L O V E JYDSK BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L O V E JYDSK BOWLING UNION"

Transkript

1 L O V E JYDSK BOWLING UNION

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Revideret Marts Navn og hjemsted Formål Organisation og hjemsted Klubberne Klubfusion / Ophør Medlemmer Kontingent Regnskab Regionernes organisation Jydsk Bowling Unions ledelse Repræsentantskab Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde Unionsbestyrelsen DE FASTE UDVALG 14 Seniorudvalget Ungdomsudvalget Disciplinærudvalget Andre udvalg DBwF s Repræsentantskab Unionens opløsning BESTEMMELSER FOR JYDSK BOWLING UNION 20 Ordensbestemmelser Bestemmelser for klubskifte Regler for afholdelse af stævner TURNERINGSREGLER FOR DE AF JYDSK BOWLING UNION ADMINISTREREDE TURNERINGSKAMPE 23 Serier og geografisk opdeling Placeringer og præmier Op- og nedrykningsregler Holdstørrelse og spillemåde Turneringsregler Udsættelse af turneringskampe Generelle regler Protestafgivelse Jysk Turnering for 3-mandshold Jyske mesterskaber for seniorer Jydsk Bowling Unions rekorder JBU s HÆDERSTEGN OG FUNDATS Jydsk Bowling Unions hæderstegn Fundats Side 2

3 1 Navn og hjemsted Revideret Marts Unionens navn er Jydsk Bowling Union (JBU). 1.2 Unionens hjemsted er unionens kontor. 2 Formål 2.1 Det er Jydsk Bowling Unions formål at fremme og højne bowlingsporten som amatøridræt. 2.2 at styrke sporten ved gennem regioner at samle jyske bowlingklubber i en union for gennemførelse af ensartede love og bestemmelser i overensstemmelser med Danmarks Bowling Forbunds love. 2.3 at foranledige afholdelse af de under unionen hørende stævner, turneringer og mesterskaber, som er godkendt af Danmarks Bowling Forbund. 2.4 at medvirke til varetagelse af dansk bowlings interesser, såvel nationalt som internationalt. Side 3

4 3 Organisation og tilhørsforhold Revideret Marts Jydsk Bowling Union er en organisation bestående af amatørbowlere, som gennem klubber og regioner er medlemmer af unionen. 3.2 Jydsk Bowling Union omfatter alle klubber tilsluttet regioner med hjemsted i Jylland. 3.3 Jydsk Bowling Union er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund (DBwF) og der i gennem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Federation Internationale des Quilleurs (FIQ) 3.4 Enhver henvendelse til Jydsk Bowling Unions ledelse eller eventuel højere instans skal følge den organisatoriske opbygning, d.v.s. ske gennem klub, region og union. Dog kan henvendelse ske direkte fra klub til union med orientering til mellemliggende led. 3.5 Jydsk Bowling Unions love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med Danmarks Bowling Forbunds love og bestemmelser. Side 4

5 4 Klubberne Revideret Marts Jydsk Bowling Union optager klubber, som dyrker bowlingsport. Ved optagelse tilsluttes klubben en region under unionen. 4.1a Klubbernes adresse er altid identisk med formandens adresse eller et af klubben udpeget bestyrelsesmedlems adresse. Ved enhver ændring i klubadressen er klubben pligtig til skriftlig at orientere Jydsk Bowling Union og regionerne. 4.2 Klubber med under 5 medlemmer kan ikke være tilsluttet unionen. 4.3 Enhver klub, der ønsker at tilslutte sig unionen, må skriftlig tilsende ansøgning herom til unionen. Ansøgningen fremsendes gennem regionen og skal være ledsaget af klublove, medlemsfortegnelse, bestyrelsens sammensætning og beskrivelse af klubbens spilledragt, der for seniorer består af bluse samt benklæder/nederdel, for ungdom kun spillebluse. Medlemsfortegnelsen skal indeholde navn, adresse, fødselsdato og køn for samtlige medlemmer. 4.4 Reglement for anvendelse af reklamer på klubdragt. Se Danmarks Bowling Forbunds love Nystartede klubber skal senest ½ år efter optagelse i Jydsk Bowling Union have valgt officiel klubdragt. Der kan i den første turnering inden for regionen dispenseres for klubdragt i omtalte tidsrum, dog kan man kun stille op i mesterskaber og stævner under Jydsk Bowling Union og Danmarks Bowling Forbund i klubbens officielle klubdragt. 4.6 Unionens bestyrelse behandler ansøgningen. Resultat af behandlingen meddeles klubben og regionen senest fire uger efter modtagelse af ansøgning. 4.7 Klubberne er ansvarlige for at deres medlemmer optages som medlem af Jydsk Bowling Union. Klubben indsender derfor hvert år inden den 1. december en fuldstændig medlemsfortegnelse (se 5.3 stk.5) og indsender kontingentet for det følgende år (se 6.3). Samtidig fremsendes eventuelle ændringer i klublove og bestyrelsessammensætning. 4.8 Klubbers udmeldelse af unionen kan ske med mindst to måneders varsel. 4.9 Klubber, der melder sig ud, eller som slettes af unionen (se 6.4) fortaber såvel medlems- som økonomiske rettigheder. Side 5

6 4 A Klubfusion Revideret Marts 2012 stk 1 Såfremt to eller flere klubber ønsker at fusionere, skal følgende krav være opfyldt: Klubberne skal på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger vedtage forslag om fusion.. Efterfølgende afholder den nye klub stiftende generalforsamling for vedtagelse af love og valg af bestyrelse. Referater fra samtlige møder ang. fusionen indsendes til unionsbestyrelsen til godkendelse vedlagt nye love og bestyrelsesliste. Medlemmer som ikke ønsker at deltage i fusionen udfærdiger udmeldelse, som underskrives af de respektive klubbestyrelser, er spilleberettiget i ny klub efter 3 dage. Ved fusion bevarer klubberne deres respektive placeringer i turneringen. 4 B Klubophør stk 1 Såfremt en klub ønsker at ophøre skal følgende krav være opfyldt: Klubben skal på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger vedtage forslag om klubbens ophør med det iflg. lovene krævede flertal. Medlemmer af ophørt klub er spilleberettiget i ny klub 3 dage efter referatet er indsendt til JBU. Side 6

7 5 Medlemmer Revideret Marts Som medlem af unionen optages enhver, der er medlem af bowling afdelingen i en klub tilsluttet unionen. 5.2 Ethvert medlem, som optages i unionen, optages herigennem i Danmarks Bowling Forbund. 5.3 Optagelse af medlemmer sker ved, at spillerens klub til unionen indsender oplysning om fulde navn, adresse og fødselsdata DDMMÅÅ og køn samt ved at indbetale kontingent til unionens kasserer. Herefter udstedes gyldig licens, som skal være søgt og betalt senest 3 dage før medlemmet er spilleberettiget. (se 29.6) 5.4 Medlemskabet er gældende indtil 31. december. Fornyelse af medlemskab sker hvert år inden 1. december efter samme regler som for optagelse. (se 5.3) 5.5 Medlemmer, der optages, har de rettigheder, som fastsættes i Danmarks Bowling Forbunds love for medlemmer med licens (se DBwF's love 6). 5.6 Medlemmer af Jydsk Bowling Union må ikke modtage noget honorar eller vederlag for tillidsposter i unionen, udover hvad der er fastsat af repræsentantskabet. 5.7 Medlemmer, der vælges/udpeges til en tillidspost i union/region eller udøver dommergerning skal være i besiddelse af gyldig licens. Side 7

8 6 Kontingent Revideret Marts Alle klubber tilsluttet unionen betaler et årligt kontingent pr. medlem omfattende licens til Danmarks Bowling Forbund og kontingent til unionen. 6.2 Kontingentet betales forud og skal for at medlemskabet kan være gyldigt fra 1. januar være Jydsk Bowling Union i hænde senest den 10. december. 6.3 Såfremt kontingentet ikke er indbetalt og liste med fornyelser ikke er indsendt rettidigt, idømmes klubben en bøde på 500 kr. (se 29.6) Såfremt kontingentet ikke efter påkrav er Jydsk Bowling Union i hænde senest 1. januar kan klubben slettes af Jydsk Bowling Union. 6.4 Enhver klub betaler ved tilslutning et optagelsesgebyr samt det årlige kontingent pr. medlem for den igangværende regnskabsperiode. 6.5 Optagelsesgebyr og det årlige kontingent til unionen fastsættes af unionens repræsentantskab. 7 Regnskab 7.1 Unionens regnskabsår er kalenderåret. 7.2 Regnskabet skal være afsluttet og fremsendt til revision senest den 10. februar. Revisionen skal være afsluttet senest den 20. februar, og det reviderede regnskab udsendes til regioner og klubber senest 14 dage før afholdelsen af det ordinære repræsentantskabsmøde. 7.3 Unionsbestyrelsen udsender senest sammen med det reviderede regnskab budgetforslag for det løbende regnskabsår. 7.4 Kassereren må ligge inde med en kassebeholdning på indtil kr. Side 8

9 8 Regionernes organisation Revideret Marts Jydsk Bowling Union opdeles i 4 regioner således: Region 1: Klubber hjemmehørende i Nordjyllands Amt (anno 2006) Region 2: Klubber hjemmehørende i Viborg og Ringkøbing Amter (anno 2006) Region 3: Klubber hjemmehørende i Århus Amt (anno 2006) Region 4: Klubber hjemmehørende i Ribe, Vejle og Sønderjyllands Amter (anno 2006) 8.2 Repræsentantskabet vælger regionsbestyrelse. 8.3 Hver regions anliggende varetages af deres repræsentantskab og regionsbestyrelse. Repræsentantskabet fastsætter regionens love og bestemmelser, som skal være i overensstemmelse med Jydsk Bowling Unions og Danmarks Bowling Forbunds love og bestemmelser. 8.4 Regionens love og bestemmelser samt ændringer af disse skal indsendes til unionens bestyrelse. Unionsbestyrelsen godkender, at de er i overensstemmelse med Jydsk Bowling Unions og Danmarks Bowling Forbunds love og bestemmelser. 8.5 Regionsledelsen indkalder hvert år repræsentantskabet til ordinært repræsentantskabsmøde, som afholdes senest 20. februar. Regionernes repræsentantskabsmøder skal med normal indkaldelsesfrist meddeles unionsformanden. Unionens bestyrelse har ret til at overvære disse møder med forhandlingsret men uden stemmeret. 8.6 Regionerne varetager følgende opgaver: stk 1 Tilrettelæggelse af arrangementer i samarbejde med Jydsk Bowling Union. stk 2 a Regional turneringsplanlægning og afvikling for seniorer stk 2 b Regional turneringsplanlægning og afvikling for ungdom sker i samarbejde med unionens ungdomsudvalg ( 15.2) stk 3 Strategiudvikling for den regionale bowlingsport 8.7 Regionerne vælger/udpeger hvert år en turneringsansvarlig i de bowlinghaller, der benyttes til turneringsspil. Side 9

10 9 Jydsk Bowling Unions ledelse Revideret Marts Jydsk Bowling Unions opgaver varetages af: a) repræsentantskabet b) unionsbestyrelse c) faste udvalg: seniorudvalget ungdomsudvalget d) eventuelle stående udvalg 10 Repræsentantskabet 10.1 stk 1 Repræsentantskabet er unionens øverste myndighed stk 2 Repræsentantskabet består af unionsbestyrelsen, 4 repræsentanter udpeget af hver af de enkelte regionsbestyrelser, udover regionsformanden som er født medlem af bestyrelsen samt 32 repræsentanter, der fordeles blandt regionerne i forhold til medlemstallet pr. 1. januar. stk 3 Kun medlemmer med licens har stemmeret på repræsentantskabsmødet Repræsentantskabets opgaver er bl. a.: at fastsætte love og bestemmelser for unionen at vælge unionsledelse at afstikke retningslinier for bowlingens fremtid i Jylland 10.3 Ordinært repræsentantskabsmøde stk 1 stk 2 stk 3 Unionsbestyrelsen indkalder en gang om året repræsentantskabet til ordinært møde med fjorten dages varsel. Mødetidspunktet, som skal være i overensstemmelse med Danmarks Bowling Forbunds love, fastsættes af repræsentantskabet. Indkaldelse til mødet skal indeholde dagsorden samt de forslag, der skal behandles på mødet stk 1 Forslag, der ønskes behandlet på mødet, kan stilles af: Danmarks Bowling Forbund Unionsbestyrelse Unionens faste udvalg Unionens regioner stk 2 Forslag fra regionerne skal indsendes til unionens kontor senest 10 dage efter regionens repræsentantskabsmøde stk 3 Unionen skal udsende stillede forslag til alle regioner senest 14 dage før unionens repræsentantskabsmøde. Side 10

11 10 Repræsentantskabet - fortsat Revideret Marts Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Forhandlingsprotokol 4. Beretninger a) unionsformand b) unionsseniorleder c) unionsungdomsleder d) stående udvalg 5. Regnskab 6. Forslag: a) Jydsk Bowling Union b) Danmarks Bowling Forbund 7. Fastsættelse af kontingent og indskud 8. Valg af unionsbestyrelse (se 13.2) 9. Valg af stående udvalg (se 17.2) 10. Valg af to revisorer og en suppleant 11. Fastsættelse af næste ordinære møde 12. Eventuelt 10.6 stk 1 stk 2 stk 3 Mandaternes prøvelse ledes af unionsformanden. Denne konstaterer ved navneopråb repræsentanternes tilstedeværelse (se 10.1) Hver godkendt mandat har én stemme, som kun kan afgives personligt. For at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, må de godkendte mandater udgøre mindst 50 % af unionens repræsentantskab 10.7 Repræsentanterne vælger en dirigent til at lede mødet. Dirigenten afgør spørgsmål vedr. behandlings- og afstemningsmåde. Afstemningen skal dog altid være skriftlig, såfremt 3 repræsentanter forlanger dette stk 1 stk 2 stk 3 Til ændring af unionens love kræves, at der ved repræsentantskabsmødet er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for ændringen Afgørelsen af valg til unionsbestyrelse træffes ved almindelig stemmeflertal af de godkendte mandater. Andre afgørelser ved repræsentantskabsmødet afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Side 11

12 10 Repræsentantskabet - fortsat Revideret Marts Foruden repræsentanter har følgende adgang til at overvære repræsentantskabsmødet med forhandlingsret: de repræsentanter fra DBwF som fastsættes i forbundets love medlemmer af eventuelle stående udvalg under unionen bowlingpressen medlemmer af klubbernes bestyrelser Repræsentantskabet kan i særlige tilfælde give andre adgang efter indstilling fra unionsbestyrelsen. 11 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 11.1 Repræsentantskabet indkaldes til ekstraordinært møde, når unions - bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 2 regioner eller 15 klubber skriftligt overfor unionsbestyrelsen fremsætter begæring herom med motiveret emne Unionsbestyrelsen indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel senest 7 dage efter en begærings modtagelse 11.3 Indkaldelsen skal indeholde det eller de forslag, der ligger til grund for afholdelsen af mødet, samt en dagsorden med følgende punkter: 1) Mandaternes prøvelse 2) Valg af dirigent 3) Forslag 4) Eventuelt 11.4 Kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan behandles på mødet 11.5 Den øvrige forretningsorden for ekstraordinært repræsentantskabsmøde er som for det ordinære møde (se ) 11.6 Hvis de godkendte mandater ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke udgør mindst 50 % af unionens repræsentantskab, indkalder unionsbestyrelsen til et nyt ekstraordinært møde med otte dages varsel. Dette nye møde er beslutningsdygtigt uanset antallet af godkendte mandater. Side 12

13 13 Unionsbestyrelse Revideret Marts stk 1 Unionsbestyrelsen varetager unionens daglige ledelse under ansvar overfor unionens repræsentantskab. stk 2 Unionsbestyrelsen består af 10 medlemmer: unionsformand unionsnæstformand unionssekretær unionskasserer unionsungdomsleder unionsseniorleder formændene for de fire regioner I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende 13.2 stk 1 Unionsbestyrelsens medlemmer vælges af unionens repræsentantskab således: Unionsformand, unionssekretær, unionsungdomsleder, vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde de lige år. Unionsnæstformand, unionskasserer, unionsseniorleder vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde de ulige år. (Valgmetode: se 10.8 stk. 2) De fire regionsformænd vælges på de respektive regioners repræsentantskabsmøde. Ved forfald kan unionsbestyrelsen konstituere sig selv frem til førstkommende repræsentantskabsmøde. stk 2 stk 3 Der vælges hvert år en suppleant til unionsbestyrelsen. Udover regionsformændene kan bestyrelsesmedlemmer ikke samtidig være medlem af en regionsbestyrelse stk 1 Unionsbestyrelsen træffer afgørelser i organisatoriske, økonomiske og repræsentative spørgsmål, derunder bl.a.: a) Godkendelse af faste og stående udvalgs større dispositioner b) Godkendelse af regionernes og klubbernes love og ændringer af disse. c) Behandling af optagelsesbegæring fra nye klubber stk 2 Unionsbestyrelsen indkalder repræsentantskabet og er ansvarlig for udsendelse af mødeindkaldelse, dagsorden med eventuelle forslag, unionens regnskab og budgetforslag. Side 13

14 13 Unionsbestyrelse - fortsat Revideret Marts stk 1 Unionsbestyrelsens arbejde ledes af unionsformanden stk 2 Unionsnæstformanden skal supplere og aflaste unionens formand, og være dennes stedfortræder i det omfang, dette aftales mellem formand og næstformand stk 3 Unionssekretæren varetager den daglige korrespondance, fører en forhandlingsprotokol fra samtlige møder i unionens repræsentantskab, og bestyrelse og udsender til repræsentantskabet et beslutningsreferat fra hvert repræsentantskabsmøde. stk 4 Unionskassereren varetager alle ind- og udbetalinger og drager omsorg for den nødvendige kontering og bogføring, udarbejdelse af periode- og årsregnskaber, samt budget stk 5 Unionsungdomslederen er formand for og leder af arbejdet i ungdomsudvalget (se endvidere 15) stk 6 Unionsseniorlederen er formand for og leder arbejdet i seniorudvalget (se endvidere 14) Side 14

15 14 Seniorudvalget Revideret Marts Jydsk Bowling Unions seniorudvalg består af unionsseniorlederen, regionsseniorlederen fra hver region samt en turneringskoordinator. Turneringskoordinator vælges hvert år på JBU's ordinære repræsentantskabsmøde. Seniorudvalget kan, hvis det ønskes, tilknytte sekretær til udvalget Seniorudvalgets arbejde er bl.a.: stk 1 stk 2 stk 3 stk 4 stk 5 og at tilrettelægge og gennemføre de nationale og internationale arrangementer, der overdrages unionen af Danmarks Bowling Forbund. at tilrettelægge og gennemføre unionsmesterskaber og andre under unionen hørende arrangementer. at planlægge afviklingen af holdturneringer, herunder hører landspokalturneringen for seniorer og Jysk turnering for 3-mandshold for seniorer. at fremsætte forslag til forbedring af unionens sportslige arrangementer. at rette skriftlig kontakt til de berørte regioner senest 14 dage før afvikling af mesterskaber og stævner, som er underlagt Danmarks Bowling Forbund Jydsk Bowling Union stk 1 Udvalgets formand fordeler arbejdet inden for udvalget, herunder fordeling af specielle opgaver til regionernes seniorudvalg. stk 2 Udvalgets formand er hovedansvarlig for seniorudvalgets opgaver. stk 3 Unionen udpeger, alle lige år, en repræsentant til Danmarks Bowling Forbunds seniorudvalg, for en periode af 2 år stk 1 Udvalgets turneringskoordinator har i samarbejde med udvalgets formand hovedansvaret for de arbejdsopgaver, der er anført i 14.2 stk stk 2 Udvalgets turneringskoordinator er i samarbejde med udvalgets formand ansvarlig for unionens del af planlægningen af 1.og 2. Division. Regionerne har ansvaret for planlægning og udarbejdelse af egne turneringsplaner stk 3 Udvalgets turneringskoordinator har i samarbejde med udvalgets formand ansvaret for udsættelse af holdturneringskampe (i henhold til 28) stk 4 Udvalgets turneringskoordinator er i samarbejde med udvalgets formand koordinator for landspokalturnering i vest og for Jysk turnering for 3- mandshold. stk 5 Udvalget udfærdiger referat fra udvalgets møder. Side 15

16 15 Ungdomsudvalget Revideret Marts Jydsk Bowling Unions ungdomsudvalg består af unionsungdomslederen, formanden for hver regions ungdomsudvalg. Ungdomsudvalget kan, hvis det ønskes, tilknytte sekretær til udvalget Ungdomsudvalgets opgaver er bl.a.: stk 1 stk 2 stk 3 stk 4 stk 5 at gennemføre unionens ungdomsarrangementer for hver sæson, i samarbejde med regionerne at fastlægge geografisk inddeling, holdstørrelser og antal spillede serier i de af Jydsk Bowling Union eller Jydsk Bowling Union i samarbejde med Fyns Bowling Union administrerede ungdomsturneringskampe. at udtage repræsentative unions ungdomshold samt ledere hertil at være behjælpelig med oprettelse af ungdomsafdelinger i regionerne at fremsætte forslag til forbedringer af ungdomsbowlingens aktiviteter 15.3 Unionens ungdomsleder har ansvaret for gennemførelsen af unionens ungdomsarrangementer herunder landspokalturneringen for ungdom, samt øvrige aktiviteter, som pålægges udvalget 15.4 Ungdomslederen i hver region skal være ungdomsafdelingerne i klubberne behjælpelig med såvel organisatoriske som praktiske spørgsmål i det omfang, ungdomsafdelingerne har behov Unionens ungdomsleder indkalder ungdomsudvalget til møde mindst en gang årligt. Dagsorden for dette møde skal bl.a. indeholde: a) beretning fra region og union b) fremtidige ungdomsarrangementer 15.6 Unionen udpeger, alle lige år, en repræsentant til Danmarks Bowling Forbunds ungdomsudvalg, for en periode af 2 år. Side 16

17 16 Disciplinærudvalget Revideret Marts Udvalget består af følgende medlemmer: stk 1 Formand stk 2 Et medlem fra hver region i Jydsk Bowling Union (disse vælges på regionernes repræsentantskabsmøder). stk 3 Et medlem fra Jydsk Bowling Unions lovudvalg Valg: stk 1 Udvalgets formand, vælges for 2 år af Jydsk Bowling Unions repræsentantskab, i de lige år. stk 2 Udvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlem af Danmarks Bowling Forbunds Amatør- og Ordensudvalg stk 3 Et medlem fra Jydsk Bowling Unions lovudvalg stk 4 Der vælges hvert en suppleant for formand stk 5 Udvalget kan, hvis det ønskes, tilknytte sekretær til udvalget Ansvarsområde: stk 1 Udvalget behandler alle protestsager og indberetninger i de regionale serier i Jydsk Bowling Union om sportslige overtrædelser af Jydsk Bowling Unions og Danmarks Bowling Forbunds love, regler og bestemmelser for såvel seniorer som ungdom. stk 2 Det påhviler udvalget at registrere samtlige kendelser med henblik på at opnå maksimal kontinuitet i sine afgørelser at oplægge bestemmelser og afgørelser, dog uden klub- og personnavne på en database på JBU s hjemmeside. stk 3 Udvalget har kompetence til at tilbagevise bagatel-protester og indberetninger Sagsbehandling: stk 1 Udvalget skal behandle en protest inden 3 uger efter modtagelsen i unionen. stk 2 Såfremt det viser sig, at behandlingsfristen undtagelsesvis ikke kan overholdes, skal udvalget i god tid forinden underrette de implicerede parter. stk 3 Udvalget kan maksimalt idømme 2 spilledages karantæne. Indstilling til udelukkelse af længere varighed indsendes til afgørelse i Forbundsbestyrelsen. stk 4 I tilfælde af stemmelighed i en sag vil formandens stemme være afgørende. stk 5 Repræsentanter for henholdsvis senior-, ungdoms-, og dommerudvalg kan inddrages i de enkelte sagsbehandlinger efter disciplinærudvalgets ønske. stk 6 Udvalget fastlægger selv sin forretningsorden. stk 7 Såfremt der opstår tvivl om en lovparagrafs fortolkning, skal udvalgets fortolkning tage videst muligt sportsligt hensyn. stk 8 Intet medlem af udvalget kan deltage i behandling af en sag, når han/hun selv er part i sagen eller interesseret i dens udfald. stk 9 Min. 2/3 af udvalget skal være tilstede for at udvalget er beslutningsdygtigt. stk 10 Udvalgets afgørelser kan ankes til Danmarks Bowling Forbunds Amatør- og Ordensudvalg. Side 17

18 17 Andre udvalg Revideret Marts stk 1 Til løsning af specielle opgaver kan repræsentantskabet nedsætte et fornødent antal udvalg. stk 2 Hvert udvalg består af en formand samt to eller flere udvalgsmedlemmer stk 1 Udvalgets formand vælges af unionens repræsentantskab stk 2 Udvalgsmedlemmerne vælges af unionens repræsentantskab eller af udvalgsformanden i samråd med unionsbestyrelse Udvalget holder løbende unionsbestyrelsen orienteret om arbejdet 18 Unionens opløsning 18.1 Jydsk Bowling Union kan kun opløses, når to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst en måneds mellemrum har vedtaget dette med 2/3 majoritet I tilfælde af opløsning tilfalder midlerne Danmarks Bowling Forbund. Side 18

19 BESTEMMELSER FOR JYDSK BOWLING UNION Revideret Marts Ordensbestemmelser 20.1 Klubber/medlemmer, som ikke holder sig Jydsk Bowling Unions og Danmarks Bowling Forbunds love og bestemmelser efterrettelige, eller som på anden måde skader eller modarbejder Jydsk Bowling Union kan ekskluderes eller idømmes karantæne Eksklusion eller karantæne af klub/medlem kan kun foretages af unionsbestyrelsen, eventuelt efter fremsendt begæring af regionsledelsen 20.3 Enhver eksklusion eller karantæne vedrørende et medlem der besidder en tillidspost i Jydsk Bowling Union indankes for unionsbestyrelsen til afgørelse. 21 Bestemmelser for klubskifte Supplement til Danmarks Bowling Forbunds reglement for klubskifte (DBwF s love 22) 21.1 Spillere, der ønsker at skifte klub, udfærdiger en udmeldelse hvorefter spilleren henvender sig til den afgivende klubs bestyrelse med udmeldelsen. To bestyrelsesmedlemmer fra den afgivende klub påtegner, såfremt spilleren ikke har noget udestående med klubben, udmeldelsen og tilbagegiver denne til spilleren. Herefter indsender spilleren udmeldelsen og sit licenskort til unionen Spillerens karantæne påbegyndes den dato, unionen modtager den gyldige udmeldelse. Poststemplets dato afgør alene udmeldelsestidspunktet. Side 19

20 22 Regler for afholdelse af stævner Revideret Marts Ved godkendelse af nationale og internationale stævner henvises til Danmarks Bowling Forbunds love 36 og Når et stævne er godkendt af Jydsk Bowling Union, betyder det, at deltagerne har garanti for, at der spilles efter FIQ s regler og at propositionerne for stævnet er i overensstemmelse med Jydsk Bowling Unions og Danmarks Bowling Forbunds love og bestemmelser Ansøgning om godkendelse af et stævne for spillere med dansk licens, indeholdende indbydelsen, skal være region/union i hænde senest 6 uger før stævnet starter, indeholdende følgende: 1. Tid og sted for stævnets afholdelse 2. Hvilke discipliner, der spilles i 3. Antallet af rækker og specifikation af disse 4. Eventuelle handicaps 5. Startafgifternes størrelse 6. Præmiernes art og omtrentlige værdi 7. Der skal være gjort opmærksom på, at stævnet er godkendt af Jydsk Bowling Union 8. Der skal være gjort opmærksom på, at der spilles efter Danmarks Bowling Forbunds generelle spilleregler 22.4 Arrangøren hæfter for alt økonomisk vedrørende et stævnes afvikling Side 20

21 TURNERINGSREGLER FOR DE AF JYDSK BOWLING UNION ADMINISTREREDE TURNERINGSKAMPE Revideret Marts stk 1 Stk 2 stk 3 Serier og geografisk opdeling Øverste række efter 1. division Vest deles i to ligestillede 2.divisioner: 2. division Nord og 2. division Vest Nærmeste serier efter 2. division deles i 6 ligestillede serier: Jyllandsserien Nord, Jyllandsserien Vest, Jyllandsserien Øst, Jyllandsserien Syd 1, Jyllandsserien Syd 2 og FBwU Fynsserien Eliteserien Vest Ungdom i samarbejde med FBwU Jylland/Fynsserien Ungdom i samarbejde med FBwU Efterfølgende serier benævnes: 6 mandshold: Regionsnummer, Serie 1, Serie 2, Serie 3 o.s.v. 4 mandshold: Regionsnummer, Serie A, Serie B, Serie C o.s.v. 3 mandshold: Regionsnummer, Pulje 1, Pulje 2, Pulje 3 o.s.v De enkelte regioner kan eventuelt lade de laveste rækker afvikle for mix-hold 23.4 Nye klubber indtræder i turneringsstrukturen under den region, hvori klubberne er hjemmehørende 23.5 Nye klubber placeres i den laveste række under den region, hvor klubberne er hjemmehørende. Dog således, at klubberne, som tilmelder 6-mandshold, kommer i laveste 6-mandshold række. Dette gælder kun rene herre-/damehold. Nye klubber kan dog vælge at starte i mix-rækkerne. Side 21

22 24 Placeringer og præmiering 24.1 stk 1 Bedst placerede jyske hold efter Danmarksturneringens afslutning er Jyske Mestre og modtager Jydsk Bowling Unions medaljer i guld. stk 2 I en serie udelukkende bestående af hold fra Jydsk Bowling Union, modtager nr. 1 Jydsk Bowling Unions medaljer i guld, nr. 2 og 3 modtager Jydsk Bowling Unions medaljer i henholdsvis sølv og bronze efter grundspillets afslutning. stk 3 I en serie bestående af hold fra både Jydsk Bowling Union og Fyns Bowling Union modtager nr. 1 Jydsk Bowling Unions og Fyns Bowling Unions fællesmedalje i guld, nr. 2 og 3 modtager Jydsk Bowling Unions og og Fyns Bowling Unions fællesmedalje i henholdsvis sølv og bronze 24.2 stk 1 Placeringerne afgøres ved pointsystem således, at der gives 2 point for hver vundet serie, 1 point for uafgjort og 0 point for tabt serie. Desuden får det hold, som efter 4 serier har opnået det højeste keglefald, 2 point. Ved ens keglefald får hvert af holdene 1 point. Dog undtaget herfra, rækkerne hvor spilleformen er alle mod alle over en serie, i hver spillerunde. Placeringerne afgøres ved pointsystem således, at der gives 2 point for hver vundet serie, 1 point for uafgjort og 0 point for tabt serie stk 2 Det hold, der opnår flest point er nummer 1 og de øvrige hold stk 3 placeres som nr. 2, 3, 4, osv. i forhold til opnåede point. Står to eller flere hold lige i point ved turneringens afslutning, er de indbyrdes kampe gældende (point/kegler). Er to eller flere hold stadig lige efter dette, skal der dekreteres ny(e) kamp(e). Disse kampe koordineres af Jydsk Bowling Unions seniorudvalg 24.2 stk 4 For Puljespil gælder følgende: Står 2 eller flere hold lige i point, efter turneringens afslutning, er største samlede keglefald for alle kampene afgørende for placeringen. Skulle holdene fortsat stå lige, er holdenes indbyrdes kampe(point og kegler), afgørende for placeringen. Side 22

23 25 Op- og nedrykningsregler Revideret Marts stk 1 2. divisionerne består af 10 hold. stk 2 Regionerne planlægger, inddeler og fastlægger op- og nedrykningsregler for deres egne rækker stk 1 I Bowlingligaen. og 1. division kan hver klub kun stille med eet hold hos henholdsvis herrer og damer. Har en klub i forvejen et hold i Bowlingligaen eller 1. division, kan et nyt hold ikke rykke op, hvorefter næstplacerede hold i 2. division rykker op i 1. division. stk 2 I de regionale serier kan en klub være repræsenteret med to hold i hver serie stk 1 Oprykning til 2. division Nord og Vest foregår hvert år med i alt 6 hold fra de 6 ligestillede serier på følgende måde: Et hold fra Jydsk Bowling Union region 1 Jyllandsserie, et hold fra Jydsk Bowling Union region 2 Jyllandsserie, et hold fra Jydsk Bowling Union region 3 Jyllandsserie, to hold fra Jydsk Bowling Union region 4 Jyllandsserie og et hold fra Fyns Bowling Unions fynsserie. Er der ikke 2 jyllandsserier i region 4, rykker der kun 5 hold op til 2. division Nord og Vest. stk 2 Antal nedrykkede hold fra 2. divisionerne er afhængig af antal nedrykkede hold fra Bowlingligaen og 1. division Vest efter følgende nøgle: 1 Rykker ingen vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de to lavest placerede hold i hver af 2. divisionerne ud. Det dårligste hold af dem, som sluttede 3. nederst i 2. division Nord og Vest (pointgennemsnit, keglegennemsnit), rykker ligeledes ud. 2 Rykker der et vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de 3 lavest placerede hold i hver af 2. divisionerne ud. 3 Rykker der to vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de 3 laveste placerede hold i hver af 2. divisionerne ud. Det dårligste hold af dem som sluttede 4. nederst i 2. division Nord og Vest (pointgennemsnit, keglegennemsnit), rykker ligeledes ud stk 1 Er der ikke to Jyllandsserier i region 4, er nedrykning fra 2. division afhængig af antal nedrykkede hold fra Bowlingligaen og 1. division Vest, efter følgende nøgle: 1 Rykker der ingen vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de to lavest placerede hold i hver af 2. divisionerne ud. 2 Rykker der et vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de to lavest placerede hold i hver af 2. divisionerne ud. Det dårligst placerede af dem som sluttede 3. nederst i 2. divisionerne Nord og Vest (pointgennemsnit, keglegennemsnit) rykker ligeledes ud. 3 Rykker der to vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de tre lavest placerede hold i hver af 2. divisionerne ud. Side 23

24 25 Op- og nedrykningsregler - fortsat Revideret Marts stk 1 Op- og nedrykning, i de af Jydsk Bowling Unions administrerede serier, koordineres af seniorudvalget. stk 2 Op- og nedrykning, i de af Jydsk Bowling Unions og Fyns Bowling Unions administrerede fællesserier koordineres af Jydsk Bowling Unions og Fyns Bowling Unions seniorudvalg i samråd. stk 3 Afvikling af fællesturneringer for ungdomshold tilrettelægges af JBU s og FBwU s ungdomsudvalg i samråd Denne 25 kan ikke ændres uden i samråd med FBwU. Side 24

25 26 Holdstørrelse og spillemåde Revideret Marts & 6 mandshold 26.1 I 2. divisionerne spilles der 6-mandshold 4 serier amerikansk spillemåde (AM) 26.2 Spillemåden i samtlige rækker er (AM) stk 1 I mix-rækkerne spilles der enten 4-mandshold 4 serier AM eller ved puljespil 3-mandshold 1 serie alle mod alle i hver runde. stk 2 Holdet skal altid bestå af både herrer og damer. Hvis det ene køn kun er repræsenteret af én person, kan denne ikke være udskiftningsspiller fra kampens start og kan ikke udskiftes i løbet af kampen stk 1 For at være oprykningsgivende til en 2. division skal holdene i den pågældende række dog bestå af 6 spillere. stk 2 Der kan, under hensyntagen til specielle regionale forhold, dispenseres fra 26 stk 1 Den regionale serie skal da før hver sæsonstart godkendes som oprykningsgivende af Jydsk Bowling Unions seniorudvalg, hvad angår serier udelukkende bestående af hold fra Jydsk Bowling Union, og af Jydsk Bowling Union og Fyns Bowling Union i samråd, hvad angår serier bestående af hold fra Jydsk Bowling Union og Fyns Bowling Union. 3 mandshold, puljespil, ungdom og seniorer 26.5 stk 1 I Eliteserien Vest Ungdom, som består af 8 eller 10 hold, spilles der 3 mandshold, AM. Holdene mødes i samme hal og spiller alle mod alle, i alt 8 eller 10 runder. Holdene udvælges blandt de tilmeldte hold efter styrke. stk 2 Ungdomsudvalget bør tilstræbe at der i samarbejde Fyns Bowling Union oprettes en fælles række under Eliteserie Vest Ungdom, benævnt Jylland/Fynsserien Ungdom, som spiller samme disciplin og antal serier som Eliteserien Vest. Holdene udvælges blandt de tilmeldte hold som ikke opnår status som deltager i Eliteserien. stk 3 I de regionale serier spilles der ligeledes 3 mandshold, AM for seniorer og ungdom. Holdene mødes i samme hal og spiller alle mod alle. Antal hold i hver række fastsættes af regionerne. Side 25

26 26 Holdstørrelse og spillemåde - fortsat Revideret Marts stk 4 Alle hold i puljen har mindst en hjemmebanerunde, hjemmeholdet betaler for hjemmerunden, i henhold til 29.2 Puljeholdene mødes i samme hal og spiller alle mod alle. 2 point for vunden serie, 1 point for uafgjort serie og 0 point for tabt serie. Udskiftning af spiller kan ske efter færdigspillet serie. Udskiftes en spiller midt i en serie, er spilleren færdig for denne runde. En runde betragtes som en kamp med hensyn til rekorder og op- og nedrykningsreglerne. stk 5 Udebliver et hold fra en runde, opkræves bøde i henhold til 29, stk. 4 Bødeforlæg ved udeblivelse gælder kun seniorer Ved et holds for sent ankomst, indtrædes direkte i den spillerude, hvor modstanderen befinder sig. Trækkes et hold fra turneringen, skal holdet afholde og betale for sin hjemmebanerunde. Ved evt. neutralrunder betaler holdene hver især deres part af omkostningerne. stk 6 For mixhold skal der være minimum en spiller af hvert køn. Gælder dog ikke i ungdomsrækkerne. stk 7 Den arrangerende klub indtaster rundens resultater. Ved runder på neutral bane indtastes resultaterne af den turneringsansvarlige. De generelle spilleregler gælder også for oversiddende hold og holdlederne, samt ved eventuelle indlagte pauser i en spillerunde. stk 8 JBwU s Ungdomsudvalg kan dispensere for sammensætningen af hold, således at klubber uden tilstrækkeligt antal spillere til et ungdomshold i regionens puljekampe, kan få mulighed for at sammensætte et hold af ungdomsspillere fra andre klubber i regionen. Man skal stadigvæk køre efter gældende reglerne for op- og nedrykning. Blandede klubhold kan max bestå af spillere fra 2 klubber, som hver for sig ikke har spillere nok til at stille op i pågældende række. Ungdomsudvalget godkender sammensætning af holdene og fastsætter hjemmebane. Et hold sammensat af spillere fra 2 klubber kan kun etableres ved sæsonstart og inden 1. runde. Der spilles i de respektive klubbers klubdragt. Dvs. at de spiller i forskellige klubtrøjer

27 27 Turneringsregler Revideret Marts stk 1 En klub, der deltager i turneringen, må ved holdets første kamp i samme sæson ikke benytte spillere, der har deltaget på et af klubbens øvrige hold. stk 2 En spiller, der har deltaget på en klubs højere liggende hold, kan i samme sæson kun deltage på et lavere hold, hvis spillerens tidligere hold i mellemtiden har spillet, eller samme dag spiller en turneringskamp uden spillerens deltagelse. stk 3 En spiller må ikke i samme weekend deltage i turneringskampe på mere end ét hold. stk 4 Klubber med flere hold i samme række, benævnt hold 1 og 2, er underlagt samme betingelser som 27.1, stk. 2. Hvis en klub har flere hold i ligestillede rækker i en region, skal holdene benævnes 1, 2, 3, 4 osv. Hold i ligestillede rækker er underlagt samme betingelser som 27.1, stk. 2. stk 5 Tilmelding af turneringshold: Holdtilmeldingsskemaer, der bærer poststempel fra den dato der er annonceret, betragtes som rettidig tilmelding. Tilmeldingsgebyret der bærer rettidig kvittering fra enten bank eller posthus, betragtes som rettidig betaling. (se 29.6) Ved anden betaling er det registreringsdatoen hos Jydsk Bowling Union, der er gældende. Ved senere tilmelding/betaling betragtes det som for sent tilmelding/betaling og den af repræsentantskabet fastlagte bøde udløses stk 1 Udebliver et hold fra en turneringskamp uden gyldig grund, er kampen tabt. Det hold som er mødt, spiller og får 2 point for hver serie samt det antal kegler holdet opnår. stk 2 Er en klub nødt til at afmelde et eller flere hold under eller umiddelbart før en turnering eller udebliver et hold fra 3 kampe, nulstilles allerede spillede kampe og de resterende kampe afvikles ikke. Dog undtaget herfra rækkerne, hvor spilleformen er alle mod alle, over én serie, i hver spillerunde. Se i øvrigt JBU s love stk 1 Et klubhold skal ved en turneringskamp bære ens klubdragt, jf. Danmarks Bowling Forbunds love 5 og 23 stk 3. I Jydsk Bowling Unions regionale mix-rækker gælder, at henholdsvis herrer og damer kan spille i hver sine/sin godkendte klubbukser/nederdel, men skal spille i ens klubbluse. stk 2 Er en spiller ikke reglementeret påklædt med klubdragt, skal turneringsdommeren indberette med licensnummer og navn. Overtrædelse af reglementet udløser bøde til klubben. Bødens størrelse fastsættes af henholdsvis Jydsk Bowling Unions ungdomsog seniorudvalg før sæsonstart. Side 27

28 28 Udsættelse af turneringskampe Revideret Marts stk 1 Flytning af kampe i Bowlingligaen og 1. division (se Danmarks Bowling Forbunds bestemmelser 33 stk 9 og 10) stk 2 Ved flytning af kampe i 2. division Nord og Vest skal ansøgningen på Jydsk Bowling Unions kampflytningsformular, være Jydsk Bowling Union/Fyns Bowling Union i hænde senest 2 uger før kampdatoen. Kampflytningsformularen kan overføres elektronisk eller pr. post. stk 3 Datoen for de berammede kampe i øvrige rækker kan ændres såfremt begge hold er enige herom, og ansøgning om flytning, udfyldt på Jydsk Bowling Unions kampflytningsformular, er Jydsk Bowling Union /regionen i hænde senest mandagen før kampdatoen. Kampflytningsformularen kan overføres elektronisk eller pr. post. Turneringsansvarlig/hjemmeholdet er ansvarlig for afbestilling af baner, samt bestilling af nye. (se endvidere 28 stk 4) Jydsk Bowling Unions kampflytningsformular tilstilles: a) Jydsk Bowling Unions turneringskoordinator i seniorudvalget vedr. kampe i 2. division Nord b) Ved kampe i 2. division Vest, der skal afvikles i Jylland, skal Jydsk Bowling Unions kampflytningsformular sendes til Jydsk Bowling Unions turneringskoordinator i seniorudvalget Skal kampen afvikles på Fyn, skal Jydsk Bowling Unions kampflytningsformular sendes til Fyns Bowling Unions turneringskoordinator. c) Ved kampe i de regionale serier skal Jydsk Bowling Unions kampflytningsformular sendes til seniorlederen i den region hvori kampen skal afvikles. stk 4 Jydsk Bowling/Fyns Bowling Union/Regionerne kan i særlige tilfælde, i samråd med de implicerede klubber, forlange en kamp flyttet til et andet tidspunkt. Jydsk Bowling Union/Regionerne skal give klubberne besked om dette pr. Skrift senest mandagen før kampdatoen. Regionerne kan i særlige tilfælde overskride denne frist, f.eks. ved fejl i turneringsplanlægningen. Dette skal ske i samråd med klubberne og unionsbestyrelsen. Besked om dette skal tilgå klubberne skriftligt senest fredagen før kampdatoen. I disse tilfælde er regionen ansvarlig for afbestilling af baner, samt bestilling af nye. stk 5 Kan banerne ikke afbestilles vil ansøgningen ikke blive godkendt. Side 28

29 29 Generelle regler Revideret Marts 2012 stk 1 stk 2 stk 3 stk 4 stk 5 stk 6 Ved afvikling af turneringskampe i alle rækker, samt ved stævner og mesterskaber afholdt af Jydsk Bowling Union og de enkelte regioner, skal der for at aktiviteten kan afvikles være en dommer tilknyttet. Klubberne hæfter altid for afgift til Danmarks Bowling Forbund og Jydsk Bowling Union, for alle kampe i hele turneringen, for de af dem tilmeldte hold, på 3 spillere og op efter. Et hold der trækkes, betaler afgiften for begge hold for de resterende hjemme- såvel som udekampe, dog undtaget hvis et nyt hold indtræder i rækken. Klubberne hæfter altid for afgift til Danmarks Bowling Forbund og Jydsk Bowling Union for de af dem tilmeldte hold til Landspokalturneringen. Klubberne hæfter altid for afgift til Jydsk Bowling Union for de af dem tilmeldte hold til Jysk Turnering. Startgebyret for ikke spillet turneringskamp skal være betalt, før næste kamp kan spilles. Hjemmeholdet betaler hele kampgebyret for såvel hjemme- som udeholdet Udebliver et seniorhold fra en udekamp, idømmes pågældende hold en bod på: 4 mandshold kr. 400,-, 6 mandshold kr. 600,-, 3-mandshold kr. 300,-. Boden opkræves af Jydsk Bowling Union og tilfalder Unionen. Ved tripelrunder deles udgifterne ved 3. kamp ligeligt. Regionerne definerer og offentliggør udgifterne før sæsonstart Holdtilmeldingen skal ske primo juni. Endelig dato fastsættes på repræsentantskabsmødet stk 1 For at kunne deltage i en turneringskamp skal spilleren være i besiddelse af Medlemskort med gyldig licens (jf. 5 stk 3) Klubben er ansvarlig for at scoretavlen udfyldes korrekt, herunder med navn og medlemsnummer. Der skal forevises medlemskort med gyldig licens ved mesterskaber og snittællende stævner. stk 2 Den arrangerende klub indtaster resultaterne på forbundets resultatsystem for både hjemme og udehold. Resultaterne skal indtastes senest søndag aften i spilleweekenden 29.3 lørdag, påfølgende søndag samt tilsluttede helligdage betragtes som en og samme spilledag For alle bestemmelser anført i gælder, at der afvikles sideordnede serier for såvel damer som herrer I øvrigt henvises til Danmarks Bowling Forbunds Dommerhåndbog. Side 29

30 Revideret Marts Generelle regler - fortsat 29.6 For betalinger og ansøgninger gælder følgende: Poststemplets dato afgør alene betalings-/ansøgningstidspunktet. Betaling af tilmeldingsgebyr, licens og kampflytning, der bærer rettidig kvittering fra enten bank eller posthus, betragtes som rettidig betaling. Ved anden betaling er det registreringsdatoen hos Jydsk Bowling Union, der er gældende. On-line betalinger der registreres på 2. bankdag efter sidste betalingsdag betragtes som rettidig. Ved alle indbetalinger skal navn, klub og formål angives i tekstfeltet 30 Protestafgivelse 30.1 En klub/person, der under afvikling af en kamp/stævne ønsker at nedlægge protest, skal henvende sig til turneringsdommeren, der påtegner scoretavlen PROTEST og efterfølgende fremsender kopi af scoretavlen til disciplinærudvalget. Holdlederen udfærdiger efter kampen/stævnet en skriftlig protest, som enten overdrages til den lokale turneringsdommer senest 3 timer efter kampens/stævnets afvikling eller sendes til Jydsk Bowling Unions kontor, som skal have den i hænde senest anden hverdag efter kampen/stævnet Den protesterende part skal senest samtidig med protestens indsendelse indbetale et depositum på 350,- kr. til Jydsk Bowling Union. (se 29.6). Beløbet tilbagebetales kun, såfremt den pågældende får fuldt medhold i protesten. I tilfælde af delvis medhold afgør Jydsk Bowling Unions disciplinærudvalg, hvorvidt der skal tilbagebetales noget og i bekræftende fald hvor meget Protester i Jydsk Bowling Unions regionale serier afgøres af Jydsk Bowling Unions disciplinærudvalg, en evt. anke skal sendes til Danmarks Bowling Forbunds Amatør og Ordensudvalg senest 14 dage efter dommen. Side 30

31 31 Jysk Turnering for 3-mandshold Revideret Marts Jysk turnering for 3-mandshold afvikles som en åben turnering for herrer og damer Hvert hold består af 3 spillere + max 1 reserve pr. runde Turneringen er åben for samtlige klubber tilsluttet Jydsk Bowling Union I de indledende runder spilles der regionsvis. Rækkerne opdeles af regionsseniorlederen, som også er ansvarlig for den sportslige afvikling. I hver region spilles der ned, til der er 2 hold tilbage ved henholdsvis damer og herrer. De hold, der er tilbage i de 4 regioner, spiller sammen i den Jyske finale, som afvikles i en forudbestemt bowlinghal og på en forudbestemt dato I den indledende runde mødes man alle mod alle over 1 serie, amerikansk spillemåde, således at vinderne af en serie får 2 point. uafgjort giver 1 point og tabt serie 0 point. Ved pointlighed er højeste keglefald afgørende, er dette lige er indbyrdes kamp afgørende Der må skiftes ud efter hver serie. Skiftes en spiller ud midt i en serie er spilleren spillerberettiget ved næste series start En spiller må ikke deltage på mere end et hold i samme sæson i Jysk turnering for 3-mandshold. Dette gælder også ved klubskifte Turneringsplanen for Jysk turnering for 3-mandshold skal være klubberne i hænde senest den 1. september. Dette er Jydsk Bowling Unions turneringskoordinators opgave Gennemførelsen af de i 30.1 nævnte rækker er betinget af mindst 6 tilmeldte hold i de enkelte rækker Tilmeldingsafgiften fastsættes af unionsbestyrelsen, og skal være indbetalt sammen med holdtilmeldingen Ud over de i 30 nævnte regler, er Jysk turnering for 3-mandshold underlagt turneringsregler for de af Jydsk Bowling Unions administrerede turneringskampe Det vindende hold i hver række modtager Jydsk Bowling Unions medaljer i guld, nr. 2 Jydsk Bowling Unions medaljer i sølv, og nr. 3 Jydsk Bowling Unions medalje i bronze. Side 31

32 32 Jyske Mesterskaber for seniorer Revideret Marts stk 1 Jydsk Bowling Unions seniorudvalg er ansvarlig for afviklingen af følgende jyske mesterskaber. 1. JM single/double 2. JM-C/D mesterskab single 3. JM-mixdouble 4. JM-4-mandshold mix 5. JM 3-mandshold (Jysk Turnering jævnfør 31) stk 2 stk 3 Proportionerne for mesterskaberne (undtaget Jysk Turnering) bestemmes af Jydsk Bowling Unions seniorudvalg og godkendes af Unionsbestyrelsen. Kan ses på unionens Internetside hvert år ved sæsonstart for den kommende sæsons mesterskaber. Proportionerne skal altid være i overensstemmelse med DBwF s love og regler. Side 32

33 33 Jydsk Bowling Unions rekorder Revideret Marts Jyske rekorder kan sættes af spillere med gyldig licens i en klub under Jydsk Bowling Union Resultater opnået i snittællende mesterskaber, kampe og stævner kan anerkendes som rekord Det er en betingelse for anerkendelse, at resultatet er opnået i en godkendt hal Rekorder kan anerkendes for både damer og herrer i følgende discipliner på de nævnte distancer (resultat regnes altid fra første serie): Amerikansk (AM) og europæisk (EU) spillemåde, damer og herrer. Single og match play finaler Double: 3-mandshold: 4-mandshold: 5-mandshold: 6-mandshold: Mix double Mix - 3 mandshold Mix - 4 mandshold Mix - 5 mandshold Mix - 6 mandshold 33.5 stk 1 Udover ovennævnte rekorder, kan der anerkendes rekorder indenfor følgende aldersgrupper for både piger/damer og drenge/herrer: Puslinge, juniorer og ynglinge (AM & EU) Single: Double: 3-mandshold: 4-mandshold: 5-mandshold: 6-mandshold: Double, Mix: 3-mandshold, Mix: 4-mandshold, Mix: 5-mandshold, Mix: 6-mandshold, Mix: stk 2 Old boys/girls (AM & EU) Single: Double: 3-mandshold: Mixdouble Side 33

34 33 Jydsk Bowling Unions rekorder fortsat Revideret Marts Puslinge, juniorer, ynglinge og Old boys/girls rekorder kan kun sættes af spillere, der opfylder kriterierne for de pågældende aldersgrupper. (se Danmarks Bowling Forbunds love 25 stk 1) Ved holdrekorder i ungdomsrækkerne er det den ældste spiller på holdet der er afgørende for, i hvilken aldersgruppe rekorden kan anerkendes Såfremt der på samme weekend opnås flere rekorder i samme disciplin og på samme distance, vil kun det højeste resultat blive anerkendt som rekord. Opnår to eller flere spillere samme rekordresultat på samme weekend, bliver alle resultater anerkendt som rekord Det er arrangørens pligt at ansøge om en ny rekord. Ansøgningsformularen udfyldes og påtegnes af turneringsdommeren/stævnelederen der derved attestere, at resultatet er opnået under de i nærværende reglement beskrevne betingelser. Rekordansøgningen sendes senest 1 uge efter spilledagen til Jydsk Bowling Unions kontor. Det kan ikke komme spilleren til skade, såfremt tidsfristen ikke overholdes Sættes en jysk rekord i eller udenfor Jydsk Bowling Unions område, er det spilleren/holdlederens ansvar, at rekorden bliver anmeldt. Spilleren/Holdlederen skal da, med behørig dokumentation (kopi af scoretavle m.m.), kontakte unionens ansvarlige for rekorder, der herefter skal drage omsorg for den endelige anmeldelse Når et resultat er anerkendt som rekord, vil spilleren/spillerne modtage Jydsk Bowling Unions rekorddiplom. En anerkendt rekord kan annulleres, såfremt det senere viser sig, at betingelserne for anerkendelse alligevel ikke var opfyldt. Side 34

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

L O V E JYDSK BOWLING UNION

L O V E JYDSK BOWLING UNION L O V E JYDSK BOWLING UNION INDHOLDSFORTEGNELSE Revideret Marts 2008 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Organisation og hjemsted... 4 4 Klubberne... 5 4 Klubfusion / Ophør... 6 5 Medlemmer... 7 6

Læs mere

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder Generelt om udfyldelse af holdtilmeldingerne, disse bedes udfyldt omhyggeligt især adresseoplysningerne på JBU`s hjemmeside, da det i modsat fald er umuligt at sende oplysninger de rigtige steder hen,

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub Vedtægter for Frederiksberg Badminton Klub Medlem af: Badminton København Badminton Danmark Danmarks Idrætsforbund The International Badminton Federation STIFTET 5. OKTOBER 1932 1. Navn, hjemsted og adresse

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Vedtægter

Dansk Mini Racing Union. Vedtægter Dansk Mini Racing Union 2009 Vedtægter BESTYRELSE 2009 Formand Jan Juul Tlf. 97 15 68 99 jan.juul@opal-tex.dk Kildevej 9 jan.juul@mail.tele.dk 7430 Ikast Jylland-Nord Lars Nørkjær Tlf. 61 67 78 04 lars.noerkjaer@stofanet.dk

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. VEDTÆGTER: 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. Følgende turneringsformer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union

Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union 1 Navn 1.1. Danmarks Rulleskøjte Union (DRsU) er en sammenslutning af danske amatør-idrætsforeninger og klubber, der dyrker rulleskøjtesport. 2 Formål 2.1. DRsU

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014

Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014 Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Bornholms Kajakklub, forkortet til BK. Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune, Hasle havn

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE 1. Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU). Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses

Læs mere

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 Vedtægter / klublove For Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 1. Klubbens navn er Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. 3. Medlemskab af Dansk Ride Forbund Storkøbenhavns

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

Jydsk Bowling Unions

Jydsk Bowling Unions Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde Lørdag 14. marts 2015 kl. 10.00 (Hallen åbner kl. 8.00 morgenmad fra kl. 9.00) Adresse: Bowl n Fun Skanderborgvej 226 8260 Viby J. 1 Indholdsfortegnelse: 1. Oversigt..Side

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 27. januar 2015 i sag nr. 16/2014 [A Bowlingklub] mod [B Bowlingklub] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og Claus Juel Hansen. APPELLEN

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

2. Formål 2.1. Klubbens primære formål er at fremme elite- og breddeidrætten blandt døve og hørehæmmede.

2. Formål 2.1. Klubbens primære formål er at fremme elite- og breddeidrætten blandt døve og hørehæmmede. 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Klubbens navn er: Døves Idrætsklub DAN. 1.2. Klubben er stiftet den 10. oktober 1926. 1.3. Klubbens hjemsted er Odense kommune. 1.4. Klubben er medlem af: Dansk Døve-Idrætsforbund

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union

Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union 1 Navn 1.1. Danmarks Rulleskøjte Union (DRsU) er en sammenslutning af danske amatør-idrætsforeninger og klubber, der dyrker rulleskøjtesport og skateboard. 2 Formål

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter Fiskeklubben Hornsherred Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 3.marts 2001 Ændret på generalforsamlingen 12.februar 2002 4. februar 2003 3. februar 2004 14. april 2015 1 Fiskeklubben Hornsherred i

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet Stativlauget Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C 1 Navn og hjemsted: 1.1. Fællesskabets navn er Administrationsfællesskabet Stativlauget. 1.2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

regler & love, KFUMs tennisklub regler for tennisbanernes benyttelse

regler & love, KFUMs tennisklub regler for tennisbanernes benyttelse REGLER & LOVE, KFUMS TENNISKLUB 2016 2 regler & love, KFUMs tennisklub regler for tennisbanernes benyttelse Regler for tennisbanernes benyttelse 2 gæstespilsreglement 4 Sådan reserverer du bane 5 Love

Læs mere

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information.

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information. Klubbladet 2014-2015 Sportslig målsætning og anden vigtig information. Velkommen til en ny sæson! Vi byder velkommen til sæsonen 2014-2015 og håber det må blive et godt år med mange sportslige resultater.

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedely. 2 Foreningens formål er at varetage grundejerforeningens fællesinteresser, herunder at drage omsorg for Udførelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere

Samlet regelsæt for Vejgaard Cykelmotion (VCM)

Samlet regelsæt for Vejgaard Cykelmotion (VCM) 1 Samlet regelsæt for Vejgaard Cykelmotion (VCM) Dateret 27. 08. 2007 Regelsættet redigeret og opdateret d. 06-02-2011 Indhold: Vedtægter Regler for kontingent indbetaling Regler for tilmelding til arrangementer

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Bowlingklubben Stenhuset Aalborg Stiftet 23. marts 1964

Bowlingklubben Stenhuset Aalborg Stiftet 23. marts 1964 1 Klubbens navn og hjemsted 2 Formål Klubbens navn er Bowlingklubben Stenhuset. Klubbens hjemsted er Aalborg Kommune. 1 at samle bowlingudøvere. 2 at deltage i de JBU og DBwFs arrangerede holdturneringer

Læs mere

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013.

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). 2. Formål 2.1. Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Vedtægter for Hedelands Motorklub

Vedtægter for Hedelands Motorklub Vedtægter for Hedelands Motorklub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er: Hedelands Motorklub, herefter kaldet Klubben. 1.2 Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 Formål12 2.1 Klubbens formål er: At

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13 Dagsorden Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af vedtægtsændringer (vedlagt og fremhævet) 4. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Idrætsforeningen Midtdjurs Gymnastik & Fitness. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. Foreningen er en fusion mellem IFM

Læs mere