Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj Mødetidspunkt: 18:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten Jelund, Mikkel Dencker, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Niels Ulsing, Nina Thøgersen, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Gert Krogstad-Nielsen, Mini Glud, Susanne Brixum, Karl Erik Høholt Jensen, Steen Ørskov Larsen, Mogens Leo Hansen, Ømer Kuscu, Katrine Høybye Frederiksen, Annette Møller Sjøbeck Bemærkninger: Der er offentlig spørgetid i tidsrummet kl umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmødet.

2 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren Revision af den finansielle strategi Økonomirapportering pr. 31. marts Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009, nyt område 1D18 til offentlige formål ved Næsborgvej Enghøjbygningen. Projekt nr Godkendelse af samlet helhedsplan Rammeaftale 2014: udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Socialpsykiatri Kvalitetsstandard på træningsområdet Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Kvalitetsstandard for Dagscentret karetmagerporten Kvalitetsstandard for daghjem Kvalitetsstandard for Aktivitetscentret Kvalitetsstandard for aflastningsophold Afrapportering vedr. det specialiserede socialområde 1. kvartal Uanmeldt tilsyn bofællesskaber 2011 og Særligt tilskud til Hvidovre/Københavns Jagtforening som kompensation ifbm. ophævelsen af medlemspligten i Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Lystbådehavn - driftsaftale juli december 2017 og fastsættelse af havneafgift Påbudt konvertering af lån Vedståelse af garanti i forbindelse med låneomlægning Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S Aflæggelse af anlægsregnskab - salg af grunde i Præstemosen og Dybenskærvej samt IT-udviklingspulje Tilsynssag - Konvertering af CHF lån, Forslag til udtalelse til Tilsynet Eventuelt Bilagsoversigt

3 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Underskriftsside

4 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 13/422 INDSTILLING - 3

5 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren J.nr.: A00 Sagsnr.: 13/422 INDSTILLING - 4

6 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Revision af den finansielle strategi J.nr.: P22 Sagsnr.: 10/42150 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Økonomi- og Stabsforvaltningens indstilling anbefales godkendt. INDSTILLING Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at der gives mulighed for at omlægge hele låneporteføljen til fast rente hvis det vurderes at være fordelagtigt. 2. at porteføljens aktieandel og andel af kreditobligationer øges fra de nuværende 10 % til 15 %. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen vedtog kommunens finansielle strategi den 23. november Strategien blev justeret den 6. december 2010, og revideret igen den 28. februar Den finansielle strategi fastsætter rammerne for styring af kommunens aktiv- og passivportefølje (formue og gæld). Revisionen af den nuværende finansielle strategi sker primært som følge af, at kommunen har indfriet lånet i schweizerfranc, og derfor ikke længere er eksponeret i udenlandsk valuta. Derudover foreslås det at ændre på rammerne for så vidt angår andelen af lån med hhv. variabel og fast rente, så der fremadrettet gives mulighed for at have hele låneporteføjlen i enten fast eller variabel rente. I den nuværende finansielle strategi må fast forrentede lån udgøre 70 % af den samlede låneportefølje, og lån med variabel rente må udgøre op til 100 %. Begrundelsen for ændringen er, at det vil give mulighed for eventuelt at omlægge hele låneporteføljen til fast rente hvis dette skulle vise sig fordelagtigt eksempelvis for at udnytte et lavt renteniveau, og omlægge hvis der er en forventning om, at renteniveauet vil stige. I forhold til placering af kommunens likvide midler har forvaltningen, efter dialog med den ene af kommunens forvaltere, overvejet at ændre rammerne for, hvor stor en andel, der kan placeres i aktier og kreditobligationer. Som det er nu må der maksimalt placeres 10 % i hhv. aktier og kreditobligationer, hvilket skal ses i lyset af et risikoperspektiv. Med henblik på at kunne udnytte tider, hvor det er særligt attraktivt at placere midler i aktier, og dermed kunne opnå et højere afkast af kommunens midler, anbefales det at øge den mulige aktieandel og andel i kreditobligationer til 15 %. Dette vil til gengæld give en lidt højere risikoprofil. 5

7 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen BILAG: 1 Åben Finansiel strategi april /13 6

8 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Økonomirapportering pr. 31. marts 2013 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 13/17353 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Økonomi- og Stabsforvaltningens indstilling anbefales godkendt. INDSTILLING Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at tage økonomirapporteringen pr. 31. marts 2013 til efterretning. 2. at give tillægsbevilling på kr. (indtægt) omhandlende tilbagerulning af for høj lønfremskrivning i forhold til resultatet af overenskomstforhandlingerne SAGSFREMSTILLING Økonomirapportering pr. 31. marts 2013, indstilling 1 Denne sagsfremstilling er en sammenfatning af resultatet af forvaltningernes økonomirapportering pr. 31. marts Disse er blevet eller bliver behandlet i de respektive fagudvalg i april og maj. Der henvises derfor til fagudvalgenes behandling af økonomirapporteringssagerne, for uddybning af det forventede regnskab inden for de enkelte fagområder. Sagen udgør desuden Økonomiudvalgets fagudvalgsbehandling af økonomirapporteringen for udvalgets sagsområder. I det følgende vises en samlet opgørelse over det forventede merforbrug fordelt på udvalg, efterfulgt af en oversigt over forbruget pr. 31. marts I afsnit 3 redegøres for forbrug og forventet regnskab inden for servicerammen, og i afsnit 4 for udgifterne uden for servicerammen. I afsnit 5 redegøres kort for status på anlægsområdet, og i afsnit 6 gives en samlet vurdering af likviditeten, på baggrund af den samlede økonomirapportering. Forventet merforbrug i Fagforvaltningerne har med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2013 samt kendte disponeringer mv., vurderet det forventede forbrug i Resultatet heraf udviser på nuværende tidspunkt et samlet forventet merforbrug på kr. 7

9 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Tabel 1 - Forventet merforbrug 2013, fordelt på udvalg kr. netto Udvalg Merforbrug, netto Heraf serviceudgifter SSU KFU 0 0 SKU ØU ARU 0 0 TMU EAU 0 0 I alt Forbrug på driften pr. 31. marts 2013 I nedenstående tabel vises det samlede forbrug på driften pr. 31. marts i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget, fordelt på hovedkonti. Tabel 2, forbrug på driften pr kr. netto Oprindeligt budget Till.bev/ Omplac*. Korr. budget Forbrug pr Forb. % af korr. budget 0 Byudvikling, bolig ,6 og miljøforanstaltninger 1 Renovationsområdet Transport og ,0 infrastruktur 3 Undervisning og ,5 kultur 4 Sundhedsområdet ,4 5 Sociale opgaver og ,6 beskæftigelse 6 Fællesudgifter og ,3 administration Driftsvirksomhed ,4 I alt *det bemærkes, at overførslen fra 2012 (rullet) ikke er teknisk indberettet som tillægsbevilling efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 30. april, og derfor ikke indgår i det korrigerede budget. Som det fremgår af tabellen, er den samlede forbrugsprocent på driften 21,4 % mod en norm på 25 efter tre måneder. Når der alligevel forventes et merforbrug på netto 18 mio. kr., skyldes det bl.a. forskydninger i regningsmodtagelsen og disponerede udgifter for resten af året. På sundhedsområdet er forbrugsprocenten traditionelt særlig lav, nemlig 12,4 %. Dette beror netop på regningsforskydningen vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, hvor regninger fra regionerne modtages senere. Servicerammen og serviceudgifter Hvidovre Kommunes serviceramme for 2013 udgør mio. kr., svarende til de budgetterede serviceudgifter. Af det samlede forventede merforbrug, ligger 7,6 mio. kr. 8

10 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen inden for servicerammen. Såfremt dette merforbrug inden for servicerammen realiseres, kan det betyde at kommunen rammes af sanktions-lovgivningen. Presset på servicerammen skal desuden ses i lyset af, at der forventes overført (rullet) 28,1 mio. kr. på driften inden for servicerammen fra 2012 til Såfremt der forbruges af rullebeløbet og der ikke rulles et tilsvarende beløb til 2014 som fra 2012 til 2013, vil det give et yderligere pres på servicerammen i 2013 og dermed forøget risiko for at kommunen bliver omfattet af sanktionslovgivningen. Sanktionslovgivningen træder i kraft, hvis kommunerne under et overstiger den aftalte serviceramme. Det forventede merforbrug på serviceområdet kan specificeres som følgende: Tabel 3 Forventede mer/mindreudgifter inden for servicerammen kr. Skoleudvalget Bidrag til efterskoler, privatskoler m.v Produktionsskoler Social- og Sundhedsudvalget Dagtilbud Børne- og familieområdet Ældreområdet Teknik- og Miljøudvalget Fælleskommunal -115 levnedsmiddelkontrol Vejafvandingsbidrag Vinterforanstaltninger 500 Økonomiudvalget Kommunalvalget i 200 november, merudgifter Ejendomsudgifter Posthus Administration for HOFOR samt 467 betaling for ejendomsoplysninger I alt De forventede merudgifter til afholdelse af kommunalvalget i november beror på, at der er budgetteret med kr., mens udgiften ved sidste valggennemførelse var ca kr. Merudgiften til posthusbygningen skyldes at der ikke er afsat budget til driftsudgifter til el, vand og varme i forbindelse med kommunens køb af bygningen. Udgifter uden for servicerammen Der forventes merudgifter på i alt 10,6 mio. kr. uden for servicerammen, som fordeler sig som følgende: 9

11 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Tabel 5 Forventede merudgifter uden for servicerammen (drift og finansiering) kr. Arbejdsmarkedsudvalget Kontante ydelser Seniorjob m.v. 800 Social- og Sundhedsudvalget Medfinansiering af sundhedsvæsenet Økonomiudvalget Boligydelse, boligsikring Finansiering Mindreindtægt, dækningsafgift Efterregulering tilskud vedr I alt Årsagen til merudgifter på boligstøtteområdet, skyldes stigning i antallet af sager. Mindreindtægten vedr. dækningsafgift skyldes primært vurderingsmyndighedens nedsættelse af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi på erhvervsejendomme. Anlæg 2013 Det samlede anlægsbudget i 2013 udgør 162,1 mio. kr. (korrigeret budget pr. 31.marts - uden rul fra 2012). Forbruget pr. 31. marts udgjorde 18,0 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 11 %. En række anlægsarbejder er endnu ikke igangsat, ligesom der kan være tale om regningsforskydelse. En nærmere vurdering og status på anlægsområdet vil indgå i halvårsregnskabet pr. 30. juni. Vurdering af likviditeten i 2013 Med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2013, kan der opstilles følgende vurdering af likviditeten i 2013, når der tages højde for økonomirapporteringen og andre kendte forhold. Der er korrigeret for godkendte tillægsbevillinger i 2013 finansieret af kassebeholdningen samt rul fra 2012 til Derudover forudsættes det, at der rulles næsten tilsvarende beløb til 2014, som der blev overført fra 2012 til 2013, nemlig 25 mio. kr. på driften. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der rulles 90 mio. kr. på anlæg til Mio. kr. Primo likviditet ,9 Budgetteret kasseforbrug i ,4 Mellemværende mellem årene -20,0 Tillægsbevillinger i 2013 (drift og anlæg) -21,9 Yderligere låneoptagelse i ,8 Rul fra 2012 (drift og anlæg) -112,0 Sager på vej: Økonomirapportering pr ,3 Lønreduktion efter overenskomstforhandling ,0 10

12 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Skønnet rul til 2014 drift og anlæg 115,0 Budgetteret salg af ejendomme i 2013? -30,0 Forventet likviditet ultimo ,0 Som det fremgår af oversigten, vurderes likviditeten ultimo 2013 til at udgøre 171 mio. kr. I budget 2013 er forudsat en ultimo likviditet på 119,5 mio. kr. Det er forudsat, at der ikke indgår budgetterede indtægter på 30 mio. kr. for salg af ejendomme i Tilbagerulning af for meget fremskrevne lønbudgetter, indstilling 2 Som bekendt blev der indgået overenskomstforlig på det kommunale område i februar Som forvaltningen orienterede om i Økonomisk Månedsbrev i marts, resulterede overenskomsten i beskedne lønstigninger, som er væsentlig lavere, end det der var forudsat ved indgåelse af økonomiaftalen for Dermed er der indregnet for store lønstigninger i de kommunale budgetter end det overenskomsten reelt tilsiger, og således er der budgetteret med højere lønudgifter, end der reelt vil være behov for, som følge af overenskomsten. Derfor har KL opfordret kommunerne til at nedskrive de lagte lønbudgetter for 2013 med forskellen, som på landsplan svarer til i alt 1,5 mia. kr. I Hvidovre Kommune er forskellen opgjort til kr. Baggrunden for KL s opfordring om at nedskrive lønbudgetterne for 2013 er bl.a., at der efter sædvanlig praksis vil blive taget højde for ændringer i pris- og lønudviklingen, når der indgås økonomiaftale for En lavere pris- og lønudvikling medfører derfor både et lavere bloktilskud og lavere udgiftsrammer for kommunerne. Pris- og lønudviklingen har også konsekvenser for en eventuel udmøntning af sanktionslovgivningen i forhold til Den udgiftsramme kommunernes regnskab holdes op mod, vil nemlig være lavere, end niveauet i økonomiaftalen for Endelig er der med hensyn til 2013 tale om så stor en besparelse på lønbudgettet, at det må forventes at regeringen vil tage spørgsmålet om kommunernes besparelser på lønbudgetterne op, når der i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2014 gøres midtvejsstatus for Reglerne om fastsættelse af bloktilskuddet giver således finansministeren mulighed for at gennemføre en reduktion af kommunernes bloktilskud for 2013 med henvisning til virkningen af overenskomstforliget. KL understreger derfor, at det nye overenskomstforlig ikke forventes at resultere i et øget økonomisk råderum i kommunerne. Dels vil der blive taget højde for de lavere lønomkostninger i økonomiaftalen for 2014, dels forventes det, at regeringen vil lægge betydelig vægt på, at råderummet på i alt 1,5 mia. kr. modregnes bloktilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen af Det indstilles derfor, at der gives tillægsbevilling til tilbagerulning af de for meget fremskrevne lønbudgetter i 2013, svarende til kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Konklusion 11

13 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Økonomirapporteringen pr. 31.marts er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2013, og er dermed forbundet med en vis usikkerhed. Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved næste økonomirapportering. Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et merforbrug på 18,3 mio. kr. på driften, hvoraf 7,6 mio. kr. ligger inden for servicerammen. Set i lyset af de overførte mindreudgifter (rullet) fra 2012 er der således et pres på servicerammen i 2013, såfremt der ikke overføres et tilsvarende beløb til 2014 som fra 2012 til Forvaltningerne følger løbende nøje op på økonomien, og det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer. Forbruget på anlægsområdet er endnu lavt pr. 31. marts, idet en række projekter endnu ikke er igangsat, lige som der er tale om regningsforskydelse. Anlægsbudgettet vil blive nærmere belyst i forbindelse med halvårsregnskabet. Der forventes en ultimo likviditet på 171 mio. kr., bl.a. under forudsætning af, at der rulles i alt 115 mio. kr. til 2014, og at de forudsatte salgsindtægter ikke realiseres i

14 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009, nyt område 1D18 til offentlige formål ved Næsborgvej J.nr.: P16 Sagsnr.: 13/11105 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN By- og Teknikforvaltningens indstilling anbefales godkendt. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen 1. at forvaltningens udkast til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i perioden 4. juni 27. august 2013, 2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget. SAGSFREMSTILLING Efter at have gennemført en forudgående høring i perioden fra den 13. til den 27. november 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2013, punkt 14, at igangsætte arbejdet med et kommuneplantillæg, der ændrer den planlagte anvendelse af ejendommene på Næsborgvej fra boligformål til offentlige formål. I Kommuneplan 2009 ligger de pågældende ejendomme inden for rammeområde 1B8, der udlægger området til etageboliger i indtil tre etager. Men ejendommene benyttes i dag af Hvidovre Kommune til forskellige offentlige formål, og det er fortsat hensigten. I dag rummer området således Ungdomsskolen, der er planlagt flyttet til den tidligere Enghøjskole og erstattet af socialpsykiatrien, samt foreningslokaler for motorcykelklubben FUM Hvidovre. Dette udkast til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009 er udarbejdet i forbindelse med forslag til Lokalplan 133 for et offentligt område ved Næsborgvej Lokalplanen skal muliggøre den omtalte flytning af socialpsykiatrien til Næsborgvej 90. Kommuneplantillægget ændrer den planlagte anvendelse af området ved at oprette et nyt rammeområde, 1D18, der udlægger området til offentlige formål. Dette rammeområde omfatter ejendommene på Næsborgvej 90 og 92 samt adgangsvejen til disse ejendomme. De bebyggelsesregulerende bestemmelser for det nye rammeområde svarer til dem, der i forvejen er gældende for ejendommene i Kommuneplan

15 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg har forvaltningen gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. Forvaltningen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 3, og 4, stk. 2. Kommuneplantillægget fastholder den nuværende anvendelse til offentlige formål, i princippet svarende til status quo. Derfor vurderes ændringen ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplantillægget muliggør heller ikke anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet. BILAG: 1 Åben Udkast til Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan Nyt område 1D18 til offentlige formål ved Næsborgvej /13 14

16 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Enghøjbygningen. Projekt nr Godkendelse af samlet helhedsplan. J.nr.: G00 Sagsnr.: 11/58052 INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen og Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen 1. at godkende samlet helhedsplan for fremtidig anvendelse af Enghøjbygningen. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 19. marts 2013 anlægsbevilling på kr til Projekt nr. 0193, Enghøjbygningen, jf. punkt 16 på dagsordenen. På samme møde godkendte Kommunalbestyrelsen den proces- og tidsplan, som By- og Teknikforvaltningen indstillede i forhold til fremtidig brug af Enghøjbygningen. Den godkendte proces- og tidsplan forløber planmæssigt. By- og Teknikforvaltningen afholdte sammen med Thora Arkitekter den 6. maj 2013 et arbejdsgruppemøde med repræsentanter for de funktioner/institutioner, som skal flytte til Enghøjbygningen. På mødet fremlagde Thora Arkitekter den samlede helhedsplan. Avedøre Bibliotek By- og Teknikforvaltningen har i samarbejde med Avedøre Biblioteks ledelse og eksterne rådgivere udarbejdet en samlet plan for bibliotekets forskelligartede funktioner, som er i overensstemmelse med Avedøres Biblioteks behov og fremtidsvisioner. Herudover har By- og Teknikforvaltningen prioriteret Avedøre Biblioteks ønske om fortsat synlighed med hensyntagen til den samlede helhedsplan. I henhold til helhedsplanen fra Thora Arkitekter placeres Avedøre Biblioteks kernefunktioner på 1. sal i den ene ende af bygningen, hvor der vil være indgang fra Avedørestien. Placeringen er foretaget ud fra et ønske om at fastholde bibliotekets centrale placering, da Avedøre Bibliotek er et vigtigt omdrejningspunkt og indeholder forskellige aktiviteter, som har stor betydning for borgerne i lokalområdet. Udover biblioteksfunktionen indeholder Avedøre Bibliotek i dag flere musikøvelokaler og diverse mindre lokaler, som benyttes af forskellige borgergrupper. Disse funktioner er det tilsvarende lykkedes at placere centralt i bygningens hovedfløj og dermed i tilknytning til Avedørestien. Aulaens udformning Under planlægningsprocessen har By- og Teknikforvaltningen haft fokus på at fastholde Enghøjbygningens hovedindgang ud mod stien som den centrale adgang. Aulaen fungerer i den sammenhæng også som et fordelingsareal, der giver adgang til de mange nye funktioner, som bygningen fremover skal indeholde, og som fordeler sig på to etager. Samtidig har By- og Teknikforvaltningen skulle sikre kravet om, at aulaen også i fremtiden kan danne ramme om både åbne og lukkede arrangementer. 15

17 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Thora Arkitekter er fremkommet med en løsning, der giver mulighed for at fastholde forbindelse mellem bygningens hovedindgang og gangbroerne på modsat side af bygningsfløjene. Planen er, at disse skal forlænges og i fremtiden skal sikre adgang til de nye funktioner på 1. sal. Samtidig giver Thora Arkitekters løsning også mulighed for, at aulaen kan anvendes til en række forskellige aktiviteter, som ikke forstyrres af færdsel på fordelingsarealet. For at tilgodese et behov for et fordelingsareal og et behov for en uafhængig aula, er Thora Arkitekter fremkommet med den løsning at skabe et rum i rummet. Dette håndteres i praksis ved, at der bygges en sal der svarer i størrelse til den nuværende sal i Avedøre Biblioteks underetage - i aulaens centrale midterrum ved hjælp af en tværgående og to langsgående skærmvægge. Af hensyn til størst mulig tilgængelighed forsynes alle tre skærmvægge med to brede dobbeltdøre. De to dobbeltdøre giver mulighed for at skabe en tværgående visuel og fysisk forbindelse i rummet, når der ikke forekommer en lukket aktivitet i salen. Dialog med brugere og borgere Den samlede helhedsplan blev på arbejdsgruppemødet den 6. maj mødt med positive tilkendegivelser fra alle mødedeltagere. I forlængelse af arbejdsgruppemødet har By- og Teknikforvaltningen gennemført en række særskilte brugermøder med de enkelte enheder i uge 20. Her har By- og Teknikforvaltningen drøftet justeringer og mere konkrete detaljer i forhold til indretning. Herudover har Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kørt en borgerdialogproces i perioden september 2012 til april Her kan nævnes følgende aktiviteter: Offentligt dialogmøde for interessenter i området (september 2012), Indsamling af borgerforslag via idé-bokse i nærområdet, herunder på Avedøre Bibliotek (september 2012), Dialogmøde med lokalområdets boligorganisationer (februar 2013), Fokusgruppeinterviews over to dage med tilfældigt udvalgte borgere fra lokalområdet (marts 2013), Interviews i Kulturtogrådet, som er et netværk af kommunale og frivillige kulturelle aktører (marts 2013) samt et afsluttende offentligt dialogmøde for interessenter i lokalområdet (april 2013). By- og Teknikforvaltningen og Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler, at den fremlagte helhedsplan godkendes. BILAG: 1 Åben Enghøj parterre.pdf /13 2 Åben Enghøj 1. sal.pdf /13 3 Åben Enghøj bibliotek, fremtidig plan /13 4 Åben Perspektivtegninger /13 16

18 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Rammeaftale 2014: udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning J.nr.: P27 Sagsnr.: 13/1055 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN Ad. 1. Anbefales godkendt. Ad. 2. Taget til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Skoleudvalgets beslutning vil foreligge ved Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 28. maj. BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Ad 1. Anbefales godkendt. Ad 2. Taget til efterretning. INDSTILLING Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget samt Skoleudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende udviklingsstrategi 2014 for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2. at tage til efterretning, at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling SAGSFREMSTILLING Rammeaftalen er delt i to aftaler Kommunerne har ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningen og udarbejde en årlig rammeaftale. Rammeaftalen består af to aftaler udviklingsstrategien og styringsaftalen. Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Styringsaftalen skal lægge rammerne for bl.a. takstberegning og takstudviklingen på tilbuddene. Tidsfrister Udviklingsstrategien skal være godkendt senest den 1. juli. Det fælleskommunale sekretariat for det specialiserede socialområde ønsker en tilbagemelding om resultatet af den politiske behandling af udviklingsstrategien i hovedstadsregionens kommuner i god tid inden da. Fristen herfor er den 1. juni Af den grund har det været nødvendigt at behandle udviklingsstrategien på Økonomiudvalgets møde før behandlingen på 17

19 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Skoleudvalgets møde. Styringsaftalen indgås i øvrigt i efteråret i forbindelse med færdiggørelsen af de kommunale budgetter. Fokusområder Der er to centrale fokusområder for den tværkommunale koordination i udviklingsstrategi 2014: 1. Der sættes særligt fokus på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse. 2. Der vil være en særlig tværkommunal opmærksomhed på, hvordan de højt specialiserede tilbud i udviklingsstrategien udvikler sig, herunder tilbuddenes fleksibilitet og løbende tilpasning til udviklingen i målgruppernes behov samt kommunernes efterspørgsel. Relevante fokusområder i udviklingsstrategi 2014 Forvaltningen vurderer umiddelbart, at det er relevante fokusområder, der peges på i udviklingsstrategien. I Hvidovre Kommune oplever vi også en stigning i antallet af børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og/eller sindslidelser. Desuden er antallet af voksne misbrugere stigende. Det kan ofte være vanskeligt at finde den rette indsats til de berørte. Særligt når de har flere diagnoser samtidigt. Dertil kommer, at kommunens mulighed for at sikre forebyggelse samt hensigtsmæssige overgange mellem barn og voksen er udfordret af, at kommunen i flere tilfælde først får kendskab til de pågældende relativt sent. Derudover kan forvaltningen konstatere, at de højt specialiserede tilbud i udviklingsstrategien i stigende omfang bliver anvendt til borgere indenfor målgrupperne med de sværeste vanskeligheder. Det kræver naturligvis en fleksibilitet og en løbende tilpasning til kommunernes efterspørgsel i tilbuddene. Udviklingsstrategi 2014 forekommer derfor relevant, og forvaltningen kan anbefale, at Hvidovre Kommune godkender den. Evaluering af rammeaftale 2013 sker i efteråret På Økonomiudvalgets møde den 15. september 2008 (punkt 2) blev det protokolleret, at Økonomiudvalget fremover gerne vil have en vurdering af positive og negative erfaringer med rammeaftalen. Denne evaluering bliver foretaget i forbindelse med den politiske fremstilling af styringsaftale 2014 i efteråret ØKONOMISKE KONSEKVENSER Umiddelbart vurderer forvaltningen, at tiltag i forbindelse med udviklingsstrategi 2014 vil kunne afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme. 18

20 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen BILAG: 1 Åben Bilag 1: Opsummering af konklusioner og anbefalinger i 94304/13 Udviklingsstrategi 2014_april Åben Høringssvar - Kvalitetsstandarder m.v /13 19

21 Dagsorden for Kommunalbestyrelsen Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp J.nr.: S29 Sagsnr.: 10/4551 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt. BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Ad 1. Anbefales godkendt. Ad 2. Taget til efterretning. INDSTILLING Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at de nye timepriser godkendes 2. at tage til efterretning, at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling SAGSFREMSTILLING I reglerne om frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet stilles der krav om, at kommunen skal beregne priser for sine hjemmehjælpsydelser mindst én gang om året, når kommunen benytter den såkaldte godkendelsesmodel. Reglerne stiller også krav om, at der foretages en efterkalkulation af timepriserne for året før, for herved at fastslå, om der er sket ændringer i forudsætningerne for prisberegningen. I det efterfølgende redegøres der for de to ovenstående forhold. Forvaltningen har med udgangspunkt i regnskab 2012 og de leverede timer i 2012 vurderet området og beregnet priser for afregning af kommunens hjemmehjælpsydelser for De nye beregnede priser fremgår af nedenstående tabeller. Timepriser til de private leverandører for 2013 Personlig pleje, dag Personlig pleje, ubekvemme tider Praktisk hjælp Timepriser til hjemmeplejen for 2013 Personlig pleje, dag Personlig pleje, ubekvemme tider Praktisk hjælp 320 kr. 445 kr. 320 kr. 302 kr. 428 kr. 302 kr. Kommunen er i henhold til reglerne om frit leverandørvalg forpligtiget til at indregne alle 20

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Mandag den 11. oktober 2010 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle M. Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing,

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 01. marts 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Rødt mødelokale Annette Møller Sjøbeck (V), Helle Adelborg (A), Ivan Fogtmann (O), Kenneth F. Christensen (A), Mini

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere