SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING. 1 6. 0 8. 2 o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as"

Transkript

1 SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING SLETTENHUS o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as

2 Indholdsfortegnelse Historik og baggrund side 3 Lokalplan side 4 Eksisterende forhold situationsplan side 5 Eksisterende forhold planer side 6 Eksisterende forhold fotos og forbedringer side 7 Placering af nybyggeri side 8 Fremtidige forhold situationsplan side 9 Fremtidige forhold disponering side 10 Fremtidige forhold stueplan side 11 Fremtidige forhold 1.salsplan side 12 Fremtidige forhold facader, parkering, arealer side 13 Fremtidige forhold facader, landskab og område side 14 Referencer side 15 Referencer side 16 Visualisering fremtidige forhold side 17 Bilag uden for mappe: Fuldmagt fra bygherre SLETTENHUS - Renovering, Ombygning, Nybygning Side

3 Historik og baggrund Slettenhus gennem tiderne Den bebyggelse vi idag kender som Slettenhus har gennem tiderne haft mange udformninger og navne. Det oprindelige hovedhus og staldbygning blev i 1918 kraftigt ombygget af arkitekt Clausen og der har siden fundet talrige om- og tilbygninger sted. Bebyggelsen har heddet "Gylfe" og fungeret som strandhotel, har på et andet tidspunkt været kendt under navnet Søvang. Ejendommen har gennem de seneste år været udsat for en ganske hårdhændet behandling tilbygninger, skorstene og flugtvejstrappeanlæg der ikke har medvirket til en højnelse af bygningsanlæggets samlede fremtræden. Set i et længere perspektiv er intentionen i nærværende initiativ at skabe et afbalanceret bygningsanlæg hvori facadeflugter, bygningshøjder, geometri og materialekarakterer samstemmes internt, med omgivelserne og i henhold til intentionerne i lokalplan H19. Udformningen af en ny udvendigt symmetrifast - indvendigt optimalt solorienteret sydfløj - er et led i denne bestræbelse angående Slettenhus SLETTENHUS - Renovering, Ombygning, Nybygning Side

4 Lokalplan Lokalplan H19 Følgende uddrag af lokalplan H19 relaterer direkte til de 2 matrikler Nr. 13a og 48 Sletten Humlebæk, som Slettenhus ligger på: E. Erhvervsformål; administration 5. Område E: Området må kun anvendes til kursusvirksomhed, institutionsformål samt erhvervsformål; administration. Højden fra et af Byrådet godkendt niveauplan og til rygning må ikke overstige 7,0 m. Dog kan tilbygninger til eksisterende bygninger opføres i samme højder som eksisterende hus. BEBYGGELSENS OMFANG OG UDSEENDE I DELOMRÅDE E For bygninger i delområde E gælder følgende bestemmelser ved ombygning, tilbygning, udskiftning af bygningsdele og nybyggeri: 1. Ny bebyggelse i området skal opføres indenfor de på planbilag 6 viste byggefelter. Bygningerne på felterne B, C og E må opføres i 1½ etage. 2. Den eksisterende bygning, mærket A på planbilag 6 må ikke yderligere udvides og facaderne på bygningen må ikke ændres uden Byrådets godkendelse. Eksisterende døre og vinduer skal bevares med sin nuværende udformning og farvevalg. 3. Ydervægge skal opføres i teglsten, der vandskures eller pudses glat og males eller kalkes hvid. Soklen skal fremtræde med sort farve. 4. Facaderne på bygningerne i felterne B, C og E skal udformes i overensstemmelse med skitserne på planbilag 7. Taget skal udformes som symmetrisk saddeltag med en hældning på mellem 45 og 50. Taget skal dækkes med røde vingetegl eller sort skifer. 5. Vindueskonstruktionen i bygningerne B, C og E skal udføres i træ, to-rammet og sidehængte. Halvformater kan tillades. Hver ramme skal inddeles med 3 vandrette sprosser placeret i den samlede rudehøjdes fjerdedelspunkter, samt én midtersprosse. Vinduets bredde må ikke være større end vinduets højde. Vinduerne må højst være trukket 5 cm tilbage fra facadeflugten. Sprossernes tværsnit må maksimalt være 2,4 cm, kitfals maksimalt 8 mm. Løstsiddende sprosser og glaslister må ikke anvendes. Vinduestræet skal males i farver svarende til bygning A på planbilag 6. Der må ikke anvendes termoglas eller buet glas i vinduerne. Sålbænke må ikke udføres som rulskifte. Ubebyggede arealer indenfor delområderne A, C og E, der ikke benyttes som gårdsplads eller parkeringsanlæg, skal anlægges og vedligeholdes som have. Taget på bygning A skal dækkes med sort skifer. Tagkonstruktion, herunder kviste, må ikke ændres uden Byrådets godkendelse. Facade mod vest i henhold til lokalplan H SLETTENHUS - Renovering, Ombygning, Nybygning Side

5 Eksisterende forhold - situationsplan Placering af nybyggeri i h.t. lokalplan 1: SLETTENHUS - Renovering, Ombygning, Nybygning Side

6 Eksisterende forhold - planer Indvendig stand på bygningsanlæg Ligesåvel som der gennem de seneste år har fundet bygningsforringende tilbygninger og flugtvejstrapper sted er den indvendige del af Slettenhus præget af ustrukturede "ad-hoc" løsninger. Stueplan 1: salsplan 1: SLETTENHUS - Renovering, Ombygning, NybygningSide

7 Eksisterende forhold - fotos og forbedringer Forbedringer ved nærværende projekt: - Skæmmende sammenbygning og skorsten mellem hovedbygning og nordfløj fjernes. - Flugtvejstrapper på den sydlige gavl af hovedhuset og østgavl af nordfløjen fjernes. - Skur på p-plads rives ned. - I lighed med Sletten Kro s rejsestald og pakhuset ombygges anlæget til at indeholde velfungerende ejerboliger - en funktion der bedre kan tilgodese en bygningsmasse af denne karakter med høj kulturhistorisk værdi end erhvervslejemål. - Eksisterende bygningsmasse renoveres nænsomt og i henhold til lokalplan H19 udvendigt og indvendigt. - Ny bebyggelse på grunden udføres nænsomt og i samklang med eksisterende bygninger på grunden. - Den høje hybenhæk mellem have og sti langs strand nedbringes og vedligeholdes i en højde, der sikrer frit ud- og indblik mellem Øresund og hovedhus/have - Der etableres offentlig passage og adgang fra Gl. strandvej til stisystem langs strand Disse tiltag vil sikre et sammenhængende og ensartet udtryk til glæde for fremtidige beboere samt for bygningens generelle habitus og fremtræden SLETTENHUS - Renovering, Ombygning, Nybygning Side

8 Placering af nybyggeri Kopi kontra spejlvending Lokalplan H19 lægger op til, at en evt. nybygning på grunden skulle have samme fodaftryk som eksisterende nordfløj. Nærværende forslag arbejder med ideén om at oplægget revurderes idet vi foreslår at spejlvende nordfløj henover hovedhusets symmetriakse. Dette greb er anvendt ud fra en betragtning om, at anlæggets generelle stilistiske karakter lægger op til symmetrifasthed hen over hovedhuset som det overordnet samlende element i kompositionen. Og udfra forestillinger om, at det visuelt vil virke mest tilfredsstillende at sigtelinier og volumenforhold opstrammes og fremstår symmetriske både fra vand- og landside. Placering af nybyggeri i h.t. gældende lokalplan Kopi af bygningsvoluminen Orienteringsforløb i nærværende forslag sammenholdt med lokalplan Disponering af ny sidefløj i lokalplan Spejling af bygningsvoluminen Fra Erhverv til boliger Slettenhus er beliggende i et stille boligområde, hvor lokalmiljø og bygningsbevaring vægtes højt. Lokalplanen fastsætter nøje bestemmelse for udformningen og brugen af bygninger omfattet af lokalplanen. Samtidig fastlægges principper for bevarelse af grønne områder, for strandarealer og for parkering. Boliganvendelsen vil ud over mindre trafik, tillige medføre liv i bygningerne udenfor arbejdstid, og nye beboere kan medvirke til at skabe byliv og miljø. Bygningernes udformning er fastsat i foreliggende lokalplan, og boliganvendelsen kan umiddelbart indpasses heri. Ved en ændring af bebyggelse fra erhverv til boliganvendelse, vil nærmiljøet blive påvirket positivt gennem en minimering af trafik til og fra ejendommen, og gennem beboernes interesse for opretholdelse af og bevarelse af nærmiljøet. Ved boliganvendelse vil betydeligt færre personer dagligt færdes omkring ejendommen, og antal af gæster nedbringes markant. Samtidig vil den kørende trafik blive begrænset, og ved en ny planlægning af parkeringsanlæggene kan antallet af biler på terræn minimeres. Nybygningens fodaftryk tænkes i nærværende forslag udført som en spejling af den nordlige længe henover hovedhusets symmetriakse. I forbindelse med den erhvervsmæssig brug af bygningerne, er der som nævnt foretaget om- og tilbygning til hovedhuset, hvor der bl.a. er opført en forbindelsesbygning mellem hovedhus og nordfløj. Tilbygningen er fremmedartet og forstyrrer det arkitektoniske helhedsindtryk. Tilbygningen kan ved boliganvendelse fjernes, og derved vil de enkelte bygninger fremstå som en helhed. Disponering af ny sidefløj i nærværende forslag SLETTENHUS - Renovering, Ombygning, Nybygning Side

9 Fremtidige forhold - situationsplan og disponering af bygningsvoluminer 1: SLETTENHUS - Renovering, Ombygning, Nybygning Side

10 Fremtidige forhold - visualisering af disponering SLETTENHUS - Renovering, Ombygning, NybygningSide 10

11 Fremtidige forhold - Stueplan Referencefoto Referencefoto Boliger Udformning af boligerne er foretaget efter ønsket om at udforme klare gennemlyste opholdsarealer, der på indgangssiderne optager private funktioner, mens de mod fællesopholdsarealerne lægger op til samvær mellem de fremtidige beboere. Der lægges umiddelbart op til etablering af 14 fremtidige boliger på ca. 95 m2. 5 i hver af de 2 sidefløje og 4 i hovedhuset. Tilhørende depotrum etableres i kælder under nordfløj og under tag i hovedhus. 1: SLETTENHUS - Renovering, Ombygning, Nybygning Side 11

12 Fremtidige forhold - 1. sals plan Referencefoto Referencefoto Myndighedskrav og bæredygtighed I forbindelse med etablering af boliger i Slettenhus vil brandmyndigheder blive inddraget i nødvendigt omfang så det sikres at boliger opnår gældende brandadskillelser - herunder at adgangstrappe i hovedhus isoleres som en selvstædig brandcelle. I forbindelse med etableringen af den nye sydfløj og ombygning og renovering generelt vil der i videst muligt omfang blive forsøgt at gøre byggeriet bæredygtigt i henhold til gældende normer. Det vurderes således realistisk at etableres regnvandsnedsivning på befæstede arealer, at der etableres et areal til forsinkelse og fordampning af regnvand og at der installeres et anlæg til opsamling af regnvand til brug for WC-skyl og maskintøjvask. Ved etableringen af den nye sydfløj vil gældende krav til lavenergibebyggelse blive opfyldt for de bygningsdele, hvor dimensioner, materialer, overflader og byggeteknik kan indpasses på æstetisk og bevaringsmæssig tilfredsstillende måde i forhold til den samlede oplevelse af Slettenhus. 1:300 Hvor det vurderes at en bygningsdel ikke kan opfylde gældende krav til lavenergibebyggelse uden at virke skæmmende eller ødelægge dimensioner/proportioner i anlæggets generelle karakter vil der via myndigheder blive ansøgt om dispensation til en alternativ udførelse SLETTENHUS - Renovering, Ombygning, Nybygning Side 12

13 Fremtidige forhold - facader og arealer De traditionelle vinduer har en midterpost og to sidehængte vinduesrammer med sprosser. Det oprindelige formål med sprosser var bestemt af de små formater, som glas blev fremstillet i. Sprossens betydning i dag er at underdele vinduerne, således at de ikke får et så dominerende præg. Vinduerne er nemlig ofte bredere end det omgivende murværk, og sprosserne nedtoner dette forhold og bringer ro i facaden. Facader, tagflader og kviste Lokalplan H19 angiver meget præcist hvordan eksisterende og fremtidig bygningsmasse skal behandles. Nærværende projekt er forestillet i fuld overensstemmelse hermed. Tagbelægning i skifer på hovedfløj fastholdes. På eksisterende nordfløj fastholdes de røde teglsten, og den nye fløj mod syd teglhænges med rød vingetegl af typen gammel Dansk kort model. På nordfløj er der udført flere former for kviste. Ved en ændring af bebyggelse og opførelse af sydfløj udføres rytterkviste efter de retningslinier som er angivet i Lokalplan H19. Ved ændring af bebyggelsen vil facader på hovedhus, nord-og sydfløj fremstå kalkede med mørk sokkel, og hvide småsprossede vinduer. Vinduer udføres småsprossede og som koblede rammer som angivet i Lokalplan H19. På facaden på hovedhus mod Øresund er der, på hver side af midterparti på 1. sal, udført franske altaner. For at de 2 boliger med franske altaner kan få en aktiv del i det fremtidige sociale udeliv er tanken at der her udføres 2 små altaner. Arealer og depotrum Arealer fordeler sig som følgende: Matrikel: 4030 m2 Pt. bebygget areal: 634 m2 Pt. samlet areal: 1204 m2 Til nedrivning (forbindelsefløj): 61 m2 Nybyg: 270 m2 Fremtidigt bebygget areal: 843 m2 Samlet fremtidigt areal: m2 Der etableres depotrum til samtlige fremtidige boliger i eksist. kælder under østlig del af nordfløj og samt på 2 sal i hovedhus.. Illustrationer fra lolalplan H19 Traditionelle vinduestyper, yderst til højre dannebrogsvindue med og uden sprosse i den nederste ramme. Gamle vinduer er ofte af forbavsende god kvalitet og fortjener oftest at blive bevaret. Også hjørnebåndhængslerne er en vigtig detalje ved vinduerne og bør så vidt muligt bevares. Af hensyn til husets varmeøkonomi kan der suppleres med enten forsatsvinduer, eller der kan kobles et ekstra lag glas på vinduet indvendigt. Herved kan brugen af moderne termoruder undgås. Hængselstyper, øverst ca. 1800, i midten 1850, nederst ca Termoruder er vanskelige at dimensionere rigtigt; rammetræet og sprosser får ofte et for massivt omfang på grund af rudens vægt. Termoruder har også en yderst begrænset levetid i forhold til vinduer med koblede rammer eller med forsatsvinduer. Endvidere opnås en bedre varmeøkonomi med koblede rammer eller forsatsruder end med termoruder. Facade Ny længe mod syd 1:300 Døre: Dørene i de gamle huse var udført med en ekstra omhu, da det var husets ansigt udadtil. De bør bevares af hensyn til såvel husets oprin- 13 Facade mod vest 1: SLETTENHUS - Renovering, Ombygning, Nybygning Side 13

14 Fremtidige forhold - landskab og kontakt til omgivelser : Offentlig :Privat Parkering For at opretholde områdets karakter, udføres parkering som skovparkering. Parkeringen fastholdes i sin nuværende udformning men omlægges i nødvendigt omfang i henhold til den nye sydfløj. Der etableres 28 p-pladser - 2pr. boilig - i henhold til skabelsen af 14 boliger. Aktuel belægning - Antal ansatte / arbejdspladser på ejendommen i dag: 50 personer - Faste kontorarbejdspladser i dag: 20 faste - Kørende konsulentarbejdspladser i dag: 30 kørende - Antal besøgende til ejendommen i dag: mellem besøgende pr. år med varierende størrelse - Antal P-pladser i dag: 32 pladser. : Eksisterende parkeringsplads :Fremtidige parkeringsplads SLETTENHUS - Renovering, Ombygning, NybygningSide 14

15 Fremtidige forhold - referencer - haverum Store grønne haverum Det store haverum mod øresund udgøres af en enkel græsflade. Haven afgrænses fortsat af buske mod offentlig sti mod øresund. Langs stiforløbet etableres udsigtspunkt med siddeplads. Granitmosaik som overflade I de offentlige gennemskæringer mellem Gl. Strandvej og Øresunds stien påtænkes granitstykker som overfladebelægning. Granitten lægges i slotsgrus som danner overgang til græsfladen. Teglklinker som overflade på ankomstbelægning Mod Ankomstside til lejligheder påtænkes en fremtidig `blød`overflade i tegl som belægningsmateriale. Overfladen virker mere varm og mindre hård end en stenoverflade og giver et fint overflade mønster. Udstykningsplan Nyttehaver ved bygningsanlæg Foran hver bolig i side-fløjene etableres et mindre areal til brug for grøntsager eller små frugttræer. Arealet udnyttes ligeledes som privat opholdsareal for de enkelte boliger SLETTENHUS - Renovering, Ombygning, NybygningSide 15

16 Fremtidige forhold - referencer - boligkonvertering/funktionsændring Boliger - Brumleby, København Boliger - Hamlets Vænge, Helsingør Moow Ejendomsmægler selskab Aps Tel. + Fax Tuborg Boulevard 1, DK-00 Hellerup Boliger - Bernstorffsvej 95, Hellerup SLETTENHUS - Renovering, Ombygning, Nybygning Side 16

17 Fremtidige forhold - visualisering SLETTENHUS - Renovering, Ombygning, NybygningSide 17

18 Slettenhus P/S Gl. Strandvej Humlebæk Refshalevej københavn K Tlf

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

Indhoids fortegnelse

Indhoids fortegnelse i Indhoids fortegnelse LOKALPLAN NR. 4.58 side Lokaiplanens offentlighedsperiode - 2 REDEGØRELSE i. Lokalplanens baggrund - 3 2. Lokalplanens forhold til anden planlægning - 4 3. Beskrivelse af lokaiplanen

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - lokalplanens bestemmelser Lokalplanen er vedtaget på orgerrepræsentationens møde den 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Lokalplan 1.

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004 Lønstrup Vedtaget 4. udkast maj 2004 NORD P Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet med 4

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere