REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september Sag nr. bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag

2 Bilag 1 UNDERSØGELSE AF DEPONERET JORD I LYNGE GRUSGRAV Niras A/S, september 2012 Sammenfatning Baggrund Indvindingen af råstoffer i området ved Lynge Grusgrav begyndte omkring 1850 erne og foregik frem til Der er løbende foretaget en delvis reetablering af gravearealerne med betydelige mængder af udefra kommende jord, såvel som overjord fremkommet ved råstofgravning i andre dele af grusgraven Denne rapport vedrører resultaterne af en undersøgelse af jord, som er deponeret i dele af Lynge Grusgrav. Undersøgelsen omfatter et antal matrikler, hvor Farum Sten & Grus A/S (FSG) har deponeret jord i perioden Disse matrikler har været genstand for en klagesag, hvor Natur- og Miljøklagenævnet i marts 2012 har afgjort, at FSGs deponering ikke har ligget inden for jordforureningslovens rammer. Undersøgelsen skal danne grundlag for regionsrådets beslutning om lovliggørelse Region Hovedstaden er tilsynsmyndighed i forhold til deponering af jord i råstofgrave. Som følge af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse skal regionsrådet således træffe beslutning om lovliggørelse af deponeringen i Lynge Grusgrav. Denne undersøgelse er derfor iværksat af Region Hovedstaden med henblik på at skabe grundlag for regionsrådets beslutning om lovliggørelse. I undersøgelsen er der særligt fokuseret på belysning af eventuel risiko for påvirkning af grundvand og eventuel risiko forbundet med en fremtidig brug af arealerne til rekreative formål. Undersøgelsesstrategien er baseret på en konceptuel model Undersøgelsen tager udgangspunkt i en sammenstilling (konceptuel model) af foreliggende viden om bl.a. den deponerede jord, de lokale geologiske og grundvandsmæssige forhold, samt statistiske overvejelser omkring fordeling af mulig forurening i jorden. Det undersøgte areal er inddelt i 5 delområder (A E), hvor der totalt er deponeret i størrelsesordenen 2,5 mio. m 3 jord på et samlet areal på m 2. Ifølge en forundersøgelse /4/ kommer den deponerede jord fra mange forskellige adresser, og der er generelt tale om relativt små jordpartier på mellem 30 og 180 tons, svarende til 1-6 læs jord for en lastbil med hænger. Den tilførte jord skulle ifølge FSG være ren, dvs. klassificeret som klasse 1-jord /14/. Klasse 1-jord kan anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og anlægsarbejder uden tilladelse efter miljølovgivningen, dog ikke til råstofgrave eller natur- og landbrugsarealer. Grænseværdier for klasse 1-jord modsvarer mange af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for fri anvendelse til boligformål, børnehaver og legepladser.

3 Resultater - karakterisering af den deponerede jord Det generelle billede er, at der i de undersøgte delområder hovedsagelig er deponeret (ren) klasse 1-jord (88,4 % af prøverne), som forventet ifølge oplysningerne fra Farum Sten & Grus A/S. Endvidere er gennemsnitskoncentrationen for de enkelte stoffer i jordprøverne væsentligt lavere end grænsen for klasse 1-jord. Dog er der i et mindre antal prøver (11,6 % af prøverne) fundet forurening med tunge kulbrinter, PAH er (dvs. tjærestoffer) og tungmetaller, som medfører klassificering i klasse 2-, 3- og 4-jord. Af stoffer, som kan udvaskes til grundvandet, er fyldjorden analyseret for benzen, toluen, ethylbenzen og xylener, og disse stoffer er ikke påvist i koncentrationer, som overskrider klasse 2-jord. To jordprøver (svarende til 0,5 % af det samlede antal jordprøver) er klassificeret som klasse 4-jord, grundet indhold af tunge kulbrinter (som ikke kan udvaskes til grundvandet). Forekomst af forurening i den deponerede jord er tillige påvist på delområde B og D, idet der i porevandsanalyser fra disse delområder er konstateret henholdsvis acetone og phenoler i så høje koncentrationer, at det kan berettige supplerende undersøgelser, som nærmere beskrevet nedenfor i afsnit om porevandsprøver. Resultater - risiko i forhold til grundvandet Modelberegninger viser samlet, at konstateret forurening i grundvand og porevand samt i udvaskningstest ikke giver anledning til, at der ud fra den deponerede jord i grusgravområdet strømmer forurening, som medfører overskridelser af grundvandskvalitetskriterierne i grundvandet syd for Slangerupvej. Ved analyse af grundvandsprøver og udvaskningstest af jordprøver er der ikke fundet indicer for, at den deponerede jord forårsager en betydende påvirkning af grundvandskvaliteten under delområde A, B, C D eller E. I delområde D er der fundet en mindre påvirkning af grundvandet med oliekomponenter i vandprøven fra én af boringerne, og der er i porevand fundet forurening, som vurderes at stamme fra kilder opstrøms delområdet, hvor bl.a. Lynge Losseplads og FSG Fyldplads ligger. Analyse af porevandsprøver fra delområderne B og D viser, at der forekommer udvaskning af vandopløselige stoffer fra fyldjorden, hvilket potentielt kan true grundvandet. Porevandsforureningen omfatter stofgrupperne phenoler og polære opløsningsmidler, som regnes for at være nedbrydelige under både iltrige og iltfattige forhold. Kilder til forurening af porevandet vurderes at være lokale men er ikke nærmere afgrænset med denne undersøgelse. Disse forureninger kan, jf. den konceptuelle model, antages at være forbundet med relativt små jordpartier. Da der er tale om relativt høje stofkoncentrationer (over 100x grundvandskvalitetskriteriet), kan det berettige udførelse af supplerende undersøgelser, således at forureningernes karakter, udbredelse og grundvandsrisiko kan belyses nærmere. I delområde D er der fundet en mindre påvirkning af grundvandet med oliekomponenter i vandprøve fra én af boringerne, og der er ligeledes fundet forurening, som vurderes at stamme fra kilder opstrøms delområdet, hvor bl.a. Lynge Losseplads og FSG Fyldplads ligger. I forbindelse med denne undersøgelse er der opstillet en grundvandsmodel. Simuleringer baseret på grundvandsmodellen viser, at selv uden nedbrydning sker der væsentlige reduktioner i stofkoncentrationer i grundvandszonen. Modelberegninger viser endvidere, at udvaskning af fiktiv forurening i fyldjorden på

4 delområde A vil resultere i grundvandsbetinget stoftransport til et område syd for Slangerupvej, dog forventes eventuel forurening fortyndet til koncentrationer som er lavere end grundvandskvalitetskriteriet. Der er med grundvandsmodellen udført stofspecifikke scenarieberegninger baseret på konstaterede forureningskoncentrationer fundet i porevand og grundvand på delområde B og D. Beregningerne viser, at grundvandskvalitetskriterierne overholdes før forureningsfanerne når frem til grusgravssøerne. Det betyder, at der ikke forventes at strømme forurenet grundvand til grusgravssøerne fra delområde B og D. Det forudsættes dog, at acetoneforurening i porevand fra delområde B nedbrydes under strømningsforløbet mod grusgravssøerne. Resultater - risiko i forhold til arealanvendelse til rekreative formål Da Lynge Grusgrav forventes anvendt til rekreative formål, er der udtaget 210 prøver fra jordoverfladen på de 5 delområder med henblik på at vurdere risikoen for kontakt med eller indtagelse af forurenet jord. På alle 5 delområder er der fundet nogle få, mindre overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, men alle jordprøverne overholder Miljøstyrelsens afskæringskriterier. Afskæringskriterier er kriterier for, hvornår der bør ske en afskæring i forhold til kontakt med jorden. Dele af overfladejorden på de 5 delområder kan derfor betragtes som lettere forurenet svarende til, hvad der kan forventes i jordoverfladen i ældre bymæssige områder. Lettere forurenet jord vurderes ikke at udgøre en sundhedsmæssig risiko ved anvendelse til rekreative formål. På alle delområder er der i terrænoverfladen observeret tegn på, at noget af fyldjorden kan stamme fra byggeprojekter mv., idet der ses brokker, glas, plastik m.v., hvilket ikke harmonerer med en arealanvendelse til rekreative formål. Desuden er der stejle skråninger på visse delområder, hvilket kan være farligt ved fri offentlig adgang til området.

5 Bilag 2 Undersøgelsesområder i Lynge grusgrav Tegnforklaring til FSG_opfyldsområder Matr. grænse med nr. Kortet er fremstillet af Region Hovedstaden, Koncern Miljø 13. februar 2012 Copyright Kort & Matrikelstyrelsen og COWI

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 20 Emne: Behandling af høring og godkendelse af Nyt Hospital Nordsjælland, program og miljøvurdering for placering ved Hillerød 2 bilag

21 Nyt Hospital Nordsjælland Dyrehavevej Hillerød Opgang 50A Telefon Direkte Xx xx xx xx Web Udkast august 2012 Dato: 21. august 2012 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

22 1. BAGGRUND OG PROCES Region Hovedstaden planlægger opførelse af et nyt akuthospital ved Hillerød, som led i Hospitalsog Psykiatriplan Det nye hospital skal erstatte de eksisterende hospitaler i Hillerød, Frederikssund og Helsingør og skal servicere en fremtidig befolkning på indbyggere (fremskrivning til 2020). Region Hovedstaden har udarbejdet et forslag til program med tilhørende miljøvurdering for placering af Nyt Hospital Nordsjælland syd for Hillerød ved Overdrevsvejen. Det nye hospital skal rumme op til m 2, som placeres inden for et forventet areal på ca. 31 ha. Til hospitalet vil blive knyttet op til parkeringspladser og en helikopterlandingsplads. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til programmet og miljøvurdering er afgrænsningen af programområdet løbende blevet revideret. Inden for det endeligt afgrænsede programområde er der udarbejdet retningslinjer for byggeriets placering og udformning samt for friarealer. Region Hovedstadens forslag til program for placering af hospitalet er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af 24. september 2009 med senere ændringer). På baggrund af en tidligere gennemført scoping har fokusemner ved miljøvurderingen været biologisk mangfoldighed, befolkning og menneskers sundhed, landskab, vand og kulturarv. I miljørapporten er de eksisterende forhold beskrevet inden for et kortlægningsområde på ca. 80 ha. Kortlægningsområdet består af et ubebygget areal i landzone mellem den eksisterende bygrænse ved den sydlige del af Hillerød, Overdrevsvejen og S-banen. Hovedparten af området anvendes landbrugsmæssigt i mere eller mindre intensiv grad. I den centrale og østlige del af kortlægningsområdet findes Salpetermosen karakteriseret ved søer, moser og ekstensiv arealanvendelse. På baggrund af kortlægningen er programområdet indsnævret og placeret, således at påvirkningen af omgivelserne mindskes. I visse tilfælde har det ikke været muligt at vurdere de konkrete påvirkninger på grund af programmets overordnede karakter i denne tidlige planlægningsfase. Region Hovedstaden har sendt forslag til program med miljøvurdering i offentlig høring, jf. 8, stk. 3, i miljøvurderingsloven. I løbet af høringsperioden er indkommet fire høringssvar til programforslaget og miljørapporten. Disse høringssvar og regionens bemærkninger til disse præsenteres i denne sammenfattende redegørelse. I forbindelse med den endelige vedtagelse af programmet for placering af det nye hospital, skal der foreligge en sammenfattende redegørelse i henhold til 9, stk. 2, i miljøvurderingsloven, hvor der redegøres for følgende: Side 2

23 Hvordan miljøforhold er integreret i programmet, Hvordan miljørapport og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning, Hvorfor programmet er valgt på baggrund af de opstillede alternativer, samt Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af programmets gennemførelse. Programvedtagelse Region Hovedstaden har efter den offentlige høring besluttet at vedtage program for placering af Nyt Hospital Nordsjælland inden for det fastlagte programområde syd for Hillerød by ved Overdrevsvejen. Programforslaget vedtages uden ændringer, som følge af den sammenfattende redegørelse. I den tilhørende miljørapport er der foretaget en ændring i afsnit 6.6. hvor der er slettet en enkelt sætning. Ændringen er foretaget på baggrund af et høringssvar vedrørende Overdrevsvejens funktion som naturlig afrunding af Hillerød by, som er taget til efterretning. Ændringen af miljørapporten har ingen betydning for programmet eller for den samlede miljøvurdering. Den endelige vedtagelse af program med tilhørende miljørapport offentliggøres i henhold til miljøvurderingslovens bestemmelser. 2. INTEGRERING AF MILJØHENSYN I dette afsnit redegøres for, hvordan miljøhensyn er integreret i programmet for placering af Nyt Nordsjælland Hospital i forbindelse med scoping- og miljøvurderingsfasen, jf. miljøvurderingslovens 9, stk. 2, punkt 1. Der er gennemført en miljøvurdering sideløbende med udarbejdelse af programforslaget. De eksisterende forhold er kortlagt for et større område, end der er nødvendigt til det planlagte hospital. Det skyldes, at der derved har været mulighed for at justere den endelige afgrænsning af hospitalsområdet med udgangspunkt i at reducere potentielle konflikter med natur- og miljøforhold. De eksisterende forhold inden for kortlægningsområdet er således præsenteret med henblik på at danne grundlag for en vurdering af de potentielle miljømæssige konsekvenser ved realisering af programmet. Samlet set har kortlægningen og miljøvurderingen indgået som væsentlige dele af processen i udvikling af programmet. Resultatet er bl.a., at programområdet ikke placeres i Salpetermosen. Derudover er der gennem en løbende udviklingsproces tilføjet yderligere retningslinjer i programmet, som er indarbejdet for at imødekomme miljøhensyn. Retningslinjerne fastsætter bestemmelser for byggeriets placering og udformning samt for friarealer inden for programområdet. I den tilhørende miljørapport findes en nærmere beskrivelse af miljøkonsekvenser og miljøhensyn. Side 3

24 3. OFFENTLIGHEDSFASEN I dette afsnit redegøres for, hvordan høringssvarene i forbindelse med offentlighedsfasen er behandlet af Region Hovedstaden, jf. miljøvurderingslovens 9, stk. 2, punkt 1. I offentlighedsfasen er der indkommet fire høringssvar til programforslag og tilhørende miljørapport. De fire høringssvar er gengivet i resumeret form i de nedenstående afsnit. De komplette høringssvar kan ses i Bilag 1. Alle høringssvar er behandlet. På baggrund af høringssvarenes karakter er det ikke fundet nødvendigt at drøfte høringssvarene med høringsparterne. Denne programfase er den indledende fase i et længere planlægningsforløb. Visse problemstillinger kan som følge heraf først behandles i en senere planlægningsfase for projektet, hvor der foreligger et mere detaljeret projekt, som kan bearbejdes mere indgående f. eks i en eventuel kommende VVM-fase. Høringssvar Høringssvarene er resumeret og behandlet emnevis af Region Hovedstaden. Sidstnævnte fremgår med kursiv. Banedanmark Areal og Ejendom, Amerika Plads København Ø, v/ Abdel Hakim Chtioui Kortlægningsområdet grænser op til Bane Danmarks skel. Derudover ingen yderligere bemærkninger. Kortlægningsområdets grænse er kun en skitse. Selve programområdet grænser ikke op til Bane Danmarks skel. I de efterfølgende planlægnings- og projekteringsfaser vil programområdets afgrænsning blive endeligt fastlagt. Derudover henvises til høringssvar af den 19. april 2011 afgivet i forbindelse med scoping af programmet for så vidt angår støjgener. Beskyttelse mod evt. støjgener fra jernbaner vil indgå i det videre projekteringsarbejde. Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød afdeling, Tjærebyvej 5, 3400 Hillerød, v/ Jens Kromose Danmarks Naturfredningsforening fokuserer i sit høringssvar på følgende emner: natur, det åbne land, trafik og den politiske baggrund. Placering af et hospital vil påvirke naturen markant i området. Særligt fremhæves påvirkningen af Salpetermosen, som en naturtype, der ikke kan genoprettes. Side 4

25 Ved realisering af programmet inddrages arealer med beskyttede naturtyper, herunder beskyttede moseområder, hvoraf nogle påvirkes direkte. Derudover kan der være risiko for indirekte påvirkning af den resterende mose som følge af grundvandssænkninger i forbindelse med anlægsarbejdet. I miljørapporten er der peget på afværgeforanstaltninger til anlægsfasen. Disse afværgeforanstaltninger kan specificeres og uddybes i en eventuelt kommende VVM-fase, når der foreligger et detailprojekt. Det er endvidere en forudsætning, at Hillerød Kommune meddeler en dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser, i de tilfælde hvor beskyttede naturtyper påvirkes. I en eventuel dispensation vil påkrævede afværgeforanstaltninger blive skrevet ind som vilkår. Derudover skal der ved evt. realisering af programmet gøres mere ud af at skabe sammenhængende naturområder og økologiske spredningskorridorer, bl.a. til gavn for bilag IV-arterne. I programmets retningslinje 1.11 og 1.12 er det fastlagt, at der ved fremtidig disponering af programområdet skal indarbejdes naturområder og faunapassagemuligheder inden og uden for området. Programområdet er beliggende i det åbne land, hvor der er landskabelige og kulturhistoriske værdier. Placering at et hospital vil forandre og forringe det åbne land. Anden planlægning fra kommunens side kan ikke begrunde placering af et hospital. I miljørapportens afsnit 6.3 fremgår det, at realisering af programmet med et hospital i denne skala vurderes at være en væsentlig påvirkning af landskabet, da det medfører en stor forandring, når et åbent landskab bebygges, og særligt når det er med bebyggelse af de planlagte dimensioner. I programmet er der netop derfor fastlagt retningslinje 1.8, som skal sikre, at der ved placering og udformning af hospitalsbyggeriet tages hensyn til indpasning i landskabet. Med miljørapportens afsnit 6.6 om kumulative effekter (samlede effekter af fysisk planlægning) peges på, at der i forbindelse med anden planlægning for nærområdet planlægges for etablering af en ny station med stationsområde og et nyt boligområde nord og syd for Overdrevsvejen. De forskellige planer og projekter skaber i sammenhæng med programmet for hospitalet en række kumulative effekter. Det betyder blandt andet, at hospitalsbyggeriet i fremtiden kan forventes at indgå i et større bebygget område, og at det derved ikke ligger isoleret i det åbne land, svarende til de nuværende forhold. Det er korrekt, at det er problematisk at argumentere for en samlet bygrænse for området langs med Overdrevsvejen, hvilket tages til efterretning i miljørapporten. I miljørapportens afsnit 6.6 er følgende sætningen derfor slettet: Overdrevsvejen vil komme til at virke som den naturlige afrunding af Hillerød by. Den overordnede trafik ved et nyt hospital ved Overdrevsvejen skal vurderes sammen med hospitalsplanerne. I høringssvaret peges på tre trafikale forhold, heraf behandles kun de to førstnævnte, da de vedrører Region Hovedstadens program, mens det tredje vedrører Hillerød Kommunes planer for byudvikling. I forbindelse med den indledende screening af lokaliseringsmuligheder er de nødvendige vejnetsinvesteringer ved denne placering af hospitalet belyst. Heraf fremgår det, at det anbefales, at der etableres minimum to adgangsveje til et nyt hospital. Investeringsudgifter til et vejanlæg mellem Roskildevej og hospitalet indgår i den samlede investeringsoversigt (december 2010). Side 5

26 Detaljeret planlægning af vejnettet omkring hospitalet vil pågå i en senere planlægningsfase. Herunder vil tilgængeligheden for bilister, der skal parkere, blive behandlet. En detaljeret infrastrukturplanlægning omkring hospitalet skal sikre, at alle trafikantgruppers fremkommelighed og tilgængelighed optimeres. Den konkrete placering er kommet i spil på grund af et politisk ønske fra Hillerød Kommune. I høringssvaret henvises til andre placeringsmuligheder, som er blevet fravalgt på et tidligere tidspunkt. Den 25. maj 2010 tiltrådte regionsrådet ansøgningsmateriale til 2. ansøgningsrunde til Statens Kvalitetsfond, hvor Region Hovedstaden ansøgte Regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer om tilsagn om medfinansiering af bl.a. byggeri af et nyt somatisk hospital ved Hillerød. Regionsrådet besluttede samtidig at administrationen bemyndiges til at gå i dialog med relevante myndigheder om placeringen af hospitalet ved det i rapporten udpegede område Øst 1, idet dog også andre placeringsmuligheder inden for samme økonomiske ramme indgår i dialogen, inden endelig indstilling om ønsket placering forelægges regionsrådet. Region Hovedstaden har herefter i dialog med By- og Landskabsstyrelsen, Trafikstyrelsen og Hillerød Kommune identificeret og analyseret relevante placeringsmuligheder. Ingen af disse opfyldte alle krav og ønsker til placering af hospitalet, men tre fremstod dog som mere fordelagtige. Regionsrådet besluttede den 1. februar 2011, at regionsrådet i samarbejde med Hillerød Kommune søger at realisere Hillerød Kommunes ønske om at placere Nordsjællands Hospital ved Overdrevsvejen på området Vest 1, idet det forudsættes at alle hensyn - herunder de infrastrukturelle - tilgodeses. Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune, Rådhuset, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal Fredensborg Kommunes høringssvar fokuserer primært på hospitalstilgængeligheden. I forbindelse med de indledende analyser er biltilgængeligheden beregnet i forhold til mulige placeringer af et nyt hospital. Analyserne viser, at antallet af personer, der inden for forskellige tidsintervaller kan nå et nyt hospital er størst ved en placering ved Overdrevsvejen. Set i optageområdet er tilgængeligheden den samme ved Overdrevsvejen som den eksisterende placering af Hillerød Hospital for ture på 0-30 min, hvilket særligt har betydning for patienter. Medtages områderne uden for optageområdet er tilgængeligheden størst ved en placering ved Overdrevsvejen, hvilket har betydning for ansatte og pårørende/besøgende. Det ligger ikke inden for planlægningsrammen af et nyt hospital at analysere muligheden for forlængelse af Lille Nord frem til en ny station ved hospitalet. I forhold til i dag øges den kollektive trafik til hospitalet ved Hillerød generelt i kraft af etablering af en ny station. I det videre arbejde vil detaljeret planlægning af den kollektive trafik indgå, bl.a. med henblik på at også områder i regionen, der ikke umiddelbart er togbetjent, tilbydes en god kollektiv Side 6

27 trafik, fx ved pendlerbusser og S-busser. Den fremtidige detaljerede kollektive trafikplanlægning vil blive varetage af de forskellige ansvarlige myndigheder. Hillerød Kommune Hillerød Kommunes Byråd, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød Hillerød Kommune bemærker, at programmets overordnede karakter medfører en miljøvurdering i tilsvarende detaljeringsgrad. Region Hovedstaden har ingen bemærkninger. Hillerød Kommune har intention om en sammenhængende byplanlægning af bl.a. arealerne omkring det nye hospital. Hillerød Kommune anfører, at såfremt Region Hovedstaden ønsker, at programmets fremtidige udviklingsområde skal planlægges til det formål, medvirker Byrådet gerne til dette med en forventning om, at Region Hovedstaden sikrer denne anvendelse ved at erhverve arealerne. Region Hovedstaden har taget bemærkningen til efterretning. Sammenfatning Det er Region Hovedstadens vurdering, at de indkomne høringssvar ikke anfører nye forhold, som medfører behov for yderligere undersøgelser eller ændringer i forslag til programmet. Derudover er det Region Hovedstadens vurdering, at konsekvenserne ved realisering af programforslag for placering af Nyt Hospital Nordsjælland er tilstrækkeligt belyst i den tilhørende miljørapport. Ved den videre planlægning for det nye hospital vil der blive gennemført yderligere undersøgelser, som foretages på baggrund af et kommende detailprojekt. Det vurderes ligeledes, at bestemmelserne i miljøvurderingsloven er overholdt. Høringssvaret vedrørende Overdrevsvejens fremtidige funktion som naturlig afrunding af Hillerød by er taget til efterretning, og der er på den baggrund foretaget en enkelt ændring i miljørapportens afsnit 6.6, som betyder, at sætningen Overdrevsvejen vil komme til at virke som den naturlige afrunding af Hillerød By er slettet. Ændringen af miljørapporten har ingen betydning for programmet. Ingen af de resterende høringssvar har medført yderligere ændringer i miljørapporten. Side 7

28 4. ALTERNATIVER I dette afsnit præsenteres de tidligere behandlede alternativer og 0-alternativer, jf. miljøvurderingslovens 9, stk. 2, punkt 2. Tidligere behandlede alternativer I forbindelse med de indledende udpegninger af placeringsmuligheder er en række områder omkring Hillerød undersøgt, bl.a. mht. hvilke planmæssige, miljømæssige og trafikale påvirkninger en placering af hospitalet potentielt vil have på omgivelserne. Ved de indledende undersøgelser blev otte placeringsmuligheder undersøgt. I forbindelse med analysen blev oprettet en hjemmeside, som gav borgerne mulighed for at indsende alternative placeringsforslag. I denne proces indkom 37 bidrag, hvoraf to forslag blev valgt ud til nærmere undersøgelser. Samlet set endte undersøgelsen med ti placeringsmuligheder. Ingen af de ti placeringsmuligheder opfyldte alle krav til placering af et nyt hospital. Tre placeringsmuligheder opfyldte dog i højere grad end de øvrige krav til placering i forhold til en ny station, transportforhold, landskabsmæssige forhold mv. De tre alternativer er benævnt Øst 1, Alternativ 2 og Vest 1. På baggrund af de indledende undersøgelser besluttede Regionsrådet den 1. februar 2011 efter en samlet vurdering at søge at realisere Hillerød Kommunes ønske om at placere Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen på lokalitet Vest 1, idet det forudsættes, at alle hensyn, herunder de infrastrukturelle, tilgodeses. Efterfølgende er udarbejdet programforslag med tilhørende miljøvurdering alene for denne placering. 0-alternativ 0-alternativet afhænger i dette tilfælde af flere faktorer, herunder behovet for byudvikling i Hillerød Kommune, den overordnede strategi for etablering af nye hospitaler, placering af en S-station mellem Allerød og Hillerød mv. I miljørapporten er opstillet fire scenarier for 0-alternativet, der både omhandler de overordnede strategiske planer på regionalt niveau samt udviklingen og arealanvendelsen inden for selve området på lokalt niveau. Regionalt niveau Hospitalet etableres ikke på den udvalgte lokalitet, men på en anden lokalitet i omegnen af Hillerød. Overordnet set vil der på den måde stadig blive skabt forbedrede muligheder inden for sundhedsvæsnet, samtidig med at der vil være miljømæssige påvirkninger på en anden lokalitet, som skal tages hensyn til. Hospitalet etableres ikke på lokaliteten, men heller ikke i nærområdet. Derved vil den ønskede forbedring af sundhedsvæsnet ikke blive opnået, og der skal således igangsættes alternative projekter/planer på et overordnet niveau. Side 8

29 Lokalt niveau Inden for lokaliteten er det realistisk, at planerne om byudvikling på længere sigt vil blive gennemført, i tråd med perspektivplanerne for Hillerød Kommune. Der vil derved blive bygget erhvervsområder og boliger i området, som i et vist omfang ligeledes vil medføre en række påvirkninger på miljøet. Hvis ikke disse planer gennemføres, er det muligt, at området fortsat vil blive drevet landbrugsmæssigt fordelt på intensive og ekstensive arealer, således at karakteren med bl.a. opdyrkede markflader, tilgroet mose og små husmandssteder bevares. På længere sigt kan der opstå forandringer i karakteren af landskabet og i arealanvendelsen som følge af ændringer i vandstand, tilgroning af moseområdet mm. 5. OVERVÅGNING I dette afsnit redegøres for, hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af programmet, jf. miljøvurderingslovens 9, stk. 2, punkt 3. Detaljeringsniveauet for programmet til placering af Nyt Hospital Nordsjælland muliggør og nødvendiggør ikke et udførligt overvågningsprogram. Programmet fastlægger selve placeringen og overordnede bestemmelser for det fremtidige hospitalsbyggeri, men det nye hospital muliggøres først, når der er gennemført konkret fysisk planlægning, en eventuel VVM-redegørelse og et detailprojekt. I disse faser vil det i højere grad være muligt at fastlægge et overvågningsprogram, da der vil være mere viden om de konkrete miljøpåvirkninger. Side 9

30 BILAG 1 Kopi af de fire fremsendte høringssvar: Banedanmark mail: Kære Claus Roikjer, Tak for tilsendte. Jeres kortlægningsområde grænser Bane Danmarks skel, og jeg går ud fra, at denne grænse blot er en skitse, da skellinjer er anderledes i virkeligheden. Jeg har ingen yderligere bemærkninger udover mit svar på vedhæftede mail af Med venlig hilsen Abdel Hakim Chtioui Civilingeniør Gengivelse af mail af den 19. april 2011: Til Claus Roikjer Region Hovedstaden, Jeres byggeprojekt ligger omkring 2 til 3 hundrede meter fra jernbanen, og dermed har vi ingen bemærkninger udover, at I må lige tænke over om der eventuelt skal være et særligt behov for stilhed til patienter. Banedanmark kan juridisk set ikke pålægges til at betale for støjreducerende foranstaltninger for nybyggeri. Det er bygherrens ansvar at beskytte mod eventuelle støjgener fra jernbanen. Med venlig hilsen Abdel Hakim Chtioui Civilingeniør Banedanmark Areal & Miljø Amerika Plads København Ø M: Side 10

31 Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening Hillerød afdeling Jens Kromose Tjærebyvej Hillerød maj 2012 Region Hovedstaden Hillerød Hospital Projektorganisationen NHN Helsevej Hillerød Høringssvar til Nyt hospital Nordsjælland. Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød fra Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød afdeling Sendt til : Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød afdeling har med interesse fulgt Region Hovedstadens planer om etablering af nyt hospital og gennemgået oplægget til miljøvurdering af Nyt hospital Nordsjælland. Planernes realisering ville påvirke naturen markant i området. Natur Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød afdeling finder, at det er uacceptabelt, at en eventuel hospitalsplacering griber ind i Salpetermosen, som den såkaldte V1-placering vil gøre. Indgreb kan ikke forsvares over for naturen, for den kan ikke genoprettes. I den forbindelse har det ingen betydning, at det formelt måtte blive lovlig-gjort gennem dispensationer fra gældende love og planer. Danmarks Natur-fredningsforening, Hillerød mener ikke, at der for så vidt angår moser er mulighed for at indarbejde erstatningsbiotoper, idet man ikke kan flytte en mose. Det er ikke muligt at genskabe gamle tørvegrave og moser. Den østligste del af området er mest sårbar over for placering af hospital i forhold til naturinteresserne. Det har vi også gjort opmærksom på i vort høringssvar af 19. april 2011 til scopingen (Deres ref. jour. Nr ). Det er ligeledes vigtigt, at der ved planernes eventuelle realisering gøres mere ud af at skabe sammenhængende naturområder og økologiske spredningskorridorer til gavn for bl.a. bilag IVarterne. Side 11

32 Det åbne land I hele området er der mange landskabelige og kulturhistoriske elementer af stor værdi. Ifølge landskabsanalysen udarbejdet af Thing og Wainø august-sept fremgår, at den østlige del af området, herunder Salpetermosen og de let kuperede arealer har ringe kapacitet i forhold til ændringer, hvilket også gælder i forhold til den kulturhistoriske struktur, som skal bevares, idet det let kuperede terræn nemt kan sløres af byggeri og beplantning. Miljørapportens analyser viser klart, at det åbne land vil forandres så meget, at det forringes til by med hospital, industri, boliger og services og dermed skabe en barriere til det åbne land. Åbent land er beskyttet gennem lovgivning, som formodes at give dispensation til denne forandring. Miljørapporten har et særegen cirkelræsonnement herom. Den er enig med sig selv om, at det åbne land vil forsvinde. Men forsvarer hospitalsplacering ved Vest1 med, at når Hillerød kommune alligevel vil urbanisere, vil hospitalets placering blive mindre fremtrædende i landskabet og i højere grad sammenhæng med den eksisterende by. Overdrevsvejen vil komme til at virke som den naturlige afrunding af Hillerød By. Men hvis ikke hospitalet kom, ville Hillerød kommune ikke kunne urbanisere. Og det åbne land ville blive uantastet. Alle kan have hypoteser om, hvad Kommunen ellers måtte beslutte i en fjernere fremtid. Men det bør ikke være et beslutningsgrundlag og undskyldning for at placere et hospital i åbent land. For god ordens skyld tilføjes, at Hillerød Kommunes perspektivareal på 240 hektar går både nord og syd for Over-drevsvejen. Dermed ville Overdrevsvejen ikke komme til at virke som den naturlige afrunding af Hillerød By. Trafik Imidlertid er der 3 trafikale forhold, som rapporten ikke behandler. Det første er, at Overdrevsvejen er ikke nok adgangsvej til et eventuelt kommende hospital. Der skal være en ekstra vej, som skulle gå fra Roskildevej, hen over Favrholm Mark, til hospitalsområdet. Parallelt med Overdrevsvejen. Med påvirkning af det åbne land til følge. Dette fremgår ikke tilstrækkeligt klart af det Ikke-Tekniske Resumé (afsnit 1). Det oplyses i dagspressen og ses på stedet, at Hillerød kommune allerede er i færd med at udføre en rundkørsel på Roskildevej, som Side 12

33 også skal betjene denne adgangsvej. Tør Danmarks Naturfredningsforening spørge, hvad der er besluttet bag lukkede døre om hospitalsplacering? Alene dermed adskiller Vest1 sig trafik-økonomisk ikke fra Øst1, da begge løsninger på kort sigt kræver anlæg af ny vej. Rapporten vurderer, at Overdrevsvejen kan klare den trafikudvidelse, der vil komme, som følge af patient, personale og pårørende-kørsel. Men de tegner ikke hele trafikmængden. Det andet forhold, der ikke behandles, er, at en ny s-station vil få øget betjening af s-togs-rejsende, der er vant til at køre og parkere ved de nuværende p-pladser omkring Hillerød s-station. Lokale vil vide, at trafikken til stationen om morgenen er håbløs. Her er 50 km s begrænsning. Det tredje forhold, der ikke behandles er, at Hillerød kommunes planer om at urbanisere 240 hektar med industri, service og boliger. Hospitalet har alene behov for ha. En sådan urbanisering også vil medføre øget trafik på Overdrevsvejen. Staten må forudse allerede nu, og ikke afvente trafikberegninger så sent i planlægningsforløbet, at det, ja, er for sent at ændre placering. Det vil være vanskeligt og kostbart for staten at udvide Overdrevsvejen på et senere tidspunkt. For eksempel ligger der øst for s-togslinjen og nord for Overdrevsvejen et fredet område, Holmene. Det er derfor vigtigt, at den overordnede trafik vurderes samtidig med hospitalsplanerne. Politisk baggrund Vest1 er kun kommet i spil på grund af Hillerød kommunes ønske. Hillerød kommune planlægger en urbanisering af i alt 240 hektar åbent land (heraf 50 til et hospital), som lovgivningsmæssigt er afhængig af en ny s-station, som er afhængig af et nyt hospital ved Vest1. Hillerød kommunes argument mod Øst1-placering var, at der ikke umiddelbart var vejadgang hertil. Hvilket der angiveligt skulle være ved Overdrevs-vejen, A6. Men som anført ovenfor kræver en Vest 1 placering også vejinvesteringer. I behandlingen af Øst 1 oplyses ikke, at Øst 1 rummer et lokalt erhvervsområde, Hammersholt Erhvervspark, ligesom der er gjort skinnemæssige forberedelser til en ny s-station. Om Vest1 oplyses ikke, at Vest 1 i den allerførste placeringsanalyse af Rambøll blev forkastet på grund af dets geologiske forhold og disses økonomiske konsekvenser for hospitalsbyggeriet. Med venlig hilsen Jens Kromose, formand Danmarks Naturfredningsforening Hillerød Side 13

34 Fredensborg Kommune Plan og Klimaudvalget Sagsnr. 10/56155 Region Hovedstaden Hillerød Hospital Høringssvar: Tilgængelighed bør uddybes i miljøvurderingen I mail af 22. marts 2012 har Region Hovedstaden anmodet om Fredensborg Kommunes eventuelle bemærkninger til program og miljøvurdering for placering af nyt hospital ved Hillerød. Af Fredensborg Kommunes høringssvar fra april 2011 til miljøscreening/ scoping af nyt Nordsjællands Hospital fremgik det, at ændret hospitalstilgængelighed for patienter, ansatte og pårørende samt de trafikale konsekvenser af hospitalsplaceringen er parametre, som bør indgå i miljøvurderingen. Vi har ved gennemgang af miljørapporten kunnet konstatere, at tilgængelighed og trafikale konsekvenser er medtaget som parametre i miljørapporten. Fredensborg Kommune finder imidlertid, at effekten på tilgængeligheden for patienter, ansatte og pårørende, som følge af en flytning af hospitalerne fra de eksisterende lokaliteter til den nye lokalitet, bør beskrives yderligere. I miljørapporten henvises alene til indledende undersøgelser hvoraf det fremgår, at det nye hospital kan nås på 20 minutter i bil fra store dele af planlægningsområdet. Der ud over henvises til, at kollektiv betjening sikres ved bl.a., at placere hospitalet inden for 600 meters grænsen fra en ny S- station og lokalbanestation. Det fremgår imidlertid ikke klart, hvilken effekt en flytning af hospitalerne fra de eksisterende lokaliteter til den nye lokalitet vil have på hospitalstilgængeligheden i forhold til situationen i dag. Det nye hospital bør sikres optimal tilgængelighed med kollektiv transport fra alle dele af regionen. I det nordøstlige hjørne af regionen rummer Lille Nord betydelige potentialer, men det er afgørende, at banen føres gennem Hillerød Station og frem til det nye sygehus jf. Visionsplan for Lokalbanen. Fra Øresundskysten er der forholdsvis ringe forhold for kollektiv transport til det nye sygehus. Byerne Humlebæk, Nivå og Kokkedal rummer en befolkning på knap ca , og det er efter Fredensborg Kommunes opfattelse nødvendigt at sikre ansatte og patienter herfra gode muligheder for at vælge kollektiv transport. Fredensborg Kommune bidrager gerne til uddybning/ præcisering af problematikken, herunder med relevante oplysninger og informationer. Venlig hilsen Side 14

35 Lars Simonsen Kim Herlev Jørgensen Udvalgsformand Kommunaldirekt Hillerød Kommune Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dyrehavevej Hillerød Byrådet Trollesmindeallé Hillerød Tlf Sag Nyt Hospital Nordsjælland, program og miljøvurdering af placering Region Hovedstaden har offentliggjort sin miljøvurdering af program for placering af Nyt Hospital Nordsjælland ved Hillerød. Hillerød Byråd har bemærket sig, at miljøvurderingen, i kraft af programmets meget over-ordnede karakter, beskriver en lang række forhold på tilsvarende niveau og overlader den mere detaljerede vurdering til den efterfølgende planlægningsproces, der blandt andet vil omfatte yderligere miljøvurderinger og VVM-redegørelser. Herudover har Byrådet bemærket, at miljøvurderingen nævner et areal, ud over det programområde, der primært er miljøvurderet, som vil være forbeholdt eventuelle senere udbygninger eller tilkomne funktioner. Det skal hertil bemærkes, at Hillerød Byråd har intention om at foretage en sammenhængende planlægning af Hillerød Syd og arealerne omkring det nye hospital, til byudvikling i almindelighed. For så vidt at Region Hovedsta-den ønsker at udbygningsarealerne skal planlægges med det formål, at sikre udbygnings-muligheder, medvirker Byrådet gerne til det, dog med en forventning om, at Regionen tillige sikrer sig anvendelsen ved at erhverve arealerne. Herudover har Hillerød Byråd ikke bemærkninger til program og miljøvurdering. Med venlig hilsen Kirsten Jensen Borgmester Erik Nygreen Kommunaldirektør Side 15

36 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Region Hovedstaden Bilag 2 Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden Telefon: Region Hovedstaden Nyt hospital Nordsjælland Hillerød Hospital Dyrehavevej Hillerød

37 PROGRAM PLACERING AF NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND 1 1. Baggrund Hospitaler i Planlægnings-område Nord Region Hovedstadens ansøgning 2010 til Regeringens Ekspertpanel Supplerende analyse af placerings-mulighederne Opfølgning på Regionsrådets beslutning Miljøvurdering Retningslinjer for placeringen Afgrænsning af programområdet Retningslinjer for byggeriets placering og udformning inden for programområdet Retningslinjer for friarealer inden for programområdet Den videre proces... 7 Bilag Miljørapport

38

39 PROGRAM PLACERING AF NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND 1 1. Baggrund Dette program indeholder retningslinjer for placering af Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen syd for Hillerød. Miljøvurdering af programmet fremgår af vedlagte miljørapport. 1.1 Hospitaler i Planlægningsområde Nord Region Hovedstaden har siden 2007 arbejdet på at styrke hospitalsbetjeningen af borgerne i Planlægningsområde Nord. Oprindeligt sigtede regionsrådet mod, at det skulle ske via nybyggeri og renovering af Hillerød Hospital. Regeringens ekspertpanel fandt det imidlertid mere hensigtsmæssigt med et helt nyt hospital ved Hillerød. Regeringen tilkendegav i oktober 2009, at et nyt barmarkshospital ved Hillerød indgår i fremtidens sygehusstruktur. 1.2 Region Hovedstadens ansøgning 2010 til Regeringens Ekspertpanel Som led i udarbejdelse af en ansøgning til Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer om godkendelse af et projekt til et barmarkshospital iværksatte Region Hovedstaden herefter i slutningen af 2009 en analyse af placeringsmulighederne ved Hillerød. Analysen omfattede: Arealbehov og egnethed til bebyggelse Planlægningsforhold Miljøforhold Transportforhold Forsyningsforhold Region Hovedstaden søgte i maj 2010 om Regeringens Ekspertpanels godkendelse af et nyt hospital ved Hillerød. Ansøgningen indeholdt ikke en endelig placering, idet Regionsrådet udskød placeringsbeslutningen, indtil en nærmere analyse var gennemført. Regeringens Ekspertpanel meddelte i november 2010 foreløbig godkendelse af ansøgningen med et reduceret bebygget areal og en reduceret anlægsinvestering. 1.3 Supplerende analyse af placeringsmulighederne I forlængelse af beslutningen om en nærmere placeringsanalyse foretog en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Region Hovedstaden, Hillerød Kommune, By- og Landskabsstyrelsen (Miljøministeriet) og Trafikstyrelsen (Transportministeriet) en gennemgang af placeringsmulighederne ved Hillerød. Analysen omfattede: Region Hovedstadens ønsker til placeringen areal, byggefeltets egnethed, økonomi Forhold til Fingerplan 2007 Transportforhold

40 PROGRAM PLACERING AF NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND 2 Landskab Miljøforhold Gruppen identificerede 10 placeringsmuligheder, hvoraf fire efter gruppens umiddelbare vurdering ikke var relevante for de videre overvejelser. Blandt de resterende seks placeringer var der ingen, der opfyldte alle krav og ønsker, men tre fremstod dog som mere fordelagtige. Gruppens arbejde dannede basis for regionsrådets beslutning af 1. februar 2011 om at Regionsrådet i samarbejde med Hillerød Kommune søger at realisere Hillerød Kommunes ønske om at placere Nordsjællands Hospital ved Overdrevsvejen på området Vest 1, idet det forudsættes, at alle hensyn - herunder de infrastrukturelle - tilgodeses. 1.4 Opfølgning på Regionsrådets beslutning Umiddelbart efter Regionsrådets beslutning iværksattes en miljøvurdering som beskrevet nedenfor af området ved Overdrevsvej. Samtidigt blev der rettet henvendelse til de statslige myndigheder om at fremme en beslutning om placering af en S-station ved Overdrevsvejen og om at etablere det fornødne statslige plangrundlag for placering af hospitalet. 2. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal offentlige myndigheder foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Med ændringen af loven i 2009 blev ikke-lovbestemte planer og programmer omfattet af loven. Region Hovedstadens plan om at etablere et nyt hospital ved Overdrevsvej syd for Hillerød er ikke lovbestemt, men kan dog være omfattet af lovens 3, stk. 1, pkt. 1, 2 og 3. Region Hovedstaden har efter drøftelse med Naturstyrelsen vurderet, at programmet for placering af hospitalet skal underkastes en miljøvurdering. På dette tidlige planlægningsstadie tages således højde for miljømæssige forhold i området. Med udgangspunkt i en indledende gennemgang af mulige miljøpåvirkninger (scoping) og en myndighedshøring over denne gennemgang er der foretaget en udvidelse af miljøkortlægningsområdet, således at arealerne helt over til S-banen er medtaget. Der er ligeledes sket en udvidelse af datagrundlaget ved iværksættelse af feltstudier af biologisk mangfoldighed i området og en geoteknisk kortlægning i marken. Baggrunden for udvidelserne er et ønske om at søge hospitalet placeret tæt ved en kommende station ved Overdrevsvejen.

41 PROGRAM PLACERING AF NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND 3 Figur 1 Kortlægningsområde. Inden for det afgrænsede kortlægningsområde i Figur 1 er foretaget en gennemgang af de eksisterende miljømæssige og planmæssige forhold. Inden for kortlægningsområdet er programområdet derefter afgrænset ved en afvejning af ønsket om, at hospitalet placeres tæt ved en kommende station jfr. også kravene i Fingerplan 2007 om stationsnærhed, geotekniske forhold og tilhørende økonomiske konsekvenser samt miljømæssige forhold Inden for det således fastlagte programområde jfr. Figur 2 er følgende miljøtemaer blevet miljøvurderet: Biologisk mangfoldighed Befolkning og menneskers sundhed Landskab Vand Kulturarv Miljøtemaerne er fastlagt via en forudgående scoping og høring. Miljøvurdering fremgår af vedlagte bilag.

42 PROGRAM PLACERING AF NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND 4 3. Retningslinjer for placeringen Det samlede planlægningsarbejde har resulteret i fastlæggelse af nedenstående retningslinjer for afgrænsning af programområdet og placering af hospitalet med dets tilhørende faciliteter inden for programområdet: 1.1 Det ny hospital skal erstatte de eksisterende hospitaler i Hillerød, Frederikssund og Helsingør, og servicere en befolkning på indbyggere. 1.2 Der skal indbygges en arealreservation, således at en eventuel fremtidig sammenlægning af al somatik og psykiatri i Planlægningsområde Nord kan rummes på arealet. Desuden skal fremtidige udviklingsmuligheder være åbne. Areal reservationen skal ligge i nærheden af 50 ha (inkl. fremtidig udvidelsesområde), mens det erhvervede areal sandsynligvis vil antage en størrelse på omkring 30 ha, der får bebyggelsesprocent på ca. 50, fuldt udbygget. 1.3 Hospitalet vil få en størrelse på omkring m 2, og der vil blive tilknyttet op til parkeringspladser samt en helikopterlandingsplads. 1.4 Hospitalet søges placeret ved Overdrevsvejen på området Vest 1. Ud fra den analyse, der er gennemført i forbindelse med miljøvurderingen, fastlægges følgende yderligere supplerende retningslinjer for placering og udformning af Nyt Hospital Nordsjælland: 3.1 Afgrænsning af programområdet Programområdet, som hospitalsområdet benævnes her, afgrænses som angivet på Figur 2.

43 PROGRAM PLACERING AF NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND 5 Figur 2 Programområde og fremtidigt udvidelsesområde.

44 PROGRAM PLACERING AF NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND Retningslinjer for byggeriets placering og udformning inden for programområdet 1.5 Byggeri placeres inden for 600 meters grænsen fra den kommende S-station og lokalbane-station med undtagelse af servicefaciliteter. 1.6 Hovedindgangen orienteres mod S-stationen. 1.7 Helikopterlandingspladsen og en væsentlig del af P-pladserne placeres uden for 600 meters grænsen. 1.8 Ved placeringen og udformningen af byggeriet tages hensyn til indpasning i landskabet, således at de eksisterende kvaliteter i landskabet indgår i et samspil med det nye byggeri. Herunder tages hensyn til indkig til Frederiksborg Slot. 1.9 Ved udformningen af byggeriet tages hensyn til vandkredsløbet i forhold til vandforbrug, afledning af spildevand og afledning af vand fra befæstede arealer i henhold til gældende praksis i Hillerød Kommune Ved den endelige placering af helikopterlandingspladsen tages så vidt det er muligt hensyn til fuglelivet ved Favrholm. 3.3 Retningslinjer for friarealer inden for programområdet 1.11 Ved disponering af programområdet indpasses eller erstattes naturområder eller naturlokaliteter efter drøftelse med og afgørelse af Miljøministeriet eller Hillerød Kommune Ved disponeringen af programområdet indarbejdes faunapassagemuligheder imellem de naturområder, der opretholdes inden for programområdet, og øvrige naturområder uden for området Inden for programområdet sikres stiforbindelser til den nye S- togsstation og Hillerød by samt en nord-sydgående overordnet rekreativ stiforbindelse.

45 PROGRAM PLACERING AF NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND 7 4. Den videre proces Efter loven skal programmet og den tilhørende miljøvurdering udsendes i bred, offentlig høring med en høringsfrist på mindst 8 uger. Efter at høringen er afsluttet, bearbejdes de indkomne høringssvar, og der udarbejdes på basis heraf en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse forelægges sammen med dette program og den tilhørende miljøvurdering for Regionsrådet til endelig stillingtagen.

46

47 PROGRAM FOR PLACERING AF NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND BILAG MILJØRAPPORT

48 Miljøvurderingen er udarbejdet af Rambøll i samarbejde med projektgruppen for Nyt Hospital Nordsjælland Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

49 INDHOLD 1. Ikke-teknisk resumé Baggrund Beskrivelse af eksisterende forhold Miljøvurdering Afværgeforanstaltninger 4 2. Indledning Baggrund Lov om miljøvurdering af planer og programmer Metode for kortlægning og miljøvurdering 7 3. Beskrivelse af alternativer Alternativ Behandlede placeringsmuligheder Planforhold Lovgrundlag Beskrivelse af eksisterende forhold Arealanvendelse Natur Skov Nationalpark Kongernes Nordsjælland Landskab Kulturarv Vand Geologi og jordbund Trafik Støj Friluftsliv Miljøvurdering Biologisk mangfoldighed Befolkning og menneskers sundhed Landskab Vand Kulturarv Kumulative effekter Overvågningsprogram Afværgeforanstaltninger Biologisk mangfoldighed Befolkning og menneskers sundhed Landskab Vand Kulturarv Anlægsfasen forslag til fremtidige afværgeforanstaltninger Referencer 68

Udkast august 2012 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND. Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Udkast august 2012 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND. Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 50A Telefon 48 29 30 33 Direkte Xx xx xx xx Web www.regionh.dk Udkast august 2012 Dato: 21. august 2012 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE NYT HOSPITAL

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5.

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5. Byg og Ejendom Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2011-289 Den 5. juli 2011 INTERNT NOTAT Præstemosevej 28, matr. nr. 9 ad Asminderød By, Asminderød

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

NORDSJÆLLANDS HOSPITAL Til Region Hovedstaden Dokumenttype Høringsnotat Dato Juli 2011 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL HØRINGSNOTAT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL HØRINGSNOTAT Revision 3 Dato 2011-07-01 Udarbejdet af ASBP, MJK, CM, METW Kontrolleret

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 "BOLIGFORMÅL VED SKRILLINGE STRAND"

JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 BOLIGFORMÅL VED SKRILLINGE STRAND JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 "BOLIGFORMÅL VED SKRILLINGE STRAND" JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

ORIENTERING OM LYNGE GRUSGRAV

ORIENTERING OM LYNGE GRUSGRAV Nr. 2 / 22. marts 2013 ORIENTERING OM LYNGE GRUSGRAV Regionen afgør sagen om deponeret jord i Lynge Grusgrav Regionsrådet har besluttet, at deponeret jord kan blive liggende i Lynge Grusgrav Den 12. marts

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Præsentation Screening Scoping Miljørapport Sammenfattende redegørelse Overvågning ved Maria Christensen 1 Præsentation Maria Christensen, Biolog, NIRAS Ansat i Høje-Taastrup Kommune fra 1998 til september

Læs mere

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding.

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omfatter ansøgning om forlængelse af en samlet indvindingsmængde på

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. april 2008 J.nr.: NKN-261-00031 ssc/tutbi Afgørelse i sagen

Læs mere

Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne

Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne Bilag 4 Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne 1. Arealanvendelse De to transportkorridorer fra nord til syd og øst til

Læs mere

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillæg til analysen for Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillægget er udarbejdet september 2012 Baggrund På baggrund af energiaftalen, der blev indgået den 22. marts 2012

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm Kirsten Lorenzen Snogbækskov 4 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på tag på ejendommen matr.nr. 59 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Snogbækskov 6, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse

Afgørelse Landzonetilladelse Haderslev Golfklub v. Lars Seide Olesen Viggo Carstenssensvej 7 6100 Haderslev 19. maj 2014 Sagsident: 14/15349 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven Notat Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11601 - 5 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13 54 27 24. september

Læs mere

Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF)

Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF) Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF) Dette notat besvarer spørgsmål vedr. en evt. flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde, stillet af byrådsmedlem Jan

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag HOLBÆK KOMMUNE Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag VVM-redegørelse for Colas Danmark A/S, asfaltværk i Undløse Dato: 27. august 2015 Sagsb.: Jørgen Sandal Møller Sagsnr.:

Læs mere

Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby. Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29.

Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby. Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29. Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29. juni 2015 Afgørelse om at ændring af Køge Nord Station ikke er VVM-pligtigt

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. 1 Baggrund: Udvalg til forenkling og modernisering af VVM-reglerne (nedsat 2012)

Læs mere

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. november 2009 J.nr. NKN-131-00343 NKN-1322-00095 AUP Afgørelse i sagen om opfyldning

Læs mere

Den klimatilpassede kommuneplan. Et Plan09-projekt. December 07. Projektplan

Den klimatilpassede kommuneplan. Et Plan09-projekt. December 07. Projektplan Den klimatilpassede kommuneplan Et Plan09-projekt December 07 Projektplan PROJEKTPLAN I projektplanen redegøres for selve projektets indhold og realisering i en række trin. I projektplanen er tilføjet

Læs mere

Forslag til lokalplan 2015-3, Erhverv, Filtersten A/S, Lervejdal 14a, Addit

Forslag til lokalplan 2015-3, Erhverv, Filtersten A/S, Lervejdal 14a, Addit Plan og By Sagsbehandler: Bo Vestergård Sagsnr. 01.02.05-K04-10-15 Dato: 2.3.2016 Notat om høringssvar, forslag til lokalplan 2015-3, Erhverv, Filtersten A/S, Lervejdal 14a, Addit og forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

Områder med lettere forurenet jord

Områder med lettere forurenet jord Teknik og Miljø Områder med lettere forurenet jord Forureningen skyldes bl.a. at skorstensrøg fra tidligere industri, røg fra kakkelovne, bilos, bålpladser, fyrværkeri og havegødskning har forurenet overfladejorden.

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET

Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOMRÅDET Folketingets vedtagelse 4. juni 2010 Folketinget noterer sig, at formålet med

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt som mail til: ejendomme@silkeborg.dk 13. juli 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har den 27. maj

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 25 Nørreskov, Notmark, der ligger på Stenkobbel 3, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2015 Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1007, Boligområde

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Miljø- og grøn vækstudvalget - møde den 19. februar 2013. Emne: Lynge Grusgrav Lovliggørelse af deponeret jord

Miljø- og grøn vækstudvalget - møde den 19. februar 2013. Emne: Lynge Grusgrav Lovliggørelse af deponeret jord REGION HOVEDSTADEN Miljø- og grøn vækstudvalget - møde den 19. februar 2013 Sag nr. 6 Emne: Lynge Grusgrav Lovliggørelse af deponeret jord Bilag: 1 Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Læs mere

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig Mercedes Aleandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Opstilling af

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00307 Ref. fleka Den 6. maj 2014 Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter.

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning

Læs mere

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Resumé Denne miljørapport er en overordnet vurdering af miljøkonsekvenserne for gennemførelsen af risikostyringsplanen. Det vurderes at flere

Læs mere

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00281 Ref. fleka Den 18. marts 2014 Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Tilladelse og dispensation til sikring af Jernbanebro i Nivåen, st. 5.523 6.548 på matr. nr. 1aeæ, 1qt og 12 Nivågård, Karlebo

Tilladelse og dispensation til sikring af Jernbanebro i Nivåen, st. 5.523 6.548 på matr. nr. 1aeæ, 1qt og 12 Nivågård, Karlebo Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Vand og Natur Claus Matzen Telefon cmat@fredensborg.dk Sagsnr. 14/ 18829 23. september 2014 Tilladelse og dispensation til sikring af Jernbanebro i Nivåen,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016 VVM-tilladelse Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg 12. april 2016 1 Indhold Indhold... 2 1 VVM-tilladelse til Indsæt projektnavn... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse af projektet... 3 2 Vilkår for

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd UDKAST Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V www.blivhoert.kk.dk Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Plan- og

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Billund Kommune har den 6. juni 2012 meddelt miljøgodkendelse til etablering af 3 nye hangarer på Billund Lufthavn,

Læs mere

Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse

Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse Landzonetilladelse Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse Furesø Kommune har den 5. august 2015 modtaget ansøgning om tilbygning til udvidelse af Bed & Breakfast-virksomhed

Læs mere

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal.

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal. Notat Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. februar 2012 Sagsident: 10/56 Sagsbehandler: Søren

Læs mere

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Borgmesteren Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 4631 3000 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk 15. maj

Læs mere

Klima og Planlægning. NK-SPILDEVAND A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved. Sendes til PHO@nk-forsyning.dk

Klima og Planlægning. NK-SPILDEVAND A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved. Sendes til PHO@nk-forsyning.dk NK-SPILDEVAND A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved Sendes til PHO@nk-forsyning.dk Klima og Planlægning Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 13.6.2016 Sagsnr. 01.03.03-P19-37-16

Læs mere

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven.

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen Prinsens Alle 5 8800 Viborg naturogvand@viborg.dk Viborg.dk Afgørelse om ikke vvm pligt

Læs mere

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur DATO 10. juni 2013 SAGS NR. Kalundborg Kommune. 31. oktober 2012: Jeg har et generelt spørgsmål

Læs mere

Nordre Kystagervej 1-7, Engstykkevej 14-23 og 43 2650 Hvidovre. Klage over anlæggelse af asfalteret kørebane i det fredede areal i Kystagerparken

Nordre Kystagervej 1-7, Engstykkevej 14-23 og 43 2650 Hvidovre. Klage over anlæggelse af asfalteret kørebane i det fredede areal i Kystagerparken Andelshaveforeningen Nordre Kystagervej 1-7, Engstykkevej 14-23 og 43 2650 Hvidovre Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby ATT. Fredningsnævnet Fremsendt via mail til: kobenhavn@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. maj 2014 Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Endelig vedtagelse af lokalplan 969, Boligområde ved Dollerupvej, Aarhus

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand...1

1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand...1 Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tid Mandag den 19. januar 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads

Læs mere

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning.

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning. Fra: Erik Vilstrup Sørensen Sendt: 19. marts 2014 09:55 Til: Niels-Peter Mohr Cc: Adam Brun; Jan Bruun; Troels Pedersen; Jørn Porsgaard Emne: BKVV Lisbjerg, anmodning om behandling af ændringsforslag nr.

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Helena og Lars Ehrensvärd. Mailet dd. Adresse Gurrevej 441, 3490 Kvistgård Matr.nr. 1m m.fl. Saunte By, Tikøb Ejendom 251385

Helena og Lars Ehrensvärd. Mailet dd. Adresse Gurrevej 441, 3490 Kvistgård Matr.nr. 1m m.fl. Saunte By, Tikøb Ejendom 251385 Center for Teknik, Miljø og Klima Helena og Lars Ehrensvärd Mailet dd Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/1750 Sagsbeh. Hanne Wagnkilde Arkæolog Tlf. 49 28 25 82

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggemyndighed. FS EJENDOMSSELSKAB A/S Kalvebod Brygge 43 1560 København V Att.: Søren Beck-Heede

Byggemyndighed. FS EJENDOMSSELSKAB A/S Kalvebod Brygge 43 1560 København V Att.: Søren Beck-Heede FS EJENDOMSSELSKAB A/S Kalvebod Brygge 43 1560 København V Att.: Søren Beck-Heede Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.naestved.dk Principiel landzonetilladelse til at genopføre et

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 SMV Screeningsnotat Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Projektet er placeret i Nordisk Park, Vinkelvej 22 i Viborg i tilknytning til Gymnastik- og Idrætshøjskolen og atletikstadion på østsiden af Søndersø.

Projektet er placeret i Nordisk Park, Vinkelvej 22 i Viborg i tilknytning til Gymnastik- og Idrætshøjskolen og atletikstadion på østsiden af Søndersø. Statusnotat White Water Viborg Status pr. 1. aug. 2015 Projektet er placeret i Nordisk Park, Vinkelvej 22 i Viborg i tilknytning til Gymnastik- og Idrætshøjskolen og atletikstadion på østsiden af Søndersø.

Læs mere

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk TEKNIK OG MILJØ Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere