L 52. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 60. årgang 28. februar Dansk udgave.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 52. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 60. årgang 28. februar Dansk udgave."

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 52 Dansk udgave Retsforskrifter 60. årgang 28. februar 2017 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2017/303 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4 for regnskabsåret Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2017/304 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5 for regnskabsåret Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2017/305 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6 for regnskabsåret DA De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode. Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

2 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro. Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt. Tallene i rubrikken»gennemførelse«omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter. Budgetanmærkninger er kun gennemførlige, for så vidt at de ikke ændrer eller udvider anvendelsesområdet for et eksisterende retsgrundlag eller påvirker institutionernes administrative uafhængighed, og såfremt de kan dækkes af de disponible ressourcer (som angivet i bilaget til brevet om gennemførelsesmulighederne dateret den 28. oktober 2015).

3 DA Den Europæiske Unions Tidende L 52/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) ENDELIG VEDTAGELSE (EU, Euratom) 2017/303 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4 for regnskabsåret 2016 EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND, der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, stk. 4, litra a), og stk. 9, der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A, der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter ( 1 ), der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 ( 2 ), der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den f lerårige finansielle ramme for årene ( 3 ), der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning ( 4 ), der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, endeligt vedtaget den 25. november 2015 ( 5 ), der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4 for regnskabsåret 2016, vedtaget af Kommissionen den 30. september 2016, der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2016, vedtaget af Rådet den 8. november 2016 og fremsendt til Europa-Parlamentet den samme dag, der henviser til Parlamentets godkendelse af Rådets holdning den 1. december 2016, der henviser til artikel 88 og 91 i Europa-Parlamentets forretningsorden, FASTSLÅR: Eneste artikel Proceduren i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er afsluttet, og Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4 for regnskabsåret 2016 er endeligt vedtaget. Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december M. SCHULZ Formand ( 1 ) EUT L 168 af , s ( 2 ) EUT L 298 af , s. 1. ( 3 ) EUT L 347 af , s ( 4 ) EUT C 373 af , s. 1. ( 5 ) EUT L 48 af

4 L 52/2 DA Den Europæiske Unions Tidende ÆNDRINGSBUDGET Nr. 4 FOR REGNSKABSÅRET 2017 INDHOLD Side SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER A. Indledning samt det almindelige budgets finansiering B. Almindelig oversigt over indtægter pr. budgetpost Titel 1: Egne indtægter Titel 3: Overskud, saldi og tilpasninger OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER Sektion III: Kommissionen 32 Udgifter Titel 01: Økonomiske og finansielle anliggender Titel 04: Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion Titel 05: Landbrug og udvikling af landdistrikter Titel 08: Forskning og innovation Titel 11: Maritime anliggender og fiskeri Titel 13: Regionalpolitik og bypolitik Titel 17: Sundhed og fødevaresikkerhed Titel 18: Migration og indre anliggender Titel 32: Energi Titel 40: Reserver Personale

5 DA Den Europæiske Unions Tidende L 52/3 A. INDLEDNING SAMT DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING Bevillinger, der skal dækkes i regnskabsåret 2016 i henhold til bestemmelserne i artikel 1 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter UDGIFTER Beskrivelse Budget 2016 ( 1 ) Budget 2015 ( 2 ) Procentvis ændring 1. Intelligent og inklusiv vækst ,31 2. Bæredygtig vækst: naturressourcer ,80 3. Sikkerhed og medborgerskab ,85 4. Et globalt Europa ,80 5. Administration ,38 6. Kompensation p.m. p.m. Særlige instrumenter ,04 Udgifter i alt ( 3 ) ,31 ( 1 ) Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2016 (EUT L 48 af ) plus ændringsbudget nr. 1/2016 til nr. 4/2016. ( 2 ) Tallene i denne kolonne svarer til tallene i 2015-budgettet (EUT L 69 af ) og ændringsbudget nr. 1 til nr. 8/2015. ( 3 ) Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at»indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«.

6 L 52/4 DA Den Europæiske Unions Tidende INDTÆGTER Beskrivelse Budget 2016 ( 1 ) Budget 2015 ( 2 ) Procentvis ændring Diverse indtægter (afsnit 4-9) ,92 Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0) ,96 Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande (kapitel 3 0, artikel 3 0 2) p.m. p.m. Saldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1 og 3 2) p.m Indtægter afsnit 3-9 i alt ,46 Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel 1 1 og 1 2) ,19 Egne indtægter fra moms på grundlag af en ensartet sats (tabel 1 og 2, kapitel 1 3) ,14 Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3, kapitel 1 4) ,05 Bevillinger, der skal dækkes af de egne indtægter omhandlet i artikel 2 i afgørelse 2007/ 436/EF, Euratom ( 3 ) ,07 Indtægter i alt ( 4 ) ,31 ( 1 ) Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2016 (EUT L 48 af ) plus ændringsbudget nr. 1/2016 til nr. 4/2016. ( 2 ) Tallene i denne kolonne svarer til tallene i 2015-budgettet (EUT L 69 af ) og ændringsbudget nr. 1 til nr. 8/2015. ( 3 ) Egne indtægter for 2016-budgettet fastsættes på grundlag af de budgetoverslag, der blev vedtaget på det 166. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 18. maj ( 4 ) Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at»indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«.

7 DA Den Europæiske Unions Tidende L 52/5 TABEL 1 Beregning af reduktionen af de harmoniserede momsberegningsgrundlag i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom Medlemsstat 1 % af det ikke-reducerede momsberegningsgrundlag 1 % af BNI Reduktionssats (%) 1 % af BNI multipliceret med reduktionssatsen 1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag ( 1 ) Medlemsstater, hvis momsgrundlag er reduceret (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Kroatien Italien Cypern Cypern Letland Litauen Luxembourg Luxembourg Ungarn Malta Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige I alt ( 1 ) Det grundlag, der skal anvendes, overstiger ikke 50 % af BNI.

8 L 52/6 DA Den Europæiske Unions Tidende TABEL 2 Fordelingen af egne indtægter hidrørende fra moms i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 3) Medlemsstat 1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag Ensartet sats for egne momsindtægter (%) Egne momsindtægter efter den ensartede sats (1) (2) (3) = (1) (2) Belgien , Bulgarien , Tjekkiet , Danmark , Tyskland , Estland , Irland , Grækenland , Spanien , Frankrig , Kroatien , Italien , Cypern , Letland , Litauen , Luxembourg , Ungarn , Malta , Nederlandene , Østrig , Polen , Portugal , Rumænien , Slovenien , Slovakiet , Finland , Sverige , Det Forenede Kongerige , I alt

9 DA Den Europæiske Unions Tidende L 52/7 TABEL 3 Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 4) Medlemsstat 1 % af BNI Ensartet sats for de supplerende egne indtægter Supplerende egne indtægter efter den ensartede sats (1) (2) (3) = (1) (2) Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland , ( 1 ) Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige I alt ( 1 ) Beregning af sats: ( ) / ( ) = 0,

10 L 52/8 DA Den Europæiske Unions Tidende TABEL 4.1 Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2015 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 5) Beskrivelse Koefficient ( 1 ) (%) Beløb 1. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag 19, Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter 7, (1) (2) 11, Samlede fordelte udgifter Udvidelsesrelaterede udgifter ( 2 ) Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) (5) Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) (6) 0, Det Forenede Kongeriges fordel ( 3 ) Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) (8) Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter ( 4 ) Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) (10) ( 1 ) Afrundede procentsatser. ( 2 ) De udvidelsesrelaterede udgifter svarer til de samlede tildelte udgiftsbeløb i 13 medlemsstater, der tiltrådte Unionen efter den 30. april 2004, ekskl. direkte betalinger til landbrug og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikter, der kommer fra EUGFL, Garantisektionen. ( 3 )»UK-fordelen«svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til udjævnet momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI. ( 4 ) Disse ekstraordinære gevinster svarer til den fordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen fra 10 % til 25 % fra og med den af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de traditionelle egne indtægter.

11 DA Den Europæiske Unions Tidende L 52/9 TABEL 4.2 Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2014 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 3 6) Beskrivelse Koefficient ( 1 ) (%) Beløb 1. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag 17, Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter 7, (1) (2) 10, Samlede fordelte udgifter Udvidelsesrelaterede udgifter ( 2 ) Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) (5) Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) (6) 0, Det Forenede Kongeriges fordel ( 3 ) Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) (8) Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter ( 4 ) Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige ( 5 ) = (9) (10) ( 1 ) Afrundede procentsatser. ( 2 ) De udvidelsesrelaterede udgifter svarer til de samlede tildelte udgiftsbeløb i 13 medlemsstater, der tiltrådte Unionen efter den 30. april 2004, ekskl. direkte betalinger til landbrug og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikter, der kommer fra EUGFL, Garantisektionen. ( 3 )»UK-fordelen«svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til udjævnet momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI. ( 4 ) Disse ekstraordinære gevinster svarer til den fordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen fra 10 % til 25 % fra og med den af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de traditionelle egne indtægter. ( 5 ) Bemærk: Differencen på EUR mellem størrelsen af den foreløbige korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige for 2014 ( EUR, som beregnet ovenfor) og det oprindeligt budgetterede beløb for 2014 ( EUR, som angivet i ÆB 4/2015) er finansieret over kapitel 36 i ÆB 4/2016.

12 L 52/10 DA Den Europæiske Unions Tidende TABEL 4.3 Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2012 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 3 5) Beskrivelse Koefficient ( 1 ) (%) Beløb 1. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag 16, Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter 7, (1) (2) 8, Samlede fordelte udgifter Udvidelsesrelaterede udgifter ( 2 ) a. Førtiltrædelsesudgifter b. Udgifter vedrørende artikel 4, stk. 1, litra g) Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) (5) Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) (6) 0, Det Forenede Kongeriges fordel ( 3 ) Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) (8) Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter ( 4 ) Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige ( 5 ) = (9) (10) ( 1 ) Afrundede procentsatser. ( 2 ) De udvidelsesrelaterede udgifter svarer til: i) beløb udbetalt til de ti nye medlemsstater (som tiltrådte EU den 1. maj 2004) over 2003-bevillingerne - justeret med Unionens BNP-deflator for årene samt beløb udbetalt til Bulgarien og Rumænien over 2006-bevillingerne - justeret med Unionens BNP-deflator for årene (5a); og ii) de samlede fordelte udgifter i disse medlemsstater, undtagen direkte betalinger til landbruget og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikterne, der afholdes over EUGFL, Garantisektionen (5b). Dette beløb er fradraget i de samlede fordelte udgifter for at sikre, at udgifter, der var uformindskede før udvidelsen, forbliver uformindskede efter udvidelsen. ( 3 )»UK-fordelen«svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til udjævnet momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI. ( 4 ) Disse ekstraordinære gevinster svarer til den fordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen fra 10 % til 25 % fra og med den af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de traditionelle egne indtægter. ( 5 ) Bemærk: Differencen på EUR mellem størrelsen af den endelige korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige for 2012 ( EUR, som beregnet ovenfor) og det oprindeligt budgetterede beløb for 2012 ( , som angivet i ÆB 6/2015) er finansieret over kapitel 35 i ændringsbudget 4/2016.

13 DA Den Europæiske Unions Tidende L 52/11 TABEL 5.1 Beregning af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige, fastsat til EUR (kapitel 1 5) Medlemsstat Andele i BNIberegningsgrundlag Andele uden Det Forenede Kongerige Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige 3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne 2 Kolonne 4 fordelt efter fordelingsnøglen i kolonne 3 Finansierings-nøgle Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Belgien 2,81 3,40 5,46 1,55 4, Bulgarien 0,29 0,36 0,57 0,16 0, Tjekkiet 1,04 1,25 2,02 0,57 1, Danmark 1,85 2,24 3,60 1,02 3, Tyskland 21,18 25,59 0,00 19,19 0,00 6, Estland 0,14 0,17 0,27 0,08 0, Irland 1,19 1,43 2,31 0,65 2, Grækenland 1,18 1,43 2,29 0,65 2, Spanien 7,48 9,04 14,54 4,12 13, Frankrig 15,13 18,29 29,41 8,34 26, Kroatien 0,30 0,36 0,58 0,16 0, Italien 11,17 13,49 21,70 6,15 19, Cypern 0,12 0,14 0,23 0,07 0, Letland 0,17 0,21 0,33 0,09 0, Litauen 0,26 0,31 0,50 0,14 0, Luxembourg 0,24 0,29 0,46 0,13 0, Ungarn 0,72 0,87 1,39 0,39 1, Malta 0,06 0,07 0,12 0,03 0, Nederlandene 4,69 5,67 0,00 4,25 0,00 1, Østrig 2,24 2,71 0,00 2,03 0,00 0, Polen 2,85 3,44 5,54 1,57 5, Portugal 1,21 1,46 2,35 0,67 2, Rumænien 1,10 1,33 2,14 0,61 1, Slovenien 0,26 0,32 0,51 0,14 0, Slovakiet 0,52 0,63 1,01 0,29 0, Finland 1,38 1,67 2,68 0,76 2, Sverige 3,19 3,86 0,00 2,89 0,00 0, Det Forenede Kongerige 17,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0 I alt 100,00 100,00 100,00 28,36 28,36 100, Beregningerne er foretaget med 15 decimaler.

14 L 52/12 DA Den Europæiske Unions Tidende TABEL 5.2 Mellemliggende ajourføring af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige for 2014 (kapitel 36) Medlemsstat Beløb (1) Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige I alt 0

15 DA Den Europæiske Unions Tidende L 52/13 TABEL 5.3 Finansiering af den endelige korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige for 2012 (kapitel 35) Medlemsstat Beløb (1) Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige I alt 0

16 Medlemsstat Nettoafgifter sukkersektoren (75 %) TABEL 6 Oversigt over det almindelige budgets finansiering ( 1 ) efter type af egne indtægter og medlemsstat Traditionelle egne indtægter (TEI) Toldafgifter netto (75 %) Traditionelle egne indtægter netto i alt (75 %) Opkrævningsomkostninger (25 % af brutto-tei) p.m. Egne indtægter fra moms og BNI, inkl. tilpasninger Egne momsindtægter Egne BNI-indtægter UK-korrektion»Nationale bidrag«i alt Procent af samlede»nationale bidrag«(%) Egne indtægter i alt ( 2 ) (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (6) + (7) (9) (10) = (3) + (8) Belgien , Bulgarien , Tjekkiet , Danmark , Tyskland , Estland , Irland , Grækenland , Spanien , Frankrig , Kroatien , Italien , Cypern , Letland , Litauen , Luxembourg , Ungarn , Malta , Nederlandene , Østrig , Polen , Portugal , Rumænien , Slovenien , Slovakiet , Finland , Sverige , Det Forenede Kongerige , I alt , ( 1 ) p.m. (egne indtægter + andre indtægter = indtægter i alt = udgifter i alt); ( = = ). ( 2 ) Egne indtægter i alt i procent af BNI: ( ) / ( ) = 0,91 %; loft for egne indtægter i procent af BNI: 1,23 %. L 52/14 DA Den Europæiske Unions Tidende

17 DA Den Europæiske Unions Tidende L 52/15 B. ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER PR. BUDGETPOST Titel Betegnelse Budget 2017 Ændringsbudget nr 4/2017 Nyt beløb 1 EGNE INDTÆGTER OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER , INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTI- TUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER MORARENTER OG BØDER LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING DIVERSE INDTÆGTER TILSAMMEN

18 L 52/16 DA Den Europæiske Unions Tidende TITEL 1 EGNE INDTÆGTER KAPITEL 1 1 AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM) KAPITEL 1 2 TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM KAPITEL 1 3 EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM KAPITEL 1 4 EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM Artikel Konto Betegnelse Budget 2017 Ændringsbudget nr 4/2017 Nyt beløb KAPITEL Produktionsafgifter vedrørende produktionsåret 2005/06 og tidligere år p.m. p.m Lagerafgifter sukker p.m. p.m Afgifter på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C- inulinsirup, der ikke eksporteres, og på substitueret C-sukker og C-isoglucose p.m. p.m Produktionsafgift Engangsafgift for supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter p.m. p.m Overskudsafgift p.m. p.m. KAPITEL I ALT KAPITEL Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom KAPITEL I ALT KAPITEL Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom KAPITEL I ALT KAPITEL Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom KAPITEL I ALT

19 DA Den Europæiske Unions Tidende L 52/17 KAPITEL 1 5 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE KAPITEL 1 6 BRUTTOREDUKTION AF DET ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG FOR NEDERLANDENE OG SVERIGE Artikel Konto Betegnelse Budget 2017 Ændringsbudget nr 4/2017 Nyt beløb KAPITEL Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom 0, 0, KAPITEL I ALT 0, 0, KAPITEL Bruttoreduktion af det årlige BNI-baserede bidrag for Nederlandene og Sverige, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse /436/EF, Euratom p.m. p.m. KAPITEL I ALT p.m. p.m. Titel 1 - I alt

20 L 52/18 DA Den Europæiske Unions Tidende TITEL 1 EGNE INDTÆGTER KAPITEL 1 2 TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom Anmærkninger Budget 2017 Ændringsbudget nr 4/2017 Nyt beløb Anvendelsen af toldindtægterne som egne indtægter til finansiering af de fælles udgifter er en logisk følge af varernes frie bevægelighed inden for Unionen. Denne artikel kan omfatte afgifter, præmier, supplerende beløb eller udligningsbeløb, supplerende beløb eller faktorer, toldsatserne i den fælles toldtarif og anden told, som EU-institutionerne har fastsat eller skal fastsætte i forbindelse med handel med tredjelande og told på produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som er udløbet. Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger. Retsgrundlag Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af , s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

21 DA Den Europæiske Unions Tidende L 52/19 KAPITEL 1 2 TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM (fortsat) (fortsat) Medlemsstat Budgettet for 2016 Ændringsbudget nr. 4/2016 Nyt beløb Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt

22 L 52/20 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 1 3 EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom Anmærkninger Budget 2017 Ændringsbudget nr 4/2017 Nyt beløb Den ensartede sats, som gælder for alle medlemsstater og anvendes på det harmoniserede momsberegningsgrundlag, der fastlægges i henhold til EU-regler, er fastsat til 0,30 %. Det beregningsgrundlag, som skal tages i betragtning i denne sammenhæng, overstiger ikke 50 % af hver enkelt medlemsstats BNI. Retsgrundlag Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af , s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra b), og artikel 2, stk. 4.

23 DA Den Europæiske Unions Tidende L 52/21 KAPITEL 1 3 EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM (fortsat) (fortsat) Medlemsstat Budgettet for 2016 Ændringsbudget nr. 4/2016 Nyt beløb Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt

24 L 52/22 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 1 4 EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom Anmærkninger Budget 2017 Ændringsbudget nr 4/2017 Nyt beløb De BNI-baserede indtægter er»supplerende indtægter«, som er nødvendige for at dække udgifter ud over de beløb, der indkommer som traditionelle egne indtægter, momsbaserede egne indtægter og andre indtægter i et bestemt år. De BNIbaserede indtægter sikrer således, at Unionens almindelige budget på forhånd altid balancerer. Størrelsen af den BNI-baserede indkrævningssats afhænger af, hvor mange supplerende indtægter, der er nødvendige for at finansiere de budgetudgifter, der ikke dækkes ved hjælp af andre indtægter (momsbaserede betalinger, traditionelle egne indtægter og andre indtægter). Der anvendes således en indkrævningssats på hver medlemsstats BNI. I indeværende regnskabsår vil der blive anvendt en sats på 0,6514 % på medlemsstaternes bruttonationalindkomst. Retsgrundlag Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af , s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra c).

25 DA Den Europæiske Unions Tidende L 52/23 KAPITEL 1 4 EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM (fortsat) (fortsat) Medlemsstat Budgettet for 2016 Ændringsbudget nr. 4/2016 Nyt beløb Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt

26 L 52/24 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 1 5 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom Budget 2017 Ændringsbudget nr 4/2017 Nyt beløb 0, 0, Anmærkninger Korrektionsmekanismen til fordel for Det Forenede Kongerige blev indført af Det Europæiske Råd på mødet i Fontainebleau (juni 1984) og ved afgørelsen om egne indtægter fra 1985, der var et resultat af dette møde. Formålet med denne mekanisme er at reducere Det Forenede Kongeriges budgetuligevægt gennem en nedsættelse af dets indbetalinger til Unionen. Retsgrundlag Artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af , s. 17).

27 DA Den Europæiske Unions Tidende L 52/25 KAPITEL 1 5 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE (fortsat) (fortsat) Medlemsstat Budgettet for 2016 Ændringsbudget nr. 4/2016 Nyt beløb Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt 0 0 0

28 L 52/26 DA Den Europæiske Unions Tidende TITEL 3 OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER KAPITEL 3 0 DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR KAPITEL 3 1 SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 4, 5 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000 KAPITEL 3 2 SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN/ PRODUKTET VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 6, 7 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000 KAPITEL 3 4 TILPASNING SOM FØLGE AF, AT VISSE MEDLEMSSTATER IKKE DELTAGER I VISSE POLITIKKER VEDRØRENDE OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED Artikel Konto Betegnelse Budget 2017 Ændringsbudget nr 4/2017 Nyt beløb KAPITEL Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland p.m. p.m. KAPITEL I ALT KAPITEL Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995 p.m. p.m. Artikel I alt p.m. p.m. KAPITEL I ALT p.m. p.m. KAPITEL Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995 p.m. p.m. Artikel I alt p.m. p.m. KAPITEL I ALT p.m. p.m. KAPITEL Tilpasning som følge af, at visse medlemsstater ikke deltager i visse politikker vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed p.m. p.m. KAPITEL I ALT p.m. p.m.

29 DA Den Europæiske Unions Tidende L 52/27 KAPITEL 3 5 RESULTATET AF DEN ENDELIGE BEREGNING AF FINANSIERINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE KAPITEL 3 6 RESULTATET AF DE MIDLERTIDIGE AJOURFØRINGER AF BEREGNINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE Artikel Konto Betegnelse Budget 2017 Ændringsbudget nr 4/2017 Nyt beløb KAPITEL Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige p.m. 0, 0, Artikel I alt p.m. 0, 0, KAPITEL I ALT p.m. 0, 0, KAPITEL Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige p.m. 0, 0, Artikel I alt p.m. 0, 0, KAPITEL I ALT p.m. 0, 0, Titel 3 - I alt ,

30 L 52/28 DA Den Europæiske Unions Tidende TITEL 3 OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER KAPITEL 3 5 RESULTATET AF DEN ENDELIGE BEREGNING AF FINANSIERINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige Budget 2017 Ændringsbudget nr 4/2017 Nyt beløb p.m. 0, 0, Anmærkninger Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige. Tallene svarer til resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i Retsgrundlag Artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af , s. 17).

31 DA Den Europæiske Unions Tidende L 52/29 KAPITEL 3 5 RESULTATET AF DEN ENDELIGE BEREGNING AF FINANSIERINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE (fortsat) (fortsat) (fortsat) Medlemsstat Budgettet for 2016 Ændringsbudget nr. 4/2016 Nyt beløb Belgien p.m Bulgarien p.m Tjekkiet p.m Danmark p.m Tyskland p.m Estland p.m Irland p.m Grækenland p.m Spanien p.m Frankrig p.m Kroatien p.m Italien p.m Cypern p.m Letland p.m Litauen p.m Luxembourg p.m Ungarn p.m Malta p.m Nederlandene p.m Østrig p.m Polen p.m Portugal p.m Rumænien p.m Slovenien p.m Slovakiet p.m Finland p.m Sverige p.m Det Forenede Kongerige p.m Konto i alt p.m. 0 0

32 L 52/30 DA Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL 3 6 RESULTATET AF DE MIDLERTIDIGE AJOURFØRINGER AF BEREGNINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige Budget 2017 Ændringsbudget nr 4/2017 Nyt beløb p.m. 0, 0, Anmærkninger Under denne konto opføres forskellen mellem de tidligere budgetterede og den seneste foreløbige ajourføring af Det Forenede Kongeriges korrektion, inden de endelige beregninger foretages. Tallene svarer til resultatet af den foreløbige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i Retsgrundlag Artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af , s. 17).

33 DA Den Europæiske Unions Tidende L 52/31 KAPITEL 3 6 RESULTATET AF DE MIDLERTIDIGE AJOURFØRINGER AF BEREGNINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE (fortsat) (fortsat) (fortsat) Medlemsstat Budgettet for 2016 Ændringsbudget nr. 4/2016 Nyt beløb Belgien p.m Bulgarien p.m Tjekkiet p.m Danmark p.m Tyskland p.m Estland p.m Irland p.m Grækenland p.m Spanien p.m Frankrig p.m Kroatien p.m Italien p.m Cypern p.m Letland p.m Litauen p.m Luxembourg p.m Ungarn p.m Malta p.m Nederlandene p.m Østrig p.m Polen p.m Portugal p.m Rumænien p.m Slovenien p.m Slovakiet p.m Finland p.m Sverige p.m Det Forenede Kongerige p.m Konto i alt p.m. 0 0

13584/16 jb/nd/ef 1 DG G 2A

13584/16 jb/nd/ef 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2016: Gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Med hensyn til udgiftssiden foreslås følgende ændringer:

Med hensyn til udgiftssiden foreslås følgende ændringer: Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2016: Ajourføring af bevillinger

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005

ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005 ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION VOL1 BIND 1 - ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER DEL PARTA A. DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING 1 Bilag PARTA-2 DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

12749/12 bhc/bhc/gm 1 DG G II A

12749/12 bhc/bhc/gm 1 DG G II A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. juli 2012 (10.08) (OR. en) 12749/12 BUDGET 28 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2013: Rådets holdning af 24.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2012 COM(2012) 340 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION

Læs mere

12699/10 jb/sol/mm/mh 1 DG G II A

12699/10 jb/sol/mm/mh 1 DG G II A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. august 2010 (16.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2011: Rådets holdning af

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en) 10933/15 FIN 523 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2014 C(2014) 6767 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af de oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2016 C(2016) 5091 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.6.2017 COM(2017) 299 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen i BNI

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen i BNI EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.4.2011 KOM(2011) 199 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 338/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1239/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

Forslag til folketingsbeslutning om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 2007/1 BSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 4. oktober 2007 af finansministeren (Thor Pedersen) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.7.2014 COM(2014) 461 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

Forslag til folketingsbeslutning. ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 2014/1 BSF 24 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. j.nr. 14/03013 Fremsat den 12. november 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 622 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (): Prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE)

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) 14616/18 FISC 500 ECOFIN 1119 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4, 7.6.2014 L 168/29 RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 L / 8..8 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8/7 af. maj 8 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 23.10.2014 2014/2036(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 426 final 2017/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juli 2019 (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 15.6.2004 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 FORSLAG fra: modtaget: 11. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 22.1.2013 2012/2309(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (2012/2309(INI)) Udvalget

Læs mere

TABEL I: DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR (EU-28) (UDEN TILPASNINGER)

TABEL I: DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR (EU-28) (UDEN TILPASNINGER) DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I TAL Nedenstående tabeller indeholder grundlæggende statistiske oplysninger for en række områder, der hører ind under den fælles landbrugspolitik: landbrugs- og fødevareindustrierne

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.6.2017 COM(2017) 293 final 2017/0124 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 713 final 2018/0366 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2017 COM(2017) 619 final 2017/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for produktionsåret 1999/00 af produktionsafgifterne og koefficienten for

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

15410/17 SDM/cg DGC 1A

15410/17 SDM/cg DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Tredje tillægsprotokol

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter 21.10.2003 L 270/123 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af

Læs mere

13999/18 MHR/ks ECOMP.2.B. Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) 13999/18. Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) FISC 452 ECOFIN 1026

13999/18 MHR/ks ECOMP.2.B. Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) 13999/18. Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) FISC 452 ECOFIN 1026 Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) 13999/18 FISC 452 ECOFIN 1026 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 714 final 2018/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Letland til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG Meddelelse fra Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om status over gennemførelsen af de prioriterede anstaltninger i den

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR Styrkelse af centrale programmer for EU'S konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR Styrkelse af centrale programmer for EU'S konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+ Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0320 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.5.2019 COM(2019) 320 final ÆNDRINGSBUDGET NR. 2 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2019 Styrkelse af centrale programmer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FORSLAG fra: modtaget: 8. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

B RÅDETS FORORDNING (EU,

B RÅDETS FORORDNING (EU, 02014R0609 DA 01.10.2016 001.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017.

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017. L 162/22 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1112 af 22. juni 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser for bananer

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser for bananer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.3.2010 KOM(2010)96 endelig 2010/0056 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/335/EF om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2018 COM(2018) 486 final 2018/0260 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

A8-0249/139

A8-0249/139 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde and others Artikel 4 stk. 1 1. Medlemsstaterne begrænser som minimum deres årlige menneskeskabte emissioner af svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx), andre flygtige

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere