Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a."

Transkript

1 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015

2 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato 04. februar 2015 Projektforslag Solvarmeanlæg Projektansvarlig Tørring Varmeværk A.m.b.a. er ansvarlig for projektet. Tørring Varmeværk A.m.b.a. Bygade 5a 7160 Tørring Kontaktperson: Driftsleder Claus Kimer Rasmussen Telefon: I planlægningsfasen bistås Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Direktør Per Hougaard Nærværende projektforslag er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Projektleder Abdi Adibi 2

3 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato 04. februar 2015 Projektforslag Solvarmeanlæg Indholdsfortegnelse 1 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET Indledning Baggrund Formål Sammenfatning og konklusion Organisation Indstilling og det videre forløb REDEGØRELSE FOR PROJEKTFORSLAGET Kort beskrivelse af projektet Forhold til lovgivning Berørte pater Arealafståelser og servitutpålæg Miljøforhold Varmeværket Forsyningsmæssige forhold VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Samfundsøkonomi Følsomhedsanalyse KONKLUSION...13 Bilag: 1. Matrikelkort med områdeafgrænsning 2. Forslag til placering af solpaneler og akkumuleringstank 3. Oversigtskort, kommuneplan 4. Oversigtskort, lokalplaner 5. Oversigtskort, fredning og naturbeskyttelse 6. Energy PRO beregninger, eksisterende anlæg 7. Energy PRO beregninger, inkl m 2 solvarme, og ny akkumuleringstank 8. Varmetabsberegning i transmissionsledning 9. Selskabsøkonomi 10.Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgift 11.Beregning af afgiftsprovenu 12. Beregning af emissioner 13. Beskyttelseslinje 3

4 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato 04. februar 2015 Projektforslag Solvarmeanlæg 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Med fokus på den globale opvarmning ønsker Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. at sikre en bæredygtig energiforsyning ved, at varmeproduktionen baseres på vedvarende energi VE. I den forbindelse har Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. fået udarbejdet nærværende projektforslag for etablering af et solvarmeanlæg samt opførelse af en ny akkumuleringstank. Dette er i harmoni med regeringens ønske om generelt at nedsætte CO2 udledning i Danmark. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. ansøger i den forbindelse Hedensted Kommune om tilladelse til etablering af solvarmeanlæg på et areal beliggende ved Søndre Fællevej, samt opførelse af ny akkumuleringstank beliggende på nabo grund. (bilag 1) 1.2 Baggrund Med baggrund i ovennævnte har Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. ladet udarbejde nærværende projektforslag for etablering af ca m 2 solvarmepaneler, opførelse af ny akkumuleringstank på m 3. Område for placering af solvarmeanlæg og akkumuleringstank er vist på oversigtstegning (bilag 2). 1.3 Formål Projektforslaget har til formål, at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring etablering af ny akkumuleringstank samt solvarmeanlæg til fjernvarmeforsyning af brugerne i Tørring med VE. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. har derfor fået udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Områdeafgrænsning for placering af solvarmeanlæg (bilag 2) - Placering af akkumuleringstank og solvarmeanlæg (bilag 2) Projektforslaget fremsendes til Hedensted Kommune med henblik på afgørelse efter 4 i Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning. 4

5 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato 04. februar 2015 Projektforslag Solvarmeanlæg 1.4 Sammenfatning og konklusion Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. ansøger herved Hedensted Kommune om godkendelse af vedlagte projektforslag vedrørende opførelse af akkumuleringstank og etablering af solvarmeanlæg i Tørring. Godkendelse søges efter Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr af 24. november 2014 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 566 af 2. juni Med henvisning til Bekendtgørelse nr har Kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende dette projektforslag grundet den samfundsøkonomisk mere fordelagtige produktionsmetode. I 26 er det således angivet, at: Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. 1.5 Organisation Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. er bygherre for projektet. I projekteringsfasen bistås bygherre af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. 1.6 Indstilling og det videre forløb Der regnes med følgende rammetidsplan, i forbindelse med den politiske behandling af projektforslaget: Projektforslaget udarbejdes i januar 2015 Projektforslag fremsendes til godkendelse i Hedensted Kommune februar 2015 Behandling i Teknik og miljøudvalget 03.marts 2015 Behandling i Økonomiudvalget 09.marts 2015 Behandling i Byråd 25.marts 2015 Efter forventet vedtagelse i Byrådet sendes projektforslaget i høring i 4 uger den 30 marts. Efter endt høring behandles projektforslaget med henblik på endelig godkendelse efter følgende tidsplan: Behandling i Teknik og miljøudvalget 02 juni 2015 Behandling i Økonomiudvalget 15. juni 2015 Behandling i Byråd 24. juni 2015 Herefter vil godkendelse bliver fremsendt til berørte parter den 29. juni 2015 med en klagefrist på 4 uger. 5

6 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato 04. februar 2015 Projektforslag Solvarmeanlæg Endelig godkendelse forventes at foreligge i juli 2015, hvorefter forprojekt med efterfølgende udbud kan starte. Akkumuleringstanken og solvarmeanlæg opføres i 2015/ Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter opførelse af m 3 akkumuleringstank, etablering af m 2 solvarmeanlæg på et areal øst for eksisterende varmeværk del af matr. Nr. 10dy og 7000an, Tørring by, Tørring, beliggende ved Søndre fælledvej i Tørring. Område for placering af solvarmeanlæg er vist på oversigtstegning (bilag 2) Fjernvarmen produceres i dag på eksisterende solfanger, gasmotor, gaskedeler og pillefyr & varmepumpe. Jævnfør varmeforsyningsloven LBK nr. nr af 24. november 2014, fremmes den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til varmeforsyning, samt samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. 2.2 Forhold til lovgivning Området er ikke omfattet af nogen lokalplan (bilag 4). Arealet anvendes til landbrug. Arealet er beliggende i landzone. Det skal udarbejdes lokalplan for området. Området er ikke omfattet af nogen kommuneplanramme (bilag 3). Området grænser op til Søndre Fællevej (bilag 1). Der er ikke registreret fredning eller naturbeskyttelse på arealet (bilag 5). Der er registreret åbeskyttelseslinje på arealet (bilag 13). 2.3 Berørte pater Tørring kraftvarme producerer i dag ca. 55% af varme med naturgas, hvorfor DONG Gas Distribution er berørt part af projektet. De berørte parter, skal i forbindelse med Hedensted Kommunes behandling af projektforslaget, høres i en høringsperiode på fir uger, inden Hedensted Kommune politisk kan godkende projektet forslaget. Der vurderes ikke at være andre berørte parter i projektet. 2.4 Arealafståelser og servitutpålæg Solvarmeanlægget skal placeres på en del af matr. nr. 10dy, Tørring by, Tørring. Det er en aftale mellem lodsejer og Tørring Kraftvarmeværk om køb af en del af 6

7 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato 04. februar 2015 Projektforslag Solvarmeanlæg matr. nr. 10dy Tørring by, Tørring, til overtagelse pr. 30. september Aftalen er betinget af at projektforslaget godkendtes. Der skal udarbejdes lokalplan for området, som følge af etablering af solvarmeanlæg. 2.5 Miljøforhold Ved etablering af solvarme er der en reduktion af samtlige emissioner i forhold til varme produceret på naturgas leveret fra Tørring varmeværket A.m.b.a. (bilag 12). 2.6 Varmeværket Varmeværket er bestykket med: Reference Varmeproduktion EL produktion Bestykning Indfyret effekt Varmeproduktion Varme El produktion EL KW MW Virkningsgrad MW Virkningsgrad Gasmotor 5,1 2,6 52% 2,2 42% Gaskedler 8,7 9,3 107% Trækedel og varmepumpe 1,5 1,5 100% Foruden ovennævnte kedler har Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. tre akkumuleringstank med et nettovolumen på m 3. Drifts- og vedligeholdsudgifter er vist nedenfor: Bregning for drifts- og vedligeholdsudgifter Produktionsfordeling % Drifts- og vedligelholdsudgifter kr. Reference Projekt Reference Projekt Gasmotor 40,00 kr./mwh 26,5% 23,1% , ,00 Gaskedler 5,00 kr./mwh 28,4% 26,2% , ,00 Trækedel og varmepumpe 5,00 kr./mwh 33,2% 23,3% , ,50 Solfanger 4,00 kr./mwh 11,9% 27,5% , ,80 Samlet 100,0% 100,0% , ,30 Alle priser er ekskl. moms. Beregninger af drifts- og vedligeholdsudgifter er udført i beregningsprogrammet EnergyPRO, (bilag 6 og 7), hvor driftsudgifterne findes under økonomiafsnittet og produktionsfordelingen under energiomsætning, Årlig i afsnittet Driftstimer. Produktionsfordeling - Reference Produktionsfordeling - Projekt Reference Reference Projekt Projekt MWh % MWh % Gasmotor 7.327,1 26,5% 6.377,9 23,1% Gaskedler 7.849,4 28,4% 7.229,0 26,2% Trækedel og varmepumpe 9.168,4 33,2% 6.439,7 23,3% Solfanger 3.296,1 11,9% 7.594,4 27,5% Samlet ,0% ,0% Beregningerne af ændring i varmefordelingen er udført i beregningsprogrammet til EnergyPRO, (bilag 6 og 7) Energiomsætning, Årlig. Oplysninger er i afsnittet vedrørende varmeproduktioner og afsnittet vedrørende driftstimer. I projektet regnes med et varmetab fra transmissionsledning på 26 MWh/år (bilag8) samt en varmeafblæsning på 200,9 MWh/år (bilag7). 7

8 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato 04. februar 2015 Projektforslag Solvarmeanlæg 2.7 Forsyningsmæssige forhold Tørring Kraftvarme producerer i dag ca. halv del af varme med naturgas, men vil i løbet af det kommenende års tid erstatte en stor del af dette med solvarme og biomasse. Fordelingen mellem kraftvarme-produktion på gasmotorer og varmeproduktion på gaskedler afhænger primært af el- og gaspriserne. Den fortsatte udbygning med vindkraft medfører at kraftvarmeproduktionen i fremtiden vil blive reduceret. 8

9 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato 04. februar 2015 Projektforslag Solvarmeanlæg 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Selskabsøkonomi Der er foretaget EnergyPRO beregninger for eksisterende forhold (reference) og anlæg med m 2 solfanger og akkumuleringstank på m 3 (projekt). Forudsætningerne i EnergyPro beregningen er baseret på elspot 2013, solinstråling og udetemperatur reference år 2010, samt brændselspris- og afgiftsniveau Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen med supplering af solvarme viser således et årligt driftsresultat på kr. eksklusiv amortisering af lånet, der er kr./år (bilag 9). Resultat af ordinær drift Eksisterende anlæg Eksisterende anlæg incl m ² solfanger Årligt driftsresultat Årlig ydelse på annuitetslån Årlig gevinst ved solvarme kr kr kr kr kr. Der er ikke indregnet værdi af levetidsforlængelse på eksisterende anlæg, som udgør ca kr. Idet at solvarmeanlægget vil overtage 27,48 % af varmeproduktionen, vil der komme en værdiforøgelse i form af længere levetid af de eksisterende gaskedler. Dette beløb er ikke medregnet i den årlige gevinst. 9

10 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato 04. februar 2015 Projektforslag Solvarmeanlæg Investering motor Investering kedel Investering i trækedel og varmepumpe Motor Kedel 1, 2 og 3 Træpiller og varmepumpe Driftstimer Motor eksist anlæg Motor med solvarme Reduktion årligt Gaskedler eksist anlæg Kedel med solvarme Reduktion årligt Træpiller og varmepumpe eksist anlæg Kedel med solvarme Reduktion årligt Levetid Motoranlæg Kedelanlæg Varmepumpe Årlig gevinst kr./mw el kr./mw Kr/MW 2,1 MW el 8,7 MW 1,5 MW timer timer 360 timer timer timer 441 timer timer timer timer driftstimer driftstimer driftstimer kr./år Med det nuværende prisneviau vil det give en samlet årlig besparelse for Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Årlig gevinst ved solvarme Værdiforøgelse af eksisterende anlæg Årlig besparelse ved solvarme kr kr kr. Som det fremgår af bilag 9 er varmeproduktionsprisen for solvarmeanlægget fast i hele beregningsperioden, hvilket betyder at den selskabsøkonomiske fordel vil stige i takt med inflation og stigende energipriser. Den gennemsnitlige produktionspris over 20 år for solvarme leveret fra Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. er beregnet til 333 kr./mwh (bilag 9). Udgift til drift og vedligehold udgør 4 kr./mwh produceret varme. 3.2 Brugerøkonomi Ved etablering af m² solfanger vil der således være en besparelse svarende til 259 kr. årligt inkl. moms for et standardhus med et varmebehov på 18,1 MWh. 10

11 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato 04. februar 2015 Projektforslag Solvarmeanlæg 3.3 Samfundsøkonomi Nedenstående skema viser udgifterne der ligger til grundlag for den samfundsøkonomiske analyse. Overslag solfangeranlæg m² Mængde Kr./enhed Priser 2014 Solfangerfelt m² , , Fjernvarmerør i solfangerfeltet Vekslerunit Solvarmestyring Ekstra investering i SRO-anlægget Akkumuleringstank m³ Sammenkobling med eksisterende anlæg Grundkøb ( m²) matrikel 10dy, Tørring by, Tørring ,00 25, Grundkøb fra kommunen til maskinhus 2.000,00 33, Terrænarbejde, hegn og beplantning Maskinbygning Anlæg af transmissionsledning (250 m DN 150) 250, , Ialt investering Rådgivning 2,5% af anlægsudgift 0, Diverse omkostninger og uforudsiglige udgifter 4% 0, Værdi af energibesparelse MWh/år 4.298,00 400, Samlet investering ekskl. moms Som det fremgår af bilag viser den samfundsøkonomiske analyse at de to scenarier ud fra Energistyrelsens forudsætninger med en kalkulationsrente på 4 % en difference på kr. til fordel for referencen, hvilket kan ses i nedenstående skema. Brændsel Drift, vedligehold og investering Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Emissioner Eksist. forhold Solvarme Alle priser er ekskl. moms I alt Jf. finansministeriets hjemmeside er der angivet, at der som udgangspunkt skal anvendes en kalkulationsrente på 4 %, men samtidig angives det i vejledningen til de samfundsøkonomiske, at det ofte vil være relevant at gennemføre følsomhedsberegninger med alternative kalkulationsrenter. Netop investeringstunge projekter som solvarmeanlæg, er meget følsomme overfor den kalkulationsrente, der regnes med. Beregning af samfundsøkonomi ved varierende kalkulationsrente fremgår af nedenstående skema. Analyse med kalkulationsrente på 3 % Resultat kr. Fordel 26,8 % Analyse med kalkulationsrente på 4 % Resultat kr. Fordel 17,2 % Analyse med kalkulationsrente på 5 % Resultat kr. Fordel 7,55 % 11

12 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato 04. februar 2015 Projektforslag Solvarmeanlæg Den samfundsøkonomiske analyse er opstillet ved sammenligning af ren varmeproduktion på naturgas i referencen i forhold til varmeproduktionen fra solvarmepanelerne i projektet. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring i kalkulationsrenten. Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) 40,0 Samfundsmæssig omkostning (mio dkr) 35,0 30,0 25,0 20,0 15, Ved ændring i pris på naturgas (%) Naturgas, reference Solvarme Følsomhedsanalysen viser, at en produktion af MWh årligt på solvarmeanlægget, er mere fordelagtig end produktion på naturgas og træpillekedel ved en kalkulationsrente på ca. 4 %. 12

13 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato 04. februar 2015 Projektforslag Solvarmeanlæg 4 Konklusion Etablering af et ekstra solvarmeanlæg i Tørring er både en selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk gevinst. Under selskabsøkonomi bilag 6-9 er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag med tilslutning af solvarmeanlægget på m 2. Med de nuværende tariffer får Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. et positivt dækningsbidrag fra år 1, hvilket vil komme brugerne ved Tørring Kraftvarmeværk til gode. Miljømæssigt er fjernvarmeløsningen med etablering af et solvarmeanlæg en god løsning. Samtlige emissioner reduceres, herunder CO2 med 333 ton/år, CH4 med kg/år og NOX med kg/år. 13

14 Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Målforhold: 1:4484 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Bilag 1

15 11ae S øn dr ef æ l ledv ej 001B Bilag 2

16 Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Kommuneplan Målforhold: 1:4484 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Bilag 3

17 Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Lokalplan Målforhold: 1:4484 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Bilag 4

18 Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Målforhold: 1:4484 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Bilag 5

19 Eksisterende anlæg Tørring Kraftvarmeværk Eksisterende anlæg energypro Udskrevet/Side :34:54 / 1 Brugerlicens : TEST LICENSE Time limited until February 10, Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Tørring Varmebehov: Varmesalg Nettab Total Max varmebehov ,0 M W h 8.860,0 M W h ,0 M W h 7,8 M W Varmeproduktioner: Gasmotor 7.327,1 MWh/år 26,5 % Gaskedel ,4 MWh/år 20,3 % Gaskedel ,9 MWh/år 7,9 % Gaskedel 3 59,1 MWh/år 0,2 % Eksisterende Solfanger 3.296,1 MWh/år 11,9 % Modtaget fra Varmepumpe 9.168,4 MWh/år Total ,0 MWh/år 100,0 % Varmepumpe Varmeproduktioner: Træpillekedel & varmepumpe 9.168,4 MWh/år Varme til varmepumpe 0,0 MWh/år Varmeafblæsning (total for lokalitet) 0,0 MWh/år Sendt til Tørring ,4 MWh/år Total 0,0 MWh/år 100,0 % Systemniveau Transmissionstab: Mellem Varmepumpe og Tørring Maksimal transmitteret på transmissioner: Mellem Varmepumpe og Tørring 0,0 MWh/år 1,4 M W Elektricitet produceret af energianlæg: Spot marked: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Gasmotor 6.014,3 100,0% Peak elproduktion: Gasmotor 2.167,0 kw-el Driftstimer: Spot marked: Total Af årlig [t/år] timer Gasmotor 2.804,0 32,0% Ud af hele perioden 8.760,0 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 6A

20 Eksisterende anlæg Tørring Kraftvarmeværk Eksisterende anlæg energypro Udskrevet/Side :34:54 / 2 Brugerlicens : TEST LICENSE Time limited until February 10, Energiomsætning, Årlig Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gaskedel ,0 36,0% Gaskedel ,0 19,2% Gaskedel 3 91,0 1,0% Træpillekedel & varmepumpe 6.536,0 74,6% Eksisterende Solfanger 1.656,0 18,9% Varme til varmepumpe 0,0 0,0% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Gasmotor 287 Gaskedel Gaskedel Gaskedel 3 25 Træpillekedel & varmepumpe 135 Eksisterende Solfanger 251 Varme til varmepumpe 0 Brændsler: Som brændsler Naturgas Træpiller Brændselsforbrug ,6 Nm ,2 tons Som energianlæg Gasmotor ,5 M W h = ,5 Nm3 Gaskedel ,7 M W h = ,0 Nm3 Gaskedel ,6 M W h = ,6 Nm3 Gaskedel 3 54,8 M W h =4.983,9 Nm3 Træpillekedel & varmepumpe 6.048,6 M W h =1.237,2 tons Eksisterende Solfanger 0,0 M W h =0, Varme til varmepumpe 4.117,7 M W h = ,5 Nm3 Total ,9 M W h energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 6A

21 Eksisterende anlæg Tørring Kraftvarmeværk Eksisterende anlæg energypro Udskrevet/Side :37:23 / 1 Brugerlicens : TEST LICENSE Time limited until February 10, Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr) Driftsindtægter Elsalg : = El prod tilskud : 1,0 MW á ,0 = Produktionsuafhængigt tilskud : = Ialt Driftsindtægter Driftsudgifter Variabel naturgasbetaling : ,6 Nm³ á 2,5 = Afgift på motorgas 1 : ,5 Nm3 á 2,754 = Afgift på kedelgas 1 : ,0 Nm3 á 2,58 = Afgift på kedelgas 2 : ,6 Nm3 á 2,58 = Afgift på kedelgas 3 : 4.983,9 Nm3 á 2,58 = Refusion af naturgasafgift : ,1 m3 á -2,542 = D og V KV-anlæg motor 1 : 6.014,3 MWh á 50,0 = D og V Kedel 1 : 5.612,4 MWh á 10,0 = D og V Kedel 2 : 2.177,9 MWh á 10,0 = D og V Kedel 3 : 59,1 MWh á 10,0 = 591 Variabel Træpiller : 1.237,2 tons á 1.200,0 = D og V Træpiller : 9.168,4 MWh á 10,0 = NOx Træpiller : 1.237,2 tons á 35,0 = D og V træpille & varmepumpe : 9.168,4 MWh á 8,0 = Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 6B

22 Fremtidig m² solfanger m³ Tørring Kraftvarmeværk Fremtidige anlæg med m² solfanger energypro Udskrevet/Side :39:28 / 1 Brugerlicens : TEST LICENSE Time limited until February 10, Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Tørring Varmebehov: Varmesalg Nettab Total Max varmebehov ,0 M W h 8.860,0 M W h ,0 M W h 7,8 M W Varmeproduktioner: Gasmotor 6.377,9 MWh/år Gaskedel ,2 MWh/år Gaskedel ,6 MWh/år Gaskedel 3 63,2 MWh/år Eksisterende Solfanger 3.296,1 MWh/år Ny Solfanger 4.499,2 MWh/år Varmeafblæsning (total for lokalitet) -200,9 MWh/år Modtaget fra Varmepumpe 6.439,7 MWh/år Total ,0 MWh/år 100,0 % Varmepumpe Varmeproduktioner: Træpillekedel & varmepumpe 6.439,7 MWh/år Varme til varmepumpe 0,0 MWh/år Varmeafblæsning (total for lokalitet) 0,0 MWh/år Sendt til Tørring ,7 MWh/år Total 0,0 MWh/år 100,0 % Systemniveau Transmissionstab: Mellem Varmepumpe og Tørring Maksimal transmitteret på transmissioner: Mellem Varmepumpe og Tørring 0,0 MWh/år 1,4 M W Elektricitet produceret af energianlæg: Spot marked: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Gasmotor 5.235,2 100,0% Peak elproduktion: Gasmotor 2.167,0 kw-el Driftstimer: Spot marked: Total Af årlig [t/år] timer Gasmotor 2.444,0 27,9% Ud af hele perioden 8.760,0 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 7A

23 Fremtidig m² solfanger m³ Tørring Kraftvarmeværk Fremtidige anlæg med m² solfanger energypro Udskrevet/Side :39:28 / 2 Brugerlicens : TEST LICENSE Time limited until February 10, Energiomsætning, Årlig Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gaskedel ,0 31,5% Gaskedel ,0 18,4% Gaskedel 3 108,0 1,2% Træpillekedel & varmepumpe 4.580,0 52,3% Eksisterende Solfanger 1.656,0 18,9% Varme til varmepumpe 0,0 0,0% Ny Solfanger 1.734,0 19,8% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Gasmotor 275 Gaskedel Gaskedel Gaskedel 3 42 Træpillekedel & varmepumpe 135 Eksisterende Solfanger 251 Varme til varmepumpe 0 Ny Solfanger 306 Brændsler: Som brændsler Naturgas Træpiller Brændselsforbrug ,9 Nm3 869,0 tons Som energianlæg Gasmotor ,0 M W h = ,7 Nm3 Gaskedel ,5 M W h = ,6 Nm3 Gaskedel ,5 M W h = ,3 Nm3 Gaskedel 3 58,6 M W h =5.329,3 Nm3 Træpillekedel & varmepumpe 4.248,4 M W h =869,0 tons Eksisterende Solfanger 0,0 M W h =0, Varme til varmepumpe 2.885,4 M W h = ,1 Nm3 Ny Solfanger 0,0 M W h =0, Total ,4 M W h energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 7A

24 Fremtidig m² solfanger m³ Tørring Kraftvarmeværk Fremtidige anlæg med m² solfanger energypro Udskrevet/Side :41:22 / 1 Brugerlicens : TEST LICENSE Time limited until February 10, Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr) Driftsindtægter Elsalg : = El prod tilskud : 1,0 MW á ,0 = Produktionsuafhængigt tilskud : = Ialt Driftsindtægter Driftsudgifter Variabel naturgasbetaling : ,9 Nm³ á 2,5 = Afgift på motorgas 1 : ,7 Nm3 á 2,754 = Afgift på kedelgas 1 : ,6 Nm3 á 2,58 = Afgift på kedelgas 2 : ,3 Nm3 á 2,58 = Afgift på kedelgas 3 : 5.329,3 Nm3 á 2,58 = Refusion af naturgasafgift : ,1 m3 á -2,542 = D og V KV-anlæg motor 1 : 5.235,2 MWh á 50,0 = D og V Kedel 1 : 5.058,2 MWh á 10,0 = D og V Kedel 2 : 2.107,6 MWh á 10,0 = D og V Kedel 3 : 63,2 MWh á 10,0 = 632 Variabel Træpiller : 869,0 tons á 1.200,0 = D og V Træpiller : 6.439,7 MWh á 10,0 = NOx Træpiller : 869,0 tons á 35,0 = D og V træpille & varmepumpe : 6.439,7 MWh á 8,0 = Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Hjemmeside: Bilag 7B

25 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Varmetab Ledning mellem eksisterende transmissionsledning og ny solfangeranlæg Type Størrelse Dimension Længde kanalmeter Varmetab (W/m) Samlet varmetab (W) Årligt energitab (MWh) Twin DN 150 St / Bilag 8 Varmetab i forbindelsesledning Januar 2015

26 Tørring Kraftarmeværk Solvarmemodel m² solfangere Varmeproduktionsbebov MWh Dækningsgrad % 27,4 Overslag solfangeranlæg m² mængde Kr/enhed Priser 2014 Livetid Scrap værdi efter 20 år Solfangerfelt m , , Fjernvarmerør i solfangerfeltet Vekslerunit Solvarmestyring Ekstra investering i SRO-anlægget Akkumuleringstank m³ Sammenkobling med eksisterende anlæg Grundkøb ( m²) matrik 10dy ,00 25, grundkøb fra kommunen til maskinhus 2.000,00 33, Terrænarbejde, hegn og beplantning Maskinbygning Anlæg af transmissionsledning (250 m DN 150) 250, , Ialt investering Rådgivning 2,5% af anlægsudgift 0, Diverse omkostninger og uforudsiglig udgifter 4% 0, Værdi af energibesparelse MWh/år 4.298,00 400, Samlet investering excl. moms Afskrivningsperiode 25 Ydelse på annuitetslån Renter og afdrag Regskabsmæssig afskrivning Forrentning 3,50% Reparation og vedligeholdelse 3,00 kr./mwh Elforbrug 3,00 kr./mwh Ejendomsskat 3,4% Driftsudgifter ialt Varmeproduktion - bortkøling MWh Varmetab i transmissionsledning, vurderet MWh Varmeudbytte fra solvarmeanlæg Mwh Varmepris i løbende priser Kr./MWh Indekseringsfaktor på 1,5 % pr. år 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Varmepris i 2014 priser Kr./MWh Nuværende varmeproduktionspris indekseret med 1,5% pr. år Besparelse kr./mwh Samlede besparelse Kr./år Gennemsnitlig varmeproduktionspris på solvarmeanlæg Kr./MWh 333 i "2015 kr." over de første 20 år Gennemsnitlig varmeproduktionspris på eksist. anlæg 386 i "2014 kr." over de første 20 år Gennemsnitlig varmeproduktionspris Kr./MWh 53 i "2014 kr." over de første 20 år Besparelse til standard hus med en forbrug på 18 MWh/år 259 Bilag 9 Bilag 9

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2010 Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 12.

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a.

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. Transmissionsledning fra Rudkøbing til Tullebølle for levering af fjernvarme til Tullebølle by. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen August

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektansvarlig. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby

Projektansvarlig. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby A.m.b.a. KEERY Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra KERRY samt etablering af transmissionsledning til Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Vordingborg Forsyning A/S

Vordingborg Forsyning A/S Vordingborg Forsyning A/S Etablering af ny transmissionsledning mellem Masnedøværket og Bødkervænget central Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen juni 2012 Vordingborg Forsyning

Læs mere

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Holbæk Sportsby Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 19. januar 2017 Holbæk Sportsby 19. januar 2017 Projektforslag Ny 1 MW varmecentral

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhvervsbygninger på Nygade 48 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. januar 2017 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Marts 2015 Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Dato 20. marts. 2015 Projektforslag

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for et udskiftning af eksisterende halm kraftvarmeanlæg med 8,5 MW. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2016

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Kildbjerg Øst Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Skjern Fjernvarme iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juli 2017 Projektansvarlig Skjern Fjernvarme er ansvarlig for projektet. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner:

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Udvidelse af forsyningsområde Erhvervs- og boligområde ved Ringkøbingvej Øst, Lemvig Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 22. oktober 2014 Lemvig

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2013 Revideret 19. november 2013 Projektansvarlig

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND

VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Ekstraordinær generalforsamling Bjarne Lykkemark Rambøll Siden sidst Muligheder Varme fra Hadsund 1

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 86 37 Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej 2 8800 Viborg (sendt til olf@pc.dk) plan@viborg.dk www.viborg.dk

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER John Tang, Dansk Fjernvarme FJERNVARMEANALYSEN -VINDFORLØB Samfundsøkonomi elproduktion Driftsøkonomi - fjernvarmeproduktion Kilde: Energistyrelsen, Fjernvarmeanalysen

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde ved Grønlund, lokalplan 1028 i Tørring iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 09. marts 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere