægsprisen: Anlægspris + 25% Ydelse: +/- 20% Gaspris: Stigning i Energistyrelsens forudsætninger med + 20% Elpris: Stigning i Energistyrelsens forudsætninger med + 20% Afskrivning: Afskrivningsperiode ændres fra 20 til 30 år Endvidere er der udført følsomhedsanalyse med kalkulationsrente på 3 % samt på et 7 MW geotermianlæg med et sæt boringer. Følsomhedsanalyse på samfundsøkonomien. Følsomhedsberegninger 14 MW geotermianlæg Fordel ved projekt (mio. kr.) Fordel % Iht. forudsætningsskrivelsen 14 MW 65,0 15% Anlægspris + 25% 6,6 2% Ydelse -20% 0,2 0% 100% dækning af varmebehov 103,0 24% Gaspris i forudsætninger + 20% 69,6 16% Elpris i forudsætninger + 20% 47,3 11% Afskrivninger over 30 år 96,0 22% Kalkulationsrente 3% 119,5 24% Iht. forudsætningsskrivelsen 7 MW 53,4 12% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figuren viser den samfundsøkonomiske fordel i procent ved projektet med ændrede forudsætninger i forhold til referencen. 23

24 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj 2013 Det tyske geotermiselskab har vurderet, at anlægget i Tønder burde kunne etableres indenfor en budgetramme på 200 mio. kr. Ydelsen er bestemt af formationens porøsitet og permeabilitet og kan først endelig fastlægges efter prøvepumpning. En del af boreforsikringen omfatter ydelsen på anlægget, hvorfor man er forsikret mod en for lav ydelse. Gas- og elpriserne følges normalt ad, hvorfor en stigning i gasprisen normalt følges af en stigning i elprisen. Afskrivning over 30 år og lav kalkulationsrente forbedrer den samfundsøkonomiske analyse. Alternativt er der foretaget en konsekvensberegning ved etablering af et sæt boringer, således det geotermiske varmeanlæg kan yde 7 MW. Anlægsinvesteringen til et geotermisk varmeanlæg på 7 MW udgør kr. Udgift til drift og vedligehold udgør kr./år. Forudsætningsskrivelse april 2011, tabelværdier september 2012 Brændsel Drift og vedligehold Afgiftsprovenu (20 og investering % modregnes) Reference Projekt Emissioner I alt Den samfundsøkonomiske analyse af referencen og et 7 MW geotermianlæg, viser et samfundsøkonomisk overskud på 53,4 mio. kr. til fordel for det 7 MW geotermiske varmeanlæg, svarende til en fordel på 12 %. Følsomhedsanalyse på selskabsøkonomien Følsomhedsberegninger 14 MW geotermianlæg Gennemsnitlig varmeproduktionspris (kr./mwh) 14 MW anlæg rente 3,5% MW anlæg rente 5% 222 Anlægspris + 25% 235 Ydelse -20% 258 Ydelse 100% dækning 184 Gaspris i forudsætninger + 20% - Elpris i forudsætninger + 20% 223 Afskrivninger over 30 år 194 Projekt 7 MW anlæg rente 3,5% 222 Ovenstående tabel viser den gennemsnitlige varmeproduktionspris på geotermianlægget ud fra de givne følsomhedsparametre. Til sammenligning er den nuværende varmekøbspris 500 kr./mwh. 24

25 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering af geotermisk varmeanlæg Rev. 23. maj Konklusion Etablering af et geotermisk varmeanlæg i Tønder er både en selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk gevinst. Under selskabsøkonomi bilag 4-9 er vist i fjernvarmeselskabets produktionsfordeling omkostninger ved tilslutning af et geotermisk varmeanlæg med en ydelse på 14 MW. Med de nuværende tariffer får Tønder Fjernvarmeselskab et positivt dækningsbidrag fra år 1, en forventet besparelse på 24,2 mio. kr. årligt. Besparelsen vil komme forbrugere tilsluttet Tønder Fjernvarmeselskabs ledningsnet til gode. Etableres et mindre geotermianlæg med ét sæt boringer, er det årlige dækningsbidrag på 14,5 mio. kr. En samfundsøkonomisk analyse af de opstillede scenarier, viser at der er en stor samfundsøkonomisk gevinst ved geotermianlægget. Ved etablering af et 14 MW geotermisk varmeanlæg, er der en fordel for geotermien på 62,8 mio. kr. svarende til 15 %. Etableres anlægget med ét sæt indvindinger svarende til en effekt på 7 MW, er den samfundsøkonomiske gevinst på 53,4 mio. kr. svarende til 12 %. Miljømæssigt er fjernvarmeløsningen med etablering af et geotermisk varmeanlæg en god løsning. Størstedelen af emissioner reduceres, herunder CO 2 med ton/år og NO X med kg/år. Den samlede andel af VE udgør ca. 89,5 % ved etablering af et 14 MW geotermisk varmeanlæg. Etableres anlægget, med en effekt på 7 MW, er den samlede andel af VE ca. 58 %. 25

26 Eventuel administration Veksler- og pumpebygning Eventuel kedelbygning Eventuel akkumuleringstank Rampe for udlevering af saltlage Brøndkælder Overdækket gylletank for ren saltlage Bassin

27 Matrikelkort Målforhold 1:2000 Dato 12/ Â Kort & Matrikelstyrelsen Signaturforklaring Bilag 2

28 Fredning og naturbeskyttelse Målforhold 1:5000 Dato 12/ Signaturforklaring Kort & Matrikelstyrelsen Bilag 3

29 Produktionsfordeling uden geotermi Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling uden geotermi energypro Udskrevet/Side :51:18 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Grafisk layout 45 MW 11 kwh/nm3 47 MW MWh Naturgas Egne kedler Opvarmnings behov 10 MW 1 of 8 Bilag 4 Industri grundlast Industri spidslast 10 MW MWh Varmt brugsvand MWh Ledningstab energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage:

30 Produktionsfordeling uden geotermi Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling uden geotermi energypro Udskrevet/Side :50:53 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Varighedskurve for varmebehov 35 Varighedskurve for varmebehov (1. Januar 2010 til 1. Januar 2011) [MW] Time [Timer] Industri grundlast Industri spidslast Egne kedler energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: 2 of 8 Bilag 4

31 Produktionsfordeling uden geotermi Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling uden geotermi energypro Udskrevet/Side :50:21 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Opvarmningsbehov Varmt brugsvand Ledningstab Ialt Max. varmebehov ,0 MWh ,0 MWh ,0 MWh ,0 MWh 33,4 MW Varmeproduktioner: Egne kedler 3.156,7 MWh/år 3,4 % Industri grundlast ,8 MWh/år 73,2 % Industri spidslast ,5 MWh/år 23,4 % Ialt ,0 MWh/år 100,0 % Driftstimer: Ialt Af årlig [h/år] timer Egne kedler 930,0 10,6% Industri grundlast 8.400,0 95,9% Industri spidslast 4.471,0 51,0% Ud af total i periode 8.760,0 Starter: Egne kedler 107 Industri grundlast 13 Industri spidslast 115 Brændsler: Efter brændsel Naturgas Brændselsforbrug ,0 Nm3 Efter produktionsenhed Egne kedler 3.297,0 MWh = ,0 Nm3 Industri grundlast 0,0 MWh = 0,0 Nm3 Industri spidslast 0,0 MWh = 0,0 Nm3 Ialt 3.297,0 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: 3 of 8 Bilag 4

32 Produktionsfordeling uden geotermi Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling uden geotermi energypro Udskrevet/Side :50:42 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Månedlig Beregnet periode: Varmebehov [MWh] Ialt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec , , , , , , , , , , , , ,5 4 of 8 Bilag 4 Energianlæg: Egne kedler Brændselsforb. [Nm3] , , , ,8 116,3 0, , ,1 0,0 123,9 0, , ,8 Brændselsforb. [MWh] 3.297,0 702,9 627,6 258,5 1,3 0,0 21, ,5 0,0 1,4 0,0 23,8 286,7 Varme prod. [MWh] 3.156,7 673,0 600,9 247,5 1,2 0,0 20, ,1 0,0 1,3 0,0 22,8 274,5 Starter Driftstimer Energianlæg: Industri grundlast Varme prod. [MWh] , , , , , , , , , , , , ,7 Starter Driftstimer Energianlæg: Industri spidslast Varme prod. [MWh] , , , , ,3 422,2 0,0 0,0 0,0 0,0 488, , ,4 Starter Driftstimer Brændselsforbrug: Naturgas Brændselsforb. [Nm3] , , , ,8 116,3 0, , ,1 0,0 123,9 0, , ,8 Brændselsforb. [MWh] 3.297,0 702,9 627,6 258,5 1,3 0,0 21, ,5 0,0 1,4 0,0 23,8 286,7 Spids [MW] 13,971 13,971 11,624 10,568 0,477 2,122 2,591 4,352 0,000 0,596 0,000 4,349 10,216 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage:

33 Produktionsfordeling uden geotermi Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling uden geotermi energypro Udskrevet/Side :51:08 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Planperiode: Anvender danske helligdage 2.1 Vejrdata Dansk udendørs temperatur Symbol:T [ C] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,6-9,0 3,2 Februar, ,1-7,0 4,9 Marts, ,6-4,1 5,9 April, ,6 2,7 11,6 Maj, ,6 7,5 16,5 Juni, ,6 12,6 19,0 Juli, ,4 13,0 21,1 August, ,6 13,3 22,2 September, ,7 11,3 16,2 Oktober, ,1 4,6 14,6 November, ,0-0,8 9,2 December, ,6-6,3 5,8 Hele perioden 8,1-9,0 22,2 2.2 Indeks Ingen INDEKS defineret 3 Brændsler Naturgas 11,0000 kwh/nm3 4 Behov 4.2 Varmebehov Behov Opvarmningsbehov: Varmt brugsvand: Ledningstab: Symbol: HD1 Symbol: HD3 Symbol: HD2 Behov mængde Udvikling Opvarmningsbehov: MWh Udvikler sig ikke over årene Varmt brugsvand: MWh Udvikler sig ikke over årene Ledningstab: MWh Udvikler sig ikke over årene Total MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: 5 of 8 Bilag 4

34 Produktionsfordeling uden geotermi Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling uden geotermi energypro Udskrevet/Side :51:08 / 2 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik Behov Max behov Min behov Opvarmningsbehov [MW] 29,2 0,0 Varmt brugsvand [MW] 2,3 0,9 Ledningstab [MW] 1,8 1,8 Varmebehov, Detaljer Opvarmningsbehov: Vejrafhængig andel af behovet: 100,00 % Reference temperatur: 17,0 [ C] Formel for døgnforholdstal Max(17,0-T;0) Sæson for vejrafhængigt forbrug: til Døgncyklus Tid Forhold 05:00 135,00 09:00 110,00 12:00 80,00 17:00 90,00 22:00 75,00 Varmt brugsvand: Døgncyklus Tid Forhold 00:00 40,00 05:00 80,00 06:00 100,00 08:00 110,00 18:00 100,00 20:00 80,00 22:00 60,00 Månedsværdier MWh Januar 1.358,90 Februar 1.227,40 Marts 1.358,90 April 1.315,07 Maj 1.358,90 Juni 1.315,07 Juli 1.358,90 August 1.358,90 September 1.315,07 Oktober 1.358,90 November 1.315,07 December 1.358,90 Ledningstab: Månedsværdier MWh Januar 1.358,90 Februar 1.227,40 Marts 1.358,90 April 1.315,07 Maj 1.358,90 Juni 1.315,07 Juli 1.358,90 August 1.358,90 September 1.315,07 Oktober 1.358,90 November 1.315,07 December 1.358,90 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: 6 of 8 Bilag 4

35 Produktionsfordeling uden geotermi Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling uden geotermi energypro Udskrevet/Side :51:08 / 3 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 5 Energianlæg Egne kedler Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 47,0 45,0 95,7 Industri grundlast Brændselstype: (ingen brændsel) Minimum køretid: 0 timer Varme [MW] 1 10,0 Årlige udetider: :00 til :00 Industri spidslast Brændselstype: (ingen brændsel) Minimum køretid: 0 timer Varme [MW] 1 10,0 Årlige udetider: :00 til :00 5 Lagre 6 El-marked Planperioden er ikke inddelt i tarifperioder 7 Driftsstrategi Driftsstrategi er brugerdefineret Tarif perioder Egne kedler 4 Industri grundlast 2 Industri spidslast 3 Dellast tilladt Egne kedler Industri grundlast Industri spidslast Ja Ja Ja energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: 7 of 8 Bilag 4

36 Produktionsfordeling uden geotermi Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling uden geotermi energypro Udskrevet/Side :51:08 / 4 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik Driftsstrategi Egne kedler Industri grundlast Industri spidslast Beregnet Beregnet Beregnet energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: 8 of 8 Bilag 4

37 Produktionsfordeling Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling med geotermi energypro Udskrevet/Side :53:43 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Grafisk layout 45 MW 11 kwh/nm3 47 MW MWh Naturgas Egne kedler Opvarmnings behov 10 MW 1 of 8 Bilag 5 Industri grundlast Industri spidslast Geotermi 10 MW 7 MW MWh Varmt brugsvand MWh Ledningstab energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage:

38 Produktionsfordeling Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling med geotermi energypro Udskrevet/Side :53:14 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Varighedskurve for varmebehov 35 Varighedskurve for varmebehov (1. Januar 2010 til 1. Januar 2011) [MW] Time [Timer] Geotermi Industri grundlast Industri spidslast Egne kedler energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: 2 of 8 Bilag 5

39 Produktionsfordeling Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling med geotermi energypro Udskrevet/Side :52:48 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Opvarmningsbehov Varmt brugsvand Ledningstab Ialt Max. varmebehov ,0 MWh ,0 MWh ,0 MWh ,0 MWh 33,4 MW Varmeproduktioner: Egne kedler 146,9 MWh/år 0,2 % Industri grundlast ,9 MWh/år 37,4 % Industri spidslast 4.232,6 MWh/år 4,6 % Geotermi ,6 MWh/år 57,8 % Ialt ,0 MWh/år 100,0 % Driftstimer: Ialt Af årlig [h/år] timer Egne kedler 73,0 0,8% Industri grundlast 5.803,0 66,2% Industri spidslast 1.220,0 13,9% Geotermi 8.760,0 100,0% Ud af total i periode 8.760,0 Starter: Egne kedler 20 Industri grundlast 69 Industri spidslast 165 Geotermi 12 Brændsler: Efter brændsel Naturgas Brændselsforbrug ,5 Nm3 Efter produktionsenhed Egne kedler 153,4 MWh = ,5 Nm3 Industri grundlast 0,0 MWh = 0,0 Nm3 Industri spidslast 0,0 MWh = 0,0 Nm3 Geotermi 0,0 MWh = 0,0 Nm3 Ialt 153,4 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: 3 of 8 Bilag 5

40 Produktionsfordeling Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling med geotermi energypro Udskrevet/Side :53:04 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Månedlig Beregnet periode: Varmebehov [MWh] Ialt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec , , , , , , , , , , , , ,5 4 of 8 Bilag 5 Energianlæg: Egne kedler Brændselsforb. [Nm3] , , , ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 Brændselsforb. [MWh] 153,4 65,1 57,8 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 Varme prod. [MWh] 146,9 62,4 55,4 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 Starter Driftstimer Energianlæg: Industri grundlast Varme prod. [MWh] , , , , , ,9 121,9 0,0 0,0 198, , , ,0 Starter Driftstimer Energianlæg: Industri spidslast Varme prod. [MWh] 4.232, , ,3 681,2 92,2 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 128,4 662,1 Starter Driftstimer Energianlæg: Geotermi Varme prod. [MWh] , , , , , , , , , , , , ,0 Starter Driftstimer Brændselsforbrug: Naturgas Brændselsforb. [Nm3] , , , ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 Brændselsforb. [MWh] 153,4 65,1 57,8 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 Spids [MW] 6,660 6,660 4,313 3,257 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,905 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage:

41 Produktionsfordeling Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling med geotermi energypro Udskrevet/Side :53:34 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Planperiode: Anvender danske helligdage 2.1 Vejrdata Dansk udendørs temperatur Symbol:T [ C] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,6-9,0 3,2 Februar, ,1-7,0 4,9 Marts, ,6-4,1 5,9 April, ,6 2,7 11,6 Maj, ,6 7,5 16,5 Juni, ,6 12,6 19,0 Juli, ,4 13,0 21,1 August, ,6 13,3 22,2 September, ,7 11,3 16,2 Oktober, ,1 4,6 14,6 November, ,0-0,8 9,2 December, ,6-6,3 5,8 Hele perioden 8,1-9,0 22,2 2.2 Indeks Ingen INDEKS defineret 3 Brændsler Naturgas 11,0000 kwh/nm3 4 Behov 4.2 Varmebehov Behov Opvarmningsbehov: Varmt brugsvand: Ledningstab: Symbol: HD1 Symbol: HD3 Symbol: HD2 Behov mængde Udvikling Opvarmningsbehov: MWh Udvikler sig ikke over årene Varmt brugsvand: MWh Udvikler sig ikke over årene Ledningstab: MWh Udvikler sig ikke over årene Total MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: 5 of 8 Bilag 5

42 Produktionsfordeling Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling med geotermi energypro Udskrevet/Side :53:34 / 2 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik Behov Max behov Min behov Opvarmningsbehov [MW] 29,2 0,0 Varmt brugsvand [MW] 2,3 0,9 Ledningstab [MW] 1,8 1,8 Varmebehov, Detaljer Opvarmningsbehov: Vejrafhængig andel af behovet: 100,00 % Reference temperatur: 17,0 [ C] Formel for døgnforholdstal Max(17,0-T;0) Sæson for vejrafhængigt forbrug: til Døgncyklus Tid Forhold 05:00 135,00 09:00 110,00 12:00 80,00 17:00 90,00 22:00 75,00 Varmt brugsvand: Døgncyklus Tid Forhold 00:00 40,00 05:00 80,00 06:00 100,00 08:00 110,00 18:00 100,00 20:00 80,00 22:00 60,00 Månedsværdier MWh Januar 1.358,90 Februar 1.227,40 Marts 1.358,90 April 1.315,07 Maj 1.358,90 Juni 1.315,07 Juli 1.358,90 August 1.358,90 September 1.315,07 Oktober 1.358,90 November 1.315,07 December 1.358,90 Ledningstab: Månedsværdier MWh Januar 1.358,90 Februar 1.227,40 Marts 1.358,90 April 1.315,07 Maj 1.358,90 Juni 1.315,07 Juli 1.358,90 August 1.358,90 September 1.315,07 Oktober 1.358,90 November 1.315,07 December 1.358,90 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: 6 of 8 Bilag 5

43 Produktionsfordeling Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling med geotermi energypro Udskrevet/Side :53:34 / 3 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 5 Energianlæg Egne kedler Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 47,0 45,0 95,7 Industri grundlast Brændselstype: (ingen brændsel) Minimum køretid: 0 timer Varme [MW] 1 10,0 Årlige udetider: :00 til :00 Industri spidslast Brændselstype: (ingen brændsel) Minimum køretid: 0 timer Varme [MW] 1 10,0 Årlige udetider: :00 til :00 Geotermi Brændselstype: (ingen brændsel) Minimum køretid: 0 timer Varme [MW] 1 7,0 5 Lagre 6 El-marked Planperioden er ikke inddelt i tarifperioder 7 Driftsstrategi Driftsstrategi er brugerdefineret Tarif perioder energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: 7 of 8 Bilag 5

44 Produktionsfordeling Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling med geotermi energypro Udskrevet/Side :53:34 / 4 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik Egne kedler 4 Industri grundlast 2 Industri spidslast 3 Geotermi 1 Dellast tilladt Egne kedler Industri grundlast Industri spidslast Geotermi Ja Ja Ja Ja Driftsstrategi Egne kedler Industri grundlast Industri spidslast Geotermi Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: 8 of 8 Bilag 5

45 Produktionsfordeling 14 MW Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling med geotermi 14 MW energypro Udskrevet/Side :55:49 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Grafisk layout 11 kwh/nm3 47 MW 45 MW MWh Naturgas Egne kedler Opvarmnings behov 10 MW MWh Industri grundlast Varmt brugsvand 10 MW MWh Industri spidslast Ledningstab 14 MW Geotermi energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 5.2

46 Produktionsfordeling 14 MW Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling med geotermi 14 MW energypro Udskrevet/Side :55:22 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Varighedskurve for varmebehov 35 Varighedskurve for varmebehov (1. Januar 2010 til 1. Januar 2011) [MW] Time [Timer] Geotermi Industri grundlast Industri spidslast Egne kedler energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 5.2

47 Produktionsfordeling 14 MW Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling med geotermi 14 MW energypro Udskrevet/Side :54:50 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Opvarmningsbehov Varmt brugsvand Ledningstab ,0 MWh Ialt ,0 MWh Max. varmebehov ,0 MWh ,0 MWh 33,4 MW Varmeproduktioner: Egne kedler 0,0 MWh/år 0,0 % Industri grundlast 9.127,1 MWh/år 9,9 % Industri spidslast 503,4 MWh/år 0,5 % Geotermi ,5 MWh/år 89,5 % Ialt ,0 MWh/år 100,0 % Driftstimer: Ialt Af årlig [h/år] timer Egne kedler 0,0 0,0% Industri grundlast 2.360,0 26,9% Industri spidslast 171,0 2,0% Geotermi 8.760,0 100,0% Ud af total i periode 8.760,0 Starter: Egne kedler 0 Industri grundlast 182 Industri spidslast 37 Geotermi 12 Brændsler: Efter brændsel Naturgas Brændselsforbrug 0,0 Nm3 Efter produktionsenhed Egne kedler 0,0 MWh = 0,0 Nm3 Industri grundlast 0,0 MWh = 0,0 Nm3 Industri spidslast 0,0 MWh = 0,0 Nm3 Geotermi 0,0 MWh = 0,0 Nm3 Ialt 0,0 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 5.2

48 Produktionsfordeling 14 MW Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling med geotermi 14 MW energypro Udskrevet/Side :55:00 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Energiomsætning, Månedlig Beregnet periode: Varmebehov [MWh] Ialt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec , , , , , , , , , , , , ,5 Energianlæg: Egne kedler Energianlæg: Industri grundlast Varme prod. [MWh] 9.127, , , ,8 420,8 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 45,6 504, ,2 Starter Driftstimer Energianlæg: Industri spidslast Varme prod. [MWh] 503,4 190,0 176,2 59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 77,1 Starter Driftstimer Energianlæg: Geotermi Varme prod. [MWh] , , , , , , , , , , , , ,2 Starter Driftstimer Brændselsforbrug: Naturgas Brændselsforb. [Nm3] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselsforb. [MWh] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Spids [MW] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 5.2

49 Produktionsfordeling 14 MW Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling med geotermi 14 MW energypro Udskrevet/Side :55:39 / 1 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Planperiode: Anvender danske helligdage 2.1 Vejrdata Dansk udendørs temperatur Symbol:T [ C] Gennemsnit Minimum Maksimum Januar, ,6-9,0 3,2 Februar, ,1-7,0 4,9 Marts, ,6-4,1 5,9 April, ,6 2,7 11,6 Maj, ,6 7,5 16,5 Juni, ,6 12,6 19,0 Juli, ,4 13,0 21,1 August, ,6 13,3 22,2 September, ,7 11,3 16,2 Oktober, ,1 4,6 14,6 November, ,0-0,8 9,2 December, ,6-6,3 5,8 Hele perioden 8,1-9,0 22,2 2.2 Indeks Ingen INDEKS defineret 3 Brændsler Naturgas 11,0000 kwh/nm3 4 Behov 4.2 Varmebehov Behov Opvarmningsbehov: Varmt brugsvand: Ledningstab: Symbol: HD1 Symbol: HD3 Symbol: HD2 Behov mængde Udvikling Opvarmningsbehov: MWh Udvikler sig ikke over årene Varmt brugsvand: MWh Udvikler sig ikke over årene Ledningstab: MWh Udvikler sig ikke over årene Total MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 5.2

50 Produktionsfordeling 14 MW Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling med geotermi 14 MW energypro Udskrevet/Side :55:39 / 2 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik Behov Max behov Min behov Opvarmningsbehov [MW] 29,2 0,0 Varmt brugsvand [MW] 2,3 0,9 Ledningstab [MW] 1,8 1,8 Varmebehov, Detaljer Opvarmningsbehov: Vejrafhængig andel af behovet: 100,00 % Reference temperatur: 17,0 [ C] Formel for døgnforholdstal Max(17,0-T;0) Sæson for vejrafhængigt forbrug: til Døgncyklus Tid Forhold 05:00 135,00 09:00 110,00 12:00 80,00 17:00 90,00 22:00 75,00 Varmt brugsvand: Døgncyklus Tid Forhold 00:00 40,00 05:00 80,00 06:00 100,00 08:00 110,00 18:00 100,00 20:00 80,00 22:00 60,00 Månedsværdier MWh Januar 1.358,90 Februar 1.227,40 Marts 1.358,90 April 1.315,07 Maj 1.358,90 Juni 1.315,07 Juli 1.358,90 August 1.358,90 September 1.315,07 Oktober 1.358,90 November 1.315,07 December 1.358,90 Ledningstab: Månedsværdier MWh Januar 1.358,90 Februar 1.227,40 Marts 1.358,90 April 1.315,07 Maj 1.358,90 Juni 1.315,07 Juli 1.358,90 August 1.358,90 September 1.315,07 Oktober 1.358,90 November 1.315,07 December 1.358,90 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 5.2

51 Produktionsfordeling 14 MW Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling med geotermi 14 MW energypro Udskrevet/Side :55:39 / 3 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik 5 Energianlæg Egne kedler Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 47,0 45,0 95,7 Industri grundlast Brændselstype: (ingen brændsel) Minimum køretid: 0 timer Varme [MW] 1 10,0 Årlige udetider: :00 til :00 Industri spidslast Brændselstype: (ingen brændsel) Minimum køretid: 0 timer Varme [MW] 1 10,0 Årlige udetider: :00 til :00 Geotermi Brændselstype: (ingen brændsel) Minimum køretid: 0 timer Varme [MW] 1 14,0 5 Lagre 6 El-marked Planperioden er ikke inddelt i tarifperioder 7 Driftsstrategi Driftsstrategi er brugerdefineret Tarif perioder energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 5.2

52 Produktionsfordeling 14 MW Tønder Fjernvarmeselskab Produktionsfordeling med geotermi 14 MW energypro Udskrevet/Side :55:39 / 4 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Forudsætningskatalog, Teknik Egne kedler 4 Industri grundlast 2 Industri spidslast 3 Geotermi 1 Dellast tilladt Egne kedler Industri grundlast Industri spidslast Geotermi Ja Ja Ja Ja Driftsstrategi Egne kedler Industri grundlast Industri spidslast Geotermi Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Homepage: Bilag 5.2

53 WELL SUMMARY - Tønder GT-01 WELL SCHEMATIC TIME ESTIMATE WELL NAME Tønder GT-01 WELL AREA Denmark WELL TYPE Vertical well MOBILIZATION WELL DEPTH 2125 m MD BRT Rig up 3 K Wellhead Sysytem DRILLING Depth 23" HOLE SECTION to 253 METERS 253 4,06 Hole Size/Depth Casing Size/Depth 18-5/8" CONDUCTOR/CEMENTING 253 3,11 DRILL 17-1/2" HOLE TO 1100 M ,09 23" Hole 18 5/8 " Conductor /8" CASING/ CEMENTING , m TVD 253 m TVD 1 DRILL 12-1/4" HOLE TO 1975M , m MD 253 m MD 9-5/8" LINER / CEMENTING ,11 DRILL 8-1/2" HOLE TO TD AT 2125 M ,42 1 OH LOGGING ,74 17½" Hole 13 3/8" Casing 1100 m TVD 1100 m TVD 1100 m MD 1100 m MD Total Mob Days 12 1/4" Hole 9 5/8" Casing 1975 m TVD 1970 m TVD 1975 m MD 1970 m MD Total Drilling COMPLETION COMPLETION OPERATIONS WITH DRILLING RIG ,22 2,90 Total Completion 2,90 DEMOB Rig down Total Demob 8½" Hole 2125 m TVD 2125 m MD 7" Screen WELL TOTAL: 2120 m TVD 2120 m MD MOBILIZATION DRILLING COMPLETION DEMOB WELL TOTAL 37,22 2,90 40,1 days Depth (mmd) Rig Up Drill 23" Hole to 295m ST 20 TIME vs DEPTH CURVE Run & Cement 18 5/8" Conductor to 295m. Drill 17½" Hole to 1100 m Run & Cement 13 3/8" Casing to 1100 m Drill 12 1/4" Hole to +/- 1975m Drill 8½" Hole to 2125 m Run & Cement 9 5/8" Liner to 1970 m Production Test, Suspend and Complete Well 3000 Days 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 Well Charges - Time Sensitive WELL COST ESTIMATE 23" Hole 17 1/2" Hole 12 1/4" and 8 1/2" Hole - Drilling rig Drilling Fluid Engineering Solids Control Cement Mud logging MWD Service Directional Service Drilling Equipment Rental Other Equipment Rental Wellhead Tubular handling Conductor Casing Disposal cost ROV / Diver Supply Base Support vessel Aviation Other transport Communication Safety and oil spill Wireline Formation Logging Coring Services Slickline Other wireline services Other Contract Services Preparation Personnel Operating Personnel Reporting Personnel SUB TOTAL: Well Charges - Non-Time Sensitive Wellsite Mobilisation / Demobilization Travel Insurance Reports & Analysis Inspections/Refurbishments Freight and Customs Fees SUB TOTAL: Consumables Wellhead Casing, Tubing and Accessories Drilling Fluid Chemicals Cement and Additives Fuel Drilling Bits Completion Perforating Liner Hanger Other purchase SUB TOTAL: TOTAL: TOTAL Dkk Bilag 6

54 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Opdateret den 22. maj 2013 Et sæt boringer excl. moms To sæt boringer excl. moms Anlægsbudget for geotermisk varmeanlæg 6-8 MW MW Indvindingsanlæg Indvindingsboring Afsat til horisontal boring Reinjektionsboring Afsat til horisontal boring Boreledelse Indretning og afrigning af boreplads Mobilisering og demobilisering af borerig Reservoir og mudderbassin m Pumpeleverance incl. kabel og transformer Reinjektionspumpe Prøvepumpningsomkostninger Boreforsikringer Grundudgifter og overfladeanlæg Arealkøb Byggestrøm og Eltilslutning - 2,0 MW Vandstikledning Kloakbidrag Rør- og elarbejde samt isolering m.v Pumpe- og vekslerbygning m Varmeveksler - Titanium PN Fjernvarmepumper og ventiler m.v Posefiltre på indvinding + patronfiltre på reinjektion Fjernvarme arbejder Hovedledning til eksisterende fjernvarmenet meter Tilslutningsarrangement og fællesstyring Omkostninger Forundersøgelsesomkostninger og gebyrer samt køb af data fra GEUS Myndigheds projektmateriale Supplerende GEUS vurderinger Prøveudtaging fra Tønder-5 og saltanalyse Projekthonorarer og byggeledelse Advokat salærer til udbud og kontrakter m.v Diverse udlæg og gebyrer Geotekniske undersøgelser af grunden Landinspektør, rettighedserhvervelser og lignende Omkostninger Supplerende forundersøgelserr og rådgivning (2013) Diverse uforudset og reserver Anlægsbudget Bilag 6.2 Rev. 22. maj 2013

55 AMORTISERING AF OBLIGATIONSLÅN Nom. beløb: ,00 kr serie 2,50 % opsat Annuitetslån, der afdrages over 100 terminer. Bidragssats 0,08% Nettobeløb: Provenu: Nutidsværdi: ,00 kr. ved kurs 95, ,60 kr ,60 kr. ved diskonteringsfaktor 3,00% Effektiv rente før skat: 3,00% p.a. Effektiv rente efter 0,00% skat: 3,00% p.a Afvikling pr. Adm. bidrag Afdrag Rente Ydelse inkl. bidrag Restgæld 16-Maj-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 0,00 0, , , , ,10 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , kl Side 1 af 3

56 AMORTISERING AF OBLIGATIONSLÅN Afvikling pr. Adm. bidrag Afdrag Rente Ydelse inkl. bidrag Restgæld Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dec-23 Mar-24 Jun-24 Sep-24 Dec-24 Mar-25 Jun-25 Sep-25 Dec-25 Mar-26 Jun-26 Sep-26 Dec-26 Mar-27 Jun-27 Sep-27 Dec-27 Mar-28 Jun-28 Sep-28 Dec-28 Mar-29 Jun-29 Sep-29 Dec-29 Mar-30 Jun-30 Sep-30 Dec-30 Mar-31 Jun-31 Sep-31 Dec-31 Mar-32 Jun-32 Sep-32 Dec-32 Mar-33 Jun-33 Sep-33 Dec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , kl Side 2 af 3

57 AMORTISERING AF OBLIGATIONSLÅN Afvikling pr. Adm. bidrag Afdrag Rente Ydelse inkl. bidrag Restgæld Mar-34 Jun-34 Sep-34 Dec-34 Mar-35 Jun-35 Sep-35 Dec-35 Mar-36 Jun-36 Sep-36 Dec-36 Mar-37 Jun-37 Sep-37 Dec-37 Mar-38 Jun , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 730, , , , ,63 365, , , ,96 0,00 NB! KommuneKredits regnemodeller er tænkt anvendt til budgettering af lån og kan derfor ikke opfattes som lånetilbud. Beregningerne er baseret på dagens anslåede obligationskurser. KommuneKredit tager forbehold for fejl og mangler i beregningerne kl Side 3 af 3

58 AMORTISERING AF OBLIGATIONSLÅN Nom. beløb: ,00 kr serie 2,50 % opsat Annuitetslån, der afdrages over 100 terminer. Bidragssats 0,08% Nettobeløb: Provenu: Nutidsværdi: ,00 kr. ved kurs 95, ,40 kr ,40 kr. ved diskonteringsfaktor 3,00% Effektiv rente før skat: 3,00% p.a. Effektiv rente efter 0,00% skat: 3,00% p.a Afvikling pr. Adm. bidrag Afdrag Rente Ydelse inkl. bidrag Restgæld 16-Maj-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 0,00 0, , , , ,40 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , kl Side 1 af 3

59 AMORTISERING AF OBLIGATIONSLÅN Afvikling pr. Adm. bidrag Afdrag Rente Ydelse inkl. bidrag Restgæld Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dec-23 Mar-24 Jun-24 Sep-24 Dec-24 Mar-25 Jun-25 Sep-25 Dec-25 Mar-26 Jun-26 Sep-26 Dec-26 Mar-27 Jun-27 Sep-27 Dec-27 Mar-28 Jun-28 Sep-28 Dec-28 Mar-29 Jun-29 Sep-29 Dec-29 Mar-30 Jun-30 Sep-30 Dec-30 Mar-31 Jun-31 Sep-31 Dec-31 Mar-32 Jun-32 Sep-32 Dec-32 Mar-33 Jun-33 Sep-33 Dec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , kl Side 2 af 3

60 AMORTISERING AF OBLIGATIONSLÅN Afvikling pr. Adm. bidrag Afdrag Rente Ydelse inkl. bidrag Restgæld Mar-34 Jun-34 Sep-34 Dec-34 Mar-35 Jun-35 Sep-35 Dec-35 Mar-36 Jun-36 Sep-36 Dec-36 Mar-37 Jun-37 Sep-37 Dec-37 Mar-38 Jun , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 562, , , ,05 0,00 NB! KommuneKredits regnemodeller er tænkt anvendt til budgettering af lån og kan derfor ikke opfattes som lånetilbud. Beregningerne er baseret på dagens anslåede obligationskurser. KommuneKredit tager forbehold for fejl og mangler i beregningerne kl Side 3 af 3

61 Tønder Fjernvarmeselskab 7 MW geotermianlæg uden varmepumpe Projektforslag for geotermianlæg Samlet Finansiering Garantiprovision 1% stiftelse Afskrivningsperiode 25 år Garantiprovision 0,5% løbende Ydelse på annuitetslån Rente 3,5 % Renteindtægt fra forhåndslån Rente 3,5 % p.a Reparation og vedligeholdelse kr Elforbrug MWh Driftsudgifter ialt Varmeproduktion MWh Varmetab i transmissionsledning MWh Varmeudbytte fra geotermianlæg Mwh Varmepris i løbende priser Kr./MWh Indekseringsfaktor på 2,0 % pr. år 1,0000 0,9800 0,9604 0,9412 0,9224 0,9039 0,8858 0,8681 0,8508 0,8337 0,8171 0,8007 0,7847 0,7690 0,7536 0,7386 0,7238 0,7093 0,6951 0,6812 0,6676 Varmepris i 2013 priser Kr./MWh Varmeprisberegning Bilag 8 Rev. 22. maj 2013

62 Tønder Fjernvarmeselskab 14 MW geotermianlæg uden varmepumpe Projektforslag for geotermianlæg Investeringsfordeling Samlet Finansiering Garantiprovision 1% stiftelse Afskrivningsperiode 25 år Garantiprovision 0,5% løbende Ydelse på annuitetslån 3% Rente 3,5 % Renteindtægt fra forhåndslån Rente 5 % p.a Reparation og vedligeholdelse kr Elforbrug MWh Driftsudgifter ialt Varmeproduktion MWh Varmetab i transmissionsledning MWh Varmeudbytte fra geotermianlæg Mwh Varmepris i løbende priser Kr./MWh Indekseringsfaktor på 2,0 % pr. år 1,0000 0,9800 0,9604 0,9412 0,9224 0,9039 0,8858 0,8681 0,8508 0,8337 0,8171 0,8007 0,7847 0,7690 0,7536 0,7386 0,7238 0,7093 0,6951 0,6812 0,6676 Varmepris i 2013 priser Kr./MWh Gennemsnitlig varmepris Kr./MWh 206 Varmeprisberegning Bilag 9 Rev. 22. maj 2013

63 Tønder Fjernvarmeselskab Projektforslag for geotermisk anlæg Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgifter Beregningsforudsætninger Reference Varmeprod. Elprod. Energibehov Driftstimer Virkningsgrad Produktion ab anlæg MWh ,0 MWh MWh GJ timer/år Varme El Antal GJ Egne kedler 3.156,7 0, ,6 930,0 96% 0% Rente 5,0% Indu. grundlast ,8 0, , ,0 100% 0% Nettoafgiftsfaktor 1,17 Indu. spidslast ,5 0, , ,0 100% 0% Elforbrug geotermi (MWh) Projekt Varmeprod. Elprod. Energibehov Driftstimer Virkningsgrad MWh MWh GJ timer/år Varme El Egne kedler ,4 0, , ,0 96% 0% Indu. grundlast 0,0 0,0 0,0 0,0 100% 0% Indu. spidslast 0,0 0,0 0,0 0,0 100% 0% Geotermi ,6 0, , ,0 100% 0% Brændselspris pr. GJ udfra Energistyrelsens forudsætninger, september 2012 Året Naturgas an værk (kr./gj) 63,2 63,3 62,9 63,2 63,5 63,8 64,7 65,6 66,4 67,2 68,0 68,8 69,6 70,3 70,9 71,6 72,3 73,0 73,4 73,9 Geotermi (kr./gj) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 El Nord Pool uvægtet (kr./mwh) 360,0 366,9 345,8 333,0 350,7 340,3 356,5 366,4 323,2 344,3 364,2 304,4 324,0 351,0 365,9 384,1 403,3 414,6 429,5 466,7 El an virksomhed (kr./mwh) 551,7 564,1 543,3 526,7 547,8 535,1 554,8 566,8 521,0 547,4 572,8 498,6 524,3 559,5 578,4 600,0 627,4 641,5 660,9 708,1 Inflation 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 Brændselspris pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) Året Reference kr.) Projekt (kr.) Investerings- og driftsudgift Reference Projekt Investeringspris Drift og vedligehold (kr./gj) Drift og vedligehold industriel varme 60 kr./mwh procuceret varme Drift og vedligehold (kr./gj) 3 3 Drift og vedligehold naturgas kedel 10 kr./mwh procuceret varme Drift og vedligehold (kr./år) Drift og vedligehold geotermi kr./år fra år 2013 eksklusiv elforbrug Elforbrug til geotermi (MWh) Ved beregning af el til pumper er anvendt "El an virksomhed (kr./mwh)" Investerings- og driftsudgift pr. år Året Reference (kr.) Projekt (kr.) Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter over 20 år Investering og Brændsel driftsudgifter Reference (kr.) Projekt (kr.) I alt Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011, med tabelværdier september Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgifter Bilag 10 rev. 22. maj 2013

64 Tønder Fjernvarmeselskab Projektforslag for geotermisk anlæg Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgifter Beregningsforudsætninger Reference Varmeprod. Elprod. Energibehov Driftstimer Virkningsgrad Produktion ab anlæg MWh ,0 MWh MWh GJ timer/år Varme El Antal GJ Egne kedler 3.156,7 0, ,6 930,0 96% 0% Rente 5,0% Indu. grundlast ,8 0, , ,0 100% 0% Nettoafgiftsfaktor 1,17 Indu. spidslast ,5 0, , ,0 100% 0% Elforbrug geotermi (MWh) Projekt Varmeprod. Elprod. Energibehov Driftstimer Virkningsgrad MWh MWh GJ timer/år Varme El Egne kedler 9.630,5 0, , ,0 96% 0% Indu. grundlast 0,0 0,0 0,0 0,0 100% 0% Indu. spidslast 0,0 0,0 0,0 0,0 100% 0% Geotermi ,5 0, , ,0 100% 0% Brændselspris pr. GJ udfra Energistyrelsens forudsætninger, september 2012 Året Naturgas an værk (kr./gj) 63,2 63,3 62,9 63,2 63,5 63,8 64,7 65,6 66,4 67,2 68,0 68,8 69,6 70,3 70,9 71,6 72,3 73,0 73,4 73,9 Geotermi (kr./gj) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 El Nord Pool uvægtet (kr./mwh) 360,0 366,9 345,8 333,0 350,7 340,3 356,5 366,4 323,2 344,3 364,2 304,4 324,0 351,0 365,9 384,1 403,3 414,6 429,5 466,7 El an virksomhed (kr./mwh) 551,7 564,1 543,3 526,7 547,8 535,1 554,8 566,8 521,0 547,4 572,8 498,6 524,3 559,5 578,4 600,0 627,4 641,5 660,9 708,1 Inflation 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 Brændselspris pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) Året Reference kr.) Projekt (kr.) Investerings- og driftsudgift Reference Projekt Investeringspris Drift og vedligehold (kr./gj) Drift og vedligehold industriel spids- og grundlast 60 kr./mwh procuceret el Drift og vedligehold (kr./gj) 3 3 Drift og vedligehold naturgas kedel 10 kr./mwh procuceret varme Drift og vedligehold (kr./år) Drift og vedligehold geotermi kr./år fra år 2013 eksklusiv elforbrug Elforbrug til geotermi (MWh) Ved beregning af el til pumper er anvendt "El an virksomhed (kr./mwh)" Investerings- og driftsudgift pr. år Året Reference (kr.) Projekt (kr.) Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter over 20 år Investering og Brændsel driftsudgifter Reference (kr.) Projekt (kr.) I alt Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011, med tabelværdier september Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgifter Bilag 10.2 rev. 22. maj 2013

65 Tønder Fjernvarmeselskab Projektforslag for geotermisk anlæg Afgiftsprovenu Beregningsforudsætninger Reference Varmeprod. Elprod. (Energibehov) Driftstimer Virkningsgrad Produktion ab anlæg MWh ,0 MWh MWh GJ timer/år Varme El Antal GJ Egne kedler 3.156,7 0, ,6 930,0 96% 0% Rente 5,0% Indu. grundlast ,8 0, , ,0 120% 0% Elforbrug geotermi (MWh) Indu. spidslast ,5 0, , ,0 120% 0% Naturgas MJ/Normal m 3 39,6 Projekt Varmeprod. Elprod. (Energibehov) Driftstimer Virkningsgrad MWh MWh GJ timer/år Varme El Egne kedler ,4 0, , ,0 96% 0% Indu. grundlast 0,0 0,0 0,0 0,0 120% 0% Indu. spidslast 0,0 0,0 0,0 0,0 120% 0% Geotermi ,6 0, , ,0 100% 0% Beregning afgifter, naturgas - motor Naturgas Energiafgift 279,5 284,5 289,6 øre/n m 3 CO ,7 38,4 øre/n m 3 NO X 14,1 14,4 14,6 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 83,48 85,00 86,52 kr./gj Beregning afgifter, naturgaskedel Naturgaskedel Energiafgift 279,5 284,5 289,6 øre/n m 3 CO ,7 38,4 øre/n m 3 NO X 4,0 4,1 4,2 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 80,93 82,40 83,89 kr./gj Beregning afgifter, elektricitet over kwh Elafgift Energiafgift 34,2 34,7 35,1 øre/kwh Energispareafgift 6,5 6,6 6,7 øre/kwh Afgiftsprovenu 407,00 413,00 418,00 kr./mwh Afgiftsprovenu kr./gj fastpris 2013 Året Naturgas, kraft-varme (kr./gj) 83,48 82,90 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 Naturgas, kedel (kr./gj) 80,93 80,36 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 Geotermi (kr./mwh el) 407,00 402,79 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 Inflation 1,033 1,059 1,083 Afgiftsprovenu kr. Året Reference (kr.) Projekt (kr.) Nutidsværdi over 20 år Reference (kr.) Projekt (kr.) Eventuel mistet afgiftsprovenu tillægges de samfundsmæssige udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsens forudsætninger, april 2011, samt gældende bekendtgørelser om afgifter. Beregning af afgiftsprovenu Bilag 11 rev. 22. maj 2013

66 Tønder Fjernvarmeselskab Projektforslag for geotermisk anlæg Afgiftsprovenu Beregningsforudsætninger Reference Varmeprod. Elprod. (Energibehov) Driftstimer Virkningsgrad Produktion ab anlæg MWh ,0 MWh MWh GJ timer/år Varme El Antal GJ Egne kedler 3.156,7 0, ,6 930,0 96% 0% Rente 5,0% Indu. grundlast ,8 0, , ,0 120% 0% Elforbrug geotermi (MWh) Indu. spidslast ,5 0, , ,0 120% 0% Naturgas MJ/Normal m 3 39,6 Projekt Varmeprod. Elprod. (Energibehov) Driftstimer Virkningsgrad MWh MWh GJ timer/år Varme El Egne kedler 9.630,5 0, , ,0 96% 0% Indu. grundlast 0,0 0,0 0,0 0,0 120% 0% Indu. spidslast 0,0 0,0 0,0 0,0 120% 0% Geotermi ,5 0, , ,0 100% 0% Beregning afgifter, naturgas - motor Naturgas Energiafgift 279,5 284,5 289,6 øre/n m 3 CO ,7 38,4 øre/n m 3 NO X 14,1 14,4 14,6 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 83,48 85,00 86,52 kr./gj Beregning afgifter, naturgaskedel Naturgaskedel Energiafgift 279,5 284,5 289,6 øre/n m 3 CO ,7 38,4 øre/n m 3 NO X 4,0 4,1 4,2 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 80,93 82,40 83,89 kr./gj Beregning afgifter, elektricitet over kwh Elafgift Energiafgift 34,2 34,7 35,1 øre/kwh Energispareafgift 6,5 6,6 6,7 øre/kwh Afgiftsprovenu 407,00 413,00 418,00 kr./mwh Afgiftsprovenu kr./gj fastpris 2013 Året Naturgas, kraft-varme (kr./gj) 83,48 82,90 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 Naturgas, kedel (kr./gj) 80,93 80,36 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 Geotermi (kr./mwh el) 407,00 402,79 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 Inflation 1,033 1,059 1,083 Afgiftsprovenu kr. Året Reference (kr.) Projekt (kr.) Nutidsværdi over 20 år Reference (kr.) Projekt (kr.) Eventuel mistet afgiftsprovenu tillægges de samfundsmæssige udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsens forudsætninger, april 2011, samt gældende bekendtgørelser om afgifter. Beregning af afgiftsprovenu Bilag 11.2 rev. 22. maj 2013

67 Tønder Fjernvarmeselskab Projektforslag for geotermisk anlæg Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgifter Beregningsforudsætninger Reference Varmeprod. Elprod. Energibehov Driftstimer Virkningsgrad Produktion ab anlæg MWh ,0 MWh MWh GJ timer/år Varme El Antal GJ Egne kedler 3.156,7 0, ,6 930,0 96% 0% Rente 5,0% Indu. grundlast ,8 0, , ,0 100% 0% Nettoafgiftsfaktor 1,17 Indu. spidslast ,5 0, , ,0 100% 0% Elforbrug geotermi (MWh) Projekt Varmeprod. Elprod. Energibehov Driftstimer Virkningsgrad MWh MWh GJ timer/år Varme El Egne kedler ,4 0, , ,0 96% 0% Indu. grundlast 0,0 0,0 0,0 0,0 100% 0% Indu. spidslast 0,0 0,0 0,0 0,0 100% 0% Geotermi ,6 0, , ,0 100% 0% Brændselspris pr. GJ udfra Energistyrelsens forudsætninger, september 2012 Året Naturgas an værk (kr./gj) 63,2 63,3 62,9 63,2 63,5 63,8 64,7 65,6 66,4 67,2 68,0 68,8 69,6 70,3 70,9 71,6 72,3 73,0 73,4 73,9 Geotermi (kr./gj) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 El Nord Pool uvægtet (kr./mwh) 360,0 366,9 345,8 333,0 350,7 340,3 356,5 366,4 323,2 344,3 364,2 304,4 324,0 351,0 365,9 384,1 403,3 414,6 429,5 466,7 El an virksomhed (kr./mwh) 551,7 564,1 543,3 526,7 547,8 535,1 554,8 566,8 521,0 547,4 572,8 498,6 524,3 559,5 578,4 600,0 627,4 641,5 660,9 708,1 Inflation 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 Brændselspris pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) Året Reference kr.) Projekt (kr.) Investerings- og driftsudgift Reference Projekt Investeringspris Drift og vedligehold (kr./gj) Drift og vedligehold industriel varme 60 kr./mwh procuceret varme Drift og vedligehold (kr./gj) 3 3 Drift og vedligehold naturgas kedel 10 kr./mwh procuceret varme Drift og vedligehold (kr./år) Drift og vedligehold geotermi kr./år fra år 2013 eksklusiv elforbrug Elforbrug til geotermi (MWh) Ved beregning af el til pumper er anvendt "El an virksomhed (kr./mwh)" Investerings- og driftsudgift pr. år Året Reference (kr.) Projekt (kr.) Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter over 20 år Investering og Brændsel driftsudgifter Reference (kr.) Projekt (kr.) I alt Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011, med tabelværdier september Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgifter Bilag 10 rev. 22. maj 2013

68 Tønder Fjernvarmeselskab Projektforslag for geotermisk anlæg Emissioner ved varmeproduktion Beregningsforudsætninger Reference Varmeprod. Elprod. Energibehov Driftstimer Virkningsgrad Produktion ab anlæg MWh ,0 MWh MWh GJ timer/år Varme El Antal GJ Egne kedler 3.156,7 0, ,6 930,0 96% 0% Rente 5,0% Indu. grundlast ,8 0, , ,0 100% 0% Nettoafgiftsfaktor 1,17 Indu. spidslast ,5 0, , ,0 100% 0% Elforbrug geotermi (MWh) Projekt Varmeprod. Elprod. Energibehov Driftstimer Virkningsgrad MWh MWh GJ timer/år Varme El Egne kedler 9.630,5 0, , ,0 96% 0% Indu. grundlast 0,0 0,0 0,0 0,0 100% 0% Indu. spidslast 0,0 0,0 0,0 0,0 100% 0% Geotermi ,5 0, , ,0 100% 0% Emissioner (pr. GJ) CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (kg/gj) PM 2,5 (kg/gj) Naturgas, gasturbine 56,7 1,7 1,0 0,3 48,0 0,051 Naturgas, kedel 56,7 0,1 0,1 0,3 42,0 0,1 Geotermi / el CO 2 (kg/mwh) 341,4 275,6 260,2 268,5 262,4 232,6 212,8 201,5 179,4 184,5 188,8 155,4 156,9 152,5 153,8 152,7 156,2 161,0 157,6 163,5 CH 4 (g/mwh) 146,5 144,6 136,3 129,3 130,2 123,8 117,5 90,8 83,3 89,0 93,0 97,5 103,9 110,0 116,2 121,7 127,6 134,3 140,5 146,6 N 2O (g/mwh) 5,1 4,7 4,5 4,4 4,3 3,9 3,6 3,5 3,2 3,2 3,2 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,1 SO 2 (g/mwh) 209,9 219,4 223,8 173,5 167,2 156,1 142,4 139,9 128,6 128,6 132,3 115,0 104,4 103,3 103,5 101,9 103,3 101,4 100,9 103,2 NO x (g/mwh) 439,7 420,7 416,5 407,8 403,2 370,1 343,0 329,0 304,7 317,3 311,6 292,2 302,2 310,3 322,6 330,1 343,2 348,9 349,6 364,2 PM 2,5 (g/mwh) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Emissioner Reference CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Projekt CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Værdi af emissioner (kr./enhed) Året CO 2 (kr./tons) 62,1 77,4 91,7 105,8 119,5 132,9 147,6 162,3 167,7 173,1 178,5 183,9 189,3 194,7 200,1 205,5 210,9 216,3 221,7 227,2 CH 4 (kr./kg) 1,30 1,62 1,93 2,22 2,51 2,79 3,10 3,41 3,52 3,63 3,75 3,86 3,98 4,09 4,20 4,32 4,43 4,54 4,66 4,77 N 2O (kr./kg) 19,24 23,98 28,44 32,79 37,04 41,19 45,74 50,30 51,97 53,65 55,33 57,00 58,68 60,36 62,03 63,71 65,39 67,06 68,74 70,42 SO 2 (kr./kg) 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 NO x (kr./kg) 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 PM 2,5 (kr./kg) 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 Inflation 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 1,0327 Værdi af emissioner kr. Året Reference (kr.) Projekt (kr.) Nutidsværdi over 20 år Reference (kr.) Projekt (kr.) Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011, med tabelværdier september 2012 Beregning af emissioner Bilag 12.2 rev. 22. maj 2013

69

70 Tønder Fjernvarme - Geotermiprojektet Konsekvenser af saltmættet geotermivand Bilag 16 af 16. maj 2013 Geotermivandet fra Nedre Bunter, som planlægges udnyttet som reservoir for geotermianlægget i Tønder, er på basis af de eksisterende vandanalyser fra bl.a. Tønder-5 tilbage i 1983 vurderet til at være saltmættet eller tilnærmelsesvis saltmættet, hvorfor der kan forventes saltudfældning i forbindelse med udnyttelsen. GEUS oplyser således data fra prøvepumpningen af Tønder-5: Med hensyn til udfældningsmængden ved udnyttelse af geotermivandet i form af afkøling fra ca. 70 C til 40 C eller mere, hvis der indsættes varmepumper, har der været estimeret en potentiel udfældning på 5 15 g/liter svarende til 4 12 g/kg ved en densitet på 1,20 1,25 kg/liter. En række forskellige muligheder for håndtering af udfældningsproblematikken har været vurderet og drøftet med forskellige eksperter. Konklusionen herpå er, at problematikken kan håndteres, men de mulige metoder indebærer en række fordele og ulemper, som skal afvejes. Side 1 af 4

71 Det amerikanske firma ThermoChem konkluderer i november 2011 således: Vores ønske er i videst mulig omfang at undgå tilsætning af inhibitorer og at begrænse fortynding mest mulig specielt i produktionsboringen, da dette vil nedsætte effektiviteten af anlægget. Prøveudtagning Det har gennem 2012 været planlagt at gennemføre en prøveudtagning eller prøvepumpning fra Tønder-5, med det formål at kunne komme tættere på en konklusion vedrørende den optimale håndtering af saltproblematikken. Dette har imidlertid vist sig at ville være formålsløst, da DONG i forbindelse med de afsluttende undersøgelser i 1983 har forurenet boringen ved nedpumpning af omkring m 3 ferskvand i boringen for at kunne vurdere permeabiliteten af formationen. En prøveudtagning ville således være formålsløs med henblik på analyse af saltproblematikken og er derfor opgivet. Der arbejdes p.t. med et feasibility studie for en mulig prøvepumpning af Tønder-3 eller 4. Side 2 af 4

72 Laboratorieundersøgelser På Aalborg Universitet Esbjergs laboratorium for kemi- og bioteknologi er der udført en forsøgsrække med håndtering af saltmættet brine i et laboratorieanlæg med pumper, varmevekslere, filtre og buffertank. De indledende forsøg er udført med almindeligt ledningsvand mættet med salt (NaCl) ved 80 C, der efterfølgende er cirkuleret og nedkølet i anlægget. Der er i den forbindelse konstateret udfældning af saltkrystaller, men disse er forblevet suspenderet i væsken, og der har ikke kunnet konstateres belægninger eller aflejringer i systemet. Det kan deraf konkluderes, at det er muligt at få det saltmættede vand gennem procesanlægget uden, at der dannes belægninger eller sker aflejringer. Men samtidig kan det konkluderes, at det er nødvendigt at fjerne en vis saltmængde fra vandet inden injektion i injektionsboringen eller af fortynde geotermivandet inde injektion. Disse resultater og konklusionen eftervises i øjeblikket med en kunstig brine fabrikeret af demineraliseret vand med tilsætning af NaCl og andre salte, der er målt ved analyserne fra Disse analyser vil være så tæt på det virkelige geotermivand, som det er muligt at komme uden en prøvepumpning. Konklusion De foreliggende oplysninger peger således på, at det er muligt at oppumpe og drive geotermivandet gennem procesanlægget med filtre og varmevekslere m.v. uden, at der skal ske fortynding eller tilsætning af inhibitorer. Der vil imidlertid ske en udfældning af krystallinsk salt, som imidlertid vil være suspenderet i væskestrømmen så længe der opretholdes turbulent strømning. Dette krystallinske salt skal ekstraheres fra væsken eller genopløses inden injektion i injektionsboringen. Teknisk løsning På baggrund af denne konklusion er der i forbindelse med udarbejdelsen af indvindingsplanen, der indsendes til Energistyrelsen besluttet, at udføre begge boringer med mulighed for Downhole Dilution som er en kendt teknik fra oliebranchen. Det består i princippet af et rør i boringens casing, hvorigennem der kan nedpumpes afiltet ferskvand direkte i boringen. Det forventes kun, at Downhole Dilution anvendes ved opstart og nedlukning af produktionen med det formål at forhindre udfældning ved stilstand. I driftssituationen sker fortyndingen i procesanlægget efter varmevekslingen, således af fortyndingen ikke påvirker effektiviteten af geotermianlægget. Det er beregnet at en fortynding med 2 3 % ferskvand vil forhindre udfældning ved de aktuelle driftstemperaturer. Dette svarer til en injektion af ferskvand på ca. 10 m 3 /h. Det forventes, at der kan anvendes ferskvand fra en nærliggende uudnyttet boring. Side 3 af 4

73 Kemisk behandling Den kemiske behandling forventes på denne måde reduceret til vedligeholdelse af injektionsboringen med injektion af syre i form af saltsyre til forebyggelse af udfældning af CaCO 3, SrSO 4, CaSO 4 og tilsvarende drypstensaflejringer. En sådan vedligeholdelse med udsyring af boringerne er normal procedure for alle geotermianlæg og indeholder ikke andre ioner end brint og klorid. Konsekvens Ovenstående konklusioner og valg af løsning indebærer ingen signifikant påvirkning hverken af anlægsøkonomi eller driftsøkonomi, hvorfor det ikke giver anledning til revision af hverken de samfundsøkonomiske eller selskabsøkonomiske beregninger. Ved udelukkende anvendelse af kendte teknologier reduceres endvidere projektrisikoen. Side 4 af 4

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2012/13

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2012/13 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2012/13 Det afsluttede regnskabsår fra 1. juni 2012 til 31. maj 2013 viser nu en stilstand i vækst af antal forbrugere og vi har nu afsluttet det 50. regnskabsår,

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Marstal Fjernvarme Opstart 1962 A.m.b.a. selskab 1.420 forbrugere Ca. 32 km hovedledning Normaltårsproduktion

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

( t\ /wl'<" Aabenraa Kommune, Teknik og Miljo, Skelbekvej 2, 6200 Aabenraa. Att.: Borge Vestergaard Nielsen. Haderslev den 21. februar 2012. Vedr.

( t\ /wl'< Aabenraa Kommune, Teknik og Miljo, Skelbekvej 2, 6200 Aabenraa. Att.: Borge Vestergaard Nielsen. Haderslev den 21. februar 2012. Vedr. Aabenraa Kommune, Teknik og Miljo, Skelbekvej 2, 6200 Aabenraa. Att.: Borge Vestergaard Nielsen Haderslev den 21. februar 2012 Vedr.: Aabenraa-Rsdekro Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag for etablering

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Energipolitisk Konference København, den 4. september 2014 Niels From 1 Hvorfor skal vi omstille til VE? Forsyningssikkerhed /

Læs mere

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg.

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Den 2., 3. og 4. februar 2015 v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) Præsentation DFP DFP er fjernvarmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skive Geotermi og varmetransmission

Skive Geotermi og varmetransmission Til : Skive Kommune Dokumenttype : Projektforslag, revideret Dato : 24. november 2011 Vedrørende : Projektforslag for opførelse af geotermi anlæg og drivvarmeanlæg ved Spøttrup til varmeforsyning af byer

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongeengen, 6600 Vejen Side 1 af 11 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektforslag

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Workshop for Region Syddanmark Odense, den 12. november 2014 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder (Varmeforsyning) Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit.

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere