Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring"

Transkript

1 [A] Jord & Affald J.nr. 335/ Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage til Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen modtog den 12. maj 2006 advokat [A]s klage over Hjørring Kommunes påbud til [B] af den 14. marts 2006 om at foretage afhjælpende foranstaltninger i forhold til olieforurening konstateret på ejendommene beliggende [X og Y]. 2. Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen ophæver Hjørring Kommunes påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling i Hjørring Kommune, allerede fordi påbuddet ikke har den fornødne klarhed. 3. Sagens baggrund [C] købte pr. den 1. januar 2004 erhvervsejendommen beliggende [X] af [B]. I ejendommen er der 10 erhvervslejemål. [C] blev efterfølgende gjort opmærksom på, at der kunne være olieforurening på ejendommen, idet der tilsyneladende var løbet olie ud fra en olietank til fyringsolie. På denne baggrund har [C] anlagt sag mod [B] under sagen er der foretaget syn og skøn. Af syns- og skønsrapporten af den 28. september 2004 fremgår, at den nuværende olietank er overjordisk og er fra Olietanken er i efteråret 2003 flyttet fra skellet ind mod ejendommen [Z] til læsserummet hos [D], der er lejer af [Q]. En medarbejder hos [D] oplyste, at der blev fyldt olie på tanken i foråret Da tanken skulle flyttes i efteråret 2003, var tanken tom. Ydermere blev det oplyst, at en havemand muligvis har påkørt tankens afgangsventil med en havetraktor. Syns- og skønsmanden lod en forureningsundersøgelse udføre. Herved blev der påvist en forurening med olieprodukter på ca mg/kg TS. Forureningen aftager 2,5 m u.t.. Syns- og skønsmanden vurderede, at ca. 10 m 3 jord er forurenet med olieprodukt inden for et område på 2 x 1 m og ned til 5 m u.t.. Syns- og skønsmanden vurderede i syns- og skønsrapporten af den 28. september 2004, at det ville koste ca kr. at fjerne forureningen på ejendommen [X], men at forureningen ikke var afgrænset på nabogrunden, [Y]. I brev af den 9. februar 2004 til Hjørring Kommune oplyste [B], at [D] selv bestilte og betalte olie til eget forbrug. Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax CVR EAN (Drift)

2 I telefonnotat af den 29. marts 2005 har Hjørring Kommune noteret sig, at [D] har bl.a. oplyst, at: - oliefyret bruges til at holde deres lager frostfrit. - olietanken blev fyldt op ca. marts 2003 [D] vil finde faktura for påfyldningen. - der var brugt lidt olie, og at spildet derfor er på mellem 800 og 1000 l. - [B] havde oplyst ham om, at havemanden havde påkørt tanken under græsslåning, hvor ventilen blev slået løs. Havemanden skruede ventilen på igen. - [B] var ansvarlig for installationerne på ejendommen. - tanken blev flyttet efter, de havde opdaget, at den havde lækket. - tanken fik påmonteret en ny studs af en oliefyrsmontør, og at den nu er tæt. Af Hjørring Kommunes notat af den 30. marts 2005 fremgår det, at det ikke af lejekontrakten mellem [B] og [D] fremgår specifikt, at vedligeholdelse af anlægget påhviler [D]. Pr. brev af den 6. april 2005 varslede Hjørring Kommune et påbud om afhjælpende foranstaltninger overfor [B] vedrørende den ikke afgrænsede forurening på ejendommen [X] og [Y]. Samtidig blev der varslet tålepåbud overfor ejerne af ejendommene beliggende [X og Y]. [B] benægtede i brev af den 7. april 2005, at han har oplyst, at havemanden har påkørt tanken. Samtidig oplyste han, at et alternativ til at olien var brugt kunne være, at olien var stjålet, da tankdækslet ikke var låst. Yderligere gjorde [B] gældende, at olieforureningen lige så vel kunne være fra tankbil og påfyldning som fra tyveri, hvilket er sket før. I brev af den 2. maj 2005 til Hjørring Kommune oplyste [B], at i forbindelse med at tanken blev flyttet, blev der gravet under tanken for at se, om der var forurening. Der var bevoksning af frisk ukrudt og ingen olielugt at spore. Af mødereferat af den 22. juni 2005 fra Hjørring Kommune fremgår det, at en overslagsberegning på mængden af olie i jorden giver minimum ca. 300 l olie. [ ], Hjørring Kommune har på mødet understreget, at noget af den manglende olie godt kan være stjålet og studsen herefter efterladt utæt. Det varslede påbud blev stillet i bero på yderligere undersøgelser af forureningen med henblik på afgrænsning af forureningen og risikovurdering for grundvand. [B] bekostede herefter en uddybende undersøgelse af forureningen på ejendommene [X og Y]. Undersøgelsen blev afrapporteret af Dansk Miljørådgivning A/S pr. brev af den 21. februar 2006, hvoraf det fremgår, at forureningen er afgrænset til 1,5 2,5 m 2 med en dybdemæssig beliggenhed fra terræn til ca. 3 m u.t. Det anslås, at jorden indeholder mellem 50 og 100 l olie. Pr. brev af den 14. marts 2006 udstedte Hjørring Kommune påbud om afhjælpende foranstaltninger til [B]. Samtidig blev der udstedt tålepåbud til ejerne af ejendommene beliggende [X og Y]. 4. Påbudets indhold Hjørring Kommunes påbud af den 14. marts 2006 havde følgende indhold: Forureningsomfanget er afgrænset til ca. 1,5 2,5 m 2 i ca. 3 meter under terræn. Dansk Miljørådgivning har vurderet, at forureningindholdet svaret til ml. 50 og 100 liters fyringsolie og at mængden af forurenet jord er ca. 7,5 15 tons. 2

3 Forureningen er således forholdsvis terrænnær og ligger i et område, hvor der er let tilgang idet der er ca. 3 meter til nærmeste bebyggelse og området er uden fast belægning. Forureningen ligger i indvindingsopland ca. 100 meter fra den nærmeste drikkevandsboring til Hjørring Vandværk. Hjørring Kommune mener ikke, at der er konkrete forhold, der kan begrunde, at en oprensning ikke skal finde sted. Hjørring Kommune meddeler derfor følgende påbud om oprensning. Påbud m oprensning af konstateret forurening Hjørring Kommune meddeler Dem hermed påbud om at fjerne den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Påbudet skal være efterkommet senest den 1. juli Påbudet meddeles i henhold til 41 i Lov om forurenet jord. 5. Klagens indhold Advokat [A] klagede på vegne af [B] pr. brev af den 11. april 2006 over Hjørring Kommunes påbud. I klagen gør advokat [A] gældende, at der er tre mulige måder, forureningen kan være opstået: 1. ødelæggelse af bundstuds ved påkørsel med havetraktor 2. udslip i forbindelse med tyveri 3. udslip i forbindelse med påfyldning. Med de oplysninger, der foreligger om udslippets størrelse gør advokat [A] gældende, at spild ved tyveri er den mest sandsynlige grund til forureningen, idet lejer har oplyst, at der er forsvundet ca. 800 l olie, men udslippet er kun vurderet til mellem 50 og 100 l olie. Yderligere gør advokat [A] gældende, at forureningen er beliggende i et erhvervsområde i skel mellem to erhvervsejendomme, at Niras tidligere har vurderet, at stabiliteten f naboejendommen skal sikres i forbindelse med afgravning af forureningen, at der er mere end 100 m til Hjørring Vandværks indvindingsboring, og at forureningen er stoppet. Det er advokat [A]s opfattelse, at disse argumenter betyder, at påbuddet er uproportionalt med forureningens omfang og karakter, samt at en oprensning er unødvendig i forhold til natur, vandindvinding og arealanvendelse. 6. Parternes yderligere bemærkninger I brev af den 14. september 2006 gjorde Advokat [E] på vegne af [C] gældende, at henset til at forureningen er terrænnær og uden fast belægning er omkostningerne til genopretningen proportionalt med den tilsigtede miljøgevinst. Ydermere gjorde advokat [E] gældende, at oprensningen ville have været billigere, såfremt [B] havde taget de fornødne skridt til genopretning, da han blev gjort opmærksom på forureningen, og at den manglende information til [C] ikke skal komme [B] til gavn. I brev af den 25. september 2006 tilføjede advokat [A], at det forurenede areal er et vejareal op til skel, som ikke vil kunne bebygges. 7. Miljøstyrelsens bemærkninger 3

4 Miljøstyrelsen finder ikke, at påbudet opfylder de almindelige forvaltningsretlige krav til afgørelsers klarhed og bestemthed, idet Hjørring Kommune hverken har beskrevet, hvordan der skal ske genopretning eller har bedt om et oplæg til afhjælpende foranstaltninger, som kommunen skal godkende inden de afhjælpende foranstaltninger påbegyndes. Miljøstyrelsen ophæver allerede derfor Hjørring Kommunes påbud og hjemviser sagen til behandling i Hjørring Kommune. 8. Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen ophæver Hjørring Kommunes påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling i Hjørring Kommune, allerede fordi påbuddet ikke har den fornødne klarhed. 9. Klagevejledning Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningslovens 83 påklages til Miljøklagenævnet. Miljøklagenævnet er klagemyndighed for større eller principielle afgørelser efter Jordforureningslovens kapitel 5, herunder blandt andet 40. Miljøklagenævnet afgør selv, om sagen er større eller principiel. Hvis De ønsker at klage, skal klagen indsendes til Miljøklagenævnet, jf. jordforureningslovens 84, stk. 1. Klageberettiget er afgørelsens adressat. Det er herudover også enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. Afgørelsen kan endvidere påklages af embedslægeinstitutionen, amtsrådet samt den myndighed, der har truffet afgørelsen i 1. instans, jf. jordforureningslovens 84, stk. 2, jf. 82. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. jordforureningslovens 85, stk. 1, jf. 81, stk. 1 og 2. En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre nævnet træffer afgørelse om andet, jf. jordforureningslovens 85, stk. 2. Dette betyder, at såfremt afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet skal påbuddet ikke efterkommes førend Miljøklagenævnet har afgjort sagen. Et søgsmål til prøvelse af denne afgørelse ved domstolene skal være anlagt inden 12 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. jordforureningslovens 87, stk. 1. Med venlig hilsen Line Hansen Adresseliste: [B], [E], [C], [ejendom Y], Hjørring Kommune Nordjyllands Amt 4

5 Embedslægen i Nordjyllands Amt 5

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)).

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). B031S01Y - KUH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). 22. afd. nr. B-3

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere