Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006."

Transkript

1 Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006 besluttede det daværende Statsamtet Sønderjylland at tage sagen vedrørende Ribe Amtsråds tur til København den 31. marts 1. april 2006 op af egen drift Statsamtet modtog den 1. november 2006 det daværende Ribe Amts udtalelse i sagen. Det fremgår blandt andet af udtalelsen, at amtet har afholdt udgifterne for en middag med deltagelse af medlemmer af amtsrådet, ledende embedsmænd samt ledsagere. Det fremgår desuden, at amtet har afholdt udgifter til operabilletter, overnatning samt frokost til medlemmer af amtsrådet samt ledende embedsmænd. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at der ikke i lovgivningen er hjemmel til, at Ribe Amt kunne afholde udgifterne til middagen for så vidt angår amtsrådsmedlemmernes ledsagere. Det er desuden statsforvaltningens opfattelse, at der ikke i lovgivningen er hjemmel til, at Ribe Amt kunne afholde udgifterne til operabilletter, overnatning samt efterfølgende frokost for medlemmerne af amtsrådet. Statsforvaltningen foretager ikke videre i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Medlemmer af Ribe Amtsråd, ledende embedsmænd samt ledsagere var den 31. marts 1. april i år på tur til København. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK H.P. HANSSENS GADE AABENRAA JOURNAL NR.: /93 SAGSBEHANDLER: MSSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: CVR- NR EAN- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Af Ribe Amts udtalelse af 25. oktober 2006 fremgår følgende om turen: Turens indhold Turens primære formål var at give Psykiatriudvalget og det samlede Amtsråd kendskab til en ret ny og lovende behandlingsform -OPUS - med tidlig

2 opsporing og behandling af psykoser, specielt hos unge. Den blev an vendt først af Bispebjerg Hospitals OPUS-projekt. Amtsrådet besøgte OPUS-projektet fredag den 31. marts kl og blev orienteret om projektets metoder og foreløbige resultater samt praktiske erfaringer. Behandlingsformen anvendes i flere am ter og amtets psykiatri udvalg har besluttet, at der skal etableres et OPUS-lignende projekt i Ribe Amt. På grund af transporttiden til og fra København blev det besluttet at forlænge turen med en overnatning i København og at indlægge enkelte aktiviteter af mere kulturel karakter og dermed af faglig interesse for Undervisnings- og Kulturudvalget og Amtsrådet, som yder tilskud til en lang række kulturelle formål i Ribe Amt. Turens kulturelle aktiviteter var rund visning i det nye operahus (gratis, da rundvisningen blev foretaget af en privat kon takt) samt besøg i Det kongelige Teater, hvor man hørte operaen Barberen i Sevilla, billetpris 158 kr. pr. person, (billetkategori D, de næstbilligste billetter). Fredag aften var der - udover opera - fælles middag på Den Sorte Ravn. Tid ligere holdt Amtsrådet budgetmiddag med ægtefæller samt ledende embedsmænd en gang årligt. Arrangementet er det eneste arrangement af den art, der er afholdt de seneste 4 år. Der henvises til vedlagte program for turen. Deltagerkreds Turens deltagere var medlemmer af Amtsrådet, ledende embeds mænd samt ægtefæller/ledsagere. Der henvises til vedlagte deltagerliste. Udgifter Amtets udgifter til turen var i alt ,90 kr. Ægtefæller/ledsagere betalte et beløb, der dækkede de ekstra udgifter ved deres deltagelse i følgende arrangementer: Udgifter til rundvisning og frokost på Nationalmuseet (mens Amtsrådet besøgte OPUS-projektet), billet til Det Kongelige Teater samt frokost lørdag den 1. april. Da ledsagernes deltagelse ikke medførte behov for en større eller dyrere bus, end der ellers ville være bestilt, blev udgifter til bus med chauffør ikke indregnet i ledsagerbetalingen. Vurdering Formålet med turen var at få øget viden på et område, som Amtsrådet har ansvaret for, og som flere deltagere som henholdsvis regionspolitikere og kommunalpolitikere også fremover vil have medansvar for. Amtsrådet vare- SIDE 2

3 tog derved en amtslig interesse og udgifterne til studieturen vurderes at være proportionale med amtets interesser i turen. For så vidt angår ledsagerne betalte disse selv for de ekstra udgifter ved deres deltagelse i studieturen. Det vurderes at ligge inden for Amtsrådets skøn at invitere ledsagere til et mindre arrangement en enkelt gang i løbet af en 4-årig periode. Af programmet for turen fremgår følgende: Det endelige program for studieturen til København fredag den 31. marts til lørdag den 1. april 2006 er nu ved at være på plads. Programmet ser således ud: Fredag 6.50 Bussen afgår fra museumspladsen i Esbjerg, Nørregade v. biblioteket 7.35 Bussen afgår fra Amtsgården i Ribe 8.25 Bussen ankommer til afkørsel 67 på motorvejen v/vejen for opsamling 9.30 Bussen ankommer til afkørsel 54 på motorvejen v/vissenbjerg for opsamling Bussen ankommer til København For amtsrådsmedlemmerne: "Early intervention" i psykiatrien For æqtefællerne: Rundvisning på Nationalmuseet - Udstillingen "Spærretid" om hverdag underbesættelsen , ht!p://spaerretid.natmus.dk/ Rundvisning i det nye operahus, Indkvartering på hotel 71 Nyhavn Copenhagen, jeg vedlægger også en seddel med kontaktoplysninger til hotellet Middag på "Den Sorte Ravn", Nyhavn 14, København K Opera i Det Kgl. Teater: Barberen i Sevilla, i Sevilla.aspx Lørdag Formiddagen til fri disposition SIDE 3

4 12.00 Frokost på "La Sirene, Nyhavn 51, København K" Bussen afgår Ankomst til Ribe Ankomst til Esbjerg Turen er gratis for amtsrådsmedlemmer. For ægtefæller vil der være en deltagerbetaling på 450 kr. Beløbet trækkes på lønudbetalingen. Ifølge sagens oplysninger havde amtet følgende indtægter og udgifter i forbindelse med turen: Indtægter: Deltagerbetaling for tilmeldte ledsagere 20x ,00 Udgifter: Hotel ,00 Bustransport ,40 Frokost for amtsrådsmedlemmer og Embedsmænd 770,50 Frokost for ledsagere 3.035,00 Rundvisning på Nationalmuseet for Ledsagere 450,00 Rundvisning Operahuset 0,00 Forplejning fredag aften ,00 Teaterbilletter- Barberen i Sevilla 7.568,00 Frokost lørdag 5.053,00 Vingaver til oplægsholdere OPUS 1.213,00 Udgifter ialt ,90 Amtets udgift kr ,90 Ifølge deltagerlisten deltog 16 politikere, 6 embedsmænd samt ledsagere i alt 41 personer. Ribe Amt har på forespørgsel ikke kunnet give nærmere oplysninger om på hvilket grundlag, der er truffet beslutning om studieturen. Overnatningsprisen for henholdsvis et enkelt- og et dobbeltværelse på det pågældende hotel er ifølge hotellets hjemmeside på 1550 kr. og 1850 kr. Statsforvaltningen lægger til grund, at der har været brug for i alt 22 værelser, hvilket sammenholdt med den samlede hoteludgift på kr., svarer til en gennemsnitlig værelsespris på 1517 kr. SIDE 4

5 Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at amtskommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006). Det følger af bestemmelsen, at statsforvaltningen påser amtskommunernes overholdelse af lovgivningen, det vil sige såvel skreven som uskreven ret, herunder offentligretlige retsgrundsætninger såsom grundsætningerne om kommunernes opgavevaretagelse, også kaldet kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige. Spørgsmålet om vederlag for kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgmestre er reguleret i styrelseslovens 16 og 34 samt bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 2002 som ændret ved bekendtgørelse nr. 943 af 21. november 2002 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Disse regler gør udtømmende op med mulighederne for at vederlægge kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgmestre for hvervet. Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, s. 92 f. og 201 f. Et byråd kan således ikke lovligt uden for rammerne af de nævnte bestemmelser træffe beslutninger, der alene har til formål at tillægge byrådsmedlemmerne en formuefordel. Som eksempler på udgifter, der kan godtgøres efter vederlagsreglerne (styrelseslovens 16, stk. 11, 2. pkt.) nævnes i Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, s. 104, bl.a. støtte til sekretærhjælp, kopiering, pc, telefax samt telefon og avisabonnementer.... Derimod kan betaling for behandling for alkoholmisbrug og betaling af forsikringspræmien for en sundhedsforsikring for kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke godtgøres efter bestemmelsen. Fælles for de udgifter, der kan godtgøres, er, at der er tale om udgifter, som i en eller anden udstrækning på arbejdsmarkedet som helhed betragtes som personalegoder, der traditionelt kan ydes som et led i en aflønning af medarbejdere, og som i forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmer har en direkte tilknytning til disses varetagelse af hvervet. SIDE 5

6 Hverken udgifter til billetterne til operaen, middagen, overnatningen eller frokost om lørdagen kan imidlertid efter statsforvaltningens opfattelse anses for omfattet af styrelseslovens 16, stk. 11, 2. pkt. om godtgørelse af udgifter eller anden støtte i forbindelse med kommunalbestyrelsens virksomhed. Da den skrevne lovgivning således ikke indeholder hjemmel til at afholde udgifterne, må spørgsmålet om disses lovlighed afgøres ud fra de almindelige uskrevne grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Det er i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den juridiske litteratur antaget, at kommuner efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse har en helt generel pligt til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner. Der henvises til Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2005, side 78 ff. Den omtalte forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt indeholder ikke en særlig præcis afgrænsning af kommunernes kompetence og giver derfor ikke et klart grundlag for at udtale, i hvilken udstrækning en kommune lovligt kan afholde udgifter eks. i forbindelse med en studietur. Forpligtelsen til at handle økonomisk forsvarligt kan dog medvirke til en afgrænsning af, hvilke kommunale hensyn der i en samlet afvejning af interesser kan begrunde, at en kommune lovligt afholder en sådan udgift. Fastlæggelsen af, hvad der er økonomisk forsvarligt, må bero på den konkrete situation, og der må som udgangspunkt gives kommunalbestyrelsen et bredt spillerum i den henseende. Efter kommunalfuldmagtsreglerne antages en kommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet at være afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Det følger af dette kriterium, at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel må gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkelt person ikke i sig, at den pågældende disposition bliver ulovlig, jf. Inger Mogensen og Dario Silic, Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, 2004, s. 29 ff. SIDE 6

7 Afgørende for, om en given udgift lovligt kan afholdes, er, i det omfang udgiften ikke har hjemmel i den skrevne lovgivning, om der konkret kan påvises en særlig kommunal interesse i at afholde den, jf. Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 2002, s. 18 ff. Det følger af almennyttekriteriet, at en kommune som udgangspunkt alene er berettiget til at stille de ydelser til rådighed for de ansatte, som kommunen er forpligtet til i henhold til de aftalte løn- og ansættelsesvilkår. Det er dog fast antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at en kommune i et vist omfang kan stille almindelige personalegoder til rådighed for de ansatte. I vurderingen af, hvilke personalegoder en kommune kan stille til rådighed for sine ansatte, lægges der i tilsynsmyndighedernes praksis vægt på, om det på arbejdsmarkedet som helhed er almindeligt at stille den pågældende ydelse til rådighed. Endvidere må kommunens konkrete egeninteresse som arbejdsgiver i den pågældende ordning tillægges betydning, og kommunalbestyrelsen må i den forbindelse kunne foretage et skøn inden for relativt vide rammer. Det er en forudsætning for en kommunens adgang til at stille personalegoder til rådighed for kommunens ansatte, at støttens størrelse og varighed ikke går ud over, hvad kommunens varetagelse af dens interesse som arbejdsgiver kan begrunde. Efter omstændighederne vil det således ikke være lovligt at stille det pågældende personalegode til rådighed for alle kommunens ansatte, men alene til de grupper af ansatte, hvor ydelsen konkret tjener kommunens interesser som arbejdsgiver. Der henvises til Inger Mogensen og Dario Silic, Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, 2004, s. 91 f. Udgifter til middagen fredag aften Som nævnt ovenfor er det afgørende for, om en given udgift lovligt kan afholdes i det omfang udgiften ikke har hjemmel i den skrevne lovgivning, om der konkret kan påvises en særlig kommunal interesse i at afholde den, jf. Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 2002, s. 18 ff. En sådan kommunal interesse kan efter statsforvaltningens opfattelse efter omstændighederne begrunde, at kommunalbestyrelsesmedlemmer og embedsmænd får gratis forplejning eks. i forbindelse med et møde eller en studietur. SIDE 7

8 Omfanget af forplejningen på en sådan studietur må bero på kommunalbestyrelsens skøn. Det skal dog bemærkes, at det er en forudsætning, at udgiften ikke overstiger, hvad der efter de konkrete omstændigheder kan anses for rimeligt. Henset til den gennemsnitlige pris pr. deltager finder statsforvaltningen ikke anledning til at antage, at kommunalbestyrelsens skøn i denne situation var i strid med lovgivningen. For så vidt angår amtsrådsmedlemmernes ledsageres deltagelse i middagen er det statsforvaltningens opfattelse, at der ikke heri forelå en sådan kommunal interesse, som kunne begrunde amtets afholdelse af udgifterne i forbindelse hermed. Begrundelsen er, at det hverken i teori eller praksis er antaget, at en kommune ud fra rent sociale hensyn eller lignende kan afholde udgifter i forbindelse med deltagelse af kommunalpolitikeres ledsagere i kommunale studieture. Det er statsforvaltningens opfattelse, at hvis middagen skal betragtes som en afskedsmiddag, må lovligheden af amtets afholdelse af udgifter hertil forudsætte en vis tidsmæssig tilknytning til den begivenhed, som begrunder udgifternes afholdelse. I denne situation, hvor afholdelsen af arrangementet sker 9 måneder før den faktiske afslutning på amtsrådets virke, foreligger der efter statsforvaltningens opfattelse ikke den fornødne tidsmæssige tilknytning. Statsforvaltningen finder således ikke, at der var hjemmel i lovgivningen til, at amtet kunne afholde udgifter i forbindelse med amtsrådsmedlemmernes ledsageres deltagelse i den pågældende middag. For så vidt angår embedsmændene og disses ledsageres deltagelse i middagen er det statsforvaltningens opfattelse, at det på arbejdsmarkedet som helhed vel er ganske almindeligt at afholde en årlig middag for de ansatte med ledsagere eller at indbyde disse til et kulturelt arrangement. Statsforvaltningen finder således ikke grundlag for at antage, at amtets afholdelse af udgifter i forbindelse med embedsmændene og disses ledsageres deltagelse i middagen har været i strid med lovgivningen. Udgifter til operabilletter SIDE 8

9 Amtet har som begrundelse for afholdelsen af udgifter til operabilletter anført, at På grund af transporttiden til og fra København blev det besluttet at forlænge turen med en overnatning i København og at indlægge enkelte aktiviteter af mere kulturel karakter og dermed af faglig interesse for Undervisnings- og Kulturudvalget og Amtsrådet, som yder tilskud til en lang række kulturelle formål i Ribe Amt Statsforvaltningen konstaterer, at amtet ikke har anført nogen nærmere begrundelse for, på hvilken måde forestillingen er relevant for amtsrådets arbejde udover, at amtsrådet samt undervisnings- og kulturudvalget støtter en lang række kulturelle formål i Ribe Amt. Det er statsforvaltningens opfattelse, at det anførte omkring amtsrådets samt undervisnings- og kulturudvalgets faglige interesse i at overvære operaen ikke i tilstrækkelig grad kan begrunde afholdelsen af udgifter i forbindelse hermed. Der må således kræves en mere konkret angivelse af hvori den kommunale interesse består. Samlet er det således statsforvaltningens opfattelse, at der ikke i lovgivningen er hjemmel til, at amtet kunne afholde udgifterne i forbindelse med amtsrådsmedlemmernes overværelse af operaen. For så vidt angår amtsrådsmedlemmernes ledsagere lægger statsforvaltningen til grund, at disses egenbetaling blandt andet dækkede betaling for billetter til operaen. For så vidt angår embedsmændene og disses ledsageres overværelse af operaen henvises til den ovenfor anførte praksis om personalegoder. Statsforvaltningen finder således ikke grundlag for at antage, at amtets afholdelse af udgifter i forbindelse med embedsmændene og disses ledsageres overværelse af operaforestillingen har været i strid med lovgivningen. Udgifter til hotel og frokost om lørdagen Som nævnt ovenfor vil det efter omstændighederne ikke være i strid med reglerne om kommunalfuldmagten, at kommunalbestyrelsesmedlemmer og embedsmænd får gratis forplejning i forbindelse med deltagelse i en kommunal studietur. Dette gælder tilsvarende for afholdelse af udgifter til overnatning. Omfanget af sådanne udgifter må, som nævnt bero på kommunalbestyrelsens skøn i det omfang udgiften ikke overstiger, hvad der efter de konkrete omstændigheder kan anses for rimeligt. SIDE 9

10 På baggrund af sagens oplysninger konstaterer statsforvaltningen, at det faglige program om fredagen startede kl og sluttede kl , og at der ikke var programsat faglige aktiviteter om lørdagen. Henset til omfanget af det faglige program er det statsforvaltningens opfattelse, at dette ikke med rimelighed kunne begrunde afholdelsen af udgifterne til hotelovernatning og frokost om lørdagen. Statsforvaltningen finder således, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til, at amtet kunne afholde udgifter i forbindelse med hotelovernatningen og frokosten om lørdagen for amtsrådsmedlemmerne. For så vidt angår ledsagernes overnatning bemærkes, at statsforvaltningen ikke har tilstrækkeligt grundlag for at antage, at Ribe Amt har haft meromkostninger i den anledning. Statsforvaltningen har lagt vægt på, at den betalte gennemsnitlige værelsespris omtrent svarer til hotellets standardpris for et enkeltværelse. Statsforvaltningen bemærker, at ledsagerne, efter det oplyste, selv betalte amtets ekstraudgifter vedrørende frokosten lørdag. For så vidt angår embedsmændenes overnatning og frokost om lørdagen er det statsforvaltningens opfattelse, at det vel er tvivlsomt, hvorvidt dette kan karakteriseres som et almindeligt forekommende personalegode på arbejdsmarkedet som helhed jf. ovennævnte praksis om personalegoder. Statsforvaltningen finder dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at amtsrådets skøn i dette tilfælde har været i strid med kommunalfuldmagten. Følgende fremgår af styrelseslovens 50c, stk c. Statsamtmanden kan anlægge erstatningssag mod et kommunalbestyrelsesmedlem, som er ansvarligt for, at kommunen er påført et tab. Efter 50c, stk 1 kan statsforvaltningen gøre et erstatningsansvar gældende mod et ansvarligt kommunalbestyrelsesmedlem i det omfang de almindelige betingelser for erstatningsansvar er opfyldt. SIDE 10

11 En afgørende betingelse i den forbindelse er, at det pågældende medlem vidste eller burde vide, at beslutningen var i strid med lovgivningen. Statsforvaltningen konstaterer, at Ribe Amt ikke har kunnet oplyse de nærmere omstændigheder vedrørende beslutningen om afholdelse af studieturen. Det er således uklart, hvorvidt politikerne forud for beslutningen fik juridisk rådgivning fra forvaltningen vedrørende lovligheden af turen. På denne baggrund finder statsforvaltningen ikke anledning til at forfølge dette spørgsmål yderligere, da der efter statsforvaltningens opfattelse ikke er udsigt til, at en nærmere undersøgelse vil give grundlag for et krav om erstatning. I øvrigt En kopi af denne udtalelse vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Ninna Würtzen Direktør /Martin Skafte Fuldmægtig SIDE 11

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere