ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN"

Transkript

1 ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FORMÅL ANVENDELSE AF VEJLEDNINGEN FAKTA OM MILJØSTYRING AF ENTREPRISER HVAD ER EN MILJØPLAN FORMÅLET MED EN MILJØPLAN BAGGRUND FOR MILJØPLANEN ENTREPRISE-RELEVANT MILJØ- STYRING I PRAKSIS SÅDAN INDFØRES ENTREPRISE- RELEVANT MILJØSTYRING UDARBEJDELSE AF ENTREPRISE-RELEVANT MILJØPLAN MILJØPLANENS INDHOLD INDLEDNING TIL MILJØPLANEN FØR ENTREPRISENS START UNDER ENTREPRISENS GENNEMFØRELSE EKSEMPLER PÅ ENTREPRISE- RELEVANTE MILJØPLANER EKSEMPEL 1 - EL-INSTALLATØR EKSEMPEL 2 - MALER EKSEMPEL 3 - MURER EKSEMPEL 4 - TØMRER EKSEMPEL 5 - VVS INSTALLATØR EKSEMPEL 6 - NEDBRYDNINGS- ENTREPRENØR Bilag A SKEMAER (BILAG 1, 2, 3, 4 OG 5) APPENDIKS 1 PROJEKTORGANISATION OG DELTAGERE APPENDIKS 2 RELEVANTE HENVISNINGER

3 ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN FORORD Under projektet Miljøstyring i bygge- og anlægssektoren, som er støttet økonomisk med tilskud fra Erhvervsfremme Styrelsen og Miljøstyrelsen under programmet Miljøstyring og miljørevision i danske virksomheder, er der udarbejdet en vejledning for udarbejdelse af entreprise-relevante miljøplaner med tilhørende beredskabsplan. Vejledningen beskriver på en let og overskuelig måde, hvilke afsnit der typisk vil være relevante i en entreprise-relevant miljøplan og beredskabsplan. Vejledningen er udarbejdet for at gøre det lettere for branchernes virksomheder at indføre miljøstyring på konkrete entrepriser. Der kan være tale om egne ønsker om miljøforbedringer- og styring eller/ og der kan være krav fra bygherre til miljøstyring. Endvidere har arbejdet med testvirksomheder under projektet resulteret i en eksempelsamling, som indeholder en række eksempler på entrepriserelevante miljøplaner. De deltagende branche- og erhvervsorganisationer er: Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd Danske Entreprenører Dansk VVS Elinstallatørernes Landsforening Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning Byggeriets Arbejdsgivere Vinduesproducenternes Samarbejdsorganisation Betonindustriens Fællesråd Projektet er gennemført under ledelse af en styregruppe bestående af de deltagende branche- og erhvervsorganisationer med direktør Ole Bajda Nielsen, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning som formand og DTI Byggeri som konsulenter med Karsten Kobbernagel, Produktivitetscentret som projektleder. Endvidere har flere virksomheder fra brancherne været med til at afprøve og påvirke materialet, samt deltaget i udarbejdelse af brancheeksempler. En oversigt over projektorganisation og deltagere er placeret i appendiks 1. Det samlede vejledningsmateriale til entreprenør-, installations- og håndværksvirksomheder består af: Brochure som fortæller om miljøstyringsmaterialet Indledende miljøgennemgang Entreprise-relevant miljøplan Kom i gang model, virksomhedens første miljøstyringssystem Derudover er der til brug for brancherne, udarbejdet kursusmateriale til undervisning af miljømedarbejdere. Kursusmaterialet er baseret på ovennævnte materiale. 5

4 1. INDLEDNING 1.1 FORMÅL Formålet med denne vejledning at give virksomhederne lettere adgang til at komme i gang med miljøstyring og til at udarbejde de første entrepriserelevante miljøplaner. Miljøplanen skal være tilpasset den konkrete entreprise og er pladsledelsens styringsredskab for miljøarbejdet på sagen. Dermed er miljøplanen et modstykke til entreprisens kvalitetsplan. Det vil ofte være en fordel at udarbejde en samlet kvalitets- og miljøplan. Der er i brancheregi gennemført forskellige projekter rettet imod at forbedre miljøet, og disse projekter har medvirket som en del af grundlaget for denne vejledning. 1.2 ANVENDELSE AF VEJLEDNINGEN Vejledningen omfatter de punkter, der vurderes relevante i en plan for gennemførelse af miljøarbejdet på en entreprise. Under hvert punkt findes en vejledende tekst, som angiver det anbefalede indhold, men den enkelte virksomhed må selv fastlægge omfang, detaljegrad og ambitionsniveau for hver del af planen. Miljøplanen er struktureret i følgende 3 hovedafsnit: Indledning til miljøplan Før entreprisens start Under entreprisens gennemførelse Hvis vejledningens tekst følges punkt for punkt, vil der blive opbygget en entreprise-relevant miljøplan, som vil være dækkende for de fleste entrepriser, entreprenør- installations- og håndværksvirksomheder kommer ud for. Der er i bilag A tomme skemaer, som kan kopieres, hvis de vurderes dækkende for virksomhedens behov. Under afsnit 4 er indenfor hver af de deltagende brancher et eksempel på en entreprise-relevant miljøplan. Disse eksempler kan med fordel anvendes som inspiration ved udarbejdelse af egne miljøplaner. 6

5 2. FAKTA OM MILJØSTYRING AF ENTREPRISER 2.1 HVAD ER EN MILJØPLAN En miljøplan er i hovedsagen en oversigt over de miljøpåvirkninger (f.eks. støj, affald, forurenet jord), som der skal tages hensyn til ved gennemførelse af en entreprise, og indeholder derudover en plan over, hvordan miljøpåvirkningerne undgås eller minimeres, og hvordan indsatsen kontrolleres og dokumenteres. 2.2 FORMÅLET MED EN MILJØPLAN Formålet med miljøplanen er at sikre en fyldestgørende og effektiv planlægning og kontrol af den enkelte entreprises miljøpåvirkninger, samt at sikre dokumentation for miljøindsatsen. Miljøplanen er virksomhedens eget styringsredskab og er samtidig dokumentation overfor bygherren af den planlagte miljøstyring på entreprisen. Miljøindsatsen dokumenteres ved den udarbejdede kontroldokumentation. Der er flere eksempler på, at virksomheder har fået en opgave, hvor det at kunne dokumentere, at virksomheden havde styr på miljøforholdene, var afgørende. 2.4 ENTREPRISE-RELEVANT MILJØSTYRING I PRAKSIS 2.3 BAGGRUND FOR MILJØPLANEN Miljøplanen opstilles på baggrund af en granskning af den aktuelle entreprise. Under granskningen bliver mulige risici og miljøpåvirkninger identificeret og vurderet og det bestemmes, hvilke miljøpåvirkninger der skal med i miljøplanen. Endvidere opstilles der en oversigt over relevante myndighedskrav, som entreprisen skal overholde. En oversigt over myndighedskrav kan også være opstillet som led i en indledende miljøgennemgang i virksomheden. Oversigten for gennemførelse af en entreprise er nødvendigvis ikke ligeså fyldestgørende som ved den indledende miljøgennemgang. For yderligere vejledning om gennemførelse af indledende miljøgennemgang, se selvstændig vejledning i dette. Der findes ikke nogen faste retningslinier for, hvor stor en risiko en miljøpåvirkning skal udgøre, for at den skal medtages i miljøplanen. Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere hvilke miljøpåvirkninger, der er væsentligst. Som med så meget andet, er det langt hen ad vejen nok at lade sund fornuft råde. En bygherres krav til miljøstyring af en entreprise vil ofte være suppleret med angivelse af en række miljøkrav samt krav til kontrol og dokumentation. Disse krav skal selvfølgeligt medtages i miljøplanen. Det er dog vigtigt at vurdere, om de stillede krav er rimelige i forhold til den entreprise, der skal udføres. 6. Aflevering 5. Kontrol 4. Instruktion af medarbejdere 1. Før tilbud 2. Produktionsforberedelse 3. Projektgennemgangsmøde Miljøplanen opstilles og anvendes i forbindelse med gennemførelsen af en entreprise. Nedenstående er en kortfattet gennemgang af faserne i miljøarbejdet ved gennemførelse af en entreprise. Faserne er beskrevet med udgangspunkt i, hvordan virksomheden identificerer og gennemfører sin miljøindsats på en entreprise.tiltag, der ikke er af miljømæssig karakter, er således ikke medtaget. 1: Før tilbud Gennemgang af udbudsmaterialet for at: Kortlægge relevante miljøkrav myndighedskrav såvel som krav fra bygherren Lokalisere potentielle risici og miljøpåvirkninger Fastlægge deres indflydelse på arbejdet Prissætte miljøstyringen af entreprisen Prissætte miljøindsatsen på entreprisen (støjskærme, affaldshåndtering, etc.) 7

6 2: Produktionsforberedelse Planlægning og indarbejdelse af relevante aktiviteter i entreprisens miljøplan for at begrænse omfanget af miljøpåvirkninger. 3: Projektgennemgangsmøde Gennemgang af miljøplan og udførelsesmetoder for at sikre, at disse lever op til givne miljøkrav og er koordineret med miljøplaner for andre håndværksvirksomheder. 4: Instruktion af medarbejdere Instruktion af medarbejdere vedrørende udførelse af miljømæssigt korrekt udført arbejde samt om, hvordan medarbejderne skal reagere ved uheld, ulykker etc. 5: Kontrol Der gennemføres 3 typer af kontrol på entreprisen: Modtagekontrol, som skal sikre at leverede materialer/materiel overholder miljøplanens krav. Denne kontrol skal også sikre forsvarlig håndtering og oplagring Proceskontrol, der er en planlagt kontrol for at sikre, at arbejder gennemføres, så de overholder specificerede krav til at begrænse miljøpåvirkninger. Proceskontrol omfatter også udarbejdelse af dokumentation af det gennemførte miljøarbejde Slutkontrol (intern aflevering), som skal sikre, at arbejdspladsen afleveres i korrekt miljømæssig tilstand, samt at den udarbejdede dokumentation er tilstrækkelig til at eftervise, at miljøplanen er overholdt. 6: Aflevering Evt. aflevering til bygherre og tilbageføring af erfaring. 2.5 SÅDAN INDFØRES ENTREPRISE- RELEVANT MILJØSTYRING I den følgende vejledning er det beskrevet, hvordan en entreprise-relevant miljøplan opbygges. En fornuftigt udformet miljøplan er naturligvis den første forudsætning for, at der kan gennemføres en effektiv miljøstyring af entreprisen. Det er imidlertid lige så vigtigt om ikke vigtigere at alle medarbejdere er informeret om: Hvad miljøstyring er Formålet med miljøstyringen Fordelene ved miljøstyringen for medarbejdere og virksomhed Den enkeltes rolle i miljøstyringen Følger af manglende indsats Miljøstyring fungerer først, når alle tager deres del af ansvaret. 8

7 3. UDARBEJDELSE AF ENTREPRISE-RELEVANT MILJØPLAN 3.1 MILJØPLANENS INDHOLD Nedenstående indholdsfortegnelse for en miljøplan er i både struktur og omfang dækkende for de fleste entrepriser, hvor der stilles krav om miljøstyring eller hvor virksomheder af egen interesse gennemfører miljøstyring. Den efterfølgende vejledning inderholder de elementer, som generelt forventes at være relevant for styring af miljøforhold på entrepriser.vejledningen er suppleret med eksempler fra de deltagende brancher. Følgende punkter er relevante i miljøplanen: Indledning til miljøplan 0. Forord 1. Byggepladsorganisation 2. Miljøpolitik og miljømål Før entreprisestart 3. Entreprisegranskning (procesgranskning) 4. Projektgennemgang 5. Instruktion og træning af medarbejdere Under entreprisens gennemførelse 6. Modtagekontrol 7. Kontrol i udførelsesfasen (proceskontrol) 8. Slutkontrol 9. Kontrolplan 10. Beredskabsplan 11. Dokumentation 12. Krav til leverandører 13. Krav til underentreprenører 14. Håndtering og opbevaring på byggepladsen 15. Produktions- og kontroludstyr 16. Håndtering af fejl (afvigelser) 17. Styring af dokumenter 18. Arbejdsbeskrivelser Efterfølgende beskrives, hvad de enkelte punkter bør indeholde af oplysninger. 3.2 INDLEDNING TIL MILJØPLANEN Indledningsvis bør miljøplanen fortælle om virksomheden og entreprisen. Pkt. 0: Forord Virksomheden og dens produktion beskrives kort. Der gives en kort præsentation af den entreprise, som miljøplanen er udarbejdet for. Formålet med miljøplanen beskrives kort. Pkt. 1: Byggepladsorganisation En beskrivelse af organiseringen af miljøarbejdet på entreprisen: Hvem har det overordnede ansvar for håndtering af miljøspørgsmål i virksomheden Hvordan miljøindsatsen evt. koordineres med/er koblet op til virksomhedens kvalitetssikring og sikkerhedsarbejde Hvem er ansvarlig for overholdelse af givne miljøkrav Hvem er ansvarlig for at udføre og dokumentere miljøindsatsen samt instruktion og træning Hvem er ansvarlig for revidering og opdatering af miljøplanen Pkt. 2: Miljøpolitik og miljømål Der redegøres for den fastlagte miljøpolitik på entreprisen samt for de opstillede miljømål. Miljømålene skal være målelige, så det ved entreprisens afslutning klart kan dokumenteres i hvilken grad, målene er nået. 3.3 FØR ENTREPRISENS START Miljøplanen bør beskrive de aktiviteter virksomheden gennemfører, inden entreprisen sættes i gang. Pkt. 3: Entreprisegranskning (procesgranskning) Det angives i miljøplanen, hvordan og hvornår der gennemføres granskning af entreprisens aktiviteter og de miljøpåvirkninger, aktiviteterne antages at medføre. Granskningen udføres med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik og/eller miljømål samt en oversigt over relevante myndighedskrav, som virksomheden skal overholde. På baggrund af entreprisegranskningen opstilles en oversigt over de aktiviteter, som vurderes at udgøre de væsentlige miljøpåvirkninger. Det angives hvilke miljøpåvirkninger, der er tale om, samt hvilke tiltag der skal iværksættes for at minimere eller undgå miljøpåvirkningerne. Under dette punkt medtages endvidere de krav, bygherren har stillet. Resultatet af granskningen skal indgå i en kontrolplan (Se pkt. 9). Granskningen omfatter alle punkter som: 9

8 10 Kan medføre, at stillede miljøkrav ikke overholdes Antages at medføre ekstraudgifter, hvis de ikke håndteres Medfører gener for medarbejdere, naboer eller 3. personer med deraf følgende skader eller klager Endvidere angives det, hvordan eventuelle uoverensstemmelser mellem resultatet af egen granskning og krav fra bygherre og/eller myndigheder håndteres. Pkt. 4: Projektgennemgang Formålet med projektgennemgangen mellem entreprenør og bygherre/projekterende er at sikre en fælles opfattelse af, hvordan projektet skal gennemføres, afklare tvivlsspørgsmål og evt. forbedre projektet på baggrund af den fælles gennemgang. Det angives, hvordan medarbejderne skal forberede sig på og gennemføre projektgennemgangen med bygherren og/eller dennes rådgiver. Pkt. 5: Instruktion og træning af medarbejdere Det angives, hvordan, hvornår og i hvilket omfang medarbejderne orienteres og undervises i håndtering af aktiviteter med væsentlig miljøpåvirkning, orientering om miljøplanens indhold og i beredskabet i tilfælde af uheld eller ulykker. 3.4 UNDER ENTREPRISENS GENNEMFØRELSE Miljøplanen bør beskrive, hvordan virksomheden vil gennemføre og kontrollere miljøindsatsen under gennemførelse af entreprisen. Pkt. 6: Modtagekontrol Det angives, hvordan materialer af væsentlig miljømæssig betydning kontrolleres med hensyn til: Mængde Mærkning Emballagens tilstand Krævede vejledninger Selve opbevaringen Den planlagte kontrol angives i kontrolplanen (Se pkt. 9). Pkt. 7: Kontrol i udførelsesfasen (proceskontrol) Kontrollen planlægges i hovedsagen i forbindelse med entreprisegranskningen, men supplerende informationer undervejs i udførelsesfasen kan naturligvis medføre ændringer i kontrolplanen. Det angives, hvor planlægningen af kontrolindsatsen er beskrevet (f.eks. kontrolplanen), hvordan kontrol af miljøindsatsen udføres, samt hvordan kontrolindsatsen dokumenteres. Pkt. 8: Slutkontrol Det angives, hvordan det sikres, at arbejdsstedet efterlades i den miljømæssigt planlagte stand, f.eks. at alt affald er fjernet, eller lejet/lånt tankanlæg er tømt og aflukket. Pkt. 9: Kontrolplan Alle aktiviteter med væsentlig miljøpåvirkning beskrives i kontrolplanen. Kontrolplanen er en oversigt over den miljøindsats, der skal udføres og kontrolleres på en given aktivitet. Kontrolplanen er samtidig virksomhedens dokumentation overfor bygherren af hvilken miljøindsats, det er planlagt at gennemføre på entreprisen. I kontrolplanen angives: Hvilken aktivitet, der er tale om Hvilken miljøpåvirkning, der er tale om Hvad der skal kontrolleres (indsats) Relevante miljøkrav/grænseværdier Hvordan det kontrolleres Hvornår/hvor ofte kontrollen udføres Hvordan kontrollen dokumenteres Hvem der er ansvarlig for kontrollens gennemførelse Pkt. 10: Beredskabsplan På baggrund af entreprisegranskningen vurderes risici for uheld eller ulykker med miljømæssige konsekvenser, og der opstilles en beredskabsplan for entreprisen omfattende: Aktivitet med risici for uheld eller ulykker Mulige miljøpåvirkninger og risici Forebyggende og afhjælpende/korrigerende indsats Kontrol af beredskabet Dokumentation Ansvar Pkt. 11: Dokumentation Kontroldokumentationen er virksomhedens dokumentation for, at de planlagte kontroller er blevet gennemført. Kontroldokumentation kan være: Kontrolskemaer Målerapporter Kalibreringsrapporter Dagbog Køresedler fra vognmænd Modtagekvitteringer fra affaldsdepot etc. Det er vigtigt, at mængden af dokumentation ikke tager overhånd. Der skal således ikke dokumenteres mere, end der miljømæssigt er relevant. Endvidere er det en stor hjælp for medarbejderne, hvis dokumentationen kan udføres på en måde, de er vant til, eksempelvis som notater i en dagbog. Derved er chancen for at kontrolarbejdet udføres også større.

9 Det bør/skal aftales med bygherren, hvilken dokumentation der vil foreligge under arbejdets gang og hvilken dokumentation, der afleveres ved afslutning af entreprisen. Eksempelvis har kontrolskemaer for afmærkning af forurenet jord eller for støvbekæmpelse ikke den store betydning for eftertiden. Disse opbevares derfor kun i perioden under entreprisens gennemførelse. Eventuelle vibrationsmålinger eller analyserapporter af forurenet jord foreligger til gengæld som en del af slutdokumentationen, da disse kan have betydning senere. I det omfang der udarbejdes kontrolskemaer, er det vigtigt, at de udformes på en sådan måde, at de er logiske og nemme at udfylde. Pkt. 12: Krav til leverandører Hvis der stilles krav af miljømæssig betydning til leverandører, fremgår det af dette afsnit. Eksempelvis at leverandøren til enhver tid står inde for oplysningerne angivet i produktanvisningerne. Dette gælder også, hvis der er tale om bygherreleverancer. Pkt. 13: Krav til underentreprenører Det er vigtigt, at underentreprenører kender spillereglerne på en byggeplads med miljøstyring. Derfor angives der krav til underentreprenørers håndtering af aktiviteter med væsentlige miljøpåvirkninger. Det kan bl.a. omfatte, at underentreprenørerne skal leve op til de krav, som er gældende på entreprisen, og sørge for, at underentreprenørens medarbejdere har den fornødne uddannelse eller har fået den fornødne information, til at udføre arbejdet på en forsvarlig måde. Stoppe afvigelsen (korrigerende handling) Hindre at den gentager sig (forebyggende handling) Dokumentere hvad der er sket Endvidere kan det anbefales at beskrive, hvad man skal gøre, når man opdager, at arbejdsprocesser eller andet på et eventuelt senere tidspunkt kan medføre en afvigelse.typisk skal man sikre, at der ændres i en arbejdsbeskrivelse og -procedure, samt at der foretages en orientering af de berørte medarbejdere. Pkt. 17: Styring af dokumenter Virksomhedens generelle regler for identifikation, udfyldelse, opbevaring og arkivering af dokumenter angives. Pkt. 18: Arbejdsbeskrivelser I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at udarbejde arbejdsbeskrivelser for en del af miljøindsatsen. Eksempelvis støder bygge- og anlægsvirksomheder i højere og højere grad på forurenet jord på deres entrepriser, og i de situationer er det ofte nødvendigt med en nøjere beskrivelse af, hvordan den forurenede jord skal håndteres. Eventuelle arbejdsbeskrivelser anbefales vedlagt som bilag til miljøplanen. Endvidere angives det, om underentreprenørerne skal følge deres egen miljøplan eller om de er underlagt hovedentreprenørens miljøplan på entreprisen. Pkt. 14: Håndtering og opbevaring på byggepladsen Generelle regler af miljømæssig betydning om håndtering og opbevaring af materialer og materiel angives. Endvidere angives, hvor eventuelle særlige forholdsregler er beskrevet (F.eks. kontrolplan og/eller beredskabsplan). Pkt. 15: Produktions- og kontroludstyr Der udarbejdes krav til produktionsudstyr og regler for anvendelse, kalibrering og opbevaring af kontroludstyr samt for dokumentation af kalibreringsstatus for kontroludstyret. Pkt. 16: Håndtering af fejl (afvigelser) Det beskrives, hvordan medarbejderne skal håndtere eventuelle overskridelser af grænseværdier eller andre afvigelser fra de beskrevne krav eller udarbejdede planer. Dette inkluderer indsatsen for at: 11

10 4. EKSEMPLER PÅ ENTREPRISE-RELEVANTE MILJØPLANER I det følgende er gengivet en række brancherelaterede eksempler på resultatet af afprøvningen af entreprise-relevant miljøplan. Eksemplerne vedrører ikke kun det eksterne miljø. Afprøvningen har vist at der ikke er nogen klar grænse mellem det eksterne miljø og arbejdsmiljø (sikkerhed og sundhed). Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der opfattes som miljø og som arbejdsmiljø. De efterstående eksempler indeholder derfor både forhold vedr. det eksterne miljø og forhold vedr. arbejdsmiljø. Der er gengivet eksempler fra følgende typer virksomheder: Navne og adresser angivet i eksemplerne er fiktive. Når miljøplanen fremsendes til godkendelse hos bygherren, er det med udfyldt kontrolplan, som det fremgår af eksemplerne. De øvrige skemaer er tomme og vil først blive udfyldt under arbejdets udførelse. Foranstående vejlednings overskrifter er ikke nødvendigvis de samme for de efterfølgende eksempler. Der er i enkelte brancheeksempler udeladt afsnit og i andre tilføjet relevante afsnit for det pågældende eksempel. Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 Eksempel 5 Eksempel 6 El-installatør Maler Murer Tømrer VVS-installatør Nedbrydningsentreprenør 12

11 4.1 EKSEMPEL 1 EL-INSTALLATØR EKSEMPEL 1 EL-INSTALLATØR A/S MILJØPLAN FOR ENTREPRISEN: KØBENHAVNSVEJ 35 JUNI

12 EL-INSTALLATØR A/S FORORD El-installatør A/S er autoriseret el-installatør og beskæftiger ca. 25 elektrikere inkl. formænd. På kontoret er der 4 ansatte, hvoraf 2 er overmontører. Arbejdsopgaverne er inden for områderne: Projektering af el-installationer Lys- og kraftinstallationer Reparationer og vedligeholdelse EDB installationer med testgaranti Telefonanlæg Porttelefoner Brandmeldeanlæg No-break anlæg Transientbeskyttelse Adgangskontrol El-installatør A/S blev stiftet i 1964 og har udført el-entrepriser inden for renovering og nybyggeri for en lang række private og offentlige kunder. Direktør og daglig leder er Jens Hansen. Kontor, el-forretning og lager er placeret i centrum af København på Rådhuspladsen 3, 1550 København V. Entreprisen Miljøplanen er udarbejdet for en renoveringsentreprise på adressen Københavnsvej 35, 1234 København K. Arbejdet består i fjernelse af udtjente elinstallationer og opsætning af nye i forbindelse med etablering af mødelokaler, kontorer og toiletfaciliteter i kælderen. Entreprisen gennemføres i perioden 2/ /3-98 (uge 10-13). Miljøplanen Miljøplanen er grundlaget for miljøstyringen på entreprisen og har til formål at sikre, at: Alle miljøkrav på entreprisen overholdes At den opstillede miljøpolitik overholdes At de opstillede miljømål nås At miljøindsatsen synliggøres og dokumenteres 1. BYGGEPLADSORGANISATION Byggepladsorganisationen er som følger: Entreprisechef: Jens Hansen Ansvarsområde: Overordnet ansvar for miljøarbejdet på entreprisen Koordinationen med kvalitetssikringen og sikkerhedsarbejdet på entreprisen Entrepriseleder: Per Jensen; Stedfortræder: Henrik Madsen Ansvarsområde: Revidering og opdatering af denne miljøplan Udførelse af de i kontrolplanen angivne kontroller, med undtagelse af modtagekontrollen Udarbejdelse af kontroldokumentation Undervisning og information af medarbejderne Koordinering af egen entreprise med andre entrepriser Kontrol af underentreprenørers arbejde Formand: Ansvarsområde: At alle miljøkrav overholdes Udførelse af modtagekontrol Henrik Madsen; Stedfortræder: René Vestergård 2. MILJØPOLITIK OG MILJØMÅL Det er virksomhedens miljøpolitik, at: Gennemføre miljøstyring på alle relevante sager Gennemføre dokumenteret miljøstyring på alle sager, hvor det er krævet i kontrakten med bygherren Begrænse ressourceforbruget ved systematisk sortering og genbrug af metaller Følgende miljømål er opstillet for entreprisen: Alle nedrevne kabler, rør og tavler sorteres og køres til genanvendelse hos godkendt modtagestation Alle lysstofrør indsamles og køres til en kommunal modtagestation Alt øvrigt affald sorteres i henholdsvis brændbart og ikke brændbart Der anvendes sug på alle rillefræsere 3. ENTREPRISEGRANSKNING Ved modtagelse af projektmaterialet gennemgår entrepriseleder og formand materialet i fællesskab. Denne granskning danner grundlag for planlægning af udførelse og kontrol. Alle væsentlige forhold registreres. På baggrund af entreprisegranskningen er følgende miljøpåvirkninger vurderet at være væsentlige: Affaldshåndtering Bortskaffelse af brugte lysstofrør Støvdannelse i forbindelse med rillefræsning Resultatet af granskningen fremgår af den opstillede kontrolplan (Se bilag 1). Mulige risici for uheld eller ulykker med miljø-

13 EL-INSTALLATØR A/S mæssige konsekvenser er blevet vurderet. Resultatet fremgår af beredskabsplanen (Se bilag 2). Der er fra bygherrens side stillet krav til miljøstyring af entreprisen, men der er ikke stillet specifikke krav indenfor enkeltområder. Entreprisen er underlagt de af Københavns kommune stillede krav til affaldshåndtering i henhold til kommunens affaldsregulativ, samt de i ATcirkulære nr. 16, 1990, angivne regler for arbejde med støvende værktøj og processer. 4. PROJEKTGENNEMGANG Bygherren eller dennes tilsyn indkalder til projektgennemgang. På mødet gennemgås entreprisens enkeltaktiviteter sammen med bygherren og dennes tilsyn. Den udarbejdede kontrolplan, samt den eventuelle beredskabsplan vurderes, for at sikre, at alle er enige om de foreslåede tiltag. Der udarbejdes referat af mødet. 5. INSTRUKTION OG TRÆNING AF MEDARBEJDERE Entrepriselederen afholder ved entreprisestart et informationsmøde med formanden og elektrikere for en generel orientering om elarbejdet og miljøstyringen. Alle medarbejdere instrueres i aktiviteter med væsentlige miljøpåvirkninger og i de planlagte tiltag, herunder beredskabsplanen, for at minimere miljøpåvirkningerne. 8. SLUTKONTROL Slutkontrollen skal sikre, at arbejdsstedet efterlades i den miljømæssigt planlagte stand. Den planlagte slutkontrol fremgår af kontrolplanen bilag 1 og dokumentationen fremgår af bilag KONTROLPLAN Der er udarbejdet en kontrolplan (Se bilag 1) over de under entreprisegranskningen fundne væsentlige miljøpåvirkninger (Se pkt. 3 i denne miljøplan). Kontrolplanen vil i nødvendigt omfang løbende blive revideret og opdateret. 10. BEREDSKABSPLAN Der er udarbejdet en beredskabsplan for brand og kortslutning i de elektriske installationer (Se bilag 2). 11. DOKUMENTATION Følgende dokumentation vil foreligge under og efter entreprisens gennemførelse: Kontrolplan (Bilag 1) Beredskabsplan (Bilag 2) Kontrolskema for dokumentation af gennemført kontrol (Bilag 3) Evt. afvigerapporter (Bilag 4) Diverse bilag, f.eks. modtagesedler fra metalhandler 6. MODTAGEKONTROL Stoffer, materialer og komponenter af væsentlig miljømæssige betydning er underlagt modtagekontrol. Modtagekontrollen skal sikre, at de leverede produkter er mærket korrekt og at der foreligger eventuelle krævede vejledninger i opbevaring, brug og bortskaffelse. Det skal fremgå af vejledningerne hvilke risici, der er i forbindelse med eventuelle uheld eller ulykker med produktet og hvordan sådanne hændelser skal imødegås. Det vurderes ikke at være nødvendigt med modtagekontrol af miljømæssige årsager. Den øvrige modtagekontrol fremgår af kvalitetsplanen. 7. KONTROL I UDFØRELSESFASEN Under arbejdets udførelse gennemføres den kontrol, der er planlagt i forbindelse med entreprisegranskningen. Den planlagte kontrol fremgår af kontrolplanen bilag 1 og dokumentationen fremgår af bilag KRAV TIL LEVERANDØRER Der stilles krav til leverandører af stoffer, materialer og komponenter af væsentlig miljømæssige betydning om, at leverandøren skal sikre, at: Det er det rette, som leveres Det leverede er korrekt mærket og emballeret Der medfølger de nødvendige vejledninger og produktanvisninger på dansk Endvidere vil den enkelte leverandør blive instrueret om de dele af El-installatør A/S miljøstyring, som er relevant for leverandøren, dennes medarbejdere og de involverede transportører. Der stilles krav til leverandøren om at videregive denne information til relevante personer og virksomheder. Leverandøren skal til enhver tid stå inde for oplysningerne angivet i vejledninger og produktanvisninger. Ovennævnte gælder også, hvis der er tale om bygherreleverancer. 15

14 EL-INSTALLATØR A/S Der er ikke på denne entreprise forventet anvendt stoffer, materialer eller komponenter med væsentlige miljømæssige påvirkninger eller risici for uheld og ulykker. 13. KRAV TIL UNDERENTREPRENØRER Underentreprenører vil være underlagt bestemmelserne i denne miljøplan. 14. HÅNDTERING OG OPBEVARING PÅ BYGGEPLADSEN Hvis der opbevares stoffer eller materialer af miljømæssig betydning, vil de blive opbevaret efter de givne forskrifter. Eventuel kontrol eller uheldsrisiko vil fremgå af henholdsvis kontrolplan og beredskabsplan (Se bilag 1 og 2). Der er ikke på denne entreprise forventet anvendt stoffer, materialer eller komponenter med væsentlige miljømæssige påvirkninger eller risici for uheld og ulykker. 15. PRODUKTIONS OG KONTROL- UDSTYR Det vil blive sikret, at produktionsudstyr opfylder de givne miljøkrav eksempelvis at rillefræsere er påmonteret udsugning. Der forventes ikke anvendt kontroludstyr på denne entreprise. 16. HÅNDTERING AF FEJL (AFVIGELSER) Hvis der sker overskridelser af givne miljøkrav eller de i denne plan angivne krav, vil der blive foretaget tiltag til at: Stoppe afvigelsen korrigerende handling Hindre at den gentager sig forebyggende handling Dokumentere hvad der er sket udfærdigelse af afvigerapport (Se bilag 4) Endvidere vil arbejdsmetoder m.m. blive ændret, hvis der undervejs i entreprisen opdages fremgangsmåder, som vurderes på et senere tidspunkt at kunne medføre overskridelse af krav eller planer. Miljøplanen vil i en sådan forbindelse blive revideret i nødvendigt omfang. 17. STYRING AF DOKUMENTER Kontroldokumentation, som er nødvendig under entreprisens gennemførelse jævnfør pkt. 11 i denne plan, opbevares på byggepladskontoret i selvstændig mappe med påskriften Miljødokumentation og vil være til rådighed for gennemgang af bygherretilsynet. Dokumentationen vil endvidere være tilgængelig ved alle byggemøder. Sikkerhedskopi af dokumentationen forefindes på hovedkontoret. Ved afleveringsforretningen overgives en kopi af relevant dokumentation til bygherren jævnfør pkt. 11 i denne plan. 18. ARBEJDSBESKRIVELSER I det omfang det vurderes nødvendigt for sikring af overholdelse af de givne krav og planer udarbejdes egentlige arbejdsbeskrivelser for delaktiviteter. Disse beskrivelser vedlægges som bilag til miljøplanen. Det vurderes ikke umiddelbart at blive relevant på denne entreprise at udarbejde særskilte arbejdsbeskrivelser. 16

15 KONTROLPLAN, EL-INSTALLATØR A/S BILAG 1 Sag: Københavnsvej 35 Sagsnr.: Side: 1 af 1 Entreprise: Renovering i kælder Udarb. af: Per Jensen Dato: 2/ Emne Aktivitet Indsats Kontrol af indsats Hyppighed af kontrol Dokumentation af kontrol Miljøpåvirkning Ansvar Rillefræsning til rør Støv Sug på rillefræser Visuel Løbende Kontrolskema PJ Nedrivning af kabler, rør og tavler Miljøfarligt affald Sortering i fraktioner. Aflevering til genanvendelse hos godkendt modtagestation. Visuel Løbende Kontrolskema PJ Nedrivning, øvrige Affald Sortering i: - metaller - brændbart - ikke brændbart Visuel Løbende Kontrolskema Modtagesedler fra metalhandel PJ PJ Brugte lysstofrør Miljøfarligt affald Indsamling og aflevering til kommunal modtagestation Visuel Løbende Kontrolskema PJ Afleveringsforretning Affald Korrekt oprydning af byggepladsen Visuel Inden afleveringsforretning Kontrolskema PJ 17

16 BEREDSKABSPLAN, EL-INSTALLATØR A/S BILAG 2 Sag: Københavnsvej 35 Sagsnr.: Side: 1 af 1 Entreprise: Renovering i kælder Udarb. af: Per Jensen Dato: 2/ Formanden er ansvarlig for beredskabet Emne Aktivitet Miljøpåvirkning, risiko Indsats: - forebyggende - afhjælpning Kontrol af beredskab Dokumentation Ansvar Brand og/eller kortslutning i de elektriske installationer Udsivning af forurenet slukningvand Røgudvikling 1. Afbryd al strøm 2. Ring Sluk ilden uden brug af vand Papirøvelse hver 3. måned Kontrolskema Ved afvigelse afvigerapport HM 18

17 KONTROLSKEMA, EL-INSTALLATØR A/S BILAG 3 Sag: Københavnsvej 35 Sagsnr.: Side: 1 af 1 Entreprise: Renovering i kælder Udarb. af: Per Jensen Dato: 2/ Emne Resultat af kontrol Dato Init. Rillefræsning til rør Alle rillefræsere ankommet på pladsen er med sug. 5/3-98 HM Rillefræsning foregår i perioden 16-20/3-98. Der kontrolleres 3 gange i løbet af ugen 16/ / /3-98 HM HM HM Nedrivning af kabler, rør og tavler Container til sortering er opstillet. Container er afhentet af godkendt fragtmand. Kvittering af modtagestation vedlagt som bilag. 3/ /2-98 HM HM Nedrivning, øvrige Container til henholdsvis brændbart og ikke brændbart er opstillet. Fungerer OK. 3/3-98 HM Aftale er indgået med Metalskrot A/S om afhentning af metalaffald 5/3-98 HM Container med brændbart affald tømt af godkendt vognmand. Køreseddel vedlagt som bilag. Metalaffald er afhentet. Modtageseddel vedlagt som bilag. 24/ /3-98 HM HM Brugte lysstofrør Container til opbevaring af lysstofrør er ankommet til pladsen. 4/3-98 HM Container er afhentet. Kvittering fra kommunal modtagestation vedlagt som bilag. 9/ /3-98 HM HM Afholdelse af beredskabsøvelse Afleveringsforretning Øvelse er afholdt 26/3-98. For resultat se vedlagte afvigerapport nr. 1. Pladsen gennemgås for at sikre at der er foretaget korrekt oprydning. 26/3-98 PJ 25/3-98 HM 19

18 AFVIGERAPPORT, EL-INSTALLATØR A/S BILAG 4 Sag: Københavnsvej 35 Sagsnr.: Side: 1 af 1 Entreprise: Renovering i kælder Udarb. af: Per Jensen Dato: 26/ Rapport nr.: 1 Beskrivelse af afvigelsen (dato, init.): Afvigerapport Der er d.d. afholdt beredskabsøvelse om, hvordan svendene skal forholde sig i tilfælde af brand eller kortslutning i de elektriske installationer. 1 af svendene vidste ikke, hvor nærmeste nødtelefon er placeret. 26/3-98 PJ Hvad var årsagen til afvigelsen (dato, init.): Manglende instruktion af medarbejdere ved opstart af entreprise 26/3-98 PJ Beskrivelse af korrigerende handling (dato, init.): Ingen. 26/3-98 PJ Beskrivelse af forebyggende handling (dato, init.): Der er afholdt et informationsmøde for alle svende og lærlinge på pladsen, så alle nu er klar over, hvordan beredskabet fungerer. 27/3-98 HM Behandlet af (dato, init.): Godkendt af (dato, init.): Beskrivelse af opfølgning: PJ 27/3-98 6/4-98 JH Opfølgning på korrigerende handling: Det er på et møde for entrepriseledere og formænd blevet indskærpet, at informationsmødet ved entreprisestart skal omfatte en gennemgang af beredskabsplanen. Opfulgt af (dato, init.): 20 JH 6/4-98

19 4.2 EKSEMPEL 2 MALER EKSEMPEL 2 MALERFIRMA A/S MILJØPLAN FOR ENTREPRISEN: ODENSEVEJ 51 APRIL GYLDIG FRA 3/ VERSION 1 21

20 MALERFIRMA A/SA FORORD Malerfirma A/S blev stiftet i 1946 og udfører alle typer af malerarbejde inden for renovering og nybyggeri for en lang række private og offentlige kunder. Firmaet har ca. 75 ansatte, heraf 13 funktionærer og 15 lærlinge. Direktør og daglig leder er Svend Andersen. Det nuværende kontor og malerforretning er lejet i Lokalerne, der tidligere har været brugsforening, er placeret i centrum af København på Rådhuspladsen 38, 1550 København V. Lageret er placeret i kælderen under de lejede lokaler. Denne miljøplan er udarbejdet for et byfornyelsesprojekt i det indre København på adressen Odensevej 51, 1234 København K. Entreprisebeskrivelse Byfornyelsesprojektet omfatter ejendommen Odensevej 51. Ejendommen indeholder 8 lejligheder og 2 erhvervslejemål. Projektet indbefatter: installation af badeværelser, modernisering af køkkener samt en generel istandsættelse af de 8 lejligheder. I ejendommens 2 erhvervslejemål samt opgangen males vægge, træværk og vinduer. Den samlede malerentreprise, Odensevej 51, består af: Afrensning af lofter og vægge i lejligheder Opsætning af glasfilt på lofter i lejligheder med efterfølgende malerbehandling Tapetsering af vægge i lejligheder Slibning og maling af træværk og vinduer i lejligheder Maling af vægge og træværk i opgang og erhvervslejemål Arbejdet udføres i perioden 14/ /6-98. Miljøplanen Miljøplanen er vores grundlag for at gennemføre miljøstyring på entreprisen og har til formål at sikre, at: Alle miljøkrav på entreprisen overholdes At vores miljøpolitik overholdes At de miljømål, der er opstillet for entreprisen, nås At miljøindsatsen synliggøres og dokumenteres 1. BYGGEPLADSORGANISATION Byggepladsorganisationen er som følger: Konduktør: Flemming Madsen; Stedfortræder: Morten Jørgensen Formand: Morten Jørgensen; Stedfortræder: Anders B. Kristensen Hvis ikke andet er beskrevet er: Konduktøren ansvarlig for: Revidering og opdatering af denne miljøplan Udførelse af de i kontrolplanen angivne kontroller, med undtagelse af modtagekontrollen Dokumentation af den udførte kontrol Koordinationen med kvalitetssikringen og sikkerhedsarbejdet på entreprisen Formanden ansvarlig for: Undervisning og information af medarbejderne At alle miljøkrav overholdes Udførelse af modtagekontrollen 2. MILJØPOLITIK OG MILJØMÅL Miljøpolitik for Malerfirma A/S: Vi vil gennemføre miljøstyring på alle relevante sager Vi vil gennemføre dokumenteret miljøstyring på alle byggesager, når dette er krævet af kunden, og når det i øvrigt findes relevant Vi vil begrænse ressourceforbruget ved øget genanvendelse af materialer og minimering af spild Vi lægger vægt på, at medarbejderne inddrages i miljøarbejdet og orienteres om vores hensigter på miljøområdet Miljømål for entreprisen Odensevej 51: Alt affald sorteres i henholdsvis brændbart og ikke brændbart Der anvendes sug på alle rystepudsere Alle malingrester indsamles og returneres til lager, hvorfra de genanvendes, hvis det er muligt. Ellers køres de til Kommune Kemi til destruktion af godkendt vognmand 3. ENTREPRISEGRANSKNING Der er fra bygherrens side stillet krav til miljøstyring af entreprisen, og der er stillet krav om affaldssortering. Entreprisen er underlagt de af Københavns kommune stillede krav til affaldshåndtering i henhold til kommunens affaldsregulativ, samt de i ATcirkulære nr. 16, 1990, angivne regler for arbejde med støvende værktøj og processer. På baggrund af Malerfirma A/S miljøpolitik og miljømål gennemfører konduktøren en entreprise-

KOM I GANG MODEL VIRKSOMHEDENS FØRSTE MILJØSTYRINGSHÅNDBOG

KOM I GANG MODEL VIRKSOMHEDENS FØRSTE MILJØSTYRINGSHÅNDBOG KOM I GANG MODEL VIRKSOMHEDENS FØRSTE MILJØSTYRINGSHÅNDBOG VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD....................... 5 0. INDLEDNING..................

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven.

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. 1 Forord: Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. Endvidere giver kvalitetsstyringsprogrammet beskrivelse af, hvordan

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Virksomhed: Adresse: Mikaellauridsen.dk - Entreprise Frydenlunds alle 8210 Aarhus V Dato: 02.03.15 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Ordre nr.: Entreprise: Udførelsesperiode: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation... 3 1.1 Byggesag... 3 1.2 Byggesagsorganisation... 3

Læs mere

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge.

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Plastrør/kabler Brandsikring Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet.

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Ks-skematik 1 FA p. 4.32/ Forholdet kan fx dreje sig om at Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. tegn. A2.27 der ikke

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Ks-skematik Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. -er et skema (Skema nr. 100) til at registrere de forhold man støder på under procesgranskningen af det foreliggende

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 November 2011. Håndbog for styring af arbejdsmiljø MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 November 2011. Håndbog for styring af arbejdsmiljø MSE A/S Håndbog for styring af arbejdsmiljø MSE A/S Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Virksomhedsbeskrivelse...

Læs mere

Koncept. Kvalitetsikringshåndbog. ISOKLINKER Facadeisolering

Koncept. Kvalitetsikringshåndbog. ISOKLINKER Facadeisolering Koncept Kvalitetsikringshåndbog ISOKLINKER Facadeisolering INDHOLDSFORTEGNELSE. EMNE: Afsnit Sagsidentifikation... 2 Sagsspecifikation... 3 Sagsorganisation... 4 Generelle bestemmelser... 5 Modtagekontrol...

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Rådgiverens opgaver og udfordringer

Rådgiverens opgaver og udfordringer DAKOFAs Netværk for B&AA møde 16.09.2014 Rådgiverens opgaver og udfordringer Erik K. Lauritzen Projektfaser for et større nedrivningsprojekt Kr. 5. Miljøsanering 6. Nedrivning 7. Håndtering af B&AA 2.

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 1 Politikker og målsætninger Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 2 Procedurer og instruktioner Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets-

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ)

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Opsummering nr. 1 krav til kortlægning Definitioner Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Miljøkortlægning: En detaljeret

Læs mere

Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring

Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring Emne: Skemaer - eksempler Skilleblad: 4 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan Bilag Bilag 1: indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan...5 Bilag 2: staderapport forud for Før-gennemgang...6 Bilag 3: dagsorden til Før-gennemgang...7 Bilag 4: checkliste/godkendelse af Før-gennemgang.............................................

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere