Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj Mødetidspunkt: 18:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten Jelund, Mikkel Dencker, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Niels Ulsing, Nina Thøgersen, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Gert Krogstad-Nielsen, Mini Glud, Susanne Brixum, Karl Erik Høholt Jensen, Steen Ørskov Larsen, Mogens Leo Hansen, Ømer Kuscu, Katrine Høybye Frederiksen, Annette Møller Sjøbeck Bemærkninger: Der er offentlig spørgetid i tidsrummet kl umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmødet.

2 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren Revision af den finansielle strategi Økonomirapportering pr. 31. marts Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009, nyt område 1D18 til offentlige formål ved Næsborgvej Enghøjbygningen. Projekt nr Godkendelse af samlet helhedsplan Rammeaftale 2014: udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Socialpsykiatri Kvalitetsstandard på træningsområdet Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Kvalitetsstandard for Dagscentret karetmagerporten Kvalitetsstandard for daghjem Kvalitetsstandard for Aktivitetscentret Kvalitetsstandard for aflastningsophold Afrapportering vedr. det specialiserede socialområde 1. kvartal Uanmeldt tilsyn bofællesskaber 2011 og Særligt tilskud til Hvidovre/Københavns Jagtforening som kompensation ifbm. ophævelsen af medlemspligten i Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Lystbådehavn - driftsaftale juli december 2017 og fastsættelse af havneafgift Påbudt konvertering af lån Vedståelse af garanti i forbindelse med låneomlægning Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S Aflæggelse af anlægsregnskab - salg af grunde i Præstemosen og Dybenskærvej samt IT-udviklingspulje Tilsynssag - Konvertering af CHF lån, Forslag til udtalelse til Tilsynet Eventuelt Bilagsoversigt

3 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Underskriftsside

4 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 13/422 INDSTILLING - 3

5 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren J.nr.: A00 Sagsnr.: 13/422 INDSTILLING - 4

6 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Revision af den finansielle strategi J.nr.: P22 Sagsnr.: 10/42150 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Økonomi- og Stabsforvaltningens indstilling anbefales godkendt. INDSTILLING Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at der gives mulighed for at omlægge hele låneporteføljen til fast rente hvis det vurderes at være fordelagtigt. 2. at porteføljens aktieandel og andel af kreditobligationer øges fra de nuværende 10 % til 15 %. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen vedtog kommunens finansielle strategi den 23. november Strategien blev justeret den 6. december 2010, og revideret igen den 28. februar Den finansielle strategi fastsætter rammerne for styring af kommunens aktiv- og passivportefølje (formue og gæld). Revisionen af den nuværende finansielle strategi sker primært som følge af, at kommunen har indfriet lånet i schweizerfranc, og derfor ikke længere er eksponeret i udenlandsk valuta. Derudover foreslås det at ændre på rammerne for så vidt angår andelen af lån med hhv. variabel og fast rente, så der fremadrettet gives mulighed for at have hele låneporteføjlen i enten fast eller variabel rente. I den nuværende finansielle strategi må fast forrentede lån udgøre 70 % af den samlede låneportefølje, og lån med variabel rente må udgøre op til 100 %. Begrundelsen for ændringen er, at det vil give mulighed for eventuelt at omlægge hele låneporteføljen til fast rente hvis dette skulle vise sig fordelagtigt eksempelvis for at udnytte et lavt renteniveau, og omlægge hvis der er en forventning om, at renteniveauet vil stige. I forhold til placering af kommunens likvide midler har forvaltningen, efter dialog med den ene af kommunens forvaltere, overvejet at ændre rammerne for, hvor stor en andel, der kan placeres i aktier og kreditobligationer. Som det er nu må der maksimalt placeres 10 % i hhv. aktier og kreditobligationer, hvilket skal ses i lyset af et risikoperspektiv. Med henblik på at kunne udnytte tider, hvor det er særligt attraktivt at placere midler i aktier, og dermed kunne opnå et højere afkast af kommunens midler, anbefales det at øge den mulige aktieandel og andel i kreditobligationer til 15 %. Dette vil til gengæld give en lidt højere risikoprofil. 5

7 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen BILAG: 1 Åben Finansiel strategi april /13 6

8 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Økonomirapportering pr. 31. marts 2013 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 13/17353 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Økonomi- og Stabsforvaltningens indstilling anbefales godkendt. INDSTILLING Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at tage økonomirapporteringen pr. 31. marts 2013 til efterretning. 2. at give tillægsbevilling på kr. (indtægt) omhandlende tilbagerulning af for høj lønfremskrivning i forhold til resultatet af overenskomstforhandlingerne SAGSFREMSTILLING Økonomirapportering pr. 31. marts 2013, indstilling 1 Denne sagsfremstilling er en sammenfatning af resultatet af forvaltningernes økonomirapportering pr. 31. marts Disse er blevet eller bliver behandlet i de respektive fagudvalg i april og maj. Der henvises derfor til fagudvalgenes behandling af økonomirapporteringssagerne, for uddybning af det forventede regnskab inden for de enkelte fagområder. Sagen udgør desuden Økonomiudvalgets fagudvalgsbehandling af økonomirapporteringen for udvalgets sagsområder. I det følgende vises en samlet opgørelse over det forventede merforbrug fordelt på udvalg, efterfulgt af en oversigt over forbruget pr. 31. marts I afsnit 3 redegøres for forbrug og forventet regnskab inden for servicerammen, og i afsnit 4 for udgifterne uden for servicerammen. I afsnit 5 redegøres kort for status på anlægsområdet, og i afsnit 6 gives en samlet vurdering af likviditeten, på baggrund af den samlede økonomirapportering. Forventet merforbrug i Fagforvaltningerne har med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2013 samt kendte disponeringer mv., vurderet det forventede forbrug i Resultatet heraf udviser på nuværende tidspunkt et samlet forventet merforbrug på kr. 7

9 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Tabel 1 - Forventet merforbrug 2013, fordelt på udvalg kr. netto Udvalg Merforbrug, netto Heraf serviceudgifter SSU KFU 0 0 SKU ØU ARU 0 0 TMU EAU 0 0 I alt Forbrug på driften pr. 31. marts 2013 I nedenstående tabel vises det samlede forbrug på driften pr. 31. marts i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget, fordelt på hovedkonti. Tabel 2, forbrug på driften pr kr. netto Oprindeligt budget Till.bev/ Omplac*. Korr. budget Forbrug pr Forb. % af korr. budget 0 Byudvikling, bolig ,6 og miljøforanstaltninger 1 Renovationsområdet Transport og ,0 infrastruktur 3 Undervisning og ,5 kultur 4 Sundhedsområdet ,4 5 Sociale opgaver og ,6 beskæftigelse 6 Fællesudgifter og ,3 administration Driftsvirksomhed ,4 I alt *det bemærkes, at overførslen fra 2012 (rullet) ikke er teknisk indberettet som tillægsbevilling efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 30. april, og derfor ikke indgår i det korrigerede budget. Som det fremgår af tabellen, er den samlede forbrugsprocent på driften 21,4 % mod en norm på 25 efter tre måneder. Når der alligevel forventes et merforbrug på netto 18 mio. kr., skyldes det bl.a. forskydninger i regningsmodtagelsen og disponerede udgifter for resten af året. På sundhedsområdet er forbrugsprocenten traditionelt særlig lav, nemlig 12,4 %. Dette beror netop på regningsforskydningen vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, hvor regninger fra regionerne modtages senere. Servicerammen og serviceudgifter Hvidovre Kommunes serviceramme for 2013 udgør mio. kr., svarende til de budgetterede serviceudgifter. Af det samlede forventede merforbrug, ligger 7,6 mio. kr. 8

10 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen inden for servicerammen. Såfremt dette merforbrug inden for servicerammen realiseres, kan det betyde at kommunen rammes af sanktions-lovgivningen. Presset på servicerammen skal desuden ses i lyset af, at der forventes overført (rullet) 28,1 mio. kr. på driften inden for servicerammen fra 2012 til Såfremt der forbruges af rullebeløbet og der ikke rulles et tilsvarende beløb til 2014 som fra 2012 til 2013, vil det give et yderligere pres på servicerammen i 2013 og dermed forøget risiko for at kommunen bliver omfattet af sanktionslovgivningen. Sanktionslovgivningen træder i kraft, hvis kommunerne under et overstiger den aftalte serviceramme. Det forventede merforbrug på serviceområdet kan specificeres som følgende: Tabel 3 Forventede mer/mindreudgifter inden for servicerammen kr. Skoleudvalget Bidrag til efterskoler, privatskoler m.v Produktionsskoler Social- og Sundhedsudvalget Dagtilbud Børne- og familieområdet Ældreområdet Teknik- og Miljøudvalget Fælleskommunal -115 levnedsmiddelkontrol Vejafvandingsbidrag Vinterforanstaltninger 500 Økonomiudvalget Kommunalvalget i 200 november, merudgifter Ejendomsudgifter Posthus Administration for HOFOR samt 467 betaling for ejendomsoplysninger I alt De forventede merudgifter til afholdelse af kommunalvalget i november beror på, at der er budgetteret med kr., mens udgiften ved sidste valggennemførelse var ca kr. Merudgiften til posthusbygningen skyldes at der ikke er afsat budget til driftsudgifter til el, vand og varme i forbindelse med kommunens køb af bygningen. Udgifter uden for servicerammen Der forventes merudgifter på i alt 10,6 mio. kr. uden for servicerammen, som fordeler sig som følgende: 9

11 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Tabel 5 Forventede merudgifter uden for servicerammen (drift og finansiering) kr. Arbejdsmarkedsudvalget Kontante ydelser Seniorjob m.v. 800 Social- og Sundhedsudvalget Medfinansiering af sundhedsvæsenet Økonomiudvalget Boligydelse, boligsikring Finansiering Mindreindtægt, dækningsafgift Efterregulering tilskud vedr I alt Årsagen til merudgifter på boligstøtteområdet, skyldes stigning i antallet af sager. Mindreindtægten vedr. dækningsafgift skyldes primært vurderingsmyndighedens nedsættelse af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi på erhvervsejendomme. Anlæg 2013 Det samlede anlægsbudget i 2013 udgør 162,1 mio. kr. (korrigeret budget pr. 31.marts - uden rul fra 2012). Forbruget pr. 31. marts udgjorde 18,0 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 11 %. En række anlægsarbejder er endnu ikke igangsat, ligesom der kan være tale om regningsforskydelse. En nærmere vurdering og status på anlægsområdet vil indgå i halvårsregnskabet pr. 30. juni. Vurdering af likviditeten i 2013 Med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2013, kan der opstilles følgende vurdering af likviditeten i 2013, når der tages højde for økonomirapporteringen og andre kendte forhold. Der er korrigeret for godkendte tillægsbevillinger i 2013 finansieret af kassebeholdningen samt rul fra 2012 til Derudover forudsættes det, at der rulles næsten tilsvarende beløb til 2014, som der blev overført fra 2012 til 2013, nemlig 25 mio. kr. på driften. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der rulles 90 mio. kr. på anlæg til Mio. kr. Primo likviditet ,9 Budgetteret kasseforbrug i ,4 Mellemværende mellem årene -20,0 Tillægsbevillinger i 2013 (drift og anlæg) -21,9 Yderligere låneoptagelse i ,8 Rul fra 2012 (drift og anlæg) -112,0 Sager på vej: Økonomirapportering pr ,3 Lønreduktion efter overenskomstforhandling ,0 10

12 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Skønnet rul til 2014 drift og anlæg 115,0 Budgetteret salg af ejendomme i 2013? -30,0 Forventet likviditet ultimo ,0 Som det fremgår af oversigten, vurderes likviditeten ultimo 2013 til at udgøre 171 mio. kr. I budget 2013 er forudsat en ultimo likviditet på 119,5 mio. kr. Det er forudsat, at der ikke indgår budgetterede indtægter på 30 mio. kr. for salg af ejendomme i Tilbagerulning af for meget fremskrevne lønbudgetter, indstilling 2 Som bekendt blev der indgået overenskomstforlig på det kommunale område i februar Som forvaltningen orienterede om i Økonomisk Månedsbrev i marts, resulterede overenskomsten i beskedne lønstigninger, som er væsentlig lavere, end det der var forudsat ved indgåelse af økonomiaftalen for Dermed er der indregnet for store lønstigninger i de kommunale budgetter end det overenskomsten reelt tilsiger, og således er der budgetteret med højere lønudgifter, end der reelt vil være behov for, som følge af overenskomsten. Derfor har KL opfordret kommunerne til at nedskrive de lagte lønbudgetter for 2013 med forskellen, som på landsplan svarer til i alt 1,5 mia. kr. I Hvidovre Kommune er forskellen opgjort til kr. Baggrunden for KL s opfordring om at nedskrive lønbudgetterne for 2013 er bl.a., at der efter sædvanlig praksis vil blive taget højde for ændringer i pris- og lønudviklingen, når der indgås økonomiaftale for En lavere pris- og lønudvikling medfører derfor både et lavere bloktilskud og lavere udgiftsrammer for kommunerne. Pris- og lønudviklingen har også konsekvenser for en eventuel udmøntning af sanktionslovgivningen i forhold til Den udgiftsramme kommunernes regnskab holdes op mod, vil nemlig være lavere, end niveauet i økonomiaftalen for Endelig er der med hensyn til 2013 tale om så stor en besparelse på lønbudgettet, at det må forventes at regeringen vil tage spørgsmålet om kommunernes besparelser på lønbudgetterne op, når der i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2014 gøres midtvejsstatus for Reglerne om fastsættelse af bloktilskuddet giver således finansministeren mulighed for at gennemføre en reduktion af kommunernes bloktilskud for 2013 med henvisning til virkningen af overenskomstforliget. KL understreger derfor, at det nye overenskomstforlig ikke forventes at resultere i et øget økonomisk råderum i kommunerne. Dels vil der blive taget højde for de lavere lønomkostninger i økonomiaftalen for 2014, dels forventes det, at regeringen vil lægge betydelig vægt på, at råderummet på i alt 1,5 mia. kr. modregnes bloktilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen af Det indstilles derfor, at der gives tillægsbevilling til tilbagerulning af de for meget fremskrevne lønbudgetter i 2013, svarende til kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Konklusion 11

13 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Økonomirapporteringen pr. 31.marts er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2013, og er dermed forbundet med en vis usikkerhed. Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved næste økonomirapportering. Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et merforbrug på 18,3 mio. kr. på driften, hvoraf 7,6 mio. kr. ligger inden for servicerammen. Set i lyset af de overførte mindreudgifter (rullet) fra 2012 er der således et pres på servicerammen i 2013, såfremt der ikke overføres et tilsvarende beløb til 2014 som fra 2012 til Forvaltningerne følger løbende nøje op på økonomien, og det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer. Forbruget på anlægsområdet er endnu lavt pr. 31. marts, idet en række projekter endnu ikke er igangsat, lige som der er tale om regningsforskydelse. Anlægsbudgettet vil blive nærmere belyst i forbindelse med halvårsregnskabet. Der forventes en ultimo likviditet på 171 mio. kr., bl.a. under forudsætning af, at der rulles i alt 115 mio. kr. til 2014, og at de forudsatte salgsindtægter ikke realiseres i

14 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009, nyt område 1D18 til offentlige formål ved Næsborgvej J.nr.: P16 Sagsnr.: 13/11105 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN By- og Teknikforvaltningens indstilling anbefales godkendt. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen 1. at forvaltningens udkast til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i perioden 4. juni 27. august 2013, 2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget. SAGSFREMSTILLING Efter at have gennemført en forudgående høring i perioden fra den 13. til den 27. november 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2013, punkt 14, at igangsætte arbejdet med et kommuneplantillæg, der ændrer den planlagte anvendelse af ejendommene på Næsborgvej fra boligformål til offentlige formål. I Kommuneplan 2009 ligger de pågældende ejendomme inden for rammeområde 1B8, der udlægger området til etageboliger i indtil tre etager. Men ejendommene benyttes i dag af Hvidovre Kommune til forskellige offentlige formål, og det er fortsat hensigten. I dag rummer området således Ungdomsskolen, der er planlagt flyttet til den tidligere Enghøjskole og erstattet af socialpsykiatrien, samt foreningslokaler for motorcykelklubben FUM Hvidovre. Dette udkast til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009 er udarbejdet i forbindelse med forslag til Lokalplan 133 for et offentligt område ved Næsborgvej Lokalplanen skal muliggøre den omtalte flytning af socialpsykiatrien til Næsborgvej 90. Kommuneplantillægget ændrer den planlagte anvendelse af området ved at oprette et nyt rammeområde, 1D18, der udlægger området til offentlige formål. Dette rammeområde omfatter ejendommene på Næsborgvej 90 og 92 samt adgangsvejen til disse ejendomme. De bebyggelsesregulerende bestemmelser for det nye rammeområde svarer til dem, der i forvejen er gældende for ejendommene i Kommuneplan

15 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg har forvaltningen gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. Forvaltningen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 3, og 4, stk. 2. Kommuneplantillægget fastholder den nuværende anvendelse til offentlige formål, i princippet svarende til status quo. Derfor vurderes ændringen ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplantillægget muliggør heller ikke anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet. BILAG: 1 Åben Udkast til Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan Nyt område 1D18 til offentlige formål ved Næsborgvej /13 14

16 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Enghøjbygningen. Projekt nr Godkendelse af samlet helhedsplan. J.nr.: G00 Sagsnr.: 11/58052 INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen og Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen 1. at godkende samlet helhedsplan for fremtidig anvendelse af Enghøjbygningen. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 19. marts 2013 anlægsbevilling på kr til Projekt nr. 0193, Enghøjbygningen, jf. punkt 16 på dagsordenen. På samme møde godkendte Kommunalbestyrelsen den proces- og tidsplan, som By- og Teknikforvaltningen indstillede i forhold til fremtidig brug af Enghøjbygningen. Den godkendte proces- og tidsplan forløber planmæssigt. By- og Teknikforvaltningen afholdte sammen med Thora Arkitekter den 6. maj 2013 et arbejdsgruppemøde med repræsentanter for de funktioner/institutioner, som skal flytte til Enghøjbygningen. På mødet fremlagde Thora Arkitekter den samlede helhedsplan. Avedøre Bibliotek By- og Teknikforvaltningen har i samarbejde med Avedøre Biblioteks ledelse og eksterne rådgivere udarbejdet en samlet plan for bibliotekets forskelligartede funktioner, som er i overensstemmelse med Avedøres Biblioteks behov og fremtidsvisioner. Herudover har By- og Teknikforvaltningen prioriteret Avedøre Biblioteks ønske om fortsat synlighed med hensyntagen til den samlede helhedsplan. I henhold til helhedsplanen fra Thora Arkitekter placeres Avedøre Biblioteks kernefunktioner på 1. sal i den ene ende af bygningen, hvor der vil være indgang fra Avedørestien. Placeringen er foretaget ud fra et ønske om at fastholde bibliotekets centrale placering, da Avedøre Bibliotek er et vigtigt omdrejningspunkt og indeholder forskellige aktiviteter, som har stor betydning for borgerne i lokalområdet. Udover biblioteksfunktionen indeholder Avedøre Bibliotek i dag flere musikøvelokaler og diverse mindre lokaler, som benyttes af forskellige borgergrupper. Disse funktioner er det tilsvarende lykkedes at placere centralt i bygningens hovedfløj og dermed i tilknytning til Avedørestien. Aulaens udformning Under planlægningsprocessen har By- og Teknikforvaltningen haft fokus på at fastholde Enghøjbygningens hovedindgang ud mod stien som den centrale adgang. Aulaen fungerer i den sammenhæng også som et fordelingsareal, der giver adgang til de mange nye funktioner, som bygningen fremover skal indeholde, og som fordeler sig på to etager. Samtidig har By- og Teknikforvaltningen skulle sikre kravet om, at aulaen også i fremtiden kan danne ramme om både åbne og lukkede arrangementer. 15

17 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Thora Arkitekter er fremkommet med en løsning, der giver mulighed for at fastholde forbindelse mellem bygningens hovedindgang og gangbroerne på modsat side af bygningsfløjene. Planen er, at disse skal forlænges og i fremtiden skal sikre adgang til de nye funktioner på 1. sal. Samtidig giver Thora Arkitekters løsning også mulighed for, at aulaen kan anvendes til en række forskellige aktiviteter, som ikke forstyrres af færdsel på fordelingsarealet. For at tilgodese et behov for et fordelingsareal og et behov for en uafhængig aula, er Thora Arkitekter fremkommet med den løsning at skabe et rum i rummet. Dette håndteres i praksis ved, at der bygges en sal der svarer i størrelse til den nuværende sal i Avedøre Biblioteks underetage - i aulaens centrale midterrum ved hjælp af en tværgående og to langsgående skærmvægge. Af hensyn til størst mulig tilgængelighed forsynes alle tre skærmvægge med to brede dobbeltdøre. De to dobbeltdøre giver mulighed for at skabe en tværgående visuel og fysisk forbindelse i rummet, når der ikke forekommer en lukket aktivitet i salen. Dialog med brugere og borgere Den samlede helhedsplan blev på arbejdsgruppemødet den 6. maj mødt med positive tilkendegivelser fra alle mødedeltagere. I forlængelse af arbejdsgruppemødet har By- og Teknikforvaltningen gennemført en række særskilte brugermøder med de enkelte enheder i uge 20. Her har By- og Teknikforvaltningen drøftet justeringer og mere konkrete detaljer i forhold til indretning. Herudover har Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kørt en borgerdialogproces i perioden september 2012 til april Her kan nævnes følgende aktiviteter: Offentligt dialogmøde for interessenter i området (september 2012), Indsamling af borgerforslag via idé-bokse i nærområdet, herunder på Avedøre Bibliotek (september 2012), Dialogmøde med lokalområdets boligorganisationer (februar 2013), Fokusgruppeinterviews over to dage med tilfældigt udvalgte borgere fra lokalområdet (marts 2013), Interviews i Kulturtogrådet, som er et netværk af kommunale og frivillige kulturelle aktører (marts 2013) samt et afsluttende offentligt dialogmøde for interessenter i lokalområdet (april 2013). By- og Teknikforvaltningen og Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler, at den fremlagte helhedsplan godkendes. BILAG: 1 Åben Enghøj parterre.pdf /13 2 Åben Enghøj 1. sal.pdf /13 3 Åben Enghøj bibliotek, fremtidig plan /13 4 Åben Perspektivtegninger /13 16

18 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Rammeaftale 2014: udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning J.nr.: P27 Sagsnr.: 13/1055 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN Ad. 1. Anbefales godkendt. Ad. 2. Taget til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Skoleudvalgets beslutning vil foreligge ved Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 28. maj. BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Ad 1. Anbefales godkendt. Ad 2. Taget til efterretning. INDSTILLING Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget samt Skoleudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende udviklingsstrategi 2014 for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2. at tage til efterretning, at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling SAGSFREMSTILLING Rammeaftalen er delt i to aftaler Kommunerne har ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningen og udarbejde en årlig rammeaftale. Rammeaftalen består af to aftaler udviklingsstrategien og styringsaftalen. Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Styringsaftalen skal lægge rammerne for bl.a. takstberegning og takstudviklingen på tilbuddene. Tidsfrister Udviklingsstrategien skal være godkendt senest den 1. juli. Det fælleskommunale sekretariat for det specialiserede socialområde ønsker en tilbagemelding om resultatet af den politiske behandling af udviklingsstrategien i hovedstadsregionens kommuner i god tid inden da. Fristen herfor er den 1. juni Af den grund har det været nødvendigt at behandle udviklingsstrategien på Økonomiudvalgets møde før behandlingen på 17

19 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Skoleudvalgets møde. Styringsaftalen indgås i øvrigt i efteråret i forbindelse med færdiggørelsen af de kommunale budgetter. Fokusområder Der er to centrale fokusområder for den tværkommunale koordination i udviklingsstrategi 2014: 1. Der sættes særligt fokus på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse. 2. Der vil være en særlig tværkommunal opmærksomhed på, hvordan de højt specialiserede tilbud i udviklingsstrategien udvikler sig, herunder tilbuddenes fleksibilitet og løbende tilpasning til udviklingen i målgruppernes behov samt kommunernes efterspørgsel. Relevante fokusområder i udviklingsstrategi 2014 Forvaltningen vurderer umiddelbart, at det er relevante fokusområder, der peges på i udviklingsstrategien. I Hvidovre Kommune oplever vi også en stigning i antallet af børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og/eller sindslidelser. Desuden er antallet af voksne misbrugere stigende. Det kan ofte være vanskeligt at finde den rette indsats til de berørte. Særligt når de har flere diagnoser samtidigt. Dertil kommer, at kommunens mulighed for at sikre forebyggelse samt hensigtsmæssige overgange mellem barn og voksen er udfordret af, at kommunen i flere tilfælde først får kendskab til de pågældende relativt sent. Derudover kan forvaltningen konstatere, at de højt specialiserede tilbud i udviklingsstrategien i stigende omfang bliver anvendt til borgere indenfor målgrupperne med de sværeste vanskeligheder. Det kræver naturligvis en fleksibilitet og en løbende tilpasning til kommunernes efterspørgsel i tilbuddene. Udviklingsstrategi 2014 forekommer derfor relevant, og forvaltningen kan anbefale, at Hvidovre Kommune godkender den. Evaluering af rammeaftale 2013 sker i efteråret På Økonomiudvalgets møde den 15. september 2008 (punkt 2) blev det protokolleret, at Økonomiudvalget fremover gerne vil have en vurdering af positive og negative erfaringer med rammeaftalen. Denne evaluering bliver foretaget i forbindelse med den politiske fremstilling af styringsaftale 2014 i efteråret ØKONOMISKE KONSEKVENSER Umiddelbart vurderer forvaltningen, at tiltag i forbindelse med udviklingsstrategi 2014 vil kunne afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme. 18

20 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen BILAG: 1 Åben Bilag 1: Opsummering af konklusioner og anbefalinger i 94304/13 Udviklingsstrategi 2014_april Åben Høringssvar - Kvalitetsstandarder m.v /13 19

21 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp J.nr.: S29 Sagsnr.: 10/4551 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt. BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Ad 1. Anbefales godkendt. Ad 2. Taget til efterretning. INDSTILLING Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at de nye timepriser godkendes 2. at tage til efterretning, at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling SAGSFREMSTILLING I reglerne om frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet stilles der krav om, at kommunen skal beregne priser for sine hjemmehjælpsydelser mindst én gang om året, når kommunen benytter den såkaldte godkendelsesmodel. Reglerne stiller også krav om, at der foretages en efterkalkulation af timepriserne for året før, for herved at fastslå, om der er sket ændringer i forudsætningerne for prisberegningen. I det efterfølgende redegøres der for de to ovenstående forhold. Forvaltningen har med udgangspunkt i regnskab 2012 og de leverede timer i 2012 vurderet området og beregnet priser for afregning af kommunens hjemmehjælpsydelser for De nye beregnede priser fremgår af nedenstående tabeller. Timepriser til de private leverandører for 2013 Personlig pleje, dag Personlig pleje, ubekvemme tider Praktisk hjælp Timepriser til hjemmeplejen for 2013 Personlig pleje, dag Personlig pleje, ubekvemme tider Praktisk hjælp 320 kr. 445 kr. 320 kr. 302 kr. 428 kr. 302 kr. Kommunen er i henhold til reglerne om frit leverandørvalg forpligtiget til at indregne alle 20

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere