Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle""

Transkript

1 Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den CVR nr Formål: Stk. 1. Formålet med foreningen er at samle børn, unge såvel som voksne, på tværs af kulturer til socialt samvær omkring forskellige former for hobby her under: brætspil, figurspil, rollespil, hardball, kortspil, model byg, RC biler og fly Stk. 2. At fremme og udbrede kendskab til foreningen, og varetage foreningens interesse for spil, ved at afholde arrangementer både intern i foreningen, og såvel sammen med andre ligne. offentlige foreninger 3. Opgaver. Stk.1. Klubbens opgaver er: - At samle og skabe kontakt mellem interesserede i forskellige former for brætspil, figurspil, rollespil, hardball, kortspil og ligene aktiviteter - At give medlemmerne et socialt netværk. - At forhindre klubbens medlemmer i at begå småkriminalitet. - At give medlemmerne et åbent forum, hvor de bliver respekteret. - At tilbyde konkurrencer, så medlemmerne kan få selvtillid gennem deres kunnen. - At give medlemmerne kendskab til sikkerheden omkring hardball. Stk.2. Hvordan gør klubben dette: - At arrangere klubaftner for medlemmer - At arrangere weekendarrangementer - At arrangere udflugts ture - At arrangere speciel ture sammen med evt. andre klubber og lign. - At deltage i konkurrencer sammen med andre klubber. - At tilbyde lovlige godkendte bane til brug ved hardball 4. Medlemskab. Stk.1. Alle der tilslutter sig klubben formål kan optages. Stk.2. Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestancer, kan optages, før restgælden er betalt. 1

2 5. Kontingent. Stk.1 Klubben optager såvel aktive som støtte medlemmer, både drenge og piger. Ved aktive medlemmer forstås medlemmer som betaler fuldt kontingent og herved bla. får ret til at deltage i foreningens aktiviteter. Ved støtte medlemmer forstår man dette, at man ingen krav har på deltage i foreningens aktiviteter, men at man ved at betale et halv/helårligt kontingent ønsker at støtte klubben og dens arbejde. Stk.2. Kontingentet forfalder til betaling således: Aktives kontingent skal være betalt senest d. 8. i forfaldsmånederne 1/4(sommer) og 1/10(Vinter). Støttemedlemmers kontingent forfalder til betaling i starten af klubbens regnskabsår. Stk.3. Medlemmerne er forpligtede til selv, uden opfordring, at indbetale de her omtalte ydelser rettidigt til klubbens kasserer. Når et medlem er i restance, har bestyrelsen ret, men ikke pligt til at rette skriftlig henvendelse, dog inden 8 dage, til det pågældende medlem med en påmindelse om den manglende betaling. Er betalingen ikke sket inden 8 dage efter modtagelsen af påmindelsen har bestyrelsen ret til at slette pågældende medlem, samt informere denne herom. Stk.4. Kontingentets størrelse fastsættes på klubbens generalforsamlinger og kan kun ændres på disse. Stk.5. Ved opstart midt i sæson betales kontingentet pr måned Stk.6. Kontingentet er 60kr for en Sæson(Sommer eller Vinter), Hvis et medlem ikke ønsker medlemskab i en efterfølgende sæson betragtes personen som inaktiv Stk.7. for inaktive medlemmer gælder: hvis et inaktivt medlem ikke direkte har meldt sig ud af foreningen, vil medlemmet stadig stå på klubbens medlemsliste den følgende sæson. Man vil derfor også være berettiget til at til at deltage i eventuelle generalforsamlinger. 6. Udmeldelse. Udmeldelse af klubben kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og udleveret udstyr tilbageleveres til klubben, samt restgæld betales. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. 7. Eksklusion. Stk.1. Ethvert medlem der, efter bestyrelsens skøn, gentagne gange overtræder klubbens regelsæt eller opfører sig uansvarligt uden for klubben, hvorpå det skader klubbens omdømme, eller materiale kan i kortere eller længere tid, af bestyrelsen, idømmes karantæne. Stk.2. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Ekskludering kræver dog at mindst ¾ af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 3 personer, har stemt for eksklusionen. Medlemmet skal dog inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremfører sit forsvar, og medlemmet 2

3 kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende generalforsamling, evt. ekstraordinær generalforsamling. Han kan dog ikke deltage klubbens aktiviteter indtil da Stk.3. I alle tilfælde hvor eksklusion skal behandles på generalforsamling har vedkommende krav på at få besked min. 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har ret til at deltage og forsvare sig selv på denne. 8 Generalforsamlingen: Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev til medlemmer. Stk. 3. Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest på dagen, har betalt forfaldent kontingent. Personer under 18 år har stemmeret til generalforsamling men kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret. Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1.Valg af ordstyrer. 2.Valg af referent. 3.Valg af stemmetællere. 4.Formandens beretning. 5.Fastsættelse af kontingent. 6.Regnskabsaflæggelse / godkendelse. 7.Fastsættelse af arbejdsplan for det kommende år. 8.Godkendelse af budget. 9.Behandling af forslag. 10.Behandling af vedtægtsændringer. 11.Valg af formand. 12.Valg af kasserer. 13.Valg af bestyrelsesmedlemmer. 14.Valg af suppleanter. 15.Valg af to revisorer samt en suppleant. 16.Eventuelt. Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på general forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ni dag før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer, der 3

4 ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest ni dage før generalforsamlingen. Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent som vælges af forsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen. Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, hvis dette begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor to eller flere opstillede har fået lige antal stemmer, er der omvalg kun mellem disse opstillede. Stk. 8. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen. Stk. 9. Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Denne sendes som til medlemmernes oplyste adresser. Hvis et medlem har udtrykt ønske herom, kan indkaldelsen sendes pr. post til det pågældende medlem. Sidste dato for indsendelse af forslag og vedtægt ændringer skal fremgå på indkaldelsen. Senest syv dage før generalforsamlingen, skal de indsendte forslag sendes som til medlemmerne. Stk. 10. Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 9. Ekstraordinær generalforsamling Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsler som angivet for den ordinære generalforsamling. Stk.2. Den ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når 25% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret, skriftlig begæring herom. Stk.3. Ekstraordinær generalforsamling skal varsles senest 2 uger efter evt. begæring herom er fremsat og afholdes senest 6 uger efter begæring. 10. Bestyrelsen. Stk.1. Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse. Klubben tegnes af formand, næstformand og kasserer. Stk.2. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal og min. 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for en periode på 1 år og genvalg er muligt. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer der er fyldt 18 år. Stk.3. Medlemmer mellem 12 og 18 år kan repræsenteres af en til to ungdomsleder, som udpeges af de unge mellem 12 og 18 år på generalforsamlingen for en periode på et år. Ungdomsleder kan deltage i Bestyrelsesmøder men har ikke stemmeret 4

5 Stk.4. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde med formand, næstformand og kasserer. Stk.5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal - heriblandt formanden el. næstformanden - er til stede. Stk.6. Nedenstående poster bør besættes. Formand, næstformand og kasserer og de kan ikke bestrides af samme person 11. Vedtægtsændringer Stk.1. Ændringerne i vedtægterne kan kun ske på en lovlig varslet generalforsamling og kun hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Dog skal mindst ½ af klubbens medlemmer være fremmødte Stk.2. Dersom der ikke er ½ af klubbens medlemmer der er fremmødt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages med 2/3 stemmer for, uden hensyn til de fremmødtes antal. 12. Nye Aktiviteter Nye aktiviteter kan optages i klubben efter godkendelse af foreningens bestyrelse og under forudsætning af, at der er tale om folkeoplysende aktiviteter. Bestyrelsen kan lave samarbejde med andre, klubber/foreninger, såfremt at samarbejdet kan påvises at være til gavn for klubbens fremtid. 13. Gældsætning. Stk.1. Bestyrelsen skal altid påse, at regler for forpligtigelse overfor tredjemand overholdes. Stk.2. Bestyrelsen kan efter behov oprette diverse bankkonti / postgirokonti. Stk.3. Optagelse af lån og kassekreditter kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning. 14 Økonomi, regnskab og revision: Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen pålægges at indkalde til ordinær generalforsamling senest en måned efter regnskabsårets udløb. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Hvis kassereren ikke bliver, eller ikke ønsker at blive, genvalgt har den udgående kasserer pligt til at føre regnskab, indtil den nye kasserers konstituerende bestyrelsesmøde. Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige er ansvarlig for foreningens medlemsregister. Stk. 4. Årsregnskabet skal udføres efter god regnskabsskik og i overensstemmelse 5

6 med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen. Stk. 5. Tilskudsregnskabet skal indsendes til godkendelse i Varde kommunen senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. Stk. 6. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne skal i januar gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdninger er til stede, samt at regnskabet er udført efter gældende lovgivning. Regnskabet forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskabet og beholdninger. Ved samlede tilskud på under kr. Revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller være beslægtet eller besvogret med medlemmer af bestyrelsen. Ved tilskud på kr. eller der over revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser. Stk. 7. Foreningens kassebeholdning indsættes på bankkonto, hvortil formand og kasserer har adgang. Til daglig drift og vekselpenge må der dog opbevares kontanter, dog max. 500,- DKK. Stk.8. Indkøb til klubben foregår således at kassereren udleverer penge med det nøjagtige beløb til den pågældende person (op til nærmeste 5,10,20,50 eller 100 kr. ) der skal foretage indkøbet, efter afsluttet handel leveres kvittering og byttepenge tilbage til kassereren, så han kan notere købet. Kassereren kan IKKE selv foretage indkøb med klubbens pengebeholdning uden tilstedeværelse af andet bestyrelsesmedlem, ved køb på internettet. (se 14, Stk.10.) Stk.9. Der kan ikke foretages indkøb til et privat formål med klubbens penge, eller fra klubbens konto(er). Stk.10. Ved internet køb skal varen sendes til et andet bestyrelsesmedlem end kassereren, DVS. Kassereren kan foretage købet fra hans egen hjemmeadresse, han må dog ikke selv modtage pakken. Stk.11. Tyveri fra klubbens kasse, vil hvis bestyrelsen finder det nødvendigt politianmeldes. 15 Tegningsret og hæftelse Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i foreningen. Eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som Forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for 6

7 foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. Stk. 3. Bestyrelsens hæfter for foreningens aktive og formue sådan at det tilfalder foreningen og ikke enkeltpersoner. 16. Opløsning. Stk.1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en lovlig indkaldt generalforsamling. Stk.2. Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst ¾ af de stemme berettigede medlemmer er tilstede. Til forslagets vedtagelse kræves mindst 5/6 af de fremmødte stemmer for. Opnås et fremmøde på ¾ ikke, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan tages med ovennævnte flertal uden hensyn til de stemmeberettigedes antal. Hvis 5 eller flere stemmer imod forslag om klubbens opløsning, vil forslaget til enhver tid blive forkastet. Stk. 3. Ved opløsning fordeles foreningens aktiver efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse og foreningens eventuelle formue går til en af generalforsamlingen valgt forening for figurspil, samlekort eller rollespil i Varde kommune. Hvis en passende godkendt forening af denne type ikke er at finde i kommunen, vil den eventuelle formue gå til en af generalforsamlingen valgt ungdomsforening i Varde kommune. 17 Arrangementer Stk. 1. Der vil være aldersgrænser ved visse arrangementer, bla. hardball hvor deltagerne skal være minimum 16 år med skriftlig tilladelse fra værge eller være fyldt 18 år 18 Datering Stk. 1. Disse vedtægter dateres 20. maj

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

LOLLAND FALSTER RC KLUB

LOLLAND FALSTER RC KLUB LOLLAND FALSTER RC KLUB 1. Navn og hjemsted. KLUBBENS navn er: Lolland Falster RC klub (LFRC) Foreningen har hjemsted på Gartnervej 3 4800 Nykøbing F. 2. Foreningens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Bestyrelse: Formand Kenneth Fritze Flink Kasserer Bo Grubbe Jensen Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen Bestyrelsesmedlem Lasse Andersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere