Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 ' REG. NR. ~ M.År1971 den 5. oktober afsagdes sålydende i F. s. 113/1971 k e n d e l s e Fredning af "Rungsted Ladegård" e -

4 , skrivelse Ved skrivelse af 30. oktober 1970 til Ministeriet for kulturelle anliggender har civilingeniør Poul Hougaard, C.F. Richsvej 101, København F., efter forudgående forhandlinger med Ministeriet og Fredningsplanudvalget for Frederiksborg, København og Roskilde amter fremsat tilbud om fredning status quo uden erstatning af den ham tilhørende ejendom matr. nr. la, 3a, 4a, 4bc og 5a Rungsted by og sogn, "Rungsted Ladegård". Ministeriet for kulturelle anliggender har derefter ved af 29. april 1971 til nævnet begæret rejst sag om fredning af ejendommen. Ministeriet har under sagen nedlagt følgende endelige fredningspåstand, der i det væsentlige svarer til et af ejeren udarbejdet udkast til fredningspålæg: l. Ejendommen fredes med det formål at bevare det nuværende værdifulde og karakteristiske landskab, der væsentligt er bestemt af dels store ubrudte marker mod nord, dels mindre og for hinanden forskudte skovpartier mod syd. Det er endvidere et formål med fredningen at bidrage til bevaring af det landskabelige og kulturhistoriske miljø, der præger Rungsted, herunder særligt arealerne mellem Rungsted hegn, Folehaven og Øresund. 2. Por at bevare den i l beskrevne tilstand skal de på vedhæftede plan l : indenfor den angivne fredningsgrænse liggende arealer til enhver tid bibeholdes i deres nuværende tilstand henholdsvis som have- og landbrugsarealer samt træbevoksede arealer. Haverne omkring hovedbygningen (på planen mærket A) og

5 , arbejderboligen (på planen mærket B) skal dog helt eller delvis kunne overføres til landbrugsareal. Landbrugsarealerne skal dyrkes med korn, frøafgrøder, rodfrugter eller andre landbrugsprodukter eller udlægges som græsareal, herunder også eventuelt til anvendelse til græsning for heste, kreaturer, får o.l., hvorimod der - bortset fra bestemnlelserne i 4 om beplantning op mod bebyggelsesområdet - på disse jorder ikke må findes beplantning, der kan hindre udsigten over landskabet. Der skal ikke gælde nogen indskrænkning i adgangen til at opsætte almindelige landbrugshegn, herunder el-hegn, OQ markerne. I træbevoksningerne må hugst kun finde sted i det omfang, hvori det er forstmæsoigt forsvarligt, og det skal herved tilstræbes, at der sruntidig tages videst muligt hensyn til træbevoksningernes skønhedsværdi. Ved hugst skal ske ny tilplantning af samme karakter som den hidtidige bevoksning. Indretning af anlæg som boldbane, golfbane, væddeløbsbane, springbane o.l. må under ingen omstændigheder finde sted., 3. De på den vedhæftede plan angivne veje og stier skal være tilgængelige for offentlighed.en til fods og på cykel, hvorimod motorkørsel - herunder kørsel med cykel med hjælpemotor - ikke skal være tilladt. Færdselsbestemmelserne indebærer ingen pligt for ejeren til udførelse af anlægs- eller vedligeholdelsesarbejder, og al færdsel sker uden ansvar for ejeren. Færdselsbestemmelserne medfører ingen indskrænkning i ejers eller brugers ret til kørsel eller anden færdsel på ejendooouen. Den til envher tid værende ejer af ejendommen fastsætter, hvorvidt og i hvilket omfang offentligheden skal have adgang til at færdes og opholde sig udenfor de nævnte veje og stier.

6 - 4 - Dog skal ingen ejer være berettiget til at tillade motorkørsel - herunder kørsel med cykel med hjælpemotor, parkering, opsætning af telte, campingvogne o.l. eller anden udnyttelse af arealerne, som efter de påtaleberettigedes skøn kan virke skænrrnendeeller i strid med fredningens formål. 4. På den del af de fredede arealer. der er beliggende ved, for grænsen til det udlagte bebyggelsesområde, kan der - uanset bestemmelserne i 2 om, at landbrugsarealerne skal friholdes beplantning, der kan hindre udsigten - i et indtil 16 m bredt bælte foretages beplantning med det formål at skjule e bebyggelsen i bebyggelsesoqrådet helt eller delvis. Sådan beplantning kan dog alene foretages efter en af Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fredningskreds udarbejdet eller godkendt plan. Grænsen mellem det fredede område og bebyggelsesområdet skal kunne reguleres, så man opnår en hensigtsmæssig udnyttelse af bebyggelsesområdet, herunder fornøden vejadgang til området. Såfremt grænsen mellem det fredede område og bebyggelsesområdet ved den endelige fastlæggelse flyttes i forhold til angivelsen på vedhæftede plan, skal ovenstående beste~~elser være gældende med den endeligt fastlagte grænse som skel mellem frednings- og bebyggelsesområdet. 5. Eventuel ny bebyggelse må alene finde sted på det areal, hvorpå hoved- og avlsbygninger er beliggende, jfr. det med A mærkede afsnit på planen, eller på den grund ~lellem den nordsydg~ende vej og banen, hvorpå en arbejderbolig ar beliggende,

7 .' jfr. det me~ B mærkede afsnit. Sådan bebyggelse skal godkendes af de påtaleberettigede, der navnlig vil have at sikre, at bebyggelsen hverken ved sit omfang, sin højde, sit udseende eller andet kan virke skæmmende. Hovedbygningen I:låalene anvendes til beboelse; dog skal det være tilladt i hovedbygningen at drive sådan virksomhed, som a~nindeligvis udføres i beboelseshuse, når det kan ske,, Fredningen uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom efter de påtaleberettigedes skøn forandres. er ikke til hinder for, at avlsbyeningerne anvendes til sådan erhvervsvirksomhed, som ikke ved røg, støj, ilde lugt, ubehageligt skue eller på anden måde er til gene for de omboende eller er egnet til at forringe de æstetiske værdier, som i henhold til nærværende deklaration skal bevares. De påtaleberetti,~ede skal forud godkende bygningernes anvendelse til andre fo~lål end de nuværende. e De påtaleberettigede er ved afgørelsen af, hvorvidt en i henhold til nærværende paragraf ansøgt tilladelse bør meddeles, ikke bundet af regler, men udøver denne beføjelse skønsmæssigt og uden, at afgørelsen kan indbringes for nogen anden myndi,;shed. Fredningen skal uanset bestemmelserne i ~_;tj-:. 2 og 3 ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende benytteise af ejendommens bygninger og arealerne omkring disse. 6. Påtaleretten i henhold til nærværende deklaration tilkomnler Ministeriet for kulturelle anliggendor og Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige del hver for sig.

8 - 6 - Ministeriet er berettiget til at overlade sin påtaleret til en anden statsmyndighed., I Til brug for fredningssagen har Fredningsplanudvalget udarbejdet vedhæftede kort over ejendoillnen. Navnet har den 2. juli 1971 holdt møde i sagen og foretaget besigtigelse af ejendommen. Under mødet, hvor civilingeniør Poul Hougaard var til stede, anbefalede Fredningsplanudvalget, Hørsholm koliilllune og frednin{;'en. Daruuarks ~aturfredningsforening henhold til Naturfredningslovens 13 bekendtgjorde nævnet derpå i Statstidende og Frederiksborg Amtsavis, begge for den 30. juli 1971, at ejendommen påtænkes fredet, idet n~vnet samtidig indkaldte til nyt møde i sagen den 8. september Herom sendtes tillige særskilt meddelelse ved anbefalet skrivelse til panthaver i ejendommen, Creditkassen for I,andejendomme i 0stifterne. I mødet den 8. septer,lber1971 mødte ingen og gj orde indsigelser mod fredningen. Nævnet finder, at ejendommen er bevaringsværdig. Nævnet kan ednvidere godkende, at fredningens indhold fastsættes som foran omhandlet. T h i b e s t e m m e s : Ejendommen matr. nr. la, 3a, 4a, 4bc og 5a, Rungsted by og sogn, "Rungsted Lad8gård", fredes som foran bestemt. Der betales ingen erstatning. Denne kendelse vil være at tinglyse på ejendommen med påtaleret for f'linisteriet for kulturelle anliggender og Nnturfredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fredningskreds hver for sig og med prioritet forud for al pantegæld og andre

9 - 7 -,e rettigheder af privatretlig oprindelse. Carsten Jepsen,,

10 \~ee- 7?zvz.gscedlund 3~ \ 4~ :::o rn Ci" z: :::;g ~ FREDNINGSPLANUDVALGENE - FOR FREDERIKSBORG, KØBENHAVN OG ROSKILDE AMTSRADSKREDSE NYROPSGADE 22.4 (01) 11 9S 6S 1602 KØBENHAVN V. MAL: DATO: -I: ~QOO.56~:::::r,.z..3Ær -/Y'70 TEGN. NR: HjØ. -.B. Co 6 RETTET: Trednl-ngsgrænse ~..BebyggeZseso77Zrå.de , _-*_--*-.-_R*u:..::n~gsted Smidstrup 15?'

11 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

12 REG.NR. 5 Ll 8 S.00 e Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Helsingør, den 3' O SEP Modtaget I Skov- og Naturstyrelsen - 8 NOV Vedr. FS 33/93. Rungsted Ladegård, matr.nr. la, 3 a, 4 be og 5 a Rungsted by, Rungsted. Ved skrivelse af har Tegnestuen BAGHUSET ApS på vegne af ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til opførelse af "tæt - lav" bebyggelse på ejendommen, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af Frederiksborg Amt har som teknisk sekretariat for fredningsnævnet udtalt følgende i sagen: "Det ansøgte areal er beliggende i landzone i et område, som i Hørsholm kommuneplan er benævnt E 4, hvor rammerne for lokalplanlægningen siger, at "bebyggelse må kun opføres i overensstemmelse med fredningsdeklarationens bestemmelser". Det kan oplyses, at ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 5. oktober 1971, der har til formål at bevare det nuværende landskab samt det landskabelige og kulturhistoriske ~iljø, der præger Rungsted, herunder særligt arealerne mellem Rungsted hegn, Folehaven og Øresund. Fredningsbestemmelserne anfører, at eventuel ny bebyggelse alene må finde sted på det areal, mærket A, hvorpå hoved- og avlsbygninger er beliggende (det ansøgte areal). Sådan bebyggelse skal godkendes af de påtaleberettigede, som navnlig skal sikre, at bebyggelsen hverken ved sit omfang, sin højde, sit udseende eller andet kan virke skæmmende. '- ~_$ID_L~-606 fi 6 Stengade Helsingør Tlf, Fax

13 Hovedbygningen må alene anvendes til beboelse og sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseshusene, mens der i driftbygningerne må ske erhvervsvirksomhed, som ikke ved røg, støj, ilde lugt ubehageligt skue eller på anden måde er til gene for de omboende eller er egnet til at forringe de æstetiske værdier, som i henhold til fredningen skal bevares. Sekretariatet opfatter dette således, at man ved fredningen har lagt vægt på det existerende proprietærbygningsmiljø, præget af store bygninger, således at man for at bevare dette miljø, selv om landbrugsdriften skulle blive nedlagt, eller bygningerne blive utidssvarende, har åbnet mulighed for at udnytte dem til andre former for erhverv, som ikke ændrer miljøet. Fredningsbestemmelsernes mulighed for ny bebyggelse må formodes at være enten tidssvarende driftbygninger, som harmonerer med det existerende landbrugsmiljø. Da det ansøgte bryder fuldstændigt med det hidtidige bygningsmiljø, både i omfang og karakter er det på ovennævnte grundlag sekretariatets vurdering, at realisering af det ansøgte ikke vil være i overensstemmelse med fredningens formål. På denne baggrund skal der anbefales fredningsnævnet af behandle ansøgningen i medfør af Naturbestyttelseslovens 50 stk. 2". Skov- og Naturstyrelsen har til nævnet udtalt: "Ny bebyggelse kan ifølge 5 finde sted, men eventuel ny bebyggelse må alene finde sted på det areal, hvorpå hoved- og avlsbygninger er beliggende, jfr. det med A mærkede afsnit på planen. Ny bebyggelse skal godkendes af fredningsnævnet og må ikke hverken ved sit omfang, sin højde, sit udseende eller andet virke skæmmende. Det fremgår heraf, at fredningsbestemmelserne kun åbner mulighed for byggeri inden for det område, som er omfattet af det nuværende byggeri.

14 Da det ansøgte projekt beslaglægger et areal, der er dobbelt så ~ stort som det i fredningen hjemlede, vil projektet efter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse kunne realiseres, hvis der sker en ændring af fredningen ved gennemførelse af en ny fredningssag, jfr. Naturbestyttelseslovens 50, stk. 2. Såfremt ansøgningen reduceres til kun at omfatte det i fredningen mulige område bør det sikres, at bebyggelse afskærmes på en sådan måde, at områdets hele karakter som landbrugsområde ikke ødelægges". Hørsholm kommune har meddelt nævnet, at kommunens udvalg for teknik og miljø har udsat sin behandling af sagen med henblik på en forhandling med Amtet om en hensigtsmæssig anvendelse af området, ta når regionplanen er godkendt. På det således foreliggende grundlag finder nævnet, at det ansøgte projekt er uforeneligt med fredningens formål. Nævnet meddeler derfor i medfør af Naturbestyttelseslovens 50, stk. 1 afslag på dispensation fra fredningskendelsen af til gennemførelse af det ansøgte projekt. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet. w~ Thorkild Bendsen nævnets formand. Tegnestuen BAGHUSET ApS, Kohavevej 3 A, 2950 Vedbæk Frederiksborg Amt, Landskabsafd. J.nr Hørsholm Kommune Skov- og Naturstyrelsen, J.nr. SN 1211/ Danmarks Naturfredningsforeing Harry Rasmussen Britta Kølliker, Gøgevang 31, 2970 Hørsholm

15 .. " Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Helsingør. den 3 O MRS Vedr. FS 106/93. matr.nr. 3 a m.fl. Rungsted by, Rungsted. Rungsted Ladegård. Ved skrivelse af 30. september 1993 meddelte fredningsnævnet for Frederiksborg Amt afslag på en ansøgning, indgivet af Tegnestuen Baghuset ApS på vegne af ejeren af ovennævnte ejendom, om tilladelse til opførelse af "tæt lav" bebyggelse på ejendommen der omfattet af fredeningsnævnets kendelse af 5. oktober Til grund for nævnets afgørelse lå bl.a. udtalelser indhentet fra Frederiksborg Amt, Skov- og Naturstyrelsen og Hørsholm Kommune. På foranledning af Tegnestuen Baghuset ApS afholdt fredningsnævnet herefter et møde den 24. november 1993 med særlig henblik på at få fastlagt udnyttelsesmuligheden for det i fredningsdeklarationen benævnte område ~. I mødet deltog repræsentanter for ansøgeren, for ejeren, Kosan A/S samt for Frederiksborg Amt og Hørsholm Kommune. Endvidere deltog i mødet en repræsentant for tt Danica A/S, der overvejer at købe ejendommen med henblik på bebyggelse. På mødet præsenterede ansøgeren et revideret projekt, og det aftaltes at projektet herefter ansås for indgivet til nævnet med henblik på tilladelse til realisering. Fredningsnævnet har herefter indhentet supplerende udtalelser til projektet fra Frederiksborg Amt, Hørsholm Kommune samt Skov- og Naturstyrelsen. Frederiksborg Amt har som teknisk sekretariat for nævnet udtalt at "Det er sekretariatets klare opfattelse, at der her - også e 110 \'2..\\ 1'2.- 00<0(0 e~r -~ _._ Stengade 72-74,3000 Helsingør Tlf Fax

16 '" selvom antallet af boliger skulle blive reduceret væsentligt yderligere - er tale om en egentlig byudvikling, som fredningsbestemmelserne ikke rummer nogen antydning af mulighed for. Sekretariatet fastholder derfor sin tidligere vurdering og udtalelse af 30. juli 1993, hvorefter det anbefales fredningsnævnet at behandle ansøgningen i medfør af Naturbeskyttetseslovens 50, stk. 2". Hørsholm Kommune har meddelt, at Teknik- og Miljøudvalget har behandlet ansøgningen på et møde den 22. december 1993, og at udvalget vedtog, f.v.s. kommunens forkøbsret ikke gøres gældende, ikke at anbefale det forelagte projekt, og at et reduceret projekt skal respektere den landskabelige nord/syd gående forbindelse lang østskellet, og skal holdes indenfor det nuværende gård- og haveanlæg. Skov- og Naturstyrelsen har vedrørende det reviderende projekt udtalt følgende: "Udover, at der forsat herfra ikke er foretaget tolkning af fredningsbestemmelsernes 5 m.h.t., hvorvidt bestemmelserne åbner mulighed for at erstatte nuværende bygninger med nye og til at anvende disse til beboelse fremfor erhverv, finder Skov- og Naturstyrelsen ikke, at det nu foreliggende projekt arealmæssigt tt adskiller sig nævneværdigt fra det tidligere. Styrelsen kan derfor i det hele henholde sig til sin skrivelse af 14. september 1993 til nævnet." På det således foreliggende grundlag finder nævnet, at også det reviderede projekt, der er forelagt nævnet i mødet den 24. november 1993, er uforeneligt med fredningens formål. Nævnet meddeler derfor i medfør af Naturbestyttelsesloven 50, stk. 1 afslag på dispensation fra fredningskendelsen af 5. oktober 1971 til gennemførelse af det pågældende projekt. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er et' meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening

17 ll. '" tt og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet. Thorkild nævnets Bendsen formand. Kosan A/S, Adv. V. Victor Hansen, Danica A/S, att. Peter Christensen, Tegnestuen BAGHUSET ApS, Frederiksborg Amt, Landskabsafd. J.nr Hørsholm Kommune, j.nr P16 Skov- og Naturstyrelsen, J.nr. SN 1211/ Danmarks Naturfredningsforeing Ole Retoft Morten Ulf Jørgensen,

18 Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Stengade 72-74, 3000 Helsingør Tlf Fax Modtagetl Skov- og Naturstyrelsen 2 6 APR. '199fi Helsingør, den 2 5 APR ~~5 00. Vedr. FS 108/95 matr. nr. 1 a m.fl. Rungsted by, Rungsted. Rungsted Ladegård. Ved skrivelse af har Hørsholm Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en renovering af ejendommen, herunder at nedrive samtlige drifts bygninger og nyopføre erhvervs byggeri i stort set Sartltlle U-formede grundplan, bygningskrop og bebyggede areal, ialt ca m2. Ejendonunen er omfattet affredningsnævnets kendelse af , der har til formal at bevare det nuværende landskab samt det landskabelige og kulturhistoriske miljø, der præger Rungsted. Fredningsbestemmelseme anforer. at evt. ny bebyggelse skal finde sted i det eksisterende bygningsomrade. at hovedbygningen kun ma benyttes til bolig og erhverv, som almindeligvis udfores beboelseshuse. samt at der i driftsbygningeme ma ske erhvervsvirksomhed. som ikke ved stoj. ilde lugt eller ubehageligt skue kan genere de omkringboende eller forringe de æstetiske værdier. Horsholm Konunune har 1 ovennævnte skrivelse anbefalet en tilladelse til det ansøgte. Fredningsnævnet har indhentet udtalelser sagen fra Frederiksborg Amt og Danmarks Naturfredningsforenmg Pa det salcdes foreliggende grundlag meddeler nævnet herved medfor af naturbesk)ttelseslovcns 50. stk. l, tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt (Revision C ). dog på vilkår, at tagflader belægges med sort pap med trekantlister, at facader udfores med rodpudset tegl, at facader og tag pa den udvendige side af det U-formede b)gningskompleks bevarer den nuværende vinduesmængde, -placering, -størrelse og -facon, og at parkering kun sker pa gardspladsarealerne inden for U-bygningen. \ ~C"l b - \'1. \ \ l?. - O 01-5} I '

19 Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgorelsen er meddelt. paklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgorelsen, offentlige myndigheder. Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet. Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbesk)'ttelseslovens 87, stk. 3. Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at ab ørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk. I. S nævnets formand Denne skrivelse er sendt til: Tegnestuen BAGHUSET Vedbæk aps vi arkitekt m.a.a. Claus Francke Kosan A/S Advokat Vagn Victor Hansen Frederiksborg Amt J. nr Horsholm Kommune J. nr. OI.02.0jP16/85 Skov- og Naturstyrelsen Danmarks Naturfrednmgsforening 1. nr Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Kobenhavnsområdet, att. Fredningsudvalget Arkitekt m.a. a. Christian Schiitze, Rungstcd Kyst Nævnsmcdlem Ole Retoft Nævnsmedlem Morten Ulf Jørgensen

20 Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør Tlf , fax Helsingør, den 10. marts 2006 Center Plan A/S 0stergade 22, 1. sal 1100 København K Vedr. FS 126/04, matr.nr. 3 a m.fl. Rungsted by, Rungsted Rungsted Ladegaard. Fredningsnævnet har fra Hørsholm kommune modtaget Deres ansøgning om dispensation til at gennemføre et projekt for istandsættelse med delvis nedrivning og genopførelse til fremtidig anvendelse af Rungsted Ladegård. Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 5. oktober Fredningens formål er at bevare det karakteristiske landskabelige og kulturhistoriske miljø, der præger Rungsted. Fredningen har endvidere til formål at bevare det nuværende værdifulde og karakteristiske landskab, der væsentligt er bestemt af dels store ubrudte marker mod nord, dels mindre og for hinanden forskudte skovpartier mod syd.. Fredningsbestemmelserne indebærer, ill arealerne skal bibeholdes i deres nuværende tilstand, at evt ny bebyggelse alene må finde sted på det areal, hvorpå hoved- og avlsbygninger er beliggende eller der, hvor arbejderboligen ligger, at hovedbygningen alene må anvendes til beboelse eller sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseshuse, ill fredningen ikke er til hinder for, at avlsbygningerne anvendes til sådan erhvervsvirksomhed, som ikke ved røg, støj, ilde lugt, ubehageligt skue eller på anden måde er til gene for de omboende eller er egnet til at forringe de æstetiske værdier, som fredningen skal bevare, ill de påtaleberettigede på forhånd skal godkende bygningernes anvendelse til andre formål end de nuværende, og ill de påtaleberettigede på forhånd skal godkende ny bebyggelse og herved sikre, at bebyggelsen hverken ved sit omfang, sin højde, sit udseende eller andet kan virke skæmmende. De har nu ansøgt om dispensation til at gennemføre et omfattende projekt vedrørende ombygning, nedrivning og genopførelse samt renovering af en række bygninger.

21 Fredningsnævnet har den 1. juni 2005 afholdt et møde med Dem på ejendommen til besigtigelse og drøftelse af projektet. I mødet deltog desuden repræsentanter for Frederiksborg Amt, Hørsholm Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Rungsted Rideklub, Rungsted Rideskole samt Initiativgruppen til Rungsted Ladegårds bevarelse, ligesom lejerne af hovedbygningen deltog. De har efterfølgende på nævnets anmodning fremsendt supplerende oplysninger, der har været forelagt de interesserede til udtalelse. Fredningsnævnets afgørelse På det således foreliggende grundlag og under hensyn til de modtagne udtalelser vedrørende projektet er det fredningsnævnets vurdering, at følgende dele af det samlede projekt kan anses for at være forenelige med fredningens formål: - Renovering af hovedhuset med indvendig ombygning til 4 boliger. - Nedrivning af vestfløjen og genopførelse af vestfløjen i samme skikkelse som hidtil med indretning af 2 boliger og erhvervslokaler i denne længe. Efter fredningskendelsen af 5. oktober 1971 er det i overensstemmelse med fredningens formål, at de eksisterende driftsbygninger indrettes til erhvervsformål. Når det i projektet anslås, at udnyttelsen til erhvervslokaler skønnes at medføre ca. 30 arbejdspladser, som ikke alle skal være knyttet til benyttelsen af vestfløjen, finder nævnet, at den påtænkte benyttelse af bygningen ikke går ud over, hvad nævnet i medfør af fredningskendelsen kan give tilladelse til ved dispensation. Fredningsnævnet tilslutter sig under hensyn til vestfløjens ringe stand og til, at den isoleret set ikke er specielt bevaringsværdig, at renoveringen kan foregå ved en total nedrivning med genopførelse af en bygning af samme udseende og dimensioner som den eksisterende, bortset fra visse mindre bl.a. vinduesmæssige ændringer, der ikke væsentligt forandrer helhedsindtrykket. - Renovering af det eksisterende ridehus, der efter renoveringen bliver 160 m2 mindre end det hidtidige areal på 1000 m2. - Renovering af østfløjen, der efter renoveringen fortsat skal bruges til hestestald. - Nedrivning af en mindre tilbygning på østsiden. - Renovering af gårdsplads og haver og flytning af mødding til et område øst for østfløjen. - Renovering og tilbygning til arbejderboligen, der efter istandsættelse indrettes til 2 boliger, samt nedrivning af eksisterende skure og opførelse af nye skure/carporte i tilknytning til boligerne.

22 ..'.,.,, \- ""I Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1 tilladelse til at udføre disse dele af det ansøgte projekt i overensstemmelse med det fremsendte projekt. Derudover meddeler fredningsnævnet betinget tilladelse til - Indretning af den nordlige del af østfløjen til 6 garagepladser med indkørsel i gavlen til de planlagte beboelseslejligheder i hovedbygningen, idet denne tilladelse er betinget af, at parkering finder sted med indkørsel via eksisterende port i nordgavlen, uden at portens dimensioner ændres, og således at porten bevares som lukket port, udført i materiale og form som idag. Derimod er det fredningsnævnets vurdering, at den øvrige del af det ansøgte projekt, nemlig - Ombygningen af den eksisterende åbne vognport midt i gårdrummet til erhverv sformål med stort glasparti, indebærer sådanne ændringer af det bestående med hensyn til udseende, størrelse og byggestil, at det ikke kan anses for foreneligt med fredningens formål og derfor ikke kan tillades i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1. Fredningsnævnet meddeler derfor afslag på dispensation til at udføre denne del af det ansøgte projekt. De meddelte tilladelser bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2, såfremt de ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse. Klagevejledning Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørel;en samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside

23 " Gebyret tilbagebetales, klage. hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin De meddelte tilladelser må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens 87, stk. 3. Niels Olesen Thorkild Bendsen nævnets formand Morten Ulf Jørgensen Kopi af denne afgørelse er sendt til: Frederiksborg Amt, j.nr , Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Peter Skat Nielseij Hørsholm Kommune, j.nr , Skov-og Naturstyrelsen, Frilufisrådet, Friluftsrådets amts formand Poul Erik Pedersen, Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget, Torben Rohde, Enghave 19, 2960 Rungsted Kyst, Rungsted Rideklub, Rungstedvej 78, 2960 Rungsted Kyst, Rungsted Rideskole, Rungstedvej 78, 2960 Rungsted Kyst, Inge og Jens Hougaard, Rungstedvej 78 b, 2960 Rungsted Kyst, Nævnsmedlem Niels Olesen, NævnsmedlemMorten Ulf Jørgensen

24 .' '.'\ NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Peter Antonsen Spejderbakken Rungsted Kyst t', Modtage Skov- og N aturstyrelsen t 5 MAl 2006 Frederiksborggade 15, 1360 København K Ttf.: Fax: X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mai!: 2 O APR J.nr.: / LTP Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 10. marts 2006 i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, meddelt dispensation fra fredningsnævnets kendelse af 5. oktober 1971 vedrørende Rungsted Ladegård. De har den 5. april 2006 på vegne af Borgerlisten i Hørsholm påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet. Ifølge naturbeskyttelseslovens 78, stk. 3, kan fredningsnævnets afgørelser efter lovens 50, stk. 1, påklages til Naturklagenævnet af de i lovens 86 nævnte klageberettigede Klageberettiget efter bestemmelsen er følgende: adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Ved afgørelsen af, om en lokal forening er klageberettiget, lægges der primært vægt på en vurdering af, om foreningens formål er knyttet til interesser, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Hertil kom- 5/U':> - J ti ~00)8")- I

25 . " 2 mer en konkret vurdering af, hvor væsentlige disse interesser berøres af den trufne afgørelse. Lokale foreninger, der har til formål at varetage interesser indenfor natur- og miljøbeskyttelsesområdet, vil normalt være klageberettiget i forhold til afgørelser efter naturbeskyttelsesloven - under forudsætning af at de pågældende interesser på væsentlig måde påvirkes af afgørelsen. I praksis har Naturklagenævnet endvidere anerkendt grundejerforeninger for boligområder som klageberettigede, når der er tale om afgørelser, som på væsentlig måde berører foreningens område. Foreninger, hvis formål er varetagelse af interesser uden forbindelse med naturbeskyttelseslovens område, eller hvis formål er af generel karakter, vil normalt ikke være klageberettigede. Lokale politiske foreninger vil således normalt ikke være klageberettiget efter naturbeskyttelsesloven. Da Borgerlisten ikke i denne sag har anført særlige grunde til støtte for klageretten, ses der herefter ikke at være grundlag for at realitetsbehandle klagen. Naturklagenævnet må derfor afvise klagen. Denne afgørelse er truffet af Naturklagenævnets formand på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslovens 81, stk. 3. ~el 4L-vvL(U'-.. Schalde~ I cf!ih 7'2P - ~ Lisbeth Toft-Petersen Viceformand fuldmægtig Afgørclscn er cndelig og kan ikkc indbringcs for andcn administrativ myndighed,jf. naturbeskyttelscslovens 82. Eventuel rel'isag til prø. velsc af afgørelscn skal værc anlagt inden 6 måneder, jf. lovens 88, stk. 1.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation til indretning af beboelse i et tidligere maskinhus ved Sletterhage Fyr i Syddjurs Kommune.

Afgørelse i sagen om dispensation til indretning af beboelse i et tidligere maskinhus ved Sletterhage Fyr i Syddjurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11.september 2007 NKN-1321-00109 LER Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund Landzonetilladelse Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund I har den 28. marts 2011 søgt om landzonetilladelse

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning.

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning. Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Dorte Ringgaard Direkte 7257 7893 dor@jammerbugt.dk 15-11-2007 Sagsnr.: 1849-21599 Landzonetilladelse til

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere