Materiale til Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Materiale til Budget 2013-2016"

Transkript

1 Materiale til Budget Basisbudget Overordnede bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 10. august Budgetbog

2

3 Indholdsfortegnelse Basisbudget Side Resultatopgørelse - Statsgaranti 1 - Selvbudgettering 3 Bevillingsoversigt 5 Oversigt - udviklingen fra budget 2012 til basisbudget 7 Driftsudgifter. Oversigt over tekniske ændringer pr. politikområde: - Samlede oversigter 9 - Børne- og Undervisningsudvalget 12 - Kultur- og Fritidsudvalget 16 - Arbejdsmarkedsudvalget 17 - Sundheds- og Omsorgsudvalget 19 - Erhvervskontaktudvalget 23 - Økonomi- og Planudvalget 24 - Beredskabskommissionen 27 - Teknik- og miljøudvalget (ekskl. forsyning) 28 - Forsyningsvirksomhed 30 - Definition på tekniske korrektioner 31 Finansiering. Oversigt over ændringer 32 Notater: - Notat vedr. 300 mio. til sundhed 36 - Notat vedr. 500 mio. mere til dagpasning 38 - Notat vedr. moderniseringsaftalen 39 - Notat vedr. finansiering af klimatilpassede anlæg 40 - Notat: Anlægsprojekter omfattet af anlægsstop 41 - Notat: Forventede anlægsoverførsler fra budget 2012 til 42 - Notat: Hundeskove i Ikast-Brande Kommune 52 - Notat: Udviklingen i arbejdsskadede 53 KLs borgmesterbrev af den 29. juni: - Brev 55 - trafiklysnøgletal (udkast) 57 - definitioner på trafiklysnøgletal 61 - modeller til fordeling af anlægsramme i 65 blad på grundlag af basisbudget 67 Oversigt over lånemuligheder 82 Generelle bemærkninger til basisbudgettet 88 Forslag til driftsbudgettet: - Oversigt over forslag til budgettet Forslag til driftsbudget 114 Nye/reviderede forslag til anlægsbudgettet (tillæg til budgetbog 2): - Revideret oversigt over forslag til budgettet Forslag fra politiske grupper Nye/reviderede forslag fra udvalgene 129

4

5 Foreløbig resultatopgørelse pr. 8. august Skatter Generelle tilskud mv Indtægter i alt Skattefinansierede driftsudgifter: Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansierede driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift Skattefinansierede anlægsudgifter Jordforsyning (inkl. drift) 1) Resultat af skattefinansieret virksomhed Drift + anlæg forsyningsvirksomheder 2) Pris- og lønstigninger konto Resultat i alt Optagelse af nye lån Afdrag på lån Likviditetseffekt Udbetaling Danmark Øvrige balanceforskydninger Samlet resultat (ændring af likvide aktiver) Side 1

6 Side 2

7 Forskel på statsgaranti og selvbudgettering Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i. () Statsgaranti Selvbudgettering Tilskud og udligning i Indkomstskat, forskudsbeløb i inkl. medfinansiering af skrå skatteloft Sum Efterregulering af udligning for i I alt inkl. efterregulering Heraf fremgår det, at Ikast-Brande Kommune ved valg af statsgaranti i forventet vil få en samlet merindtægt i forhold til selvbudgettering på t. kr. Både udviklingen i beskatningsgrundlaget på landsplan, i kommunen og kommunens eget folketal kan betyde, at den endeligt opgjorte gevinst inkl. efterregulering af skatteindtægter og tilskud/udligning i vil afvige i både opadgående og nedadgående retning. Side 3

8 Side 4

9 Bevillingsoversigt Drift og anlæg Alle år i p/l Budgetforslag Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag Byrådet 20 Børne- og Undervisningsudvalget 01 Dagtilbud til børn 0-5 år 02 Børn og unge 6-18 år 03 Familier og børn med særlige behov 30 Kultur- og Fritidsudvalget 04 Fritid, idræt og kultur 40 Arbejdsmarkedsudvalget 05 Overførselsindkomster 50 Sundheds- og Omsorgsudvalget 06 Ældre 07 Sundhed 08 Handicap og psykiatri (voksne) 60 Erhvervskontaktudvalget 09 Erhvervsudvikl, turisme, klima og demokr. 70 Økonomi- og Planudvalget 11 Borgerservice, adm. og politisk org. 80 Beredskabskommission 12 Redningsberedskab 90 Teknik- og Miljøudvalget 13 Miljø og natur 14 Byer og landsbyer 15 Infrastruktur og kollektiv trafik 16 Forsyning Finansiering Løbende priser Budgetforslag Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag Byrådet 70 Økonomi- og Planudvalget 10 Økonomi Side 5

10 Side 6

11 Udviklingen fra oprindeligt budget 2012 til basisbudget Konto Drift () Oprindeligt budget Prisfremskrivning Oprindeligt budget 2012 i p/l Tekniske korrektioner Yderligere reduktioner iht. budget Byrådsbeslutninger 338 Budgetopfølgning Lovændringer Demografi af forudsætninger Budgetrettelser Basisbudget Drift Konto Finansiering (ekskl. kasse) Oprindeligt budget Renter 521 Tilskud, udligning og skat Balanceforskydninger Basisbudget Finansiering Samlet ændring (drift og finansiering) Side 7

12 Side 8

13 Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget Byrådet i alt Yderligere reduktioner iht. budget Byrådsbeslutninger Budgetopfølgning Lovændringer Demografi af forudsætninger Budgetrettelser Side 9

14 Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget Byrådet i alt Yderligere reduktioner iht. budget Borgerservice, administration og politisk organisation Byrådsbeslutninger Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Fritid, idræt og kultur Ældre Sundhed Borgerservice, administration og politisk organisation Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Budgetopfølgning Børn og unge 6-18 år Fritid, idræt og kultur Borgerservice, administration og politisk organisation Lovændringer Familier og børn med særlige behov Overførselsindkomster Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Miljø og natur Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Demografi Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Ældre Sundhed Borgerservice, administration og politisk organisation af forudsætninger Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Overførselsindkomster Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Infrastruktur og kollektiv trafik Omplacering mellem politikområder Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Familier og børn med særlige behov Fritid, idræt og kultur Overførselsindkomster Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Redningsberedskab Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Forsyning Budgetrettelser Fritid, idræt og kultur Ældre Sundhed Borgerservice, administration og politisk organisation Side 10

15 Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget Byrådet i alt Børne- og Undervisningsudvalget i alt Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Familier og børn med særlige behov Kultur- og Fritidsudvalget i alt Fritid, idræt og kultur Arbejdsmarkedsudvalget i alt Overførselsindkomster Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Erhvervskontaktudvalget i alt Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati Økonomi- og Planudvalget i alt Borgerservice, administration og politisk organisation Beredskabskommisionen i alt Redningsberedskab Teknik- og Miljøudvalget, ekskl. forsyning Miljø og natur Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Teknik- og Miljøudvalget, kun forsyning Forsyning Side 11

16 Politikområde 20 Børne- og undervisningsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Total for udvalget Dagtilbud til børn 0-5 år Total for politikområdet Byrådsbeslutninger Demografi af forudsætninger BY : Punkt 26. Afledte driftsmidler ved opførelse af ny børnehave i Ejstrupholm. I budget 2012 er indregnet midler til drift i 3 måneder. Budget samt overslagsår tilføres midler til drift til yderligere 9 måneder, så der samlet er midler til afledt drift i 12 måneder. I opgørelsen er medtaget sparede udgifter til afdelingen i Gludsted Tilretning af demografi vedr. 0-2 år. : +6 pladser i forhold til budget : -9 pladser i forhold til budget : -8 pladser i forhold til budget : -7 pladser i forhold til budget 2012 en skyldes ændrede børnetal, forudsat samme dækningsgrad som i Pladsprisen for en dagplejeplads er gns kr. brutto Tilretning af demografi vedr. 3-5 år. : -9 pladser i forhold til budget : +20 pladser i forhold til budget : -6 pladser i forhold til budget : +8 pladser i forhold til budget 2012 en skyldes ændrede børnetal, forudsat samme dækningsgrad som i Pladsprisen for en børnehaveplads er gns kr. brutto. 8,65 % af lønsummen tilføres vedr. afgangsførte reglementsansatte. (Lønsumsstyring) Foreløbig beregning af forældrebetaling viser en merindtægt Side 12

17 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Tilpasning af søskenderabat og friplads jf. takstberegning (Udgifter til søskenderabat og friplads er faldet til ca. 21 % af den samlede forældrebetaling) Budgettet vedr. tilskud til privat pasning reguleres med kr Omplaceringer indenfor politikområde Tidligere har vi købt specialpladser i andre kommuner vedr. specialbørn. I dag arbejdes der i stedet med inklusion i egne tilbud blandt normalbørn. Budgettet på kr. er omdannet til inklusionspulje Tilpasning af børnetal mellem instititutioner Omplaceringer mellem politikområder i rengøringsbudget jf. kontrakt med Elite Miljø. Midlerne tilføres pulje vedr. rengøring på konto 670 Tilpasning af børnetal, (+6 børnehavepladser i SFO Blåhøj) Indkøbsbesparelser EL-prisstigninger Tilpasning af børnetal, (børnehavepladser i SFO Blåhøj) Børn og unge 6-18 år Total for politikområdet Byrådsbeslutninger Budgetopfølgning BY Energirenovering Hyldgårdsskolen Nedjustering af budgettet til specialundervisning, som følge af nedgang i elever - Byrådet blev orienteret om den forventede nedgang i i forbindelse med budgetopfølgningen i Side 13

18 Politikområde Demografi Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Elevtallet ændres kun med 8 elever fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2012/, så der forventes i alt elever. Dette medfører ikke nogen ændring i antallet af lærerstillinger. Men der er indarbejdet 2,21 lærerstilling for lidt i budget 2012, og dermed også i budget. Dette element er beskrevet i budgetopfølgningen pr af forudsætninger Der forventes et fald i budget på samlet 4 børn i SFO regi. Faldet i 0-2. klasse er på 30 børn, mens der er en stigning i 3. klasse på 26 børn. Driftsudgifterne er størst i de mindste klasser, så derfor bliver den økonomiske effekt et minus på kr. I 2014 er der yderligere et fald på 32 børn - faldet er størst i 1. klasse. I 2015 forventes en stigning på 21 børn, stigningen er størst i 0. klasse. I 2016 forventes et fald på 25 børn, primært i 1.og 3. klasse. I budgetoplægget for var der indregnet en forventet stigning, som nulstilles, og herefter indarbejdes den nye prognose på -4 børn i. Kompensation for fratrådte tjenestemænd jf. regler for lønssumstyring (8,65% af lønsum) Omplaceringer indenfor politikområde Budget til speciel SFO er flyttet fra 3.05 til 3.08 pga ændrede konteringsregler (6.527 t.kr.) Omplaceringer mellem -6 børnehavepladser i Blåhøj (SFO) politikområder Justering af rengøringsbudgettet El- pristigninger Finansiering af Harrild Hede Risikopulje lønsumsstyring skoleledere Risikopulje lønsumsstyring - gennemsnitsløn Nørre Snede Skole Indkøbsbesparelser Side 14

19 Politikområde 03 Familier og børn med særlige behov Lovændringer Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Total for politikområdet Ny sundhedsplejerskeuddannelse - besluttet i 2009, men først indplementeret i august Det medfører udgifter til en ½ års praktikvederlag til de studerende årligt. Den samlede udgift er på kr. årligt. Kommunerne blev i 2009 samlet kompenseret med 1 mio. kr.. På grund af beløbets størrelse, blev der ikke indarbejdet midler i af statsrefusionsgrænsen for særlige dyre enkeltsager. Der sker kun regulering på 7 sager, da langt størstedelen af de dyre sager er omlagt til andre foranstaltninger. Bloktilskuddet reduceres med 4 mio. kr Loftet for tabt arbejdsfortjeneste sænkes, og dermed bliver udgifter til tabt arbejdsfortjeneste højerer. Bloktilskudskompensationen er indregnet i budgettet Omplaceringer mellem politikområder Risikopulje - lønsumsstyring - Central forhandlet overenskomsstigning i for lederen af tandplejen Indkøbsbesparelser Side 15

20 Politikområde 30 Kultur- og Fritidsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Total for udvalget Fritid, idræt og kultur Total for politikområdet Byrådsbeslutninger Opbakning til Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad ( BY ) Budgetopfølgning Risikopulje til nulfremskrivning Omplaceringer mellem politikområder Budgetrettelser Justering af rengøringsbudgettet Ikast Svømmecenter Harrild Hede Ikast Skaterklub El- pristigninger Indkøbsbesparelser Tilbagebetaling af lån på kr. til Ikast Svømmeklub skal tilgå kultur- og fritidsudvalget i -2017, hvorefter budgettet skal reduceres til oprindeligt niveau Side 16

21 Politikområde 40 Arbejdsmarkedsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Total for udvalget Overførselsindkomster Total for politikområdet Lovændringer af forudsætninger Som et led i finanslovsaftalen for 2012 blev det besluttet blandt andet at afskaffe 225- timers reglen, starthjælpen, 500-kr. reglen og kontanthjælpsloftet. Som en afledt konsekvens heraf, forventes et mindreforbrug til boligstøtte. (Der er indarbejdet Ikast-Brande kommunes DUTandel) Mindreforbrug indenfor sygedagpengeområdet. Der forventes følgende mængdeændring : Sager 5-8 uger = -17 fuldtidspersoner. Sager 9-52 uger = - 7 fuldtidspersoner. Sager over 52 uger = -4 fuldtidspersoner. Mindreforbrug indenfor kontanthjælpsområdet. Der forventes følgende mængdeændring : Passive sager = -3 fuldtidspersoner. Aktive sager = +15 fuldtidspersoner. Derudover forventes en øget aktiveringsgrad fra 34% til 36%. Mindreforbrug indenfor revalideringsområdet. Der forventes følgende mængdeændring : Almindelig revalidering = -39 fuldtidspersoner. Virksomhedsrevalidering = -11 fuldtidspersoner. (Den store sagsnedgang skyldes primært, at der tidligere er budgetteret med en for høj vækstforudsætning) Merforbrug indenfor områderne fleksjob, skånejob og ledighedsydelse. Der forventes følgende mængdeændringer : Fleksjob = - 17 fuldtidspersoner. Skånejob = -23 fuldtidspersoner. Ledighedsydelse = +7 fuldtidspersoner (det er primært ledighedsydelse uden refusion) Side 17

22 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Mindreforbrug indenfor området forsikrede ledige. Der forventes følgende mængdeændringer : Modtagere af a- dagpenge = +22 fuldtidspersoner. Løntilskud = -21 fuldtidspersoner. Personlig assistance = -6 fuldtidspersoner Merforbrug indenfor integrationsområdet. Der ses et stigende antal nyankomne udlændinge, der er berettiget til forsørgelse. Der forventes derfor en nettovækst på +12 fuldtidspersoner med forsørgelse. Merforbrug indenfor førtidspensionsområdet. Der forventes følgende mængdeændring : Nye Førtidspensioner = +145 fuldtidspersoner. Gamle førtidspensionssager = -84 fuldtidspersoner. Mindreforbrug indenfor områderne ungdomsuddannelser, sundhedsudgifter, og personlige tillæg Omplaceringer mellem politikområder Merforbrug indenfor boligydelsesområdet Indkøbsbesparelser Side 18

23 Politikområde 50 Sundhed- og Omsorgsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Total for udvalget Ældre Total for politikområdet Byrådsbeslutninger Demografi BY I forbindelse med reduktion af indlæggelser på sundhedsområdet, flyttes beløbet til ældre (533), som en del af finansieringen af rehabilitetscenteret i Engesvang, Dybdalsparken. Demografi (udregnet ud fra modellen til 2012 tal) I beregningen af demografipuljen, tages der højde for antallet af leverede timer for personlig pleje og praktisk hjælp inden for forskellige aldersgrupper (0-66 år, år, år, og over 90 år.) Timeprisen i hjemmeplejen, og udviklingen i antallet af personer danner derefter demografipuljen en i timer og ændringen i befolkningen har medført følgende demografipuljer over årene: Gl. beregning fra 2011 for 2012 og frem ej beregnet Nedenstående den nye beregning, hvor der bl.a. er taget hensyn til ændrede forhold i befolkning og tildelte timer. prisniveau): Demografien er beregnet til: Demografipuljen for 2011 blev ikke frigivet. Der er derfor foretaget en revurdering af demografien i 2011, der fører til et reduceret budgetniveau på 2,761 mio kr. Side 19

24 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Der er forlods disponeret af den beregnede demografi. Beløbet dækker stigningen i forhold til mellemkommunale betalinger, samt til pladser på friplejehjem Samlet demografi, efter anvendelse til mellemkommunale forhold Omplaceringer mellem Indkøbsbesparelser politikområder EL-prisstigninger fra omsorgstandpleje til specialtandpleje fra ældreområdet til psykiatri- og handicapområdet Budgetrettelser er i servicearealtilskud Tilpasning af statsrefusioner på særligt dyre enkeltsager på grundlag af udgiftsbudgettet Sundhed Total for politikområdet Byrådsbeslutninger Lovændringer BY Reduktion i omkostninger for medfinansiering, i forbindelse med åbning af rehabilitets centeret i Engesvang, Dybdalsparken. Indlagt de samlede ændringer for "Sundhed og Forebyggelse" stigning fra 133,9 til 149,6 mio. kr. Kommunens andel er beregnet til kr. Der er ikke foretaget konkrete beregninger på de enkelte dele Side 20

25 Politikområde Demografi Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Aktivitetsbestemt medfinansiering. Grundlaget for demografiberegningen er det faktiske forbrug i året 2010 fordelt på aldersgrupper i 5 års intervaller. For hvert aldersinterval er den aktivitetsbestemte medfinansiering fremskrevet i forhold til befolkningsprognosen for 2012 samt overslagsårene. Der er foretaget særskilt beregning vedr. ambulant somatik, stationær somatik, ambulant psykiatri, stationær psykiatri og sygesikring. Træningsområdet. Grundlaget for demografiberegningen er den faktiske aktivitet i 2010 fordelt på aldersgrupper i 5 års intervaller. For hvert aldersinterval er den aktivitetsbestemte medfinansiering fremskrevet i forhold til befolkningsprognosen for 2012 samt overslagsårene Der er foretaget en særskilt beregning af specialiseret ambulant genoptræning samt øvrig træning Omplaceringer mellem politikområder Budgetrettelser For begge gælder det, at de skal genberegnes, idet tallene tager udgangspunkt i tidligere beregning på grundlag af faktisk aktivitet i Tallene fra 2015 til 2016 er fremskrevet i samme forhold som 2014 til 2015 Indkøbsbesparelser Palliativ indsats øget budget i forhold til I forbindelse med Finansloven for 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan 3. Midlerne fordeles med bloktilskudsnøglen Andelen af den kommunale medfinansiering er sat til det niveau, som KL forventer for kommunen. Regionen har ikke været istand til at komme med nogle konkrete bud for året Handicap og psykiatri (voksne) Total for politikområdet Side 21

26 Politikområde Lovændringer af forudsætninger Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) DUT - Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til BPA efter serviceloven Mindreindtægt for takster beregnet på baggrund af basisbudget samt regulering for over- og underskud i regnskab Tilretning af budget til udvikling, tilsyn, dokumentation og overhead på baggrund af midlertidige takster for Tilretning af indtægt ved refusion på særligt dyre enkeltsager Efterspørgselsregulering er foretaget på baggrund af en konkret vurdering af sandsynlige omkostninger i de sager, der overgår fra Børne- og Familieafdelingen. For budget er sager fra årgangene 1994, 1995 og 1996 vurderet Denne vurdering medfører følgende demografi over årene: Vedr. budget (, p/l) Omplaceringer mellem El-Prisstigning politikområder i rengøringsbudget Tilbageførsel af tjenestemændspension Tilførsel af budget til specialtandpleje fra ældreområdet til psykiatri- og handicapområdet Indkøbsbesparelser Tilbageførsel af budget vedr. usikkerhedspuljen fra Handicap og psykiatri (voksne) til konto Side 22

27 Politikområde 60 Erhvervskontaktudvalget 09 Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Total for udvalget Total for politikområdet Side 23

28 Politikområde 70 Økonomi- og Planudvalget 11 Borgerservice, administration og politisk org. Yderligere reduktioner iht. budget 2012 Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Total for udvalget Total for politikområdet Budgetforlig - antallet af fagudvalg reduceres fra 6 til 5 pr Budgetforlig - antallet af byrådsmedlem-mer reduceres fra 25 til 23 fra Budgetforlig - nedlæggelse af valgstederne Gludsted, Hampen, Pårup, Uhre, Drantum og Agerskov/Stubkjær Budgetforlig yderligere rammereduktion i, 2014, 2015, Byrådsbeslutninger Budgetopfølgning Lovændringer Budgetforlig der er afsat 4 mio. kr. til virkeliggørelse af vision 2016 i årene Budgetforlig Driftsudgiftsreduktion BY Projektmidler til udviklingsprojekt på plejefamilieområdet. + og kr. i og kr. i. Tilretning af budgettet Pulje vedr. nulfremskrivning på Kultur- og fritidsudvalgets område tilføres usikkerhedspuljen. Kommunerne skal gøre sig klar til at kunne optage fingeraftryk i pas pr. 1. oktober Der er indlagt i budget 2012 til opstart. Beløbet nedsættes fra til som er til driftsudgifter Side 24

29 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. erne medfører mindreudgifter til sygedagpenge for kommunen som myndighed og merudgifter for de kommunale arbejdsgivere. Der er indarbejdet 29 i 2012 budgettet, som stiger til kr. i budgettet og overslagsår. Nedsættelse af dagpengeperioden. en medfører kommunal mindreudgift administration, da færre personer skal aktiveres, som følge af, at flere dagpengemodtagere bliver selvforsørgende. Beløbet ændre sig fra kr. i 2012 til - 10 i og -12 i 2014 og fremover Demografi Lov om offentlig digital post. Porto og materiale - skønnet besparelse. Udbetaling Danmark - anslået beregning af nettoeffekt for kommunen inkl. administrationsbidrag og forventede sparede udgifter. Demografi visitator - ældreområdet. Afsatte beløb i årene. : , 2014: , 2015: , 2016: af forudsætninger Valg - der afsættes kr. til ældrerådsvalg i Mobiltelefoner byrådet - der afsættes midler til nye mobiltelefoner til nyt byråd Printere byrådet - der afsættes midler til printere til nyt byråd Kommunalvalg - der afsættes kr. til kommunalvalg i Introduktion af nyt byråd 700 Der er indarbejdet udløb af åremålsansættelse i udbetalingen er et engangsbeløb Side 25

30 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Rengøring - tilpasning af budgettet jf. udbud. Beløbet ændrer sig i forhold til Budget i : 2.725, 2014: 2.250, 2015: Rengøring - reducering af pulje i forbindelse med udbud Omplaceringer indenfor politikområde Flytning af fra risikopulje vedr. lønsumsstyring til pulje vedr. selvrisiko for arbejdsskader Omplaceringer mellem El-priser politikområder Indkøbsbesparelser i rengøringsbudget Tjenestemandspension - tilbageførsel til lønkonti Risikopulje lønsumsstyring - tildeling af midler fra puljen Tilbageførsel af budget vedr. usikkerhedspuljen fra Handicap og Psykiatri (voksne) til konto Budgetrettelser Teknisk korrektion - tilretning af budget "Det Lokale Beskæftigelsesråd", så budgettet balancerer Teknisk korrektion - tidligere tildeling fra regulering lønsumsstyring Pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler Side 26

31 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Beredskabskommission Total for udvalget Redningsberedskab Total for politikområdet Omplaceringer mellem politikområder Indkøbsbesparelser Side 27

32 Politikområde 90 Teknik- og miljøudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Ekskl. Forsyning Miljø og natur Total for politikområdet Lovændringer Budgetreguleringer vedr. miljøopgaver, som følge af DUT-regulering. Reguleringen påvirker følgende områder/opgaver inden for Miljøområdet: Vandløb, Spildevand, Sørestaurering, Natura-2000 planer, Myndighedsbehandling, Miljøbeskyttelse og Jordforurening Byer og landsbyer Total for politikområdet Byrådsbeslutninger Byråd Drift og vedligeholdelse af personlift på Brande Station Budgetopfølgning Omplaceringer indenfor politikområde Omplaceringer mellem politikområder Gennemgang af husleje- og forpagtningskontrakter med følgende tilrettelse af de budgetlagte lejeindtægter Indvendig bygningsvedligeholdelse vedr. erhvervsejendommen Ikast Biograf, Strøget, Ikast Pulje til bygningsvedligholdelse, overf. Til erhvervsejendommen Ikast Biograf, Strøget, Ikast Indkøbsgevinst -Naturgas vedr. ejendommen Ejstrupholmvej 1, Brande Afsat pulje til imødegåelse af prisstigning på el Indkøbsaftale vedr. el-køb for diverse kommunale ejendomme Vedligeholdelse vedr bygningen Navervej 30, Ikast, - Ikast Skaterklub Side 28

33 Politikområde 15 Infrastruktur og kollektiv trafik Byrådsbeslutninger Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Total for politikområdet BY : Kollektiv trafik. Merudgift pga. øget passagerantal til fastholdelse af serviceniveauet Budgetopfølgning Entreprenørafdelingens mindre aktivitetsniveau medfører et mindre ressourceforbrug Entreprenørafdelingens mindre aktivitetsniveau medfører mindre indtægter Lovændringer af forudsætninger Vejafvandingsbidrag - Betaling til Ikast- Brande Spildevand A/S. Betalingen er beregnet til 4,3 % af planlagte anlægsudgifter hos Spildevandsselskabet. I budgettet er beregnet vejafvandingsbidrag på 1 % af de planlagte anlægsudgifter i Endelig afklaring af beregningsmetode afventes fra ministeriet. Overtagelse af vej rute 15 fra Bording til kommunegrænsen mod Silkeborg fra Vejdirektoratet, Alm drift af vejen udgør Overtagelse af vej rute 15 fra Bording til kommunegrænsen mod Silkeborg fra Vejdirektoratet. Asfaltslidlag vedr. vejen. Besparelse på el til gadelys i forbindelse med udskiftning af gadelyslamper til LED Tilpasning af budgetlagt overskud for Entreprenørafdelingen. Overskuddet udgør 4 % af indskudskapitalen som er 22,107 mio kr Omplaceringer mellem Indkøbsbesparelser politikområder Beløb til imødegåelse af prisstigning på el, fordelt af afsat pulje Indkøbsgevinst på el-køb vedr. gadelys Indkøbsgevinst på el-køb vedr. entreprenørafdelingens bygninger Indkøbsbesparelse vedr. telefoni Side 29

34 Politikområde 90 Teknik- og miljøudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Total for forsyning Forsyning Total for politikområdet Omplaceringer indenfor politikområde Dagrenovation har en øget udgift i forhold til budgettet pga. prisregulering for årene 2010 og 2011 hvor kommunen ikke prisfremskrev budgetterne. Merudgiften kan finansieres ved en merindtægt på genbrugspladserne. Ordningen for glas, papir og pap giver en merudgift i forhold til budgettet som følge af betaling til spejderordningen, Merudgiften kan finansieres ved en merindtægt på genbrugspladserne Omplaceringer mellem politikområder Gembrugspladserne giver en merindtægt i forhold til budgettet som følge af gode priser på salg af genanvendelige materialer. Merindtægten kan finansierer merudgifterne vedr. dagrenovation og ordningen til glas, papir og pap Indkøbsbesparelser Side 30

35 Definitioner på tekniske korrektioner Teknisk korrektion Yderligere reduktioner i ht. budget 2012 Byrådsbeslutninger Budgetopfølgning Engangsbeløb i 2012 Lovændringer Demografi af forudsætninger Omplaceringer mellem politikområder Budgetrettelser Definition Ved Budgetforliget for 2012, blev vedtaget en række yderligere besparelser i overslagsårene. er som følge af byrådsbeslutninger med budgetmæssige konsekvenser for -16 og som er truffet efter budgetvedtagelsen for De budgetmæssige konsekvenser for -16 som følge af budgetopfølgningerne. Som konsekvens af at budgetlægningen for driftskontienes vedkommende tager udgangspunkt i det oprindeligt vedtagne budget 2012, forekommer der beløb, der alene er aktuelle for 2012 og derfor ikke skal indgå i budget er som følge af lovgivning og som ikke er indarbejdet i budgettet. Disse ændringer opgøres årligt i aftalen mellem Regeringen og KL i lov- og cirkulæreprogrammet. er som følge af lov- og cirkulæreprogrammet bliver medregnet med kommunens andel af DUT-beløbet hvis der ikke foreligger en konkret beregning. er i befolkningssammensætningen på planlægningsrelevante aldersintervaller og som har konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, jf. de politisk godkendte tildelingsmodeller. I basisbudgettet indgår forslag om tildelingsmodel vedr. ældre-området. er i mængder og priser på vanskeligt styrbare områder specielt hvor kommunen er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau. Hvor budgetbeløb i ht. lovgivning eller praksis placeres på et andet politikområde, uden opgavevaretagelsen i øvrigt er ændret. Rettelser til budgettet som af forskellige årsager ikke har været medtaget tidligere eller med ukorrekt beløb. Side 31

36 Politikområde 70 Økonomi- og Planudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Økomoni Total for politikområdet Lovændringer Balanceforskydninger af forudsætninger Forskydninger i likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v. - Effekt opgaveflytning til Udbetaling Danmark - beregnet andel af samlet skøn for effekt på kommunernes likviditet. Skønnet likviditesvirkning for kommunerne under ét er 5,1 mia. kr. Tilskud og udligning samt indkomstskatter er beregnet på baggrund af statsgarantien for budget. Overslagsårene er selvbudgetteret på grundlag af KL's tilskudsmodel Tilskud og udligning Kommunaludligning Statstilskud Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedr. udlændinge Udviklingsbidrag til regioner Tilskud fra kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud (alle år som i statens udmelding for ) Statstilskud vedr. ældreområdet Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Befolkningsudviklingen synes at afvige meget fra befolkningsprognosen, hvorfor budgettet i overslagsårene nedjusteres. Den mindre vækst påvirker ikke tilskud og udligning i, da der budgetteres med statsgarantien Side 32

37 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Skatter Indkomstskat Medfinansiering af det skrå skatteloft Selskabsskat Forskerskat Dødsboer udenfor statsgarantien Grundskyld (budgetteret på grundlag af 2012 grundværdierne fremskrevet med KL's vækstprocenter) Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Omberegnede renter pga. ændringer i renteniveau og forventet likvid, samt formuepleje og ophørt repoforretning med Nordea Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder (affald) Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Ophørt kreditaftale med Nordea, sammenholdt med den tidligere repoforretning Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Side 33

38 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) Realkredit Kommunkredit Pengeinstitutter Omberegnede renter pga. variabel forrentede lån, ændring i renteniveau, ny skøn vedr. forventede endnu ikke optagne lån Kurstab og kursgevinster Kurstab og kursgevinster i øvrigt Reviderede skøn vedr. swap-aftaler, som følge af renteniveau og valutakurs CHF Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Realkreditobligationer - Effekt som følge af afviklet repoforretning med Nordea Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Tilgodehavender hos grundejere Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån - Effekt som følge af afviklet kreditaftale med Nordea - afsluttet repoforretning med Nordea Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld i øvrigt Mellemregningskonto Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Side 34

39 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2012) - Afdrag på lån Låneoptagelse (forskel som følge af anden beløbsstørrelse på forventede låneoptagelser end låneoptagelsen i 2012) Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Omberegnede afdrag på eksistende lån og forventede ydelser på forventede låneoptagelser Budgetrettelser Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Udmelding fra provstiet foreligger endnu ikke, men der er p.t. foretaget en regulering, som følge af at en tidligere efterregulering fejlagtig er blevet medtaget i efterfølgende år Øvrigt Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v. - Nulstilling af kassetræk/-forbrug jf. budget Side 35

40 Notat vedr. 300 mio. til sundhed I økonomiaftalen er aftalt at kommunernes sundhedsområde løftes med 300 mio. kr. der fordeles som en del af bloktilskuddet til landets kommuner. Ikast-Brande Kommunes andel kan opgøres til 2,2 mio. kr. Der er lagt op til et målrettet løft af kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats bl.a. til gavn for ældre og mennesker med kronisk sygdom. Det handler om den patientrettede forebyggelsesindsats, der bl.a. kan medvirke til at forebygge indlæggelser. Det kan bl.a. handle om sygepleje og rehabiliteringsindsatser for kronikere. Det er meningen at kommunernes indsats skal aflaste sygehusene og dæmpe udgiftspresset. KL opfordrer os til at afsætte midlerne i budgettet, men dog ikke øremærke pengene endnu. Byrådet skal tage stilling til om vores andel på 2,2 mio. kr. skal afsættes i budgettet, og i givet fald om kommunens afventer KL s oplæg til aktiviteter, der virker. Puljefinansierede projekter, der udløber i 2012 Frem til 2012 er en række projekter indenfor sundhed og forebyggelse finansieret af forløbsprogrammer som udløber i Hverken udgifter eller puljeindtægter til disse projekter indgår derfor i basisbudget og overslagsår. Hvis det synes hensigtsmæssigt at videreføre projekterne, kan disse videreføres for de nye midler. Budgettet til forløbsprogrammerne har været ca. 400 t.kr. Uddybende om aftalen fra KL s budgetvejledning: Aftalen følger dermed op på det sundhedsudspil om det nære sundhedsvæsen, som KL offentliggjorde i marts 2012, og den proces der i tæt samarbejde med kommunerne lå forud for udspillet. Med udspillet præsenterede KL et samlet bud på, hvordan kommunerne kan indgå som en central del af løsningen på udfordringerne på sundhedsområdet. Med økonomiaftalen anerkender regeringen, at dette er tilfældet. Med økonomiaftalen skal der fokus på de områder, hvor kommunerne kan aflaste det øvrige sundhedsvæsen. Det handler om de patientrettede forebyggelsesindsatser. Det vil konkret sige: Styrket sygeplejeindsats: Et løft af den kommunale sygeplejeindsats skal bidrage til at sikre, at alle færdigbehandlede patienter kan hjemtages efter udskrivning. Herudover skal et løft af sygeplejen sikre bedre forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, genindlæggelser og korte indlæggelser gennem en styrket sygeplejeindsats. Styrket kronikerindsats: Kronikerindsatsen i kommunerne skal have et løft, så alle kommuner giver tilbud til borgere med hjerte/kar, diabetes og KOL, og at kvaliteten af tilbuddene styrkes. Side 36

41 Løftet af kronikerindsatsen skal ses i lyset af, at kronikerpuljen, som kommunerne har modtaget midler fra i , udløber ved årsskiftet. Med økonomiaftalen er der nu permanent finansiering til de kommunale kronikerindsatser. Men der er behov for at se kritisk på indsatserne og sikre videreførelse af de indsatser, der virker godt. Økonomiaftalen giver anledning til at sætte fokus på kvalitetsudvikling af den fremadrettede kronikerindsats i kommunerne. Dette kvalitetsarbejde vil KL engagere sig i. Der vil til efteråret blive fastlagt en proces for, hvordan KL sammen med kommunerne får sat fokus på hvilke indsatser, der skal prioriteres, og hvordan der følges op på effekterne heraf. Kommunernes større rolle på sundhedsområdet forpligter. Den skaber et behov for at arbejde med at udvikle kvaliteten og standardisere ydelserne på tværs af landet, når der er evidens for, at bestemte måder at løse opgaver på giver den bedste effekt. Det indgår også i KL's sundhedsudspil. Indholdet i Økonomiaftalen for sætter fokus på mere evidens og systematik. Der lægges vægt på mere evidensbaserede løsninger og en mere systematisk opsamling på afprøvning af nye kommunale initiativer på sundhedsområdet. Det kræver både en national udviklingsproces, som KL indgår i, i samarbejde med Sundhedsstyrelsen m.fl., og det kræver et styrket samarbejde mellem KL og kommunerne. Nationalt gælder det bl.a. udviklingen af kliniske retningslinjer, der vil udstikke retningslinjer for den klinisk faglige kvalitet. Sundhedsstyrelsen lægger op til at udkomme med ca. 15 retningslinjer årligt, dog vil ikke alle retningslinjer være rettet mod kommunerne. De kliniske retningslinjer skal bidrage til at styrke den faglige kvalitet, understøtte prioriteringen af de rette indsatser og skabe mere ensartethed. Der er ikke lagt op til, at retningslinjerne øger de kommunale sundhedsopgaver, men skal bidrage til kvalificering inden for de nuværende rammer. Frem mod økonomiforhandlingerne 2014 og fremlæggelse af regeringens sundhedsudspil i, er der behov for at vise, at kommunerne er på rette og fokuserede vej mod konkrete resultater og effekter. Udfordringen i dialogen med staten er at kunne vise en konkret effekt af at bruge ressourcer på forebyggelse i kommunerne. Derfor sætter KL en proces i gang, der følger op på aftalen for, og ikke mindst KL's sundhedsudspil. Opfølgningsprocessen igangsættes i efteråret. Der bliver i den forbindelse behov for i fællesskab at fokusere indsatserne og samle op på effekt og resultater af det målrettede løft på sundhedsområdet. KKR vil få en central rolle i denne proces, ligesom KL vil lægge op til en række samarbejder mellem KL og kommunerne, herunder i udviklingen af redskaber til kommunerne i denne proces. Side 37

42 Notat vedr. 500 mio. til bedre dagtilbud til børn I økonomiaftalen er aftalt at dagtilbudsområdet løftes med 500 mio. kr. der fordeles som en del af bloktilskuddet til landets kommuner i forhold til antallet af 0-5 årige. Ikast-Brande Kommunes andel kan opgøres til 3,9 mio. kr. Det er ikke aftalt, hvordan midlerne skal anvendes, og der er således ikke indgået aftale om f.eks. minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Der er aftalt, at de ekstra penge skal styrke kvaliteten i vores dagtilbud. Byrådet kan overveje, i hvilket omfang de 3,9 mio. kr. skal indgå i budgettet for og overslagsår, og hvordan de i givet fald skal anvendes i vores daginstitutioner. Uddybende om aftalen fra KL s budgetvejledning: I regeringsgrundlaget fra oktober 2011 fremgår det, at regeringen ønsker, at kvaliteten af dagtilbuddene øges, og at det eksempelvis kan ske ved, at der stilles krav om minimumsnormeringer. Ligeledes fremgår det, at antallet af lukkedage bør begrænses. Regeringen vil drøfte veje til at opnå disse mål med kommunerne. I finanslovsaftalen for 2012 har regeringen og Enhedslisten aftalt, at der skal ske en opprioritering af dagtilbud. Derfor er parterne enige om at tilføre dagtilbudsområdet 500 mio. kr. til bedre normeringer i og frem. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har aftaleparterne i medierne udtalt, at de afsatte midler svarer til ca medarbejdere. Og KL vil gennemføre en måling for at følge op på om vores normeringer er steget i i forhold til 2012 i vores daginstitutioner. Side 38

43 Notat vedr. moderniseringsaftalen Moderniseringsaftalen Regeringen har ikke ønsket at videreføre Gensidighedsaftalen, som KL indgik med den tidligere regering i Som led i økonomiforhandlingerne for er der imidlertid aftalt en Moderniseringsaftale vedr. årene og Det er aftalt at stat og kommuner i fællesskab frigør ressourcer i kommunerne til forbedring af den borgernære service svarende til samlet 1½ mia. kr. i og Konkret betyder det, at regeringen såvel som kommunerne hver vil gennemføre initiativer for i alt 750 mio. kr. frem til Statens bidrag for Regeringen har i forbindelse med økonomiaftalen for fremlagt konkrete initiativer med et samlet frigørelsespotentiale på 357,6 mio. kr. i. Det vil variere fra kommune til kommune, hvor stort potentialet ved det enkelte initiativ er. KL anbefaler, at de lokale forhold inddrages i vurderingen af initiativernes potentiale i den enkelte kommune. Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. KL har udarbejdet et regneark hvor de enkelte initiativer er prissat. Dette regneark rundsender økonomiafdelingen til afdelingscheferne til august, således at vi kan opnå et overblik over hvor stor en effekt vi kan opnå i vores kommune, og hvor meget vi kan indarbejde i vores budget. Det er hensigten at dette overblik kan forelægges byrådet umiddelbart før budgetseminaret. Kommunernes bidrag Udover statens bidrag til modernisering, skal kommunerne som led i deres opfyldelse af aftalen bl.a. sætte fokus på følgende områder: - Mindre administration, herunder som følge af effektivisering af løn, bogføring og regnskab. - Øget tilslutning til SKI s forpligtende rammeaftaler. - Digitalisering og velfærdsteknologi, herunder implementering af digital post, selvbetjening og telemedicinsk sårvurdering. Side 39

44 Notat vedr. finansiering af investeringer i klimatilpasning I aftalen mellem regeringen og KL for indgår, at kommunerne løfter investeringsniveauet i klimatilpasning af spildevandsområdet med 2,5 mia. kr. i. For at understøtte forsyningsselskabernes investeringer vil regeringen justere de kommunale lånegarantier ved at forlænge varigheden af garantierne og de tilhørende lånemuligheder fra år. Ved henvendelse til KL, Ole Cordsen, er blevet oplyst, at denne forlængede lånemulighed umiddelbart kun gælder forsyningsselskabernes investeringer, og dermed ikke hvis kommunerne skattefinansierer de samme investeringer. Men det fremgår ikke specifikt af aftalen, da det ikke var et emne, der indgik i drøftelserne med regeringen. Det fremgår af regeringsaftalen, at de nærmere betingelser først fastsættes i efteråret: Udmøntning af de nærmere vilkår og rammer for klimatilpasningsindsatsen, herunder mulighederne for at justere de kommunale lånegarantier, sker i efteråret Lovgivning fremsættes i efteråret 2012 med henblik på, at reguleringen er på plads inden udgangen af Sigtet er, at reglerne får virkning for prislofterne i. Reguleringen skal sikre et klarere grundlag for den fremtidige klimatilpasningsindsats i kommunerne. Det skal i den forbindelse sikres en klar afgrænsning af, hvilke aktiviteter og udgifter, der kan takstfinansieres som led i klimatilpasning. Side 40

45 Notat: Oversigt over anlægsprojekter omfattet af anlægstop Oprindeligt budget Anvendt budget Rest budget TM33 Etablering af legepladser TM34 Renovering af Samsøgade, Ikast TM35 P-Plads baneareal Bording, Udg P-Plads baneareal Bording, Indt TM36 P-Plads Torvet (Gl. rutebilstation) P-Plads Torvet (Gl. rutebilstation) TM37 Sti Myl. Erichsensvej - Tinghøjvej, Brande TM38 Jens Holdgårds Vej / Nørregade, Fortov TM39 Rumleriller Sønderdalsvej TM40 Cykelbomme, Skyggevej, Ikast TM41 Stensbjerg Alle/Hagelskærvej - Cykelfelter TM42 Ilskovvej, Ikast - Krydsningshelle TM43 Trafikdæmpning, Stadion Alle / Eli Chr. Vej TM44 Ny Sandfeldvej, Fortov TM45 Sdr. Ommevej / Buevej, Trafiksikring TM46 Smedebækvej, Gludsted, Trafikdæmpning TM47 Flytning af busstoppested, Nørre-Snede I alt ikke overførte anlæg Side 41

46 Forventet anlægsoverførsel fra budget 2012 til Samlet oversigt for alle områder Bevilling Projektering Arbejdet igangsat/udføres Restbudget 2012 Tekst Budget Periode for udførelse 2012 Restbudget Forventes kvt. 2. kvt. I alt hele året 2012 overført til Pr Pr Skattefinansierede område Jordforsyningen Forsyningsområde Affald I alt alle områder Budget Forbrug Restbudget I alt kvalitetsfondsmidler igangv. anlæg I alt kvalitetsfondsmidler afsluttede anlæg Side 42

47 Ikke - Afsluttede anlægsopgaver Opfølgning på aktuelle anlægsprojekter Skattefinansierede anlæg Bevilling Projektering Arbejdet igangsat Restbudget 2012 Sted nr. Tekst Korr. Budget Periode for udførelse 2012 Restbudget Forventes kvt. 2. kvt.i alt hele året 2012 overført til Børne- og Undervisningsudvalget Pr Pr Dagtilbud til børn 0-5 år Dagtilbud til børn og unge Børnehaver Ejstrupholm-Gludsted Børnehave I alt Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Folkeskolen Pulje til skolerenovering Nørre-Snede Skole - Separering kloak Ejstrupholm Skole - Masterplan 1. etape IT-Strategi i folkeskolen Nørre-Snede Skole - Masterplan 1.etape Hyldgåedsskolen - Energirenovering I alt Folkeskolen Side 43

48 Kultur- og Fritidsudvalget 04 Fritid, idræt og kultur Biblioteker Ombygning af Ikast Bibliotek I alt Biblioteker Musikskoler Brande Musikskole - Renovering I alt Fritid, idræt og kultur Sundheds- og Omsorgsudvalget 06 Ældre Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg af ældre og handicappede Nye Plejeboliger, Brande Ny Plejecenter, Ikast "Dybdalsparken" - Rehabilitering I alt Ældre Side 44

49 Erhvervskontaktudvalget 01 Erhverv og turisme Udvikling af landistrikter Udvikling af landistrikter I alt Erhverv og turisme Økonomi- og Planlægningsudvalget Borgerservice, administrativ- og politisk organisation Anlægspulje BY Anlægspulje ØPU Anlægspulje BUU Anlægspulje SOU Bygningsændringer Rådhusene Brande Rådhus - Udvidelse af SMP center Brande Rådhus - Udvidelse af P-Pladser I alt Økonomi- og Planlægningsudvalget ( ) ( ) Teknik- og Miljøudvalget 14 Byer og landsbyer Jordforsyning Ubestemte formål Tilbaget. Kloaktilslutning (93.782) Nedlæggelse af gl materielgård, Nørre-Snede Thorsgade 7 og 9, Ikast Side 45

50 Fælles formål Pulje til anlægsarbejde Pulje til anlægsarbejde kvalitetsfondsmidler Elevator ved Brande Station Analyse energi Selvejende inst Boligformål Salg af Svalehaven 18-20, Ikast Andre faste ejendomme Energibesparende investeringer med tilbagebetalingstid under 5 år Byfornyelser og forbedringer Pulje til byfornyelse Pulje til byfornyelse Områdefornyelse i Nørre-Snede Områdefornyelse i Nørre-Snede Byfornyelse Bording, Pulje Byfornyelse/Byudvikling Bording, Fase Byfornyelse/Byudvikling Bording, Fase Boliggruppe - Opkøæb af ejd til nedrivning Andre fritidsfaciliteter Vandrehjemmet, Brande - Omk ved salg Vandrehjemmet, Brande - Brandsikring I alt Byer og landsbyer Side 46

51 15 Infrastruktur og kollektiv trafik Trafik og infrastruktur Driftsbygninger og pladser Flytning af telemast Vejanlæg Mindre anlægsopgaver (rest) Udskiftning af gadelys Gadelys og broer O.Vestergård Poulsens Vej - Cykelsti Rundkørsel Nordlundvej/Ny Sandfeldvej Ny Sandfeldvej - Nordlundvej Ørbækvej - Vibevej Asfaltomlægning (3.000) P-Plads Danmarksgade, Ikast Forlægning Ny Sandfeldvej / Sandfeldvej P-Plads, Odinsgade, Ikast Nedre Hestlundvej, forlængelse til Ilskovvej Renovering af broer I alt Infrastruktur og kollektiv trafik I alt alle politikområder Forbrug Restbudget I alt kvalitetsfondsmidler igangv. anlæg I alt kvalitetsfondsmidler afsluttede anlæg Side 47

52 Ikke - Afsluttede anlægsopgaver Opfølgning på aktuelle anlægsprojekter Jordforsyningen Bevilling Projektering Arbejdet igangsat / udføres Restbudget 2012 Sted nr. Tekst Korr. Budget Periode for udførelse 2012 Restbudget Forventes kvt. 2. kvt. I alt hele året 2012 overført til Pr Pr Boligområde Pulje til boligudstykning Pulje til boligudstykning Bangsvej Thulstrup Bangsvej Thulstrup Vesterhåb II, etape II + III Vesterhåb II, indtægt, etape II + III Vesterhåb, og etape Vesterhåb, og etape Storparcel Bøgild gdr., Ikast 0 0 Storparcel Bøgild gdr., Ikast indtægter Vesterhåb 4. etape Vesterhåb 4. etape Remmebakken, Ikast Remmebakken, Ikast Thit Jensens Vej, Ikast Thit Jensens Vej, Ikast Svaneparken, Ikast Svaneparken, Ikast Bording Bording Nord Engesvang Emil Ernsts Vej 2-30, etape Emil Ernsts Vej 2-30, etape 2, indt 0 0 Side 48

53 Emil Ernsts Vej 32-36, 50-62, Emil Ernsts Vej 32-36, 50-62, Emil Ernsts Vej 4. etape Emil Ernsts Vej 4. etape Brande Fyrvænget, Brande Fyrvænget, Brande, indtægter Sidevej Ny Sandfeldvej / Nordlundvej Sidevej Ny Sandfeldvej / Nordlundvej Tranevej, Brande Tranevej, Brande, indtægter Nørre-Snede Kildebakken, Nørre-Snede 2. etape Kildebakken, Nørre-Snede 2. etape Ejstrupholm Ahornvej, Ejstrupholm Ahornvej, Ejstrupholm Birkevej 26-42, 58-66, 3. etape Birkevej 26-42, 58-66, 3. etape indtægt Engbækparken, Ejstrupholm Engbækparken, Ejstrupholm Klovborg Kløvermarken, Klovborg (6 grunde) Kløvermarken, Klovborg (6 grunde) Gludsted Nørretoften 1-16, Gludstedgårdvej Nørretoften 1-16, Gludstedgårdvej I alt boligformål Side 49

54 Erhvervsformål Ikast Pulje til erhvervsudstykning Pulje til erhvervsudstykning La Cours Vej La Cours Vej Lene Haus Vej Lene Haus Vej (indt) Europavej Europavej (indt) Silkeborgvej, Pårup, ØST Silkeborgvej, Pårup, ØST Juulsvej, Pårup, VEST Juulsvej, Pårup, VEST Remmevej, Ikast Remmevej, Ikast Hestlund (Mads Clausens Vej 24) Hestlund (Mads Clausens Vej 24) Engesvang Løhdesvej, Engesvang Løhdesvej, Engesvang (indt) Brande Kåremagervej Brande, Kåremagervej Brande, Jyllandsgade/Sjællandsgade Jyllandsgade/Sjællandsgade (indt) Nørre-Snede Mestervej, Nørre-Snede(Fællesvej) Mestervej, Nørre-Snede(Fællesvej) Ejstrupholm Holmegårdsvej/Nørholmvej Holmegårdsvej/Nørholmvej I alt erhvervsformål I alt jordforsyning Side 50

55 Ikke - Afsluttede anlægsopgaver Opfølgning på aktuelle anlægsprojekter Forsyningsvirksomheder Bevilling Projektering Arbejdet igangsat/udføres Restbudget 2012 Sted nr. Tekst Korr. Budget Periode for udførelse 2012 Restbudget Forventes kvt. 2. kvt. I alt hele året 2012 overført til Affaldshåndtering Ordning for glas, papir og pap Pr Pr Anskaffelse af miljøøer Anskaffelse af container Genbrugsstationer Ombygning af genbrugsplads, Ikast Mandskabsfaciliteter Side 51

56 Notat: Hundeskove i Ikast-Brande Kommune (Kilde: Klosterlund, Bølling Sø Klosterlundvej Engesvang Kompedal Hundeskov Kompedalvej Engesvang Skelhøje Plantage Skedhøjevej Ikast Isenvad øst Hanningvej Ikast Isenvad vest Isenvadvej Ikast Kolpendal øst Gludsted Plantage Vejlevej 7441 Bording Palmelunden Gludsted Plantage Gludstedvej Ikast Nørlund Plantage Ikastvej Ejstrupholm Hampen Sø Palsgård Skov Hampenbjergvej 7362 Hampen Hundeskoven i Hampen by Søvej Hampen Hundeskov Harrild Fasterholtvej 36B 7330 Brande Bjerre Brunkulsleje Brunkulsvej 7330 Brande Kolpendal vest Gludsted Plantage Vejlevej 7441 Bording Hundeskov i Hastrup Plantage Hastrupvej Brande Side 52

57 Notat: Udviklingen i udgifter til arbejdsskader I 2005 gennemførte de tre gamle kommuner et fælles udbud af forsikringer for perioden og i den forbindelse besluttede de gamle byråd og Sammenlægningsudvalget at tegne en katastrofeforsikring for arbejdsskader som dækker skader på mere end 2,5 mio. kr. og hvor mere end 2 personer er involveret i samme begivenhed og at kommunen i øvrigt skulle være selvforsikret på området. Budgettet til dækningen af selvrisikoen på arbejdsskade blev udarbejdet på baggrund af udbuddet af forsikringer i Ikast-Brande Kommune og den besparelse der fremgik af forsikringspolicen på daværende tidspunkt. Dvs at budgettet til arbejdsskader ikke har taget højde for de nye opgaver kommunen overtog ved kommunesammenlægningen herunder eksempelvis driftsstederne på det specialiserede område. Det var forudsat at kommunen i de 3-4 første år efter udbuddet skulle opspare en buffer til arbejdsskader på 23 mio. kr. som man skulle have til at finansiere de skader der kommer i fremtiden. Pt er der en buffer på 11,8 mio. kr. En stor del af de udgifter der har været afholdt har i stor udstrækning været behandlinger/erstatninger til medarbejdere ansat på det specialiserede område, og da der ikke var budgetteret med udgifter til dette område, har der ikke været den forventede vækst af puljen. Forbrug og budget af arbejdsskader har udviklet sig således: Arbejdsskade - selvrisiko budget regnskab * Total *Regnskabet 2012 er opgjort pr , der forventes således et træk henlæggelsesmidlerne i størrelsesordenen 3 mio. kr. i Mæglerselskabet Willis udarbejder årligt en akturrapport, hvor i det opgøres hvad den regnskabsmæssige forpligtelse over hvad der forventeligt er tilbage for kommunen at betale på tidligere skadeår. I de kommende år, vil kommunen som selvforsikret få forpligtelser på endnu flere skader, mens der til gengæld vil være skader for tidligere år, der ikke vil være så mange udbetalinger på som tidligere antaget. I forlængelse heraf har Willis udarbejdet et skøn over udviklingen i den samlede forpligtelse over de kommende 5 budgetår. Resultatet findes i tabellen nedenfor. I samme tabel er udregnet et skøn over de kommende års likviditets påvirkning af udgifter på arbejdsskadeområdet- opdelt i skadeudgifter og administrationsomkostninger (henholdsvis Willis og ASK/DSA). Budgetår Forpligtelse ultimo året Skadeudgifter i budgetåret Administration Willis Administration ASK og DSA Årlig likviditets påvirkning Side 53

58 På baggrund af Willis skøn i udviklingen i skadesudgifterne på Ikast-Brande Kommune forvente udgifter til arbejdsskader på 3-4 mio. kr. årligt udover det budgetlagte og det vil betyde at bufferpuljen vil være opbrugt ved udgangen af Budgettet for lyder på kr. Med henblik på at styrke budgettet til Selvforsikring af arbejdsskader er der i basisbudgettet overført 1,5 mio. kr. fra lønsumspuljen, da lønsumstyringen er fuldt indfaset og det ikke forventes at være behov for beløbet fremover. Der resterer dog fortsat kr. på lønsumspuljen til dækning af evt. uforudsete anciennitetsstigninger. Side 54

59 Til borgmesteren og kommunaldirektøren Indberetning af forventninger til budget og regnskab 2012 Den nyligt indgåede økonomiaftale for lægger stramme rammer for såvel service- og anlægsudgifterne i de kommende budgetter for. Det stiller derfor store krav til det fælleskommunale samarbejde at undgå, at hverken service- eller anlægssanktionen kommer i anvendelse. Samtidig har regeringen og Enhedslisten som led i justeringerne af udligningssystemet lagt op til, at nogle kommuner skal have mulighed for at øge skatten inden for en ramme på 250 mio. kr. Da skatten imidlertid samlet skal holdes i ro, forudsætter dette, at andre sætter skatten tilsvarende ned. Også i forhold til skatten for er der derfor behov for tæt dialog mellem kommunerne, hvis sanktionssystemet ikke skal komme i anvendelse. KL vil på den baggrund i lighed med de senere år opfordre alle kommuner til at deltage i den faseopdelte budgetlægningsproces, hvor budgetforslagene løbende korrigeres under indtryk af aktuelle landsprognoser. KL vil derfor opfordre alle kommuner til at bidrage til en tæt fælleskommunal dialog frem mod den endelige budgetvedtagelse. KL vil endvidere opfordre til, at der ikke indgås bindende budgetforlig tidligt i processen, men derimod at handlemulighederne holdes åbne, indtil vi i fællesskab får bragt budgetterne i overensstemmelse med de aftalte rammer. Den 29. juni 2012 Jnr Ø02 Sagsid Ref RHB Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /2 Særligt i forhold til anlægsudgifterne bliver det i år en helt ekstraordinær udfordring at komme i mål i forhold til økonomiaftalen, idet der indgår et loft på 15,5 mia. kr. i forhold til budgetterne. Anlægsbudgetterne for 2012 lå betydeligt højere end dette niveau, og derfor skal alle kommuner bidrage, hvis vi samlet set skal holde os inden for loftet. Det er imidlertid vanskeligt at angive en præcis ramme for den enkelte kommunes anlægsudgifter, idet anlægsbehovet er bestemt af en række forhold og varierer betydeligt over tid og mellem kommunerne. Større anlægsprojekter kommer typisk i ryk og Side 55

60 gennemsnitlige normtal på et givet tidspunkt vil derfor ikke udtrykke behovet for den enkelte kommune. Ligeledes vil en fordeling efter befolkningstal ikke i sig selv udtrykke kommunens anlægsbehov. Med henblik på at få et indtryk af kommunernes anlægsbehov, har KL kigget i flerårsbudgetterne for 2012, der udtrykker den enkelte kommunes egen planlægning. Der er imidlertid ændret mange forudsætninger siden sidste budgetlægning, jf. den nye økonomiaftale, udligningsaftalen m.v. Der kan således anlægges mange betragtninger, når den samlede anlægsramme skal omsættes til enkeltkommuneniveau. Man kan fx skele til kommunens størrelse, indholdet i kommunens flerårsplaner, kommunens gennemsnitlige anlægsniveau over en årrække, demografisk pres på børneområdet, osv. Til brug for drøftelserne af anlægsniveauet har KL som supple-./. ment til de traditionelle trafiklysnøgletal udarbejdet en særskilt tabel, hvor./. nogle af de relevante betragtninger indgår. Herudover har KL i vedlagte tabel illustreret en kommunefordelt opgørelse af anlægsrammen ud fra gennemsnittet af kommunens andel af indbyggertallet og kommunens andel af anlægsudgifterne i budgetoverslaget fra sidste års budget. Det er væsentligt at understrege, at dette tal ikke er en bindende fordelingsmetode. Det kan derimod udgøre et indledende sigtepunkt. Det er nemlig via den faseopdelte budgetlægningsproces, at vi i fællesskab skal få bragt vores individuelle behov i overensstemmelse med de samlede rammer. KL vil derfor tage en dialog om behovene med henblik på at skabe et grundlag for drøftelserne på borgmestermødet den 30. august om fordelingen af anlægsrammerne. Til brug for drøftelserne på borgmestermødet den 30. august vil KL./. anmode alle kommuner om at besvare vedlagte spørgeskema om forventningerne til skatten samt service- og anlægsudgifterne i budget senest tirsdag den 21. august Spørgeskemaet indeholder samtidig spørgsmål vedrørende de aktuelle forventninger til regnskabet for 2012 som led i den faseopdelte regnskabsproces. Spørgeskemaet bedes venligst besvares elektronisk på følgende link: Spørgsmål og kommentarer til undersøgelsen kan rettes til chefkonsulent Michael Laursen ) eller chefkonsulent Rasmus Brask ). Med venlig hilsen Erik Nielsen Kristian Wendelboe 2 Side 56

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Materiale til Budget 2015-2018

Materiale til Budget 2015-2018 Materiale til Budget 2015-2018 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 15. august 2014 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere