Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 ' REG. NR. ~ M.År1971 den 5. oktober afsagdes sålydende i F. s. 113/1971 k e n d e l s e Fredning af "Rungsted Ladegård" e -

4 , skrivelse Ved skrivelse af 30. oktober 1970 til Ministeriet for kulturelle anliggender har civilingeniør Poul Hougaard, C.F. Richsvej 101, København F., efter forudgående forhandlinger med Ministeriet og Fredningsplanudvalget for Frederiksborg, København og Roskilde amter fremsat tilbud om fredning status quo uden erstatning af den ham tilhørende ejendom matr. nr. la, 3a, 4a, 4bc og 5a Rungsted by og sogn, "Rungsted Ladegård". Ministeriet for kulturelle anliggender har derefter ved af 29. april 1971 til nævnet begæret rejst sag om fredning af ejendommen. Ministeriet har under sagen nedlagt følgende endelige fredningspåstand, der i det væsentlige svarer til et af ejeren udarbejdet udkast til fredningspålæg: l. Ejendommen fredes med det formål at bevare det nuværende værdifulde og karakteristiske landskab, der væsentligt er bestemt af dels store ubrudte marker mod nord, dels mindre og for hinanden forskudte skovpartier mod syd. Det er endvidere et formål med fredningen at bidrage til bevaring af det landskabelige og kulturhistoriske miljø, der præger Rungsted, herunder særligt arealerne mellem Rungsted hegn, Folehaven og Øresund. 2. Por at bevare den i l beskrevne tilstand skal de på vedhæftede plan l : indenfor den angivne fredningsgrænse liggende arealer til enhver tid bibeholdes i deres nuværende tilstand henholdsvis som have- og landbrugsarealer samt træbevoksede arealer. Haverne omkring hovedbygningen (på planen mærket A) og

5 , arbejderboligen (på planen mærket B) skal dog helt eller delvis kunne overføres til landbrugsareal. Landbrugsarealerne skal dyrkes med korn, frøafgrøder, rodfrugter eller andre landbrugsprodukter eller udlægges som græsareal, herunder også eventuelt til anvendelse til græsning for heste, kreaturer, får o.l., hvorimod der - bortset fra bestemnlelserne i 4 om beplantning op mod bebyggelsesområdet - på disse jorder ikke må findes beplantning, der kan hindre udsigten over landskabet. Der skal ikke gælde nogen indskrænkning i adgangen til at opsætte almindelige landbrugshegn, herunder el-hegn, OQ markerne. I træbevoksningerne må hugst kun finde sted i det omfang, hvori det er forstmæsoigt forsvarligt, og det skal herved tilstræbes, at der sruntidig tages videst muligt hensyn til træbevoksningernes skønhedsværdi. Ved hugst skal ske ny tilplantning af samme karakter som den hidtidige bevoksning. Indretning af anlæg som boldbane, golfbane, væddeløbsbane, springbane o.l. må under ingen omstændigheder finde sted., 3. De på den vedhæftede plan angivne veje og stier skal være tilgængelige for offentlighed.en til fods og på cykel, hvorimod motorkørsel - herunder kørsel med cykel med hjælpemotor - ikke skal være tilladt. Færdselsbestemmelserne indebærer ingen pligt for ejeren til udførelse af anlægs- eller vedligeholdelsesarbejder, og al færdsel sker uden ansvar for ejeren. Færdselsbestemmelserne medfører ingen indskrænkning i ejers eller brugers ret til kørsel eller anden færdsel på ejendooouen. Den til envher tid værende ejer af ejendommen fastsætter, hvorvidt og i hvilket omfang offentligheden skal have adgang til at færdes og opholde sig udenfor de nævnte veje og stier.

6 - 4 - Dog skal ingen ejer være berettiget til at tillade motorkørsel - herunder kørsel med cykel med hjælpemotor, parkering, opsætning af telte, campingvogne o.l. eller anden udnyttelse af arealerne, som efter de påtaleberettigedes skøn kan virke skænrrnendeeller i strid med fredningens formål. 4. På den del af de fredede arealer. der er beliggende ved, for grænsen til det udlagte bebyggelsesområde, kan der - uanset bestemmelserne i 2 om, at landbrugsarealerne skal friholdes beplantning, der kan hindre udsigten - i et indtil 16 m bredt bælte foretages beplantning med det formål at skjule e bebyggelsen i bebyggelsesoqrådet helt eller delvis. Sådan beplantning kan dog alene foretages efter en af Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fredningskreds udarbejdet eller godkendt plan. Grænsen mellem det fredede område og bebyggelsesområdet skal kunne reguleres, så man opnår en hensigtsmæssig udnyttelse af bebyggelsesområdet, herunder fornøden vejadgang til området. Såfremt grænsen mellem det fredede område og bebyggelsesområdet ved den endelige fastlæggelse flyttes i forhold til angivelsen på vedhæftede plan, skal ovenstående beste~~elser være gældende med den endeligt fastlagte grænse som skel mellem frednings- og bebyggelsesområdet. 5. Eventuel ny bebyggelse må alene finde sted på det areal, hvorpå hoved- og avlsbygninger er beliggende, jfr. det med A mærkede afsnit på planen, eller på den grund ~lellem den nordsydg~ende vej og banen, hvorpå en arbejderbolig ar beliggende,

7 .' jfr. det me~ B mærkede afsnit. Sådan bebyggelse skal godkendes af de påtaleberettigede, der navnlig vil have at sikre, at bebyggelsen hverken ved sit omfang, sin højde, sit udseende eller andet kan virke skæmmende. Hovedbygningen I:låalene anvendes til beboelse; dog skal det være tilladt i hovedbygningen at drive sådan virksomhed, som a~nindeligvis udføres i beboelseshuse, når det kan ske,, Fredningen uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom efter de påtaleberettigedes skøn forandres. er ikke til hinder for, at avlsbyeningerne anvendes til sådan erhvervsvirksomhed, som ikke ved røg, støj, ilde lugt, ubehageligt skue eller på anden måde er til gene for de omboende eller er egnet til at forringe de æstetiske værdier, som i henhold til nærværende deklaration skal bevares. De påtaleberetti,~ede skal forud godkende bygningernes anvendelse til andre fo~lål end de nuværende. e De påtaleberettigede er ved afgørelsen af, hvorvidt en i henhold til nærværende paragraf ansøgt tilladelse bør meddeles, ikke bundet af regler, men udøver denne beføjelse skønsmæssigt og uden, at afgørelsen kan indbringes for nogen anden myndi,;shed. Fredningen skal uanset bestemmelserne i ~_;tj-:. 2 og 3 ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende benytteise af ejendommens bygninger og arealerne omkring disse. 6. Påtaleretten i henhold til nærværende deklaration tilkomnler Ministeriet for kulturelle anliggendor og Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige del hver for sig.

8 - 6 - Ministeriet er berettiget til at overlade sin påtaleret til en anden statsmyndighed., I Til brug for fredningssagen har Fredningsplanudvalget udarbejdet vedhæftede kort over ejendoillnen. Navnet har den 2. juli 1971 holdt møde i sagen og foretaget besigtigelse af ejendommen. Under mødet, hvor civilingeniør Poul Hougaard var til stede, anbefalede Fredningsplanudvalget, Hørsholm koliilllune og frednin{;'en. Daruuarks ~aturfredningsforening henhold til Naturfredningslovens 13 bekendtgjorde nævnet derpå i Statstidende og Frederiksborg Amtsavis, begge for den 30. juli 1971, at ejendommen påtænkes fredet, idet n~vnet samtidig indkaldte til nyt møde i sagen den 8. september Herom sendtes tillige særskilt meddelelse ved anbefalet skrivelse til panthaver i ejendommen, Creditkassen for I,andejendomme i 0stifterne. I mødet den 8. septer,lber1971 mødte ingen og gj orde indsigelser mod fredningen. Nævnet finder, at ejendommen er bevaringsværdig. Nævnet kan ednvidere godkende, at fredningens indhold fastsættes som foran omhandlet. T h i b e s t e m m e s : Ejendommen matr. nr. la, 3a, 4a, 4bc og 5a, Rungsted by og sogn, "Rungsted Lad8gård", fredes som foran bestemt. Der betales ingen erstatning. Denne kendelse vil være at tinglyse på ejendommen med påtaleret for f'linisteriet for kulturelle anliggender og Nnturfredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige fredningskreds hver for sig og med prioritet forud for al pantegæld og andre

9 - 7 -,e rettigheder af privatretlig oprindelse. Carsten Jepsen,,

10 \~ee- 7?zvz.gscedlund 3~ \ 4~ :::o rn Ci" z: :::;g ~ FREDNINGSPLANUDVALGENE - FOR FREDERIKSBORG, KØBENHAVN OG ROSKILDE AMTSRADSKREDSE NYROPSGADE 22.4 (01) 11 9S 6S 1602 KØBENHAVN V. MAL: DATO: -I: ~QOO.56~:::::r,.z..3Ær -/Y'70 TEGN. NR: HjØ. -.B. Co 6 RETTET: Trednl-ngsgrænse ~..BebyggeZseso77Zrå.de , _-*_--*-.-_R*u:..::n~gsted Smidstrup 15?'

11 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

12 REG.NR. 5 Ll 8 S.00 e Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Helsingør, den 3' O SEP Modtaget I Skov- og Naturstyrelsen - 8 NOV Vedr. FS 33/93. Rungsted Ladegård, matr.nr. la, 3 a, 4 be og 5 a Rungsted by, Rungsted. Ved skrivelse af har Tegnestuen BAGHUSET ApS på vegne af ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til opførelse af "tæt - lav" bebyggelse på ejendommen, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af Frederiksborg Amt har som teknisk sekretariat for fredningsnævnet udtalt følgende i sagen: "Det ansøgte areal er beliggende i landzone i et område, som i Hørsholm kommuneplan er benævnt E 4, hvor rammerne for lokalplanlægningen siger, at "bebyggelse må kun opføres i overensstemmelse med fredningsdeklarationens bestemmelser". Det kan oplyses, at ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 5. oktober 1971, der har til formål at bevare det nuværende landskab samt det landskabelige og kulturhistoriske ~iljø, der præger Rungsted, herunder særligt arealerne mellem Rungsted hegn, Folehaven og Øresund. Fredningsbestemmelserne anfører, at eventuel ny bebyggelse alene må finde sted på det areal, mærket A, hvorpå hoved- og avlsbygninger er beliggende (det ansøgte areal). Sådan bebyggelse skal godkendes af de påtaleberettigede, som navnlig skal sikre, at bebyggelsen hverken ved sit omfang, sin højde, sit udseende eller andet kan virke skæmmende. '- ~_$ID_L~-606 fi 6 Stengade Helsingør Tlf, Fax

13 Hovedbygningen må alene anvendes til beboelse og sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseshusene, mens der i driftbygningerne må ske erhvervsvirksomhed, som ikke ved røg, støj, ilde lugt ubehageligt skue eller på anden måde er til gene for de omboende eller er egnet til at forringe de æstetiske værdier, som i henhold til fredningen skal bevares. Sekretariatet opfatter dette således, at man ved fredningen har lagt vægt på det existerende proprietærbygningsmiljø, præget af store bygninger, således at man for at bevare dette miljø, selv om landbrugsdriften skulle blive nedlagt, eller bygningerne blive utidssvarende, har åbnet mulighed for at udnytte dem til andre former for erhverv, som ikke ændrer miljøet. Fredningsbestemmelsernes mulighed for ny bebyggelse må formodes at være enten tidssvarende driftbygninger, som harmonerer med det existerende landbrugsmiljø. Da det ansøgte bryder fuldstændigt med det hidtidige bygningsmiljø, både i omfang og karakter er det på ovennævnte grundlag sekretariatets vurdering, at realisering af det ansøgte ikke vil være i overensstemmelse med fredningens formål. På denne baggrund skal der anbefales fredningsnævnet af behandle ansøgningen i medfør af Naturbestyttelseslovens 50 stk. 2". Skov- og Naturstyrelsen har til nævnet udtalt: "Ny bebyggelse kan ifølge 5 finde sted, men eventuel ny bebyggelse må alene finde sted på det areal, hvorpå hoved- og avlsbygninger er beliggende, jfr. det med A mærkede afsnit på planen. Ny bebyggelse skal godkendes af fredningsnævnet og må ikke hverken ved sit omfang, sin højde, sit udseende eller andet virke skæmmende. Det fremgår heraf, at fredningsbestemmelserne kun åbner mulighed for byggeri inden for det område, som er omfattet af det nuværende byggeri.

14 Da det ansøgte projekt beslaglægger et areal, der er dobbelt så ~ stort som det i fredningen hjemlede, vil projektet efter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse kunne realiseres, hvis der sker en ændring af fredningen ved gennemførelse af en ny fredningssag, jfr. Naturbestyttelseslovens 50, stk. 2. Såfremt ansøgningen reduceres til kun at omfatte det i fredningen mulige område bør det sikres, at bebyggelse afskærmes på en sådan måde, at områdets hele karakter som landbrugsområde ikke ødelægges". Hørsholm kommune har meddelt nævnet, at kommunens udvalg for teknik og miljø har udsat sin behandling af sagen med henblik på en forhandling med Amtet om en hensigtsmæssig anvendelse af området, ta når regionplanen er godkendt. På det således foreliggende grundlag finder nævnet, at det ansøgte projekt er uforeneligt med fredningens formål. Nævnet meddeler derfor i medfør af Naturbestyttelseslovens 50, stk. 1 afslag på dispensation fra fredningskendelsen af til gennemførelse af det ansøgte projekt. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet. w~ Thorkild Bendsen nævnets formand. Tegnestuen BAGHUSET ApS, Kohavevej 3 A, 2950 Vedbæk Frederiksborg Amt, Landskabsafd. J.nr Hørsholm Kommune Skov- og Naturstyrelsen, J.nr. SN 1211/ Danmarks Naturfredningsforeing Harry Rasmussen Britta Kølliker, Gøgevang 31, 2970 Hørsholm

15 .. " Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Helsingør. den 3 O MRS Vedr. FS 106/93. matr.nr. 3 a m.fl. Rungsted by, Rungsted. Rungsted Ladegård. Ved skrivelse af 30. september 1993 meddelte fredningsnævnet for Frederiksborg Amt afslag på en ansøgning, indgivet af Tegnestuen Baghuset ApS på vegne af ejeren af ovennævnte ejendom, om tilladelse til opførelse af "tæt lav" bebyggelse på ejendommen der omfattet af fredeningsnævnets kendelse af 5. oktober Til grund for nævnets afgørelse lå bl.a. udtalelser indhentet fra Frederiksborg Amt, Skov- og Naturstyrelsen og Hørsholm Kommune. På foranledning af Tegnestuen Baghuset ApS afholdt fredningsnævnet herefter et møde den 24. november 1993 med særlig henblik på at få fastlagt udnyttelsesmuligheden for det i fredningsdeklarationen benævnte område ~. I mødet deltog repræsentanter for ansøgeren, for ejeren, Kosan A/S samt for Frederiksborg Amt og Hørsholm Kommune. Endvidere deltog i mødet en repræsentant for tt Danica A/S, der overvejer at købe ejendommen med henblik på bebyggelse. På mødet præsenterede ansøgeren et revideret projekt, og det aftaltes at projektet herefter ansås for indgivet til nævnet med henblik på tilladelse til realisering. Fredningsnævnet har herefter indhentet supplerende udtalelser til projektet fra Frederiksborg Amt, Hørsholm Kommune samt Skov- og Naturstyrelsen. Frederiksborg Amt har som teknisk sekretariat for nævnet udtalt at "Det er sekretariatets klare opfattelse, at der her - også e 110 \'2..\\ 1'2.- 00<0(0 e~r -~ _._ Stengade 72-74,3000 Helsingør Tlf Fax

16 '" selvom antallet af boliger skulle blive reduceret væsentligt yderligere - er tale om en egentlig byudvikling, som fredningsbestemmelserne ikke rummer nogen antydning af mulighed for. Sekretariatet fastholder derfor sin tidligere vurdering og udtalelse af 30. juli 1993, hvorefter det anbefales fredningsnævnet at behandle ansøgningen i medfør af Naturbeskyttetseslovens 50, stk. 2". Hørsholm Kommune har meddelt, at Teknik- og Miljøudvalget har behandlet ansøgningen på et møde den 22. december 1993, og at udvalget vedtog, f.v.s. kommunens forkøbsret ikke gøres gældende, ikke at anbefale det forelagte projekt, og at et reduceret projekt skal respektere den landskabelige nord/syd gående forbindelse lang østskellet, og skal holdes indenfor det nuværende gård- og haveanlæg. Skov- og Naturstyrelsen har vedrørende det reviderende projekt udtalt følgende: "Udover, at der forsat herfra ikke er foretaget tolkning af fredningsbestemmelsernes 5 m.h.t., hvorvidt bestemmelserne åbner mulighed for at erstatte nuværende bygninger med nye og til at anvende disse til beboelse fremfor erhverv, finder Skov- og Naturstyrelsen ikke, at det nu foreliggende projekt arealmæssigt tt adskiller sig nævneværdigt fra det tidligere. Styrelsen kan derfor i det hele henholde sig til sin skrivelse af 14. september 1993 til nævnet." På det således foreliggende grundlag finder nævnet, at også det reviderede projekt, der er forelagt nævnet i mødet den 24. november 1993, er uforeneligt med fredningens formål. Nævnet meddeler derfor i medfør af Naturbestyttelsesloven 50, stk. 1 afslag på dispensation fra fredningskendelsen af 5. oktober 1971 til gennemførelse af det pågældende projekt. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er et' meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening

17 ll. '" tt og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet. Thorkild nævnets Bendsen formand. Kosan A/S, Adv. V. Victor Hansen, Danica A/S, att. Peter Christensen, Tegnestuen BAGHUSET ApS, Frederiksborg Amt, Landskabsafd. J.nr Hørsholm Kommune, j.nr P16 Skov- og Naturstyrelsen, J.nr. SN 1211/ Danmarks Naturfredningsforeing Ole Retoft Morten Ulf Jørgensen,

18 Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Stengade 72-74, 3000 Helsingør Tlf Fax Modtagetl Skov- og Naturstyrelsen 2 6 APR. '199fi Helsingør, den 2 5 APR ~~5 00. Vedr. FS 108/95 matr. nr. 1 a m.fl. Rungsted by, Rungsted. Rungsted Ladegård. Ved skrivelse af har Hørsholm Kommune for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til en renovering af ejendommen, herunder at nedrive samtlige drifts bygninger og nyopføre erhvervs byggeri i stort set Sartltlle U-formede grundplan, bygningskrop og bebyggede areal, ialt ca m2. Ejendonunen er omfattet affredningsnævnets kendelse af , der har til formal at bevare det nuværende landskab samt det landskabelige og kulturhistoriske miljø, der præger Rungsted. Fredningsbestemmelseme anforer. at evt. ny bebyggelse skal finde sted i det eksisterende bygningsomrade. at hovedbygningen kun ma benyttes til bolig og erhverv, som almindeligvis udfores beboelseshuse. samt at der i driftsbygningeme ma ske erhvervsvirksomhed. som ikke ved stoj. ilde lugt eller ubehageligt skue kan genere de omkringboende eller forringe de æstetiske værdier. Horsholm Konunune har 1 ovennævnte skrivelse anbefalet en tilladelse til det ansøgte. Fredningsnævnet har indhentet udtalelser sagen fra Frederiksborg Amt og Danmarks Naturfredningsforenmg Pa det salcdes foreliggende grundlag meddeler nævnet herved medfor af naturbesk)ttelseslovcns 50. stk. l, tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt (Revision C ). dog på vilkår, at tagflader belægges med sort pap med trekantlister, at facader udfores med rodpudset tegl, at facader og tag pa den udvendige side af det U-formede b)gningskompleks bevarer den nuværende vinduesmængde, -placering, -størrelse og -facon, og at parkering kun sker pa gardspladsarealerne inden for U-bygningen. \ ~C"l b - \'1. \ \ l?. - O 01-5} I '

19 Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgorelsen er meddelt. paklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgorelsen, offentlige myndigheder. Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet. Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbesk)'ttelseslovens 87, stk. 3. Et eventuelt sagsanlæg til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at ab ørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk. I. S nævnets formand Denne skrivelse er sendt til: Tegnestuen BAGHUSET Vedbæk aps vi arkitekt m.a.a. Claus Francke Kosan A/S Advokat Vagn Victor Hansen Frederiksborg Amt J. nr Horsholm Kommune J. nr. OI.02.0jP16/85 Skov- og Naturstyrelsen Danmarks Naturfrednmgsforening 1. nr Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Kobenhavnsområdet, att. Fredningsudvalget Arkitekt m.a. a. Christian Schiitze, Rungstcd Kyst Nævnsmcdlem Ole Retoft Nævnsmedlem Morten Ulf Jørgensen

20 Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør Tlf , fax Helsingør, den 10. marts 2006 Center Plan A/S 0stergade 22, 1. sal 1100 København K Vedr. FS 126/04, matr.nr. 3 a m.fl. Rungsted by, Rungsted Rungsted Ladegaard. Fredningsnævnet har fra Hørsholm kommune modtaget Deres ansøgning om dispensation til at gennemføre et projekt for istandsættelse med delvis nedrivning og genopførelse til fremtidig anvendelse af Rungsted Ladegård. Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 5. oktober Fredningens formål er at bevare det karakteristiske landskabelige og kulturhistoriske miljø, der præger Rungsted. Fredningen har endvidere til formål at bevare det nuværende værdifulde og karakteristiske landskab, der væsentligt er bestemt af dels store ubrudte marker mod nord, dels mindre og for hinanden forskudte skovpartier mod syd.. Fredningsbestemmelserne indebærer, ill arealerne skal bibeholdes i deres nuværende tilstand, at evt ny bebyggelse alene må finde sted på det areal, hvorpå hoved- og avlsbygninger er beliggende eller der, hvor arbejderboligen ligger, at hovedbygningen alene må anvendes til beboelse eller sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseshuse, ill fredningen ikke er til hinder for, at avlsbygningerne anvendes til sådan erhvervsvirksomhed, som ikke ved røg, støj, ilde lugt, ubehageligt skue eller på anden måde er til gene for de omboende eller er egnet til at forringe de æstetiske værdier, som fredningen skal bevare, ill de påtaleberettigede på forhånd skal godkende bygningernes anvendelse til andre formål end de nuværende, og ill de påtaleberettigede på forhånd skal godkende ny bebyggelse og herved sikre, at bebyggelsen hverken ved sit omfang, sin højde, sit udseende eller andet kan virke skæmmende. De har nu ansøgt om dispensation til at gennemføre et omfattende projekt vedrørende ombygning, nedrivning og genopførelse samt renovering af en række bygninger.

21 Fredningsnævnet har den 1. juni 2005 afholdt et møde med Dem på ejendommen til besigtigelse og drøftelse af projektet. I mødet deltog desuden repræsentanter for Frederiksborg Amt, Hørsholm Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Rungsted Rideklub, Rungsted Rideskole samt Initiativgruppen til Rungsted Ladegårds bevarelse, ligesom lejerne af hovedbygningen deltog. De har efterfølgende på nævnets anmodning fremsendt supplerende oplysninger, der har været forelagt de interesserede til udtalelse. Fredningsnævnets afgørelse På det således foreliggende grundlag og under hensyn til de modtagne udtalelser vedrørende projektet er det fredningsnævnets vurdering, at følgende dele af det samlede projekt kan anses for at være forenelige med fredningens formål: - Renovering af hovedhuset med indvendig ombygning til 4 boliger. - Nedrivning af vestfløjen og genopførelse af vestfløjen i samme skikkelse som hidtil med indretning af 2 boliger og erhvervslokaler i denne længe. Efter fredningskendelsen af 5. oktober 1971 er det i overensstemmelse med fredningens formål, at de eksisterende driftsbygninger indrettes til erhvervsformål. Når det i projektet anslås, at udnyttelsen til erhvervslokaler skønnes at medføre ca. 30 arbejdspladser, som ikke alle skal være knyttet til benyttelsen af vestfløjen, finder nævnet, at den påtænkte benyttelse af bygningen ikke går ud over, hvad nævnet i medfør af fredningskendelsen kan give tilladelse til ved dispensation. Fredningsnævnet tilslutter sig under hensyn til vestfløjens ringe stand og til, at den isoleret set ikke er specielt bevaringsværdig, at renoveringen kan foregå ved en total nedrivning med genopførelse af en bygning af samme udseende og dimensioner som den eksisterende, bortset fra visse mindre bl.a. vinduesmæssige ændringer, der ikke væsentligt forandrer helhedsindtrykket. - Renovering af det eksisterende ridehus, der efter renoveringen bliver 160 m2 mindre end det hidtidige areal på 1000 m2. - Renovering af østfløjen, der efter renoveringen fortsat skal bruges til hestestald. - Nedrivning af en mindre tilbygning på østsiden. - Renovering af gårdsplads og haver og flytning af mødding til et område øst for østfløjen. - Renovering og tilbygning til arbejderboligen, der efter istandsættelse indrettes til 2 boliger, samt nedrivning af eksisterende skure og opførelse af nye skure/carporte i tilknytning til boligerne.

22 ..'.,.,, \- ""I Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1 tilladelse til at udføre disse dele af det ansøgte projekt i overensstemmelse med det fremsendte projekt. Derudover meddeler fredningsnævnet betinget tilladelse til - Indretning af den nordlige del af østfløjen til 6 garagepladser med indkørsel i gavlen til de planlagte beboelseslejligheder i hovedbygningen, idet denne tilladelse er betinget af, at parkering finder sted med indkørsel via eksisterende port i nordgavlen, uden at portens dimensioner ændres, og således at porten bevares som lukket port, udført i materiale og form som idag. Derimod er det fredningsnævnets vurdering, at den øvrige del af det ansøgte projekt, nemlig - Ombygningen af den eksisterende åbne vognport midt i gårdrummet til erhverv sformål med stort glasparti, indebærer sådanne ændringer af det bestående med hensyn til udseende, størrelse og byggestil, at det ikke kan anses for foreneligt med fredningens formål og derfor ikke kan tillades i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1. Fredningsnævnet meddeler derfor afslag på dispensation til at udføre denne del af det ansøgte projekt. De meddelte tilladelser bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2, såfremt de ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse. Klagevejledning Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørel;en samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside

23 " Gebyret tilbagebetales, klage. hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin De meddelte tilladelser må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens 87, stk. 3. Niels Olesen Thorkild Bendsen nævnets formand Morten Ulf Jørgensen Kopi af denne afgørelse er sendt til: Frederiksborg Amt, j.nr , Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Peter Skat Nielseij Hørsholm Kommune, j.nr , Skov-og Naturstyrelsen, Frilufisrådet, Friluftsrådets amts formand Poul Erik Pedersen, Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet att. fredningsudvalget, Torben Rohde, Enghave 19, 2960 Rungsted Kyst, Rungsted Rideklub, Rungstedvej 78, 2960 Rungsted Kyst, Rungsted Rideskole, Rungstedvej 78, 2960 Rungsted Kyst, Inge og Jens Hougaard, Rungstedvej 78 b, 2960 Rungsted Kyst, Nævnsmedlem Niels Olesen, NævnsmedlemMorten Ulf Jørgensen

24 .' '.'\ NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Peter Antonsen Spejderbakken Rungsted Kyst t', Modtage Skov- og N aturstyrelsen t 5 MAl 2006 Frederiksborggade 15, 1360 København K Ttf.: Fax: X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mai!: 2 O APR J.nr.: / LTP Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 10. marts 2006 i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, meddelt dispensation fra fredningsnævnets kendelse af 5. oktober 1971 vedrørende Rungsted Ladegård. De har den 5. april 2006 på vegne af Borgerlisten i Hørsholm påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet. Ifølge naturbeskyttelseslovens 78, stk. 3, kan fredningsnævnets afgørelser efter lovens 50, stk. 1, påklages til Naturklagenævnet af de i lovens 86 nævnte klageberettigede Klageberettiget efter bestemmelsen er følgende: adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Ved afgørelsen af, om en lokal forening er klageberettiget, lægges der primært vægt på en vurdering af, om foreningens formål er knyttet til interesser, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Hertil kom- 5/U':> - J ti ~00)8")- I

25 . " 2 mer en konkret vurdering af, hvor væsentlige disse interesser berøres af den trufne afgørelse. Lokale foreninger, der har til formål at varetage interesser indenfor natur- og miljøbeskyttelsesområdet, vil normalt være klageberettiget i forhold til afgørelser efter naturbeskyttelsesloven - under forudsætning af at de pågældende interesser på væsentlig måde påvirkes af afgørelsen. I praksis har Naturklagenævnet endvidere anerkendt grundejerforeninger for boligområder som klageberettigede, når der er tale om afgørelser, som på væsentlig måde berører foreningens område. Foreninger, hvis formål er varetagelse af interesser uden forbindelse med naturbeskyttelseslovens område, eller hvis formål er af generel karakter, vil normalt ikke være klageberettigede. Lokale politiske foreninger vil således normalt ikke være klageberettiget efter naturbeskyttelsesloven. Da Borgerlisten ikke i denne sag har anført særlige grunde til støtte for klageretten, ses der herefter ikke at være grundlag for at realitetsbehandle klagen. Naturklagenævnet må derfor afvise klagen. Denne afgørelse er truffet af Naturklagenævnets formand på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslovens 81, stk. 3. ~el 4L-vvL(U'-.. Schalde~ I cf!ih 7'2P - ~ Lisbeth Toft-Petersen Viceformand fuldmægtig Afgørclscn er cndelig og kan ikkc indbringcs for andcn administrativ myndighed,jf. naturbeskyttelscslovens 82. Eventuel rel'isag til prø. velsc af afgørelscn skal værc anlagt inden 6 måneder, jf. lovens 88, stk. 1.

REG. NR. ~ .År1971 den 5. oktober afsagdes sålydende. k e n d e l s e. Fredning af "Rungsted Ladegård" i F. s. 113/1971

REG. NR. ~ .År1971 den 5. oktober afsagdes sålydende. k e n d e l s e. Fredning af Rungsted Ladegård i F. s. 113/1971 ' REG. NR. ~ M.År1971 den 5. oktober afsagdes sålydende i F. s. 113/1971 k e n d e l s e Fredning af "Rungsted Ladegård" e - skrivelse - 2 - Ved skrivelse af 30. oktober 1970 til Ministeriet for kulturelle

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 26. april 2004 J.nr.: 03-31/650-0050 TGA Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune.

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2003 J.nr.: 03-132/300-0009 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om kirkebyggelinje omkring Egedal Kirke i Karlebo Kommune.

Afgørelse i sagen om kirkebyggelinje omkring Egedal Kirke i Karlebo Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 26. oktober 2006 J. nr. NKN-1321-00022 Tidl. J.nr.: 03-132/200-0106

Læs mere

Afgørelse i sagen om opholdsstedet "Den gule Satellit" på Roskildevej i Høje-Taastrup Kommune

Afgørelse i sagen om opholdsstedet Den gule Satellit på Roskildevej i Høje-Taastrup Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. maj 2005 J.nr.: 03-33/150-0312 ARS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Afgørelse i sagen om anvendelsen af ejendommen Vojensvej 11 i Hvidovre Kommune

Afgørelse i sagen om anvendelsen af ejendommen Vojensvej 11 i Hvidovre Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. februar 2005 J.nr.: 03-33/150-0266 ARS Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om ændret placering og udformning af et stuehus i Bornholms Regionskommune.

Afgørelse i sagen om ændret placering og udformning af et stuehus i Bornholms Regionskommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. april 2005 J.nr.: 03-132/400-0003 BOL Afgørelse i sagen

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde.

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-31/150-0018 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Foreningen De Danske Børneinstitutioner Forstalle 13!" # Skelbækvej 2 Tlf.: 7376 7676 Dato: 2. december 2015 Sagsnr.: 15/22535 Ejendomsnr.: 5522 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E/mail: pmu@aabenraa.dk

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2006 J.nr.: NKN-33-00074 (tidligere 03-33/250-0184)

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af fritliggende gyllebeholder i Hvalsø Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af fritliggende gyllebeholder i Hvalsø Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. maj 2005 J.nr.: 03-31/250-0021 KBP/MIF Afgørelse i sagen

Læs mere

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen.

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen. 00100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00 Fredningen vedrører: Espergærde Strand le Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-01-1922

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9

Partiel byplanvedtægt nr. 9 Hasseris kommune Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse på en ejendom i Gentofte Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse på en ejendom i Gentofte Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. december 2005 J.nr.: 03-33/150-0392 MJE Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af Inspiration på Slotsgade i Hillerød i Hillerød Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af Inspiration på Slotsgade i Hillerød i Hillerød Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 5. oktober 2006 J.nr.: NKN-33-00633 (03-33/200-0548) SNI Afgørelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Kim Lund Pedersen og Joan Helene Pedersen Elverdamsvej 242 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Lærke Lundsten

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et sommerhus ved Sømarken ved Aakirkeby på Bornholm

Afgørelse i sagen om opførelse af et sommerhus ved Sømarken ved Aakirkeby på Bornholm Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. december 2010 J.nr. NKN-31-02045 mtj Afgørelse i sagen om opførelse af et sommerhus

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet

o~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet I. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35,

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning A/S har på vegne Houlbjerg

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 65 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 65 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til André Christensen Grønnevej 8 6360 Tinglev!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 1. december 2017 Sagsnr.: 17/33938 Ejendomsnr.: 12037 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E8mail:

Læs mere

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. 01543.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNING~NÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om Søllerød Kommunes afgørelse om fjernelse af badebro, plankedæk og pavillon på ejendom på Vedbæk Strandvej.

Afgørelse i sagen om Søllerød Kommunes afgørelse om fjernelse af badebro, plankedæk og pavillon på ejendom på Vedbæk Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. januar 2004 J.nr.: 03-33/150-0002 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg G. E. L. J. HOLDING ApS Græsmarkvej 18 4591 Føllenslev DATO 19. september 2014 SAGSNR. 326-2014-115264 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til opførelse

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

Thomas Matthesen, Tegnestuen Mejeriet Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Thomas Matthesen, Tegnestuen Mejeriet Kolding Åpark 1 6000 Kolding Thomas Matthesen, Tegnestuen Mejeriet Kolding Åpark 1 By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus med integreret carport og to skure med solceller på tagene Kolding

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 03-132/700-0009 kpa Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02988.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02988.00 Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-04-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven VILLA.DK Aps Ny Østergade 12, 3.sal 1101 København K VILLA-HUS BYG Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN BYPLANVEDTÆGT NR. 4 For et boligområde i Vemb (Bigården) ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 ULFBORG-VEMB KOMMUNE RINGKJØBING AMT PARTIEL BYPLAJWEDTÆGT

Læs mere

Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej Thorsø. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning

Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej Thorsø. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej 38 8881 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning

Læs mere

1. at kiosken opføres i overensstemmelse med afgørelsen om dispensation fra strandbe/ skyttelseslinjen, meddelt den 23. juni 2017 af Kystdirektoratet.

1. at kiosken opføres i overensstemmelse med afgørelsen om dispensation fra strandbe/ skyttelseslinjen, meddelt den 23. juni 2017 af Kystdirektoratet. Aabenraa Kommune Att. Drift & Vedligehold Tlf.: 7376 7676 Dato: 26. juni 2017 Sagsnr.: 17/19368 Ejendomsnr.: 3865 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E/mail: pmu@aabenraa.dk I henhold til Planlovens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1.

AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2011 J.nr.: NMK-31-00067 (tidl. NKN-31-02040) Ref.: ltp AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro.

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro. Yvonne Stoltze Jensen Industrivej 32 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø

Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse til staklade, læskur, roundpen,

Læs mere

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa 20-10-2014 14/36452 Chresten Andreas Jørgensen Nørskov 15 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus og en garage på ejendommen matr.nr. 81 Iller, Broager, der ligger på Illervej 18,

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning og etablering af nyt stuehus, stald og garage på indenfor strandbeskyttelseslinjen i Juelsminde Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning og etablering af nyt stuehus, stald og garage på indenfor strandbeskyttelseslinjen i Juelsminde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. marts 2006 J.nr.: 03-132/600-0022 inv Afgørelse i sagen

Læs mere

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sidse Marie Malling Dir: 79755698 Mob: e-mail: Sidse.Malling @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-138-14 15.9.2014

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Pernille Vilhelmsen Jesper Ingemann Hansen Hydevadvej 3 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 11. august 2016 Sagsnr.: 15/25315 Ejendomsnr.: 8956 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Einer Underbjerg6Hansen Borrevad 12 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 22. januar 2018 Sagsnr.: 17/37508 Ejendomsnr.: 7562 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning og genopførelse af helårshus.

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning og genopførelse af helårshus. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. oktober 2014 J.nr.: NMK-31-01175 Ref.: MARMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Danny Jefsen, Jimmy Pajbjerg Eurodan-huse as daj@eurodan-huse.dk jip@eurodan-huse.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lise Dandanell Hornækvej 306 3080 Tikøb Sendt til ejer d.d. via e-mail Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00342 Ref.: MILMA/ LIMBU AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 2.11 til genopførelse af sommerhus på Gormsvej 23 i Blokhus.

Dispensation fra Lokalplan 2.11 til genopførelse af sommerhus på Gormsvej 23 i Blokhus. Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk 03-11-2009 Sagsnr.: 2009-19421 Dispensation

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Hovedargumenter fra ansøger:

Hovedargumenter fra ansøger: Hovedargumenter fra ansøger: 1) Projektet vil (i tråd med Overfredningsnævnets kendelse af 20/8 1973) forskønne området, fordi det nye byggeri er bedre tilpasset den omgivende natur (arkitektur, materialevalg,

Læs mere

/ Anders la Cour Møller Smedegade 25 Ketting 6440 Augustenborg

/ Anders la Cour Møller Smedegade 25 Ketting 6440 Augustenborg 13-12-2013 13/21891 Anders la Cour Møller Smedegade 25 Ketting 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre orangeri på ejendommen matr.nr. 5 Bækken, Rinkenæs, der ligger på Fjordvejen 168, 6300

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Frank Guillaumon Thomsen Lejrevej 90 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Afgørelse i sagen om produktion af genbrugsstabil i en grusgrav i Høje-Taastrup Kommune

Afgørelse i sagen om produktion af genbrugsstabil i en grusgrav i Høje-Taastrup Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 17. marts 2004 J.nr.: 03-31/150-0015 KPA Afgørelse i sagen om

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse Christian Holm Schwartz Sandballevej 40 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård T Mr. LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) 97 52 is - GIRO 34130 ANMELDER: C.M?. kl B LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE -j 5 j;; j -p -n.j^ SMØRUMOVRE _ 0_. _ Q, Q, J.nr. 27.5. - 8-1 - 8-m Smn. 276o

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Wefri A/S Linen 62 8450 Hammel Att.: Kim Bech Nielsen, kbn@wefri.dk

Wefri A/S Linen 62 8450 Hammel Att.: Kim Bech Nielsen, kbn@wefri.dk Wefri A/S Linen 62 8450 Hammel Att.: Kim Bech Nielsen, kbn@wefri.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse

Læs mere