Endura AZ20-serie sonde Forbrændingsiltovervåger. Overlegen teknologi og kvalitet fra den førende virksomhed i verden inden for iltmåling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endura AZ20-serie sonde Forbrændingsiltovervåger. Overlegen teknologi og kvalitet fra den førende virksomhed i verden inden for iltmåling"

Transkript

1 Brugervejledning IM/AZ20P DA Rev. E Endura AZ20-serie sonde Overlegen teknologi og kvalitet fra den førende virksomhed i verden inden for iltmåling Indledning Endura AZ20 er den nyeste i en lang række af forbrændingsgasanalysatorer i høj kvalitet fra ABB. Sensoren, som er baseret på en zirkoniumoxidcelle, er monteret på spidsen af den sonde, som indføres i røgkanalen. Den deraf følgende direkte, in situ-måling giver en præcis og hurtig iltaflæsning til forbrændingsstyring/-optimering og emissionsovervågningsformål. Endura AZ20 er konstrueret til længerevarende perioder med vedligeholdelsesfri drift. Den modulopbyggede konstruktion med reduceret komponentantal forbedrer systemets pålidelighed og robusthed og gør det lettere at udføre reparation i tilfælde af nedbrud. ABB tilbyder sæt, som indeholder alle nødvendige dele til komplet on-site-reparation, hvilket sikrer, at servicepersonale kan udføre reparation hurtigt og effektivt ved lave omkostninger. Endura AZ20-sonden har bibeholdt en celleplacering med nem adgang, som minder om den gennemprøvede ZFG2-sonde. Dette sikrer, at celleudskiftning kan udføres on-site ved hjælp af let tilgængeligt, basalt håndværktøj, selv efter lange perioder med drift ved høj temperatur. Denne brugervejledning bør anvendes i forbindelse med følgende publikationer: Brugervejledning til transmitter (IM/AZ20E DA) Vedligeholdelsesvejledning (IM/AZ20M EN)

2 Virksomheden Vi er en etableret verdenskraft inden for konstruktion og fremstilling af måleprodukter til industriel processtyring, flowmåling, gasog væskeanalyse samt miljømæssige anvendelser. Som en del af ABB, en af verdens førende virksomheder inden for procesautomatiseringsteknologi, tilbyder vi kunderne anvendelseskompetence, service og support over hele verden. Vi er engageret i teamwork, højkvalitetsproduktion, avanceret teknologi og enestående service og support. Kvaliteten, præcisionen og ydelsen af virksomhedens produkter er resultatet af over 100 års erfaring, kombineret med et kontinuerligt program af innovativ konstruktion og udvikling for at indarbejde den nyeste teknologi.

3 Indhold Indhold 1 Sikkerhed Sundhed og sikkerhed Elektrisk sikkerhed CEI/IEC : Symboler CEI/IEC : Information om genanvendelse af produktet Bortskaffelse af produktet Begrænsning af farlige stoffer (RoHS) Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsangivelser Sikkerhedsanbefalinger Service og reparationer Potentielle sikkerhedsrisici Systemoversigt Mekanisk montering Generelle monteringskrav Udpakning Identifikation af sonden Placering Systemoversigt Tryklufttilslutninger Tryklufttilslutningskonfigurationer Tryklufttilslutninger for sonder med begrænsere Tryklufttilslutninger for sonder uden begrænsere Samlede mål Fjernmonteret Endura AZ20-sonde Integreret Endura AZ20-sonde Endura AZ20-sondeflanger Alle sondelængder Monteringsplader til ABB-standardflanger ,5 m sonde reservedelsnr. AZ ,0 til 4,0 m sonder reservedelsnr. AZ Adapterplade fra lang sonde til 0,5 m sonde reservedelsnr. AZ Montering Sonde Montering af adapterplade fra 0,5 m sonde til stor sonde Bortskaffelse af udtjent produkt Endura AZ20-sonde- og transmittervægte (pakket ud og pakket) Tilslutninger Elektrisk sikkerhed Kabelklargøring Endura AZ20-sonde til fjernmonteret Endura AZ20-transmitter Elektriske tilslutninger Endura AZ20-sonde-transmittertilslutninger AutoCal-tilslutninger på Endura AZ20-sonde Gas- og lufttilslutninger Begrænsere Tilslutningstyper Orientering af eksterne tilslutninger Testgasindgange Udluftning Referenceluftindgang In-line-afbryderventiler Interne testgas- og referenceluftrør Opstart og drift Klargøring Opsætning af testgasser AutoCal-system med begrænsere AutoCal-system uden begrænsere System uden AutoCal med begrænsere System uden AutoCal uden begrænsere Endura AZ20-sondespecifikation Appendiks A Funktionsprincip Appendiks B Endura AZ20/ZFG2-udskiftningssonde.. 30 B.1 Elektriske tilslutninger for Endura AZ20/ZFG2- udskiftningssonde i føringsrør B.1.1 Elektriske tilslutninger B.1.2 Endura AZ20/ZFG2-udskiftningssonde referencelufttilslutninger i føringsrør B.2 ZDT-FG-analysatortilslutninger B.2.1 Afbrydelse af den eksisterende ZFG2-sonde B.2.2 Tilslutning af Endura AZ20/ZFG2- udskiftningssonden B.3 ZMT-transmittertilslutninger B.3.1 Afbrydelse af den eksisterende ZFG2-sonde B.3.2 Tilslutning af Endura AZ20/ZFG2- udskiftningssonden Appendiks C Brug af et eksternt automatisk kalibreringspanel Appendiks D Tilbehør og reservedele D.1 Dokumentation D.2 Sondereservedele IM/AZ20P DA Rev. E 1

4 1 Sikkerhed Informationen i denne håndbog er kun beregnet som en hjælp til vores kunder til effektiv drift af vores udstyr. Brug af denne håndbog til andre formål er udtrykkeligt forbudt, og indholdet heri må ikke gengives hverken helt eller delvist uden forudgående tilladelse fra afdelingen for tekniske publikationer. 1.1 Sundhed og sikkerhed Sundhed og sikkerhed For at sikre, at vores produkter er sikre og ikke udgør en sundhedsrisiko, skal følgende punkter tages til efterretning: De relevante afsnit af disse anvisninger skal læses omhyggeligt, før der fortsættes. Advarselsmærkater på beholdere og emballage skal overholdes. Montering, drift, vedligeholdelse og service må kun udføres af personale med den fornødne uddannelse og i overensstemmelse med de angivne oplysninger. Der skal træffes normale sikkerhedsforanstaltninger for at undgå, at der opstår uheld ved drift med højt tryk og/eller høj temperatur. Kemikalier skal opbevares fjernt fra varme og beskyttes mod ekstreme temperaturer, og pulver skal holdes tørt. Der skal anvendes normale procedurer for sikker håndtering. Ved bortskaffelse af kemikalier skal det sikres, at forskellige kemikalier ikke blandes. Sikkerhedsråd vedrørende brug af udstyret beskrevet i denne håndbog eller eventuelle materialesikkerhedsdatablade (hvor relevant) kan indhentes fra virksomhedens adresse, som er angivet på bagsiden, sammen med oplysninger om servicearbejde og reservedele. 1Sikkerhed 1.2 Elektrisk sikkerhed CEI/IEC : Dette udstyr opfylder kravene i CEI/IEC : "Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr" og opfylder US NEC 500, NIST og OSHA. Hvis udstyret anvendes på en måde, som IKKE er specificeret af virksomheden, kan den beskyttelse, som ydes af udstyret, blive forringet. 1.3 Symboler CEI/IEC : Et eller flere af følgende symboler kan forekomme på udstyrets mærkater: Beskyttelsesjordklemme. Funktionsjordklemme. Kun jævnstrømsforsyning. Kun vekselstrømsforsyning. Både jævn- og vekselstrømsforsyning. Udstyret er beskyttet gennem dobbelt isolering. Når dette symbol er angivet på et produkt, angiver det en potentiel risiko, som kan medføre alvorlig personskade og/eller dødsfald. Brugeren bør referere til denne instruktionsbog for oplysninger om drift og/eller sikkerhed. Når dette symbol er angivet på et produkthus eller en produktafspærring, angiver det, at der er risiko for elektrisk stød og/eller dødbringende elektrisk stød, og at åbning af huset eller fjernelse af afspærringen kun bør udføres af personer, som er uddannet til at arbejde med farlig spænding. Dette symbol angiver, at det markerede element kan være meget varmt og ikke bør berøres uden omhu. 2 IM/AZ20P DA Rev. E

5 1 Sikkerhed Dette symbol angiver tilstedeværelse af enheder, som er følsomme over for elektrostatisk afladning, og angiver, at der skal udvises forsigtighed for at undgå beskadigelse af dem. Dette symbol identificerer en risiko for kemisk legemsbeskadigelse og angiver, at håndtering af kemikalier eller vedligeholdelse af kemikalietilførselssystemer relateret til udstyret kun bør udføres af personer, som er uddannet til at arbejde med kemikalier. 1.4 Information om genanvendelse af produktet Elektrisk udstyr, som er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes i offentlige bortskaffelsessystemer i Europa efter 12. august I overensstemmelse med europæiske lokale og nationale regler (EU-direktiv 2002/96/EF) skal europæiske brugere af elektrisk udstyr nu aflevere gammelt eller udtjent udstyr til producenten med henblik på bortskaffelse uden omkostninger for brugeren. Dette symbol angiver behov for øjenværn. Dette symbol angiver behov for beskyttelseshandsker. Elektrisk udstyr, som er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes i offentlige bortskaffelsessystemer i Europa. I overensstemmelse med europæiske lokale og nationale regler skal europæiske brugere af elektrisk udstyr nu aflevere gammelt eller udtjent udstyr til producenten med henblik på bortskaffelse uden omkostninger for brugeren. Når produkter er mærket med dette symbol, angiver det, at produktet indeholder giftige eller farlige stoffer eller elementer. Tallet inde i symbolet angiver tidsrummet i år, hvor udstyret kan anvendes på miljømæssig sikker vis. Bemærk. Med henblik på returnering til genanvendelse kan der rettes henvendelse til producenten eller leverandøren af udstyret for anvisninger om, hvordan udtjent udstyr returneres for korrekt bortskaffelse. 1.5 Bortskaffelse af produktet Bemærk. Følgende angivelser gælder kun europæiske kunder. ABB er engageret i at sikre, at risikoen for eventuel miljøskade eller forurening forårsaget af dets produkter minimeres så meget som muligt. Det europæiske direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2002/96/EF), som trådte i kraft den 13. august 2005, har til formål at reducere det affald, som opstår fra elektrisk og elektronisk udstyr; samt at forbedre miljøpræstationerne for alle, som er involveret i livscyklussen for elektrisk og elektronisk udstyr. I overensstemmelse med europæiske lokale og nationale regler (EU-direktiv 2002/96/EF angivet ovenfor) må elektrisk udstyr, som er mærket med det ovenfor angivne symbol, ikke bortskaffes i offentlige bortskaffelsessystemer i Europa efter 12. august IM/AZ20P DA Rev. E 3

6 1Sikkerhed 1.6 Begrænsning af farlige stoffer (RoHS) RoHS 1.7 Sikkerhedsforanstaltninger Læs hele håndbogen, inden dette instrument pakkes ud, sættes op eller betjenes. Vær særligt opmærksom på alle henvisninger mærket advarsel og forsigtig. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig personskade på operatøren eller beskadigelse af udstyret. For at sikre, at den beskyttelse, som ydes af udstyret, ikke forringes, må dette udstyr ikke anvendes eller monteres på andre måde end angivet i denne håndbog. 1.8 Sikkerhedsangivelser Den europæiske unions RoHS-direktiv og efterfølgende reguleringer, som er indført i medlemslandene og andre lande, begrænser brugen af seks farlige stoffer, som anvendes til fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr. I øjeblikket er overvågnings- og styreinstrumenter ikke omfattet af RoHS-direktivet, men ABB har imidlertid besluttet at indføre anbefalingerne i direktivet som mål for al fremtidig produktkonstruktion og komponentindkøb. Advarsel. I denne håndbog anvendes en advarsel til at angive en betingelse som, hvis den ikke overholdes, kan medføre alvorlig personskade og/eller dødsfald. Gå ikke videre fra en advarsel, før alle betingelser er opfyldt. Hvis der vises et advarselssymbol på selve instrumentet, så se Sikkerhedsmærkater UL-certificering og Elektrisk sikkerhed CEI/IEC : for en forklaring. Forsigtig. Udtrykket "Forsigtig" anvendes til at angive en betingelse som, hvis den ikke overholdes, kan medføre mindre eller moderat personskade og/eller skade på udstyret. Gå ikke videre fra en forsigtighedshenvisning, før alle betingelser er opfyldt. 1.9 Sikkerhedsanbefalinger For at opnå sikker betjening er det meget vigtigt, at serviceanvisningerne læses før brug, og at de heri nævnte sikkerhedsanbefalinger omhyggeligt overholdes. Hvis advarsler om fare ikke overholdes, kan det medføre alvorlig materialeskade eller personskade. Advarsel. Montering af instrumentet bør kun udføres af personale, som er specialiseret og autoriseret til at arbejde på elektriske installationer i overensstemmelse med de relevante lokale regler Service og reparationer Udover de vedligeholdelsesdele, som er angivet i appendiks D, side 36, kan ingen af instrumentets komponenter serviceres af brugeren. Kun personale fra ABB eller dets godkendte repræsentant(er) er autoriseret til at gøre forsøg på reparation af systemet, og der bør kun anvendes komponenter, som er formelt godkendt af producenten. Forsøg på at udføre reparation af instrumentet i strid med disse principper kan medføre skade på instrumentet og personskade på personen, som udfører reparationen. Det medfører bortfald af garantien og kan bringe korrekt funktion af instrumentet og instrumentets elektriske integritet eller CE-overholdelse i fare. Hvis du oplever problemer med montering, opstart eller brug af instrumentet, så henvend dig til den virksomhed, hvor du har købt det. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis resultatet af denne tilgang ikke er tilfredsstillende, så henvend dig til producentens kundeservice 1.11 Potentielle sikkerhedsrisici Følgende potentielle sikkerhedsrisici er forbundet med betjening af systemet: Elektrisk (linjespænding) Sondevægt Bemærk. Udtrykket "Bemærk" anvendes til at angive vigtige oplysninger eller anvisninger, der bør tages højde for, før udstyret betjenes. 4 IM/AZ20P DA Rev. E

7 2 Systemoversigt Denne brugervejledning indeholder følgende oplysninger: diagrammer for systemer monteret med eller uden begrænsere (inklusive testgas- og referenceluftkrav) se afsnit 3.3, side 6 for produktidentifikation oplysninger om montering af integrerede og fjernmonterede Endura AZ20-sonder se afsnit 3, side 6 oplysninger om elektrisk tilslutning: for oplysninger om tilslutning af standardsonde (uden automatisk kalibrering [AutoCal]) mellem en fjernmonteret Endura AZ20-sonde og en fjernmonteret Endura AZ20-transmitter se afsnit 4.3.1, side 20 for oplysninger om tilslutning af automatisk kalibrering mellem en fjernmonteret Endura AZ20-sonde og en fjernmonteret Endura AZ20-transmitter se afsnit 4.3.2, side 21 oplysninger om elektrisk tilslutning mellem en eksisterende ZDT-analysator eller ZMT-transmitter og en fjernmonteret Endura AZ20/ZFG2-udskiftningssonde (hvor Endura AZ20/ZFG2-udskiftningssonden erstatter en eksisterende ZFG2-sonde) se appendiks B.2, side 33 for ZDT-FG-tilslutninger se appendiks B.3, side 34 for ZMT-tilslutninger Advarsel. Systemkonfiguration må kun udføres af brugere eller personale med godkendte adgangsrettigheder (brugerrettigheder). Læs alle relevante afsnit i denne håndbog, før du konfigurerer systemet eller ændrer systemparametrene. Monter og anvend udstyret som beskrevet i denne håndbog. Monter og anvend tilknyttet udstyr i overensstemmelse med de relevante nationale og lokale standarder. 2Systemoversigt Endura AZ20-iltsonden måler iltkoncentration i røggas ved hjælp af en in situ "våd analyse"-metode. "Våd analyse"-metoden undgår de målefejl (typisk 20% højere aflæsning end faktisk værdi), som opstår i et prøveudtagningssystem, som anvender "tør analyse"-metoden. Til kunder, som har en allerede monteret ZFG2-sonde med en ZMT- eller ZDT-transmitter, fås en 55 V varmerversion af Endura AZ20-sonden (Endura AZ20/ZFG2-udskiftningssonde). Systemudstyret omfatter en (røgkanalmonteret) Endura AZ20-sonde, som styres af en integreret eller fjernmonteret transmitter. Under drift holdes en zirkoniumoxidcelle inde i sonden på en konstant temperatur på 700 C af en sondevarmer- og styretermoelementenhed. Hvis der opstår en fejl i varmerens styrekredsløb eller software (usikker tilstand), afbrydes sondevarmerens strømforsyning, så det sikres, at systemet skifter til fejlsikret tilstand og beskytter varmeren mod en overtemperaturfejl. Et udgangssignal, som genereres ved zirkoniumoxidcellen, behandles i transmitteren og giver en lokalt vist O2-aflæsning og et 4 til 20 ma gentransmissionssignal over ethvert område mellem 0 % og 100 % O2. Automatisk kalibrering (AutoCal*), der fås som ekstraudstyr, giver mulighed for at udføre automatisk, halvautomatisk eller manuel kalibrering ved hjælp af en sondemonteret gasstyremanifold inde i sondehovedet. Kalibreringsrækkefølgen styres ved hjælp af software fra transmitteren. Begrænsere (hvor monteret*, fås som ekstraudstyr) i sondehovedet styrer testgassen og referenceluftstrømmen uden behov for flowmålere. Sonden kræver kun forudindstillet testgas- og referencelufttryk på 1 bar for at opretholde et konstant flow på 2,2 l/min. Dette flow berøres ikke af ændringer i det målte gastryk på ± 0,35 bar. Advarsel. Endura AZ20-sonder må kun tilsluttes en integreret eller fjernmonteret Endura AZ20-transmitter (AZ20XX1 eller 2). Endura AZ20/ZFG2-udskiftningssonder (AZ200002) må kun tilsluttes en ZDT-FG- eller ZMT-transmitter. *Fås ikke til Endura AZ20/ZFG2-udskiftningssonder. IM/AZ20P DA Rev. E 5

8 3 Mekanisk montering 3 Mekanisk montering 3.1 Generelle monteringskrav Advarsel. Før sonden monteres, skal sondedata- og ændringsmærkaterne på sondehovedet kontrolleres se afsnit 3.3. Vælg en placering væk fra stærke elektriske og magnetiske felter. Hvis det ikke er muligt, især ved anvendelser hvor der forventes anvendelse af mobilt kommunikationsudstyr, skal der anvendes skærmede kabler i et fleksibelt, jordet metalføringsrør. Før montering af sonden skal Sikkerhedsbemærkningerne i afsnit 1 læses. Det skal sikres, at passende løfteudstyr og kvalificeret personale er til rådighed i forhold til den sondelængde, der monteres se side 16 for sondevægte. 3.2 Udpakning Forsigtig. Udfør en visuel kontrol af udstyret for beskadigelse før montering. Beskadiget eller fejlbehæftet udstyr må ikke monteres. Advarsel. Håndter sonden forsigtigt, og undlad at udsætte den for slag med en hammer eller andre hårde stød. Sondens indre indeholder skrøbelige keramiske komponenter, som kan tage skade. Det anbefales at beholde den beskyttende sondeemballage for at give mulighed for fornyet transport, hvis det mod forventning er nødvendigt at returnere den. 3.3 Identifikation af sonden Hver sonde identificeres ud fra 2 sondespecifikke mærkater, som er fastgjort på sondehovedet (separate transmitterspecifikke mærkater er også fastgjort til hver systemtransmitter). Forsigtig. Oplysningerne på sondemærkaterne er unikke for den pågældende celle-/sondekombination, som de er påsat, og kan ikke anvendes til at identificere andre sonder eller systemer. Fig. 3.1 Sondemærkaternes placering Sondemærkaterne består af: 1 Datamærkat anvendes til at identificere sondekoden A, sondens serienummer B, sondens nominelle effekt C og godkendte symboler D (hvis relevant). ABB Limited Stonehouse GL10 3TA AZ20 Oxygen Probe Model: AZ20/ E/ST Serial: 3K Supply: v AC, 50/60Hz, 110W MAX Date: October 2009 C U L LISTED PROCESS CONTROL EQUIPMENT 23UR 2 Ibrugtagningsmærkat indeholder cellenummeret A, datoen B, cellenulpunktet C og kalibreringsfaktorværdien D, som kræves til at kalibrere sonden til den monterede zirkoniumoxidcelle se IM/AZ20E-DA for ibrugtagningsprocedurer. A Made in UK C A B Ibrugtagningsmærkaten angiver også, om der er tilføjet automatisk kalibrering og/eller begrænsere. Hvis et element er blevet tilføjet, tilsidesætter oplysningerne på denne mærkat noget af produktkoden på datamærkaten 1. B C N4006 D D US FM C E APPROVED 6 IM/AZ20P DA Rev. E

9 3 Mekanisk montering 3.4 Placering Undgå placeringer, hvor: forhindringer eller bøjninger skaber turbulens i gasflowet og/eller hindrer isætning eller fjernelse af sonden der er vibration forårsaget af andre anlæg eller hvirvelafløsning sonden kan blive udsat for stødbelastning, for eksempel tæt på askehamre Systemoversigt I tilfælde af kraftig slibestøv skal der monteres en beskyttelseskappe langs hele længden af den isatte sondedel. Hvis der er eller kan opstå kondensdannelse (for eksempel kold start af en gaskedel), skal sonden monteres i en nedadgående vinkel for at forhindre vandindtrængen i cellen. Udfør om nødvendigt termisk forsinkelse på sondemonteringsflangen og legemet for at forhindre syredugpunktskorrosion samt for at holde sondehovedtemperaturen inden for et område på 20 til 70 C. Sonde med integreret transmitter** IP66 (NEMA 4) 20 C 55 C Netstrømforsyning Relæer Udgangssignaler Sonde med fjerntransmitter** 20 C 70 C 20 C *Røgkanal 0,5 til 4 m 800 C IP66 (NEMA 4) IP66 (NEMA 4X) 55 C 20 C Netstrømforsyning 20 mm eller 1 /2" NPT gennemføring Relæer Udgangssignaler Endura AZ20-sondekabel (leveres af ABB) Maks. 100 m *Kan modstå 35 kpa positivt eller negativt (trykudligning påkrævet over 5 kpa transmitter kan påføre fast trykudligning) **Transmitter indeholder ingen referenceluftforsyning for sonden. Fig. 3.2 Sonde- og transmittertemperatur / omgivelsesgrænser og ind-/udgangsstrømforsyninger IM/AZ20P DA Rev. E 7

10 3 Mekanisk montering 3.5 Tryklufttilslutninger Forsigtig. Konfigurationsmuligheden med montering af flowbegrænsere på sonden afgør den måde, hvorpå referenceluft- og testgasflowet styres. Sørg for at følge anvisningerne for tryklufttilslutningerne præcist forkert konfiguration ved sonden kan medføre fejl og/eller permanent beskadigelse. Alle konfigurationer anvend ikke direkte koblede gasblandere til at forsyne sonden/sonderne med testgasser, medmindre det kan bekræftes, at det ikke medfører fejl i de høje fødetryk, som kræves til sonden/sonderne. Sonder med begrænsere referenceluft- og testgasflowet reguleres af de begrænsere, som monteres i sonden, som kræver et indstillet tryk på 1 bar for at levere de korrekte flow. Da gasserne leveres til sonden under tryk, er det tilladt at anvende parallelle rørledninger til flersondeinstallationer. Sonder uden begrænsere referenceluft- og testgasflowet reguleres af flowmålere (med integrerede nåleventiler) monteret i forsyningslinjerne til sensoren der kræves en flowmåler i hver forsyningslinje Tryklufttilslutningskonfigurationer Se forløbsdiagrammet over trykluftkonfiguration (fig. 3.3) nedenfor for at identificere den systemkonfiguration, som ligger tættest på dine komponenter, og se derefter den relevante figur i afsnit 3.5.2, side 9 eller 3.5.3, side 10 for trykluftindstillinger. *Ibrugtagningsmærkat angiver, om AutoCal og begrænsere er monteret se afsnit 3.3, side 6 Til identifikation af din systemkonfiguration Flowmålere ikke påkrævet (testgasser skal tilføres som tryk) Ja *Er sonden udstyret med begrænsere? Nej Flowmålere påkrævet (testgasflow skal reguleres af flowmålere) ved hjælp af ABBfilter/regulator Referenceluftforsyning ved hjælp af ABB-luftpumpe ved hjælp af ABBfilter/regulator Referenceluftforsyning ved hjælp af ABB-luftpumpe Ja *Er sonden udstyret med AutoCal? *Er sonden udstyret med AutoCal? Ja Ja *Er sonden udstyret med AutoCal? *Er sonden udstyret med AutoCal? Ja Se fig. 3.4 side 9 Nej Nej Se fig. 3.5 side 9 Se fig. 3.8 side 10 Nej Nej Se fig. 3.9 side 10 Se fig. 3.6 side 9 Se fig. 3.7 side 9 Se fig side 10 Se fig side 10 Fig. 3.3 Tryklufttilslutningskonfigurationer (diagram) 8 IM/AZ20P DA Rev. E

11 3 Mekanisk montering Tryklufttilslutninger for sonder med begrænsere AutoCal-sonde Udluftning til tørt område (uhindret flow) Sonde uden AutoCal Udluftning til tørt område (uhindret flow) Ren, tør, oliefri instrumentluft In maks. 10 bar Referenceluft Ren, tør, oliefri instrumentluft In maks. 10 bar Referenceluft *Afbryderventil 3-vejsventil 1 bar Testgas 1 1 bar Testgas 1 5 µm/ oliekoagulationsfilterregulator 5 µm/ oliekoagulationsfilterregulator 1 bar Testgas 2 (ekstraudstyr) 1 bar Testgas 2 (ekstraudstyr) *Afbryderventil til testgas aktiveres >10 m Fig. 3.4 AutoCal med testgasluft og certificeret testgas (ekstraudstyr) Fig. 3.6 Uden AutoCal med testgasluft og certificeret testgas (ekstraudstyr) AutoCal-sonde Udluftning til tørt område (uhindret flow) Referenceluftpumpe* Referenceluftpumpe** Sonde uden AutoCal Udluftning til tørt område (uhindret flow) Referenceluftforsyning 0,3 til 0,5 l/min Forudindstillet flow Referenceluftforsyning 0,3 til 0,5 l/min Forudindstillet flow *Afbryderventil 1 bar Testgas 1 1 bar Testgas 1 3-vejsventil 1 bar Testgas 2 (ekstraudstyr) 1 bar Testgas 2 (ekstraudstyr) *Se side 36 for reservedelsnumre *Afbryderventil til testgas aktiveres >10 m **Se side 36 for reservedelsnumre Fig. 3.5 AutoCal med 2 certificerede testgasser Fig. 3.7 Uden AutoCal med 2 certificerede testgasser IM/AZ20P DA Rev. E 9

12 3 Mekanisk montering Tryklufttilslutninger for sonder uden begrænsere AutoCal-sonde Udluftning til tørt område (uhindret flow) Sonde uden AutoCal Udluftning til tørt område (uhindret flow) **ABBflowmåler Ren, tør, oliefri instrumentluft In maks. 10 bar Referenceluft *ABBflowmåler Ren, tør, oliefri instrumentluft In maks. 10 bar **ABBflowmåler ***ABBflowmåler *Afbryderventil Testgas 1 1 bar 5 µm/ oliekoagulationsfilterregulator Testgas 1 *ABBflowmåler 5 µm/ oliekoagulationsfilterregulator 1 bar 3-vejsventil 1 bar Testgas 2 (ekstraudstyr) 1 bar Testgas 2 (ekstraudstyr) *Flow indstillet til 2,2 l/min STP **Flow indstillet til 0,3-0,5 l/min STP *Afbryderventil til testgas aktiveres >10 m **Flow indstillet til 2,2 l/min STP ***Flow forudindstillet til 0,3-0,5 l/min STP Fig. 3.8 AutoCal med testgasluft og certificeret testgas (ekstraudstyr) Fig Uden AutoCal med testgasluft og certificeret testgas (ekstraudstyr) AutoCal-sonde Sonde uden AutoCal Udluftning til tørt område (uhindret flow) Udluftning til tørt område (uhindret flow) Referenceluftpumpe** Referenceluftpumpe*** Referenceluftforsyning 0,3 til 0,5 l/min Forudindstillet flow 1 bar *ABBflowmåler Testgas 1 1 bar Referenceluftforsyning 0,3 til 0,5 l/min Forudindstillet flow Testgas 1 *Afbryderventil **ABBflowmåler 3-vejsventil *ABBflowmåler 1 bar Testgas 2 (ekstraudstyr) *Flow indstillet til 2,2 l/min STP **Se side 36 for reservedelsnumre 1 bar Testgas 2 (ekstraudstyr) *Afbryderventil til testgas aktiveres >10 m **Flow indstillet til 2,2 l/min STP ***Se side 36 for reservedelsnumre Fig. 3.9 AutoCal med 2 certificerede testgasser Fig Uden AutoCal med 2 certificerede testgasser 10 IM/AZ20P DA Rev. E

13 3 Mekanisk montering 3.6 Samlede mål Fjernmonteret Endura AZ20-sonde Mål i mm 384 Mål fra flange til sondecelle i m 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 eller 4,0 203 Ø 62 Ø 135 For flangemål henvises til afsnit 3.7, side 12 For sondevægte henvises til side 16 Fig Samlede mål fjernmonteret Endura AZ20-sonde Integreret Endura AZ20-sonde Mål i mm Ø 135 Mål fra flange til sondecelle i m 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 eller 4, For flangemål henvises til afsnit 3.7, side 12 For sondevægte henvises til side 16 Ø 62 Fig Samlede mål integreret Endura AZ20-sonde IM/AZ20P DA Rev. E 11

14 3 Mekanisk montering 3.7 Endura AZ20-sondeflanger Alle sondelængder Bemærk. Disse flanger er ikke trykprøvet. Mål i mm. Flangetype A B C (Ø) D (PCD) Flanger med 4 huller ANSI 2" , ,6 ANSI 2,5" , ,7 ANSI 3" , ,4 DIN 65 PN JIS 65 5K A JIS 80 5K C D B Tabel 3.1 Typer og mål for flanger med 4 huller Flangetype A B C (Ø) D (PCD) Flanger med 6 huller ABB standard (kun 0,5 m sonder) ,3 80 ABB standard ,5 140 A D C B Tabel 3.2 Typer og mål for flanger med 6 huller Flangetype A B C (Ø) D (PCD) Flanger med 8 huller ANSI 4" DIN 80 PN DIN 100 PN A JIS 100 5K C D B Tabel 3.3 Typer og mål for flanger med 8 huller 12 IM/AZ20P DA Rev. E

15 3 Mekanisk montering 3.8 Monteringsplader til ABB-standardflanger Udover sondeflangen kan sonden forsynes med en monteringspladeenhed til brug med ABB-standardflanger (se tabel 3.2, side 12), hvis det er specificeret. Bemærk. Der kræves en monteringsplade, hvis der ikke er nogen eksisterende montering på røgkanalen eller kedlen ,5 m sonde reservedelsnr. AZ Monteringspladen til 0,5 m sonden omfatter følgende elementer: ,0 til 4,0 m sonder reservedelsnr. AZ Monteringspladerne til 1,0 til 4,0 m sonden omfatter følgende elementer: sondemonteringsplade sondemonteringspakning 6 x M10 rystesikre skiver 6 x M10 almindelige skiver 6 x M10 møtrikker sondemonteringsplade sondemonteringspakning 6 x M6 rystesikre skiver 6 x M6 almindelige skiver 6 x M6 møtrikker Mål i mm Mål i mm 6 M10-skruer i ens afstand fra hinanden på 140 pcd 20 6 M6-skruer i ens afstand fra hinanden på 80 pcd Fig Standardmonteringsplade 1,0 til 4,0 m sonder Adapterplade fra lang sonde til 0,5 m sonde reservedelsnr. AZ Adapterpladen fra den lange sonde til 0,5 m sonden omfatter følgende elementer: Fig Standardmonteringsplade 0,5 m sonde sondemonteringsplade sondeadapterpakning sondemonteringspakning 6 x M6x16 sekskantstålskruer 6 x M6 rystesikre skiver Mål i mm Antal 6 x 12 dia. huller passende til Z-LT-sondefastgørelsesskruer 165 Antal 6 huller Gevindskåret indvendigt M6 på 80 PCD Fig Adapterplade fra lang sonde til 0,5 m sonder IM/AZ20P DA Rev. E 13

16 3 Mekanisk montering 3.9 Montering Bemærk. Monter integrerede sonder med transmitteren øverst på sondehovedet. Monter fjernmonterede sonder med føringsrøret nederst på sondehovedet. A B C D Sonde Sådan monteres sonden (alle størrelser): 1. Skær et hul med en diameter på 120 mm i røgkanalvæggen A. 2. Enten: a. svejs monteringspladen B på plads, koncentrisk med hullet i røgkanalen eller b. bor og bolt pladen fast til røgkanalen 3. Monter sondepakningen C, og før sonden ind i røgkanalen. 4. Fastgør sonden og pakningen ved hjælp af møtrikker og skiver D som følger: a. 0,5 m sonde 6 x M6 møtrikker og skiver b. 1,0 til 4,0 m sonde 6 x M10 møtrikker og skiver Placering af fjernmonteret sonde Placering af integreret sonde Fig Montering af sonden 14 IM/AZ20P DA Rev. E

17 3 Mekanisk montering Montering af adapterplade fra 0,5 m sonde til stor sonde Bemærk. Følgende procedure gør det muligt at montere en 0,5 m sonde i et ABB-standardflangehul til en stor sonde (1,0 til 4,0 m). A B D E 1. Placer adapterpakningen A på den eksisterende monteringsplade. 2. Placer adapterpladen B på pakningen. 3. Fastgør pakningen og pladen med 6 x M10 møtrikker og skiver C. 4. Monter sondepakningen D over sondeenden. Før sonden ind i røgkanalen. 5. Fastgør sonden og pakningen ved hjælp af 6 x M6 skruer og skiver E. C Placering af fjernmonteret sonde Integreret sondes Fig Montering af adapterplade 0,5 m sonde til stor sonde IM/AZ20P DA Rev. E 15

18 3 Mekanisk montering 3.10 Bortskaffelse af udtjent produkt Både integrerede og fjernmonterede transmittere indeholder et lille lithiumbatteri, som skal bortskaffes på ansvarlig vis i overensstemmelse med de lokale miljøregler. Resten af udstyret indeholder ingen stoffer, som forårsager unødig skade på miljøet, og skal bortskaffes i overensstemmelse med direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Det må ikke bortskaffes i den kommunale affaldsindsamling Endura AZ20-sonde- og transmittervægte (pakket ud og pakket) Længde m Pakket ud kg Pakket kg 0,5 9 14,2 1,0 11,3 17,9 1,5 13,5 21,7 2,0 15,8 25,4 2, ,7 3,0 20,3 34,4 3,5 22,5 38,1 4,0 24,8 41,8 Tabel 3.4 Kun Endura AZ20-sonde (uden transmitter) Længde m Pakket ud kg Pakket kg 0,5 12,5 17,72 1,0 14,8 21,43 1,5 17,0 25,14 2,0 19,3 28,35 2,5 21,5 34,17 3,0 23,8 37,38 3,5 26,0 41,59 4,0 28,3 45,30 Tabel 3.5 Integreret Endura AZ20-sonde Længde m Pakket ud kg Pakket kg 0,5 11,5 16,7 1,0 13,6 20,5 1,5 16,0 24,2 2,0 18,3 27,9 2,5 20,5 33,2 3,0 22,8 36,9 3,5 25,0 40,6 4,0 27,3 44,3 Tabel 3.6 Endura AZ20-sonde og fjerntransmitter 16 IM/AZ20P DA Rev. E

19 4 Tilslutninger 4 Tilslutninger 4.1 Elektrisk sikkerhed Advarsel. Transmitteren er ikke udstyret med en kontakt, så der skal derfor monteres en afbryderanordning såsom en kontakt eller en kredsløbsafbryder i overensstemmelse med de lokale sikkerhedsstandarder i den endelige installation. Den skal monteres tæt på instrumentet, hvor den let kan nås af operatøren, og den skal mærkes tydeligt som afbryderanordning for transmitteren se IM/AZ20E DA. Sonden skal forbindes med den lokale jordforbindelse via den eksterne jordforbindelse se fig Elektrisk installation og jording skal være i overensstemmelse med de relevante nationale og lokale standarder. Afbryd alle strømforsyninger, relæer og alle strømforsynede styrekredsløb og høje fælles modspændinger, før der opnås adgang til eller foretages tilslutninger. Endura AZ20-kablet fører de skærmede signalledninger og de separat skærmede 90 til 264 V AC varmerledninger på sikker vis. Brug ikke alternative ledninger. Udstyret overholder installationskategori II i IEC Alle tilslutninger til sekundære kredsløb skal have basisisolering. Efter installation må der ikke være adgang til strømførende dele, for eksempel klemmer. Klemmer til eksterne kredsløb må kun anvendes med udstyr, som ikke har nogen tilgængelige strømførende dele. Hvis udstyret anvendes på en måde, som ikke er specificeret af virksomheden, kan den beskyttelse, som ydes af udstyret, blive forringet. Alt udstyr, som tilsluttes transmitterens klemmer, skal overholde de lokale sikkerhedsstandarder (IEC 60950, EN ). Ekstern jordforbindelse Fig. 4.1 Ekstern jordforbindelse Forsigtig. Foretag kun tilslutning som vist. Oprethold miljøbeskyttelse til enhver tid. Sørg for, at tætnings- og anlægsfladerne er rene, for at opretholde miljøbedømmelsen. Det skal sikres, at kabelgennemføringer spændes efter ledningsføring. Plastkabelgennemføringerne må ikke overspændes, da det kan ødelægge deres tætningsegenskaber. Spænd i første omgang fingerstramt og derefter yderligere 1 /2 til 3 /4 omgang ved hjælp af en passende skruenøgle. Monter blændpropper, hvor det er påkrævet. Induktive belastninger skal undertrykkes eller fastspændes for at begrænse spændingsudsving. Udgangenes funktion kan programmeres. IM/AZ20P DA Rev. E 17

20 4 Tilslutninger 4.2 Kabelklargøring Endura AZ20-sonde til fjernmonteret Endura AZ20-transmitter Advarsel. Endura AZ20-kablet fører de skærmede signalledninger og de separat skærmede 90 til 264 V AC varmerledninger på sikker vis. Hvis der anvendes alternative kabler, skal kabelstørrelserne og isoleringsspecifikationerne overholdes, og 90 til 264 V AC-varmerledningerne skal skærmes separat for at forhindre interferens med signalkablerne. Hvis signalkablerne ikke lægges i et passende metalføringsrør, skal de ligeledes skærmes separat for at forhindre ekstern interferens. Se Fig. 4.2: 1. Blotlæg signal- og skærmledningerne ved at skære den ydre isoleringskappe og skærmfolie og indre (varmer-) isoleringskappe og skærmfolie tilbage til følgende længder: Sondetilslutningsledninger: flettet kobberskærm A 25 til 30 mm tilslutningsledninger B 100 mm Transmittertilslutningsledninger (inkl. skærme) C 100 mm 2. Sno de 2 skærmledninger D sammen i begge ender af sondekablet for at skabe et snoet par i hver ende, og monter en jordmuffe (medfølger ikke) over hvert snoet par. Lad 10 mm af hvert snoet par være blotlagt for tilslutning til klemmestikkene. 3. Klargør signal- og varmerledningsenderne E til tilslutning til klemmestikket/-ne ved at skære mufferne tilbage for at blotlægge 10 mm af ledningen. 4. Vigtigt på sonder uden AutoCal må AutoCal-ledningerne ikke skæres tilbage til den ydre isoleringskappe. Bundt dem i stedet sammen ved både transmitterenden og sondeenden for at give mulighed for en fremtidig opgradering til AutoCal, hvis en sådan skal udføres ved hjælp af det eksisterende kabel. AutoCal-ledninger omfatter: Hvid/gul PS2 Hvid/sort PS fælles Hvid/orange PS1 Hvid/grøn SV1 Hvid/rød SV fælles Hvid/blå SV2 5. Fortsæt til afsnit 4.3, side 20, for at foretage sondekabeltilslutninger på den fjernmonterede sonde. 18 IM/AZ20P DA Rev. E

21 4 Tilslutninger Hvid/grøn (AutoCal SV1) Skærm 1 Hvid/rød (AutoCal SV COM) Brun* (varmer) Hvid (TC ) Skærm 2 Grøn (TC+) Skærmfolie 1 Grå (ACJC) Violet (ACJC) Blå* (varmer) Sort (Cell ) Kabel i sondeende Hvid/blå (AutoCal SV2) Hvid/orange (AutoCal PS1) Hvid/sort (AutoCal PS COM) Hvid/gul (AutoCal PS2) Skærmfolie 2 Fjernmonteret sonde Rød (Cell +) Fjerntransmitterende se elektronikhåndbog IM/AZ20E-DA Flettet kabelskærmn i kobber Kabelkappe Fjernmonteret transmitter **Sondeende Sno skærm 1 og 2 sammen, og monter tylle 10 mm **Transmitterende Sno skærm 1 og 2 sammen, og monter tylle Advarsel. *Varmerledninger (blå, brun) mærket 85 til 265 V. **Skærm 1 og 2 skal være forbundet for korrekt drift 10 mm Oplysninger om EMC-kabelgennemføring (hvor monteret på sondeende) Snittegning viser færdigmonteret forskruning Miljøforsegling i gummi Flettet kabelskærm i kobber Forskruning O-ring NEMA 4X tætning Kabelkappe Kabel-ledninger til klemmer Forskruning ydre møtrik Forskruning klemkrave Fig. 4.2 Klargøring af sondekablet IM/AZ20P DA Rev. E 19

22 4 Tilslutninger 4.3 Elektriske tilslutninger Endura AZ20-sonde-transmitter-tilslutninger Bemærkninger. Sonder uden AutoCal er ikke udstyret med 6-vejs AutoCal-klemkassen eller trykkontakt-/magnetventilblokken. For sonder udstyret med AutoCal foretages standardtilslutningerne (trin 1 til 5) og derefter AutoCal-tilslutningerne som beskrevet i afsnit 4.3.2, side 21. D For sonder uden AutoCal skal de ubrugte AutoCal-ledninger beholdes for at give mulighed for fremtidig opgradering se tabel 4.2 for AutoCal-ledningsfarver. A E F Se fig. 4.3: 1. Skru sondeendedækslet A af, og afmonter det. 2. Før sondekablet B gennem sondens indgangsgennemføring C. Vær opmærksom på ikke at forstyrre de eksisterende ledninger D. 3. Afmonter klemmestikket E fra sondens klemkasse F. 4. Foretag klemmestiktilslutninger som vist i tabel 4.1: Klemme/ kabelfarve Violet Tag-ID ACJC Tx-tilslutning Pt1000-koldterminalkompensation Grå ACJC Pt1000-koldterminalkompensation Rød Cell + Iltindgang (+ve) Sort Cell Iltindgang ( ve) Grøn TC+ Termoelement (+ve) Hvid TC Termoelement ( ve) Lysegul (omhyllede skærme) SCN Skærm 1 og 2 (Skærm 1 og 2 skal være tilsluttet for korrekt drift) Brun H Ovn Blå H Ovn ACJC C B Transmitterklemmestik tilsluttet Kabelfarvekode Tabel 4.1 Kabeltilslutninger mellem sonde og transmitter 5. Tilslut omhyggeligt terminalstik E i sondeklemkasse F. Vær opmærksom på ikke at forstyrre de eksisterende ledninger D. 6. For sonder udstyret med AutoCal: Fortsæt med afsnit 4.3.2, side For sonder uden AutoCal: Spænd kabelgennemføringen C. 8. Genmonter sondeendedækslet A, og spænd det med fingrene. 9. Se IM/AZ20E-DA for transmittertilslutninger. Fig. 4.3 Endura AZ20-sonde-transmitter-kabeltilslutninger 20 IM/AZ20P DA Rev. E

23 4 Tilslutninger AutoCal-tilslutninger på Endura AZ20-sonde 1. Foretag standardtilslutninger se afsnit 4.3.1, side 20, trin 1 til 5. Se fig. 4.4: 2. Afmonter terminalstik A fra sondeklemkasse B. Vær opmærksom på ikke at forstyrre de eksisterende ledninger C. 3. Foretag AutoCal-klemmestiktilslutninger som vist i tabel 4.2: Klemme/ kabelfarve Tag-ID AutoCal-tilslutning A C B Hvid/gul PS2 Trykkontakt Gas 2 E Hvid/sort PS COM Trykkontakt fælles D Hvid/orange PS1 Trykkontakt Gas 1 Hvid/grøn SV1 Magnetventil gas 1 Hvid/rød SV COM Magnetventil fælles Hvid/blå SV2 Magnetventil gas 2 Tabel 4.2 AutoCal-tilslutninger på sonde 4. Tilslut omhyggeligt terminalstik A til sondeklemkasse B. Vær opmærksom på ikke at forstyrre de eksisterende ledninger C. 5. Spænd kabelgennemføringen D. P1 P2 6. Genmonter sondeendedækslet E, og spænd det med fingrene. 7. Se IM/AZ20E-DA for transmittertilslutninger. ACJC Kabelfarvekode AutoCalklemmestik Fig. 4.4 AutoCal-tilslutninger på Endura AZ20-sonde IM/AZ20P DA Rev. E 21

24 4 Tilslutninger 4.4 Gas- og lufttilslutninger Der er to testgasindgange, en referenceluftindgang og en udluftningsindgang på sondehovedet. Der er også et eksternt jord(forbindelses)punkt Orientering af eksterne tilslutninger Fig. 4.5 viser de 2 orienteringer for testgas, referenceluft og udluftning. Forsigtig. Brug kun ren, tør, oliefri instrumentluft,* eller sporbare certificerede flasketestgasblandinger af O2/N2. Endura AZ20-sonde med fjerntransmitter Endura AZ20-sonde med integreret transmitter Begrænsere Systemerne kan bestilles med eller uden begrænsere se afsnit og på siderne 9 og 10 for diagrammer over alle konfigurationsmuligheder. Når der ikke er monteret begrænsere, er det nødvendigt at tilføje flowmålere til testgaslinjerne og referenceluftlinjen. på systemer med begrænsere skal trykkene indstilles til 1 bar = 2,2 l/min på systemer uden begrænsere indstilles trykket stadig til 1 bar, hvorefter flowet begrænses af ventiler på flowmålere Tilslutningstyper Bemærk. Tilslutningstyper omfatter: 1 /4 NPT-indgang med indvendigt gevind forsynet med klemmeforskruning med 1 /4" udvendig diameter eller 1 /4 BSP-indgang med indvendigt gevind forsynet med klemmeforskruning med 6 mm udvendig diameter TG2 Ref. Air TG1 TG2 Ref. Air TG1 Fig. 4.5 Integreret og fjernmonteret Endura AZ20-sonde Gas- og lufttilslutninger Udluftning Udluftning *ABB anbefaler vores 5 µm/oliekoagulationsfilter-regulator se appendiks D, side IM/AZ20P DA Rev. E

25 4 Tilslutninger Testgasindgange Der er to test(kalibrerings)gasindgange for in situ AutoCal-sondeafprøvning ved hjælp af en testgas. Hvis AutoCal ikke er monteret, anvendes testgas 1-tilslutningen til testgas 1 og 2. Gastilslutningerne skiftes manuelt som anmodet af kalibreringsrækkefølgen i transmitteren. Bemærk. Testgastilslutning til transmittere uden AutoCal foretages kun til den eksterne TG1-tilslutning. TG2-tilslutningen lukkes permanent. Testgas 2- indgang (kun til AutoCalbrug) Der skal monteres blændpropper (medfølger) i ubrugte testgaslinjer Testgas 1- indgang Eksternt jordpunkt Hvis sonden tilsluttes permanent til testgasforsyningsrørledningerne: monter en korrosionsbestandig (rustfrit stål) magnetventil af høj kvalitet, manuelt betjent ventil eller kontraventil (som er læktæt ved nul modtryk) i rørledningerne, så tæt på testgasindgangsventilen som muligt hold ventilen lukket, når kalibreringssystemet ikke er i brug Forsigtig. Hvis testgasforbindelsen ikke er tætnet, når den ikke er i brug, forårsager indtrængende luft i sonden via tilslutningen målefejl. I en tryksat røgkanal forårsager gasser, som udledes til atmosfæren gennem tilslutningen, korrosion og/eller blokering af testgasrøret. I en røgkanal med negativt tryk medfører luftlækage fejl vedrørende høje O2-aflæsninger. Bemærk. Det anbefales at anvende luft (20,95 % O2) som en af testgasserne, da dette er sensorens nulpunkt. Alternative repræsentative gasser kan anvendes i henhold til lokale omgivelsesforhold. For at sikre bedre nøjagtighed kan der anvendes 2 testgasser, som repræsenterer de øverste og nederste grænser for det kendte driftsområde. På grund af opløsningsnøjagtigheder må systemet ikke kalibreres med gasser på mindre end 1 % O2. Fig. 4.6 Testgastilslutninger Endura AZ20-sonde med fjerntransmitter vist IM/AZ20P DA Rev. E 23

26 4 Tilslutninger Udluftning Udluftningen lader referenceluften slippe ud i atmosfæren. Hvis udluftningen sandsynligvis vil blive udsat for fugt, så tilslut et rør til udluftningen, og før det til et tørt område. Sørg for, at udluftningen eller udluftningsrøret ikke bliver blokeret under brug af sonden. Ekstern referenceluftindgang Udluftning Fig. 4.8 Referenceluftindgang Fig. 4.7 Udluftning In-line-afbryderventiler På systemer uden AutoCal skal der monteres kontraventiler ved sondehovedet, hvis testgaslinjen er forbundet permanent og er >10 m fra forsyningen, for at undgå udluftning af røggas i og ud af testgaslinjer Referenceluftindgang Der kræves en ren, tør, oliefri luftforsyning (for eksempel fra en pumpe eller filter-regulator se appendiks D, side 36). Tilslut referenceluftrøret til den eksterne referenceluftindgang se fig Bemærk. Referenceluftforsyningen skal opfylde instrumentluftstandarderne ren, tør og fri for oliedamp og partikeltilsmudsning; se diagrammer i afsnit og på side 9 og 10. ABB anbefaler at anvende ABB's 5 µm/ oliekoagulationsfilter-regulator til forsyning af referenceluft se appendiks D, side 36. Hvis der er mistanke om oliedamp, så anvend en ABB-referenceluftpumpe til at forsyne sonden med referenceluft se appendiks D, side IM/AZ20P DA Rev. E

27 4 Tilslutninger Interne testgas- og referenceluftrør Referenceluftrør Testgasrør til sensor Referenceluftrør Testgasrør til sensor Testgas 1 Testgas 2 ACJC ACJC Fig. 4.9 Interne testgas- og referenceluftrør uden AutoCal Fig Interne testgas- og referenceluftrør udstyret med AutoCal IM/AZ20P DA Rev. E 25

28 5 Opstart og drift 5 Opstart og drift 5.1 Klargøring 1. Hvis sonden ikke er forbundet permanent til testgasrørledningerne for automatisk kalibrering, skal det sikres, at der er monteret blændpropper i testgasindgangstilslutningerne på sonden. 2. Hvis sonden er forbundet permanent til testgasrørledningerne for automatisk kalibrering, skal det sikres, at ventilen, som er monteret i rørledningerne ved siden af testgastilslutningen, er lukket. Forsigtig. Hvis testgasforbindelsen ikke er tætnet, når den ikke er i brug, forårsager indtrængende luft i sonden via tilslutningen målefejl. I en tryksat røgkanal forårsager gasser, som udledes til atmosfæren gennem tilslutningen, korrosion og/eller blokering af testgasrøret. I en røgkanal med negativt tryk medfører luftlækage fejl vedrørende høje O2-aflæsninger. 3. Kontroller tilslutningerne på både sonden og transmitteren. Testgastilslutningerne skal kontrolleres for læktætte samlinger. Lækager, især på permanent tryksatte sonder udstyret med AutoCal, kan medføre fejl og dræne dyre flasker med testgas. 4. Juster referenceluftflowet til en stabil flowhastighed mellem 0,3 og 0,5 l/min for sonder uden begrænsere eller 1 bar for sonder med begrænsere. se afsnit 3.5.2, side 9, for sonder udstyret med AutoCal. se afsnit 3.5.3, side 10, for sonder uden AutoCal. 5. Indstil testgasflowene afsnit 5.2, som følger. 6. Kalibrer systemet som angivet i IM/AZ20E-DA 5.2 Opsætning af testgasser Dette afsnit klargør systemet til manuelle og automatiske kalibreringsrutiner ved at opsætte testgasflow og tryk passende til forskellige AutoCal-/begrænserkonfigurationer: se afsnit og 3.5.3, side 9 og 10 for testgas- og referenceluftforsyningskonfigurationer. tilslutninger er ens for fjernmonterede og integrerede transmittere. Bemærk. De følgende afsnit forudsætter, at transmitteren og sonden er aktiverede, referenceluftforsyningen er slået til, og testgasserne er til rådighed AutoCal-system med begrænsere Sådan opsættes et AutoCal-system med begrænsere: 1. Foretag testgas- og referencelufttilslutninger som beskrevet i afsnit 3.5.2, side 9 (fjernmonteret eller integreret transmitter). 2. Aktiver testgas 1, og indstil trykket til en nominel værdi på 1 bar. 3. Kontroller på transmitteren, at parameteren Calibrate / AutoCal Hardware / Hardware Type (Kalibrer/ AutoCal-hardware/Hardwaretype) er indstillet til Internal (Intern). 4. Åbn ventilen for Test Gas 1 på transmitteren ved at vælge: Calibrate / AutoCal Hardware / Valve Manual Control / Test Gas 1 (Kalibrer/AutoCal-hardware/Manuel ventilstyring/ Testgas 1), og tryk på for at åbne ventilen. Der vises et lille ikon for at angive, at ventilen er i åben stilling: Bemærk. Udfør først en endelig systemkalibrering, når sonden har været termisk stabil i 2 timer. Ventilikon Åben stilling Ventilikon Lukket stilling 5. Finindstil testgas 1-trykket til 1 bar. 6. Afbryd gassen på transmitteren ved at trykke på, og afbryd derefter testgas 1 ved forsyningen. 7. Gentag trin 2 til 6 for testgas 2 (hvis til stede). 8. Se IM/AZ20E-DA for at udføre en kalibrering, når det er påkrævet. 26 IM/AZ20P DA Rev. E

29 5 Opstart og drift AutoCal-system uden begrænsere Sådan opsættes et AutoCal-system uden begrænsere: 1. Foretag testgas- og referencelufttilslutninger som beskrevet i afsnit 3.5.2, side 9 (fjernmonteret eller integreret transmitter). 2. Aktiver testgas 1, og indstil trykket til en nominel værdi på 1 bar. 3. Kontroller på transmitteren, at parameteren Calibrate / AutoCal Hardware / Hardware Type (Kalibrer/ AutoCal-hardware/Hardwaretype) er indstillet til Internal (Intern). 4. Åbn ventilen for 'Test Gas 1' på transmitteren ved at vælge: Calibrate / AutoCal Hardware / Valve Manual Control / Test Gas 1 (Kalibrer/AutoCal-hardware/Manuel ventilstyring/ Testgas 1), og tryk på for at åbne ventilen. Der vises et lille ikon for at angive, at ventilen er i åben stilling: Ventilikon "Åben" stilling Ventilikon "Lukket" stilling 5. Finindstil Test Gas 1-trykket til 1 bar, og indstil flowet på flowmåleren til 2,2 l/min. 6. Afbryd gassen på transmitteren ved at trykke på, og afbryd derefter Test Gas 1 ved forsyningen. 7. Gentag trin 2 til 6 for testgas 2 (hvis til stede). 8. Se IM/AZ20E-DA for at udføre en kalibrering, når det er påkrævet System uden AutoCal med begrænsere Sådan opsættes et system uden AutoCal med begrænsere: 1. Foretag testgas- og referencelufttilslutninger som beskrevet i afsnit 3.5.3, side 10 (fjernmonteret eller integreret transmitter). Bemærk. Tilslutningerne for testgas 1 og 2 foretages til sondens eksterne tilslutning for testgas 1 (TG1) og skal skiftes manuelt se afsnit 3.5.3, side Aktiver testgas 1, og juster trykket til 1 bar. 3. Afbryd testgas 1 ved forsyningen. 4. Gentag trin 2 til 4 for testgas 2 (hvis til stede), tilslut testgas 2-linjen til sondens eksterne TG1-tilslutning. 5. Se IM/AZ20E-DA for at udføre en kalibrering, når det er påkrævet System uden AutoCal uden begrænsere Sådan opsættes et system uden AutoCal uden begrænsere: 1. Foretag testgas- og referencelufttilslutninger som beskrevet i afsnit 3.5.3, side 10 (fjernmonteret eller integreret transmitter). Bemærk. Tilslutningerne for testgas 1 og 2 foretages til sondens eksterne tilslutning for testgas 1 (TG1) og skal skiftes manuelt se afsnit 3.5.3, side Aktiver testgas 1, juster trykket til 1 bar og flowet på flowmåleren til 2,2 l/min. 3. Afbryd testgas 1 ved forsyningen. 4. Gentag trin 2 til 4 for testgas 2 (hvis til stede), og tilslut testgas 2-linjen til sondens eksterne TG1-tilslutning. 5. Se IM/AZ20E-DA for at udføre en kalibrering, når det er påkrævet. IM/AZ20P DA Rev. E 27

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk vandvarmer) Indholdsfortegnelse Anvendte symboler... 17 Model... 17 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning Valg af placering og montering...

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160 Holm & Holm A/S. Svejsemaskine OMISA De tekniske data I denne brugervejledning er kun til generel information. Vi forbeholder os retten til at lave ændringer uden varsel. I tvivlstilfælde sammenholdes

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Virksomheden. Endura AZ-serie integreret og fjernmonteret transmitter Forbrændingsiltovervåger. Om denne brugervejledning

Virksomheden. Endura AZ-serie integreret og fjernmonteret transmitter Forbrændingsiltovervåger. Om denne brugervejledning Brugervejledning IM/AZ20E DA rev. E Endura AZ-serie integreret og fjernmonteret transmitter Virksomheden Vi er en etableret verdenskraft inden for konstruktion og fremstilling af instrumentering til industriel

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 3 Øverste spindel 4 Kugle 5 Nederste bærende spindel 7 Aktuatorflange 8 Øverste bøsning 10 Nederste

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Indhold: 1.0 Opbevaring... 3 2.0 Montage.... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Rørføring... 3 3.0 Rørsystem.... 4 3.1 Fittings....

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

TM-1200 BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-1200. TM-1200_manual_dk

TM-1200 BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-1200. TM-1200_manual_dk TM-1200 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-1200 1 2 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol Anvendelse er ideel, hvor man ønsker at dreje, løfte, holde eller stoppe aktuatoren i en bestemt mellemstilling, men stadig ønsker at kunne gøre brug af 0-90 (0-180 ekstra) bevægelsen. Eks. til begrænsning

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Isterningsmaskiner Model S

Isterningsmaskiner Model S Isterningsmaskiner Model S Installation Strømforsyning Placering af isterningsmaskine Det valgte sted til placering af isterningsmaskinen skal overholde nedenstående kriterier. Vælg et andet sted, hvis

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere