Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014"

Transkript

1

2 Konkurs

3 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

4 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs 1. udgave, 1. oplag 2014 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Helle Bomberg Tryk: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2014 E-bog ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Konkursværneting Eksterritorial virkning af konkursbehandling Værneting Generelt om konkursværneting Indledning af konkursbehandling mod en skyldner der udøver erhvervsvirksomhed i Danmark Indledning af konkursbehandling mod en skyldner der ikke udøver erhvervsvirksomhed i Danmark, herunder ikkeerhvervsdrivende Henvisning af begæring om insolvensbehandling til en anden skifteret Eksterritorial virkning af konkursbehandling En dansk konkursbehandlings virkninger i udlandet En udenlandsk konkursbehandlings virkning i Danmark Kapitel 2. Indtræden af konkurs Formelle krav til konkursbegæringen Særligt om egenbegæringer fra selskaber Udsættelser Udsættelse på rekonstruktion Møde til behandling af konkursbegæringen Indkaldelse til mødet Udeblivelse Møde i skifteretten Offentlighed Offentlighed før dekret er afsagt Offentlighed efter at konkursdekret er afsagt Offentlighed om andet materiale Skyldnerens insolvens

6 5.1. Nærmere om insolvensbetingelsen Nærmere om forbigående insolvens Krav til fordringen Fordringen sikret ved pant eller anden sikkerhed Betaling for at undgå konkurs Afsigelse af dekret mod sikkerhedsstillelse for uberettiget konkursbegæring Retlig interesse i konkurs Konkurs uanset manglende økonomisk interesse hos rekvirenten Skyldneren har ønske om konkurs Foregrebet konkurs fratagelse af skyldnerens rådighed over aktiver Rekvirentens ansvar, hæftelse og sikkerhedsstillelse Ansvar for rekvirenten Hæftelse og sikkerhedsstillelse Undtagelser fra sikkerhedsstillelsen Særligt om virksomhedspanthavers hæftelse Kapitel 3. Bostyret Udpegning og habilitet Bostyret Udpegning af kurator straks ved dekretets afsigelse Skiftesamling til valg af kurator Kuratorvalg og udpegning Afsættelse af kurator Valg og udpegning af ny kurator Kreditorudvalget Kuratorhabilitet Smitte af inhabilitet Generel inhabilitet for kurator Speciel inhabilitet Ejerandele og inhabilitet Betydningen af bestyrelsesmedlemskab Betydningen af at være fast advokat for skyldneren Betydningen af tilknytning til fordringshaver Forholdet til god advokatskik Interessekonflikt i øvrigt Afhjælpning af inhabilitet Afhjælpning ved anvendelse af medkurator

7 Afhjælpning ved anvendelse af ad hoc kurator Habilitetskrav til øvrige aktører Særligt om revisor Særligt om vurderingsmand Køb af aktiver Kapitel 4. De forskellige aktører kompetence m.v Indledning Kurators funktion Indledning Den generelle ramme Strafbare forhold Erstatningsansvar Kreditorerne Indledning Kreditorudvalg Skiftesamlingen Hvem har stemmeret Indledning Efter størrelse eller antal Når der stemmes efter fordringernes størrelse En hovedregel En supplerende regel Nogle typetilfælde Betingede fordringer Flere rettighedshavere Bestridte fordringer Når der stemmes efter antal Skifterettens funktion Procesledelse og retlige konflikter Tilsyn med konkursbehandlingen Kontrol med forretningsmæssige dispositioner Kapitel 5. Boets tvangsmidler oplysninger og aktiver Indledning Beskikkelse af advokat Begrænsninger i bevægelsesfriheden Skyldnerens oplysningspligt De generelle rammer Forbuddet mod selvinkriminering

8 5. Vidnepligten efter KL De generelle rammer Særligt om advokater Særligt om tredjemand Skyldnerens post Postspærring Særligt om s Skyldnerens aktiver, forretningspapirer og -materiale Den processuelle fremgangsmåde De materielle betingelser Kapitel 6. Konkursens virkning Urådighed fra dekrettidspunktet Urådighedens indhold og omfang Særligt om mellemmænd Mulighederne for individualforfølgningstiltag Særligt om tilbageholdsret Umiddelbare fogedforretninger Legitimationsregler Kendskab til konkursen Offentliggørelse i Statstidende Dispositioner i mellemperioden Særlig omsætningsbeskyttelse værdipapirer, tinglysning og anden registrering Fast ejendom Omsætningsgældsbreve Værdipapirer Netting Kapitel 7. Fristdag og nærstående Fristdag Fundamenterne Fristdagens fastlæggelse Modtagelsestidspunkt Betydningen af (ulovlige) udsættelser Flere afløsende begæringer (uden sløjfe) Sløjfereglerne Nærstående Personligt nærstående Ejerskabsnærstående Tilsvarende interessefællesskab

9 Kapitel 8. Konkursmassen Generelt om konkursboets aktiver Skyldnerens formue ved afsigelsen af konkursdekretet »Formue«omfatter alle skyldnerens aktiver Hvilke af skyldnerens aktiver er undtaget fra konkursmassen Inddragelse af skyldnerens beboelseslejemål i konkursmassen Skyldnerens erhvervelser under konkursen Skyldnerens indtægter under konkursen Skyldnerens arv under konkursen Kapitel 9. Konkurskrav Indledning Hvornår stiftes en fordring Indledning Privatretlige krav Offentligretlige krav Fordringens forvandling Solidariske skyldforhold og tredjemandspant Indledning Hvilke skyldforhold Dividendens fordeling Særligt om koncerner Særligt om interessentskaber Dividenderet i interessentskabsboet Dividenderet i særboerne Kapitel 10. Modregning Indledning Det bærende hensyn Aftaler om modregning Indledning Den generelle sondring Sondringens gennemførelse Generelle betingelser De tidsmæssige betingelser Gensidighed Identifikation Koncernens modregning Modregning over for koncernen

10 4.3. Fordringernes beskaffenhed Tidspunktet for udjævnelighed Modfordringens beskaffenhed Effektiv betaling Kapitel 11. Gensidigt bebyrdende aftalers behandling i konkurs Anvendelsesområdet for kapitel 7 om gensidigt bebyrdende aftaler Grundlæggende betingelser for anvendelsen af kapitel Kontrakten skal indgå i bomassen Kontrakten skal være gyldig og gældende Kontrakten må ikke være ophævet Kontrakten må ikke være opfyldt af skyldneren Reglernes fravigelighed Betydningen af»andre lovbestemmelser« Betydningen af vedkommende retsforholds beskaffenhed Boets indtrædelsesret Lovbestemte undtagelser fra indtrædelsesretten Manglende indtrædelsesret på grund af retsforholdets beskaffenhed Tilbagetrædelsesret Hvordan indtræder boet Indtræden ved meddelelse Medkontrahentens forespørgsel om indtræden Den legale svarfrist Særligt om svarfristen når ydelsestiden er kommet Aftalt svarfrist Stiltiende indtræden Aktive handlinger Opfyldelse Boets opfyldelse af pengeforpligtelser Betydningen af afkrævning eller oppebæring af pengeydelser Betydningen af salg af aktiver med tredjemandsrettigheder Betydningen af anvendelsen af skyldnerens egne aktiver

11 Boets indtræden ved anvendelse af tredjemands aktiver Indtræden ved passivitet Automatisk indtræden Særlige indtrædelsesspørgsmål Indtræden trods meddelt ikke-indtræden Indtræden som forudsætning for overdragelse Særligt om indtræden i relaterede kontrakter Realafvisning af indtræden Retsvirkningerne af boets indtræden Selve modydelsen Særligt om løbende ydelser til skyldneren Erstatningskrav Ansvarsgrundlag efter konkursdekret Ansvarsgrundlag fra før konkursdekretet Særligt om løbende ydelser til skyldneren Medkontrahentens rettigheder Medkontrahentens muligheder inden boets beslutning vedrørende indtræden Medkontrahentens rettigheder når boet indtræder Medkontrahentens muligheder for at kræve sikkerhedsstillelse Mulighed for yderligere sikkerhedsstillelse Aftaler om sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsens form Medkontrahentens hæveadgang efter boets indtræden Boets manglende sikkerhedsstillelse Skærpet opfyldelsestid Hæveadgang af andre grunde end konkursen Særligt om ophævelse af aftaler om løbende ydelser til skyldneren Særligt om hæveadgang efter medkontrahentens erlæggelse Medkontrahentens muligheder, når boet ikke indtræder Medkontrahentens hæveadgang når boet ikke indtræder Fastholdelse af aftalen naturalopfyldelse

12 Levering foretaget efter afsigelsen af konkursdekret Medkontrahentens erstatningskrav når boet ikke indtræder Særligt om erhvervslejemål og forpagtning Anvendelsesområdet for KL Særligt om svarfristen på indtrædelsesspørgsmålet Mere om indtræden i erhvervslejemål og forpagtning Særligt om ansatte Særligt om svarfristen for ansatte Massekravshæftelse uden indtræden Mere om indtræden i og ophævelse af ansættelsesforhold Betydningen af virksomhedsoverdragelsesloven Konkursregulering Anvendelsesområdet for Betydningen af sikkerheder for konkursregulering Betydningen af KL Begrænsning på grund af andre lovbestemmelser Særligt om KL 53, 2. punktum Begrænsninger på grund af retsforholdets beskaffenhed Begrænsninger med hjemmel i KL Medkontrahentens varsel sikret ved tinglysning eller anden lignende offentlig registrering Skyldneren havde adgang til at overdrage sin ret Finansiel leasing og konkursregulering Behandling af surrogater til opsigelsesvarsler Ophævede kontrakter og konkursregulering Længden af opsigelsesvarslet Særligt om varslet for ansatte Særligt om varslet for erhvervslejemål Begyndelsestidspunktet for opsigelsesvarslet Sammenhængen mellem konkursregulering og opsigelse efter KL 55, stk Erstatning for forkortet opsigelse Betydning af overdragelse af den gensidigt bebyrdende kontrakt

13 Kapitel 12. Fælles betingelser for omstødelse Omstødelse, ekstinktion og ugyldighed Dispositioner til skade for kreditorerne Objektiv og subjektiv omstødelse Forringende og forrykkende dispositioner Tidsmæssige betingelser for omstødelse Betydningen af sikringsakt Omstødelse uden for KL kapitel Pensionsrettigheder Variabel aflønning i selskaber Gaver mellem ægtefæller Frister for sagsanlæg Lovens angivne frister Indsigelser mod anmeldelser Suspensionsaftaler Ændringer af kravet efter fristens udløb Kapitel 13. Gaver m.v Indledning Gavebegrebet Personligt nærstående Overdragelser Særligt om ægtefæller Et miljø for kreditorly Når modtageren er en tredjemand Særligt om betalinger for andre Lejlighedsgaver mv Arveafkald Indledning Sagens gennemførelse Løn til nærstående Indledning Løn mv Den urimelige del

14 Kapitel 14. Konkurslovens Betalinger kort før konkursen Bestemmelsens karakter Betaling af gæld Den reelle disposition Usædvanlige betalingsmidler Bestemmelsens anatomi Typetilfælde Førtidige betalinger Likviditetsforringende betalinger Afgørende forringet betalingsevnen Flere betalinger Ordinære betalinger Særligt om Bertoni Når kassekreditten nedbringes Indledning En betaling En objektiveret helhedsvurdering Kapitel 15. Modregning omstødelsesbegrænsninger Indledning Modfordringens erhvervelse KL 42, stk Indledning Erhvervelsen De tidsmæssige betingelser Omstødelse Retsvirkninger Hovedfordringens erhvervelse KL 42, stk Indledning retspraksis Betaling eller modregning Tidsmæssige betingelser Modfordringens erhvervelse Tidsfrister, insolvens og ond tro Retsvirkninger

15 Kapitel 16. Omstødelse af pant og udlæg Generelt om omstødelse af pant Omstødelse af pant for gammel gæld efter KL Hvilke typer sikkerhedsrettigheder omfattes af KL Sikkerheden skal hidrøre fra skyldneren Hvornår foreligger der pant for gammel gæld Generelt om bedømmelsen af om der foreligger pant for gammel gæld Særligt om pant for gammel gæld i løbende mellemværender. Nettometoden Har det betydning om pantsætningen må anses for ordinær? Særligt om betydningen af ændringer i pantets værdi Forringelser af pantets værdi Stigninger i pantets værdi Omstødelsesperioden Indskrænket adgang til omstødelse af finansielle sikkerheder Omstødelse af pant efter»smølereglen«i KL Omstødelse af virksomhedspant efter KL 70 a Afgrænsningen af KL a over for KL Generelt om afgrænsningen mellem KL a og KL Anvendelse af provenuet fra en pantsætning til indfrielse af gammel gæld Indbetaling fra debitorer i henhold til pantsatte fordringer Omstødelse af udlæg efter KL Omstødelse af selve udlægget Omstødelse af betalinger til udlægshaveren. Afgrænsningen af KL 71 overfor KL Kapitel 17. Omstødelse efter konkurslovens 72 og Omstødelse efter KL Generelt om omstødelse efter KL Omstødelse af betalinger efter KL Omstødelse efter KL 72 af andre dispositioner end betalinger God tro udelukker omstødelse efter KL

16 2. Omstødelse efter KL KL 74 omfatter kun dispositioner Insolvens og ond tro herom Utilbørlighed og ond tro herom Kapitel 18. Retsvirkningerne af omstødelse Indledning Tidsmæssig sammenhæng mellem værdiansættelserne ved omstødelse, tab og berigelse Retsvirkningerne af objektiv omstødelse Det modtagen er fortsat i behold hos den begunstigede Det modtagne er ikke i behold hos den begunstigede Betydningen af afholdte udgifter Pant og anden sikkerhed Pengereglen Særligt om udbytte Retsvirkningerne af subjektiv omstødelse Opgørelsen af tabet Særligt om tabsopgørelsen ved virksomhedsoverdragelse Betydningen af salgsomkostninger Pant Særligt om tredjemandsbetalinger og tabsopgørelsen Tilbagelevering Lempelse af omstødelseskravet Prioritetsstillingen ved omstødelse af sikkerheder Krav mod tredjemand Omstødelseskrav mod tredjemand Tredjemands frigivne sikkerhed eller kaution Kapitel 19. Fyldestgørelse af særlige rettigheder Udlevering af aktiver, der ikke indgår i konkursmassen Behandling af håndpant Boets realisering af tredjemands aktiver Realisering uden kendskab til tredjemands ret Nødvendigt salg Realisering af underpantsatte aktiver Tvangsrealisering Kompetencen mellem fogedretten og skifteretten

17 4.2. Panthaverregnskab Nærmere om de enkelte poster Særligt om salær Salgstidspunkt Ulovligt tvangsauktionssalg Salg i fri handel Kapitel 20. Konkursordenen Massekravene Omkostninger ved konkursens indtræden Omkostninger ved boets behandling Gæld, der pådrages boet under dets behandling Fortrinsberettigede krav efter KL Omkostninger i forbindelse med gældsordninger I forbindelse med rekonstruktionsbehandling I forbindelse med udenretlige gældsordninger Gæld med rekonstruktørsamtykke Likvidationsomkostninger Retsafgift Lønprivilegiet Hvilken personkreds omfattes af KL Udgangspunktet: Alle ansatte omfattes af KL Ansatte der er nærstående Ledere Hvilke typer krav omfattes af KL Løn og andet vederlag Erstatning og godtgørelse Feriegodtgørelse Tidsmæssige betingelser for at et krav omfattes af KL A-skat Beløbslofter for LG-dækning af KL 95-krav Leverandørafgifter Almindelige kreditorkrav Efterstillede krav Renter efter dekretet

18 6.2. Visse leasingydelser Hvad er finansiel leasing i insolvensretlig henseende Anvendelse af sikkerheder Opgørelse og klassificering af leasingydelserne Bøder og lignende Gaveløfter Overførelse af og indtræden i en fortrinsret Fortrinsrettigheder i medfør af KL Separatistrettigheder, panterettigheder, garantidækning mv Kapitel 21. Boets krav og krav mod boet Indledning Skifteretten, andre domstole eller voldgift Sager mod boet og boets sager Særlige alternativer Domstole med særlig fagkundskab Udtømmende administrativ prøvelse Aftaler om værneting eller voldgift Indledning Værnetingsaftaler Voldgiftsaftaler Indledning Voldgiftslovens Konkursretlige spørgsmål Andre spørgsmål Sager mod boet Indledning Sager anlagt inden konkursen Sager efter konkursen Indledning Fordringernes anmeldelse Fordringernes prøvelse Den endelige indstilling Når der fremsættes indsigelse En streg i sandet Særligt om voldgift Boets sager Indledning Sager anlagt inden konkursen

19 4.3. Sager efter konkursen Kreditorerne overtager sagen Særligt om omkostninger til modparten Tredjemand overtager sagen Skyldneren overtager sagen Boet eller den enkelte kreditor Særligt om kumulation Indledning Sager for skifteretten Sager for de almindelige domstole Kapitel 22. Gældssanering Indledning Tilknytningen til en virksomheds konkurs Tidsmæssig tilknytning til konkursen Betingelser for gældssanering Forhold der taler imod gældssanering Sagens gang Efter kendelsen om gældssanering Kapitel 23. Konkurskarantæne Indledning Betingelser for konkurskarantæne Karantænens retsvirkninger Sagens gennemførelse Indledning Sagens indledning Sagens gang Partsforklaring Personlig hæftelse Kapitel 24. Konkursens slutning Indledning Når boet ikke kan dække omkostningerne Når boet er solvent Når boet sluttes med udlodning Boets slutning Betaling og udlodning

20 5. Kurators vederlag Indledning En samlet vurdering Særskilte vurderinger En tidligere vurdering Enkelte opgaver Særskilt regulering Efter boets slutning Retsvirkningerne Genoptagelse Litteratur Domsregister Stikordsregister

21 Forord Forord Forord Det er vores tanke med denne bog at behandle konkursretten ud fra såvel en teoretisk som en praktisk indgangsvinkel, således at bogen både egner sig til at blive anvendt som lærebog på den juridiske kandidatuddannelse og af praktikere. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen har skrevet kapitlerne 1, 8, 16, 17, 20.3 og 20.7, Lasse Højlund Christensen har skrevet kapitlerne 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 20.1, 21, 22, 23, 24 og Kim Sommer Jensen har skrevet kapitlerne 2, 3, 6, 7, 11, 12, 18, 19, 20.2 og Bogen er en ny fremstilling, der supplerer bogen Rekonstruktion Teori og praksis, men der er dog enkelte afsnit, hvor bøgerne overlapper hinanden. Der er som udgangspunkt ikke taget hensyn til materiale, der er offentliggjort efter 1. maj Vi vil gerne takke Helle Bomberg for udarbejdelse af bogens omslag, Malene Sillesen Skøtt for udarbejdelse af stikordsregister, Jytte Mønster for udarbejdelse af litteraturfortegnelse samt vores familier for tålmodighed under processen. Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen vil gerne takke Helle Hjort Christiansen for at have læst korrektur på de af dem skrevne kapitler, og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen vil gerne takke Susse Rammeskow Bang-Pedersen for at have læst korrektur på de af ham skrevne kapitler. Vi modtager med tak ethvert forslag til ændringer af bogen. København og Århus, august 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Lasse Højlund Christensen Kim Sommer Jensen 21

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2005/06 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Jens Jensen (JJ), der oprindeligt var uddannet møbelsnedker,

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Kuratorinhabilitet Disqualification of trustee

Kuratorinhabilitet Disqualification of trustee Kuratorinhabilitet Disqualification of trustee af SIMON BREINING Specialet gennemgår overordnet hensynene bag reglerne om kurators habilitet. Dette gøres med udgangspunkt i først en gennemgang af reglerne

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Ekspropriation i praksis

Ekspropriation i praksis Ekspropriation i praksis This page intentionally left blank Hanne Mølbeck & Jens Flensborg Ekspropriation i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ekspropriation i praksis 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Finansiel Leasing en form for finansiering Morten Schwartz Nielsen og Kristian

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Mogens Johannsen Tvangsauktion over

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Køb og salg af virksomheder og aktier

Køb og salg af virksomheder og aktier PER VESTERGAARD ANDERSEN Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser,

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Håndbog i ejendomshandel

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret FORLAGET THOMSON * GadJura Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemasrkninger 21 2. Formkrav 27 3. Panterettens genstand og omfang

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Civilrettens styring af skatteretten

Civilrettens styring af skatteretten Civilrettens styring af skatteretten NIKOLAJ VINTHER JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FOR LA MACNUS INFORMATIK A> Forord 3 Forkortelser 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 11 A. Problemformulering 11 B. Afhandlingens

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs?

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING Rekonstruktion Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? Do the new rules solve debtor's risk of bankruptcy? Udarbejdet af: Anja Bodil Bressendorff

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen...

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kaution... 19 1. Introduktion... 19 1.1. Formål... 19 1.2. Treparts-forholdet... 19 1.3. Kaution ktr. garanti... 20 1.4. Kaution ktr. tredjemandspant... 20 1.5. Kaution ktr.

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Uddannelsesdag 27. februar 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Side 2 Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin! Side 3 - og løsninger

Læs mere

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige

Læs mere

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave Selskabsformerne - lærebog i selskabsret 6. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne lærebog i selskabsret Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder En markant ændring af konkursloven fører til mere aktiv inddragelse af revisor Af Dorthe Kjærgaard, advokat (L), Advokatfirmaet Horten og Nicolai

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 *jodtag 1 DEC. 2008 15. december 2008 241238 BLB/boh IBB BYG A/S UNDER KONKURS (BINAVNE: BB BYGGEINDUSTRI A/S, IBCO A/S SAMT IBCO NÆSTVED

Læs mere

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin!

Læs mere

Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse

Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse Gitte Meldgaard Abrahamsen Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Gitte Meldgaard Abrahamsen

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. juli 2005. (j.nr. 04-231.071) Tiltrådt, at fremgangsmåden i 11, stk. 1, i bekendtgørelse om registrering mv. af fondsaktiver i en værdipapircentral ikke kunne benyttes. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere