"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej""

Transkript

1 "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010

2 INDHOLD Redegørelse for lokalplanen Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet og kvarteret Trafik Institutioner Skoler Kultur og fritid Forslag til helhedsplan...06 Lokalplanens indhold...08 Skyggediagrammer Lokalplanens sammenhæng med anden lovgivning, planlægning og administration Fingerplan Regional udviklingsplan Kommuneplan Byudviklingsområde Rammer Parkering Detailhandel Lokalplaner i kvarteret Boligpolitik Bevaring og kulturmiljø Museumsloven...17 Kystnærhedszone...17 Miljø i byggeri og anlæg...17 Bæredygtighedsværktøjet Lov om miljøvurdering af planer og programmer Resume af rapporten Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) Øvrige miljøforhold Trafikstøj Gener fra virksomheder Jordforurening og grundvand Risikozone for Sundby Gasbeholder Vind og turbulens Regnvand Varmeplanlægning Klimatilpasning Affald Udbygningsaftaler Lokalplanens bestemmelser 1. Formål Område Anvendelse Vejforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Byrum og friarealer Foranstaltninger mod forureningsgener Bæredygtighed Retsvirkninger Ophævelse af lokalplan Tegninger 1-8 Tegning 1 Lokalplanområde Tegning 2 Anvendelse for område II...37 Tegning 3 Vej- og stiforhold Tegning 4 Principiel bebyggelsesplan / byggefelter Tegning 5 Friarealer for område II Tegning 6 Beplantning for område II og Lergravsvej Tegning 7 Bevaringsværdige træer Tegning 8 Snit Hvad er en lokalplan Lokalplan Lokalplanforslagets retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Lokalplanens endelige retsvirkninger Mindretalsudtalelser...45 Praktiske oplysninger på bagsiden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 2 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

3 Luftfoto af lokalplanområdet og dets omgivelser (JW Luftfoto juni 2009). I. Redegørelse for lokalplanen Lokalplanens baggrund og formål En gruppe grundejere fra området øst for Strandlodsvej mellem Lergravsvej og Lindgreens Allé har henvendt sig til kommunen for at få udarbejdet en ny lokalplan. De ønsker at udvikle deres ejendomme fra industri til blandet boliger og serviceerhverv. Tegnestuen Holscher Arkitekter A/S og Schønherr Landskab K/S har på baggrund af en række workshops, hvor kommunen også deltog, udarbejdet en helhedsplan til udvikling af området. Der har også været henvendelser fra andre grundejere i den nordlige og den sydøstlige del af området med ønske om at ændre anvendelse. I den nordlige del ønskes anvendelsen ændret fra industri til boliger og serviceerhverv som i den midterste del. I den sydøstlige del ønskes anvendelsen ændret til serviceerhverv. Lokalplanen omfatter området mellem Strandlodsvej, Lindgreens Allé, Amagerbanens tracé og Lergravsvej. Området dækkes allerede nu af Lokalplan 89 på nær Amagerbanens nedlagte tracé og Lergravsvej. Området inddeles i underområder I, II, III og IV, jf. tegning nr. 1. Område I er den nordlige del uden aktuelle byggeønsker. Område II er det midterste område, som grundejerne ønsker at udvikle. Område III er det sydøstlige område med større eksisterende bygninger, hvor grundejerne ønsker ændret anvendelse for deres eksisterende ejendom til serviceerhverv, herunder en dagligvarebutik. Område IV indgår i den grønne cykelrute fra Indre by til Østamager. Der skal udarbejdes supplerende lokalplan for område I og III, når der fremkommer byggeønsker. Formålet med lokalplanen er at ændre områdets nuværende status i Lokalplan nr. 89 som industrikvarter Lindgreens Allé set mod øst Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Københavns Kommune 3

4 Grønne stræk "Amagerruten" den grønne cykelrute Metro Lokalplanområdet Sundby Gasbeholder Oversigtstegning for området med angivelse af stationsnærhed med tilhørende administration til et område med helårsboliger og serviceerhverv med undtagelse af de allerede bebyggede sydøstlige ejendomme, som ændres til serviceerhverv. Herudover ønskes den grønne cykelrute fastlagt i det nedlagte Amagerbane tracé, og på Lergravsvej fastlægges en gang- og cykelforbindelse som en del af det grønne stræk på tværs af Sundbyøster. For at fremskynde anlæg af den tværgående gang- og cykelsti på Lergravsvej medtages midterarealet og den nordlige del af Lergravsvej i denne lokalplan, hvorved bestemmelserne herom i Lokalplan nr. 346 ophæves. Forslaget er i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan Lokalplanområdet og kvarteret Lokalplanområdet ligger i Sundbyøster og udgør en del af Amager Øst industrikvarter. Området har et samlet areal på ca m². Område I udgør ca m², område II ca m², område III ca m² og område IV ca m². Lergravsvej danner sammen med Prags Boulevard, Italiensvej og Greisvej de fire vigtige karaktergivende, tværgående grønne stræk i Sundbyøster, som leder ud til kysten. Lergravsvej er langs lokalplanområdet beplantet med en trærække, hvorunder kan der i dag parkeres i tilfældig orden mod øst. For enden af Lergravsvej over Amagerbanen findes en cykel- og gangsti, der fører ud til Amager Strandvej. Denne forbindelse er et vigtigt led i realiseringen af en sammenhængende forbindelse mellem byen og vandet. Amagerbanens nedlagte tracé i områdets østlige del ligger nu som en tilgroet grøn korridor mellem asfalterede industrimiljøer. Kvarteret er et varieret og sammensat byområde med grønne områder, en blanding af tæt karrébebyggelse, byggeforeningshuse, kontorhuse, værksteder, større industrielle bygninger og landmarks som Sundby gasbeholder og skorstene. Karrébebyggelsen ligger bl.a. langs Amagerbrogade, Holmbladsgade og Lergravsvej vest for Strandlodsvej. Mellem Lergravsvej og Øresundsvej ligger beboelsesbygningerne som længehuse i grønne omgivelser. I industriområderne omkring Strandlodsvej og Vermlandsgade fremtræder bebyggelsen meget blandet 4 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

5 - i alle tænkelige materialer, tagformer og dimensioner, præget af virksomhedernes skiftende behov. I området findes værdifulde træer. Det vurderes dog, at de eksisterende træer på sigt ikke kan bevares, da terrænet vil blive hævet ca. 1,25 m. Der er udarbejdet en beplantningsplan for nye træer i området. Trafik Lokalplanområdet er med ca m til metrostationerne Lergravsparken og Øresund velbeliggende i forhold til kollektiv trafik, se oversigtstegningen på side 4. Strandlodsvej er i kommuneplanen udpeget til bydelsgade, hvilket betyder, at den skal sikre og afvikle trafikken i bydelen. Gennemkørende trafik søges minimeret gennem trafiksaneringer, og bus- og cykeltrafik prioriteres mindst lige så højt som biltrafikken. Lergravsvej er, ud over at give adgang til ejendommene, en vigtig grøn forbindelse mellem Østrigsgade og Amager Strandvej. Der er i dag en årsdøgntrafik på ca biler på Strandlodsvej. Med den foreslåede byudvikling af lokalplanområdet forventes det, at der vil ske en stigning i trafikken på ca biler. Ca. 75 pct. af denne trafik forventes at ville køre via Uplandsgade, mens ca. 25 pct. forventes at køre mod syd. Biltrafikken vurderes at kunne afvikles uden problemer. Strandlodsvej er i dag indrettet uden cykelstier. Det vil i forbindelse med den langsigtede generelle byudvikling langs Strandlodsvej blive nødvendigt at etablere forbedrede forhold for cyklisterne. Den grønne cykelrute Amagerruten er planlagt til at forløbe på det nedlagte Amagerbane tracé og vil, når den er fuldt etableret, forbedre adgangen for gående og cyklister mellem Christianshavn, Indre By og Østamager, herunder Amager Strandpark. Institutioner Det markant stigende børnetal i Københavns Kommune skaber behov for at tilvejebringe flere dagsinstitutionspladser for vuggestue- og børnehavebørn. I de nye større boligbebyggelser vil det være i overensstemmelse med kommunens overordnede politik for byens udvikling at tiltrække og fastholde børnefamilier med nære og attraktive børneinstitutioner. Der er i området udpeget en bygning, hvor der kan etableres en daginstitution. Normalt ønskes der etableret daginstitutioner per 600 nye boliger. Lergravsvej langs Amagerbanen Lindgreens Allé langs Amagerbanen Strandlodsvej set mod nord Skoler Nybyggeriet ved Strandlodsvej vurderes i sig selv ikke at give behov for skoleudbygning. Kultur og fritid Udbygningen af området skal ses i sammenhæng med Amagerbanens nedlagte tracé Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Københavns Kommune 5

6 Perspektiv fra det offentligt tilgængelig parkareal i midten af bebyggelsen en langsigtet planlægning for hele Øresundskysten og Nordøstamager, herunder Kløvermarken. For Kløvermarken har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et idékatalog til et rekreativt løft. Der foreslås bl.a. anlæg af en aktivitetssti med mulighed for løb, cykling og rulleskøjteløb samt aktivitetsfelter til forskellige idrætsgrene. Aktivitetsstien kan med fordel kobles sammen med Amager Strandpark som en integreret del af den planlagte grønne cykelrute langs Amagerbanen, som indgår i lokalplanforslaget. Det er desuden intentionen i planen at etablere aktiviteter til uformel idrætsudøvelse langs den grønne cykelrute. Forslag til helhedsplan Der er fremsendt forslag til en helhedsplan for område II, som er inspireret af kvarterets tilfældigt placerede forskelligartede store og små bygningstyper og byrum. Planen forholder sig til forbindelsen mellem byen og vandet med en offentlig tilgængelig sti, der diagonalt bugter sig gennem området og forbinder byggeriet med resten af kvarteret. Bruttoetagearealet for område II udgør ca m² svarende til 185 i bebyggelsesprocent. Bygningsenhederne varierer mellem to og tolv etager med store terrasserede spring. De tre bygninger på tolv etager ligger langs Amagerbanens nedlagte tracé, og en enkelt på elve etager er placeret på hjørnet af Strandlodsvej/Lergravsvej, som en markering af hjørnet. Hver bygningsenhed har sin arkitektoniske identitet. For hjørnegrundene Strandlodsvej/Lergravsvej etableres en hævet stueetage i gården for etablering af butikker. Samme princip er en mulighed for grunden Strandlodsvej 11b, hvor der er fremført ønske om indretning af butik for pladskrævende varer. Hvis der ønskes etableret en plint, vil etagearealet, der tilgår plinten, skulle fraregnes den øvrige etageareal på ejendommen, så bebyggelsesprocenten fastholdes. Ændringen skal ske på baggrund af en dispensation. Landskabsplanen fremstår som et åbent offentligt tilgængeligt græsareal, hvorpå der i en bevidst komposition er placeret bygninger, veje, stier, træer og buske samt rekreations- og aktivitetstilbud. Terrasserede bygningsenheder i tegl placeres, så de danner forskellige gård- og landskabsrum. Gårdrummene henvender sig primært til bebyggelsens beboere, mens det store landskabsrum også er et tilbud til kvarterets beboere. De forskellige rekreations- og aktivitetstilbud i forskellig karakter, størrelse og funktion tilbydes både beboere i området og kvarteret. Udbygningen planlægges at ske i afsluttede etaper enten fra Amagerbanen eller fra Strandlodsvej. Det er intentionen, at den eksisterende bebyggelse og anvendelse skal fungere samtidig med den nye bebyggelse, så der ikke på noget tidspunkt vil opstå tomme byggearealer uden anvendelse. Parkering vil ske midlertidigt på terræn bag bebyggelsen, indtil de senere faser anlægges, og der etableres p-kælder. Område II vil kunne rumme ca. 800 boliger på i alt m² og erhvervsdelen vil udgøre m² ved en forde- 6 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

7 B A A B Situationsplan for område II med den offentlige sti diagonalt igennem området og princip for placering af bebyggelsen Snit A-A i helhedsplanen for område II set mod nord Snit B-B i helhedsplanen for område II set mod vest Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Københavns Kommune 7

8 ling mellem bolig og erhverv på 75 pct. bolig og 25 pct. erhverv, og friarealet vil udgøre ca. 35 pct. for både boligerne og erhverv, da friarealerne ikke er afgrænsede. Der er udarbejdet skyggediagrammer for helhedsplanen. Bebyggelsestypologien giver mulighed for, at lyset kan nå ind i gårdene. Lokalplanens indhold Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for at omdanne industriejendommene i område I og II på Strandlodsvej til boliger og serviceerhverv. Ønsket om omdannelsen er begrundet i, at Østamager igennem de senere år er koblet tættere til City, og nu er på vej til at blive et nyt attraktivt kvarter nær vandet. Omdannelsen er begunstiget af investeringerne i Københavns Metro og Amager Strandpark, som rigtig mange københavnere har taget godt imod og bruger i stor stil. Område I er udlagt med en bebyggelsesprocent på 150 og et maksimalt etageantal på seks, mens område II er fastlagt med en maksimal bebyggelsesprocent på 185 og et maksimalt etageantal på tolv. I område I og II skal boligandelen udgøre mindst 50 pct. og erhvervsandelen mindst 25 pct. I område I findes tre bygninger, som er udpeget som bevaringsværdige, og som forudsættes at indgå i den principielle bebyggelsesplan, der skal fastlægges i den nødvendige supplerende lokalplan for dette område i forbindelse med nybyggeri. I område II og III fastlægges rabatten i Lergravsvej med gang- og cykelsti med grønne rabatter og allétræer samt mulighed for at anlægge op til 46 p-pladser. I område III er der ingen planer om at ændre de eksisterende fysiske rammer, og området fastlægges til serviceerhverv. Område IV fastlægges til grøn cykelrute. Specielt for område II fastlægger lokalplanen en bebyggelsestypologi med terrasserede bygningsenheder i to til tolv etager, som sammen danner en variation af gård- og landskabsrum. Som supplement til bestemmelserne har grundejerne fået tegnestuen Holscher Arkitekter A/S til at udarbejde en guideline for bebyggelsens og landskabsplanens arkitektur. Der vil to steder blive mulighed for etablering af en hævet underetage. De hævede facader skal behandles med åbenhed mod det urbane miljø, samt grønt og åbent eller kreativt mod friarealet. Mod Strandlodsvej fastlægges et urbant byrum, der med detailhandel og serviceerhverv i stueetagens åbne Perspektiv af hjørnet af bebyggelsen ud mod Strandlodsvej/Lergravsvej 8 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

9 1 Bebyggelsens voluminer set langs Strandlodsvej mod syd Snit af bebyggelsen og Amagerbanens nedlagte tracé, som skal blive en del af den grønne cykelrute Inddækning af teknik Begrønnet tag med mulighed for ophold Større rumdannende beplantning Privat nærar Privat nærareal meter Snit igennem parkområdet mod syd med diagonalstien i midten Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Gangsti Privat nærareal meter Københavns Kommune 9

10 Eksempel på en tagterrasse med en let bygning Eksempel på en privat terrasse mod et gårdrum facader understreger Strandlodsvej som bydelsgade og giver mulighed for længerevarende ophold med gode siddemuligheder. Gårdene fastlægges, så der skabes et tilhørsforhold for beboerne. Gårdene rummer indgangene til boligerne, cykelparkering, tørrestativer, affaldshåndtering og de nære have- og legearealer. Facadeforløbene afbrydes af tydelige indgangsarealer og terrasser, der knytter sig til de enkelte boliger. I kraft af skala og mere varieret artsdiversitet i beplantningen skabes et haveagtigt præg. De private terrasser mod gårdmiljøerne knytter sig i udtryk til bygningen og skal have et urbant udtryk. Arealet mod Amagerbanen skal anlægges i samspil med den eksisterende beplantning langs Amagerbanen og den kommende grønne cykelrute samt give mulighed for ophold til uformel idrætsudfoldelse. Den offentligt tilgængelige park i bebyggelsens midte anlægges med store og mindre træer, rekreative tilbud og aktivitetstilbud samt mulighed for leg og ophold på græsarealet. Langs husenes facader anlægges private terrasser bag lav buskbeplantning og med adgang til friarealet. Afgrænsede områder med mulighed for aktivitet, leg eller ophold alt efter i, hvilken sammenhæng de placeres og efter, hvilken type liv, der ønskes på det bestemte sted, placeres i hele området. Fælles tagterrasser skal gives en grøn karakter og indrettes, så de indbyder til ophold. 5 som rumdelere 10 Snit i gårdrum med nærhaver, legeplads1 og skure 10 Københavns Kommune 20 meter Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

11 Eksempel på aktivitet Regnvandsløsninger skal indgå som et identitetsskabende element med forskelligt udtryk alt efter, hvor det placeres. Lokalplanen fastlægger adgangen med biler til området således, at der fra Strandlodsvej etableres to vejadgange. Disse vejadgange forbindes internt i området med en ny vejforbindelse. Nedkørselsramper til en p-kælder anlægges tæt på vejtilkørslen til området. Efter nedkørsler til p-kælder skifter vejen karakter fra et traditionelt vejprofil til et lege-og opholdsområde. Der vil herfra være adgang til de enkelte bygningsenheder i området. Lokalplanen fastlægger en offentlig tilgængelig sti diagonalt gennem område II. Stien skaber forbindelse mellem Jenagade og Amagerbanen og derfra adgang til Amager Strandpark via Lergravsvej eller Øresundsvej Eksempel på forskudte altaner samt til Øresund Metrostation. Diagonalstien fastlægges som promenade for cyklende og gående i et materiale, så der også kan løbes på rulleskøjter. Bredden er vekslende, så der gives mulighed for ophold i lommer. Der er udpeget mulighed for placering af en daginstitution i hjørnebebyggelsen Strandlodsvej/Lergravsvej med adgang fra Strandlodsvej. Den konkrete udformning af udearealet skal bearbejdes, så området byder på attraktive lege- og opholdsområder. Rabatten på Lergravsvej indrettes med en gang- og cykelforbindelse, grønne rabatter og allétræer. Mod Strandlodsvej sikres et grønt areal, inden der gives mulighed for indretning af maksimalt 46 p-pladser, jf. tegning nr. 3. Snit igennem parkområdet meter Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Københavns Kommune 11

12 SKYGGEDIAGRAMMER 21. marts kl marts kl. 12 Skyggeforhold i marts 21. marts kl Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

13 21. juni kl juni kl juni kl juni kl. 19 Skyggeforhold omkring midsommer Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Københavns Kommune 13

14 II. Lokalplanens sammenhæng med anden lovgivning, planlægning og administration Fingerplan 2007 Ifølge Fingerplan 2007, der er Miljøministeriets Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, skal stationsnære kerneområder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. Kerneområder afgrænses med udgangspunkt i gangafstande på op til m fra stationen. Hele Strandlodsvejområdet ligger inden for disse afstande fra metrostationerne Lergravsparken og/ eller Øresund. Regional udviklingsplan 2008 Regionsrådet vedtog den 24. juni 2008 den regionale udviklingsplan Danmarks hovedstadsregion - en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst. Visionen for hovedstadsregionen er, at regionen skal være en af de førende europæiske storbyregioner, kendetegnet ved en grøn profil, effektiv trafikal infrastruktur, uddannelse til alle, attraktive erhvervsvilkår, mangfoldigt kultur- og fritidsliv og internationalt udsyn - en storbyregion, hvor høj livskvalitet og høj vækst går hånd i hånd. Den behandler temaerne: Hovedstadsregionens infrastruktur, uddannelse, natur og miljø, erhvervsudvikling, kultur- og fritidstilbud og oplevelser samt internationalt samarbejde. Af afsnittet om infrastruktur fremgår, at en af forudsætningerne for, at regionen også i de kommende år kan være konkurrencedygtig, er, at trængslen særligt i og omkring København begrænses, bl.a. gennem udbygning af den kollektive trafik og mulighed for anvendelse af adfærdsregulerende virkemidler, som f.eks. Intelligente Transport Systemer (ITS) og miljøzoner. Kommuneplan 2009 Byudviklingsområde I Kommuneplan 2009 står, at Københavns Kommunes byudvikling fortrinsvis skal ske gennem omdannelse og fortætning af eksisterende nedslidte områder til moderne funktionsblandede bydele og bykvarterer. Der skal sikres mangfoldighed og kvalitet i byomdannelsen ved at anlægge en helhedsbetragtning på udviklingen. De historiske og arkitektoniske værdier skal bruges aktivt til at skabe identitet og kvalitet. Der skal desuden planlægges for byrum, aktivitet, institutioner, kollektiv transport m.v. Lokalplanområdet er udpeget som et byudviklingsområde. Lokalplanområdet kan udvikles i 1. del af planperioden ( ). Strandlodsvej er udpeget til bydelsgade, og det tidligere areal for Amagerbanen indgår i en planlagt grøn cykelrute mod Lufthavnen og i mod Indre By (Kgs. Nytorv). Lokalplanområdet er ligesom de øvrige større byudviklingsområder udpeget som et lavenergiområde efter laveste lavenergiklasse i bygningsreglementet svarende til lavenergiklasse 1. Dette er dog ikke gældende for det eksisterende byggeri. Rammer Det aktuelle lokalplanområde har fem forskellige rammer for lokalplanlægningen: Område I er fastlagt til boliger og serviceerhverv, C2- område, hvor der bl.a. er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 150, et maksimalt etageantal på seks eksklusive tagetage, og friareal for henholdsvis boliger og erhverv på 40 pct. og 10 pct. Område II er fastlagt til boliger og serviceerhverv, C3*- område, samt en lille del i syd som er C1*-område, hvor der bl.a. er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 185, et maksimalt etageantal på 12 og friareal for henholdsvis boliger og erhverv på 30 pct. og 10 pct. Kommuneplan Rammer 14 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

15 Bebyggelsesprocenten beregnes for området under ét. Boligandelen skal udgøre mindst 50 pct. af etagearealet. Område III er fastlagt til serviceerhverv med mulighed for indtil 15 pct. boliger fortrinsvis i bebyggelsens øverste etager, S3-område, hvor der er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 185, en maksimal bygningshøjde på 24 m og friareal for henholdsvis boliger og erhverv på 30 pct. og 10 pct. Område IV er fastlagt til parker, herunder forlystelsesparker, legepladser, kirkegårde og andre grønne anlæg, sportsanlæg ikke-varige kolonihaver samt tilhørende miljømæssige og publikumsorienterede servicefunktioner, O1-område. Parkering Hele lokalplanområdet er beliggende i tætbyen, hvor kravet til bilparkering skal være af størrelsesordenen og må ikke overstige en plads pr. 200 m² etageareal i områder til boliger og serviceerhverv. I områder til serviceerhverv er kravet af størrelsesordenen og må ikke overstige en plads pr. 150 m² etageareal. I forbindelse med byggeri til butiksformål skal der etableres i størrelsesordenen og højst en p-plads pr. 100 m² etageareal. Herudover er der krav til cykelparkering til boliger og erhverv på henholdsvis 2,5 pladser og 1,5 pladser pr. 100 m² etageareal, hvor mindst halvdelen bør placeres med overdækning enten i skure eller som en integreret del af byggeriet. Ved butikker m.v. skal der være 3 cykelparkeringspladser pr. 100 m² butiksareal samt 0,5 plads pr. ansat (normalt 1 ansat pr. 30 m² butiksareal). Til pladskrævende cykler skal afsættes 1 plads pr m². Detailhandel I rammerne for lokalplanlægningen ligger en del af området i bydelscenter Strandlodsvej, hvor bruttoetagearealet til butiksformål må udvides med m² med følgende fordeling i underområde a og b: Område a: m² til dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Arealet til dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige henholdsvis m² og m². Område b: m² i større udvalgsvarebutikker og i butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varer. Arealet til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer, må ikke overstige m², og arealet i store udvalgsvarebutikker skal være mellem 500 m² og m². Arealet til dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige henholdsvis 500 m² og 200 m². I overensstemmelse hermed kan der i område I og på matr. nr. 4072, Sundbyøster København, samlet indrettes yderligere m² udover de eksisterende m². I område I dog først når der er udarbejdet et byggeretsgivende lokalplantillæg. I område II kan Greensquare fortsætte sin hidtidige lovlige anvendelse. Underområde a indgår i sin helhed i lokalplanens område II, og der kan indrettes butikker, som angivet i kommuneplanen. Uden for centerområdet kan der etableres enkeltstående butikker, der betjener et nærområde. I delområde III kan der etableres én dagligvarebutik og én udvalgsvarebutik. Butikkens areal må ikke overstige 500 m² for en dagligvarebutik og 200 m² for en udvalgsvarebutik. PRAGS BOULEVARD HF. SUNDVÆNGET AMAGER STRANDVEJ HF. AMAGER STRAND HF.AMAGER STRAND STRANDLODSVEJ LERGRAVSPARKEN SUNDPARKEN ØRESUNDSVEJ HF. OASEN ØRESUNDSVEJ Kommuneplan Detailhandel Lokalplaner i kvarteret Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Københavns Kommune 15

16 Lokalplaner i kvarteret Lokalplan nr. 89 In-Wear, som er den nuværende lokalplan for området fra 1986, har til formål at opretholde området til erhvervsformål, herunder industri med tilhørende administration. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 110, bebyggelsens rumfang må ikke overstige 4,5 m³/m² grundareal, bygningshøjden må ikke overstige 20 m, og den eksisterende vejudlægslinie for et fremtidigt vejanlæg langs Amagerbanen m.m. er forudsat opretholdt. Lokalplan nr Philips med tillæg nr. 1 har til formål at opretholde erhvervsområdet til industri m.v. med mulighed for placering af salg af pladskrævende varer. Den nordlige del af lokalplanområdet forventes erstattet af en lokalplan med mulighed for indretning af serviceerhverv i dele af området og med nye bydelscenterbestemmelser. Lokalplan nr. 346 Amager Øst III. I lokalplanen er området umiddelbart på Lergravsvejs modstående side fastlagt til blandet boliger og serviceerhverv. Den øvrige del af lokalplanområdet er fastlagt til henholdsvis boliger - herunder parkeringshus, overordnet cykelsti Amagerruten, et grønt stiforløb i Lergravsvej og offentlige formål. En del af bestemmelserne om Lergravsvej ophæves og området tillægges denne ny lokalplan. Lokalplan nr. 360 Østamagerbanen. Lokalplanen udgør det planmæssige grundlag for etableringen af Metroetape 3 - Østamagerbanen. Boligpolitik Det er et overordnet politisk mål i Københavns Kommune at tilvejebringe et varieret udbud af boliger. Planlægningen skal, ved at satse på Københavns særlige herlighedsværdier og bymæssige kvaliteter, medvirke til at fastholde og tiltrække beboere, der kan bidrage til at skabe en social og økonomisk bæredygtig befolkningssammensætning. Borgerrepræsentationen vedtog den 10. juni 2009, at der skulle gives støtte via grundkapitallån til opførelse af familie- og plejeboliger på ejendommen på hjørnet af Strandlodsvej og Lergravsvej. Herudover indeholder projektet mulighed for etablering af en daginstitution. Bevaring og kulturmiljø I Bydelsatlas Amager udarbejdet af Miljøministeriet og Københavns Kommune i 1994, der bl.a. kortlægger alle bygninger på Amagerbro, Sundbyerne og Islands Brygge fra før 1950, er tre bygninger på området udpeget med høj bevaringsværdi: Lindgreens Allé 12 samt Strandlodsvej 9A og 11A. Disse fastlægges som bevaringsværdige i lokalplanen. Fastlæggelse af bygningerne som bevaringsværdige i lokalplanen indebærer, at ejeren kan forlange ejendommen overtaget mod erstatning, hvis tilladelse til nedrivning nægtes, og hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet et nedrivningsforbud. Visualisering af kyststrækningen efter opførelse af byggeriet på Strandlodsvej 16 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

17 Bymuseet har oplyst, at området har været præget af mange former for industri. Bygningerne vidner om denne forskellighed og industrielle udvikling. De har bygningsformer fra hele det 20. århundrede med de forskellige måder at bygge fabriks- og værkstedsbygninger på. De ældste bygninger ligger oppe mod Lindgreens Allé, hvor der ofte har hørt beboelse med til fabrikken. Herefter ligger nyere bygninger mod Lergravsvej. Bymuseet anbefaler, at man tænker nogle af industrikomplekserne med dertilhørende boliger, lagerbygninger osv. ind i planerne for området, så denne historie om, at Amager har været præget af meget forskelligartet industri, fortælles videre. I Lokalplan nr. 425 for Krimsvej har man arbejdet bevidst med og udpeget en del flere bygninger som bevaringsværdige, så også den kulturhistoriske fortælling kan tolkes i den nye bebyggelsesplan. I område I vil det være muligt, via de udpegede bevaringsværdige bygninger i den kommende plan, at kombinere historiefortællingen med en ny bebyggelse. I helhedsplanen for område II har man vurderet, at planens kvaliteter og intentioner ikke har kunnet kombineres med ønsket om at aflæse den kulturhistoriske fortælling, hvorfor der ikke er udpeget bevaringsværdige bygninger eller ændret på planen. Museumsloven Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning i henhold til museumslovens 27 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Bymuseum skal kontaktes i god tid, så en forundersøgelse kan sættes i gang. Kystnærhedszone Området ligger i en afstand af ca. 500 m fra Øresund og dermed inden for den kystnære del af byzonen. I henhold til planloven 16, stk. 4, skal der derfor redegøres for bygninger og anlæg, der vil påvirke kysten visuelt. Holscher Arkitekter A/S har fremsendt visualiseringen, nederst på begge sider, som viser området set fra Amager Strandpark. Det vurderes, at den kommende ændrede anvendelse og bebyggelse i lokalplanområdet indgår som en naturlig del af omdannelsen på det østlige Amager. Nybyggeriet fremtræder på en urban tilpasset måde i byens profil, og indgår som en naturlig forlængelse af den syd for eksisterende boligbebyggelse og den planlagte bebyggelse for Krimsvej. Miljø i byggeri og anlæg Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer, byfornyelse og anlægsarbejder. Derfor har Borgerrepræsentationen tiltrådt retningslinjerne Miljø i byggeri og anlæg Heri berøres emnerne miljørigtig projektering, energi og CO2 materialer og kemikalier, vand og afløb, byens rum, liv og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen (kan hentet på mba2010). Minimumskravene skal følges i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune er bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt ved støttet byggeri og byfornyelse. Private opfordres til at hente ideer fra retningslinjerne. Miljø i byggeri og anlæg kan hentes på publikationer eller fås ved henvendelse til Center for Miljø og Center for Bydesign. Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Københavns Kommune 17

18 Byens liv Bæredygtighedsværktøjet Bæredygtighedsværktøjet er udviklet af Københavns Kommune og har til formål at sikre, at den fremtidige byudvikling lever op til kommunens ønsker om en bæredygtig byudvikling. Alle nye byudviklingsprojekter skal bæredygtighedstjekkes, og bæredygtighed skal være et vigtigt tema i dialogen med projektudviklere fra første idé, til et nyt byområde står færdigt. Bæredygtighedsværktøjet skal anvendes tidligt i projektet. I denne plan var helhedsplanen allerede udviklet, da værktøjet blev lanceret. Alligevel blev det besluttet, p.g.a. projektets omfang, at afprøve værktøjet på forslaget. Der skal tages hensyn til følgende 14 punkter: 1. Areal-anvendelse, 2. Transport, 3. Energi, 4. Vand, 5. Materialekredsløb, 6. Grønne og blå områder, 7. Social mangfoldighed, 8. Byens rum, 9. Byens liv, 10. Identitet, 11. Erhverv og service, 12. Kommunal økonomi, 13. Projektøkonomi og 14. Langtidsholdbarhed. En række af hensynene er givet på forhånd og kan kun marginalt påvirkes gennem projektet. Områdets beliggenhed i byen sætter ligeledes rammer for i, hvilken udstrækning de 14 hensyn kan tilgodeses. Det betyder, at nogle hensyn er vigtigere end andre i Strandlodsvejområdet. Hensynene er et overbliksredskab og en tjekliste. Der afgives en score fra 1-5 for hvert hensyn, hvor 5 er bedst. Karakteren 3 gives, hvis planen/projektet understøtter standarder til krav/målsætninger, der er nævnt under det enkelte bæredygtighedshensyn. Københavns Kommune har i dialog mellem bygherren og dennes rådgivere Holscher Arkitekter A/S og Esbensen Rådgivende foretaget følgende vurdering. Nedenstående fem hensyn er højst prioriteret og udvalgt. De er illustreret i nedenstående barometer. 3. Energi er prioriteret højt og tilgodeses primært ved at nybyggeriet opføres i lavenergiklasse 1. Herudover vil mulighederne for anvendelse af vedvarende energi blive vurderet løbende i forbindelse med de konkrete byggerier. 6. Grønne og blå områder er prioriteret højt af flere grunde. Dels er bebyggelsen qua sin beliggenhed i kanten af byen rekreativt orienteret, og dels spiller udformningen af friarealerne en vigtig rolle for områdets identitet. Det er hensigten, at variationer af opsamling og bortledning af regnvand kan bruges til at give friarealerne karakter og identitet. 8. Byens rum er i almindelighed et højt prioriteret hensyn for kommunen. Områdets beliggenhed i kanten af byen sætter en grænse for mulighederne for at skabe levende bymæssige rum. De bymæssige pladsdannelser er primært orienteret mod Strandlodsvej og vil støtte udviklingen af Strandlodsvej i en mere bymæssig retning. 9. Byens liv er et prioriteret hensyn, der tilgodeses dels ved at tilføre Strandlodsvej en klarere facadeflugt, som brydes af tilbagetrækninger, der giver mulighed for offentlige pladsdannelser, der inviterer til mere byliv; dels via landskabsplanen og de hermed forbundne cykel/ gangforbindelser diagonalt gennem lokalplanområdet. 10. Identitet. Bebyggelsesplanen anslår en bebyggelsesform med en stærk identitet, som vil kunne tilføre kvarteret nye rumlige kvaliteter. Endvidere forventes det, at landskabsplanen vil være med til at sikre områdets nye identitet. Social mangfoldighed Byens rum Grønne og blå områder Materialekredsløb Vand Energi Energi Grønne og blå områder Transport Byens rum Identitet Erhverv og service Vand Projektøkonomi Arealanvendelse Langtidsholdbarhed Byens liv Identitet Bæredygtighedsrosetten Barometeret viser de fem højst prioriterede hensyn 18 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

19 Rosetten viser, at Strandlodsvejprojektet lever op til eller er bedre end kommunens standarder på alle 14 hensyn. Realisering af byggeriet i lokalplanområdet vil derfor betyde forbedringer af miljøet over en bred kam i forhold til den eksisterende situation. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Kommunen har vurderet, at der skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Baggrunden herfor er, at planen muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag, og at det ikke er en plan, der kun omfatter et mindre område på lokalt plan. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Nedenfor er der et resumé af rapporten. Formålet med en miljøvurdering er at beskrive og vurdere de miljømæssige konsekvenser ved realiseringen af de i lokalplanen for Strandlodsvejområdet muliggjorte bygge- og anlægsarbejder. Samtidig er formålet, at offentligheden bliver informeret om planens miljømæssige konsekvenser. Miljøvurderingen skal endvidere pege på de miljøindikatorer, som kommunen vil overvåge, når planen gennemføres. Resumé af rapporten Overordnet set peger resultaterne af miljøvurderingen af lokalplanen på, at byudviklingen af Strandlodsvejområdet vil have en positiv betydning for bydelen og det nære område. Området er godt betjent af kollektiv trafik og størstedelen af området er beliggende stationsnært. Desuden er der god adgang til rekreative attraktioner som Kløvermarken og Amager Strandpark. Forsyning med privat service som butikker indgår i planen. Lokalplanen skal sikre mulighed for et aktivt byliv og gode fællesfaciliteter gennem anlæg af en række byrum af varierende størrelse og udformning samt nye stiforbindelser gennem lokalplanområdet, der sikrer sammenhæng til naboområderne. Det vurderes som positivt, at der i planen arbejdes med bæredygtighed i form af lavenenergiklasse 1 byggeri, genbrug og nedsivning af regnvand, samt at der i anlægsfasen vil blive fjernet og håndteret betydelige mængder forurenet jord. Anlægsfasen vil medføre støj, luftforurening og tung trafik og vil skulle gennemføres samtidig med, at der er flyttet beboere ind i dele af området. Det vurderes, at generne kan minimeres ved god planlægning af anlægsarbejderne. Udbygningen af området vil få konsekvenser i form af øget trafikbelastning og heraf afledt støj- og luftforurening. Det vurderes imidlertid, at nærheden til metro og anden kollektiv trafik samt opgraderingen af cykelforbindelserne alt andet lige vil mindske biltrafikken og tilskynde de fremtidige beboere til at anvende mere bæredygtige transportformer. Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) Der foreligger ikke et konkret anlægsprojekt, der af omfang og karakter nødvendiggør en VVM i henhold til VVM-bekendtgørelsen (Bek. Nr af 6. dec. 2006). Øvrige miljøforhold Trafikstøj I henhold til Kommuneplan 2009 må der som udgangspunkt ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse (boliger, institutioner, skoler, rekreative formål m.v.) i områder, der er eller kan forventes belastet med et udendørs støjniveau på over Lden 58 db fra vejtrafik. For offentlig og privat administration, liberale erhverv m.v. er den tilsvarende støjgrænser Lden 63 db fra vejtrafik. Hvis støjbelastningen alligevel overstiger ovennævnte grænseværdier, tillades byggeri til støjfølsom anvendelse med en støjbelastning på op til Lden 68 db på facaden. Det skal i så fald ved placering af byggeri samt ved støjisolering, afskærmning, lejlighedsindretning m.v. sikres, at det indendørs støjniveau med delvist åbne vinduer (0,35 m²) ikke overstiger Lden 46 db fra vejtrafik i soveog opholdsrum. Trafikstøjniveauet langs Strandlodsvej ligger i dag 10 m fra vejmidte på Lden 67,5 db i 5 meters højde. Der regnes med, at det fuldt udbyggede lokalplanområde vil bidrage med yderligere lette køretøjer, hvoraf det skønnes, at ca. 75 pct. vil være trafik til og fra nord og 25 pct. til og fra syd. Herved stiger trafikstøjbelastningen på Strandlodsvej langs lokalplanområdet til Lden 67,8 db. Fremskrives antallet af køretøjer med en stigning på 10 pct. over ti år, bliver trafikstøjbelastningen Lden 68,1 db, hvilket er 0,1 db over grænseværdien. Det vurderes dog, at det ikke vil få konsekvenser for byggeriet, da facaden efter omlægning af Strandlodsvej vil ligger ca. 13 m fra vejens midte og dermed holde sig under grænsen på 68 db. Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Københavns Kommune 19

20 På Lergravsvej ligger niveauet på db. De tilsvarende krav for det indendørs støjniveau i kontor- og hotelbyggeri er Lden 51 db. Ved kontorer m.v. kan luftudskiftning sikres på anden måde end ved oplukkelige vinduer. For udendørs opholdsarealer gælder, at støjniveauet ikke må overstige Lden 58 db fra vejtrafik. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje", hvor støjindikator Lden vægter støjen i forhold til dag, aften og nat. Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten. Gener fra virksomheder I lokalplanområdet ligger der pt. bl.a. et industribageri, en autolakerer, en containervirksomhed, et undervognsbehandlingsværksted, diverse autoværksteder og hobbyværksteder. Disse virksomheder har en del lastbilkørsel til og fra, og flere af dem er underkastet regler, som nødvendiggør udsugning af luft fra produktionslokalerne og høje afkast. Der må derfor tages særligt hensyn til disse ved etablering af boliger i området. Jordforurening og grundvand Der har i området tidligere været og er stadig industrielle aktiviteter, hvorfor en række ejendomme vil kunne kortlægges på vidensniveau 1 og 2 ifølge jordforureningsloven. Der må regnes med, at der er sket forurening af jorden og grundvandet på en række ejendomme, som Teknik- og Miljøforvaltningen ikke er bekendt med. En ny jordflytningsbekendtgørelse er trådt i kraft 1. januar Denne medfører, at alle byzonearealer som udgangspunkt er områdeklassificerede, dvs. at overfladejorden formodes lettere forurenet. Områdeklassificering af et areal udløser pligt til anmeldelse af jord, der skal bortskaffes herfra. Teknik- og Miljøforvaltningen vil stille krav til oprensning til de enkelte byggerier og anlæg i forhold til deres fremtidige anvendelse. Skal der for eksempel være boliger, institutioner eller anden følsom arealanvendelse, vil der blive stillet krav om en forureningsundersøgelse og om, at eventuel forurening fjernes, så der ikke er nogen sundhedsrisiko for fremtidige beboere og brugere af området på grund af forurening i jorden og grundvandet. Hvis der i forbindelse med byggeriet skal bortledes mere end m³/år grundvand eller, hvis en grundvandssænkning står på i mere end to år, skal Center for Miljø, Jord, ansøges om bortledningstilladelse. Her skal der endvidere indhentes tilladelse til udførelse af boringer og udledning af forurenet vand fra byggegruben. Skal der udledes oppumpet grundvand til kloak, skal Center for Miljø, Virksomheder, tillige søges om udledningstilladelse. Skal oppumpet grundvand udledes til recipient (vandløb, åer, søer, havnen m.m.) skal Center for Park og Natur, Vandteamet, søges om tilladelse Endelig skal det pointeres, at permanent dræning af grundvand i Københavns Kommune ikke tillades. Regler, retningslinier og anmeldeskema kan hentes på Center for Miljøs hjemmeside eller rekvireres på tlf Jorden kan også anmeldes via Risikozone for Sundby Gasbeholder En del af lokalplanområdet indgår i den konkret vurderede risikozone ifølge risikorapporten for gasbeholderen. Gasbeholderens anvendelse til risikovirksomhed er under afvikling frem mod år Det vurderes, at risikoen vil være elimineret på det tidspunkt, hvor det kan forventes, at der flytter beboere ind. I det tilfælde, hvor indflytningen er klar inden afviklingen, skal der tages kontakt til Center for Miljø, Virksomheder. Vind og Turbulens Der er udarbejdet rapport om vind og turbulens på baggrund af en model af helhedsplanen, der har været i vindtunnel. Konklusionen her var, at vestenvind vil skabe omfattende turbulenser langs Strandlodsvej, og ved østenvind vil der være omfattende turbulens langs Amagerbanen. Der blev derfor foreslået forskellige tiltag for at begrænse vind og turbulens. Siden denne konklusion er bebyggelsesplanen blevet ændret fra maksimalt 16 etager til maksimalt fire bygninger på 12 etager, hvilket beskrives som en væsentlig forbedring. Konklusionen er dog stadig, at der bør plantes træer langs Strandlodsvej og Amagerbanen for at minimere turbulens, hvilket er indarbejdet i lokalplanforslaget. Herudover skal landskabsrummene indrettes lægivende med f.eks. skærme og solitære træer, og indgangspartier skal indrettes, så de ligger i læ. Regnvand Det er Københavns Kommunes overordnede mål, at regnvand skal håndteres lokalt, dvs. indenfor ejendommen, for at reducere tilledningen til kloak og for at fastholde grundvandet under byen til drikkevandsformål og øge tilledningen af vand til nye vandelementer og vand- 20 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

Miljørapport. Bilag 2 07-10-200910. Lokalplanforslag for Strandlodsvej. Sagsnr. 2009-71255138144. Dokumentnr. 2010-125777

Miljørapport. Bilag 2 07-10-200910. Lokalplanforslag for Strandlodsvej. Sagsnr. 2009-71255138144. Dokumentnr. 2010-125777 Bilag 2 Lokalplanforslag for Strandlodsvej 07-10-200910 Sagsnr. 2009-71255138144 Dokumentnr. 2010-125777 Sagsbehandler Dan Borberg Mogensen Miljørapport 1. Indledning Formålet med lokalplanen for Strandlodsvej

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

"strandpromenaden" startredegørelse

strandpromenaden startredegørelse "strandpromenaden" startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro Luftfoto af området set mod nordvest

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Jenagade. Forslag til lokalplan. Offentlig høringsperiode fra den 27. marts til den 27. maj 2012

Jenagade. Forslag til lokalplan. Offentlig høringsperiode fra den 27. marts til den 27. maj 2012 Jenagade Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 8. marts 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Jenagade'. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst Offentlig høringsperiode fra den 27.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalg Jemtelandsgade 3, 4 sal (lokale 417) 2300 København S Web: www.aølu.dk Facebook: www.facebook.com/amageroest

Læs mere

LERGRAVSVEJ. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høringsperiode fra den 24. juli til den 25. september 2013

LERGRAVSVEJ. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høringsperiode fra den 24. juli til den 25. september 2013 LERGRAVSVEJ Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 19. juni 2013 vedtaget forslag til lokalplan Lergravsvej med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet ligger i bydelen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Bilag 1 Artillerivej Syd tillæg nr. 1 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 410 Artillerivej Syd Borgerrepræsentationen har den XX.XX 2014 vedtaget forslag tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 410 Artillerivej

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 RETNINGSLINJER 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 INDLEDNING Hvilke forventninger er der til Københavns fremtidige udvikling, og hvor meget areal skal der bruges til byudviklingen? Hvor skal virksomheder,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

"Jagtvej 171" Bilag 1. Startredegørelse

Jagtvej 171 Bilag 1. Startredegørelse "Jagtvej 171" Bilag 1 Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Jagtvej 171" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Luftfoto af planområdet og dets omgivelser

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Godthåbsvej Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 23.maj 2013 vedtaget forslag til lokalplan Godthåbsvej med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere