Odense Katedralskole Gymnasium og HF Jernbanegade 34 DK-5100 Odense C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Katedralskole Gymnasium og HF Jernbanegade 34 DK-5100 Odense C"

Transkript

1 Odense Katedralskole Gymnasium og HF Jernbanegade 34 DK-5100 Odense C Studie- og ordensregler på Odense Katedralskole Skolens studie- og ordensregler er udformet på baggrund af Lov om de gymnasiale uddannelser (LOV nr. 1716) og Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 1077). 1. Formål Det er et mål for Odense Katedralskole at give dig de bedste forudsætninger for din uddannelse og dannelse. Skolens kultur er kendetegnet ved tillid, tryghed og rummelig; og vores omgangstone og omgangsformer er præget af ansvar og gensidig respekt. Formålet med vores studie- og ordensregler er at beskrive et fælles sæt af regler, der hjælper os med at sikre den kultur og dermed støtter op om det overordnede mål for skolen. 2. Orientering om studie-og ordensregler Ved skoleårets begyndelse introduceres alle nye elever til skolens studie- og ordensregler. Det er din pligt at holde dig orienteret i reglerne og at følge dem. Studie- og ordensreglerne kan findes på skolens hjemmeside. Studie- og ordensreglerne gælder i skoletiden og for alle skolerelaterede aktiviteter (fx studierejser, ekskursioner, sportsstævner m.m.). De gælder også, hvis elevers adfærd uden for skoletid eller skolerelaterede aktiviteter skønnes at kunne få/ have direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder orden og samvær på Odense Katedralskole. 3. Ordensregler på Odense Katedralskole Vi forventer, at du kender til og følger almindelige normer for god orden og godt samvær. Og vi forventer, at du som elev på Odense Katedralskole gennem din adfærd og din omgangstone støtter skolens kultur og optræder ansvarligt og respektfuldt over for både mennesker på skolen og over for skolen og dens inventar. Vi forventer, at du altid umiddelbart og loyalt efterfølger de konkrete anvisninger, som en lærer, leder eller anden ansat ved Odense Katedralskole giver dig for at opretholde eller genoprette god orden på skolen; uanset om den konkrete anvisning gives mundtligt eller skriftligt. Som elev på Odense Katedralskole har du ansvar for dine egne handlinger og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler. Skolen vil ikke kunne drages til ansvar, ej heller økonomisk, for skader, der forårsages af elever, medmindre skaden kan skyldes svigtende tilsyn eller manglende instruktion fra skolens side. Hvis du ikke lever op til disse forventninger, vil rektor i en konkret situation kunne skønne, at du har brudt skolens studie- og ordensregler også selv om din konkrete adfærd ikke er udtrykkelig nævnt i skolens studie- og ordensregler. Her følger en præcisering af nogle konkrete adfærdsregler: a. Omgangstone: Du skal altid være bevidst om at anvende sproget respektfuldt. Skolen tillader ikke nedsættende eller krænkende sprog, hverken mundtligt eller skriftligt/billedligt, fx i Lectio, Punch, mails, Blå Bog eller på sociale medier. 1

2 b. Informationer fra skolen til elever: Du har pligt til at læse Lectio-beskeder fra skolens ansatte mindst én gang hver skoledag. Du skal desuden have en e-boks og læse beskeder fra skolen, du modtager som e- post. Du skal sørge for, at skolen har korrekte kontaktoplysninger for dig (cpr.-nummer, adresse og telefonnummer). c. Støj og larmende adfærd: Undgå at genere andre. Vis hensyn. Også til skolens naboer - særligt ved fester eller andre aktiviteter efter almindelig skoletid. d. Lyd- og billedoptagelser: Lyd- og billedoptagelser og deling heraf skal altid ske på en måde, som overholder skolens regler og understøtter skolens kultur. Lyd- og billedoptagelser og deling heraf er ikke tilladt, når det drejer sig om en anden persons private forhold eller er med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet. Overtrædelse heraf kan medføre politianmeldelse. Optagelse af lyd eller billeder med relation til skolen eller undervisningen og evt. videreformidling heraf kan kun ske med tilladelse fra en involveret lærer eller skolens ledelse. e. Påklædning: Vi forventer, at du er klædt hensigtsmæssig i forhold til undervisningen. Du skal fx have idrætstøj på i idrætsundervisningen og bære kittel i forbindelse med eksperimentelt arbejde, hvis læreren anviser det. f. Oprydning: Du skal hjælpe med at holde orden på skolen ved altid at rydde op efter dig selv. Du er sammen med din klasse/ dit hold ansvarlig for oprydning af klasselokale efter hvert modul; herunder for at sætte stole op og lukke vinduer. Du skal deltage, når det er din klasses tur til at sørge for oprydning i kantinen eller i hallen. g. Faglokaler: For en del faglokaler mv. gælder særlige regler for adfærd og omgang med materialer. Du har pligt til at følge de opslag, der er slået op i disse faglokaler. h. Bøger og andet undervisningsmateriale: De bøger, du får stillet til rådighed, skal behandles med omhu og være forsynet med tydeligt navn, klasse og årstal. Bortkommer en bog, eller ødelægges den f.eks. ved tilskrivninger, skal du erstatte bogen. Dit erstatningsansvar gælder også andre udleverede undervisningsmidler. Samtlige bøger skal afleveres/erstattes senest ved uddannelsens afslutning. I tilfælde af, at bøgerne ikke afleveres/erstattes inden uddannelsens afslutning, sendes erstatningskrav til inkasso via SKAT. Skolen kan bede dig om at skaffe visse undervisningsmidler, fx lommeregner, fagrelateret software og ordbøger. Egenbetalingen må max beløbe sig til 2500 kr. over det samlede uddannelsesforløb. i. It-faciliteter: Du skal overholde de regler, der gælder for brug af skolens it-udstyr og netværk. Alle login til skolens it-udstyr og netværk er personlige og må ikke misbruges. Skolens it-udstyr og netværk må ikke misbruges til at genere andre eller til at foretage ulovlige handlinger. Nye elever orienteres om reglerne ved skoleårets begyndelse. j. Annoncering, markedsføring og handel: Der må kun annonceres på skolen (fx på opslagstavler eller via skolens medier) efter aftale med administrationen. Al annoncering- eller markedsføring af aktiviteter samt handel, der ikke er skolerelateret, er som udgangspunkt forbudt, medmindre der er givet særlig tilladelse fra ledelsen. k. Interesseorganisationer på skolen: Skolens Fællesudvalg beskriver rammerne for interesseorganisationers mulighed for at organisere sig og mødes på skolen. Beskrivelsen kan findes i Lectio og på skolens hjemmeside. l. Arrangementer i skolens navn: Der må ikke laves arrangementer i skolens navn uden rektors tilladelse. m. Parkering: Cykler skal anbringes i cykelstativer. Elever må ikke parkere bil i skolegården i skoletiden, medmindre der er givet særlig tilladelse fra rektor. n. Ansvar og erstatningspligt: Du har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at du har erstatningspligt, hvis du ødelægger skolens ejendom eller genstande, der tilhører andre elever eller ansatte på skolen. Beskadigelse af bygninger, inventar eller apparatur af enhver art skal straks meddeles til administrationen eller til pedelkontoret. 2

3 o. Hvis du mister ejendele fx fordi du glemmer dem eller får dem stjålet: Vær opmærksom på, at skolen ikke erstatter ejendele, du mister på skolen eller i forbindelse med skoleaktiviteter. 4. Mødepligt og pligt til aktiv deltagelse i undervisningen Du skal på alle skoledage være til rådighed for undervisning i tidsrummet og torsdage til kl. 16. Desuden skal du stå til rådighed for undervisning på andre tidspunkter, hvis den er varslet mindst en uge i forvejen. Du har pligt til at møde op til og deltage aktivt i undervisningen, herunder til fællestimer, OK-samling, samtaler m.m. Det vil sige, at: du skal møde til al undervisning både når den foregår på OK eller andre steder, fx i forbindelse med idræt, ekskursioner eller studietur. du skal deltage aktivt, dvs. være forberedt, opmærksom og deltagende i alle former for undervisning, både når undervisningen foregår som klasseundervisning i et klasselokale, og når den foregår andre steder og på andre måder, fx som selvstændigt (gruppe-)arbejde eller som virtuel undervisning. du skal aflevere skriftlige afleveringer til tiden. En skriftlig aflevering kan betragtes som afleveret, hvis læreren vurderer, at den har den fornødne kvalitet. Det vil sige, at du har bestræbt dig på at besvare alle dele af opgaven og ikke har plagieret/snydt i (dele af) opgaven. dine skriftlige afleveringer omfatter også DHO og SRO (stx) eller historieopgaven (hf). Hvis du ikke afleverer disse opgaver, kan du nægtes oprykning til næste klassetrin. du skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende. Særlige regler for fritagelse fra undervisning: Skolen kan på baggrund af en skriftlig anmodning og en konkret vurdering fritage dig for dele af undervisningen i et eller flere fag, hvis du har et handicap eller en (evt. midlertidig) funktionsnedsættelse, der gør, at du ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen. Skolen vil i sådanne tilfælde bede om lægefaglig dokumentation. Du skal selv skaffe og betale for dokumentationen. 5. Procedurer og sanktioner i forhold til fravær og forsømmelser I forbindelse med hvert modul registreres tilstedeværelse i Lectio. Skriftlige afleveringer registreres ligeledes i Lectio. Tilstedeværelse i forbindelse med øvrige skolerelaterede aktiviteter registreres særskilt. Skolen registrerer fravær i Lectio. Hvis du har fravær, fordi du deltager i skolerelaterede aktiviteter, er det vigtigt, at du angiver dette som fraværsårsag. Skolen vil også notere, når dit fravær fra den almindelige undervisning skyldes andre skoleaktiviteter. Fravær, der skyldes andre planlagte skoleaktiviteter, vil indgå i en samlet vurdering af dit fravær fra den almindelige undervisning. Hvis vi således vurderer, at fravær fra den almindelige undervisning i en ikke uvæsentlig grad må forventes at svække dit faglige standpunkt i et eller flere fag, kan vi opfordre dig til at stoppe deltagelsen i en eller flere af de skolerelativerede aktiviteter (fx deltagelse i elevråd, udvalg eller sportsstævner), der medfører fravær fra den almindelige undervisning. Hvis du på trods af en sådan opfordring efterfølgende er fraværende på grund af deltagelse i skolerelativerede aktiviteter, vil vi betragte et sådant fravær med samme vægt som andet fravær, når vi træffer afgørelse om iværksættelse af en sanktion. Din tilstedeværelse og dit fravær følges løbende af din studievejleder og ledelsen. Vi griber hurtigt ind, hvis du har uhensigtsmæssige fraværsmønstre eller stort fravær. Det gør vi for at hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse på bedst mulig vis. Du har pligt til at give skolen besked om fravær og årsagen til dette. Det gør du normalt ved at notere fraværsårsag i Lectio. Du skal også notere fraværsårsag, hvis dit fravær skyldes en skolerelateret aktivitet. 3

4 Hvis du har været fraværende, har du pligt til selv at følge med i dine holds arbejde. Ved længerevarende sygdom (mere end 10 skoledage i træk), kan en studievejleder eller ledelsesrepræsentant sammen med dig vurdere, hvordan skolen kan hjælpe dig til at følge med i undervisningen. Ved hyppigt eller længerevarende fravær, som du begrunder med sygdom, har skolen har ret til at stille krav om en lægeerklæring for at få belyst årsagen til fraværet. Udgiften til lægeerklæringen skal du selv betale. Fravær kan sanktioneres med: skriftlig advarsel henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene betinget sanktion fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år bortvisning (udskrivning) fra skolen. Studievejleder og en ledelsesrepræsentant vil altid lave en samlet vurdering af dit fravær og årsagerne til dette, før der træffes beslutning om en eventuel sanktion. En sanktion pga. fravær vil blive meddelt skriftligt til dig (hvis du er over 18 år) eller til indehaveren af forældremyndigheden via e-boks. Hvis du er over 18, men ikke kan betragtes som studieaktiv på grund af manglende fremmøde og/eller skriftlig fravær, vil du få frataget din SU - eventuelt midlertidigt. Registreringen af dit fravær gælder som udgangspunkt for ét skoleår ad gangen. Vi er dog ekstra opmærksomme på elever, der har haft et stort fravær i almindelighed og/eller i særlige fag det forudgående år og vil i sådanne tilfælde sanktionere hurtigere, hvis fraværsmønsteret fortsætter. 6. Brug af computer, tablets, mobil, høretelefoner og lignende i undervisningen Vi forventer, at du har en bærbar computer, som du kan medbringe og anvende i forbindelse med undervisningen, når det er relevant. Uanset om din computer er en PC eller Mac skal du have installeret Windows 10 og Officepakken til Windows, som vi begge tilbyder gratis. Skolen kan hjælpe med installation af Windows på Mac, så computeren har både MacOS og Windows 10. Din brug af computer, tablets, mobiler og lignende i undervisningen skal altid være undervisningsrelateret. Det er alene læreren, der bestemmer, hvornår brugen af computer, tablet, mobiler og lignende er undervisningsrelateret. En lærer kan bede en elev aflevere sin computer, tablet eller mobiltelefon i et modul, hvis det er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet. Skolens ledelse kan på en konkret undervisningsdag tilbageholde en elevs computer, tablet, mobil eller lignende resten af skoledagen, hvis det er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet. Du er i så fald forpligtet til at aflevere den genstand, som skolen har besluttet at tilbageholde. Og kan hente den på skolens kontor, når skoledagen er slut. Skolens ledelse kan give dig midlertidigt forbud mod at medbringe og anvende private genstande, fx mobiltelefon, hvis det er det er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet. 4

5 7. Ekskursioner og studierejser Vi forventer, at du deltager i ekskursioner og studieture, da de er en del af undervisningen. I særlige tilfælde kan rektor fritage dig fra at deltage i en studierejse. Du skal da i stedet for løse en række opgaver, som kan modsvare det faglige indhold i de moduler, du går glip af ved ikke at deltage i studierejsen. I forbindelse med ekskursioner med overnatning og studierejser gælder særlige studie- og ordensregler, som du orienteres om og skal tilslutte dig inden rejsen. Overholdes studie- og ordensreglerne ikke, kan det i alvorlige tilfælde føre til hjemsendelse for egen regning. Før en ekskursion eller studietur har du pligt til at oplyse skolen, om der er særlige forhold af fx helbredsmæssig art, der kan få betydning for turen. Det er dit ansvar at have gyldigt pas og eventuelt visum i forbindelse med ture til udlandet. Du har hel eller delvis egenbetaling i forbindelse med ekskursioner og studieture. Du har pligt til at deltage i faglige ekskursioner, når deltagerbetalingen højst udgør 80 kr. pr. døgn pr. deltager (jf. BEK nr. 335). 8. Mobning, trusler eller vold Skolen accepterer ikke på nogen måde, at elever eller ansatte tager initiativ til eller deltager i mobning, trusler eller vold rettet mod skolens elever og ansatte. Skolens antimobbe-strategi beskriver, hvad vi definerer som mobning, og hvad du kan gøre, hvis du oplever mobning mod dig selv eller andre på skolen. Mobning, trusler eller vold kan resultere i bortvisning i kortere eller længere tid. I særligt grove tilfælde i en permanent bortvisning (at eleven udskrives). 9. Rygning, alkohol og rusmidler a. Rygning: Der er rygeforbud på skolen. Forbuddet gælder alle former for tobak, herunder også snus, e- cigaretter, vandpibe og lignende. Overtrædelse af forbuddet medfører sanktion. Hvis rygning udløser brandalarm, skal du forvente, at skolen vil holde dig erstatningspligtig og bede dig betale for brandudrykning. b. Alkohol og rusmidler: Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på skolen. Du må derfor hverken være påvirket af alkohol, når du møder til undervisningen, eller indtage alkohol i skoletiden. Kun ved de særlige aktiviteter kan rektor dispensere fra denne regel. Der gælder således særlige regler om alkohol på fx flerdagesekskursioner og studieture, som du vil blive informeret om og skal tilslutte dig inden rejsen. Der er forbud mod at medbringe, være i besiddelse af, indtage, udveksle eller være påvirket af ulovlige rusmidler eller euforiserende stoffer i skoletiden og i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter. Uanset om undervisningen eller de skolerelaterede aktiviteter foregår på skolen eller fx i forbindelse med ekskursioner eller studierejser. Overtrædelse af lovgivning om rusmidler kan medføre øjeblikkelig og permanent bortvisning samt politianmeldelse. Hvis der er mistanke om, at en elev er påvirket af alkohol eller andre rusmidler, kan en ledelsesrepræsentant, efter en samtale med eleven, bortvise eleven resten af skoledagen. En sådan bortvisning medfører fravær. I forbindelse med fester: Skolen forbeholder sig ret til at hjemsende elever, som den festansvarlige skønner, er for påvirket af alkohol eller rusmidler til at deltage i festen. En sådan hjemsendelse vil som udgangspunkt føre til karantæne fra en eller flere følgende fester. 5

6 I forbindelse med ekskursioner og studieture kan overtrædelse af skolens regler om alkohol og rusmidler føre til øjeblikkelig hjemsendelse fra ekskursion /studietur for elevens egen regning. Der henvises i øvrigt til skolens rusmiddelpolitik samt til De fynske gymnasiers fælles alkoholkodeks. 10. Plagiat/snyd i forbindelse med skriftlige afleveringer Overordnet gælder, at der er tale om plagiat/snyd, hvis du bruger en andens ideer eller ord (fx fra en bog, artikel eller netside) som dine egne uden at uden at bruge citationstegn eller at lave kildehenvisninger. Det gælder også, hvis du har oversat en andens ord fra et fremmedsprog til dansk og bruger dem som dine egne. Desuden er det snyd at modtage uretmæssig hjælp, fx ved at anvende oversættelsesprogrammer eller andre hjælpeprogrammer, som ikke er tilladte, eller ved at få en anden til at skrive dele af en opgave, man afleverer i eget navn. Plagiat/snyd er en alvorlig forseelse, som vi som skole må reagere på, derfor gælder: Skolen sørger for, at elever får generel information om, hvad plagiat/snyd er. Lærere skal sørge for at informere elever om, hvad der er tilladte og ikke tilladte hjælpemidler i faget. Hvis en lærer får mistanke om eller opdager plagiat/snyd i skriftlig aflevering, tager læreren en samtale med eleven for at få be- eller afkræftet mistanken. Hvis plagiat/snyd kan dokumenteres, fx via plagiatkontrol, skal lærer tage en alvorlig samtale med elev. I begge tilfælde er formålet med samtalen at bidrage til, at eleven ikke gentager plagiat/snyd. En skriftlig aflevering, der er kendetegnet ved plagiat/snyd, kan ikke betragtes som en aflevering af fornøden kvalitet (jf. afsnit 4). Læreren kan i tilfælde af plagiat/snyd bede elev lave en ny opgave eller nøjes med at forholde sig til den del af opgaven, som ikke er plagiat/snyd. Ved grove tilfælde af plagiat/snyd eller ved gentagne tilfælde af plagiat/snyd informerer læreren skolens ledelse. Ledelsen kan bede lærer lave en faglig overhøring af eleven som hjælp til vurderingen af, om eleven har plagieret/snydt. Ledelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt eleven skal have en skriftlig advarsel, betinget sanktion, midlertidigt udelukkes fra undervisningen i op til 5 dage eller i værste tilfælde bortvises fra skolen. Hvis en lærer opdager plagiat/snyd i forbindelse med de store skriftlige opgaver i stx og hf samt ved terminsprøver og årsprøver, informeres ledelsen. Rektor eller ansvarlig ledelsesrepræsentant vil indkalde elev til samtale; eventuelt til en faglig overhøring med faglærer. Sanktioner ved plagiat/snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver, terminsprøver eller årsprøver er en eller flere af følgende: - Skriftlig advarsel - Eleven kan blive bedt om at skrive en ny opgave inden for en af ledelsen bestemt tidsfrist (omprøve). - I særlige grove tilfælde kan plagiat/snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver elle årsprøver medføre, at eleven nægtes oprykning til næste klassetrin eller bortvises midlertidigt eller permanent fra skolen. Der gælder særlige regler for plagiat/snyd i forbindelse med eksamener. Du kan læse mere om det i skolens Eksamensinformation. 11. Eksamen Skolen orienterer alle elever om regler for prøver og eksamener. Du har mødepligt til skolens mundtlige orientering om årets prøver og eksamener. Det vil fremgå af dit skema i Lectio, hvor og hvornår orienteringen foregår. Du har pligt til at læse og følge skolens skrevne information om prøver og eksamener. Beskrivelsen kan findes i Lectio og på skolens hjemmeside. 6

7 Vær opmærksom på, at der i forbindelse med eksamen gælder særlige regler omkring plagiat/snyd. Plagiat/snyd ved eksamen vil føre til, at du enten bortvises fra eksamen eller får karakteren -3. I særligt grove tilfælde, eller hvis det ikke er første gang, du plagierer/snyder, kan du bortvises helt fra skolen. 12. Oprykning Du har krav på oprykning til næste klassetrin, hvis du har mindst 2 i vægtet gennemsnit af standpunktskarakterer, prøve- eller eksamenskarakter ved et skoleårs afslutning. Det fremgår af Bekendtgørelse om studie- og ordensregler 10, stk. 2, hvordan karaktergennemsnittet beregnes. Hvis du ikke har opnået mindst 2 ved afslutningen af skoleåret, kan du nægtes oprykning til næste klassetrin eller blive udmeldt fra skolen. Du vil blive orienteret og få mulighed for at udtale dig, inden ledelsen træffer sin endelige beslutning. Hvis du er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan du efter rektors godkendelse i særlige tilfælde få lov til at gå det pågældende klassetrin om én gang. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen. 13. Sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensregler Hvis du ikke overholder skolens studie- og ordensregler, kan du få en pædagogisk tilrettevisning - altså en besked om, at du skal ændre din opførsel, eller en af følgende sanktioner: Skriftlig advarsel. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. Midlertidig hjemsendelse, mens en sag undersøges nærmere, eller hvis det skønnes, at det er nødvendigt for umiddelbart at opretholde orden og samvær på skolen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen. Midlertidigt forbud mod at medbringe og anvende nærmere bestemte private genstande, fx mobiltelefon. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år for elever, der er i gang med stx-uddannelsen. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Betinget sanktion. Ved betinget sanktion beskrives, hvad betingelsen er for, at sanktionen ikke iværksættes. Det kan fx være, at man ikke må overtræde studie- og ordensregler igen, eller at man skal rette op på en overtrædelse ved at gennemføre bestemte aktiviteter eller overholde bestemte aftaler. Bortvisning (udskrivning) fra skolen. Sanktioner meddeles via e-boks. Hvis en elev er under 18 år, vil forældre altid også blive informeret. I særligt alvorlige tilfælde af overtrædelse af skolens studie- og ordensregler eller i gentagelsestilfælde kan en sanktion iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb. Dog gælder, at en skriftlig advarsel for plagiat /snyd ikke bortfalder ved skoleårets udgang. 7

8 14. Klage over sanktioner Du (og indehaver af forældremyndigheden, hvis du er under 18 år) kan klage over rektors afgørelse med hensyn til sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller i forbindelse med ikke-oprykning. Klagen skal indgives skriftligt til rektor inden to uger efter afgørelsen og stiles til Undervisningsministeriet. Rektor videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før videresendelse skal rektor give dig (eller indehaver af forældremyndigheden) mulighed for at kommentere rektors udtalelse. Dette skal ske inden for 1 uge. 15. Ikrafttræden Studie- og ordensregler træder i kraft d. 1. april Ændringer af studie- og ordensregler Skolens studie- og ordensregler fastsættes af skolens ledelse efter høring af Elevråd og Pædagogisk Råd og behandling i skolens bestyrelse. 8

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensreglerne har været behandlet i SU, PR, Kursistrådet og i skolens bestyrelse og træder i kraft den 1. januar 2018 Generelt Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF På Holstebro Gymnasium og HF gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium På Aalborg City Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studieregler på Allerød Gymnasium

Studieregler på Allerød Gymnasium Studieregler på Allerød Gymnasium Studiereglerne gælder fra 9/10 2018 og for alle elever på Allerød Gymnasium. Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om skolens studieregler. Tilstedeværelse Skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium Vi prioriterer udvikling af læring og sociale kompetencer i et såvel dynamisk og kreativt som fysisk og psykisk sundt læringsmiljø, der understøtter gymnasiets

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19 Indhold Studie- og ordensregler for Tietgen Handelsgymnasium... 2 1. Studieregler... 2 Almindelige normer for elevernes studiemæssige forhold:...

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 1. august 2019 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium

Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium På Nørre Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13.

Læs mere

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER GRUNDLAG Tornbjerg Gymnasium er et uddannelsessted og en arbejdsplads, som bygger på demokratiske principper, der kræver engagement i respektfulde relationer

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Ajourført marts 2019 på baggrund af BEK nr. 1212 af 11.10.2018 Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser Udarbejdet juni 2018 på baggrund af BEK nr. 1077

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER for Viborg Gymnasium & HF Som elev på Viborg Gymnasium & HF skal man udvise ansvarlighed, hensynsfuldhed og omtanke. Man skal med andre ord opføre sig fornuftigt. Dette gælder over

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Indhold Indledning... 2 Studieregler... 2 Eksamen og årsprøver... 3 Ordensregler... 3 Den digitale dannelse... 4 Særligt for kostelever... 4 Sanktioner...

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 12. oktober 2017 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX. Studie- og ordensregler

IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX. Studie- og ordensregler IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 I henhold til 51 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 286 af 18/04/2018) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 1 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 I henhold til 51 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 286 af 18/04/2018) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Studie- og ordensreglerne har som formål at støtte et godt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne på VHG og dermed bidrage til de studieforberedende

Læs mere

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne.

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne. Studie- og ordensregler for Det frie Gymnasium Studie- og ordensreglerne har hjemmel i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser; BEK nr. 1077 af 13/09/2017 og skal bidrage

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 1.8.2018 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX (herunder pre-ib), HF og IB. Kolding Gymnasium er dagligt et uddannelsessted med mange

Læs mere

Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1.g/1.hf.

Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1.g/1.hf. Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Alle elever på Viborg Katedralskole har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler, sådan som de er formuleret nedenfor. Grundlaget for skolens ordensregler er Undervisningsministeriets

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen Gældende fra 13. august 2018 Det er et af Himmelev Gymnasiums mål at fastholde og udvikle et attraktivt læringsmiljø, som bygger på faglighed og dannelse. Skolens undervisningstilbud skal til stadighed

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse BEK nr. 1077

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2018-19 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 Svendborg Tekniske Gymnasium Svendborg Tekniske Gymnasium (HTX) er et lærested og en arbejdsplads, hvor over 500 mennesker har deres daglige gang. ne skal medvirke til

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland

Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland FGU Midt- og Østsjællands ordens- og samværsregler skal fremme et godt undervisningsmiljø for både elever og medarbejdere. Der er tale om regler, som

Læs mere

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2018-2019 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Studie- og ordensregler gældende fra 15.8.2012: Ud over lovgivningens

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC Studie- og ordensregler for gymnasierne på ZBC bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier, bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2019-20 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Sanktioner... 6 Klageprocedure... 6 Vald.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler for uddannelserne på Handelsgymnasiet Ribe Formålet med disse studie- og ordensregler er at bidrage til et godt undervisningsmiljø

Læs mere

Studie- og ordensregler for Solrød Gymnasium Jan 2018

Studie- og ordensregler for Solrød Gymnasium Jan 2018 Studie- og ordensregler for Solrød Gymnasium Jan 2018 På Solrød Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus

Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser og

Læs mere

Studie- og ordensregler ved VUC Storstrøm

Studie- og ordensregler ved VUC Storstrøm Studie- og ordensregler ved VUC Storstrøm Studerende ved VUC Storstrøm er voksne, ansvarsbevidste mennesker, der deltager aktivt i undervisningen af egen fri vilje, og som har et mål for deres deltagelse

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Kort udgave til information til eleverne Skolen er en arbejdsplads for mange mennesker. Skolen forventer, at alle elever og ansatte udviser respekt for hinanden i omgangen med andre

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Studie og ordensregler Kort udgave til information til eleverne Skolen er en arbejdsplads for mange mennesker. Skolen forventer, at alle elever og ansatte udviser respekt for hinanden

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Indhold Generelle regler for god opførsel... 1 Oprydning i klasselokalerne...2 Kantineområdet Bibliotek/Videnscenter Fællesområder...2 Tobaksrygning, alkohol og euforiserende stoffer...2

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergården Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergården Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergården Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.06.2018 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere