Formandsberetning for året 2005 Holme-Olstrup Antenneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning for året 2005 Holme-Olstrup Antenneforening"

Transkript

1 Formandsberetning for året 2005 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 30. marts kl Indledning Lad mig indledningsvis præsentere bestyrelsen, som den konstituerede sig efter sidste års generalforsamling. Næstformand Peter von der Wehle, kasserer Lis Jensen, sekretær Nils Johnsen, teknisk ansvarlig Philip Banzon og formand John Christiansen. Endvidere vil jeg præsentere vores servicepartner Dansk Kabel TV A/S, der i aften er repræsenteret ved områdechef Torben Wulff. Medlemmer Antallet af medlemmer var ved årsskiftet 399 ud af 450 mulige. Der har i det forløbne år været en tilgang på 10 nye medlemmer. 3 medlemmer er blevet frakoblet grundet manglende kontingentbetaling, og 2 medlemmer er gentilkoblet. I det forgangne år har der været en episode, hvor bestyrelsen blev opmærksom på, at et medlem, som var afbrudt og i kontingentrestance, på mystisk vis var blevet gentilkoblet uden at det skyldige mellemværende med foreningen var blevet betalt. Bestyrelsen præsenterede efter nogen efterforskning medlemmet for en regning på det beløb, som vi mente at have til gode. Efter en ny afbrydelse og en del diskussion indvilliget medlemmet i at betale det skyldige beløb, som svarede til næsten 3 års kontingent. Som tidligere nævnt i forbindelse med en lignende sag vil bestyrelsen ikke sidde den slags snyd og bedrageri overhørig, men slå hårdt ned for at inddrive de skyldige beløb! Bestyrelsesmøder Bestyrelsen har i forbindelse med foreningens drift det seneste år afholdt 8 møder har været et år med mange udfordringer og opgaver, dog uden de store tekniske og lovgivningsmæssige problemer. Kort kan jeg kort nævne nogle af de store emner bestyrelse i det forgangne år har brugt meget tid på. Udlejning af masteplads til SONOFON og opførelse af nyt teknikhus til hovedstationen, - men mere herom senere. Foreningens love og vedtægter er ligeledes Side 1 af 5

2 blevet revideret primært med det formål at indføje en ny paragraf, som beskriver en handleplan i forbindelse med nedlæggelse af foreningen. Vi er gentagende gange blevet gjort opmærksom på, at denne paragraf mangler. Samtidig er der foretaget små ændringer i de øvrige paragrafer for at fjerne tvetydigheder og øge læsbarheden. Der har i efteråret - som praktisk arbejde - været afholdt en oprydningsdag på antennegrunden. Internettet I forbindelse med internetadgangen på vores ledningsnet er der meget positive tilbagemeldinger fra medlemmerne! Tilgangen af medlemmer stiger stadig støt og roligt! Der er i dag tilsluttet lidt over 50% af medlemmerne, hvilket er særdeles flot i forhold til andre foreninger. Medlemmerne er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis der er spørgsmål, kommentarer eller problemer, som ikke er afklaret. Jeg skal dog gøre opmærksom på, at henvendelser vedrørende nyetablering, fejl og andre problemer med Internettet skal rettes til vores servicepartner Dansk Kabel TV, da internetkontrakten er en direkte aftale mellem DKTV og det enkelte medlem. Antenneforeningen stiller kun kabelnettet til rådighed. Programmer I det forgangene år er der sket meget på programsiden. På baggrund af brugerafstemningen, blev det ved sidste års generalforsamling vedtaget at tilføje programmerne National Geographic, Jetix/Hallmark og TV2 Charlie til programfladen. Disse programmer blev sat i drift i løbet af foråret 2005 På sidste års generalforsamling blev det ligeledes besluttede at indkøbe udstyr til etablering af en prøvekanal, hvorpå der kan vises et bredt udsnit af de programmer, den enkelte programleverandører råder over. I foråret 2005 blev der indgået en aftale med VIASAT, som gratis og uforpligtende har stillet programmer på prøve frem til marts måned i år. Vi håber, at medlemmerne har nyt godt af dette blandede udvalg af programmer, hvor der har været noget for enhver smag. Alle opfordres i den forbindelse til at komme med ønsker til prøvekanaler. Så vil vi forsøge at få en aftale i stand. 1. november gik vi i luften med prøvekanalen TV2 Film, som vi har haft gratis på prøve frem til generalforsamlingen. Hvis den vælges ind i aften, skal vi betale programafgift fra 1. januar Hvis ikke, har vi set kanalen gratis. Side 2 af 5

3 I forbindelse med at TV2 Film gik i luften blev vi kontaktet af mange medlemmer, som gerne ville have kanalen i stereo, da filmlyden var under al kritik. Der blev i den forbindelse indhentet tilbud på et stereokort fra DKTV. I den forbindelse fik vi et særdeles godt tilbud på to stereokort monteret, til et korts pris. Stereokortene blev monteret på TV2 Film og TV2 Charlie. Det skal sige, at hvis TV2 Film ikke vælges ind kan stereokortet flyttes til en anden kanal. Kontrakten med udlejning af masteplads til SONOFON kom tilbage i underskrevet stand i juni måned, hvorefter forberedelserne til nedtagning af tre mastesektioner og antennerne i toppen blev igangsat. Da antennerne i toppen skulle ned medførte det følgende ændringer: Omlægning af de svenske TV programmer til satellitmodtagelse. I forbindelse med satellitmodtagelsen blev der installeret en ny parabol, da det ikke var muligt at udskifte parabolhovedet på den gamle skærm. Samtidig med dette, fik vi et godt tilbud på udskiftning af vores sidste gamle parabol. En udskiftning, vi inden for en kort periode alligevel, var nød til at foretage. En sidegevinst ved udskiftningen af parabolerne er, at problemerne om vinteren med manglende signaler i dagevis som følge sne og is, er så godt som elimineret. En del af de andre antenne er udskiftet med nye, da en omplacering var påkrævet, og det ikke var muligt at flytte dem uden de gik i stykker. Som det blev fremlagt på sidste års generalforsamling i forbindelse med vedtagelsen af udlejning af masteplads til SONOFON, er det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at modtage de Svenske radiokanaler på satellit. Derfor er de ikke omlagt. Ligeledes blev det besluttet at bestyrelsen skulle finde tilsvarende radiokanaler til erstatning for de Svenske og Tyske radiokanaler. I samarbejde med Dansk Kabel TV er valget faldet på Tyske NDR2, som er den mest benyttede i andre antenneforeninger samt de to danske DR P2 og DR Klassisk. Disse programmer kommer på programfladen i 2006,s når udstyret flyttes til det nye hus. Den 5. september løftede en stor BMS kran - placeret på Liljevej - de tre øverste sektioner 24 meter ned. Et imponerende syn! Samtidig med et farvel til 27 år med den 65 meter høje mast, og goddag til en forskønnelse af omgivelserne! Sky Radio ophørte med at sende i oktober, som følge af konkurs. Nu venter vi på hvad regeringen beslutter, der skal ske med den ledige kanal. Det nye teknikhus Medio Juni gik arbejdet i gang med udgravning af grunden til foreningens nye teknikhus. Forud lå et par måneders arbejde med at undersøge mulighederne for etablering af den mest rentable og fremtidssikrede løsning samt udarbejdelse af tegninger, byggeansøgning, indhentning af tilbud, møder med tømreren og igangsætning af projektet. Vi har fået et særdeles godt teknikhus i en meget fin håndværksmæssig kvalitet. Side 3 af 5

4 Det eneste problem vi havde i den forbindelse var tømrerens manglende evne til at overholde aftaler, hvilket betød at han først efter adskillige måneders forsinkelse og flere rykkere i et meget fast sprog afleverede byggeriet i starten af Vi har selvfølgelig haft en økonomisk klemme på ham hele tiden, hvilket har været en motiverende faktor til at få gjort tingene færdigt. I slutningen af november var byggeriet færdigt indvendig, så vi kunne gå i gang der. Bestyrelses har lagt et stort stykke arbejde i opsætning af ny aircondition, spartling og slibning af alle gipssamlingerne og skruehullerne, opsætning af glasvæv og efterfølgende flere gange maling. Dette arbejde har dog været noget hæmmet af vinterkulden. Forsinkelsen har betydet at overflytningen af udstyr fra det gamle teknikhus er blevet udskudt, da det ikke har været muligt at nedgrave elforsyningskablet grundet frosten. I forbindelse med projektet har der været et par uforudsete ekstraomkostninger. I første omgang havde vi fået oplyst, at den gamle aircondition kunne genbruges, hvilket viste sig ikke at holde da fik regnet på det. Ligeledes har der vist sig et behov for nedgravning af et nyt elforsyningskabel og etablering af en elmåler, som vi er blevet pålagt at etablere, da der kun er ført 1 fase frem til det gamle hus, - og vi skal bruge flere! Det nye teknikhus vil, når det står klart, være fremtidssikret og parat til at imødekomme de store udfordringer, vi står over for i løbet af de næste par år i form af lovmæssige ændringer, der er vedtaget vedrørende digitalisering af TV signalerne og DAB radiokanalerne. Der er i hele projektet selvfølgeligt taget stort hensyn til de økonomiske aspekter nu og på sigt. Økonomi Vores kasserer vil komme ind på regnskabet i detaljer, men jeg vil gerne benytte lejligheden til at knytte et par ord til vores økonomi. Holme-Olstrup Antenneforening har en sund økonomi. Både når vi taler anlægsaktiver og kassebeholdning! Og i den forbindelse er det vigtigt at fremhæve, at vi ikke skylder nogen noget! Dette skyldes udelukkende vores langsigtede planlægning og fornuftige handlinger igennem tiden i form af udbygninger og investeringer på de rigtige tidspunkter. Og frem for alt først når de økonomiske rammer har været tilstede! Et princip bestyrelsen har arbejdet efter i alle disse år, - og fortsat vil arbejde efter! På den anden side er det også vigtigt at pointere, at vi i årene fremover står overfor meget store lovpligtige anlægsinvesteringer. Her kan nævnes digital udsendelse af TV kanaler. Allerede fra i år er vi forpligtede til at udsende DR1, DR2 og TV2 digitalt samt implementering af DAB radiokanalerne. Som en følge af alt dette skal vi opgradere anlæggets båndbrede til 862 MHz. Investeringer, som vil løbe op i langt over en million kroner! Dertil kommer medlemmernes ønske om IP-Telefoni og nye TV kanaler. Side 4 af 5

5 Servicepartner Bestyrelsen har i det forgangne år haft en løbende dialog med vores servicepartner Dansk Kabel TV om aktiviteterne på anlægget. Og sammenholdt med, at vi ikke fra medlemmerne har hørt klager over manglende evne eller vilje fra vores servicepartner til at løse problemerne, tolker bestyrelsen det som et udtryk for, at vi stadig har et godt samarbejde med DKTV. Ligeledes har vi afholdt et enkelt møde med Dansk Kabel TV for at planlægge de aktiviteter der skulle foretages i forbindelse med udlejning af masteplads til SONOFON og overflytning af hovedstationen til det nye teknikhus. Medlemmerne er - som tidligere nævnt - altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis der er spørgsmål, kommentar eller problemer, som ikke er afklaret. Opmærksomheden skal dog henledes på bagsiden af de udsendte kanaloversigter, hvoraf det fremgår, at medlemmerne skal ringe til Dansk Kabel TV i tilfælde af problemer med modtagelse af programmerne. Det er gratis et rekvirere hjælp, hvis problemet skyldes fejl i antenneforeningens udstyr. Web Holme-Olstrup Antenneforening er i besiddelse af en hjemmeside. Siden rummer de gængse informationer om programoversigter, navne på bestyrelsesmedlemmerne, love og vedtægter samt alle former for praktiske informationer. Nyhedsinformationer, og mere generelle informationer omkrig længerevarende problemer, omlægning af kanaler m.m., vil ligeledes blive publiceret på foreningens hjemmeside. Hjemmesiden er i årets løb blevet flyttet til et andet Web Hotel med flere muligheder og plads. I den forbindelse skal der lyde en meget stor tak til foreningens Webmaster Per Rasmussen for hans arbejdsindsats i det forgangne år. Afslutning En beretning er som bekendt et tilbageblik på det år, der er gået! Dette er herved gjort. Til sidst skal der lyde en stor tak til Arne Jensen, som igen i år har holdt øje med hvem og hvor mange, der møder op til generalforsamlingen. Dansk Kabel TV skal endnu engang have mange tak for et godt samarbejde i det forgangne år. Med disse ord slutter jeg beretningen for året 2005! Tak for ordet! John Christiansen Formand Side 5 af 5

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere