Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014"

Transkript

1

2 Konkurs

3 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

4 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs 1. udgave, 1. oplag 2014 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Helle Bomberg Tryk: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2014 E-bog ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Konkursværneting Eksterritorial virkning af konkursbehandling Værneting Generelt om konkursværneting Indledning af konkursbehandling mod en skyldner der udøver erhvervsvirksomhed i Danmark Indledning af konkursbehandling mod en skyldner der ikke udøver erhvervsvirksomhed i Danmark, herunder ikkeerhvervsdrivende Henvisning af begæring om insolvensbehandling til en anden skifteret Eksterritorial virkning af konkursbehandling En dansk konkursbehandlings virkninger i udlandet En udenlandsk konkursbehandlings virkning i Danmark Kapitel 2. Indtræden af konkurs Formelle krav til konkursbegæringen Særligt om egenbegæringer fra selskaber Udsættelser Udsættelse på rekonstruktion Møde til behandling af konkursbegæringen Indkaldelse til mødet Udeblivelse Møde i skifteretten Offentlighed Offentlighed før dekret er afsagt Offentlighed efter at konkursdekret er afsagt Offentlighed om andet materiale Skyldnerens insolvens

6 5.1. Nærmere om insolvensbetingelsen Nærmere om forbigående insolvens Krav til fordringen Fordringen sikret ved pant eller anden sikkerhed Betaling for at undgå konkurs Afsigelse af dekret mod sikkerhedsstillelse for uberettiget konkursbegæring Retlig interesse i konkurs Konkurs uanset manglende økonomisk interesse hos rekvirenten Skyldneren har ønske om konkurs Foregrebet konkurs fratagelse af skyldnerens rådighed over aktiver Rekvirentens ansvar, hæftelse og sikkerhedsstillelse Ansvar for rekvirenten Hæftelse og sikkerhedsstillelse Undtagelser fra sikkerhedsstillelsen Særligt om virksomhedspanthavers hæftelse Kapitel 3. Bostyret Udpegning og habilitet Bostyret Udpegning af kurator straks ved dekretets afsigelse Skiftesamling til valg af kurator Kuratorvalg og udpegning Afsættelse af kurator Valg og udpegning af ny kurator Kreditorudvalget Kuratorhabilitet Smitte af inhabilitet Generel inhabilitet for kurator Speciel inhabilitet Ejerandele og inhabilitet Betydningen af bestyrelsesmedlemskab Betydningen af at være fast advokat for skyldneren Betydningen af tilknytning til fordringshaver Forholdet til god advokatskik Interessekonflikt i øvrigt Afhjælpning af inhabilitet Afhjælpning ved anvendelse af medkurator

7 Afhjælpning ved anvendelse af ad hoc kurator Habilitetskrav til øvrige aktører Særligt om revisor Særligt om vurderingsmand Køb af aktiver Kapitel 4. De forskellige aktører kompetence m.v Indledning Kurators funktion Indledning Den generelle ramme Strafbare forhold Erstatningsansvar Kreditorerne Indledning Kreditorudvalg Skiftesamlingen Hvem har stemmeret Indledning Efter størrelse eller antal Når der stemmes efter fordringernes størrelse En hovedregel En supplerende regel Nogle typetilfælde Betingede fordringer Flere rettighedshavere Bestridte fordringer Når der stemmes efter antal Skifterettens funktion Procesledelse og retlige konflikter Tilsyn med konkursbehandlingen Kontrol med forretningsmæssige dispositioner Kapitel 5. Boets tvangsmidler oplysninger og aktiver Indledning Beskikkelse af advokat Begrænsninger i bevægelsesfriheden Skyldnerens oplysningspligt De generelle rammer Forbuddet mod selvinkriminering

8 5. Vidnepligten efter KL De generelle rammer Særligt om advokater Særligt om tredjemand Skyldnerens post Postspærring Særligt om s Skyldnerens aktiver, forretningspapirer og -materiale Den processuelle fremgangsmåde De materielle betingelser Kapitel 6. Konkursens virkning Urådighed fra dekrettidspunktet Urådighedens indhold og omfang Særligt om mellemmænd Mulighederne for individualforfølgningstiltag Særligt om tilbageholdsret Umiddelbare fogedforretninger Legitimationsregler Kendskab til konkursen Offentliggørelse i Statstidende Dispositioner i mellemperioden Særlig omsætningsbeskyttelse værdipapirer, tinglysning og anden registrering Fast ejendom Omsætningsgældsbreve Værdipapirer Netting Kapitel 7. Fristdag og nærstående Fristdag Fundamenterne Fristdagens fastlæggelse Modtagelsestidspunkt Betydningen af (ulovlige) udsættelser Flere afløsende begæringer (uden sløjfe) Sløjfereglerne Nærstående Personligt nærstående Ejerskabsnærstående Tilsvarende interessefællesskab

9 Kapitel 8. Konkursmassen Generelt om konkursboets aktiver Skyldnerens formue ved afsigelsen af konkursdekretet »Formue«omfatter alle skyldnerens aktiver Hvilke af skyldnerens aktiver er undtaget fra konkursmassen Inddragelse af skyldnerens beboelseslejemål i konkursmassen Skyldnerens erhvervelser under konkursen Skyldnerens indtægter under konkursen Skyldnerens arv under konkursen Kapitel 9. Konkurskrav Indledning Hvornår stiftes en fordring Indledning Privatretlige krav Offentligretlige krav Fordringens forvandling Solidariske skyldforhold og tredjemandspant Indledning Hvilke skyldforhold Dividendens fordeling Særligt om koncerner Særligt om interessentskaber Dividenderet i interessentskabsboet Dividenderet i særboerne Kapitel 10. Modregning Indledning Det bærende hensyn Aftaler om modregning Indledning Den generelle sondring Sondringens gennemførelse Generelle betingelser De tidsmæssige betingelser Gensidighed Identifikation Koncernens modregning Modregning over for koncernen

10 4.3. Fordringernes beskaffenhed Tidspunktet for udjævnelighed Modfordringens beskaffenhed Effektiv betaling Kapitel 11. Gensidigt bebyrdende aftalers behandling i konkurs Anvendelsesområdet for kapitel 7 om gensidigt bebyrdende aftaler Grundlæggende betingelser for anvendelsen af kapitel Kontrakten skal indgå i bomassen Kontrakten skal være gyldig og gældende Kontrakten må ikke være ophævet Kontrakten må ikke være opfyldt af skyldneren Reglernes fravigelighed Betydningen af»andre lovbestemmelser« Betydningen af vedkommende retsforholds beskaffenhed Boets indtrædelsesret Lovbestemte undtagelser fra indtrædelsesretten Manglende indtrædelsesret på grund af retsforholdets beskaffenhed Tilbagetrædelsesret Hvordan indtræder boet Indtræden ved meddelelse Medkontrahentens forespørgsel om indtræden Den legale svarfrist Særligt om svarfristen når ydelsestiden er kommet Aftalt svarfrist Stiltiende indtræden Aktive handlinger Opfyldelse Boets opfyldelse af pengeforpligtelser Betydningen af afkrævning eller oppebæring af pengeydelser Betydningen af salg af aktiver med tredjemandsrettigheder Betydningen af anvendelsen af skyldnerens egne aktiver

11 Boets indtræden ved anvendelse af tredjemands aktiver Indtræden ved passivitet Automatisk indtræden Særlige indtrædelsesspørgsmål Indtræden trods meddelt ikke-indtræden Indtræden som forudsætning for overdragelse Særligt om indtræden i relaterede kontrakter Realafvisning af indtræden Retsvirkningerne af boets indtræden Selve modydelsen Særligt om løbende ydelser til skyldneren Erstatningskrav Ansvarsgrundlag efter konkursdekret Ansvarsgrundlag fra før konkursdekretet Særligt om løbende ydelser til skyldneren Medkontrahentens rettigheder Medkontrahentens muligheder inden boets beslutning vedrørende indtræden Medkontrahentens rettigheder når boet indtræder Medkontrahentens muligheder for at kræve sikkerhedsstillelse Mulighed for yderligere sikkerhedsstillelse Aftaler om sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsens form Medkontrahentens hæveadgang efter boets indtræden Boets manglende sikkerhedsstillelse Skærpet opfyldelsestid Hæveadgang af andre grunde end konkursen Særligt om ophævelse af aftaler om løbende ydelser til skyldneren Særligt om hæveadgang efter medkontrahentens erlæggelse Medkontrahentens muligheder, når boet ikke indtræder Medkontrahentens hæveadgang når boet ikke indtræder Fastholdelse af aftalen naturalopfyldelse

12 Levering foretaget efter afsigelsen af konkursdekret Medkontrahentens erstatningskrav når boet ikke indtræder Særligt om erhvervslejemål og forpagtning Anvendelsesområdet for KL Særligt om svarfristen på indtrædelsesspørgsmålet Mere om indtræden i erhvervslejemål og forpagtning Særligt om ansatte Særligt om svarfristen for ansatte Massekravshæftelse uden indtræden Mere om indtræden i og ophævelse af ansættelsesforhold Betydningen af virksomhedsoverdragelsesloven Konkursregulering Anvendelsesområdet for Betydningen af sikkerheder for konkursregulering Betydningen af KL Begrænsning på grund af andre lovbestemmelser Særligt om KL 53, 2. punktum Begrænsninger på grund af retsforholdets beskaffenhed Begrænsninger med hjemmel i KL Medkontrahentens varsel sikret ved tinglysning eller anden lignende offentlig registrering Skyldneren havde adgang til at overdrage sin ret Finansiel leasing og konkursregulering Behandling af surrogater til opsigelsesvarsler Ophævede kontrakter og konkursregulering Længden af opsigelsesvarslet Særligt om varslet for ansatte Særligt om varslet for erhvervslejemål Begyndelsestidspunktet for opsigelsesvarslet Sammenhængen mellem konkursregulering og opsigelse efter KL 55, stk Erstatning for forkortet opsigelse Betydning af overdragelse af den gensidigt bebyrdende kontrakt

13 Kapitel 12. Fælles betingelser for omstødelse Omstødelse, ekstinktion og ugyldighed Dispositioner til skade for kreditorerne Objektiv og subjektiv omstødelse Forringende og forrykkende dispositioner Tidsmæssige betingelser for omstødelse Betydningen af sikringsakt Omstødelse uden for KL kapitel Pensionsrettigheder Variabel aflønning i selskaber Gaver mellem ægtefæller Frister for sagsanlæg Lovens angivne frister Indsigelser mod anmeldelser Suspensionsaftaler Ændringer af kravet efter fristens udløb Kapitel 13. Gaver m.v Indledning Gavebegrebet Personligt nærstående Overdragelser Særligt om ægtefæller Et miljø for kreditorly Når modtageren er en tredjemand Særligt om betalinger for andre Lejlighedsgaver mv Arveafkald Indledning Sagens gennemførelse Løn til nærstående Indledning Løn mv Den urimelige del

14 Kapitel 14. Konkurslovens Betalinger kort før konkursen Bestemmelsens karakter Betaling af gæld Den reelle disposition Usædvanlige betalingsmidler Bestemmelsens anatomi Typetilfælde Førtidige betalinger Likviditetsforringende betalinger Afgørende forringet betalingsevnen Flere betalinger Ordinære betalinger Særligt om Bertoni Når kassekreditten nedbringes Indledning En betaling En objektiveret helhedsvurdering Kapitel 15. Modregning omstødelsesbegrænsninger Indledning Modfordringens erhvervelse KL 42, stk Indledning Erhvervelsen De tidsmæssige betingelser Omstødelse Retsvirkninger Hovedfordringens erhvervelse KL 42, stk Indledning retspraksis Betaling eller modregning Tidsmæssige betingelser Modfordringens erhvervelse Tidsfrister, insolvens og ond tro Retsvirkninger

15 Kapitel 16. Omstødelse af pant og udlæg Generelt om omstødelse af pant Omstødelse af pant for gammel gæld efter KL Hvilke typer sikkerhedsrettigheder omfattes af KL Sikkerheden skal hidrøre fra skyldneren Hvornår foreligger der pant for gammel gæld Generelt om bedømmelsen af om der foreligger pant for gammel gæld Særligt om pant for gammel gæld i løbende mellemværender. Nettometoden Har det betydning om pantsætningen må anses for ordinær? Særligt om betydningen af ændringer i pantets værdi Forringelser af pantets værdi Stigninger i pantets værdi Omstødelsesperioden Indskrænket adgang til omstødelse af finansielle sikkerheder Omstødelse af pant efter»smølereglen«i KL Omstødelse af virksomhedspant efter KL 70 a Afgrænsningen af KL a over for KL Generelt om afgrænsningen mellem KL a og KL Anvendelse af provenuet fra en pantsætning til indfrielse af gammel gæld Indbetaling fra debitorer i henhold til pantsatte fordringer Omstødelse af udlæg efter KL Omstødelse af selve udlægget Omstødelse af betalinger til udlægshaveren. Afgrænsningen af KL 71 overfor KL Kapitel 17. Omstødelse efter konkurslovens 72 og Omstødelse efter KL Generelt om omstødelse efter KL Omstødelse af betalinger efter KL Omstødelse efter KL 72 af andre dispositioner end betalinger God tro udelukker omstødelse efter KL

16 2. Omstødelse efter KL KL 74 omfatter kun dispositioner Insolvens og ond tro herom Utilbørlighed og ond tro herom Kapitel 18. Retsvirkningerne af omstødelse Indledning Tidsmæssig sammenhæng mellem værdiansættelserne ved omstødelse, tab og berigelse Retsvirkningerne af objektiv omstødelse Det modtagen er fortsat i behold hos den begunstigede Det modtagne er ikke i behold hos den begunstigede Betydningen af afholdte udgifter Pant og anden sikkerhed Pengereglen Særligt om udbytte Retsvirkningerne af subjektiv omstødelse Opgørelsen af tabet Særligt om tabsopgørelsen ved virksomhedsoverdragelse Betydningen af salgsomkostninger Pant Særligt om tredjemandsbetalinger og tabsopgørelsen Tilbagelevering Lempelse af omstødelseskravet Prioritetsstillingen ved omstødelse af sikkerheder Krav mod tredjemand Omstødelseskrav mod tredjemand Tredjemands frigivne sikkerhed eller kaution Kapitel 19. Fyldestgørelse af særlige rettigheder Udlevering af aktiver, der ikke indgår i konkursmassen Behandling af håndpant Boets realisering af tredjemands aktiver Realisering uden kendskab til tredjemands ret Nødvendigt salg Realisering af underpantsatte aktiver Tvangsrealisering Kompetencen mellem fogedretten og skifteretten

17 4.2. Panthaverregnskab Nærmere om de enkelte poster Særligt om salær Salgstidspunkt Ulovligt tvangsauktionssalg Salg i fri handel Kapitel 20. Konkursordenen Massekravene Omkostninger ved konkursens indtræden Omkostninger ved boets behandling Gæld, der pådrages boet under dets behandling Fortrinsberettigede krav efter KL Omkostninger i forbindelse med gældsordninger I forbindelse med rekonstruktionsbehandling I forbindelse med udenretlige gældsordninger Gæld med rekonstruktørsamtykke Likvidationsomkostninger Retsafgift Lønprivilegiet Hvilken personkreds omfattes af KL Udgangspunktet: Alle ansatte omfattes af KL Ansatte der er nærstående Ledere Hvilke typer krav omfattes af KL Løn og andet vederlag Erstatning og godtgørelse Feriegodtgørelse Tidsmæssige betingelser for at et krav omfattes af KL A-skat Beløbslofter for LG-dækning af KL 95-krav Leverandørafgifter Almindelige kreditorkrav Efterstillede krav Renter efter dekretet

18 6.2. Visse leasingydelser Hvad er finansiel leasing i insolvensretlig henseende Anvendelse af sikkerheder Opgørelse og klassificering af leasingydelserne Bøder og lignende Gaveløfter Overførelse af og indtræden i en fortrinsret Fortrinsrettigheder i medfør af KL Separatistrettigheder, panterettigheder, garantidækning mv Kapitel 21. Boets krav og krav mod boet Indledning Skifteretten, andre domstole eller voldgift Sager mod boet og boets sager Særlige alternativer Domstole med særlig fagkundskab Udtømmende administrativ prøvelse Aftaler om værneting eller voldgift Indledning Værnetingsaftaler Voldgiftsaftaler Indledning Voldgiftslovens Konkursretlige spørgsmål Andre spørgsmål Sager mod boet Indledning Sager anlagt inden konkursen Sager efter konkursen Indledning Fordringernes anmeldelse Fordringernes prøvelse Den endelige indstilling Når der fremsættes indsigelse En streg i sandet Særligt om voldgift Boets sager Indledning Sager anlagt inden konkursen

19 4.3. Sager efter konkursen Kreditorerne overtager sagen Særligt om omkostninger til modparten Tredjemand overtager sagen Skyldneren overtager sagen Boet eller den enkelte kreditor Særligt om kumulation Indledning Sager for skifteretten Sager for de almindelige domstole Kapitel 22. Gældssanering Indledning Tilknytningen til en virksomheds konkurs Tidsmæssig tilknytning til konkursen Betingelser for gældssanering Forhold der taler imod gældssanering Sagens gang Efter kendelsen om gældssanering Kapitel 23. Konkurskarantæne Indledning Betingelser for konkurskarantæne Karantænens retsvirkninger Sagens gennemførelse Indledning Sagens indledning Sagens gang Partsforklaring Personlig hæftelse Kapitel 24. Konkursens slutning Indledning Når boet ikke kan dække omkostningerne Når boet er solvent Når boet sluttes med udlodning Boets slutning Betaling og udlodning

20 5. Kurators vederlag Indledning En samlet vurdering Særskilte vurderinger En tidligere vurdering Enkelte opgaver Særskilt regulering Efter boets slutning Retsvirkningerne Genoptagelse Litteratur Domsregister Stikordsregister

21 Forord Forord Forord Det er vores tanke med denne bog at behandle konkursretten ud fra såvel en teoretisk som en praktisk indgangsvinkel, således at bogen både egner sig til at blive anvendt som lærebog på den juridiske kandidatuddannelse og af praktikere. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen har skrevet kapitlerne 1, 8, 16, 17, 20.3 og 20.7, Lasse Højlund Christensen har skrevet kapitlerne 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 20.1, 21, 22, 23, 24 og Kim Sommer Jensen har skrevet kapitlerne 2, 3, 6, 7, 11, 12, 18, 19, 20.2 og Bogen er en ny fremstilling, der supplerer bogen Rekonstruktion Teori og praksis, men der er dog enkelte afsnit, hvor bøgerne overlapper hinanden. Der er som udgangspunkt ikke taget hensyn til materiale, der er offentliggjort efter 1. maj Vi vil gerne takke Helle Bomberg for udarbejdelse af bogens omslag, Malene Sillesen Skøtt for udarbejdelse af stikordsregister, Jytte Mønster for udarbejdelse af litteraturfortegnelse samt vores familier for tålmodighed under processen. Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen vil gerne takke Helle Hjort Christiansen for at have læst korrektur på de af dem skrevne kapitler, og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen vil gerne takke Susse Rammeskow Bang-Pedersen for at have læst korrektur på de af ham skrevne kapitler. Vi modtager med tak ethvert forslag til ændringer af bogen. København og Århus, august 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Lasse Højlund Christensen Kim Sommer Jensen 21

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Konkursretten i Danmark og i Italien

Konkursretten i Danmark og i Italien Konkursretten i Danmark og i Italien Udvalgte emner. Et dansk italiensk terminologispeciale. Il diritto fallimentare in Danimarca e in Italia. Elementi selezionati della procedura fallimentare. Una tesi

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Skat ved konkurs og akkord

Skat ved konkurs og akkord Skat ved konkurs og akkord Skattelovrådets udtalelse om de skattemæssige regler i forbindelse med konkurs og akkord m.v. Afgivet af skattelovrådet den 9. februar 1987 Betænkning nr. 1101 1987 ISBN 87-503-6712-9

Læs mere

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Ejendomsret 2.1, 2.4 og 2.9 Tinglysning 11.2, 11.3, 11.9 og 15.9 Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Artiklen redegør for den tingsretlige kategorisering af begreberne forkøbs- og køberet

Læs mere

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED KORT OM OS TYGE RASMUSSEN,

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere