ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN"

Transkript

1 ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FORMÅL ANVENDELSE AF VEJLEDNINGEN FAKTA OM MILJØSTYRING AF ENTREPRISER HVAD ER EN MILJØPLAN FORMÅLET MED EN MILJØPLAN BAGGRUND FOR MILJØPLANEN ENTREPRISE-RELEVANT MILJØ- STYRING I PRAKSIS SÅDAN INDFØRES ENTREPRISE- RELEVANT MILJØSTYRING UDARBEJDELSE AF ENTREPRISE-RELEVANT MILJØPLAN MILJØPLANENS INDHOLD INDLEDNING TIL MILJØPLANEN FØR ENTREPRISENS START UNDER ENTREPRISENS GENNEMFØRELSE EKSEMPLER PÅ ENTREPRISE- RELEVANTE MILJØPLANER EKSEMPEL 1 - EL-INSTALLATØR EKSEMPEL 2 - MALER EKSEMPEL 3 - MURER EKSEMPEL 4 - TØMRER EKSEMPEL 5 - VVS INSTALLATØR EKSEMPEL 6 - NEDBRYDNINGS- ENTREPRENØR Bilag A SKEMAER (BILAG 1, 2, 3, 4 OG 5) APPENDIKS 1 PROJEKTORGANISATION OG DELTAGERE APPENDIKS 2 RELEVANTE HENVISNINGER

3 ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN FORORD Under projektet Miljøstyring i bygge- og anlægssektoren, som er støttet økonomisk med tilskud fra Erhvervsfremme Styrelsen og Miljøstyrelsen under programmet Miljøstyring og miljørevision i danske virksomheder, er der udarbejdet en vejledning for udarbejdelse af entreprise-relevante miljøplaner med tilhørende beredskabsplan. Vejledningen beskriver på en let og overskuelig måde, hvilke afsnit der typisk vil være relevante i en entreprise-relevant miljøplan og beredskabsplan. Vejledningen er udarbejdet for at gøre det lettere for branchernes virksomheder at indføre miljøstyring på konkrete entrepriser. Der kan være tale om egne ønsker om miljøforbedringer- og styring eller/ og der kan være krav fra bygherre til miljøstyring. Endvidere har arbejdet med testvirksomheder under projektet resulteret i en eksempelsamling, som indeholder en række eksempler på entrepriserelevante miljøplaner. De deltagende branche- og erhvervsorganisationer er: Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd Danske Entreprenører Dansk VVS Elinstallatørernes Landsforening Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning Byggeriets Arbejdsgivere Vinduesproducenternes Samarbejdsorganisation Betonindustriens Fællesråd Projektet er gennemført under ledelse af en styregruppe bestående af de deltagende branche- og erhvervsorganisationer med direktør Ole Bajda Nielsen, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning som formand og DTI Byggeri som konsulenter med Karsten Kobbernagel, Produktivitetscentret som projektleder. Endvidere har flere virksomheder fra brancherne været med til at afprøve og påvirke materialet, samt deltaget i udarbejdelse af brancheeksempler. En oversigt over projektorganisation og deltagere er placeret i appendiks 1. Det samlede vejledningsmateriale til entreprenør-, installations- og håndværksvirksomheder består af: Brochure som fortæller om miljøstyringsmaterialet Indledende miljøgennemgang Entreprise-relevant miljøplan Kom i gang model, virksomhedens første miljøstyringssystem Derudover er der til brug for brancherne, udarbejdet kursusmateriale til undervisning af miljømedarbejdere. Kursusmaterialet er baseret på ovennævnte materiale. 5

4 1. INDLEDNING 1.1 FORMÅL Formålet med denne vejledning at give virksomhederne lettere adgang til at komme i gang med miljøstyring og til at udarbejde de første entrepriserelevante miljøplaner. Miljøplanen skal være tilpasset den konkrete entreprise og er pladsledelsens styringsredskab for miljøarbejdet på sagen. Dermed er miljøplanen et modstykke til entreprisens kvalitetsplan. Det vil ofte være en fordel at udarbejde en samlet kvalitets- og miljøplan. Der er i brancheregi gennemført forskellige projekter rettet imod at forbedre miljøet, og disse projekter har medvirket som en del af grundlaget for denne vejledning. 1.2 ANVENDELSE AF VEJLEDNINGEN Vejledningen omfatter de punkter, der vurderes relevante i en plan for gennemførelse af miljøarbejdet på en entreprise. Under hvert punkt findes en vejledende tekst, som angiver det anbefalede indhold, men den enkelte virksomhed må selv fastlægge omfang, detaljegrad og ambitionsniveau for hver del af planen. Miljøplanen er struktureret i følgende 3 hovedafsnit: Indledning til miljøplan Før entreprisens start Under entreprisens gennemførelse Hvis vejledningens tekst følges punkt for punkt, vil der blive opbygget en entreprise-relevant miljøplan, som vil være dækkende for de fleste entrepriser, entreprenør- installations- og håndværksvirksomheder kommer ud for. Der er i bilag A tomme skemaer, som kan kopieres, hvis de vurderes dækkende for virksomhedens behov. Under afsnit 4 er indenfor hver af de deltagende brancher et eksempel på en entreprise-relevant miljøplan. Disse eksempler kan med fordel anvendes som inspiration ved udarbejdelse af egne miljøplaner. 6

5 2. FAKTA OM MILJØSTYRING AF ENTREPRISER 2.1 HVAD ER EN MILJØPLAN En miljøplan er i hovedsagen en oversigt over de miljøpåvirkninger (f.eks. støj, affald, forurenet jord), som der skal tages hensyn til ved gennemførelse af en entreprise, og indeholder derudover en plan over, hvordan miljøpåvirkningerne undgås eller minimeres, og hvordan indsatsen kontrolleres og dokumenteres. 2.2 FORMÅLET MED EN MILJØPLAN Formålet med miljøplanen er at sikre en fyldestgørende og effektiv planlægning og kontrol af den enkelte entreprises miljøpåvirkninger, samt at sikre dokumentation for miljøindsatsen. Miljøplanen er virksomhedens eget styringsredskab og er samtidig dokumentation overfor bygherren af den planlagte miljøstyring på entreprisen. Miljøindsatsen dokumenteres ved den udarbejdede kontroldokumentation. Der er flere eksempler på, at virksomheder har fået en opgave, hvor det at kunne dokumentere, at virksomheden havde styr på miljøforholdene, var afgørende. 2.4 ENTREPRISE-RELEVANT MILJØSTYRING I PRAKSIS 2.3 BAGGRUND FOR MILJØPLANEN Miljøplanen opstilles på baggrund af en granskning af den aktuelle entreprise. Under granskningen bliver mulige risici og miljøpåvirkninger identificeret og vurderet og det bestemmes, hvilke miljøpåvirkninger der skal med i miljøplanen. Endvidere opstilles der en oversigt over relevante myndighedskrav, som entreprisen skal overholde. En oversigt over myndighedskrav kan også være opstillet som led i en indledende miljøgennemgang i virksomheden. Oversigten for gennemførelse af en entreprise er nødvendigvis ikke ligeså fyldestgørende som ved den indledende miljøgennemgang. For yderligere vejledning om gennemførelse af indledende miljøgennemgang, se selvstændig vejledning i dette. Der findes ikke nogen faste retningslinier for, hvor stor en risiko en miljøpåvirkning skal udgøre, for at den skal medtages i miljøplanen. Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere hvilke miljøpåvirkninger, der er væsentligst. Som med så meget andet, er det langt hen ad vejen nok at lade sund fornuft råde. En bygherres krav til miljøstyring af en entreprise vil ofte være suppleret med angivelse af en række miljøkrav samt krav til kontrol og dokumentation. Disse krav skal selvfølgeligt medtages i miljøplanen. Det er dog vigtigt at vurdere, om de stillede krav er rimelige i forhold til den entreprise, der skal udføres. 6. Aflevering 5. Kontrol 4. Instruktion af medarbejdere 1. Før tilbud 2. Produktionsforberedelse 3. Projektgennemgangsmøde Miljøplanen opstilles og anvendes i forbindelse med gennemførelsen af en entreprise. Nedenstående er en kortfattet gennemgang af faserne i miljøarbejdet ved gennemførelse af en entreprise. Faserne er beskrevet med udgangspunkt i, hvordan virksomheden identificerer og gennemfører sin miljøindsats på en entreprise.tiltag, der ikke er af miljømæssig karakter, er således ikke medtaget. 1: Før tilbud Gennemgang af udbudsmaterialet for at: Kortlægge relevante miljøkrav myndighedskrav såvel som krav fra bygherren Lokalisere potentielle risici og miljøpåvirkninger Fastlægge deres indflydelse på arbejdet Prissætte miljøstyringen af entreprisen Prissætte miljøindsatsen på entreprisen (støjskærme, affaldshåndtering, etc.) 7

6 2: Produktionsforberedelse Planlægning og indarbejdelse af relevante aktiviteter i entreprisens miljøplan for at begrænse omfanget af miljøpåvirkninger. 3: Projektgennemgangsmøde Gennemgang af miljøplan og udførelsesmetoder for at sikre, at disse lever op til givne miljøkrav og er koordineret med miljøplaner for andre håndværksvirksomheder. 4: Instruktion af medarbejdere Instruktion af medarbejdere vedrørende udførelse af miljømæssigt korrekt udført arbejde samt om, hvordan medarbejderne skal reagere ved uheld, ulykker etc. 5: Kontrol Der gennemføres 3 typer af kontrol på entreprisen: Modtagekontrol, som skal sikre at leverede materialer/materiel overholder miljøplanens krav. Denne kontrol skal også sikre forsvarlig håndtering og oplagring Proceskontrol, der er en planlagt kontrol for at sikre, at arbejder gennemføres, så de overholder specificerede krav til at begrænse miljøpåvirkninger. Proceskontrol omfatter også udarbejdelse af dokumentation af det gennemførte miljøarbejde Slutkontrol (intern aflevering), som skal sikre, at arbejdspladsen afleveres i korrekt miljømæssig tilstand, samt at den udarbejdede dokumentation er tilstrækkelig til at eftervise, at miljøplanen er overholdt. 6: Aflevering Evt. aflevering til bygherre og tilbageføring af erfaring. 2.5 SÅDAN INDFØRES ENTREPRISE- RELEVANT MILJØSTYRING I den følgende vejledning er det beskrevet, hvordan en entreprise-relevant miljøplan opbygges. En fornuftigt udformet miljøplan er naturligvis den første forudsætning for, at der kan gennemføres en effektiv miljøstyring af entreprisen. Det er imidlertid lige så vigtigt om ikke vigtigere at alle medarbejdere er informeret om: Hvad miljøstyring er Formålet med miljøstyringen Fordelene ved miljøstyringen for medarbejdere og virksomhed Den enkeltes rolle i miljøstyringen Følger af manglende indsats Miljøstyring fungerer først, når alle tager deres del af ansvaret. 8

7 3. UDARBEJDELSE AF ENTREPRISE-RELEVANT MILJØPLAN 3.1 MILJØPLANENS INDHOLD Nedenstående indholdsfortegnelse for en miljøplan er i både struktur og omfang dækkende for de fleste entrepriser, hvor der stilles krav om miljøstyring eller hvor virksomheder af egen interesse gennemfører miljøstyring. Den efterfølgende vejledning inderholder de elementer, som generelt forventes at være relevant for styring af miljøforhold på entrepriser.vejledningen er suppleret med eksempler fra de deltagende brancher. Følgende punkter er relevante i miljøplanen: Indledning til miljøplan 0. Forord 1. Byggepladsorganisation 2. Miljøpolitik og miljømål Før entreprisestart 3. Entreprisegranskning (procesgranskning) 4. Projektgennemgang 5. Instruktion og træning af medarbejdere Under entreprisens gennemførelse 6. Modtagekontrol 7. Kontrol i udførelsesfasen (proceskontrol) 8. Slutkontrol 9. Kontrolplan 10. Beredskabsplan 11. Dokumentation 12. Krav til leverandører 13. Krav til underentreprenører 14. Håndtering og opbevaring på byggepladsen 15. Produktions- og kontroludstyr 16. Håndtering af fejl (afvigelser) 17. Styring af dokumenter 18. Arbejdsbeskrivelser Efterfølgende beskrives, hvad de enkelte punkter bør indeholde af oplysninger. 3.2 INDLEDNING TIL MILJØPLANEN Indledningsvis bør miljøplanen fortælle om virksomheden og entreprisen. Pkt. 0: Forord Virksomheden og dens produktion beskrives kort. Der gives en kort præsentation af den entreprise, som miljøplanen er udarbejdet for. Formålet med miljøplanen beskrives kort. Pkt. 1: Byggepladsorganisation En beskrivelse af organiseringen af miljøarbejdet på entreprisen: Hvem har det overordnede ansvar for håndtering af miljøspørgsmål i virksomheden Hvordan miljøindsatsen evt. koordineres med/er koblet op til virksomhedens kvalitetssikring og sikkerhedsarbejde Hvem er ansvarlig for overholdelse af givne miljøkrav Hvem er ansvarlig for at udføre og dokumentere miljøindsatsen samt instruktion og træning Hvem er ansvarlig for revidering og opdatering af miljøplanen Pkt. 2: Miljøpolitik og miljømål Der redegøres for den fastlagte miljøpolitik på entreprisen samt for de opstillede miljømål. Miljømålene skal være målelige, så det ved entreprisens afslutning klart kan dokumenteres i hvilken grad, målene er nået. 3.3 FØR ENTREPRISENS START Miljøplanen bør beskrive de aktiviteter virksomheden gennemfører, inden entreprisen sættes i gang. Pkt. 3: Entreprisegranskning (procesgranskning) Det angives i miljøplanen, hvordan og hvornår der gennemføres granskning af entreprisens aktiviteter og de miljøpåvirkninger, aktiviteterne antages at medføre. Granskningen udføres med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik og/eller miljømål samt en oversigt over relevante myndighedskrav, som virksomheden skal overholde. På baggrund af entreprisegranskningen opstilles en oversigt over de aktiviteter, som vurderes at udgøre de væsentlige miljøpåvirkninger. Det angives hvilke miljøpåvirkninger, der er tale om, samt hvilke tiltag der skal iværksættes for at minimere eller undgå miljøpåvirkningerne. Under dette punkt medtages endvidere de krav, bygherren har stillet. Resultatet af granskningen skal indgå i en kontrolplan (Se pkt. 9). Granskningen omfatter alle punkter som: 9

8 10 Kan medføre, at stillede miljøkrav ikke overholdes Antages at medføre ekstraudgifter, hvis de ikke håndteres Medfører gener for medarbejdere, naboer eller 3. personer med deraf følgende skader eller klager Endvidere angives det, hvordan eventuelle uoverensstemmelser mellem resultatet af egen granskning og krav fra bygherre og/eller myndigheder håndteres. Pkt. 4: Projektgennemgang Formålet med projektgennemgangen mellem entreprenør og bygherre/projekterende er at sikre en fælles opfattelse af, hvordan projektet skal gennemføres, afklare tvivlsspørgsmål og evt. forbedre projektet på baggrund af den fælles gennemgang. Det angives, hvordan medarbejderne skal forberede sig på og gennemføre projektgennemgangen med bygherren og/eller dennes rådgiver. Pkt. 5: Instruktion og træning af medarbejdere Det angives, hvordan, hvornår og i hvilket omfang medarbejderne orienteres og undervises i håndtering af aktiviteter med væsentlig miljøpåvirkning, orientering om miljøplanens indhold og i beredskabet i tilfælde af uheld eller ulykker. 3.4 UNDER ENTREPRISENS GENNEMFØRELSE Miljøplanen bør beskrive, hvordan virksomheden vil gennemføre og kontrollere miljøindsatsen under gennemførelse af entreprisen. Pkt. 6: Modtagekontrol Det angives, hvordan materialer af væsentlig miljømæssig betydning kontrolleres med hensyn til: Mængde Mærkning Emballagens tilstand Krævede vejledninger Selve opbevaringen Den planlagte kontrol angives i kontrolplanen (Se pkt. 9). Pkt. 7: Kontrol i udførelsesfasen (proceskontrol) Kontrollen planlægges i hovedsagen i forbindelse med entreprisegranskningen, men supplerende informationer undervejs i udførelsesfasen kan naturligvis medføre ændringer i kontrolplanen. Det angives, hvor planlægningen af kontrolindsatsen er beskrevet (f.eks. kontrolplanen), hvordan kontrol af miljøindsatsen udføres, samt hvordan kontrolindsatsen dokumenteres. Pkt. 8: Slutkontrol Det angives, hvordan det sikres, at arbejdsstedet efterlades i den miljømæssigt planlagte stand, f.eks. at alt affald er fjernet, eller lejet/lånt tankanlæg er tømt og aflukket. Pkt. 9: Kontrolplan Alle aktiviteter med væsentlig miljøpåvirkning beskrives i kontrolplanen. Kontrolplanen er en oversigt over den miljøindsats, der skal udføres og kontrolleres på en given aktivitet. Kontrolplanen er samtidig virksomhedens dokumentation overfor bygherren af hvilken miljøindsats, det er planlagt at gennemføre på entreprisen. I kontrolplanen angives: Hvilken aktivitet, der er tale om Hvilken miljøpåvirkning, der er tale om Hvad der skal kontrolleres (indsats) Relevante miljøkrav/grænseværdier Hvordan det kontrolleres Hvornår/hvor ofte kontrollen udføres Hvordan kontrollen dokumenteres Hvem der er ansvarlig for kontrollens gennemførelse Pkt. 10: Beredskabsplan På baggrund af entreprisegranskningen vurderes risici for uheld eller ulykker med miljømæssige konsekvenser, og der opstilles en beredskabsplan for entreprisen omfattende: Aktivitet med risici for uheld eller ulykker Mulige miljøpåvirkninger og risici Forebyggende og afhjælpende/korrigerende indsats Kontrol af beredskabet Dokumentation Ansvar Pkt. 11: Dokumentation Kontroldokumentationen er virksomhedens dokumentation for, at de planlagte kontroller er blevet gennemført. Kontroldokumentation kan være: Kontrolskemaer Målerapporter Kalibreringsrapporter Dagbog Køresedler fra vognmænd Modtagekvitteringer fra affaldsdepot etc. Det er vigtigt, at mængden af dokumentation ikke tager overhånd. Der skal således ikke dokumenteres mere, end der miljømæssigt er relevant. Endvidere er det en stor hjælp for medarbejderne, hvis dokumentationen kan udføres på en måde, de er vant til, eksempelvis som notater i en dagbog. Derved er chancen for at kontrolarbejdet udføres også større.

9 Det bør/skal aftales med bygherren, hvilken dokumentation der vil foreligge under arbejdets gang og hvilken dokumentation, der afleveres ved afslutning af entreprisen. Eksempelvis har kontrolskemaer for afmærkning af forurenet jord eller for støvbekæmpelse ikke den store betydning for eftertiden. Disse opbevares derfor kun i perioden under entreprisens gennemførelse. Eventuelle vibrationsmålinger eller analyserapporter af forurenet jord foreligger til gengæld som en del af slutdokumentationen, da disse kan have betydning senere. I det omfang der udarbejdes kontrolskemaer, er det vigtigt, at de udformes på en sådan måde, at de er logiske og nemme at udfylde. Pkt. 12: Krav til leverandører Hvis der stilles krav af miljømæssig betydning til leverandører, fremgår det af dette afsnit. Eksempelvis at leverandøren til enhver tid står inde for oplysningerne angivet i produktanvisningerne. Dette gælder også, hvis der er tale om bygherreleverancer. Pkt. 13: Krav til underentreprenører Det er vigtigt, at underentreprenører kender spillereglerne på en byggeplads med miljøstyring. Derfor angives der krav til underentreprenørers håndtering af aktiviteter med væsentlige miljøpåvirkninger. Det kan bl.a. omfatte, at underentreprenørerne skal leve op til de krav, som er gældende på entreprisen, og sørge for, at underentreprenørens medarbejdere har den fornødne uddannelse eller har fået den fornødne information, til at udføre arbejdet på en forsvarlig måde. Stoppe afvigelsen (korrigerende handling) Hindre at den gentager sig (forebyggende handling) Dokumentere hvad der er sket Endvidere kan det anbefales at beskrive, hvad man skal gøre, når man opdager, at arbejdsprocesser eller andet på et eventuelt senere tidspunkt kan medføre en afvigelse.typisk skal man sikre, at der ændres i en arbejdsbeskrivelse og -procedure, samt at der foretages en orientering af de berørte medarbejdere. Pkt. 17: Styring af dokumenter Virksomhedens generelle regler for identifikation, udfyldelse, opbevaring og arkivering af dokumenter angives. Pkt. 18: Arbejdsbeskrivelser I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at udarbejde arbejdsbeskrivelser for en del af miljøindsatsen. Eksempelvis støder bygge- og anlægsvirksomheder i højere og højere grad på forurenet jord på deres entrepriser, og i de situationer er det ofte nødvendigt med en nøjere beskrivelse af, hvordan den forurenede jord skal håndteres. Eventuelle arbejdsbeskrivelser anbefales vedlagt som bilag til miljøplanen. Endvidere angives det, om underentreprenørerne skal følge deres egen miljøplan eller om de er underlagt hovedentreprenørens miljøplan på entreprisen. Pkt. 14: Håndtering og opbevaring på byggepladsen Generelle regler af miljømæssig betydning om håndtering og opbevaring af materialer og materiel angives. Endvidere angives, hvor eventuelle særlige forholdsregler er beskrevet (F.eks. kontrolplan og/eller beredskabsplan). Pkt. 15: Produktions- og kontroludstyr Der udarbejdes krav til produktionsudstyr og regler for anvendelse, kalibrering og opbevaring af kontroludstyr samt for dokumentation af kalibreringsstatus for kontroludstyret. Pkt. 16: Håndtering af fejl (afvigelser) Det beskrives, hvordan medarbejderne skal håndtere eventuelle overskridelser af grænseværdier eller andre afvigelser fra de beskrevne krav eller udarbejdede planer. Dette inkluderer indsatsen for at: 11

10 4. EKSEMPLER PÅ ENTREPRISE-RELEVANTE MILJØPLANER I det følgende er gengivet en række brancherelaterede eksempler på resultatet af afprøvningen af entreprise-relevant miljøplan. Eksemplerne vedrører ikke kun det eksterne miljø. Afprøvningen har vist at der ikke er nogen klar grænse mellem det eksterne miljø og arbejdsmiljø (sikkerhed og sundhed). Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der opfattes som miljø og som arbejdsmiljø. De efterstående eksempler indeholder derfor både forhold vedr. det eksterne miljø og forhold vedr. arbejdsmiljø. Der er gengivet eksempler fra følgende typer virksomheder: Navne og adresser angivet i eksemplerne er fiktive. Når miljøplanen fremsendes til godkendelse hos bygherren, er det med udfyldt kontrolplan, som det fremgår af eksemplerne. De øvrige skemaer er tomme og vil først blive udfyldt under arbejdets udførelse. Foranstående vejlednings overskrifter er ikke nødvendigvis de samme for de efterfølgende eksempler. Der er i enkelte brancheeksempler udeladt afsnit og i andre tilføjet relevante afsnit for det pågældende eksempel. Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 Eksempel 5 Eksempel 6 El-installatør Maler Murer Tømrer VVS-installatør Nedbrydningsentreprenør 12

11 4.1 EKSEMPEL 1 EL-INSTALLATØR EKSEMPEL 1 EL-INSTALLATØR A/S MILJØPLAN FOR ENTREPRISEN: KØBENHAVNSVEJ 35 JUNI

12 EL-INSTALLATØR A/S FORORD El-installatør A/S er autoriseret el-installatør og beskæftiger ca. 25 elektrikere inkl. formænd. På kontoret er der 4 ansatte, hvoraf 2 er overmontører. Arbejdsopgaverne er inden for områderne: Projektering af el-installationer Lys- og kraftinstallationer Reparationer og vedligeholdelse EDB installationer med testgaranti Telefonanlæg Porttelefoner Brandmeldeanlæg No-break anlæg Transientbeskyttelse Adgangskontrol El-installatør A/S blev stiftet i 1964 og har udført el-entrepriser inden for renovering og nybyggeri for en lang række private og offentlige kunder. Direktør og daglig leder er Jens Hansen. Kontor, el-forretning og lager er placeret i centrum af København på Rådhuspladsen 3, 1550 København V. Entreprisen Miljøplanen er udarbejdet for en renoveringsentreprise på adressen Københavnsvej 35, 1234 København K. Arbejdet består i fjernelse af udtjente elinstallationer og opsætning af nye i forbindelse med etablering af mødelokaler, kontorer og toiletfaciliteter i kælderen. Entreprisen gennemføres i perioden 2/ /3-98 (uge 10-13). Miljøplanen Miljøplanen er grundlaget for miljøstyringen på entreprisen og har til formål at sikre, at: Alle miljøkrav på entreprisen overholdes At den opstillede miljøpolitik overholdes At de opstillede miljømål nås At miljøindsatsen synliggøres og dokumenteres 1. BYGGEPLADSORGANISATION Byggepladsorganisationen er som følger: Entreprisechef: Jens Hansen Ansvarsområde: Overordnet ansvar for miljøarbejdet på entreprisen Koordinationen med kvalitetssikringen og sikkerhedsarbejdet på entreprisen Entrepriseleder: Per Jensen; Stedfortræder: Henrik Madsen Ansvarsområde: Revidering og opdatering af denne miljøplan Udførelse af de i kontrolplanen angivne kontroller, med undtagelse af modtagekontrollen Udarbejdelse af kontroldokumentation Undervisning og information af medarbejderne Koordinering af egen entreprise med andre entrepriser Kontrol af underentreprenørers arbejde Formand: Ansvarsområde: At alle miljøkrav overholdes Udførelse af modtagekontrol Henrik Madsen; Stedfortræder: René Vestergård 2. MILJØPOLITIK OG MILJØMÅL Det er virksomhedens miljøpolitik, at: Gennemføre miljøstyring på alle relevante sager Gennemføre dokumenteret miljøstyring på alle sager, hvor det er krævet i kontrakten med bygherren Begrænse ressourceforbruget ved systematisk sortering og genbrug af metaller Følgende miljømål er opstillet for entreprisen: Alle nedrevne kabler, rør og tavler sorteres og køres til genanvendelse hos godkendt modtagestation Alle lysstofrør indsamles og køres til en kommunal modtagestation Alt øvrigt affald sorteres i henholdsvis brændbart og ikke brændbart Der anvendes sug på alle rillefræsere 3. ENTREPRISEGRANSKNING Ved modtagelse af projektmaterialet gennemgår entrepriseleder og formand materialet i fællesskab. Denne granskning danner grundlag for planlægning af udførelse og kontrol. Alle væsentlige forhold registreres. På baggrund af entreprisegranskningen er følgende miljøpåvirkninger vurderet at være væsentlige: Affaldshåndtering Bortskaffelse af brugte lysstofrør Støvdannelse i forbindelse med rillefræsning Resultatet af granskningen fremgår af den opstillede kontrolplan (Se bilag 1). Mulige risici for uheld eller ulykker med miljø-

13 EL-INSTALLATØR A/S mæssige konsekvenser er blevet vurderet. Resultatet fremgår af beredskabsplanen (Se bilag 2). Der er fra bygherrens side stillet krav til miljøstyring af entreprisen, men der er ikke stillet specifikke krav indenfor enkeltområder. Entreprisen er underlagt de af Københavns kommune stillede krav til affaldshåndtering i henhold til kommunens affaldsregulativ, samt de i ATcirkulære nr. 16, 1990, angivne regler for arbejde med støvende værktøj og processer. 4. PROJEKTGENNEMGANG Bygherren eller dennes tilsyn indkalder til projektgennemgang. På mødet gennemgås entreprisens enkeltaktiviteter sammen med bygherren og dennes tilsyn. Den udarbejdede kontrolplan, samt den eventuelle beredskabsplan vurderes, for at sikre, at alle er enige om de foreslåede tiltag. Der udarbejdes referat af mødet. 5. INSTRUKTION OG TRÆNING AF MEDARBEJDERE Entrepriselederen afholder ved entreprisestart et informationsmøde med formanden og elektrikere for en generel orientering om elarbejdet og miljøstyringen. Alle medarbejdere instrueres i aktiviteter med væsentlige miljøpåvirkninger og i de planlagte tiltag, herunder beredskabsplanen, for at minimere miljøpåvirkningerne. 8. SLUTKONTROL Slutkontrollen skal sikre, at arbejdsstedet efterlades i den miljømæssigt planlagte stand. Den planlagte slutkontrol fremgår af kontrolplanen bilag 1 og dokumentationen fremgår af bilag KONTROLPLAN Der er udarbejdet en kontrolplan (Se bilag 1) over de under entreprisegranskningen fundne væsentlige miljøpåvirkninger (Se pkt. 3 i denne miljøplan). Kontrolplanen vil i nødvendigt omfang løbende blive revideret og opdateret. 10. BEREDSKABSPLAN Der er udarbejdet en beredskabsplan for brand og kortslutning i de elektriske installationer (Se bilag 2). 11. DOKUMENTATION Følgende dokumentation vil foreligge under og efter entreprisens gennemførelse: Kontrolplan (Bilag 1) Beredskabsplan (Bilag 2) Kontrolskema for dokumentation af gennemført kontrol (Bilag 3) Evt. afvigerapporter (Bilag 4) Diverse bilag, f.eks. modtagesedler fra metalhandler 6. MODTAGEKONTROL Stoffer, materialer og komponenter af væsentlig miljømæssige betydning er underlagt modtagekontrol. Modtagekontrollen skal sikre, at de leverede produkter er mærket korrekt og at der foreligger eventuelle krævede vejledninger i opbevaring, brug og bortskaffelse. Det skal fremgå af vejledningerne hvilke risici, der er i forbindelse med eventuelle uheld eller ulykker med produktet og hvordan sådanne hændelser skal imødegås. Det vurderes ikke at være nødvendigt med modtagekontrol af miljømæssige årsager. Den øvrige modtagekontrol fremgår af kvalitetsplanen. 7. KONTROL I UDFØRELSESFASEN Under arbejdets udførelse gennemføres den kontrol, der er planlagt i forbindelse med entreprisegranskningen. Den planlagte kontrol fremgår af kontrolplanen bilag 1 og dokumentationen fremgår af bilag KRAV TIL LEVERANDØRER Der stilles krav til leverandører af stoffer, materialer og komponenter af væsentlig miljømæssige betydning om, at leverandøren skal sikre, at: Det er det rette, som leveres Det leverede er korrekt mærket og emballeret Der medfølger de nødvendige vejledninger og produktanvisninger på dansk Endvidere vil den enkelte leverandør blive instrueret om de dele af El-installatør A/S miljøstyring, som er relevant for leverandøren, dennes medarbejdere og de involverede transportører. Der stilles krav til leverandøren om at videregive denne information til relevante personer og virksomheder. Leverandøren skal til enhver tid stå inde for oplysningerne angivet i vejledninger og produktanvisninger. Ovennævnte gælder også, hvis der er tale om bygherreleverancer. 15

14 EL-INSTALLATØR A/S Der er ikke på denne entreprise forventet anvendt stoffer, materialer eller komponenter med væsentlige miljømæssige påvirkninger eller risici for uheld og ulykker. 13. KRAV TIL UNDERENTREPRENØRER Underentreprenører vil være underlagt bestemmelserne i denne miljøplan. 14. HÅNDTERING OG OPBEVARING PÅ BYGGEPLADSEN Hvis der opbevares stoffer eller materialer af miljømæssig betydning, vil de blive opbevaret efter de givne forskrifter. Eventuel kontrol eller uheldsrisiko vil fremgå af henholdsvis kontrolplan og beredskabsplan (Se bilag 1 og 2). Der er ikke på denne entreprise forventet anvendt stoffer, materialer eller komponenter med væsentlige miljømæssige påvirkninger eller risici for uheld og ulykker. 15. PRODUKTIONS OG KONTROL- UDSTYR Det vil blive sikret, at produktionsudstyr opfylder de givne miljøkrav eksempelvis at rillefræsere er påmonteret udsugning. Der forventes ikke anvendt kontroludstyr på denne entreprise. 16. HÅNDTERING AF FEJL (AFVIGELSER) Hvis der sker overskridelser af givne miljøkrav eller de i denne plan angivne krav, vil der blive foretaget tiltag til at: Stoppe afvigelsen korrigerende handling Hindre at den gentager sig forebyggende handling Dokumentere hvad der er sket udfærdigelse af afvigerapport (Se bilag 4) Endvidere vil arbejdsmetoder m.m. blive ændret, hvis der undervejs i entreprisen opdages fremgangsmåder, som vurderes på et senere tidspunkt at kunne medføre overskridelse af krav eller planer. Miljøplanen vil i en sådan forbindelse blive revideret i nødvendigt omfang. 17. STYRING AF DOKUMENTER Kontroldokumentation, som er nødvendig under entreprisens gennemførelse jævnfør pkt. 11 i denne plan, opbevares på byggepladskontoret i selvstændig mappe med påskriften Miljødokumentation og vil være til rådighed for gennemgang af bygherretilsynet. Dokumentationen vil endvidere være tilgængelig ved alle byggemøder. Sikkerhedskopi af dokumentationen forefindes på hovedkontoret. Ved afleveringsforretningen overgives en kopi af relevant dokumentation til bygherren jævnfør pkt. 11 i denne plan. 18. ARBEJDSBESKRIVELSER I det omfang det vurderes nødvendigt for sikring af overholdelse af de givne krav og planer udarbejdes egentlige arbejdsbeskrivelser for delaktiviteter. Disse beskrivelser vedlægges som bilag til miljøplanen. Det vurderes ikke umiddelbart at blive relevant på denne entreprise at udarbejde særskilte arbejdsbeskrivelser. 16

15 KONTROLPLAN, EL-INSTALLATØR A/S BILAG 1 Sag: Københavnsvej 35 Sagsnr.: Side: 1 af 1 Entreprise: Renovering i kælder Udarb. af: Per Jensen Dato: 2/ Emne Aktivitet Indsats Kontrol af indsats Hyppighed af kontrol Dokumentation af kontrol Miljøpåvirkning Ansvar Rillefræsning til rør Støv Sug på rillefræser Visuel Løbende Kontrolskema PJ Nedrivning af kabler, rør og tavler Miljøfarligt affald Sortering i fraktioner. Aflevering til genanvendelse hos godkendt modtagestation. Visuel Løbende Kontrolskema PJ Nedrivning, øvrige Affald Sortering i: - metaller - brændbart - ikke brændbart Visuel Løbende Kontrolskema Modtagesedler fra metalhandel PJ PJ Brugte lysstofrør Miljøfarligt affald Indsamling og aflevering til kommunal modtagestation Visuel Løbende Kontrolskema PJ Afleveringsforretning Affald Korrekt oprydning af byggepladsen Visuel Inden afleveringsforretning Kontrolskema PJ 17

16 BEREDSKABSPLAN, EL-INSTALLATØR A/S BILAG 2 Sag: Københavnsvej 35 Sagsnr.: Side: 1 af 1 Entreprise: Renovering i kælder Udarb. af: Per Jensen Dato: 2/ Formanden er ansvarlig for beredskabet Emne Aktivitet Miljøpåvirkning, risiko Indsats: - forebyggende - afhjælpning Kontrol af beredskab Dokumentation Ansvar Brand og/eller kortslutning i de elektriske installationer Udsivning af forurenet slukningvand Røgudvikling 1. Afbryd al strøm 2. Ring Sluk ilden uden brug af vand Papirøvelse hver 3. måned Kontrolskema Ved afvigelse afvigerapport HM 18

17 KONTROLSKEMA, EL-INSTALLATØR A/S BILAG 3 Sag: Københavnsvej 35 Sagsnr.: Side: 1 af 1 Entreprise: Renovering i kælder Udarb. af: Per Jensen Dato: 2/ Emne Resultat af kontrol Dato Init. Rillefræsning til rør Alle rillefræsere ankommet på pladsen er med sug. 5/3-98 HM Rillefræsning foregår i perioden 16-20/3-98. Der kontrolleres 3 gange i løbet af ugen 16/ / /3-98 HM HM HM Nedrivning af kabler, rør og tavler Container til sortering er opstillet. Container er afhentet af godkendt fragtmand. Kvittering af modtagestation vedlagt som bilag. 3/ /2-98 HM HM Nedrivning, øvrige Container til henholdsvis brændbart og ikke brændbart er opstillet. Fungerer OK. 3/3-98 HM Aftale er indgået med Metalskrot A/S om afhentning af metalaffald 5/3-98 HM Container med brændbart affald tømt af godkendt vognmand. Køreseddel vedlagt som bilag. Metalaffald er afhentet. Modtageseddel vedlagt som bilag. 24/ /3-98 HM HM Brugte lysstofrør Container til opbevaring af lysstofrør er ankommet til pladsen. 4/3-98 HM Container er afhentet. Kvittering fra kommunal modtagestation vedlagt som bilag. 9/ /3-98 HM HM Afholdelse af beredskabsøvelse Afleveringsforretning Øvelse er afholdt 26/3-98. For resultat se vedlagte afvigerapport nr. 1. Pladsen gennemgås for at sikre at der er foretaget korrekt oprydning. 26/3-98 PJ 25/3-98 HM 19

18 AFVIGERAPPORT, EL-INSTALLATØR A/S BILAG 4 Sag: Københavnsvej 35 Sagsnr.: Side: 1 af 1 Entreprise: Renovering i kælder Udarb. af: Per Jensen Dato: 26/ Rapport nr.: 1 Beskrivelse af afvigelsen (dato, init.): Afvigerapport Der er d.d. afholdt beredskabsøvelse om, hvordan svendene skal forholde sig i tilfælde af brand eller kortslutning i de elektriske installationer. 1 af svendene vidste ikke, hvor nærmeste nødtelefon er placeret. 26/3-98 PJ Hvad var årsagen til afvigelsen (dato, init.): Manglende instruktion af medarbejdere ved opstart af entreprise 26/3-98 PJ Beskrivelse af korrigerende handling (dato, init.): Ingen. 26/3-98 PJ Beskrivelse af forebyggende handling (dato, init.): Der er afholdt et informationsmøde for alle svende og lærlinge på pladsen, så alle nu er klar over, hvordan beredskabet fungerer. 27/3-98 HM Behandlet af (dato, init.): Godkendt af (dato, init.): Beskrivelse af opfølgning: PJ 27/3-98 6/4-98 JH Opfølgning på korrigerende handling: Det er på et møde for entrepriseledere og formænd blevet indskærpet, at informationsmødet ved entreprisestart skal omfatte en gennemgang af beredskabsplanen. Opfulgt af (dato, init.): 20 JH 6/4-98

19 4.2 EKSEMPEL 2 MALER EKSEMPEL 2 MALERFIRMA A/S MILJØPLAN FOR ENTREPRISEN: ODENSEVEJ 51 APRIL GYLDIG FRA 3/ VERSION 1 21

20 MALERFIRMA A/SA FORORD Malerfirma A/S blev stiftet i 1946 og udfører alle typer af malerarbejde inden for renovering og nybyggeri for en lang række private og offentlige kunder. Firmaet har ca. 75 ansatte, heraf 13 funktionærer og 15 lærlinge. Direktør og daglig leder er Svend Andersen. Det nuværende kontor og malerforretning er lejet i Lokalerne, der tidligere har været brugsforening, er placeret i centrum af København på Rådhuspladsen 38, 1550 København V. Lageret er placeret i kælderen under de lejede lokaler. Denne miljøplan er udarbejdet for et byfornyelsesprojekt i det indre København på adressen Odensevej 51, 1234 København K. Entreprisebeskrivelse Byfornyelsesprojektet omfatter ejendommen Odensevej 51. Ejendommen indeholder 8 lejligheder og 2 erhvervslejemål. Projektet indbefatter: installation af badeværelser, modernisering af køkkener samt en generel istandsættelse af de 8 lejligheder. I ejendommens 2 erhvervslejemål samt opgangen males vægge, træværk og vinduer. Den samlede malerentreprise, Odensevej 51, består af: Afrensning af lofter og vægge i lejligheder Opsætning af glasfilt på lofter i lejligheder med efterfølgende malerbehandling Tapetsering af vægge i lejligheder Slibning og maling af træværk og vinduer i lejligheder Maling af vægge og træværk i opgang og erhvervslejemål Arbejdet udføres i perioden 14/ /6-98. Miljøplanen Miljøplanen er vores grundlag for at gennemføre miljøstyring på entreprisen og har til formål at sikre, at: Alle miljøkrav på entreprisen overholdes At vores miljøpolitik overholdes At de miljømål, der er opstillet for entreprisen, nås At miljøindsatsen synliggøres og dokumenteres 1. BYGGEPLADSORGANISATION Byggepladsorganisationen er som følger: Konduktør: Flemming Madsen; Stedfortræder: Morten Jørgensen Formand: Morten Jørgensen; Stedfortræder: Anders B. Kristensen Hvis ikke andet er beskrevet er: Konduktøren ansvarlig for: Revidering og opdatering af denne miljøplan Udførelse af de i kontrolplanen angivne kontroller, med undtagelse af modtagekontrollen Dokumentation af den udførte kontrol Koordinationen med kvalitetssikringen og sikkerhedsarbejdet på entreprisen Formanden ansvarlig for: Undervisning og information af medarbejderne At alle miljøkrav overholdes Udførelse af modtagekontrollen 2. MILJØPOLITIK OG MILJØMÅL Miljøpolitik for Malerfirma A/S: Vi vil gennemføre miljøstyring på alle relevante sager Vi vil gennemføre dokumenteret miljøstyring på alle byggesager, når dette er krævet af kunden, og når det i øvrigt findes relevant Vi vil begrænse ressourceforbruget ved øget genanvendelse af materialer og minimering af spild Vi lægger vægt på, at medarbejderne inddrages i miljøarbejdet og orienteres om vores hensigter på miljøområdet Miljømål for entreprisen Odensevej 51: Alt affald sorteres i henholdsvis brændbart og ikke brændbart Der anvendes sug på alle rystepudsere Alle malingrester indsamles og returneres til lager, hvorfra de genanvendes, hvis det er muligt. Ellers køres de til Kommune Kemi til destruktion af godkendt vognmand 3. ENTREPRISEGRANSKNING Der er fra bygherrens side stillet krav til miljøstyring af entreprisen, og der er stillet krav om affaldssortering. Entreprisen er underlagt de af Københavns kommune stillede krav til affaldshåndtering i henhold til kommunens affaldsregulativ, samt de i ATcirkulære nr. 16, 1990, angivne regler for arbejde med støvende værktøj og processer. På baggrund af Malerfirma A/S miljøpolitik og miljømål gennemfører konduktøren en entreprise-

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Forfatter: Klaus Klok Kallesøe Semester: 7. Semester Vejleder: Torben Vind VIA University College, Campus Holstebro

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbogen Introduktion Kvalitetshåndbogens indhold Egne bilag Glarmesterlauget I Danmark Gothersgade 160 1123 København 33 13 65 10 33 13 65 60 Egne bilag Sådan skriver du

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 19-2002 Integration

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN Forår 2013 Opgave: 7. Semester special Uddannelse: Bygningskonstruktør Skolens navn: VIA University College, Aarhus Vejleder: Jens Otto Grabau Forfatter: Finn Graversen

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere