Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj Mødetidspunkt: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten Jelund, Mikkel Dencker, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Niels Ulsing, Nina Thøgersen, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Gert Krogstad-Nielsen, Mini Glud, Susanne Brixum, Karl Erik Høholt Jensen, Steen Ørskov Larsen, Mogens Leo Hansen, Ømer Kuscu, Katrine Høybye Frederiksen, Annette Møller Sjøbeck Bemærkninger: Der er offentlig spørgetid i tidsrummet kl umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmødet.

2 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren Revision af den finansielle strategi Økonomirapportering pr. 31. marts Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009, nyt område 1D18 til offentlige formål ved Næsborgvej Enghøjbygningen. Projekt nr Godkendelse af samlet helhedsplan Rammeaftale 2014: udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Socialpsykiatri Kvalitetsstandard på træningsområdet Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Kvalitetsstandard for Dagscentret karetmagerporten Kvalitetsstandard for daghjem Kvalitetsstandard for Aktivitetscentret Kvalitetsstandard for aflastningsophold Afrapportering vedr. det specialiserede socialområde 1. kvartal Uanmeldt tilsyn bofællesskaber 2011 og Særligt tilskud til Hvidovre/Københavns Jagtforening som kompensation ifbm. ophævelsen af medlemspligten i Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Lystbådehavn - driftsaftale juli december 2017 og fastsættelse af havneafgift Påbudt konvertering af lån Vedståelse af garanti i forbindelse med låneomlægning Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S Aflæggelse af anlægsregnskab - salg af grunde i Præstemosen og Dybenskærvej samt IT-udviklingspulje Tilsynssag - Konvertering af CHF lån, Forslag til udtalelse til Tilsynet Eventuelt Bilagsoversigt

3 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Underskriftsside

4 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 13/422 INDSTILLING - 3

5 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren J.nr.: A00 Sagsnr.: 13/422 INDSTILLING - 4

6 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Revision af den finansielle strategi J.nr.: P22 Sagsnr.: 10/42150 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Økonomi- og Stabsforvaltningens indstilling anbefales godkendt. INDSTILLING Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at der gives mulighed for at omlægge hele låneporteføljen til fast rente hvis det vurderes at være fordelagtigt. 2. at porteføljens aktieandel og andel af kreditobligationer øges fra de nuværende 10 % til 15 %. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen vedtog kommunens finansielle strategi den 23. november Strategien blev justeret den 6. december 2010, og revideret igen den 28. februar Den finansielle strategi fastsætter rammerne for styring af kommunens aktiv- og passivportefølje (formue og gæld). Revisionen af den nuværende finansielle strategi sker primært som følge af, at kommunen har indfriet lånet i schweizerfranc, og derfor ikke længere er eksponeret i udenlandsk valuta. Derudover foreslås det at ændre på rammerne for så vidt angår andelen af lån med hhv. variabel og fast rente, så der fremadrettet gives mulighed for at have hele låneporteføjlen i enten fast eller variabel rente. I den nuværende finansielle strategi må fast forrentede lån udgøre 70 % af den samlede låneportefølje, og lån med variabel rente må udgøre op til 100 %. Begrundelsen for ændringen er, at det vil give mulighed for eventuelt at omlægge hele låneporteføljen til fast rente hvis dette skulle vise sig fordelagtigt eksempelvis for at udnytte et lavt renteniveau, og omlægge hvis der er en forventning om, at renteniveauet vil stige. I forhold til placering af kommunens likvide midler har forvaltningen, efter dialog med den ene af kommunens forvaltere, overvejet at ændre rammerne for, hvor stor en andel, der kan placeres i aktier og kreditobligationer. Som det er nu må der maksimalt placeres 10 % i hhv. aktier og kreditobligationer, hvilket skal ses i lyset af et risikoperspektiv. Med henblik på at kunne udnytte tider, hvor det er særligt attraktivt at placere midler i aktier, og dermed kunne opnå et højere afkast af kommunens midler, anbefales det at øge den mulige aktieandel og andel i kreditobligationer til 15 %. Dette vil til gengæld give en lidt højere risikoprofil. 5

7 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen BILAG: 1 Åben Finansiel strategi april /13 6

8 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Økonomirapportering pr. 31. marts 2013 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 13/17353 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Økonomi- og Stabsforvaltningens indstilling anbefales godkendt. INDSTILLING Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at tage økonomirapporteringen pr. 31. marts 2013 til efterretning. 2. at give tillægsbevilling på kr. (indtægt) omhandlende tilbagerulning af for høj lønfremskrivning i forhold til resultatet af overenskomstforhandlingerne SAGSFREMSTILLING Økonomirapportering pr. 31. marts 2013, indstilling 1 Denne sagsfremstilling er en sammenfatning af resultatet af forvaltningernes økonomirapportering pr. 31. marts Disse er blevet eller bliver behandlet i de respektive fagudvalg i april og maj. Der henvises derfor til fagudvalgenes behandling af økonomirapporteringssagerne, for uddybning af det forventede regnskab inden for de enkelte fagområder. Sagen udgør desuden Økonomiudvalgets fagudvalgsbehandling af økonomirapporteringen for udvalgets sagsområder. I det følgende vises en samlet opgørelse over det forventede merforbrug fordelt på udvalg, efterfulgt af en oversigt over forbruget pr. 31. marts I afsnit 3 redegøres for forbrug og forventet regnskab inden for servicerammen, og i afsnit 4 for udgifterne uden for servicerammen. I afsnit 5 redegøres kort for status på anlægsområdet, og i afsnit 6 gives en samlet vurdering af likviditeten, på baggrund af den samlede økonomirapportering. Forventet merforbrug i Fagforvaltningerne har med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2013 samt kendte disponeringer mv., vurderet det forventede forbrug i Resultatet heraf udviser på nuværende tidspunkt et samlet forventet merforbrug på kr. 7

9 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Tabel 1 - Forventet merforbrug 2013, fordelt på udvalg kr. netto Udvalg Merforbrug, netto Heraf serviceudgifter SSU KFU 0 0 SKU ØU ARU 0 0 TMU EAU 0 0 I alt Forbrug på driften pr. 31. marts 2013 I nedenstående tabel vises det samlede forbrug på driften pr. 31. marts i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget, fordelt på hovedkonti. Tabel 2, forbrug på driften pr kr. netto Oprindeligt budget Till.bev/ Omplac*. Korr. budget Forbrug pr Forb. % af korr. budget 0 Byudvikling, bolig ,6 og miljøforanstaltninger 1 Renovationsområdet Transport og ,0 infrastruktur 3 Undervisning og ,5 kultur 4 Sundhedsområdet ,4 5 Sociale opgaver og ,6 beskæftigelse 6 Fællesudgifter og ,3 administration Driftsvirksomhed ,4 I alt *det bemærkes, at overførslen fra 2012 (rullet) ikke er teknisk indberettet som tillægsbevilling efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 30. april, og derfor ikke indgår i det korrigerede budget. Som det fremgår af tabellen, er den samlede forbrugsprocent på driften 21,4 % mod en norm på 25 efter tre måneder. Når der alligevel forventes et merforbrug på netto 18 mio. kr., skyldes det bl.a. forskydninger i regningsmodtagelsen og disponerede udgifter for resten af året. På sundhedsområdet er forbrugsprocenten traditionelt særlig lav, nemlig 12,4 %. Dette beror netop på regningsforskydningen vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, hvor regninger fra regionerne modtages senere. Servicerammen og serviceudgifter Hvidovre Kommunes serviceramme for 2013 udgør mio. kr., svarende til de budgetterede serviceudgifter. Af det samlede forventede merforbrug, ligger 7,6 mio. kr. 8

10 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen inden for servicerammen. Såfremt dette merforbrug inden for servicerammen realiseres, kan det betyde at kommunen rammes af sanktions-lovgivningen. Presset på servicerammen skal desuden ses i lyset af, at der forventes overført (rullet) 28,1 mio. kr. på driften inden for servicerammen fra 2012 til Såfremt der forbruges af rullebeløbet og der ikke rulles et tilsvarende beløb til 2014 som fra 2012 til 2013, vil det give et yderligere pres på servicerammen i 2013 og dermed forøget risiko for at kommunen bliver omfattet af sanktionslovgivningen. Sanktionslovgivningen træder i kraft, hvis kommunerne under et overstiger den aftalte serviceramme. Det forventede merforbrug på serviceområdet kan specificeres som følgende: Tabel 3 Forventede mer/mindreudgifter inden for servicerammen kr. Skoleudvalget Bidrag til efterskoler, privatskoler m.v Produktionsskoler Social- og Sundhedsudvalget Dagtilbud Børne- og familieområdet Ældreområdet Teknik- og Miljøudvalget Fælleskommunal -115 levnedsmiddelkontrol Vejafvandingsbidrag Vinterforanstaltninger 500 Økonomiudvalget Kommunalvalget i 200 november, merudgifter Ejendomsudgifter Posthus Administration for HOFOR samt 467 betaling for ejendomsoplysninger I alt De forventede merudgifter til afholdelse af kommunalvalget i november beror på, at der er budgetteret med kr., mens udgiften ved sidste valggennemførelse var ca kr. Merudgiften til posthusbygningen skyldes at der ikke er afsat budget til driftsudgifter til el, vand og varme i forbindelse med kommunens køb af bygningen. Udgifter uden for servicerammen Der forventes merudgifter på i alt 10,6 mio. kr. uden for servicerammen, som fordeler sig som følgende: 9

11 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Tabel 5 Forventede merudgifter uden for servicerammen (drift og finansiering) kr. Arbejdsmarkedsudvalget Kontante ydelser Seniorjob m.v. 800 Social- og Sundhedsudvalget Medfinansiering af sundhedsvæsenet Økonomiudvalget Boligydelse, boligsikring Finansiering Mindreindtægt, dækningsafgift Efterregulering tilskud vedr I alt Årsagen til merudgifter på boligstøtteområdet, skyldes stigning i antallet af sager. Mindreindtægten vedr. dækningsafgift skyldes primært vurderingsmyndighedens nedsættelse af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi på erhvervsejendomme. Anlæg 2013 Det samlede anlægsbudget i 2013 udgør 162,1 mio. kr. (korrigeret budget pr. 31.marts - uden rul fra 2012). Forbruget pr. 31. marts udgjorde 18,0 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 11 %. En række anlægsarbejder er endnu ikke igangsat, ligesom der kan være tale om regningsforskydelse. En nærmere vurdering og status på anlægsområdet vil indgå i halvårsregnskabet pr. 30. juni. Vurdering af likviditeten i 2013 Med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2013, kan der opstilles følgende vurdering af likviditeten i 2013, når der tages højde for økonomirapporteringen og andre kendte forhold. Der er korrigeret for godkendte tillægsbevillinger i 2013 finansieret af kassebeholdningen samt rul fra 2012 til Derudover forudsættes det, at der rulles næsten tilsvarende beløb til 2014, som der blev overført fra 2012 til 2013, nemlig 25 mio. kr. på driften. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der rulles 90 mio. kr. på anlæg til Mio. kr. Primo likviditet ,9 Budgetteret kasseforbrug i ,4 Mellemværende mellem årene -20,0 Tillægsbevillinger i 2013 (drift og anlæg) -21,9 Yderligere låneoptagelse i ,8 Rul fra 2012 (drift og anlæg) -112,0 Sager på vej: Økonomirapportering pr ,3 Lønreduktion efter overenskomstforhandling ,0 10

12 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Skønnet rul til 2014 drift og anlæg 115,0 Budgetteret salg af ejendomme i 2013? -30,0 Forventet likviditet ultimo ,0 Som det fremgår af oversigten, vurderes likviditeten ultimo 2013 til at udgøre 171 mio. kr. I budget 2013 er forudsat en ultimo likviditet på 119,5 mio. kr. Det er forudsat, at der ikke indgår budgetterede indtægter på 30 mio. kr. for salg af ejendomme i Tilbagerulning af for meget fremskrevne lønbudgetter, indstilling 2 Som bekendt blev der indgået overenskomstforlig på det kommunale område i februar Som forvaltningen orienterede om i Økonomisk Månedsbrev i marts, resulterede overenskomsten i beskedne lønstigninger, som er væsentlig lavere, end det der var forudsat ved indgåelse af økonomiaftalen for Dermed er der indregnet for store lønstigninger i de kommunale budgetter end det overenskomsten reelt tilsiger, og således er der budgetteret med højere lønudgifter, end der reelt vil være behov for, som følge af overenskomsten. Derfor har KL opfordret kommunerne til at nedskrive de lagte lønbudgetter for 2013 med forskellen, som på landsplan svarer til i alt 1,5 mia. kr. I Hvidovre Kommune er forskellen opgjort til kr. Baggrunden for KL s opfordring om at nedskrive lønbudgetterne for 2013 er bl.a., at der efter sædvanlig praksis vil blive taget højde for ændringer i pris- og lønudviklingen, når der indgås økonomiaftale for En lavere pris- og lønudvikling medfører derfor både et lavere bloktilskud og lavere udgiftsrammer for kommunerne. Pris- og lønudviklingen har også konsekvenser for en eventuel udmøntning af sanktionslovgivningen i forhold til Den udgiftsramme kommunernes regnskab holdes op mod, vil nemlig være lavere, end niveauet i økonomiaftalen for Endelig er der med hensyn til 2013 tale om så stor en besparelse på lønbudgettet, at det må forventes at regeringen vil tage spørgsmålet om kommunernes besparelser på lønbudgetterne op, når der i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2014 gøres midtvejsstatus for Reglerne om fastsættelse af bloktilskuddet giver således finansministeren mulighed for at gennemføre en reduktion af kommunernes bloktilskud for 2013 med henvisning til virkningen af overenskomstforliget. KL understreger derfor, at det nye overenskomstforlig ikke forventes at resultere i et øget økonomisk råderum i kommunerne. Dels vil der blive taget højde for de lavere lønomkostninger i økonomiaftalen for 2014, dels forventes det, at regeringen vil lægge betydelig vægt på, at råderummet på i alt 1,5 mia. kr. modregnes bloktilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen af Det indstilles derfor, at der gives tillægsbevilling til tilbagerulning af de for meget fremskrevne lønbudgetter i 2013, svarende til kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Konklusion 11

13 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Økonomirapporteringen pr. 31.marts er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2013, og er dermed forbundet med en vis usikkerhed. Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved næste økonomirapportering. Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et merforbrug på 18,3 mio. kr. på driften, hvoraf 7,6 mio. kr. ligger inden for servicerammen. Set i lyset af de overførte mindreudgifter (rullet) fra 2012 er der således et pres på servicerammen i 2013, såfremt der ikke overføres et tilsvarende beløb til 2014 som fra 2012 til Forvaltningerne følger løbende nøje op på økonomien, og det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer. Forbruget på anlægsområdet er endnu lavt pr. 31. marts, idet en række projekter endnu ikke er igangsat, lige som der er tale om regningsforskydelse. Anlægsbudgettet vil blive nærmere belyst i forbindelse med halvårsregnskabet. Der forventes en ultimo likviditet på 171 mio. kr., bl.a. under forudsætning af, at der rulles i alt 115 mio. kr. til 2014, og at de forudsatte salgsindtægter ikke realiseres i

14 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009, nyt område 1D18 til offentlige formål ved Næsborgvej J.nr.: P16 Sagsnr.: 13/11105 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN By- og Teknikforvaltningens indstilling anbefales godkendt. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen 1. at forvaltningens udkast til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i perioden 4. juni 27. august 2013, 2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget. SAGSFREMSTILLING Efter at have gennemført en forudgående høring i perioden fra den 13. til den 27. november 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2013, punkt 14, at igangsætte arbejdet med et kommuneplantillæg, der ændrer den planlagte anvendelse af ejendommene på Næsborgvej fra boligformål til offentlige formål. I Kommuneplan 2009 ligger de pågældende ejendomme inden for rammeområde 1B8, der udlægger området til etageboliger i indtil tre etager. Men ejendommene benyttes i dag af Hvidovre Kommune til forskellige offentlige formål, og det er fortsat hensigten. I dag rummer området således Ungdomsskolen, der er planlagt flyttet til den tidligere Enghøjskole og erstattet af socialpsykiatrien, samt foreningslokaler for motorcykelklubben FUM Hvidovre. Dette udkast til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009 er udarbejdet i forbindelse med forslag til Lokalplan 133 for et offentligt område ved Næsborgvej Lokalplanen skal muliggøre den omtalte flytning af socialpsykiatrien til Næsborgvej 90. Kommuneplantillægget ændrer den planlagte anvendelse af området ved at oprette et nyt rammeområde, 1D18, der udlægger området til offentlige formål. Dette rammeområde omfatter ejendommene på Næsborgvej 90 og 92 samt adgangsvejen til disse ejendomme. De bebyggelsesregulerende bestemmelser for det nye rammeområde svarer til dem, der i forvejen er gældende for ejendommene i Kommuneplan

15 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg har forvaltningen gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. Forvaltningen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 3, og 4, stk. 2. Kommuneplantillægget fastholder den nuværende anvendelse til offentlige formål, i princippet svarende til status quo. Derfor vurderes ændringen ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplantillægget muliggør heller ikke anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet. BILAG: 1 Åben Udkast til Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan Nyt område 1D18 til offentlige formål ved Næsborgvej /13 14

16 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Enghøjbygningen. Projekt nr Godkendelse af samlet helhedsplan. J.nr.: G00 Sagsnr.: 11/58052 INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen og Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen 1. at godkende samlet helhedsplan for fremtidig anvendelse af Enghøjbygningen. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 19. marts 2013 anlægsbevilling på kr til Projekt nr. 0193, Enghøjbygningen, jf. punkt 16 på dagsordenen. På samme møde godkendte Kommunalbestyrelsen den proces- og tidsplan, som By- og Teknikforvaltningen indstillede i forhold til fremtidig brug af Enghøjbygningen. Den godkendte proces- og tidsplan forløber planmæssigt. By- og Teknikforvaltningen afholdte sammen med Thora Arkitekter den 6. maj 2013 et arbejdsgruppemøde med repræsentanter for de funktioner/institutioner, som skal flytte til Enghøjbygningen. På mødet fremlagde Thora Arkitekter den samlede helhedsplan. Avedøre Bibliotek By- og Teknikforvaltningen har i samarbejde med Avedøre Biblioteks ledelse og eksterne rådgivere udarbejdet en samlet plan for bibliotekets forskelligartede funktioner, som er i overensstemmelse med Avedøres Biblioteks behov og fremtidsvisioner. Herudover har By- og Teknikforvaltningen prioriteret Avedøre Biblioteks ønske om fortsat synlighed med hensyntagen til den samlede helhedsplan. I henhold til helhedsplanen fra Thora Arkitekter placeres Avedøre Biblioteks kernefunktioner på 1. sal i den ene ende af bygningen, hvor der vil være indgang fra Avedørestien. Placeringen er foretaget ud fra et ønske om at fastholde bibliotekets centrale placering, da Avedøre Bibliotek er et vigtigt omdrejningspunkt og indeholder forskellige aktiviteter, som har stor betydning for borgerne i lokalområdet. Udover biblioteksfunktionen indeholder Avedøre Bibliotek i dag flere musikøvelokaler og diverse mindre lokaler, som benyttes af forskellige borgergrupper. Disse funktioner er det tilsvarende lykkedes at placere centralt i bygningens hovedfløj og dermed i tilknytning til Avedørestien. Aulaens udformning Under planlægningsprocessen har By- og Teknikforvaltningen haft fokus på at fastholde Enghøjbygningens hovedindgang ud mod stien som den centrale adgang. Aulaen fungerer i den sammenhæng også som et fordelingsareal, der giver adgang til de mange nye funktioner, som bygningen fremover skal indeholde, og som fordeler sig på to etager. Samtidig har By- og Teknikforvaltningen skulle sikre kravet om, at aulaen også i fremtiden kan danne ramme om både åbne og lukkede arrangementer. 15

17 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Thora Arkitekter er fremkommet med en løsning, der giver mulighed for at fastholde forbindelse mellem bygningens hovedindgang og gangbroerne på modsat side af bygningsfløjene. Planen er, at disse skal forlænges og i fremtiden skal sikre adgang til de nye funktioner på 1. sal. Samtidig giver Thora Arkitekters løsning også mulighed for, at aulaen kan anvendes til en række forskellige aktiviteter, som ikke forstyrres af færdsel på fordelingsarealet. For at tilgodese et behov for et fordelingsareal og et behov for en uafhængig aula, er Thora Arkitekter fremkommet med den løsning at skabe et rum i rummet. Dette håndteres i praksis ved, at der bygges en sal der svarer i størrelse til den nuværende sal i Avedøre Biblioteks underetage - i aulaens centrale midterrum ved hjælp af en tværgående og to langsgående skærmvægge. Af hensyn til størst mulig tilgængelighed forsynes alle tre skærmvægge med to brede dobbeltdøre. De to dobbeltdøre giver mulighed for at skabe en tværgående visuel og fysisk forbindelse i rummet, når der ikke forekommer en lukket aktivitet i salen. Dialog med brugere og borgere Den samlede helhedsplan blev på arbejdsgruppemødet den 6. maj mødt med positive tilkendegivelser fra alle mødedeltagere. I forlængelse af arbejdsgruppemødet har By- og Teknikforvaltningen gennemført en række særskilte brugermøder med de enkelte enheder i uge 20. Her har By- og Teknikforvaltningen drøftet justeringer og mere konkrete detaljer i forhold til indretning. Herudover har Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kørt en borgerdialogproces i perioden september 2012 til april Her kan nævnes følgende aktiviteter: Offentligt dialogmøde for interessenter i området (september 2012), Indsamling af borgerforslag via idé-bokse i nærområdet, herunder på Avedøre Bibliotek (september 2012), Dialogmøde med lokalområdets boligorganisationer (februar 2013), Fokusgruppeinterviews over to dage med tilfældigt udvalgte borgere fra lokalområdet (marts 2013), Interviews i Kulturtogrådet, som er et netværk af kommunale og frivillige kulturelle aktører (marts 2013) samt et afsluttende offentligt dialogmøde for interessenter i lokalområdet (april 2013). By- og Teknikforvaltningen og Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler, at den fremlagte helhedsplan godkendes. BILAG: 1 Åben Enghøj parterre.pdf /13 2 Åben Enghøj 1. sal.pdf /13 3 Åben Enghøj bibliotek, fremtidig plan /13 4 Åben Perspektivtegninger /13 16

18 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Rammeaftale 2014: udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning J.nr.: P27 Sagsnr.: 13/1055 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN Ad. 1. Anbefales godkendt. Ad. 2. Taget til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Skoleudvalgets beslutning vil foreligge ved Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 28. maj. BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Ad 1. Anbefales godkendt. Ad 2. Taget til efterretning. INDSTILLING Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget samt Skoleudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende udviklingsstrategi 2014 for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2. at tage til efterretning, at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling SAGSFREMSTILLING Rammeaftalen er delt i to aftaler Kommunerne har ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningen og udarbejde en årlig rammeaftale. Rammeaftalen består af to aftaler udviklingsstrategien og styringsaftalen. Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Styringsaftalen skal lægge rammerne for bl.a. takstberegning og takstudviklingen på tilbuddene. Tidsfrister Udviklingsstrategien skal være godkendt senest den 1. juli. Det fælleskommunale sekretariat for det specialiserede socialområde ønsker en tilbagemelding om resultatet af den politiske behandling af udviklingsstrategien i hovedstadsregionens kommuner i god tid inden da. Fristen herfor er den 1. juni Af den grund har det været nødvendigt at behandle udviklingsstrategien på Økonomiudvalgets møde før behandlingen på 17

19 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Skoleudvalgets møde. Styringsaftalen indgås i øvrigt i efteråret i forbindelse med færdiggørelsen af de kommunale budgetter. Fokusområder Der er to centrale fokusområder for den tværkommunale koordination i udviklingsstrategi 2014: 1. Der sættes særligt fokus på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse. 2. Der vil være en særlig tværkommunal opmærksomhed på, hvordan de højt specialiserede tilbud i udviklingsstrategien udvikler sig, herunder tilbuddenes fleksibilitet og løbende tilpasning til udviklingen i målgruppernes behov samt kommunernes efterspørgsel. Relevante fokusområder i udviklingsstrategi 2014 Forvaltningen vurderer umiddelbart, at det er relevante fokusområder, der peges på i udviklingsstrategien. I Hvidovre Kommune oplever vi også en stigning i antallet af børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og/eller sindslidelser. Desuden er antallet af voksne misbrugere stigende. Det kan ofte være vanskeligt at finde den rette indsats til de berørte. Særligt når de har flere diagnoser samtidigt. Dertil kommer, at kommunens mulighed for at sikre forebyggelse samt hensigtsmæssige overgange mellem barn og voksen er udfordret af, at kommunen i flere tilfælde først får kendskab til de pågældende relativt sent. Derudover kan forvaltningen konstatere, at de højt specialiserede tilbud i udviklingsstrategien i stigende omfang bliver anvendt til borgere indenfor målgrupperne med de sværeste vanskeligheder. Det kræver naturligvis en fleksibilitet og en løbende tilpasning til kommunernes efterspørgsel i tilbuddene. Udviklingsstrategi 2014 forekommer derfor relevant, og forvaltningen kan anbefale, at Hvidovre Kommune godkender den. Evaluering af rammeaftale 2013 sker i efteråret På Økonomiudvalgets møde den 15. september 2008 (punkt 2) blev det protokolleret, at Økonomiudvalget fremover gerne vil have en vurdering af positive og negative erfaringer med rammeaftalen. Denne evaluering bliver foretaget i forbindelse med den politiske fremstilling af styringsaftale 2014 i efteråret ØKONOMISKE KONSEKVENSER Umiddelbart vurderer forvaltningen, at tiltag i forbindelse med udviklingsstrategi 2014 vil kunne afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme. 18

20 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen BILAG: 1 Åben Bilag 1: Opsummering af konklusioner og anbefalinger i 94304/13 Udviklingsstrategi 2014_april Åben Høringssvar - Kvalitetsstandarder m.v /13 19

21 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp J.nr.: S29 Sagsnr.: 10/4551 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt. BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Ad 1. Anbefales godkendt. Ad 2. Taget til efterretning. INDSTILLING Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at de nye timepriser godkendes 2. at tage til efterretning, at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling SAGSFREMSTILLING I reglerne om frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet stilles der krav om, at kommunen skal beregne priser for sine hjemmehjælpsydelser mindst én gang om året, når kommunen benytter den såkaldte godkendelsesmodel. Reglerne stiller også krav om, at der foretages en efterkalkulation af timepriserne for året før, for herved at fastslå, om der er sket ændringer i forudsætningerne for prisberegningen. I det efterfølgende redegøres der for de to ovenstående forhold. Forvaltningen har med udgangspunkt i regnskab 2012 og de leverede timer i 2012 vurderet området og beregnet priser for afregning af kommunens hjemmehjælpsydelser for De nye beregnede priser fremgår af nedenstående tabeller. Timepriser til de private leverandører for 2013 Personlig pleje, dag Personlig pleje, ubekvemme tider Praktisk hjælp Timepriser til hjemmeplejen for 2013 Personlig pleje, dag Personlig pleje, ubekvemme tider Praktisk hjælp 320 kr. 445 kr. 320 kr. 302 kr. 428 kr. 302 kr. Kommunen er i henhold til reglerne om frit leverandørvalg forpligtiget til at indregne alle 20

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Møde afsluttet: 17:17 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Hvidovre Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: 15.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 2012 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 20:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere