ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN"

Transkript

1 ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FORMÅL ANVENDELSE AF VEJLEDNINGEN FAKTA OM MILJØSTYRING AF ENTREPRISER HVAD ER EN MILJØPLAN FORMÅLET MED EN MILJØPLAN BAGGRUND FOR MILJØPLANEN ENTREPRISE-RELEVANT MILJØ- STYRING I PRAKSIS SÅDAN INDFØRES ENTREPRISE- RELEVANT MILJØSTYRING UDARBEJDELSE AF ENTREPRISE-RELEVANT MILJØPLAN MILJØPLANENS INDHOLD INDLEDNING TIL MILJØPLANEN FØR ENTREPRISENS START UNDER ENTREPRISENS GENNEMFØRELSE EKSEMPLER PÅ ENTREPRISE- RELEVANTE MILJØPLANER EKSEMPEL 1 - EL-INSTALLATØR EKSEMPEL 2 - MALER EKSEMPEL 3 - MURER EKSEMPEL 4 - TØMRER EKSEMPEL 5 - VVS INSTALLATØR EKSEMPEL 6 - NEDBRYDNINGS- ENTREPRENØR Bilag A SKEMAER (BILAG 1, 2, 3, 4 OG 5) APPENDIKS 1 PROJEKTORGANISATION OG DELTAGERE APPENDIKS 2 RELEVANTE HENVISNINGER

3 ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN FORORD Under projektet Miljøstyring i bygge- og anlægssektoren, som er støttet økonomisk med tilskud fra Erhvervsfremme Styrelsen og Miljøstyrelsen under programmet Miljøstyring og miljørevision i danske virksomheder, er der udarbejdet en vejledning for udarbejdelse af entreprise-relevante miljøplaner med tilhørende beredskabsplan. Vejledningen beskriver på en let og overskuelig måde, hvilke afsnit der typisk vil være relevante i en entreprise-relevant miljøplan og beredskabsplan. Vejledningen er udarbejdet for at gøre det lettere for branchernes virksomheder at indføre miljøstyring på konkrete entrepriser. Der kan være tale om egne ønsker om miljøforbedringer- og styring eller/ og der kan være krav fra bygherre til miljøstyring. Endvidere har arbejdet med testvirksomheder under projektet resulteret i en eksempelsamling, som indeholder en række eksempler på entrepriserelevante miljøplaner. De deltagende branche- og erhvervsorganisationer er: Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd Danske Entreprenører Dansk VVS Elinstallatørernes Landsforening Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning Byggeriets Arbejdsgivere Vinduesproducenternes Samarbejdsorganisation Betonindustriens Fællesråd Projektet er gennemført under ledelse af en styregruppe bestående af de deltagende branche- og erhvervsorganisationer med direktør Ole Bajda Nielsen, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning som formand og DTI Byggeri som konsulenter med Karsten Kobbernagel, Produktivitetscentret som projektleder. Endvidere har flere virksomheder fra brancherne været med til at afprøve og påvirke materialet, samt deltaget i udarbejdelse af brancheeksempler. En oversigt over projektorganisation og deltagere er placeret i appendiks 1. Det samlede vejledningsmateriale til entreprenør-, installations- og håndværksvirksomheder består af: Brochure som fortæller om miljøstyringsmaterialet Indledende miljøgennemgang Entreprise-relevant miljøplan Kom i gang model, virksomhedens første miljøstyringssystem Derudover er der til brug for brancherne, udarbejdet kursusmateriale til undervisning af miljømedarbejdere. Kursusmaterialet er baseret på ovennævnte materiale. 5

4 1. INDLEDNING 1.1 FORMÅL Formålet med denne vejledning at give virksomhederne lettere adgang til at komme i gang med miljøstyring og til at udarbejde de første entrepriserelevante miljøplaner. Miljøplanen skal være tilpasset den konkrete entreprise og er pladsledelsens styringsredskab for miljøarbejdet på sagen. Dermed er miljøplanen et modstykke til entreprisens kvalitetsplan. Det vil ofte være en fordel at udarbejde en samlet kvalitets- og miljøplan. Der er i brancheregi gennemført forskellige projekter rettet imod at forbedre miljøet, og disse projekter har medvirket som en del af grundlaget for denne vejledning. 1.2 ANVENDELSE AF VEJLEDNINGEN Vejledningen omfatter de punkter, der vurderes relevante i en plan for gennemførelse af miljøarbejdet på en entreprise. Under hvert punkt findes en vejledende tekst, som angiver det anbefalede indhold, men den enkelte virksomhed må selv fastlægge omfang, detaljegrad og ambitionsniveau for hver del af planen. Miljøplanen er struktureret i følgende 3 hovedafsnit: Indledning til miljøplan Før entreprisens start Under entreprisens gennemførelse Hvis vejledningens tekst følges punkt for punkt, vil der blive opbygget en entreprise-relevant miljøplan, som vil være dækkende for de fleste entrepriser, entreprenør- installations- og håndværksvirksomheder kommer ud for. Der er i bilag A tomme skemaer, som kan kopieres, hvis de vurderes dækkende for virksomhedens behov. Under afsnit 4 er indenfor hver af de deltagende brancher et eksempel på en entreprise-relevant miljøplan. Disse eksempler kan med fordel anvendes som inspiration ved udarbejdelse af egne miljøplaner. 6

5 2. FAKTA OM MILJØSTYRING AF ENTREPRISER 2.1 HVAD ER EN MILJØPLAN En miljøplan er i hovedsagen en oversigt over de miljøpåvirkninger (f.eks. støj, affald, forurenet jord), som der skal tages hensyn til ved gennemførelse af en entreprise, og indeholder derudover en plan over, hvordan miljøpåvirkningerne undgås eller minimeres, og hvordan indsatsen kontrolleres og dokumenteres. 2.2 FORMÅLET MED EN MILJØPLAN Formålet med miljøplanen er at sikre en fyldestgørende og effektiv planlægning og kontrol af den enkelte entreprises miljøpåvirkninger, samt at sikre dokumentation for miljøindsatsen. Miljøplanen er virksomhedens eget styringsredskab og er samtidig dokumentation overfor bygherren af den planlagte miljøstyring på entreprisen. Miljøindsatsen dokumenteres ved den udarbejdede kontroldokumentation. Der er flere eksempler på, at virksomheder har fået en opgave, hvor det at kunne dokumentere, at virksomheden havde styr på miljøforholdene, var afgørende. 2.4 ENTREPRISE-RELEVANT MILJØSTYRING I PRAKSIS 2.3 BAGGRUND FOR MILJØPLANEN Miljøplanen opstilles på baggrund af en granskning af den aktuelle entreprise. Under granskningen bliver mulige risici og miljøpåvirkninger identificeret og vurderet og det bestemmes, hvilke miljøpåvirkninger der skal med i miljøplanen. Endvidere opstilles der en oversigt over relevante myndighedskrav, som entreprisen skal overholde. En oversigt over myndighedskrav kan også være opstillet som led i en indledende miljøgennemgang i virksomheden. Oversigten for gennemførelse af en entreprise er nødvendigvis ikke ligeså fyldestgørende som ved den indledende miljøgennemgang. For yderligere vejledning om gennemførelse af indledende miljøgennemgang, se selvstændig vejledning i dette. Der findes ikke nogen faste retningslinier for, hvor stor en risiko en miljøpåvirkning skal udgøre, for at den skal medtages i miljøplanen. Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere hvilke miljøpåvirkninger, der er væsentligst. Som med så meget andet, er det langt hen ad vejen nok at lade sund fornuft råde. En bygherres krav til miljøstyring af en entreprise vil ofte være suppleret med angivelse af en række miljøkrav samt krav til kontrol og dokumentation. Disse krav skal selvfølgeligt medtages i miljøplanen. Det er dog vigtigt at vurdere, om de stillede krav er rimelige i forhold til den entreprise, der skal udføres. 6. Aflevering 5. Kontrol 4. Instruktion af medarbejdere 1. Før tilbud 2. Produktionsforberedelse 3. Projektgennemgangsmøde Miljøplanen opstilles og anvendes i forbindelse med gennemførelsen af en entreprise. Nedenstående er en kortfattet gennemgang af faserne i miljøarbejdet ved gennemførelse af en entreprise. Faserne er beskrevet med udgangspunkt i, hvordan virksomheden identificerer og gennemfører sin miljøindsats på en entreprise.tiltag, der ikke er af miljømæssig karakter, er således ikke medtaget. 1: Før tilbud Gennemgang af udbudsmaterialet for at: Kortlægge relevante miljøkrav myndighedskrav såvel som krav fra bygherren Lokalisere potentielle risici og miljøpåvirkninger Fastlægge deres indflydelse på arbejdet Prissætte miljøstyringen af entreprisen Prissætte miljøindsatsen på entreprisen (støjskærme, affaldshåndtering, etc.) 7

6 2: Produktionsforberedelse Planlægning og indarbejdelse af relevante aktiviteter i entreprisens miljøplan for at begrænse omfanget af miljøpåvirkninger. 3: Projektgennemgangsmøde Gennemgang af miljøplan og udførelsesmetoder for at sikre, at disse lever op til givne miljøkrav og er koordineret med miljøplaner for andre håndværksvirksomheder. 4: Instruktion af medarbejdere Instruktion af medarbejdere vedrørende udførelse af miljømæssigt korrekt udført arbejde samt om, hvordan medarbejderne skal reagere ved uheld, ulykker etc. 5: Kontrol Der gennemføres 3 typer af kontrol på entreprisen: Modtagekontrol, som skal sikre at leverede materialer/materiel overholder miljøplanens krav. Denne kontrol skal også sikre forsvarlig håndtering og oplagring Proceskontrol, der er en planlagt kontrol for at sikre, at arbejder gennemføres, så de overholder specificerede krav til at begrænse miljøpåvirkninger. Proceskontrol omfatter også udarbejdelse af dokumentation af det gennemførte miljøarbejde Slutkontrol (intern aflevering), som skal sikre, at arbejdspladsen afleveres i korrekt miljømæssig tilstand, samt at den udarbejdede dokumentation er tilstrækkelig til at eftervise, at miljøplanen er overholdt. 6: Aflevering Evt. aflevering til bygherre og tilbageføring af erfaring. 2.5 SÅDAN INDFØRES ENTREPRISE- RELEVANT MILJØSTYRING I den følgende vejledning er det beskrevet, hvordan en entreprise-relevant miljøplan opbygges. En fornuftigt udformet miljøplan er naturligvis den første forudsætning for, at der kan gennemføres en effektiv miljøstyring af entreprisen. Det er imidlertid lige så vigtigt om ikke vigtigere at alle medarbejdere er informeret om: Hvad miljøstyring er Formålet med miljøstyringen Fordelene ved miljøstyringen for medarbejdere og virksomhed Den enkeltes rolle i miljøstyringen Følger af manglende indsats Miljøstyring fungerer først, når alle tager deres del af ansvaret. 8

7 3. UDARBEJDELSE AF ENTREPRISE-RELEVANT MILJØPLAN 3.1 MILJØPLANENS INDHOLD Nedenstående indholdsfortegnelse for en miljøplan er i både struktur og omfang dækkende for de fleste entrepriser, hvor der stilles krav om miljøstyring eller hvor virksomheder af egen interesse gennemfører miljøstyring. Den efterfølgende vejledning inderholder de elementer, som generelt forventes at være relevant for styring af miljøforhold på entrepriser.vejledningen er suppleret med eksempler fra de deltagende brancher. Følgende punkter er relevante i miljøplanen: Indledning til miljøplan 0. Forord 1. Byggepladsorganisation 2. Miljøpolitik og miljømål Før entreprisestart 3. Entreprisegranskning (procesgranskning) 4. Projektgennemgang 5. Instruktion og træning af medarbejdere Under entreprisens gennemførelse 6. Modtagekontrol 7. Kontrol i udførelsesfasen (proceskontrol) 8. Slutkontrol 9. Kontrolplan 10. Beredskabsplan 11. Dokumentation 12. Krav til leverandører 13. Krav til underentreprenører 14. Håndtering og opbevaring på byggepladsen 15. Produktions- og kontroludstyr 16. Håndtering af fejl (afvigelser) 17. Styring af dokumenter 18. Arbejdsbeskrivelser Efterfølgende beskrives, hvad de enkelte punkter bør indeholde af oplysninger. 3.2 INDLEDNING TIL MILJØPLANEN Indledningsvis bør miljøplanen fortælle om virksomheden og entreprisen. Pkt. 0: Forord Virksomheden og dens produktion beskrives kort. Der gives en kort præsentation af den entreprise, som miljøplanen er udarbejdet for. Formålet med miljøplanen beskrives kort. Pkt. 1: Byggepladsorganisation En beskrivelse af organiseringen af miljøarbejdet på entreprisen: Hvem har det overordnede ansvar for håndtering af miljøspørgsmål i virksomheden Hvordan miljøindsatsen evt. koordineres med/er koblet op til virksomhedens kvalitetssikring og sikkerhedsarbejde Hvem er ansvarlig for overholdelse af givne miljøkrav Hvem er ansvarlig for at udføre og dokumentere miljøindsatsen samt instruktion og træning Hvem er ansvarlig for revidering og opdatering af miljøplanen Pkt. 2: Miljøpolitik og miljømål Der redegøres for den fastlagte miljøpolitik på entreprisen samt for de opstillede miljømål. Miljømålene skal være målelige, så det ved entreprisens afslutning klart kan dokumenteres i hvilken grad, målene er nået. 3.3 FØR ENTREPRISENS START Miljøplanen bør beskrive de aktiviteter virksomheden gennemfører, inden entreprisen sættes i gang. Pkt. 3: Entreprisegranskning (procesgranskning) Det angives i miljøplanen, hvordan og hvornår der gennemføres granskning af entreprisens aktiviteter og de miljøpåvirkninger, aktiviteterne antages at medføre. Granskningen udføres med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik og/eller miljømål samt en oversigt over relevante myndighedskrav, som virksomheden skal overholde. På baggrund af entreprisegranskningen opstilles en oversigt over de aktiviteter, som vurderes at udgøre de væsentlige miljøpåvirkninger. Det angives hvilke miljøpåvirkninger, der er tale om, samt hvilke tiltag der skal iværksættes for at minimere eller undgå miljøpåvirkningerne. Under dette punkt medtages endvidere de krav, bygherren har stillet. Resultatet af granskningen skal indgå i en kontrolplan (Se pkt. 9). Granskningen omfatter alle punkter som: 9

8 10 Kan medføre, at stillede miljøkrav ikke overholdes Antages at medføre ekstraudgifter, hvis de ikke håndteres Medfører gener for medarbejdere, naboer eller 3. personer med deraf følgende skader eller klager Endvidere angives det, hvordan eventuelle uoverensstemmelser mellem resultatet af egen granskning og krav fra bygherre og/eller myndigheder håndteres. Pkt. 4: Projektgennemgang Formålet med projektgennemgangen mellem entreprenør og bygherre/projekterende er at sikre en fælles opfattelse af, hvordan projektet skal gennemføres, afklare tvivlsspørgsmål og evt. forbedre projektet på baggrund af den fælles gennemgang. Det angives, hvordan medarbejderne skal forberede sig på og gennemføre projektgennemgangen med bygherren og/eller dennes rådgiver. Pkt. 5: Instruktion og træning af medarbejdere Det angives, hvordan, hvornår og i hvilket omfang medarbejderne orienteres og undervises i håndtering af aktiviteter med væsentlig miljøpåvirkning, orientering om miljøplanens indhold og i beredskabet i tilfælde af uheld eller ulykker. 3.4 UNDER ENTREPRISENS GENNEMFØRELSE Miljøplanen bør beskrive, hvordan virksomheden vil gennemføre og kontrollere miljøindsatsen under gennemførelse af entreprisen. Pkt. 6: Modtagekontrol Det angives, hvordan materialer af væsentlig miljømæssig betydning kontrolleres med hensyn til: Mængde Mærkning Emballagens tilstand Krævede vejledninger Selve opbevaringen Den planlagte kontrol angives i kontrolplanen (Se pkt. 9). Pkt. 7: Kontrol i udførelsesfasen (proceskontrol) Kontrollen planlægges i hovedsagen i forbindelse med entreprisegranskningen, men supplerende informationer undervejs i udførelsesfasen kan naturligvis medføre ændringer i kontrolplanen. Det angives, hvor planlægningen af kontrolindsatsen er beskrevet (f.eks. kontrolplanen), hvordan kontrol af miljøindsatsen udføres, samt hvordan kontrolindsatsen dokumenteres. Pkt. 8: Slutkontrol Det angives, hvordan det sikres, at arbejdsstedet efterlades i den miljømæssigt planlagte stand, f.eks. at alt affald er fjernet, eller lejet/lånt tankanlæg er tømt og aflukket. Pkt. 9: Kontrolplan Alle aktiviteter med væsentlig miljøpåvirkning beskrives i kontrolplanen. Kontrolplanen er en oversigt over den miljøindsats, der skal udføres og kontrolleres på en given aktivitet. Kontrolplanen er samtidig virksomhedens dokumentation overfor bygherren af hvilken miljøindsats, det er planlagt at gennemføre på entreprisen. I kontrolplanen angives: Hvilken aktivitet, der er tale om Hvilken miljøpåvirkning, der er tale om Hvad der skal kontrolleres (indsats) Relevante miljøkrav/grænseværdier Hvordan det kontrolleres Hvornår/hvor ofte kontrollen udføres Hvordan kontrollen dokumenteres Hvem der er ansvarlig for kontrollens gennemførelse Pkt. 10: Beredskabsplan På baggrund af entreprisegranskningen vurderes risici for uheld eller ulykker med miljømæssige konsekvenser, og der opstilles en beredskabsplan for entreprisen omfattende: Aktivitet med risici for uheld eller ulykker Mulige miljøpåvirkninger og risici Forebyggende og afhjælpende/korrigerende indsats Kontrol af beredskabet Dokumentation Ansvar Pkt. 11: Dokumentation Kontroldokumentationen er virksomhedens dokumentation for, at de planlagte kontroller er blevet gennemført. Kontroldokumentation kan være: Kontrolskemaer Målerapporter Kalibreringsrapporter Dagbog Køresedler fra vognmænd Modtagekvitteringer fra affaldsdepot etc. Det er vigtigt, at mængden af dokumentation ikke tager overhånd. Der skal således ikke dokumenteres mere, end der miljømæssigt er relevant. Endvidere er det en stor hjælp for medarbejderne, hvis dokumentationen kan udføres på en måde, de er vant til, eksempelvis som notater i en dagbog. Derved er chancen for at kontrolarbejdet udføres også større.

9 Det bør/skal aftales med bygherren, hvilken dokumentation der vil foreligge under arbejdets gang og hvilken dokumentation, der afleveres ved afslutning af entreprisen. Eksempelvis har kontrolskemaer for afmærkning af forurenet jord eller for støvbekæmpelse ikke den store betydning for eftertiden. Disse opbevares derfor kun i perioden under entreprisens gennemførelse. Eventuelle vibrationsmålinger eller analyserapporter af forurenet jord foreligger til gengæld som en del af slutdokumentationen, da disse kan have betydning senere. I det omfang der udarbejdes kontrolskemaer, er det vigtigt, at de udformes på en sådan måde, at de er logiske og nemme at udfylde. Pkt. 12: Krav til leverandører Hvis der stilles krav af miljømæssig betydning til leverandører, fremgår det af dette afsnit. Eksempelvis at leverandøren til enhver tid står inde for oplysningerne angivet i produktanvisningerne. Dette gælder også, hvis der er tale om bygherreleverancer. Pkt. 13: Krav til underentreprenører Det er vigtigt, at underentreprenører kender spillereglerne på en byggeplads med miljøstyring. Derfor angives der krav til underentreprenørers håndtering af aktiviteter med væsentlige miljøpåvirkninger. Det kan bl.a. omfatte, at underentreprenørerne skal leve op til de krav, som er gældende på entreprisen, og sørge for, at underentreprenørens medarbejdere har den fornødne uddannelse eller har fået den fornødne information, til at udføre arbejdet på en forsvarlig måde. Stoppe afvigelsen (korrigerende handling) Hindre at den gentager sig (forebyggende handling) Dokumentere hvad der er sket Endvidere kan det anbefales at beskrive, hvad man skal gøre, når man opdager, at arbejdsprocesser eller andet på et eventuelt senere tidspunkt kan medføre en afvigelse.typisk skal man sikre, at der ændres i en arbejdsbeskrivelse og -procedure, samt at der foretages en orientering af de berørte medarbejdere. Pkt. 17: Styring af dokumenter Virksomhedens generelle regler for identifikation, udfyldelse, opbevaring og arkivering af dokumenter angives. Pkt. 18: Arbejdsbeskrivelser I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at udarbejde arbejdsbeskrivelser for en del af miljøindsatsen. Eksempelvis støder bygge- og anlægsvirksomheder i højere og højere grad på forurenet jord på deres entrepriser, og i de situationer er det ofte nødvendigt med en nøjere beskrivelse af, hvordan den forurenede jord skal håndteres. Eventuelle arbejdsbeskrivelser anbefales vedlagt som bilag til miljøplanen. Endvidere angives det, om underentreprenørerne skal følge deres egen miljøplan eller om de er underlagt hovedentreprenørens miljøplan på entreprisen. Pkt. 14: Håndtering og opbevaring på byggepladsen Generelle regler af miljømæssig betydning om håndtering og opbevaring af materialer og materiel angives. Endvidere angives, hvor eventuelle særlige forholdsregler er beskrevet (F.eks. kontrolplan og/eller beredskabsplan). Pkt. 15: Produktions- og kontroludstyr Der udarbejdes krav til produktionsudstyr og regler for anvendelse, kalibrering og opbevaring af kontroludstyr samt for dokumentation af kalibreringsstatus for kontroludstyret. Pkt. 16: Håndtering af fejl (afvigelser) Det beskrives, hvordan medarbejderne skal håndtere eventuelle overskridelser af grænseværdier eller andre afvigelser fra de beskrevne krav eller udarbejdede planer. Dette inkluderer indsatsen for at: 11

10 4. EKSEMPLER PÅ ENTREPRISE-RELEVANTE MILJØPLANER I det følgende er gengivet en række brancherelaterede eksempler på resultatet af afprøvningen af entreprise-relevant miljøplan. Eksemplerne vedrører ikke kun det eksterne miljø. Afprøvningen har vist at der ikke er nogen klar grænse mellem det eksterne miljø og arbejdsmiljø (sikkerhed og sundhed). Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der opfattes som miljø og som arbejdsmiljø. De efterstående eksempler indeholder derfor både forhold vedr. det eksterne miljø og forhold vedr. arbejdsmiljø. Der er gengivet eksempler fra følgende typer virksomheder: Navne og adresser angivet i eksemplerne er fiktive. Når miljøplanen fremsendes til godkendelse hos bygherren, er det med udfyldt kontrolplan, som det fremgår af eksemplerne. De øvrige skemaer er tomme og vil først blive udfyldt under arbejdets udførelse. Foranstående vejlednings overskrifter er ikke nødvendigvis de samme for de efterfølgende eksempler. Der er i enkelte brancheeksempler udeladt afsnit og i andre tilføjet relevante afsnit for det pågældende eksempel. Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 Eksempel 5 Eksempel 6 El-installatør Maler Murer Tømrer VVS-installatør Nedbrydningsentreprenør 12

11 4.1 EKSEMPEL 1 EL-INSTALLATØR EKSEMPEL 1 EL-INSTALLATØR A/S MILJØPLAN FOR ENTREPRISEN: KØBENHAVNSVEJ 35 JUNI

12 EL-INSTALLATØR A/S FORORD El-installatør A/S er autoriseret el-installatør og beskæftiger ca. 25 elektrikere inkl. formænd. På kontoret er der 4 ansatte, hvoraf 2 er overmontører. Arbejdsopgaverne er inden for områderne: Projektering af el-installationer Lys- og kraftinstallationer Reparationer og vedligeholdelse EDB installationer med testgaranti Telefonanlæg Porttelefoner Brandmeldeanlæg No-break anlæg Transientbeskyttelse Adgangskontrol El-installatør A/S blev stiftet i 1964 og har udført el-entrepriser inden for renovering og nybyggeri for en lang række private og offentlige kunder. Direktør og daglig leder er Jens Hansen. Kontor, el-forretning og lager er placeret i centrum af København på Rådhuspladsen 3, 1550 København V. Entreprisen Miljøplanen er udarbejdet for en renoveringsentreprise på adressen Københavnsvej 35, 1234 København K. Arbejdet består i fjernelse af udtjente elinstallationer og opsætning af nye i forbindelse med etablering af mødelokaler, kontorer og toiletfaciliteter i kælderen. Entreprisen gennemføres i perioden 2/ /3-98 (uge 10-13). Miljøplanen Miljøplanen er grundlaget for miljøstyringen på entreprisen og har til formål at sikre, at: Alle miljøkrav på entreprisen overholdes At den opstillede miljøpolitik overholdes At de opstillede miljømål nås At miljøindsatsen synliggøres og dokumenteres 1. BYGGEPLADSORGANISATION Byggepladsorganisationen er som følger: Entreprisechef: Jens Hansen Ansvarsområde: Overordnet ansvar for miljøarbejdet på entreprisen Koordinationen med kvalitetssikringen og sikkerhedsarbejdet på entreprisen Entrepriseleder: Per Jensen; Stedfortræder: Henrik Madsen Ansvarsområde: Revidering og opdatering af denne miljøplan Udførelse af de i kontrolplanen angivne kontroller, med undtagelse af modtagekontrollen Udarbejdelse af kontroldokumentation Undervisning og information af medarbejderne Koordinering af egen entreprise med andre entrepriser Kontrol af underentreprenørers arbejde Formand: Ansvarsområde: At alle miljøkrav overholdes Udførelse af modtagekontrol Henrik Madsen; Stedfortræder: René Vestergård 2. MILJØPOLITIK OG MILJØMÅL Det er virksomhedens miljøpolitik, at: Gennemføre miljøstyring på alle relevante sager Gennemføre dokumenteret miljøstyring på alle sager, hvor det er krævet i kontrakten med bygherren Begrænse ressourceforbruget ved systematisk sortering og genbrug af metaller Følgende miljømål er opstillet for entreprisen: Alle nedrevne kabler, rør og tavler sorteres og køres til genanvendelse hos godkendt modtagestation Alle lysstofrør indsamles og køres til en kommunal modtagestation Alt øvrigt affald sorteres i henholdsvis brændbart og ikke brændbart Der anvendes sug på alle rillefræsere 3. ENTREPRISEGRANSKNING Ved modtagelse af projektmaterialet gennemgår entrepriseleder og formand materialet i fællesskab. Denne granskning danner grundlag for planlægning af udførelse og kontrol. Alle væsentlige forhold registreres. På baggrund af entreprisegranskningen er følgende miljøpåvirkninger vurderet at være væsentlige: Affaldshåndtering Bortskaffelse af brugte lysstofrør Støvdannelse i forbindelse med rillefræsning Resultatet af granskningen fremgår af den opstillede kontrolplan (Se bilag 1). Mulige risici for uheld eller ulykker med miljø-

13 EL-INSTALLATØR A/S mæssige konsekvenser er blevet vurderet. Resultatet fremgår af beredskabsplanen (Se bilag 2). Der er fra bygherrens side stillet krav til miljøstyring af entreprisen, men der er ikke stillet specifikke krav indenfor enkeltområder. Entreprisen er underlagt de af Københavns kommune stillede krav til affaldshåndtering i henhold til kommunens affaldsregulativ, samt de i ATcirkulære nr. 16, 1990, angivne regler for arbejde med støvende værktøj og processer. 4. PROJEKTGENNEMGANG Bygherren eller dennes tilsyn indkalder til projektgennemgang. På mødet gennemgås entreprisens enkeltaktiviteter sammen med bygherren og dennes tilsyn. Den udarbejdede kontrolplan, samt den eventuelle beredskabsplan vurderes, for at sikre, at alle er enige om de foreslåede tiltag. Der udarbejdes referat af mødet. 5. INSTRUKTION OG TRÆNING AF MEDARBEJDERE Entrepriselederen afholder ved entreprisestart et informationsmøde med formanden og elektrikere for en generel orientering om elarbejdet og miljøstyringen. Alle medarbejdere instrueres i aktiviteter med væsentlige miljøpåvirkninger og i de planlagte tiltag, herunder beredskabsplanen, for at minimere miljøpåvirkningerne. 8. SLUTKONTROL Slutkontrollen skal sikre, at arbejdsstedet efterlades i den miljømæssigt planlagte stand. Den planlagte slutkontrol fremgår af kontrolplanen bilag 1 og dokumentationen fremgår af bilag KONTROLPLAN Der er udarbejdet en kontrolplan (Se bilag 1) over de under entreprisegranskningen fundne væsentlige miljøpåvirkninger (Se pkt. 3 i denne miljøplan). Kontrolplanen vil i nødvendigt omfang løbende blive revideret og opdateret. 10. BEREDSKABSPLAN Der er udarbejdet en beredskabsplan for brand og kortslutning i de elektriske installationer (Se bilag 2). 11. DOKUMENTATION Følgende dokumentation vil foreligge under og efter entreprisens gennemførelse: Kontrolplan (Bilag 1) Beredskabsplan (Bilag 2) Kontrolskema for dokumentation af gennemført kontrol (Bilag 3) Evt. afvigerapporter (Bilag 4) Diverse bilag, f.eks. modtagesedler fra metalhandler 6. MODTAGEKONTROL Stoffer, materialer og komponenter af væsentlig miljømæssige betydning er underlagt modtagekontrol. Modtagekontrollen skal sikre, at de leverede produkter er mærket korrekt og at der foreligger eventuelle krævede vejledninger i opbevaring, brug og bortskaffelse. Det skal fremgå af vejledningerne hvilke risici, der er i forbindelse med eventuelle uheld eller ulykker med produktet og hvordan sådanne hændelser skal imødegås. Det vurderes ikke at være nødvendigt med modtagekontrol af miljømæssige årsager. Den øvrige modtagekontrol fremgår af kvalitetsplanen. 7. KONTROL I UDFØRELSESFASEN Under arbejdets udførelse gennemføres den kontrol, der er planlagt i forbindelse med entreprisegranskningen. Den planlagte kontrol fremgår af kontrolplanen bilag 1 og dokumentationen fremgår af bilag KRAV TIL LEVERANDØRER Der stilles krav til leverandører af stoffer, materialer og komponenter af væsentlig miljømæssige betydning om, at leverandøren skal sikre, at: Det er det rette, som leveres Det leverede er korrekt mærket og emballeret Der medfølger de nødvendige vejledninger og produktanvisninger på dansk Endvidere vil den enkelte leverandør blive instrueret om de dele af El-installatør A/S miljøstyring, som er relevant for leverandøren, dennes medarbejdere og de involverede transportører. Der stilles krav til leverandøren om at videregive denne information til relevante personer og virksomheder. Leverandøren skal til enhver tid stå inde for oplysningerne angivet i vejledninger og produktanvisninger. Ovennævnte gælder også, hvis der er tale om bygherreleverancer. 15

14 EL-INSTALLATØR A/S Der er ikke på denne entreprise forventet anvendt stoffer, materialer eller komponenter med væsentlige miljømæssige påvirkninger eller risici for uheld og ulykker. 13. KRAV TIL UNDERENTREPRENØRER Underentreprenører vil være underlagt bestemmelserne i denne miljøplan. 14. HÅNDTERING OG OPBEVARING PÅ BYGGEPLADSEN Hvis der opbevares stoffer eller materialer af miljømæssig betydning, vil de blive opbevaret efter de givne forskrifter. Eventuel kontrol eller uheldsrisiko vil fremgå af henholdsvis kontrolplan og beredskabsplan (Se bilag 1 og 2). Der er ikke på denne entreprise forventet anvendt stoffer, materialer eller komponenter med væsentlige miljømæssige påvirkninger eller risici for uheld og ulykker. 15. PRODUKTIONS OG KONTROL- UDSTYR Det vil blive sikret, at produktionsudstyr opfylder de givne miljøkrav eksempelvis at rillefræsere er påmonteret udsugning. Der forventes ikke anvendt kontroludstyr på denne entreprise. 16. HÅNDTERING AF FEJL (AFVIGELSER) Hvis der sker overskridelser af givne miljøkrav eller de i denne plan angivne krav, vil der blive foretaget tiltag til at: Stoppe afvigelsen korrigerende handling Hindre at den gentager sig forebyggende handling Dokumentere hvad der er sket udfærdigelse af afvigerapport (Se bilag 4) Endvidere vil arbejdsmetoder m.m. blive ændret, hvis der undervejs i entreprisen opdages fremgangsmåder, som vurderes på et senere tidspunkt at kunne medføre overskridelse af krav eller planer. Miljøplanen vil i en sådan forbindelse blive revideret i nødvendigt omfang. 17. STYRING AF DOKUMENTER Kontroldokumentation, som er nødvendig under entreprisens gennemførelse jævnfør pkt. 11 i denne plan, opbevares på byggepladskontoret i selvstændig mappe med påskriften Miljødokumentation og vil være til rådighed for gennemgang af bygherretilsynet. Dokumentationen vil endvidere være tilgængelig ved alle byggemøder. Sikkerhedskopi af dokumentationen forefindes på hovedkontoret. Ved afleveringsforretningen overgives en kopi af relevant dokumentation til bygherren jævnfør pkt. 11 i denne plan. 18. ARBEJDSBESKRIVELSER I det omfang det vurderes nødvendigt for sikring af overholdelse af de givne krav og planer udarbejdes egentlige arbejdsbeskrivelser for delaktiviteter. Disse beskrivelser vedlægges som bilag til miljøplanen. Det vurderes ikke umiddelbart at blive relevant på denne entreprise at udarbejde særskilte arbejdsbeskrivelser. 16

15 KONTROLPLAN, EL-INSTALLATØR A/S BILAG 1 Sag: Københavnsvej 35 Sagsnr.: Side: 1 af 1 Entreprise: Renovering i kælder Udarb. af: Per Jensen Dato: 2/ Emne Aktivitet Indsats Kontrol af indsats Hyppighed af kontrol Dokumentation af kontrol Miljøpåvirkning Ansvar Rillefræsning til rør Støv Sug på rillefræser Visuel Løbende Kontrolskema PJ Nedrivning af kabler, rør og tavler Miljøfarligt affald Sortering i fraktioner. Aflevering til genanvendelse hos godkendt modtagestation. Visuel Løbende Kontrolskema PJ Nedrivning, øvrige Affald Sortering i: - metaller - brændbart - ikke brændbart Visuel Løbende Kontrolskema Modtagesedler fra metalhandel PJ PJ Brugte lysstofrør Miljøfarligt affald Indsamling og aflevering til kommunal modtagestation Visuel Løbende Kontrolskema PJ Afleveringsforretning Affald Korrekt oprydning af byggepladsen Visuel Inden afleveringsforretning Kontrolskema PJ 17

16 BEREDSKABSPLAN, EL-INSTALLATØR A/S BILAG 2 Sag: Københavnsvej 35 Sagsnr.: Side: 1 af 1 Entreprise: Renovering i kælder Udarb. af: Per Jensen Dato: 2/ Formanden er ansvarlig for beredskabet Emne Aktivitet Miljøpåvirkning, risiko Indsats: - forebyggende - afhjælpning Kontrol af beredskab Dokumentation Ansvar Brand og/eller kortslutning i de elektriske installationer Udsivning af forurenet slukningvand Røgudvikling 1. Afbryd al strøm 2. Ring Sluk ilden uden brug af vand Papirøvelse hver 3. måned Kontrolskema Ved afvigelse afvigerapport HM 18

17 KONTROLSKEMA, EL-INSTALLATØR A/S BILAG 3 Sag: Københavnsvej 35 Sagsnr.: Side: 1 af 1 Entreprise: Renovering i kælder Udarb. af: Per Jensen Dato: 2/ Emne Resultat af kontrol Dato Init. Rillefræsning til rør Alle rillefræsere ankommet på pladsen er med sug. 5/3-98 HM Rillefræsning foregår i perioden 16-20/3-98. Der kontrolleres 3 gange i løbet af ugen 16/ / /3-98 HM HM HM Nedrivning af kabler, rør og tavler Container til sortering er opstillet. Container er afhentet af godkendt fragtmand. Kvittering af modtagestation vedlagt som bilag. 3/ /2-98 HM HM Nedrivning, øvrige Container til henholdsvis brændbart og ikke brændbart er opstillet. Fungerer OK. 3/3-98 HM Aftale er indgået med Metalskrot A/S om afhentning af metalaffald 5/3-98 HM Container med brændbart affald tømt af godkendt vognmand. Køreseddel vedlagt som bilag. Metalaffald er afhentet. Modtageseddel vedlagt som bilag. 24/ /3-98 HM HM Brugte lysstofrør Container til opbevaring af lysstofrør er ankommet til pladsen. 4/3-98 HM Container er afhentet. Kvittering fra kommunal modtagestation vedlagt som bilag. 9/ /3-98 HM HM Afholdelse af beredskabsøvelse Afleveringsforretning Øvelse er afholdt 26/3-98. For resultat se vedlagte afvigerapport nr. 1. Pladsen gennemgås for at sikre at der er foretaget korrekt oprydning. 26/3-98 PJ 25/3-98 HM 19

18 AFVIGERAPPORT, EL-INSTALLATØR A/S BILAG 4 Sag: Københavnsvej 35 Sagsnr.: Side: 1 af 1 Entreprise: Renovering i kælder Udarb. af: Per Jensen Dato: 26/ Rapport nr.: 1 Beskrivelse af afvigelsen (dato, init.): Afvigerapport Der er d.d. afholdt beredskabsøvelse om, hvordan svendene skal forholde sig i tilfælde af brand eller kortslutning i de elektriske installationer. 1 af svendene vidste ikke, hvor nærmeste nødtelefon er placeret. 26/3-98 PJ Hvad var årsagen til afvigelsen (dato, init.): Manglende instruktion af medarbejdere ved opstart af entreprise 26/3-98 PJ Beskrivelse af korrigerende handling (dato, init.): Ingen. 26/3-98 PJ Beskrivelse af forebyggende handling (dato, init.): Der er afholdt et informationsmøde for alle svende og lærlinge på pladsen, så alle nu er klar over, hvordan beredskabet fungerer. 27/3-98 HM Behandlet af (dato, init.): Godkendt af (dato, init.): Beskrivelse af opfølgning: PJ 27/3-98 6/4-98 JH Opfølgning på korrigerende handling: Det er på et møde for entrepriseledere og formænd blevet indskærpet, at informationsmødet ved entreprisestart skal omfatte en gennemgang af beredskabsplanen. Opfulgt af (dato, init.): 20 JH 6/4-98

19 4.2 EKSEMPEL 2 MALER EKSEMPEL 2 MALERFIRMA A/S MILJØPLAN FOR ENTREPRISEN: ODENSEVEJ 51 APRIL GYLDIG FRA 3/ VERSION 1 21

20 MALERFIRMA A/SA FORORD Malerfirma A/S blev stiftet i 1946 og udfører alle typer af malerarbejde inden for renovering og nybyggeri for en lang række private og offentlige kunder. Firmaet har ca. 75 ansatte, heraf 13 funktionærer og 15 lærlinge. Direktør og daglig leder er Svend Andersen. Det nuværende kontor og malerforretning er lejet i Lokalerne, der tidligere har været brugsforening, er placeret i centrum af København på Rådhuspladsen 38, 1550 København V. Lageret er placeret i kælderen under de lejede lokaler. Denne miljøplan er udarbejdet for et byfornyelsesprojekt i det indre København på adressen Odensevej 51, 1234 København K. Entreprisebeskrivelse Byfornyelsesprojektet omfatter ejendommen Odensevej 51. Ejendommen indeholder 8 lejligheder og 2 erhvervslejemål. Projektet indbefatter: installation af badeværelser, modernisering af køkkener samt en generel istandsættelse af de 8 lejligheder. I ejendommens 2 erhvervslejemål samt opgangen males vægge, træværk og vinduer. Den samlede malerentreprise, Odensevej 51, består af: Afrensning af lofter og vægge i lejligheder Opsætning af glasfilt på lofter i lejligheder med efterfølgende malerbehandling Tapetsering af vægge i lejligheder Slibning og maling af træværk og vinduer i lejligheder Maling af vægge og træværk i opgang og erhvervslejemål Arbejdet udføres i perioden 14/ /6-98. Miljøplanen Miljøplanen er vores grundlag for at gennemføre miljøstyring på entreprisen og har til formål at sikre, at: Alle miljøkrav på entreprisen overholdes At vores miljøpolitik overholdes At de miljømål, der er opstillet for entreprisen, nås At miljøindsatsen synliggøres og dokumenteres 1. BYGGEPLADSORGANISATION Byggepladsorganisationen er som følger: Konduktør: Flemming Madsen; Stedfortræder: Morten Jørgensen Formand: Morten Jørgensen; Stedfortræder: Anders B. Kristensen Hvis ikke andet er beskrevet er: Konduktøren ansvarlig for: Revidering og opdatering af denne miljøplan Udførelse af de i kontrolplanen angivne kontroller, med undtagelse af modtagekontrollen Dokumentation af den udførte kontrol Koordinationen med kvalitetssikringen og sikkerhedsarbejdet på entreprisen Formanden ansvarlig for: Undervisning og information af medarbejderne At alle miljøkrav overholdes Udførelse af modtagekontrollen 2. MILJØPOLITIK OG MILJØMÅL Miljøpolitik for Malerfirma A/S: Vi vil gennemføre miljøstyring på alle relevante sager Vi vil gennemføre dokumenteret miljøstyring på alle byggesager, når dette er krævet af kunden, og når det i øvrigt findes relevant Vi vil begrænse ressourceforbruget ved øget genanvendelse af materialer og minimering af spild Vi lægger vægt på, at medarbejderne inddrages i miljøarbejdet og orienteres om vores hensigter på miljøområdet Miljømål for entreprisen Odensevej 51: Alt affald sorteres i henholdsvis brændbart og ikke brændbart Der anvendes sug på alle rystepudsere Alle malingrester indsamles og returneres til lager, hvorfra de genanvendes, hvis det er muligt. Ellers køres de til Kommune Kemi til destruktion af godkendt vognmand 3. ENTREPRISEGRANSKNING Der er fra bygherrens side stillet krav til miljøstyring af entreprisen, og der er stillet krav om affaldssortering. Entreprisen er underlagt de af Københavns kommune stillede krav til affaldshåndtering i henhold til kommunens affaldsregulativ, samt de i ATcirkulære nr. 16, 1990, angivne regler for arbejde med støvende værktøj og processer. På baggrund af Malerfirma A/S miljøpolitik og miljømål gennemfører konduktøren en entreprise-

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbogen Introduktion Kvalitetshåndbogens indhold Egne bilag Glarmesterlauget I Danmark Gothersgade 160 1123 København 33 13 65 10 33 13 65 60 Egne bilag Sådan skriver du

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder Bilag 11 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-opfølgning efter 12 måneders anvendelse af det energirenoverede hus

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 05 Afholdt 17. juli 2012, kl. 12.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 08 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hågensen JHÅ Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.)

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang BedreBolig tjekliste til projektgennemgang Bilag 7 til Vejledning for BedreBolig-rådgivere Formål og grundlag Formålet med en BedreBolig-projektgennemgang er at sikre boligejeren den fulde værdi af sit

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Henrik Johansen (HJ), HMJ

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere