"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej""

Transkript

1 "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010

2 INDHOLD Redegørelse for lokalplanen Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet og kvarteret Trafik Institutioner Skoler Kultur og fritid Forslag til helhedsplan...06 Lokalplanens indhold...08 Skyggediagrammer Lokalplanens sammenhæng med anden lovgivning, planlægning og administration Fingerplan Regional udviklingsplan Kommuneplan Byudviklingsområde Rammer Parkering Detailhandel Lokalplaner i kvarteret Boligpolitik Bevaring og kulturmiljø Museumsloven...17 Kystnærhedszone...17 Miljø i byggeri og anlæg...17 Bæredygtighedsværktøjet Lov om miljøvurdering af planer og programmer Resume af rapporten Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) Øvrige miljøforhold Trafikstøj Gener fra virksomheder Jordforurening og grundvand Risikozone for Sundby Gasbeholder Vind og turbulens Regnvand Varmeplanlægning Klimatilpasning Affald Udbygningsaftaler Lokalplanens bestemmelser 1. Formål Område Anvendelse Vejforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Byrum og friarealer Foranstaltninger mod forureningsgener Bæredygtighed Retsvirkninger Ophævelse af lokalplan Tegninger 1-8 Tegning 1 Lokalplanområde Tegning 2 Anvendelse for område II...37 Tegning 3 Vej- og stiforhold Tegning 4 Principiel bebyggelsesplan / byggefelter Tegning 5 Friarealer for område II Tegning 6 Beplantning for område II og Lergravsvej Tegning 7 Bevaringsværdige træer Tegning 8 Snit Hvad er en lokalplan Lokalplan Lokalplanforslagets retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Lokalplanens endelige retsvirkninger Mindretalsudtalelser...45 Praktiske oplysninger på bagsiden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 2 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

3 Luftfoto af lokalplanområdet og dets omgivelser (JW Luftfoto juni 2009). I. Redegørelse for lokalplanen Lokalplanens baggrund og formål En gruppe grundejere fra området øst for Strandlodsvej mellem Lergravsvej og Lindgreens Allé har henvendt sig til kommunen for at få udarbejdet en ny lokalplan. De ønsker at udvikle deres ejendomme fra industri til blandet boliger og serviceerhverv. Tegnestuen Holscher Arkitekter A/S og Schønherr Landskab K/S har på baggrund af en række workshops, hvor kommunen også deltog, udarbejdet en helhedsplan til udvikling af området. Der har også været henvendelser fra andre grundejere i den nordlige og den sydøstlige del af området med ønske om at ændre anvendelse. I den nordlige del ønskes anvendelsen ændret fra industri til boliger og serviceerhverv som i den midterste del. I den sydøstlige del ønskes anvendelsen ændret til serviceerhverv. Lokalplanen omfatter området mellem Strandlodsvej, Lindgreens Allé, Amagerbanens tracé og Lergravsvej. Området dækkes allerede nu af Lokalplan 89 på nær Amagerbanens nedlagte tracé og Lergravsvej. Området inddeles i underområder I, II, III og IV, jf. tegning nr. 1. Område I er den nordlige del uden aktuelle byggeønsker. Område II er det midterste område, som grundejerne ønsker at udvikle. Område III er det sydøstlige område med større eksisterende bygninger, hvor grundejerne ønsker ændret anvendelse for deres eksisterende ejendom til serviceerhverv, herunder en dagligvarebutik. Område IV indgår i den grønne cykelrute fra Indre by til Østamager. Der skal udarbejdes supplerende lokalplan for område I og III, når der fremkommer byggeønsker. Formålet med lokalplanen er at ændre områdets nuværende status i Lokalplan nr. 89 som industrikvarter Lindgreens Allé set mod øst Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Københavns Kommune 3

4 Grønne stræk "Amagerruten" den grønne cykelrute Metro Lokalplanområdet Sundby Gasbeholder Oversigtstegning for området med angivelse af stationsnærhed med tilhørende administration til et område med helårsboliger og serviceerhverv med undtagelse af de allerede bebyggede sydøstlige ejendomme, som ændres til serviceerhverv. Herudover ønskes den grønne cykelrute fastlagt i det nedlagte Amagerbane tracé, og på Lergravsvej fastlægges en gang- og cykelforbindelse som en del af det grønne stræk på tværs af Sundbyøster. For at fremskynde anlæg af den tværgående gang- og cykelsti på Lergravsvej medtages midterarealet og den nordlige del af Lergravsvej i denne lokalplan, hvorved bestemmelserne herom i Lokalplan nr. 346 ophæves. Forslaget er i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan Lokalplanområdet og kvarteret Lokalplanområdet ligger i Sundbyøster og udgør en del af Amager Øst industrikvarter. Området har et samlet areal på ca m². Område I udgør ca m², område II ca m², område III ca m² og område IV ca m². Lergravsvej danner sammen med Prags Boulevard, Italiensvej og Greisvej de fire vigtige karaktergivende, tværgående grønne stræk i Sundbyøster, som leder ud til kysten. Lergravsvej er langs lokalplanområdet beplantet med en trærække, hvorunder kan der i dag parkeres i tilfældig orden mod øst. For enden af Lergravsvej over Amagerbanen findes en cykel- og gangsti, der fører ud til Amager Strandvej. Denne forbindelse er et vigtigt led i realiseringen af en sammenhængende forbindelse mellem byen og vandet. Amagerbanens nedlagte tracé i områdets østlige del ligger nu som en tilgroet grøn korridor mellem asfalterede industrimiljøer. Kvarteret er et varieret og sammensat byområde med grønne områder, en blanding af tæt karrébebyggelse, byggeforeningshuse, kontorhuse, værksteder, større industrielle bygninger og landmarks som Sundby gasbeholder og skorstene. Karrébebyggelsen ligger bl.a. langs Amagerbrogade, Holmbladsgade og Lergravsvej vest for Strandlodsvej. Mellem Lergravsvej og Øresundsvej ligger beboelsesbygningerne som længehuse i grønne omgivelser. I industriområderne omkring Strandlodsvej og Vermlandsgade fremtræder bebyggelsen meget blandet 4 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

5 - i alle tænkelige materialer, tagformer og dimensioner, præget af virksomhedernes skiftende behov. I området findes værdifulde træer. Det vurderes dog, at de eksisterende træer på sigt ikke kan bevares, da terrænet vil blive hævet ca. 1,25 m. Der er udarbejdet en beplantningsplan for nye træer i området. Trafik Lokalplanområdet er med ca m til metrostationerne Lergravsparken og Øresund velbeliggende i forhold til kollektiv trafik, se oversigtstegningen på side 4. Strandlodsvej er i kommuneplanen udpeget til bydelsgade, hvilket betyder, at den skal sikre og afvikle trafikken i bydelen. Gennemkørende trafik søges minimeret gennem trafiksaneringer, og bus- og cykeltrafik prioriteres mindst lige så højt som biltrafikken. Lergravsvej er, ud over at give adgang til ejendommene, en vigtig grøn forbindelse mellem Østrigsgade og Amager Strandvej. Der er i dag en årsdøgntrafik på ca biler på Strandlodsvej. Med den foreslåede byudvikling af lokalplanområdet forventes det, at der vil ske en stigning i trafikken på ca biler. Ca. 75 pct. af denne trafik forventes at ville køre via Uplandsgade, mens ca. 25 pct. forventes at køre mod syd. Biltrafikken vurderes at kunne afvikles uden problemer. Strandlodsvej er i dag indrettet uden cykelstier. Det vil i forbindelse med den langsigtede generelle byudvikling langs Strandlodsvej blive nødvendigt at etablere forbedrede forhold for cyklisterne. Den grønne cykelrute Amagerruten er planlagt til at forløbe på det nedlagte Amagerbane tracé og vil, når den er fuldt etableret, forbedre adgangen for gående og cyklister mellem Christianshavn, Indre By og Østamager, herunder Amager Strandpark. Institutioner Det markant stigende børnetal i Københavns Kommune skaber behov for at tilvejebringe flere dagsinstitutionspladser for vuggestue- og børnehavebørn. I de nye større boligbebyggelser vil det være i overensstemmelse med kommunens overordnede politik for byens udvikling at tiltrække og fastholde børnefamilier med nære og attraktive børneinstitutioner. Der er i området udpeget en bygning, hvor der kan etableres en daginstitution. Normalt ønskes der etableret daginstitutioner per 600 nye boliger. Lergravsvej langs Amagerbanen Lindgreens Allé langs Amagerbanen Strandlodsvej set mod nord Skoler Nybyggeriet ved Strandlodsvej vurderes i sig selv ikke at give behov for skoleudbygning. Kultur og fritid Udbygningen af området skal ses i sammenhæng med Amagerbanens nedlagte tracé Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Københavns Kommune 5

6 Perspektiv fra det offentligt tilgængelig parkareal i midten af bebyggelsen en langsigtet planlægning for hele Øresundskysten og Nordøstamager, herunder Kløvermarken. For Kløvermarken har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et idékatalog til et rekreativt løft. Der foreslås bl.a. anlæg af en aktivitetssti med mulighed for løb, cykling og rulleskøjteløb samt aktivitetsfelter til forskellige idrætsgrene. Aktivitetsstien kan med fordel kobles sammen med Amager Strandpark som en integreret del af den planlagte grønne cykelrute langs Amagerbanen, som indgår i lokalplanforslaget. Det er desuden intentionen i planen at etablere aktiviteter til uformel idrætsudøvelse langs den grønne cykelrute. Forslag til helhedsplan Der er fremsendt forslag til en helhedsplan for område II, som er inspireret af kvarterets tilfældigt placerede forskelligartede store og små bygningstyper og byrum. Planen forholder sig til forbindelsen mellem byen og vandet med en offentlig tilgængelig sti, der diagonalt bugter sig gennem området og forbinder byggeriet med resten af kvarteret. Bruttoetagearealet for område II udgør ca m² svarende til 185 i bebyggelsesprocent. Bygningsenhederne varierer mellem to og tolv etager med store terrasserede spring. De tre bygninger på tolv etager ligger langs Amagerbanens nedlagte tracé, og en enkelt på elve etager er placeret på hjørnet af Strandlodsvej/Lergravsvej, som en markering af hjørnet. Hver bygningsenhed har sin arkitektoniske identitet. For hjørnegrundene Strandlodsvej/Lergravsvej etableres en hævet stueetage i gården for etablering af butikker. Samme princip er en mulighed for grunden Strandlodsvej 11b, hvor der er fremført ønske om indretning af butik for pladskrævende varer. Hvis der ønskes etableret en plint, vil etagearealet, der tilgår plinten, skulle fraregnes den øvrige etageareal på ejendommen, så bebyggelsesprocenten fastholdes. Ændringen skal ske på baggrund af en dispensation. Landskabsplanen fremstår som et åbent offentligt tilgængeligt græsareal, hvorpå der i en bevidst komposition er placeret bygninger, veje, stier, træer og buske samt rekreations- og aktivitetstilbud. Terrasserede bygningsenheder i tegl placeres, så de danner forskellige gård- og landskabsrum. Gårdrummene henvender sig primært til bebyggelsens beboere, mens det store landskabsrum også er et tilbud til kvarterets beboere. De forskellige rekreations- og aktivitetstilbud i forskellig karakter, størrelse og funktion tilbydes både beboere i området og kvarteret. Udbygningen planlægges at ske i afsluttede etaper enten fra Amagerbanen eller fra Strandlodsvej. Det er intentionen, at den eksisterende bebyggelse og anvendelse skal fungere samtidig med den nye bebyggelse, så der ikke på noget tidspunkt vil opstå tomme byggearealer uden anvendelse. Parkering vil ske midlertidigt på terræn bag bebyggelsen, indtil de senere faser anlægges, og der etableres p-kælder. Område II vil kunne rumme ca. 800 boliger på i alt m² og erhvervsdelen vil udgøre m² ved en forde- 6 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

7 B A A B Situationsplan for område II med den offentlige sti diagonalt igennem området og princip for placering af bebyggelsen Snit A-A i helhedsplanen for område II set mod nord Snit B-B i helhedsplanen for område II set mod vest Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Københavns Kommune 7

8 ling mellem bolig og erhverv på 75 pct. bolig og 25 pct. erhverv, og friarealet vil udgøre ca. 35 pct. for både boligerne og erhverv, da friarealerne ikke er afgrænsede. Der er udarbejdet skyggediagrammer for helhedsplanen. Bebyggelsestypologien giver mulighed for, at lyset kan nå ind i gårdene. Lokalplanens indhold Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for at omdanne industriejendommene i område I og II på Strandlodsvej til boliger og serviceerhverv. Ønsket om omdannelsen er begrundet i, at Østamager igennem de senere år er koblet tættere til City, og nu er på vej til at blive et nyt attraktivt kvarter nær vandet. Omdannelsen er begunstiget af investeringerne i Københavns Metro og Amager Strandpark, som rigtig mange københavnere har taget godt imod og bruger i stor stil. Område I er udlagt med en bebyggelsesprocent på 150 og et maksimalt etageantal på seks, mens område II er fastlagt med en maksimal bebyggelsesprocent på 185 og et maksimalt etageantal på tolv. I område I og II skal boligandelen udgøre mindst 50 pct. og erhvervsandelen mindst 25 pct. I område I findes tre bygninger, som er udpeget som bevaringsværdige, og som forudsættes at indgå i den principielle bebyggelsesplan, der skal fastlægges i den nødvendige supplerende lokalplan for dette område i forbindelse med nybyggeri. I område II og III fastlægges rabatten i Lergravsvej med gang- og cykelsti med grønne rabatter og allétræer samt mulighed for at anlægge op til 46 p-pladser. I område III er der ingen planer om at ændre de eksisterende fysiske rammer, og området fastlægges til serviceerhverv. Område IV fastlægges til grøn cykelrute. Specielt for område II fastlægger lokalplanen en bebyggelsestypologi med terrasserede bygningsenheder i to til tolv etager, som sammen danner en variation af gård- og landskabsrum. Som supplement til bestemmelserne har grundejerne fået tegnestuen Holscher Arkitekter A/S til at udarbejde en guideline for bebyggelsens og landskabsplanens arkitektur. Der vil to steder blive mulighed for etablering af en hævet underetage. De hævede facader skal behandles med åbenhed mod det urbane miljø, samt grønt og åbent eller kreativt mod friarealet. Mod Strandlodsvej fastlægges et urbant byrum, der med detailhandel og serviceerhverv i stueetagens åbne Perspektiv af hjørnet af bebyggelsen ud mod Strandlodsvej/Lergravsvej 8 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

9 1 Bebyggelsens voluminer set langs Strandlodsvej mod syd Snit af bebyggelsen og Amagerbanens nedlagte tracé, som skal blive en del af den grønne cykelrute Inddækning af teknik Begrønnet tag med mulighed for ophold Større rumdannende beplantning Privat nærar Privat nærareal meter Snit igennem parkområdet mod syd med diagonalstien i midten Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Gangsti Privat nærareal meter Københavns Kommune 9

10 Eksempel på en tagterrasse med en let bygning Eksempel på en privat terrasse mod et gårdrum facader understreger Strandlodsvej som bydelsgade og giver mulighed for længerevarende ophold med gode siddemuligheder. Gårdene fastlægges, så der skabes et tilhørsforhold for beboerne. Gårdene rummer indgangene til boligerne, cykelparkering, tørrestativer, affaldshåndtering og de nære have- og legearealer. Facadeforløbene afbrydes af tydelige indgangsarealer og terrasser, der knytter sig til de enkelte boliger. I kraft af skala og mere varieret artsdiversitet i beplantningen skabes et haveagtigt præg. De private terrasser mod gårdmiljøerne knytter sig i udtryk til bygningen og skal have et urbant udtryk. Arealet mod Amagerbanen skal anlægges i samspil med den eksisterende beplantning langs Amagerbanen og den kommende grønne cykelrute samt give mulighed for ophold til uformel idrætsudfoldelse. Den offentligt tilgængelige park i bebyggelsens midte anlægges med store og mindre træer, rekreative tilbud og aktivitetstilbud samt mulighed for leg og ophold på græsarealet. Langs husenes facader anlægges private terrasser bag lav buskbeplantning og med adgang til friarealet. Afgrænsede områder med mulighed for aktivitet, leg eller ophold alt efter i, hvilken sammenhæng de placeres og efter, hvilken type liv, der ønskes på det bestemte sted, placeres i hele området. Fælles tagterrasser skal gives en grøn karakter og indrettes, så de indbyder til ophold. 5 som rumdelere 10 Snit i gårdrum med nærhaver, legeplads1 og skure 10 Københavns Kommune 20 meter Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

11 Eksempel på aktivitet Regnvandsløsninger skal indgå som et identitetsskabende element med forskelligt udtryk alt efter, hvor det placeres. Lokalplanen fastlægger adgangen med biler til området således, at der fra Strandlodsvej etableres to vejadgange. Disse vejadgange forbindes internt i området med en ny vejforbindelse. Nedkørselsramper til en p-kælder anlægges tæt på vejtilkørslen til området. Efter nedkørsler til p-kælder skifter vejen karakter fra et traditionelt vejprofil til et lege-og opholdsområde. Der vil herfra være adgang til de enkelte bygningsenheder i området. Lokalplanen fastlægger en offentlig tilgængelig sti diagonalt gennem område II. Stien skaber forbindelse mellem Jenagade og Amagerbanen og derfra adgang til Amager Strandpark via Lergravsvej eller Øresundsvej Eksempel på forskudte altaner samt til Øresund Metrostation. Diagonalstien fastlægges som promenade for cyklende og gående i et materiale, så der også kan løbes på rulleskøjter. Bredden er vekslende, så der gives mulighed for ophold i lommer. Der er udpeget mulighed for placering af en daginstitution i hjørnebebyggelsen Strandlodsvej/Lergravsvej med adgang fra Strandlodsvej. Den konkrete udformning af udearealet skal bearbejdes, så området byder på attraktive lege- og opholdsområder. Rabatten på Lergravsvej indrettes med en gang- og cykelforbindelse, grønne rabatter og allétræer. Mod Strandlodsvej sikres et grønt areal, inden der gives mulighed for indretning af maksimalt 46 p-pladser, jf. tegning nr. 3. Snit igennem parkområdet meter Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Københavns Kommune 11

12 SKYGGEDIAGRAMMER 21. marts kl marts kl. 12 Skyggeforhold i marts 21. marts kl Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

13 21. juni kl juni kl juni kl juni kl. 19 Skyggeforhold omkring midsommer Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Københavns Kommune 13

14 II. Lokalplanens sammenhæng med anden lovgivning, planlægning og administration Fingerplan 2007 Ifølge Fingerplan 2007, der er Miljøministeriets Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, skal stationsnære kerneområder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. Kerneområder afgrænses med udgangspunkt i gangafstande på op til m fra stationen. Hele Strandlodsvejområdet ligger inden for disse afstande fra metrostationerne Lergravsparken og/ eller Øresund. Regional udviklingsplan 2008 Regionsrådet vedtog den 24. juni 2008 den regionale udviklingsplan Danmarks hovedstadsregion - en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst. Visionen for hovedstadsregionen er, at regionen skal være en af de førende europæiske storbyregioner, kendetegnet ved en grøn profil, effektiv trafikal infrastruktur, uddannelse til alle, attraktive erhvervsvilkår, mangfoldigt kultur- og fritidsliv og internationalt udsyn - en storbyregion, hvor høj livskvalitet og høj vækst går hånd i hånd. Den behandler temaerne: Hovedstadsregionens infrastruktur, uddannelse, natur og miljø, erhvervsudvikling, kultur- og fritidstilbud og oplevelser samt internationalt samarbejde. Af afsnittet om infrastruktur fremgår, at en af forudsætningerne for, at regionen også i de kommende år kan være konkurrencedygtig, er, at trængslen særligt i og omkring København begrænses, bl.a. gennem udbygning af den kollektive trafik og mulighed for anvendelse af adfærdsregulerende virkemidler, som f.eks. Intelligente Transport Systemer (ITS) og miljøzoner. Kommuneplan 2009 Byudviklingsområde I Kommuneplan 2009 står, at Københavns Kommunes byudvikling fortrinsvis skal ske gennem omdannelse og fortætning af eksisterende nedslidte områder til moderne funktionsblandede bydele og bykvarterer. Der skal sikres mangfoldighed og kvalitet i byomdannelsen ved at anlægge en helhedsbetragtning på udviklingen. De historiske og arkitektoniske værdier skal bruges aktivt til at skabe identitet og kvalitet. Der skal desuden planlægges for byrum, aktivitet, institutioner, kollektiv transport m.v. Lokalplanområdet er udpeget som et byudviklingsområde. Lokalplanområdet kan udvikles i 1. del af planperioden ( ). Strandlodsvej er udpeget til bydelsgade, og det tidligere areal for Amagerbanen indgår i en planlagt grøn cykelrute mod Lufthavnen og i mod Indre By (Kgs. Nytorv). Lokalplanområdet er ligesom de øvrige større byudviklingsområder udpeget som et lavenergiområde efter laveste lavenergiklasse i bygningsreglementet svarende til lavenergiklasse 1. Dette er dog ikke gældende for det eksisterende byggeri. Rammer Det aktuelle lokalplanområde har fem forskellige rammer for lokalplanlægningen: Område I er fastlagt til boliger og serviceerhverv, C2- område, hvor der bl.a. er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 150, et maksimalt etageantal på seks eksklusive tagetage, og friareal for henholdsvis boliger og erhverv på 40 pct. og 10 pct. Område II er fastlagt til boliger og serviceerhverv, C3*- område, samt en lille del i syd som er C1*-område, hvor der bl.a. er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 185, et maksimalt etageantal på 12 og friareal for henholdsvis boliger og erhverv på 30 pct. og 10 pct. Kommuneplan Rammer 14 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

15 Bebyggelsesprocenten beregnes for området under ét. Boligandelen skal udgøre mindst 50 pct. af etagearealet. Område III er fastlagt til serviceerhverv med mulighed for indtil 15 pct. boliger fortrinsvis i bebyggelsens øverste etager, S3-område, hvor der er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 185, en maksimal bygningshøjde på 24 m og friareal for henholdsvis boliger og erhverv på 30 pct. og 10 pct. Område IV er fastlagt til parker, herunder forlystelsesparker, legepladser, kirkegårde og andre grønne anlæg, sportsanlæg ikke-varige kolonihaver samt tilhørende miljømæssige og publikumsorienterede servicefunktioner, O1-område. Parkering Hele lokalplanområdet er beliggende i tætbyen, hvor kravet til bilparkering skal være af størrelsesordenen og må ikke overstige en plads pr. 200 m² etageareal i områder til boliger og serviceerhverv. I områder til serviceerhverv er kravet af størrelsesordenen og må ikke overstige en plads pr. 150 m² etageareal. I forbindelse med byggeri til butiksformål skal der etableres i størrelsesordenen og højst en p-plads pr. 100 m² etageareal. Herudover er der krav til cykelparkering til boliger og erhverv på henholdsvis 2,5 pladser og 1,5 pladser pr. 100 m² etageareal, hvor mindst halvdelen bør placeres med overdækning enten i skure eller som en integreret del af byggeriet. Ved butikker m.v. skal der være 3 cykelparkeringspladser pr. 100 m² butiksareal samt 0,5 plads pr. ansat (normalt 1 ansat pr. 30 m² butiksareal). Til pladskrævende cykler skal afsættes 1 plads pr m². Detailhandel I rammerne for lokalplanlægningen ligger en del af området i bydelscenter Strandlodsvej, hvor bruttoetagearealet til butiksformål må udvides med m² med følgende fordeling i underområde a og b: Område a: m² til dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Arealet til dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige henholdsvis m² og m². Område b: m² i større udvalgsvarebutikker og i butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varer. Arealet til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer, må ikke overstige m², og arealet i store udvalgsvarebutikker skal være mellem 500 m² og m². Arealet til dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige henholdsvis 500 m² og 200 m². I overensstemmelse hermed kan der i område I og på matr. nr. 4072, Sundbyøster København, samlet indrettes yderligere m² udover de eksisterende m². I område I dog først når der er udarbejdet et byggeretsgivende lokalplantillæg. I område II kan Greensquare fortsætte sin hidtidige lovlige anvendelse. Underområde a indgår i sin helhed i lokalplanens område II, og der kan indrettes butikker, som angivet i kommuneplanen. Uden for centerområdet kan der etableres enkeltstående butikker, der betjener et nærområde. I delområde III kan der etableres én dagligvarebutik og én udvalgsvarebutik. Butikkens areal må ikke overstige 500 m² for en dagligvarebutik og 200 m² for en udvalgsvarebutik. PRAGS BOULEVARD HF. SUNDVÆNGET AMAGER STRANDVEJ HF. AMAGER STRAND HF.AMAGER STRAND STRANDLODSVEJ LERGRAVSPARKEN SUNDPARKEN ØRESUNDSVEJ HF. OASEN ØRESUNDSVEJ Kommuneplan Detailhandel Lokalplaner i kvarteret Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Københavns Kommune 15

16 Lokalplaner i kvarteret Lokalplan nr. 89 In-Wear, som er den nuværende lokalplan for området fra 1986, har til formål at opretholde området til erhvervsformål, herunder industri med tilhørende administration. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 110, bebyggelsens rumfang må ikke overstige 4,5 m³/m² grundareal, bygningshøjden må ikke overstige 20 m, og den eksisterende vejudlægslinie for et fremtidigt vejanlæg langs Amagerbanen m.m. er forudsat opretholdt. Lokalplan nr Philips med tillæg nr. 1 har til formål at opretholde erhvervsområdet til industri m.v. med mulighed for placering af salg af pladskrævende varer. Den nordlige del af lokalplanområdet forventes erstattet af en lokalplan med mulighed for indretning af serviceerhverv i dele af området og med nye bydelscenterbestemmelser. Lokalplan nr. 346 Amager Øst III. I lokalplanen er området umiddelbart på Lergravsvejs modstående side fastlagt til blandet boliger og serviceerhverv. Den øvrige del af lokalplanområdet er fastlagt til henholdsvis boliger - herunder parkeringshus, overordnet cykelsti Amagerruten, et grønt stiforløb i Lergravsvej og offentlige formål. En del af bestemmelserne om Lergravsvej ophæves og området tillægges denne ny lokalplan. Lokalplan nr. 360 Østamagerbanen. Lokalplanen udgør det planmæssige grundlag for etableringen af Metroetape 3 - Østamagerbanen. Boligpolitik Det er et overordnet politisk mål i Københavns Kommune at tilvejebringe et varieret udbud af boliger. Planlægningen skal, ved at satse på Københavns særlige herlighedsværdier og bymæssige kvaliteter, medvirke til at fastholde og tiltrække beboere, der kan bidrage til at skabe en social og økonomisk bæredygtig befolkningssammensætning. Borgerrepræsentationen vedtog den 10. juni 2009, at der skulle gives støtte via grundkapitallån til opførelse af familie- og plejeboliger på ejendommen på hjørnet af Strandlodsvej og Lergravsvej. Herudover indeholder projektet mulighed for etablering af en daginstitution. Bevaring og kulturmiljø I Bydelsatlas Amager udarbejdet af Miljøministeriet og Københavns Kommune i 1994, der bl.a. kortlægger alle bygninger på Amagerbro, Sundbyerne og Islands Brygge fra før 1950, er tre bygninger på området udpeget med høj bevaringsværdi: Lindgreens Allé 12 samt Strandlodsvej 9A og 11A. Disse fastlægges som bevaringsværdige i lokalplanen. Fastlæggelse af bygningerne som bevaringsværdige i lokalplanen indebærer, at ejeren kan forlange ejendommen overtaget mod erstatning, hvis tilladelse til nedrivning nægtes, og hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet et nedrivningsforbud. Visualisering af kyststrækningen efter opførelse af byggeriet på Strandlodsvej 16 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

17 Bymuseet har oplyst, at området har været præget af mange former for industri. Bygningerne vidner om denne forskellighed og industrielle udvikling. De har bygningsformer fra hele det 20. århundrede med de forskellige måder at bygge fabriks- og værkstedsbygninger på. De ældste bygninger ligger oppe mod Lindgreens Allé, hvor der ofte har hørt beboelse med til fabrikken. Herefter ligger nyere bygninger mod Lergravsvej. Bymuseet anbefaler, at man tænker nogle af industrikomplekserne med dertilhørende boliger, lagerbygninger osv. ind i planerne for området, så denne historie om, at Amager har været præget af meget forskelligartet industri, fortælles videre. I Lokalplan nr. 425 for Krimsvej har man arbejdet bevidst med og udpeget en del flere bygninger som bevaringsværdige, så også den kulturhistoriske fortælling kan tolkes i den nye bebyggelsesplan. I område I vil det være muligt, via de udpegede bevaringsværdige bygninger i den kommende plan, at kombinere historiefortællingen med en ny bebyggelse. I helhedsplanen for område II har man vurderet, at planens kvaliteter og intentioner ikke har kunnet kombineres med ønsket om at aflæse den kulturhistoriske fortælling, hvorfor der ikke er udpeget bevaringsværdige bygninger eller ændret på planen. Museumsloven Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning i henhold til museumslovens 27 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Bymuseum skal kontaktes i god tid, så en forundersøgelse kan sættes i gang. Kystnærhedszone Området ligger i en afstand af ca. 500 m fra Øresund og dermed inden for den kystnære del af byzonen. I henhold til planloven 16, stk. 4, skal der derfor redegøres for bygninger og anlæg, der vil påvirke kysten visuelt. Holscher Arkitekter A/S har fremsendt visualiseringen, nederst på begge sider, som viser området set fra Amager Strandpark. Det vurderes, at den kommende ændrede anvendelse og bebyggelse i lokalplanområdet indgår som en naturlig del af omdannelsen på det østlige Amager. Nybyggeriet fremtræder på en urban tilpasset måde i byens profil, og indgår som en naturlig forlængelse af den syd for eksisterende boligbebyggelse og den planlagte bebyggelse for Krimsvej. Miljø i byggeri og anlæg Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer, byfornyelse og anlægsarbejder. Derfor har Borgerrepræsentationen tiltrådt retningslinjerne Miljø i byggeri og anlæg Heri berøres emnerne miljørigtig projektering, energi og CO2 materialer og kemikalier, vand og afløb, byens rum, liv og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen (kan hentet på mba2010). Minimumskravene skal følges i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune er bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt ved støttet byggeri og byfornyelse. Private opfordres til at hente ideer fra retningslinjerne. Miljø i byggeri og anlæg kan hentes på publikationer eller fås ved henvendelse til Center for Miljø og Center for Bydesign. Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Københavns Kommune 17

18 Byens liv Bæredygtighedsværktøjet Bæredygtighedsværktøjet er udviklet af Københavns Kommune og har til formål at sikre, at den fremtidige byudvikling lever op til kommunens ønsker om en bæredygtig byudvikling. Alle nye byudviklingsprojekter skal bæredygtighedstjekkes, og bæredygtighed skal være et vigtigt tema i dialogen med projektudviklere fra første idé, til et nyt byområde står færdigt. Bæredygtighedsværktøjet skal anvendes tidligt i projektet. I denne plan var helhedsplanen allerede udviklet, da værktøjet blev lanceret. Alligevel blev det besluttet, p.g.a. projektets omfang, at afprøve værktøjet på forslaget. Der skal tages hensyn til følgende 14 punkter: 1. Areal-anvendelse, 2. Transport, 3. Energi, 4. Vand, 5. Materialekredsløb, 6. Grønne og blå områder, 7. Social mangfoldighed, 8. Byens rum, 9. Byens liv, 10. Identitet, 11. Erhverv og service, 12. Kommunal økonomi, 13. Projektøkonomi og 14. Langtidsholdbarhed. En række af hensynene er givet på forhånd og kan kun marginalt påvirkes gennem projektet. Områdets beliggenhed i byen sætter ligeledes rammer for i, hvilken udstrækning de 14 hensyn kan tilgodeses. Det betyder, at nogle hensyn er vigtigere end andre i Strandlodsvejområdet. Hensynene er et overbliksredskab og en tjekliste. Der afgives en score fra 1-5 for hvert hensyn, hvor 5 er bedst. Karakteren 3 gives, hvis planen/projektet understøtter standarder til krav/målsætninger, der er nævnt under det enkelte bæredygtighedshensyn. Københavns Kommune har i dialog mellem bygherren og dennes rådgivere Holscher Arkitekter A/S og Esbensen Rådgivende foretaget følgende vurdering. Nedenstående fem hensyn er højst prioriteret og udvalgt. De er illustreret i nedenstående barometer. 3. Energi er prioriteret højt og tilgodeses primært ved at nybyggeriet opføres i lavenergiklasse 1. Herudover vil mulighederne for anvendelse af vedvarende energi blive vurderet løbende i forbindelse med de konkrete byggerier. 6. Grønne og blå områder er prioriteret højt af flere grunde. Dels er bebyggelsen qua sin beliggenhed i kanten af byen rekreativt orienteret, og dels spiller udformningen af friarealerne en vigtig rolle for områdets identitet. Det er hensigten, at variationer af opsamling og bortledning af regnvand kan bruges til at give friarealerne karakter og identitet. 8. Byens rum er i almindelighed et højt prioriteret hensyn for kommunen. Områdets beliggenhed i kanten af byen sætter en grænse for mulighederne for at skabe levende bymæssige rum. De bymæssige pladsdannelser er primært orienteret mod Strandlodsvej og vil støtte udviklingen af Strandlodsvej i en mere bymæssig retning. 9. Byens liv er et prioriteret hensyn, der tilgodeses dels ved at tilføre Strandlodsvej en klarere facadeflugt, som brydes af tilbagetrækninger, der giver mulighed for offentlige pladsdannelser, der inviterer til mere byliv; dels via landskabsplanen og de hermed forbundne cykel/ gangforbindelser diagonalt gennem lokalplanområdet. 10. Identitet. Bebyggelsesplanen anslår en bebyggelsesform med en stærk identitet, som vil kunne tilføre kvarteret nye rumlige kvaliteter. Endvidere forventes det, at landskabsplanen vil være med til at sikre områdets nye identitet. Social mangfoldighed Byens rum Grønne og blå områder Materialekredsløb Vand Energi Energi Grønne og blå områder Transport Byens rum Identitet Erhverv og service Vand Projektøkonomi Arealanvendelse Langtidsholdbarhed Byens liv Identitet Bæredygtighedsrosetten Barometeret viser de fem højst prioriterede hensyn 18 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

19 Rosetten viser, at Strandlodsvejprojektet lever op til eller er bedre end kommunens standarder på alle 14 hensyn. Realisering af byggeriet i lokalplanområdet vil derfor betyde forbedringer af miljøet over en bred kam i forhold til den eksisterende situation. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Kommunen har vurderet, at der skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Baggrunden herfor er, at planen muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag, og at det ikke er en plan, der kun omfatter et mindre område på lokalt plan. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Nedenfor er der et resumé af rapporten. Formålet med en miljøvurdering er at beskrive og vurdere de miljømæssige konsekvenser ved realiseringen af de i lokalplanen for Strandlodsvejområdet muliggjorte bygge- og anlægsarbejder. Samtidig er formålet, at offentligheden bliver informeret om planens miljømæssige konsekvenser. Miljøvurderingen skal endvidere pege på de miljøindikatorer, som kommunen vil overvåge, når planen gennemføres. Resumé af rapporten Overordnet set peger resultaterne af miljøvurderingen af lokalplanen på, at byudviklingen af Strandlodsvejområdet vil have en positiv betydning for bydelen og det nære område. Området er godt betjent af kollektiv trafik og størstedelen af området er beliggende stationsnært. Desuden er der god adgang til rekreative attraktioner som Kløvermarken og Amager Strandpark. Forsyning med privat service som butikker indgår i planen. Lokalplanen skal sikre mulighed for et aktivt byliv og gode fællesfaciliteter gennem anlæg af en række byrum af varierende størrelse og udformning samt nye stiforbindelser gennem lokalplanområdet, der sikrer sammenhæng til naboområderne. Det vurderes som positivt, at der i planen arbejdes med bæredygtighed i form af lavenenergiklasse 1 byggeri, genbrug og nedsivning af regnvand, samt at der i anlægsfasen vil blive fjernet og håndteret betydelige mængder forurenet jord. Anlægsfasen vil medføre støj, luftforurening og tung trafik og vil skulle gennemføres samtidig med, at der er flyttet beboere ind i dele af området. Det vurderes, at generne kan minimeres ved god planlægning af anlægsarbejderne. Udbygningen af området vil få konsekvenser i form af øget trafikbelastning og heraf afledt støj- og luftforurening. Det vurderes imidlertid, at nærheden til metro og anden kollektiv trafik samt opgraderingen af cykelforbindelserne alt andet lige vil mindske biltrafikken og tilskynde de fremtidige beboere til at anvende mere bæredygtige transportformer. Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) Der foreligger ikke et konkret anlægsprojekt, der af omfang og karakter nødvendiggør en VVM i henhold til VVM-bekendtgørelsen (Bek. Nr af 6. dec. 2006). Øvrige miljøforhold Trafikstøj I henhold til Kommuneplan 2009 må der som udgangspunkt ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse (boliger, institutioner, skoler, rekreative formål m.v.) i områder, der er eller kan forventes belastet med et udendørs støjniveau på over Lden 58 db fra vejtrafik. For offentlig og privat administration, liberale erhverv m.v. er den tilsvarende støjgrænser Lden 63 db fra vejtrafik. Hvis støjbelastningen alligevel overstiger ovennævnte grænseværdier, tillades byggeri til støjfølsom anvendelse med en støjbelastning på op til Lden 68 db på facaden. Det skal i så fald ved placering af byggeri samt ved støjisolering, afskærmning, lejlighedsindretning m.v. sikres, at det indendørs støjniveau med delvist åbne vinduer (0,35 m²) ikke overstiger Lden 46 db fra vejtrafik i soveog opholdsrum. Trafikstøjniveauet langs Strandlodsvej ligger i dag 10 m fra vejmidte på Lden 67,5 db i 5 meters højde. Der regnes med, at det fuldt udbyggede lokalplanområde vil bidrage med yderligere lette køretøjer, hvoraf det skønnes, at ca. 75 pct. vil være trafik til og fra nord og 25 pct. til og fra syd. Herved stiger trafikstøjbelastningen på Strandlodsvej langs lokalplanområdet til Lden 67,8 db. Fremskrives antallet af køretøjer med en stigning på 10 pct. over ti år, bliver trafikstøjbelastningen Lden 68,1 db, hvilket er 0,1 db over grænseværdien. Det vurderes dog, at det ikke vil få konsekvenser for byggeriet, da facaden efter omlægning af Strandlodsvej vil ligger ca. 13 m fra vejens midte og dermed holde sig under grænsen på 68 db. Lokalplanforslag "Strandlodsvej" Københavns Kommune 19

20 På Lergravsvej ligger niveauet på db. De tilsvarende krav for det indendørs støjniveau i kontor- og hotelbyggeri er Lden 51 db. Ved kontorer m.v. kan luftudskiftning sikres på anden måde end ved oplukkelige vinduer. For udendørs opholdsarealer gælder, at støjniveauet ikke må overstige Lden 58 db fra vejtrafik. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje", hvor støjindikator Lden vægter støjen i forhold til dag, aften og nat. Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten. Gener fra virksomheder I lokalplanområdet ligger der pt. bl.a. et industribageri, en autolakerer, en containervirksomhed, et undervognsbehandlingsværksted, diverse autoværksteder og hobbyværksteder. Disse virksomheder har en del lastbilkørsel til og fra, og flere af dem er underkastet regler, som nødvendiggør udsugning af luft fra produktionslokalerne og høje afkast. Der må derfor tages særligt hensyn til disse ved etablering af boliger i området. Jordforurening og grundvand Der har i området tidligere været og er stadig industrielle aktiviteter, hvorfor en række ejendomme vil kunne kortlægges på vidensniveau 1 og 2 ifølge jordforureningsloven. Der må regnes med, at der er sket forurening af jorden og grundvandet på en række ejendomme, som Teknik- og Miljøforvaltningen ikke er bekendt med. En ny jordflytningsbekendtgørelse er trådt i kraft 1. januar Denne medfører, at alle byzonearealer som udgangspunkt er områdeklassificerede, dvs. at overfladejorden formodes lettere forurenet. Områdeklassificering af et areal udløser pligt til anmeldelse af jord, der skal bortskaffes herfra. Teknik- og Miljøforvaltningen vil stille krav til oprensning til de enkelte byggerier og anlæg i forhold til deres fremtidige anvendelse. Skal der for eksempel være boliger, institutioner eller anden følsom arealanvendelse, vil der blive stillet krav om en forureningsundersøgelse og om, at eventuel forurening fjernes, så der ikke er nogen sundhedsrisiko for fremtidige beboere og brugere af området på grund af forurening i jorden og grundvandet. Hvis der i forbindelse med byggeriet skal bortledes mere end m³/år grundvand eller, hvis en grundvandssænkning står på i mere end to år, skal Center for Miljø, Jord, ansøges om bortledningstilladelse. Her skal der endvidere indhentes tilladelse til udførelse af boringer og udledning af forurenet vand fra byggegruben. Skal der udledes oppumpet grundvand til kloak, skal Center for Miljø, Virksomheder, tillige søges om udledningstilladelse. Skal oppumpet grundvand udledes til recipient (vandløb, åer, søer, havnen m.m.) skal Center for Park og Natur, Vandteamet, søges om tilladelse Endelig skal det pointeres, at permanent dræning af grundvand i Københavns Kommune ikke tillades. Regler, retningslinier og anmeldeskema kan hentes på Center for Miljøs hjemmeside eller rekvireres på tlf Jorden kan også anmeldes via Risikozone for Sundby Gasbeholder En del af lokalplanområdet indgår i den konkret vurderede risikozone ifølge risikorapporten for gasbeholderen. Gasbeholderens anvendelse til risikovirksomhed er under afvikling frem mod år Det vurderes, at risikoen vil være elimineret på det tidspunkt, hvor det kan forventes, at der flytter beboere ind. I det tilfælde, hvor indflytningen er klar inden afviklingen, skal der tages kontakt til Center for Miljø, Virksomheder. Vind og Turbulens Der er udarbejdet rapport om vind og turbulens på baggrund af en model af helhedsplanen, der har været i vindtunnel. Konklusionen her var, at vestenvind vil skabe omfattende turbulenser langs Strandlodsvej, og ved østenvind vil der være omfattende turbulens langs Amagerbanen. Der blev derfor foreslået forskellige tiltag for at begrænse vind og turbulens. Siden denne konklusion er bebyggelsesplanen blevet ændret fra maksimalt 16 etager til maksimalt fire bygninger på 12 etager, hvilket beskrives som en væsentlig forbedring. Konklusionen er dog stadig, at der bør plantes træer langs Strandlodsvej og Amagerbanen for at minimere turbulens, hvilket er indarbejdet i lokalplanforslaget. Herudover skal landskabsrummene indrettes lægivende med f.eks. skærme og solitære træer, og indgangspartier skal indrettes, så de ligger i læ. Regnvand Det er Københavns Kommunes overordnede mål, at regnvand skal håndteres lokalt, dvs. indenfor ejendommen, for at reducere tilledningen til kloak og for at fastholde grundvandet under byen til drikkevandsformål og øge tilledningen af vand til nye vandelementer og vand- 20 Københavns Kommune Lokalplanforslag "Strandlodsvej"

"STRANDLODSVEJ" Lokalplan nr. 449

STRANDLODSVEJ Lokalplan nr. 449 "STRANDLODSVEJ" Lokalplan nr. 449 Borgerrepræsentationen har den 4. november 2010 vedtaget lokalplanen Lokalplanen er bekendtgjort den 16. november 2010 INDHOLD Redegørelse for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

"strandlodsvej" Startredegørelse. Bilag 1. Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

strandlodsvej Startredegørelse. Bilag 1. Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan Strandlodsvej "strandlodsvej" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Bilag 1 Luftfoto af lokalplanområdet og dets omgivelser (JW Luftfoto juni 2009). Lokalplanens formål

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY 2 MATR. NR.: Matr. nr. 9 a, Valby, København. ADRESSE: Følager 5, 2500 Valby. GRUNDAREAL: Grundarealet udgør aktuelt 18.093 m², heraf vej 0 m². Efter gennemførsel af magelæg

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

B&W-Området ved Christianskirken

B&W-Området ved Christianskirken B&W-Området ved Christianskirken Lokalplan nr. 183 med tillæg 1 og 2 Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 1990 lokalplan 183. Lokalplanen er bekendtgjort den 4. marts 1991. Borgerrepræsentationen

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr.

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej 108-124 samt interessegrupper NABOORIENTERING vedr.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Miljørapport. Bilag 2 07-10-200910. Lokalplanforslag for Strandlodsvej. Sagsnr. 2009-71255138144. Dokumentnr. 2010-125777

Miljørapport. Bilag 2 07-10-200910. Lokalplanforslag for Strandlodsvej. Sagsnr. 2009-71255138144. Dokumentnr. 2010-125777 Bilag 2 Lokalplanforslag for Strandlodsvej 07-10-200910 Sagsnr. 2009-71255138144 Dokumentnr. 2010-125777 Sagsbehandler Dan Borberg Mogensen Miljørapport 1. Indledning Formålet med lokalplanen for Strandlodsvej

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2007 J.nr.: NKN-261-00024 macos Afgørelse i sagen om miljøvurdering af København

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

"landskronagade II" Forslag til lokalplan

landskronagade II Forslag til lokalplan "landskronagade II" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 28. maj 2009 vedtaget forslag til lokalplan "Landskronagade II". Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro. Offentlig høring fra

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Borgerrepræsentationen har den 8. maj 2014 vedtaget forslag tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej. Lokalplanområdet

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 355 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lundehusskolen Emdrup Nybyggeri, bevaring m.v. Offentlige formål September 2002 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Der er modtaget 10 henvendelser i den høringsperioden, jf. bilag 4 Henvendelser modtaget i høringsperioden.

Der er modtaget 10 henvendelser i den høringsperioden, jf. bilag 4 Henvendelser modtaget i høringsperioden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Der er modtaget 10 henvendelser i den høringsperioden, jf. bilag 4 Henvendelser modtaget i høringsperioden.

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. maj 2017 Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1061,

Læs mere

INDRE NORDHAVN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR. Bilag 3

INDRE NORDHAVN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR. Bilag 3 Bilag 3 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR INDRE NORDHAVN Borgerrepræsentationen har den xx. xxxxx 2013 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring i 2 måneder. Offentlig

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere