Redegørelse Indsatsen mod terrorisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse Indsatsen mod terrorisme"

Transkript

1 Redegørelse Indsatsen mod terrorisme Maj 2013

2 Redegørelse Indsatsen mod terrorisme Maj 2013

3 Forord Der er grund til at glæde sig over, at den globale terrortrussel ikke er øget. Samtidig er det samlede trusselsbillede mod Vesten og Danmark i dag mere fragmenteret, dynamisk og komplekst, end det var for et år siden. Det har gjort terrortruslen endnu mere uforudsigelig. Vi skal indrette vores indsats og systemer både nationalt og internationalt, så de er gearet til at håndtere denne uforudsigelighed. Det er en topprioritet for regeringen, at vores værn mod terrorisme hele tiden er på niveau med ikke bare dagens, men også morgendagens trusselsbillede. Det stiller store krav både til beredskabet og til efterretningstjenesterne om bestandigt at være et skridt foran ekstremisterne for at forstå de faktorer, der kan lede til terror og nye tendenser i trusselssituationen. Kun på den måde kan truslerne forebygges, og der kan handles hurtigt og effektivt, hvis det alligevel bliver nødvendigt. Det er derfor, at vi skal tage ved lære af tragedien på den norske ø Utøya. Regeringen har således igangsat et arbejde, der skal sikre, at Danmark er rustet også til den type udfordringer. Det er også derfor, at regeringen har etableret et Center for Cybersikkerhed for at styrke det danske samfunds beskyttelse af kritisk it-infrastruktur. Den bedste måde at bekæmpe terrorisme er ved at undgå, at personer i det hele taget udvikler sig til terrorister. Derfor er forebyggelse et kodeord for regeringen både når det gælder indsatsen inden for og uden for landets grænser. Regeringen har således iværksat en landsdækkende kortlægning af antidemokratiske og ekstremistiske miljøer for at få mere viden om de lokale udfordringer og dermed i højere grad at kunne målrette den lokale, forebyggende indsats. International ret, menneskerettigheder og retssikkerhed er de vigtigste og mest effektive våben i kampen mod terrorisme. Kampen mod terrorisme kan ikke vindes i det lange løb, hvis vi ikke forbliver tro mod disse kerneværdier. Dette var omdrejningspunktet for det danske EU-formandskab på terrorbekæmpelsesområdet og vil også være ledetråden for den fremadrettede internationale danske indsats. I tråd hermed har regeringen skruet op for den internationale indsats mod ekstremisme gennem en række nye målrettede projekter med særlig fokus på, at stabilisering af skrøbelige stater og indsatsen mod terror i stigende grad er to sider af samme sag. Stabilisering, demokratisering, menneskerettigheder, kapacitets-

4 opbygning og god regeringsførelse er med til at øge modstandskraften over for ekstremistiske tendenser. Den overordnede ramme for det helt nødvendige internationale samarbejde vil også fremover være FN s terrorstrategi, men samtidig vil det nye Global Counterterrorism Forum også være en platform for konkrete indsatser og projekter. Udenrigsminister Villy Søvndal 2

5 Resumé National og international forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme udgør forsat en vigtig prioritet for regeringen. Det overordnede formål er at beskytte den danske befolkning og danske interesser mod terrorhandlinger. Det skal ske ved at adressere de bagvedliggende årsager - dette med udgangspunkt i den internationale folkeret og i tæt samarbejde med internationale partnere og et bredt spektrum af nationale myndigheder. Størstedelen af dette års terrorredegørelse handler om udviklingen i det nationale og internationale samarbejde. I lyset af at Danmark i første halvdel af 2012 varetog formandskabet for EU, er særligt resultaterne af det danske EU-formandskab fremhævet. Under det danske EU-formandskab nåede man til enighed om det danske formandskabs udkast til en EU-handlingsplan for Afrikas Horn og Yemen. Derudover lykkedes det at opnå et øget fokus på menneskerettigheder og terrorbekæmpelse. Dertil arbejdede Danmark under formandskabet for et øget fokus på afradikalisering. Dette mundede ud i, at der under det danske formandskab blev vedtaget rådskonklusioner, som indeholdt opfordringer til medlemsstaterne og Kommissionen om at iværksætte en række tiltag, der kan styrke den nationale og internationale indsats for at få radikaliserede personer til at ændre holdninger og opgive deres tilknytning til ekstremistiske miljøer. Afslutningsvis tegnes konturerne af prioriteterne for den danske indsats fremover. Regeringen ønsker fortsat at fremme en international anerkendelse af, at den globale terrortrussel langsigtet og mest effektivt reduceres ved at fokusere på konfliktløsning, stabilisering og demokratisk udvikling. Her er multilateralisme og respekt for menneskerettigheder fortsat kernebegreber for Danmark og for vores indsats på den internationale scene. 3

6 Indholdsfortegnelse 1. Det aktuelle trusselsbillede mod Danmark og udviklingstræk i den internationale terrorisme Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Dansk EU-formandskab prioriteter og resultater Bistand til tredjelande og internationalt samarbejde om terrorismebekæmpelse Fremtidige prioriteter og fokusområder

7 1. Det aktuelle trusselsbillede mod Danmark og udviklingstræk i den internationale terrorisme Generelle udviklingstræk Truslen mod Danmark har tæt sammenhæng med udviklingen i det globale trusselsbillede. Den globale terrortrussel hidrører især fra militante islamistiske grupper og netværk. Der er dog også aktiviteter fra andre grupper eller organisationer, der anvender terror som middel. Endelig ses der en forøget vilje til voldsanvendelse i højre- og venstreekstremistiske miljøer. Den internationale indsats mod terror har svækket al-qaida i Pakistan/Afghanistan, men gruppen er fortsat aktiv i planlægning og forsøg på at gennemføre terrorangreb mod Vesten. Samtidig er der, særligt i Pakistan, andre terrorgrupper, der kan ramme vestlige mål, både i og uden for regionen. Omvæltningerne i Mellemøsten og Nordafrika har givet regionale terrorgrupper mere råderum, herunder nye fristeder, hvor de kan træne og planlægge angreb. Grupperne har ofte forbindelse til al-qaida, og angreb mod vestlige mål i regionen eller i vestlige lande indgår i gruppernes planlægning. Samtidig har nye konflikter i Mellemøsten og Nordafrika tiltrukket personer bosiddende i Vesten, herunder Danmark. Terrorgrupperne udvikler løbende nye angrebsmetoder og søger aktivt og vedholdende at afprøve og omgå sikkerhedsforanstaltninger. Der planlægges omfattende og komplekse angreb, men evnen til at gennemføre store angreb er reduceret. Der opfordres i stigende grad til angreb med enkle midler, der kræver mindre planlægning, eller til soloterrorisme, hvor en enkeltperson handler alene. Mens den globale terrortrussel ikke som sådan er øget, er det samlede trusselsbillede mod Vesten og Danmark i dag mere fragmenteret, dynamisk og komplekst. Terrortruslen er dermed blevet mere uforudsigelig. Truslen mod Danmark Som et vestligt land med en aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik, er Danmark et mål for internationale terrorgrupper på samme måde som andre vestlige lande. Truslen 5

8 kan komme udefra eller fra grupper eller personer i Danmark, der deler terrorgruppernes ideologi. Tegningesagen har gjort Danmark og danske interesser i udlandet til et prioriteret mål for militante islamistiske terrorgrupper. Antallet af tilfælde af konkret angrebsplanlægning og angrebsforsøg mod Danmark med baggrund i tegningesagen var i perioden højere end i årene efter tegningernes offentliggørelse. Udviklingen understreger, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Denne fortsatte fokus på Danmark medfører også en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser i udlandet, særligt hvor militante islamistiske grupper er aktive. Et voksende antal personer fra Danmark rejser til konfliktzoner, herunder til Syrien. Dette øger risikoen for kontakter til militante islamistiske netværk, og for at personerne derved motiveres til at udføre terrorrelaterede aktiviteter, når de vender hjem. Også i Danmark findes der grupperinger og enkeltpersoner, der sammensætter deres militante ideologi på basis af forskellige højreekstremistiske ideer. Terrorangrebene i Norge i 2011 og andre begivenheder i udlandet kan virke inspirerende på personer og grupper i Danmark. Der er desuden personer i det venstreekstremistiske miljø i Danmark, som har vilje og evne til at begå alvorlig, personfarlig kriminalitet, herunder i form af ildspåsættelser og angreb på politiske modstandere. Se Vurdering af Terrortruslen mod Danmark på og Efterretningsmæssig Risikovurdering 2012 på 6

9 2. Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Regeringen tager fortsat alle nødvendige skridt for at forhindre gennemførelsen af terrorhandlinger inden for Danmarks grænser. Efterretningsmæssig indsats mod personer og grupper med forbindelse til terrornetværk i henholdsvis udlandet og i Danmark er helt central for afdækningen af terrortruslen mod Danmark og danske interesser i udlandet, og der er et tæt samarbejde mellem de to efterretningstjenester. Fremadrettet vil regeringen nedsætte et udvalg, der skal vurdere de hidtil anvendte virkemidler i terrorbekæmpelsen og det samlede terrorberedskabs effektivitet og omkostninger. Udvalgets arbejde vil danne grundlag for regeringens kommende samlede strategi for Danmarks indsats mod international terrorisme og terrortruslen mod Danmark med henblik på at sikre et mere effektivt værn mod terrortruslen. Forebyggende indsats mod ekstremisme og radikalisering En hjørnesten i den danske indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering er at sikre kompetenceopbygning af lokale og kommunale aktører til at kunne identificere og håndtere udfordringer med ekstremisme lokalt. I den forbindelse afholder Social- og Integrationsministeriet og PET løbende kurser og temadage for landets politikredse med udgangspunkt i SSP-samarbejdet (det kriminalpræventive samarbejde mellem skoler, de sociale myndigheder og politiet). Forbyggende indsatser vil stadig stå helt centralt og skal fremover omfatte nye målgrupper og indsatsområder, herunder psykiatrien og online-radikalisering. Social- og Integrationsministeriet er endvidere i gang med at iværksætte et samlet forebyggelseskoncept bestående af en mentor-, rollemodel- og forældreindsats med det formål at forebygge radikalisering og ekstremisme. Mentorindsatsen skal støtte unge i at frigøre sig fra ekstremisme, rollemodelindsatsen skal udfordre polariserende og radikaliserende holdninger, og forældrene skal inddrages som en positiv ressource. Derudover er der iværksat en landsdækkende kortlægning af antidemokratiske og ekstremistiske miljøer med udgangspunkt i landets politikredse med det formål at få mere viden om de lokale udfordringer og dermed i højere grad kunne målrette den lokale forebyggende indsats. I 2011 igangsatte Social- og Integrationsministeriet og Kriminalforsorgen med støtte fra EU-Kommissionen projekt Afradikalisering Tilbage på Sporet. Projektet, der afsluttes i 2014 har til formål at uddanne mentorer til at støtte fængselsindsatte i at 7

10 holde sig fri af ekstremisme. Et andet projekt om afradikalisering Afradikalisering Målrettet Intervention blev afsluttet i foråret Projektet blev gennemført i et tæt samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet, PET, Århus Kommune og Københavns Kommune og blev ligeledes støttet af EU-Kommissionen. Formålet med projektet var at udvikle metoder og værktøjer til at forebygge og håndtere situationer, hvor unge mennesker viser tegn på radikalisering eller allerede befinder sig i et ekstremistisk miljø. Læs nærmere om projekterne og den øvrige forebyggelsesindsats på under Forebyggelse af ekstremisme. Lovgivningsmæssige tiltag på terrorismeområdet I januar 2013 fremsatte justitsministeren et lovforslag om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf mv. og lov om udlevering af lovovertrædere (L 127). Lovforslaget, der navnlig har til formål at gennemføre Europarådets hvidvask- og terrorfinansieringskonvention fra 2005, indeholder bl.a. ændringer af retsplejelovens regler om tavshedspålæg i forbindelse med rettens pålæg til parterne om udlevering af særligt bevismateriale (edition), ligesom der indsættes en hjemmel i lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. til at fuldbyrde udenlandske konfiskationsafgørelser, som er omfattet af konventionen. Lovforslaget forventes vedtaget i indeværende folketingssamling. I februar 2013 fremsatte justitsministeren et lovforslag om en styrket indsats mod økonomisk kriminalitet (L 164), der bl.a. indeholder et forslag til en ny bestemmelse i retsplejeloven om kortvarig indespærring af kontoindehavende, hvis der er grund til at antage, at beløbet har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Lovforslaget forventes vedtaget i indeværende folketingssamling. Kulturministeren har bl.a. i lyset af straffesagen mod selskaberne Roj TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S METV fremsat et lovforslag om ændring af radio- og fjernsynsloven (L 185) for at sikre, at lovgivningen på tilstrækkelig vis giver mulighed for at skride ind over for radio- og tv-stationer, som gennem deres programmer opfordrer til terrorisme. I lovforslaget foreslås bl.a., at kulturministeren skal have adgang til at fastsætte regler om, at radio- og tv-stationers programmer ikke må fremme terrorisme. På dette grundlag vil Radio- og tv-nævnet fremover kunne inddrage en radio- eller tv-stations sendetilladelse eller kræve udsendelsesvirksomheden indstillet, hvis radio- eller tv-stationen via sine 8

11 programmer fremmer terrorisme. Lovforslaget blev fremsat den 13. marts 2013 og forventes vedtaget i indeværende folketingssamling. Terrorismerelaterede domme og verserende sager Højesteret afsagde den 12. maj 2012 dom i en ankesag, hvor en person ved byretten var blevet idømt ni års fængsel og udvisning for bestandig, for bl.a. forsøg på en terrorhandling i form af et drabsforsøg på bladtegneren Kurt Vestergaard. Fængselsstraffen blev ved Vestre Landsrets ankedom af 22. juni 2011 skærpet til fængsel i 10 år. Højesteret fandt ikke grundlag for at ændre den af landsretten fastsatte straf og stadfæstede landsrettens dom. Fire personer fra Sverige blev ved Glostrup Rets dom af 4. juni 2012 fundet skyldige i forsøg på terrorisme ved at have forberedt at udøve en aktion mod Jyllands Posten/Politikens Hus, hvor de under anvendelse af våben havde til hensigt at dræbe de tilstedeværende personer. De fire personer blev hver idømt 12 års fængsel, ligesom de blev udvist af Danmark for bestandig. Byretsdommen blev af en af de domfældte anket til Østre Landsret, som den 31. januar 2013 stadfæstede byrettens dom. Selskaberne bag en tv-station blev ved Københavns Byrets dom af 10. januar 2012 dømt for i perioden fra den 7. februar 2008 til den 10. september 2010 at have fremmet virksomheden for den kurdiske terrororganisation PKK. Selskaberne havde i gentagne tilfælde udsendt tv-programmer og -indslag bl.a. med interviews med PKK-sympatisører og -ledere og med reportager fra kamphandlinger mellem kurdere og tyrkiske myndigheder samt fra PKK-træningslejre. Tv-stationen fungerede således som talerør for PKK med bl.a. opfordringer til at tilslutte sig PKK og deltage i terroraktioner udført af PKK og med glorificerende omtale af PKK. Sagen blev anket, og landsretten påbegyndte behandlingen af ankesagen den 29. oktober Dom i ankesagen forventes afsagt i sommeren Der blev den 20. december 2012 af Københavns Byret afsagt dom i en sag, hvor der var rejst tiltale mod i alt fem personer, dels for terror i form af en række tilfælde af kvalificeret ildspåsættelse begået i perioden fra den 17. april 2010 til den 26. april 2011 mod flere offentlige myndigheder og private virksomheder, hvorved der var sket skader for ikke under 10 millioner kr., dels i to forhold vedrørende planlægning 9

12 af terrorhandlinger i form af brandstiftelser mod lignende mål. I byretten skete der domfældelse for ildspåsættelse i nogle forhold og domfældelse for kvalificeret ildspåsættelse i et forhold, ligesom der skete frifindelse i enkelte forhold. Dommen er anket af anklagemyndigheden bl.a. med påstand om, at de pågældende handlinger er begået med terrorforsæt. Ankesagen forventes afgjort i efteråret Styrkelse af terrorberedskabet og læringspunkter fra Norge Kriseberedskabsgruppen besluttede i april 2012 at sammenfatte de danske beredskabsmyndigheders læringspunkter i lyset af terrorangrebene i Norge den 22. juli Arbejdet blev forankret inden for rammerne af National Operativ Stab (NOST), der indstillede, at det danske kriseberedskab fokuserer på følgende seks temaer med henblik på bedre at kunne håndtere større beredskabsmæssige hændelser: 1. Generel styrkelse i forhold til prioriteringen af beredskabskulturen i de enkelte sektorer, herunder også i departementer og overordnede styrelser 2. Fokus på beredskabsplaner såvel generelle som sektorspecifikke samt udbredelse af kendskab til planer på alle niveauer, bl.a. gennem uddannelse og øvelser 3. Fokus på krisekommunikation og koordineringen heraf i forhold til involverede myndigheder/aktører samt behovet for at sikre, at krisekommunikationen når ud til flest mulige 4. Fokus på etableringen af en platform, der kan understøtte kommunikation og koordination mellem beredskabsmyndighederne ved større hændelser, herunder etablering og deling af et fælles geografisk situationsbillede 5. Vigtigheden af, at forsvarets ressourcer dimensioneres efter også at skulle kunne understøtte politiet og det øvrige beredskab i forbindelse med større hændelser 6. Styrkelse af den psykosociale indsats, dvs. indsats overfor de berørte ved hændelser, hvad enten det er de skadede, de pårørende eller andre involverede, samt fastlæggelse af rammer og ansvar i forhold til denne. Sundhedsstyrelsen har i denne sammenhæng nedsat en arbejdsgruppe med det formål at optimere det kriseterapeutiske og krisestøttende beredskab i Danmark. 10

13 National håndbog for den politimæssige indsats i forbindelse med terrorhændelser mv. Med henblik på at etablere det bedst mulige overblik og det bedst mulige planlægningsgrundlag i forhold til dansk politis indsats i tilfælde af en terrorhændelse, har Rigspolitiet udarbejdet en national terrorhåndbog, der synliggør politiets forskellige planer og rollefordelingen i dansk politi i tilfælde af terrorhændelser. På baggrund af den nationale terrorhåndbog har de enkelte politikredse udarbejdet lokale operationsplaner for den politimæssige indsats i forbindelse med en terrorhændelse. Styrkelse af redningsberedskabet og samfundets strategiske krisestyringskapacitet Indgåelsen i 2012 af den politiske aftale om redningsberedskabet styrker det statslige redningsberedskabs kapacitet til at løse opgaver som følge af bl.a. terror. Det sker eksempelvis ved at øge kompetencerne på rednings- og CBRN-området (kemisk, biologisk, radiologisk, nukleart) samt en styrkelse af det kemiske beredskab i hovedstadsområdet. Endvidere styrkes samfundets strategiske krisestyringskapacitet ved at etablere en planlægningsforpligtelse for statslige myndigheder i forhold til at kunne håndtere komplekse hændelser såsom terror og ved at udvikle Beredskabsstyrelsens rådgivningstilbud. Desuden påbegyndes en kortlægning af kritisk infrastruktur i Danmark under inddragelse af relevante sektormyndigheder. Beredskabsstyrelsen har herudover i 2012 blandt andet sat fokus på de forholdsregler, der skal iagttages ved mulige terrorhændelser gennem en revision af publikation Retningslinjer for indsatsledelse. PET s aktionsstyrke PET s aktionsstyrke er en specialenhed i efterretningstjenesten, der har til opgave at opretholde et operativt anti-terrorberedskab, og som skal sikre politiet forsvarlige løsningsmuligheder ved vanskelige indsatsopgaver. Aktionsstyrken er bl.a. uddannet og udrustet til gidselredning og anholdelse af bevæbnede gerningsmænd. PET overvejer løbende, om der er behov for at tilpasse og justere Aktionsstyrkens beredskab. Dette sker bl.a. i lyset af det konkrete trusselsbillede samt såvel danske som udenlandske erfaringer, herunder også erfaringerne fra den norske indsatsstyrke i forbindelse med terrorangrebene i Norge den 22. juli

14 Center for Cybersikkerhed Med samfundets afhængighed af informations- og kommunikationsteknologi er også fulgt et ændret risikobillede, som kræver nye sikkerhedsforanstaltninger. Cyberangreb mv. kan medføre alvorlig skade på eller hindre anvendelse af it- og teleinfrastrukturen eller den tilknyttede fysiske infrastruktur, f.eks. energi- og vandforsyning eller kontrolsystemer i industrien. Truslen i cyberspace udgøres af flere aktører, herunder terrorgrupper. Som følge af Forsvarsministeriets overtagelse af ansvaret for cybersikkerhed i efteråret 2011, blev det besluttet at oprette Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste. Centret skal bl.a. deltage i beskyttelsen af samfundets kritiske informations- og kommunikationsinfrastruktur. Centerets operative kapacitet er under opbygning. Der er endvidere iværksat et arbejde med at formulere en samlet dansk strategi for cybersikkerhed. Denne ventes færdig i

15 3. Dansk EU-formandskab prioriteter og resultater Rådets arbejdsgruppe om eksterne aspekter af bekæmpelse af terrorisme (COTER) Som led i EU-formandskabet varetog Udenrigsministeriet i første halvdel af 2012 formandskabet for Rådets arbejdsgruppe om eksterne aspekter af bekæmpelse af terrorisme (COTER). Tematiske prioriteter for det danske formandskab udgjordes af fokus på dels samspil mellem overholdelse af menneskerettighederne og forebyggelse af terrorisme og dels imødegåelse af finansiering af terrorisme. Geografiske prioriteter for gruppens arbejde var Østafrika inkl. Afrikas Horn, Sydasien inkl. Afghanistan-Pakistan samt Sahel-regionen. Af opnåede resultater kan fremhæves Udenrigsrådets godkendelse af en EU antiterror-strategi for Pakistan udarbejdet i COTER med fokus på i) fremme af retssikkerhed og ii) forebyggelse af voldelig ekstremisme. Man opnåede enighed om det danske formandskabs udkast til en EUhandlingsplan for Afrikas Horn og Yemen senere godkendt af Udenrigsrådet. Handlingsplanens søjler udgøres af i) fremme af retssikkerhed, ii) forebyggelse af voldelig ekstremisme samt iii) imødegåelse af finansiering af terrorisme. Det lykkedes at opnå øget fokus på menneskerettigheder og terrorbekæmpelse, bl.a. med afholdelse af en international konference i København i marts Processen mundede ud i COTER-godkendelse af formandskabets udkast til et sæt praktiske retningslinjer for indsatser i tredjelande. Retningslinjerne, der tages videre af EUinstitutionerne og efterfølgende formandskaber, vil bl.a. indeholde i) en menneskerettighedstjekliste til brug for EU og medlemslande i forbindelse med programmering af kommende indsatser, ii) best practices samt iii) en brugervenlig guide for praktikere, der gøres tilgængelig på internettet. Der blev opnået enighed om behov for øget koordinering i forhold til indsatser med imødegåelse af finansiering af terrorisme, bl.a. i form af udarbejdelse af en fælles handlingsplan i forhold til Østafrika på baggrund af en EU-USA konference afholdt i København i juni Arbejdsgruppen godkendte et formandskabspapir, der senere blev til en statusrapport om implementering af rådskonklusioner om sammenhæng mellem interne og eksterne aspekter af terrorbekæmpelse. Endvidere lykkedes det at opnå godkendelse af et formandskabspapir, der styrker EU s kapacitet og synlighed i forbindelse med indsatser i tredjelande. Papiret tages videre af EU-institutionerne under efterfølgende formandskaber. 13

16 Rådets arbejdsgruppe om interne aspekter af bekæmpelse af terrorisme (Terrorist Working Party) Justitsministeriet varetog formandskabet for Rådets arbejdsgruppe for interne aspekter af bekæmpelse af terrorisme (Terrorist Working Party). Under det danske formandskab satte arbejdsgruppen primært fokus på dels forebyggelse af personers radikalisering og involvering i voldelige ekstremistiske miljøer, dels på indsatsen for at få personer, der er dømt for terrorforbrydelser eller befinder sig i voldelige ekstremistisk miljøer, til at ændre deres ekstremistiske holdninger og finde et ståsted uden for disse miljøer. Under det danske formandskab blev der bl.a. vedtaget rådskonklusioner om afradikalisering og afstandtagen fra terrorvirksomhed. Rådskonklusionerne indeholder opfordringer til medlemsstaterne og Kommissionen om at iværksætte en række tiltag, der kan styrke indsatsen for at få radikaliserede personer til at ændre holdninger og opgive deres tilknytning til voldelige ekstremistiske miljøer. Konference om antiradikalisering Som del af det danske EU-formandskab i foråret 2012 afholdt Social- og Integrationsministeriet i samarbejde med den britiske tænketank The Institute for Strategic Dialogue en international konference om afradikalisering. Konferencen satte fokus på, hvordan man kan understøtte unge i at forlade voldelige ekstremistiske grupperinger, og hvordan man kan støtte lokale kræfter i at forebygge ekstremisme og radikalisering. På konferencen deltog omkring 90 personer fra 20 forskellige lande og på baggrund af drøftelserne blev der udarbejdet en konferencerapport Conference on tackling extremism: Deradicalisation and disengagement. Læs nærmere om resultaterne i konferencerapporten på EU's strategi og handlingsplan for terrorbekæmpelse EU s anti-terrorkoordinator fremlagde i december 2012 sin årlige statusrapport om gennemførelsen af EU s strategi og handlingsplan for indsatsen mod terrorisme, der beskriver de igangværende initiativer inden for rammerne af EU s strategi og handlingsplan, herunder igangværende projekter om bekæmpelse af radikalisering og rekruttering. Anti-terrorkoordinatoren har også fremlagt en række anbefalinger for, hvilke fokusområder EU fremover bør prioritere i indsatsen mod terrorisme. I anbefalingerne fremhæves bl.a. behovet for at sørge for, at de skridt vi tager indenfor EU s grænse, også kan komme i spil udenfor EU, at opnå enighed om et EU system om udveksling af passagerlisteoplysninger (PNR) og at revidere EU's strategi mod 14

17 radikalisering og rekruttering til terrorisme samt EU's mediekommunikationsstrategi. Indsamling og udveksling af PNR-oplysninger Kommissionen fremsatte i februar 2011 et forslag til direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet. Forslaget har til formål at harmonisere medlemsstaternes lovgivning om luftfartsselskabers videregivelse af PNR-oplysninger til medlemsstaterne og om behandlingen af disse oplysninger. For det danske EU-formandskab var forslaget en prioriteret sag, og det lykkedes i april 2012 at opnå enighed om en generel indstilling til forslaget i Rådet. De videre forhandlinger om forslaget mellem Europa-Parlamentet og Rådet afventer en afstemning om forslaget i Europa-Parlamentets LIBE-udvalg. Forslaget er omfattet af det danske retsforbehold og vil derfor ikke være bindende for eller finde anvendelse i Danmark. Da forslaget indeholder bestemmelser om gensidige forpligtelser, vil Danmark ikke have mulighed for at gennemføre alle dele af forslaget ensidigt i dansk lovgivning. Formandskab for ad hoc Rådsarbejdsgruppen om sikring af kernekraftværker i EU EU besluttede i juli 2011 at nedsætte en ad hoc Rådsarbejdsgruppe, der skulle se på metoder til at øge sikring af kernekraftværker i Europa i forhold til tyveri, sabotage, uautoriseret adgang og andre fjendtlige handlinger. Beredskabsstyrelsen ledte under det danske EU-formandskab rådsarbejdsgruppens arbejde, som afsluttedes med en rapport til Det Europæiske Råd i juni Rapporten indeholdt otte hovedkonklusioner og seks anbefalinger til det videre arbejde med sikring af kernekraftværker i EU og dets nabolande. Forebyggelse af terrorisme med eksplosivstoffer og CBRN-materialer (kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare materialer) EU vedtog i 2008 en eksplosivstofhandlingsplan og i 2009 en CBRN-handlingsplan med det primære formål at forebygge terrorisme med eksplosivstoffer og CBRNmaterialer. Under det danske EU-formandskab arbejdede Danmark for at samtænke handlingsplanerne i en ny CBRN-Agenda. I oktober 2012 arrangerede Danmark, Sverige og Kommissionen en konference herom, og i december 2012 vedtog EU rådskonklusioner om denne nye samtænkte CBRNE-Agenda, hvor E står for eksplosiver. Efter et indledende arbejde under det danske formandskab vedtog EU i 15

18 januar 2013 en forordning om forbud mod salg af visse kemikalier, der kan benyttes til fremstilling af eksplosivstoffer. 4. Bistand til tredjelande og internationalt samarbejde om terrorismebekæmpelse Danmark har generelt styrket engagementet inden for stabilisering og forebyggende indsatser i flere dele af verden og har iværksat en række aktiviteter i Afrika, Asien og Mellemøsten, samt i internationale fora, der har til formål at adressere de udfordringer, der kan danne grobund for terrorisme, samt bidrage aktivt og præventivt til at stabilisere nogle af de skrøbeligste lande i verden. De overordnede rammer for danske indsatser med bistand til tredjelande udgøres af FN s globale strategi for terrorbekæmpelse samt det nye Global Counterterrorism Forum (GCTF). Global Counterterrorism Forum Global Counterterrorism Forum (GCTF) er et amerikansk-tyrkisk initiativ, der er tænkt som et strategisk og praktisk engagement, der skal styrke internationalt samarbejde om civile indsatser med at forebygge og bekæmpe terrorisme, samt ikke mindst involvere flere ikke-vestlige stater i arbejdet. GCTF har 30 deltagerlande, herunder syv EU-lande inkl. Danmark. Arbejdet er opdelt i tre geografiske arbejdsgrupper om henholdsvis Sahel, Afrikas Horn og Sydøstasien samt to tematiske grupper med fokus på styrkelse af retsstatsprincipper og indsatsen mod voldelig ekstremisme. Konkret har arbejdet indtil nu resulteret i etablering af et internationalt center for imødegåelse af voldelig ekstremisme, Hedayah, i Abu Dhabi, og et tilsvarende center om retsstatsprincipper forventes at åbne i Tunis i løbet af Danmark følger arbejdet i alle fem arbejdsgrupper, men har prioriteret at deltage aktivt i grupperne om Afrikas Horn og Sahel samt om retsstatsprincipper. Som tilskyndelse til en reel, multilateral tilgang til terrorbekæmpelse, er GCTF sammen med FN s globale strategi i stigende grad retningsgivende for danske indsatser med at opbygge kapacitet hos vores partnere. Udenrigsministeren deltog således i seneste ministermøde i GCTF, afholdt i december 2012 i de Forenede Arabiske Emirater, hvor han ud over at deltage i åbningen af Hedayah-centret, annoncerede flere danske initiativer, der understøtter arbejdet i GCTF. I Sahelarbejdsgruppen er Danmark gået sammen med Burkina Faso om at lede en regional proces, der skal se på, hvordan man bedre inddrager lokalsamfund i arbejdet med at 16

19 forebygge og bekæmpe ekstremisme. Processen blev skudt i gang med et regionalt møde i Ouagadougou, Burkina Faso i april 2013 og vil bl.a. bidrage til implementering af FN- og EU-strategier samt det udvidede danske Sahel-initiativ, som omtalt under Indsatser i Vestafrika og Sahel-regionen. I arbejdsgruppen om Afrikas Horn bidrager danske erfaringer med fremme af regionalt samarbejde og imødegåelse af finansiering af terrorisme til arbejdet, og et dansk finansieret studie af regionale kapaciteter blev på et møde i Addis Ababa i februar 2013 gjort til udgangspunkt for gruppens fremtidige prioriteter. Endelig har Danmark med henblik på at fremme menneskerettighedsdagsordenen og følge op på prioriteten fra EUformandskabet igangsat to nye projekter, implementeret af FN, der har til formål at sikre fuld overholdelse af menneskerettighederne i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme, bl.a. i form af uddannelse af myndigheder på Afrikas Horn og i Sahel. Begge projekter vil understøtte arbejdet i GCTF-arbejdsgruppen om retsstatsprincipper og et internationalt retsstatscenter, der er under etablering i Tunis. Initiativer under Freds- og Stabiliseringsfonden I 2012 fortsatte anvendelsen af Freds- og Stabiliseringsfonden, der samtænker indsatser og består af udviklings-, stabiliserings- og sikkerhedsmidler, til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme gennem regionale og stabiliserende indsatser. Skrøbelige og konfliktramte stater udgør fortsat en af de største udfordringer for global sikkerhed, og indsatserne under Freds- og Stabiliseringsfonden fokuserer således herpå ved bl.a. at styrke lokal kapacitetsopbygning for dermed at sikre langsigtet bæredygtighed. I det nedenstående kan ses en række eksempler på de forskellige indsatser, der støttes af fonden. I forbindelse med det nye Forsvarsforlig ( ) blev det besluttet, at Freds- og Stabiliseringsfonden skulle fortsætte inden for de samme rammer som tidligere, hvorfor fonden også efter 2014 vil råde over 150 mio. kr. årligt. Udover dette blev det i 2012 besluttet at begynde planlægningen af et Sahel-initiativ, til hvilket fonden bliver tilført yderligere i alt 125 mio. kr. over fem år. Et af Sahel-initiativets tre fokusområder vil være antiradikaliseringsindsatser. Indsatser i Østafrika I Østafrika bidrager Danmark som et led i regeringens Freds- og Stabiliseringsprogram med finansiel støtte til AMISOM (African Union Mission in Somalia), der i 2012 havde stor succes med at presse terrorbevægelsen Al Shabaab 17

20 tilbage. AMISOM opnåede markante resultater med befrielse af bl.a. havnebyen Kismayo, som var den sidste strategisk vigtige by under Al Shabaabs kontrol. Al Shabaab er dog stadig en trussel og magtfaktor i Somalia, og organisationen har omlagt strategien til mere asymmetrisk krigsførelse. Forebyggende indsatser er også et vigtigt element i det danske engagement i Østafrika. Således samarbejder Danmark med lande i regionen om bl.a. iværksættelse af indsatser, der har til formål at modvirke hvidvaskning af penge og finansiering af terror. Endelig blev der i 2012 påbegyndt et samarbejde mellem PET og de kenyanske myndigheder, som skal styrke den dialogbaserede og forebyggende indsats med henblik på at imødegå radikalisering. Samarbejdsprojektet tager afsæt i en efterspørgsel på en styrket forebyggende indsats og har fokus på samarbejde og træning af kenyanske sikkerhedsmyndigheder og dialog med civilsamfund. Udgangspunktet er PET s gode erfaringer med at koble terrorbekæmpelse sammen med en tidlig, forebyggende indsats i erkendelse af, at traditionelle sikkerhedsinitiativer ikke kan stå alene i indsatsen mod terrorisme. Danmark har gennem Freds- og Stabiliseringsfonden støttet etableringen af et regionalt netværk for bekæmpelse af terrorisme. Netværket er forankret i samarbejdsorganisationen for landene i Østafrika (IGAD) til fremme af lovgivningsog efterforskningssamarbejde vedr. terrorisme for IGADs medlemslande (Djibouti, Eritrea, Etiopien, Kenya, Somalia, Sudan, Sydsudan og Uganda). Danskstøttede studier udført af IGAD har vist, at Afrikas Horn lider under talrige udfordringer i forhold til at modgå terrorfinansiering og hvidvaskning af penge. Blandt myndighederne i Etiopien er der begrænset viden om problemet, og kapaciteten til at identificere, opspore og behandle mistænkelige transaktioner er begrænset. For at adressere disse udfordringer har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i første kvartal 2012 gennemført træning af etiopiske embedsmænd i indsatsen imod hvidvaskning af penge, ligesom en kapacitetsvurdering af den etiopiske finansielle efterforskningsenhed (FIC) blev foretaget. De samarbejdsrelationer, der blev skabt mellem SØIK og ledelsesstaben i FIC under disse besøg, er i sig selv et vigtigt resultat af indsatsen, som vil udgøre grundlaget for et fortsat dansk engagement. Danmark støttede ligeledes et todages ekspertforum i Bruxelles i maj 2012 med det formål at gøre østafrikanske efterforskningsenheder for økonomisk kriminalitet bekendte med internationale 18

21 standarder og eksempler på konkrete indsatser mod terrorfinansiering og hvidvask af penge. Yderligere støttedes et besøg af embedsmænd fra det etiopiske Agentur for Informations- og Netværkssikkerhed (INSA) hos SØIK i Danmark med det formål at oplære INSA i anti-hvidvaskningssoftware fra FN s Agentur for Narkotika og Kriminalitet (UNODC) samt andre tekniske systemer, som anvendes af SØIK. Indsatser i Vestafrika og Sahel-regionen Danmark har været aktivt til stede i Sahel-regionen i mange år og har et betydeligt udviklingssamarbejde med Mali, Burkina Faso og Niger. Udviklingssamarbejdet har fokus på områder som fattigdomsbekæmpelse, god regeringsførelse, vækst og landbrug. Disse indsatser arbejder således på det lange sigt med at styrke landenes sammenhængskraft og modstandsdygtighed og dermed mindske risikoen for, at terrorgrupper kan få fodfæste i landet. Den seneste udvikling i Mali har dog med al tydelighed demonstreret Sahel-regionens store aktuelle skrøbelighed og grænseoverskridende udfordringer. Sahel-regionen står overfor en lang række sikkerheds- og udviklingsmæssige udfordringer, med potentielt set langtrækkende negative og destabiliserende konsekvenser for landene, deres befolkninger og på sigt Europas sikkerhed. Udviklingen i Mali har i mange kredse skabt en reel bekymring for, at yderligere destabilisering af regionen vil gøre det muligt for al-qaida og andre terrorgrupperinger at etablere nye fristeder i regionen, og dermed kun én grænse fra Europa. Det var i dette lys, at regeringen i september 2012 iværksatte et nyt Sahel-initiativ, der vil styrke det danske engagement i regionen betydeligt. Sahel-initiativet er et led i regeringens opprioritering af indsatsen inden for stabilisering af skrøbelige og konfliktramte stater. Samtidig udbygger initiativet det i forvejen betydelige danske engagement i Sahel-regionen inden for tre overordnede indsatsområder: Mægling og konfliktløsning, sikkerhedssektorreform samt forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Som led i det styrkede danske fokus på Sahel-regionen, er der ligeledes indledt et tættere samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Forsvarets Efterretningstjeneste, der bl.a. inkluderer tættere dialog og samarbejde om fælles analyser af udviklingen i regionen. 19

22 Som en yderligere konkret dansk indsats i arbejdet for at styrke Sahel-landenes modstandskraft, finansierede ambassaden i Burkina Faso et studie vedr. sikkerhed og menneskerettigheder i Sahel-regionen i 2012, som blev gennemført af Institut for Menneskerettigheder og det burkinske justitsministerium. Studiet er unikt i den regionale kontekst med sit fokus, og anbefalingerne vil blive fulgt op i tæt samarbejde med de burkinske myndigheder inkl. ministeriet for territorial administration. I Niger bevilgede Danmark i marts mio. kr. til EU s program for stabilitet i det nordlige Niger, der havde til formål at adressere behovet for hurtigt og massivt at forbedre sikkerhedssituationen og øge stabiliteten i Nigers nordlige ørkenområder, der ligeledes var hårdt presset af krisen i Libyen. Programmet, som løber frem mod slutningen af 2013, har med dansk støtte oprettet lokalpoliti og dermed øget den nigerske stats tilstedeværelse i regionen. Indsatser i Asien Trods en svækkelse af al-qaida i regionen, er terrorisme og radikalisering i Sydasien fortsat en alvorlig udfordring, både for landene i regionen og for Danmark. For Afghanistan vil de kommende år, hvor de afghanske myndigheder gradvist skal lære at stå på egne ben og tage vare på deres egen sikkerhed, være afgørende. Det gælder også i forhold til at imødegå truslen fra terror. Danmark har givet tilsagn om et solidt bidrag, samt spillet en aktiv rolle for at sikre en langsigtet international finansiering af kapacitetsopbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker, så de selv bliver i stand til at varetage sikkerheden, herunder at forhindre at internationale terrororganisationer opnår fristeder i landet. Et andet vigtigt element til at sikre varig stabilitet i Afghanistan vil være indgåelse af en overordnet politisk aftale med de centrale oprørsgrupper gennem dialog og forsoning. Aftalen bør indebære, at oprørsgrupperne fraskriver sig brugen af vold og kapper deres bånd til internationale terrororganisationer, ligesom aftalen ikke må være i strid med den afghanske forfatning. Derfor støtter Danmark blandt andet FN s ekspertgruppe, Salaam Support Group, der assisterer det afghanske Høje Fredsråd i arbejdet med freds- og forsoningsprocessen. Udviklingen i Pakistan, hvor militante islamistiske grupper trods et stigende pres stadig står stærkt, har stor betydning for Afghanistans stabilitet pga. den lange fælles grænse. Dette nødvendiggør et regionalt fokus i indsatsen, som Danmark støtter ved 20

23 at give midler fra Freds- og Stabiliseringsfonden til FN s organisation for narkotikakontrol og kriminalitetsbekæmpelse. Derudover har Danmark fokus på indsatser, der kan imødegå radikalisering. Det gælder f.eks. den langsigtede danske støtte til UNICEFs arbejde i Pakistan til sikring af uddannelsesmuligheder for børn i de konfliktramte områder og bidrag til en fælles donorfond. Fondens formål er at støtte genopbygning af samfundsinfrastrukturen, herunder domstole, samt forbedring af indtjeningsmuligheder og levevilkår for den fattige befolkning i grænseområderne til Afghanistan. Udviklingsprogrammet i Pakistan omfatter desuden støtte til demokrati og menneskerettigheder, herunder fremme af en fri og demokratisk presse, der ikke puster til konflikter og radikalisering. I Bangladesh har Danmark siden januar 2012 gennem Freds- og Stabiliseringsfonden støttet regeringens projekt med at etablere et træningsakademi, der foruden at styrke landets egen kapacitet til at håndtere sikkerhedstrusler også kan bidrage til at styrke den regionale kapacitet på området. Som led i arbejdet med at fremme regionalt samarbejde i Sydasien, støtter Danmark fortsat som hoveddoner en FN-ledet proces med deltagelse af politifolk, anklagere og dommere fra alle lande i regionen. Der er i perioden afholdt velbesøgte regionale træningssessioner i New Delhi og Kathmandu, og yderligere forventes afholdt i I Indonesien er den generelle vurdering, at terrorbekæmpelsen i løbet af det seneste årti har været ganske succesfuld. Landet opfattes som et regionalt forbillede på området. Men som så mange andre steder er det vanskeligere at forebygge radikalisering. Der eksisterer fortsat en terrortrussel i Indonesien, som både tager sigte på nationale og lokale mål såsom politi og myndigheder, men også vestlige mål. Danmark støtter Indonesiens indsats inden for terrorbekæmpelse gennem bistand til Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, som er et polititræningscenter, hvor der blandt andet undervises i terrorbekæmpelse. Dertil kommer, at Danmark bidrager til indsatsen mod radikalisering med støtte til et projekt, der skal udbrede demokratiske værdier og menneskerettigheder gennem religiøse institutioner og skolesystemet. Indsatser i Mellemøsten og Nordafrika Grundlæggende demokratiske reformer er nødvendige forudsætninger for at sikre langsigtet udvikling og stabilitet i Mellemøsten og Nordafrika. Der er imidlertid tale 21

24 om meget svære og langvarige processer, der på kort sigt medfører øgede risici for destabilisering og usikkerhed, samt for at terrorgrupper kan vinde fodfæste og udbredelse. Hvis Danmark vil bidrage til at mindske disse risici, må vi derfor støtte aktivt op om de demokratiske reformer blandt Europas sydlige naboer. I lyset af det Arabiske Forår er der i 2011 og 2012 sket en styrkelse af Det Arabiske Initiativ, som nu har en årlig samlet finansiering på 275 mio. kroner. Det Arabiske Initiativ har to overordnede formål: at fremme reformer og demokratisering i Mellemøsten og Nordafrika samt at fremme dialog, gensidig forståelse og samarbejde mellem Danmark og regionen. Libyen efter revolutionen er et godt eksempel på, hvorledes 42 år med diktatur har efterladt en svag og dysfunktionel stat, der udfordres af komplekse politiske og sikkerhedsmæssige udfordringer. Etablering af kontrol med de mange militser udgør sammen med genopbygning og reform af landets sikkerhedsinfrastruktur den vanskeligste opgave for den nye libyske regering. Situationen i Mali har endvidere ført til fornyet fokus på Libyens svage kontrol med landets ca km. grænser, herunder risikoen for spill-over effekter fra konflikter og terroraktiviteter i Sahel. Danmark søger derfor gennem Libyen-strategien at bidrage til fred og styrkelse af regional stabilitet. I 2012 blev der givet tilsagn om 20 mio. kroner fra Freds- og Stabiliseringsfonden til FN s indsatser til støtte for retssektor-reformer og kapacitetsopbygning af dommerstand og anklagemyndighed samt til minerydning, valgmonitorering og behandling af sager om forsvundne personer. Desuden blev der givet tilsagn om yderligere 20 mio. kroner under Det Arabiske Initiativ med henblik på støtte til medier, menneskerettigheder, torturforebyggelse og politiske partier. Danmark har derudover i EU-regi støttet en hurtig og effektiv deployering af en civil CSDP-mission til opbygning af en integreret libysk grænsekontrol. Danmark bidrager med to eksperter til den indledende tekniske mission i foråret 2013 forud for lanceringen af den egentlige CSDP-mission i sommeren Danmark understøtter også reform- og demokratiudvikling i en række andre lande i Mellemøsten og Nordafrika med henblik på langsigtet udvikling og stabilitet i regionen. Danmark er eksempelvis meget opmærksom på konflikten i Syrien, hvor militante ekstremister spiller en stadig mere fremtrædende rolle. Danmark støtter aktivt den moderate politiske opposition gennem en række forskellige indsatser og følger løbende udviklingen i forhold til eventuelle trusler mod Danmark. 22

25 Imødegåelse af hvidvask og finansiering af terrorisme Danmark er sammen med en række øvrige lande medlem af Financial Action Task Force (FATF), som er et omfattende, mellemstatsligt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. FATF vedtog i 2012 nye anbefalinger, som Danmark er forpligtet til at efterleve. Der stilles i anbefalingerne krav om, at medlemmerne udarbejder en national risikovurdering på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet. EU-Kommissionen har primo 2013 fremlagt forslag om et nyt hvidvaskdirektiv, som skal implementere de nye anbefalinger. Det er uvist, hvornår direktivet vil træde i kraft. FATF besluttede i februar 2013, at Danmarks efterlevelse af de nye anbefalinger skal evalueres i FN s sanktionsregimer - ombudspersonen Danmark har igennem de seneste år arbejdet aktivt sammen med en gruppe af ligesindede lande for at fremme retssikkerheden i FN s sanktionsregimer. Dette arbejde har bl.a. ført til, at Sikkerhedsrådet i 2009 besluttede at etablere en uafhængig ombudsperson. Individer, grupper og enheder, som ønsker at blive fjernet fra Sikkerhedsrådets al-qaida Sanktionskomités liste, kan indgive deres anmodning til ombudspersonen om fjernelse fra listen, som herefter indsamler relevante oplysninger fra medlemsstater og efterfølgende fremkommer med sin anbefaling om eventuel fjernelse fra listen til Sanktionskomitéen. Mandatet for FN s ombudsperson blev forlænget ved Sikkerhedsresolution 2083 af 17. december 2012, hvilket Danmark har arbejdet løbende for. 23

26 5. Fremtidige prioriteter og fokusområder Bekæmpelse af terrorisme udgør fortsat en kerneprioritet for regeringen på såvel nationalt som internationalt plan. I det nationale spor fortsættes arbejdet i regi af National Operativ Stab med at sammenfatte danske beredskabsmyndigheders læringspunkter i lyset af terrorangrebene i Norge i 2011 med fokus på føromtalte seks temaer. Forebyggende indsatser vil stadig stå helt centralt. Social- og Integrationsministeriet er i gang med at iværksætte et samlet forebyggelseskoncept bestående af en mentor/rollemodel og forældreindsats med henblik på at forebygge radikalisering og ekstremisme. Der skal videreføres og udbredes en mentorindsats målrettet unge, som er sårbare over for radikalisering eller som allerede befinder sig i et ekstremistisk miljø. Rollemodelindsatsen målrettes primært unge, men der arbejdes også målrettet med at inddrage forældre som en positiv ressource, hvor der er bekymringer for radikalisering. Samtidig vil efterretningstjenesten fortsat have fuld fokus på effektivt at imødegå terrortruslen mod det danske samfund. Det er fortsat regeringens opfattelse, at den internationale terrortrussel langsigtet og mest effektivt reduceres ved bidrag til konfliktløsning, stabilisering og demokratisk udvikling. Her er multilateralisme og menneskerettigheder nøgleord for regeringen og udgør prioriteter fra EU-formandskabet, som Danmark forsat vil arbejdet aktivt for at fremme internationalt. FN s globale anti-terrorstrategi udtrykker det internationale samfunds fælles opfattelse af, at effektive anti-terrorforanstaltninger og beskyttelse af menneskerettighederne ikke er modstridende mål, men derimod komplementerer og forstærker hinanden. Det er nødvendigt, at det internationale samfund omsætter denne forpligtelse i handling og viser, at det ikke blot er tom retorik. Derfor har Danmark i det forgangne år iværksat flere konkrete projekter, der skal støtte vore partnerlande i transition i at blive mere effektive til at forebygge terrorisme, men på en måde, hvor det går ordentligt for sig. Vi skal også overbevise vore partnere om, at ingen kan vinde kampen mod terrorisme i det lange løb, hvis vi ikke forbliver tro mod vores kerneværdier: international ret, menneskerettigheder og retssikkerhed. Overtrædelser af menneskerettighederne, retssikkerheden eller statslige myndigheders diskrimination og undertrykkelse i kampen mod terrorisme fremkalder 24

27 frustrationer og kan lede enkeltpersoner til at træffe forkerte valg og gribe til terror. I samme spor vil Danmark fortsat arbejde løbende for fremme af retssikkerheden i FN s sanktionsregimer. Konkret i form af mandatet for, at FN s uafhængige ombudsperson for Sikkerhedsrådets al-qaida Sanktionskomité udvides til at omfatte øvrige sanktionsregimer, samt forlænges yderligere og for længere perioder ad gangen. Geografisk fastholdes og udbygges indsatserne på Afrikas Horn, herunder samarbejdet med vore partnere om opbygning af kapacitet til at imødegåelse af finansiering af terrorisme samt voldelig ekstremisme. For så vidt angår sidstnævnte følges det omtalte pilot projekt om samarbejde mellem PET og en kenyansk søsterorganisation med interesse. Det danske engagement udbygges betydeligt med det udvidede danske Sahel-initiativ, der bl.a. vil få fokus på forebyggelse af voldelig ekstremisme. Danmark vil fortsat være en central aktør i arbejdet med at implementere FN s globale strategi, og man vil fra dansk side deltage aktivt i den næste gennemgangskonference, der finder sted i Ud over FN vil arbejdet i Global Counterterrorism Forum udgøre rammen for danske indsatser i tredjelande, bl.a. i form af samarbejdet med Burkina Faso i CGFT Sahel-arbejdsgruppen om imødegåelse af ekstremisme i Sahel. 25

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark Vurdering af terrortruslen mod Danmark 28. april 2016 Sammenfatning Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig. Det betyder, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning

Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning 23. oktober 2015 Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning Konflikten i Syrien/Irak tiltrækker fortsat personer fra Danmark, men antallet af udrejste og hjemvendte har været

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS

Læs mere

REGERINGEN 25. august 2005

REGERINGEN 25. august 2005 REGERINGEN 25. august 2005 Kommissorium for en samlet gennemgang og vurdering af det danske samfunds beredskab mod terrorisme 1. Terrorhandlingerne i Madrid i marts 2004 og senest i London i juli 2005

Læs mere

National Trusselsvurdering

National Trusselsvurdering 31. januar 2012 National Trusselsvurdering 1. Indledning De væsentligste trusler mod Danmark udspringer i dag primært fra religiøst eller politisk motiverede grupper og enkeltpersoner, som søger at gennemføre

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 31. marts 2009 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, som bestyrkes af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010 Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, der skærpes af militante ekstremistiske gruppers høje prioritering

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 69 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Janus S. Kærgaard Sagsnr.: 2012-0030-1043

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 13. november 2008 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, som bestyrkes af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark 08. januar 2013 Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Udgivelsen af de 12 tegninger af profeten Muhammed i Jyllands-Posten i 2005 og genoptrykningen af tegningerne

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3367 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3367 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3367 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-133 Center for Europa og Nordamerika Den 5. februar 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 Sag 299/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat N.C. Strauss, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 4. februar 2011

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 TALE ØVELSESSEMINAR 2016 Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 20160526 Velkommen til øvelsesseminar 2016. Det glæder mig, at så mange er mødt frem til dagens arrangement. Vi

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Redegørelse nr. R 17 (19/5 2011) Folketinget 2010-11

Redegørelse nr. R 17 (19/5 2011) Folketinget 2010-11 Redegørelse nr. R 17 (19/5 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 19/5 11 om indsatsen mod terrorisme. (Redegørelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. februar 2016 Click here to enter text. Click here to enter text. Ændring af EMSA-forordningen,

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Terrortruslen fra tilrejsende terrorister 31. maj 2011

Terrortruslen fra tilrejsende terrorister 31. maj 2011 Terrortruslen fra tilrejsende terrorister 31. maj 2011 Sammenfatning I Danmark har man siden 2009 fire gange oplevet, at personer uden særlig tilknytning til Danmark har planlagt at rejse til landet for

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 22 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 22 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 22 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. september 2015

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

10393/16 ipj 1 DG C 1

10393/16 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 20. juni 2016 (OR. en) 10393/16 COAFR 187 ACP 94 CFSP/PESC 509 RELEX 540 MIGR 119 POLMIL 64 CIVCOM 119 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt En radikaliseringsproces kan have mange udtryksformer med forskellige start- og sluttidspunkter. Radikalisering

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

2.9. Terrorhandlinger

2.9. Terrorhandlinger 2.9. Terrorhandlinger Karakteristika I den danske straffelov omfatter betegnelsen terrorhandlinger en række alvorlige forbrydelser (f.eks. drab, bombesprængning, brandstiftelse, kidnapning, flykapring

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS INSTRUKS TIL CHEFEN FOR POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE

JUSTITSMINISTERIETS INSTRUKS TIL CHEFEN FOR POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 159 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 7. december 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: PO 2006-4-244 Dok.: LVR40544 JUSTITSMINISTERIETS INSTRUKS TIL CHEFEN

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret jm@jm.dk thk@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen har i brev af 30. september 2008 fremsendt et udkast til vejledning i Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte)

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte) Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2015-1902-0267 Dok.: 1754022 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske

Læs mere

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE)

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) GODT VIDERE I LIVET STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) FORORD De danske soldater yder en stor indsats i flere af verdens brændpunkter for at fremme lokalt demokrati og fred. Vores

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 16-17/6 2005 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 16-17/6 2005 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 16-17/6 2005 Bilag 5 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2005 (OR. fr) 9809/1/05 REV 1 LIMITE JAI 208 ECOFIN 187 TRANS 114 RELEX 293

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 Sag 198/2014 Journalist Jan Lauridtsen (advokat Asger Bagge-Jørgensen) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 358 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. juli 2005 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3061/1-0009 Dok.: CDH40325

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

RESTREINT UE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RESTREINT UE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 SEK(2006)1714 endelig HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OM BEMYNDIGELSE AF KOMMISSIONEN TIL AT INDLEDE FORHANDLINGER OM EN AFTALE

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere