Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd"

Transkript

1 Til alle spillere, trænere, ledere, dommere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige hjælpere i dansk håndbold Adfærdskodeks Matchfixing - og anden uetisk adfærd

2 Indledning og formål med adfærdskodeks I maj måned blev der i Danmarks Idrætsforbund (DIF) vedtaget et lovregulativ til bekæmpelse af Matchfixing i dansk idræt. Hele idrætten i Danmark er underlagt dette, og derfor gælder dette også for alle med tilknytning til Dansk Håndbold Forbund. Aktive såvel som trænere og ledere. Vi vil i Dansk Håndbold Forbund ikke alene støtte op omkring bekæmpelse af matchfixing, men gå forrest i bekæmpelsen af uetisk adfærd i forbindelse med sports-betting. Lovregulativet omfatter og forbyder både matchfixing og en række andre former for tilsvarende uetisk adfærd samt forsøg på, og medvirken hertil. Det nye lovregulativ skelner mellem tre fokus områder: 1. Matchfixing 2. Andre former for uetisk adfærd 3. Spil på egne kampe og konkurrencer Vi vil i dette adfærdskodeks beskrive hvilke tiltag der er implementereret på området, og hvor du kan hente hjælp eller finde oplysninger om matchfixing. Husk at du altid har pligt til at kontakte hotlinen i DIF, hvis du har kendskab til en handling der er sket eller vil ske på et senere tidspunkt. Oplysninger om hotlinen kan findes sidst i dette adfærdskodeks. Der vil altid fra DIF og DHF s side være fuld opbakning til den der anmelder en potentiel sag, og du vil som anmelder aldrig blive nævnt i forbindelse med sagen. Grundprincipper i lovregulativet Lovregulativet omfatter og forbyder både matchfixing og andre former for tilsvarende uetisk adfærd samt forsøg på og medvirken hertil. Lovregulativet forbyder som udgangspunkt alene matchfixing, hvor der søges opnået en direkte eller indirekte økonomisk fordel eller gevinst. Det er dog ikke et krav, at den økonomiske fordel eller gevinst relaterer sig til spil hos en spiludbyder. Forsøges der alene opnået en rent sportslig fordel eller gevinst, fx i en lavt rangerende (amatør)række, vil handlingerne som udgangspunkt ikke være forbudt efter lovregulativet, men i håndbolden kan vi straffe dette efter vores egne regler. Eksempler på matchfixing efter matchfixing lovregulativet er: Forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence Forsætlig underpræstation Forsætligt nederlag i en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en idrætskonkurrence i en bestemt retning

3 De andre former for uetisk adfærd, som også er omfattet af og forbudt efter lovregulativet, er: Spil på egen konkurrence, også selvom der spilles på egen sejr Misbrug af intern viden fx ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med spil Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med den pågældende idrætskonkurrence Nedenfor finder du eksempler på de enkelte områder og håndboldens kommentarer til disse: Forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence, forsætlig underpræstation eller forsætligt nederlag i en kamp eller konkurrence Ved matchfixing forstås uregelmæssig påvirkning af resultatet eller forløbet af en idrætskonkurrence f.eks. i form af en aftale, en handling eller en undladelse med henblik på opnåelse af en fordel eller et gode for en selv eller andre, som dermed beror på andre interesser end rent sportslige interesser i relation til den pågældende idrætskonkurrence, således at hele eller dele af den usikkerhed, der normalt er forbundet med forløbet og udfaldet af idrætskonkurrencer, fjernes. For at noget betragtes som matchfixing efter definitionen, skal handlingen således føre til dels, at en person ændrer adfærd og dels, at det fører til vinding for personen selv eller for andre, f.eks. ved at personen opnår økonomisk vinding ved at ændre adfærd, eller at personen bliver tvunget til at ændre adfærd. Ved ændring af adfærd forstås, at en person agerer på en målde, han/hun ikke ville have ageret dersom den pågældende idrætsbegivenhed var forløbet naturligt. Ved vinding forstås at en person opnår et gode og/eller sikres mod en trussel. Matchfixing dækker således bl.a. over: Aftaler om resultatet/udfaldet af en idrætskonkurrence forud for konkurrencen, dvs. hvor det ene hold taber med vilje. Spotfixing, dvs. manipulation af enkelthændelser undervejs i kampen/ konkurrencen uden at det nødvendigvis har betydning for slutresultatet Point-shaving, dvs. manipulation af slutresultatet, men ikke udfaldet af idrætskonkurrencen (eksempelvis hvor spillere modtager betaling for at holdet ikke skal slå modstanderholdet med mere end 10 mål). Idrætsudøveres forsætlige underpræstationer, nederlag e.l. Dommere og officials forsætlige fejlanvendelse af den givne sportsdisciplins regelsæt. Uberettiget ændring eller benyttelse af det udstyr eller de fysiske rammer, der benyttes i den givne idrætskonkurrence med henblik på at manipulere med resultatet. Desværre er idrætten ind imellem bleveet ramt af episoder, hvor aktørernes uetiske adfærd har stillet den pågældende sportsgrens omdømme i et lys, der ikke

4 alene skader de involverede men som har uforholdsmæssigt negativ effekt på idræt generelt. Et par eksempler herpå kan være: Under OL i London, England 2012, blev 8 damedoublespillere i badminton (fra Indonesien, Kina og Sydkorea) diskvalificeret af det internationale badmintonforbund (BWF) for med vilje at have tabt kampe i gruppespillet med henblik på at møde lettere modstandere efter gruppespillet også her var der nok nærmere tale om taktiske dispositioner snarere end matchfixing. Forskellen fra håndboldeksemplet er, at sagen fik idrætsdisciplinære følger for de involverede atleter.. Et af de mest kendte eksempler i håndboldens verden var, da håndboldspilleren Karabatic og seks andre spillere blev kendt skyldige af det franske håndboldforbund for i 2012 at have spillet på deres holds nederlag i kampe, de selv havde deltaget i. De syv spillere kan yderligere risikere at blive straffet med op til fem års fængsel og bøder på op til Euro. Den franske domstol har endnu ikke behandlet sagen. Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en idrætskonkurrence i en bestemt retning Bestikkelse af, trusler mod eller deltagelse i anden tvingende adfærd over for en person for at ændre, sikre, fremskynde eller påvirke et bestemt resultat af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder er naturligvis helt uacceptabelt. Vi kan alle komme ud for sådanne situationer og derfor er det vigtigt at Hotlinen benyttes i sådanne sager. Spil på egen konkurrence, også selvom der spilles på egen sejr Spil på egne kampe og konkurrencer er forbudt efter DIF's lovregulativ og falder ind under begrebet "tilsvarende uetisk adfærd". Er spil på egne kampe egentlig uetisk og også når der spilles på egen sejr. Begrundelsen for forbud mod spil på sejr i egen konkurrence skal for det første findes i, at spil på egen konkurrence meget hurtigt kan blive første skridt på en glidebane mod manipulation af resultatet, dvs. matchfixing, idet interessen i at opnå den økonomiske gevinst hurtigt kan overstige interessen i at opnå det sportsligt korrekte resultat, hvis dette kan medføre et økonomisk tab. Eller med andre ord: Risikoen for en forsætlig underpræstation - som er matchfixing - er større, hvis den kan medføre en økonomisk gevinst. For det andet har vi vurderet, at spil på egen kamp og konkurrence er uetisk adfærd i sig selv. Uanset om der spilles på sejr, uafgjort eller nederlag eller et bestemt resultat eller delresultat, kan det være interessekonfliktskabende for den pågældende idrætsudøver, træner mv. Eksempelvis er det resultat, der spilles på, ikke nødvendigvis det mest fordelagtige sportslige resultat.

5 Spil på sejr i egen kamp er forbudt af flere grunde. Der kan for det første opstå interessekonflikter, hvis en idrætsudøver har sat penge på et bestemt resultat f.eks. kan der spilles på en sejr på mere end 7 mål. Hvis den pågældende får en chance kort før tid så misser han måske med vilje for at score den økonomiske gevinst. Det er ikke fair over for holdkammerater, tilskuere og ikke mindst andre hold i samme turnering. I situationer, hvor der for det andet udelukkende spilles på sejr i egen kamp og ikke på et bestemt resultat, kan interessekonflikter ligeledes opstå. Udøvere, som har sat penge på egen sejr, vil kunne være mere tilbøjelig til at træde uden for spillets rammer og glemme alt om fair play. Den håndboldspiller, som har spillet på sejr i egen kamp, vil måske kunne acceptere et rødt kort og 2 spilledages karantæne, hvis han kan forhindre modstanderen i at score. Misbrug af intern viden fx ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med spil Videregivelse af oplysninger til tredjemand, som vedkommende kan benytte til spil på en given kamp, betragtes som uetisk adfærd og er dermed ulovligt. Der kan eksempelvis være tale om informationer vedrørende skadede spillere eller spillere, der af andre årsager ikke deltager i den pågældende kamp. Her skelnes skarpt mellem informationer, der på det tidspunkt de videregives, er offentlig kendt og de informationer, der ikke er. Da denne problematisk i høj grad befinder sig i en gråzone, vil det sikreste altid være at tilbageholde interne informationer omkring kampe, der er genstand for spil hos en spil udbyder. Det er ok at træneren udtaler sig til Danske Spil om hvem der deltager i kampen eller hvem der er skadet og da denne viden så er offentlig må den derfor gerne benyttes til spil hos en spilleudbyder. Dette er virkelig en gråsone så lad være med at tale med andre udenfor klubben om holdet til på søndag og dette gælder jo alene hvis kampen er genstand for spil fra en spilleudbyder. Hvordan behandles potentielle sager efter matchfixing lovregulativet I medfør af matchfixing lovregulativet er der oprettet to organer i DIF. Det betyder for håndbolden at alle sager behandles i DIF da vi vurderer at vi ikke selv vil kunne opbygge den fornødne kompetence i DHF på dette område. Der er følgende funktioner i DIF; Matchfixing sekretariatet, der fungerer som undersøgelsesorgan i matchfixingsager og rejser sagen indenfor det idrætsdisciplinære system. Matchfixing nævnet, der fungerer som dømmende 1. instans ved matchfixingsager indenfor det idrætsdisciplinære system.

6 Matchfixing nævnets kendelser kan appelleres til DIF-idrættens Højeste Appelinstans. Matchfixing lovregulativet medfører endvidere, at der indføres underretningspligt, vidnepligt samt oplysnings- og sandhedspligt. Det betyder, at alle, der er omfattet af reglerne, har pligt til at underrette Matchfixing sekretariatet, hvis de får kendskab til eller har grund til at antage, at reglerne er overtrådt. Desuden har alle pligt til at møde op og til at tale sandt, hvis man bliver bedt om det som led i afdækningen af en sag. Det gælder også personer, som formodes at have overtrådt lovregulativet. I praksis betyder det også, at man har pligt til at underrette Matchfixing sekretariatet, hvis man som idrætsudøver er blevet truet til eller tilbudt bestikkelse for at overtræde matchfixing lovregulativet. Endelig fastsætter matchfixing lovregulativet regler for bevisbyrde og beviskrav. Hvordan kan der straffes efter matchfixing direktivet Overtrædelserne af matchfixing lovregulativet kan afhængigt af sagens karakter sanktioneres med: Tidsbestemt eller tidsubestemt udelukkelse Bøde eller anden økonomisk sanktion Fratagelse af præmiepenge eller tilsvarende gaver af enhver art Diskvalifikation (annullering) af opnåede resultater eller tilsvarende idrætslige disciplinære sanktioner (f.eks. tvangsnedrykning, licensfratagelse, omkamp, overflytning af point til modstandere mv.) Er der så skærpede regler i Dansk håndbold Vi har valgt i DHF ikke at indføre skærpede regler på området. Vi vil naturligvis følge udviklingen meget tæt, og vurdere om der senere skal indføres skærpede regler i DHF. Hvis en sag falder udenfor matchfixing regulativet, vil vi i Dansk håndbold så vurdere om der i henhold til vores love er tale om en handling der bringer spillet i miskredit og dermed skal straffes. Vi vil IKKE acceptere at man f.eks. taber med vilje i håndbold kampe uanset hvad årsagen er til dette eller foretager anden uetisk adfærd. Hvad gør DHF hvis vi får en henvendelse om en potentiel sag Alle sager i DHF omhandlende ovenstående behandles efter Matchfixing lovregulativet, Der foregår således ikke nogen konkret sagsbehandling af sager om matchfixing eller spil på egne kampe i DHF. Disse videresendes altid til Matchfixing sekretariatet i DIF til konkret behandling. Henvendelse til DHF omkring potentielle sager skal altid ske til chefen for turneringsafdelingen, Frank Smith. Hvis der fra Danske Spil eller andre spilleudbydere rapporteres om en speciel spilleadfærd på udvalgte kampe eller omkring specifikke personer, vil der blive

7 taget action straks fra DHF. Hvis der findes en begrundet mistanke i sagen, vil følgende ske: Henvendelse om en specifik sag, hvor en spiller, leder eller andre der er omfattet af regulativet m.v. er involveret. Her samles informationerne alene i DHF s administration og videresendes til DIF. Ved rapportering om en speciel spilleadfærd på kampe i Liga og 1. Division sendes en af DHF s observatører ud for at kigge på den pågældende kamp. Observatøren sender efterfølgende en skriftlig redegørelse retur til DHF. Kampens dommer må ALDRIG orienteres om at kampen er under opsyn. Ved rapportering om en speciel spilleadfærd på kampe under Liga eller 1. Division DHF henvendelse til kontorlederen lokalt og denne har ansvaret for at finde en person til at overvåge kampen. Denne udpegede person sender så en skriftlig redegørelse retur til DHF. Kampens dommer må ALDRIG orienteres om at kampen er under opsyn. DHF samler alle dokumenter i sagen og vurderer om sagen skal oversendes til behandling i DIF. Ved tvivlstilfælde vil DHF s jurist blive involveret i en vurdering af, hvorvidt sagen skal oversendes til DIF eller henlægges. De personer der er udsendt af DHF til at overvåge en kamp, skal alene sende deres redegørelse direkte til DHF, og SKAL ikke informere andre om sin opnåede viden. Disse personer vil få oplysning om, at de har tavshedspligt i sagen. Når det er konstateret at der er en potentiel sag om matchfixing eller spil på egne kampe, så informeres følgende personer i DHF: Per Bertelsen (Formand) Carsten Grønmann (Næstformand) Morten Stig Christensen (Generalsekretær) Henrik Jacobsen (Direktør) Finn Tage Jensen (Pressechef) Er der helt specielle forhold i en sag, der gør at der er nogle i ovennævnte personkreds der skal informeres yderligere om indholdet i sagen, så aftales dette alene mellem Frank Smith og Carsten Grønmann. I sidstnævntes fravær træder Generalsekretær Morten Stig Christensen ind i denne rolle. Det er samtidig ovenstående personkreds der vurderer, om andre samarbejdspartnere internt eller ekstern skal orienteres om den pågældende sag. Her er der naturligvis også alene en orientering om hvorvidt der er en potentiel sag, og ikke en information om indholdet i sagen. Generel information om matchfixing og hvor er oplysningerne Matchfixing regulativet kan i sin helhed findes både på DIF hjemmeside DIF.dk eller på DHF s hjemmeside DHF.dk under regler

8 Hvis du har oplysninger om en potentiel sag eller anden viden, kan dette anmeldes på DIF s hotline alle døgnets 24 timer på: Telefon: Mail: Rådgivning Du kan endvidere altid få hjælp eller rådgivning i DHF om matchfixing og anden uetisk adfærd ved at kontakte en af følgende personer i DHF: Frank Smith / Finn Tage Jensen / Carsten Grønmann

ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING RAPPORT RAPPORT

ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING RAPPORT RAPPORT SEPTEMBER 2014 ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING WWW.KUM.DK 1 2 Arbejdsgruppe om regulering af matchfixing Rapport Udarbejdet af Kulturministeriet Redaktionen

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne.

Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne. 12. november 2013 Afgørelse fra Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds Appeludvalg Appeludvalgets sag 2013-4 I sag vedrørende klage over karantæne til en spiller, som ikke var blevet udvist for den pågældende

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 27. januar 2010 2 FORORD Arbejdet i Hvidvasksekretariatet

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling 3F og bekæmpelse af forskelsbehandling Analyse af integration og evne til at håndtere forskelsbehandling November 2006 Forfatter: JLP Sidst gemt: 23-11-2006 16:39 Sidst udskrevet: 24-11-2006 16:34 Q:\Projekt\0182-05

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet 2007 1 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere