Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære. i Selskabslokalet, Ruten 6 R. Onsdag den 9. april 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære. i Selskabslokalet, Ruten 6 R. Onsdag den 9. april 2014 kl. 19.00"

Transkript

1 35828_Tingbjerg /03/14 12:34 Side 1 TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB afholder hermed de ordinære BUDGETMØDER i Selskabslokalet, Ruten 6 R Afdeling I Afdeling II, III, IV, V Tirsdag den 8. april 2014 kl Onsdag den 9. april 2014 kl Dagsorden: Velkomst og valg af dirigent Valg af stemmeudvalg Behandling af øvrige indkomne forslag Forelæggelse af driftsbudget for tiden 1. august 2014 til 31. juli 2015 til godkendelse. Herunder fastsættelse af huslejen for perioden. Eventuelt Afslutning Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 3 skal være afdelingsbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før møderne. Man kan indlevere skriftlige spørgsmål til afdelingsmødets punkt om budgettet, således at administrationen på forhånd kan forberede svar, der vil blive besvaret ved gennemgangen af budgetforslaget. Bemærk: det er stadig muligt at stille spørgsmål til budgettet på mødet. Eventuelle skriftlige spørgsmål bedes afleveret på Lejerforeningens kontor senest 5 hverdage før afdelingsmødets afholdelse. Adgang og stemmeret til afdelingsmødet har afdelingens lejere og øvrige myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Beboere af pensionistboliger og ungdomsboliger samt ungdomshybler er sidestillet med boligtagere. Adgang til afdelingsmødet - men uden stemmeret - har tillige øvrige lejere i afdelingen samt selskabets bestyrelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindelige stemmeflerhed blandt de tilstedeværende stemmeberettigede personer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Nr årgang Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Stig T Kaspersen Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

2 35828_Tingbjerg /03/14 12:34 Side 2 Lederen Keld Fredericia Formand Stig Torp Kaspersen Formand På afdelingsmødet med valg til bestyrelsen, der afholdtes den 6/2 2014, valgtes følgende: Som kasserer nyvalgtes Ole Petterson. Som bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Iljas Zymberi, Gisela Neumeyer, Hans Nielsen, Pernille Høholt og som suppleanter genvalgtes Ferdinand Adibe og Frarida Hamod nyvalgtes. Stig Torp Kaspersen, Bjarne Jacobsen, Poul Petersen, Pia Nielsen, Kim Jacob Hansen, Mohamed Hamod, Lisbeth Meyer og Per Silberg var ikke på valg. Der henvises i øvrigt til referatet af mødet, der er trykt andetsteds i bladet og lagt på bestyrelsens hjemmeside under Tingbjerg Forum. HUSK: Meddelelser der vedrører SAB. Bestyrelsen skal endnu engang opfordre beboerne til at sørge for, at holde yderdøre i blokken aflåst, så vi undgår ubudne gæster i kældrene. Samtidig vil jeg advare mod, at der lukkes fremmede ind, hvis du ikke forventer at få besøg. Hvis du observerer personer eller køretøjer, der udviser en mistænkelig adfærd, er det klogeste du kan gøre at anmelde det til politiet. Lad vær med at løbe unødig risiko ved at tage sagen i egen hånd. I forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen for afdeling 1, har der været afholdt 2 møder i følgegruppen. Der er aftalt i følgegruppen, at afdeling 1s beboere indkaldes til orienteringsmøde for at blive orienteret om forslaget til en helhedsplan. Orienteringsmødet vil blive afholdt sidst i marts måned Den 10/ var de berørte beboere i afdeling 2, afdeling 3, afdeling 4 og afdeling 5 indkaldt til orienteringsmøde om overgang til elektronisk adgangskontrol på yderdørene. På grund af økonomien er det ikke muligt at hele afdelingen får adgangskontrol i denne omgang. Desværre var der kun fremmødt 7 beboere fra 6 lejemål til orienteringsmødet. Den stramme økonomi i afdeling 1 gør, at det først senere vil være muligt at montere adgangskontrol. Bestyrelsen har foreslået, at blokken, Helleborg 1-7, vil blive monteret med adgangskontrol i forbindelse med ombygningen. Repræsentant fra LLO i Tingbjerg 2. tirsdag hver måned Hvis du går og tumler med problemer vedr. dit lejemål og ønsker du et godt råd, så kom op og få en snak med Henrik Gøttrup fra LLO. Ordinært afdelingsmøde med budgetforslag for regnskabsåret 2014/15 afholdes tirsdag den 8/ for afdeling 1 og for de øvrige afdelinger den 9/ Udover budgetforslaget vil bestyrelsen sammen med administrationen fremlægge overslag over økonomien ved en udskiftning af entredørene. Møderne afholdes i selskabslokalet, Ruten 6 R. kl Meddelelser fælles fra FSB og SAB. Med hensyn til kulturhuset var der indkaldt til møde i KAB onsdag den 26/ for byggefølgegruppen. Byggeriet af kulturhuset har været i licitation og der arbejdes for tiden med de indkomne tilbud. Bestyrelserne har i samarbejde med ejendomskontoret og Witraz-arkitekterne udarbejdet forslag til altaninddækning, der er godkendt af kommunen for de store altaners vedkommende. Inddækning af de mindre altaner er på nuværende tidspunkt ikke endeligt godkendt af Københavns kommune. Den 5/ var samtlige klubber og institutioner i Tingbjerg-Utterslevhuse indbudt til et møde om der igen skal etableres fællesråd i en eller anden form. Der var 26 deltagere og der blev nedsat en arbejdsgruppe på 8 deltagere, der som opgave fik at udarbejde forslag til vedtægter og komme med forslag til fremtidigt samarbejde. Hundehold er FORBUDT Du skal bare møde op mellem 17 og 18. I april måned vil Henrik være til stede den 1. tirsdag i måneden, nemlig den 1. april. 2

3 35828_Tingbjerg /03/14 12:34 Side 3 Afdelingsbestyrelsen i SAB TINGBJERG FORUMS HJEMMESIDE Stig Torp Kaspersen Formand Bjarne Jacobsen Næstformand Ole Petersson Kasserer VAGTORDNING SAB og FSB Gisela Neumeyer Mohamed Hamod Pernille Høholt Ved akutte opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstid kan Ejendomskontorets vagttelefon kontaktes på Iljas Zymberi Pia Nielsen Kim Hansen Stof til næste nummer Hans Nielsen Per Silberg Suppleant Poul Pedersen Ferdinand Adibe Suppleant Lisbeth Meier Suppleant Fotografen er på vej Farida Al-Imam Suppleant Tingbjergbladet udgives af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB. Bladet udkommer 6 gange årligt. Artikler, læserbreve, annoncer og billeder til næste nummer af Tingbjergbladet skal være de to beboerforeninger i hænde senest den 27. maj Tingbjergbladet udkommer normalt 18 dage efter sidste stofindlevering. Redaktion: Stig Kaspersen (ansvarsh.) SAB Bruno Pedersen SAB Keld Fredericia (ansvarsh.) FSB Lykke Andersen FSB Henrik Duusgaard FSB 3

4 35828_Tingbjerg /03/14 12:34 Side 4 Renovering af varmtvandsbeholdere Siden årsskiftet 2012/2013 har der i driftsfællesskabet mellem fsb og SAB været arbejdet på en renovering af Tingbjergs varmtvandsbeholdere i både fsb og SAB. Baggrunden for dette skyldes flere forskellige forhold. Dels har det vist sig at teknikken med at opvarme varmtvandsbeholderne via en varmeveksler ikke har kunnet generere en tilfredsstillende afkøling med deraf følgende betalinger af afkølingsafgifter og samtidig stod disse anlæg overfor et gennemgående vedligeholdelses og udskiftningsbehov af vitale dele på anlægget. I stedet for at arbejde videre med varmevekslerteknikken har det vist sig, at metoden med at opvarme beholdervandet via en spiral der er placeret i vandbeholderen, hvori fjernvarmevandet løber, giver en markant bedre afkøling og dermed en bedre økonomi. Arbejdet som har strakt sig over godt halvandet år, har bevirket at samtlige varmtvandsbeholdere i fsb området 13 varmtvandsbeholdere - nu er renoveret og at der i SAB området blot mangler 4 ud af 10 varmtvandsbeholdere før vi er i mål. Disse varmtvandsbeholdere vil blive renoveret i august / september 2014 og den sidste i august I forbindelse med renoveringen er der også blevet etableret et CTS styringssystem som styringsmæssigt er ens for de to boligselskaber. Et CTS styringssystem er en computerteknik der tillader en central styring af det varme vand samt opvarmning af boligerne forstået således, at Rengøring i kældrene ejendomskontoret kan sikre at det varme vand altid har den optimale temperatur fra varmtvandsbeholder til tapsted. På varmesiden kan ejendomskontoret ud fra et vejrkompenseringsanlæg og via løbende indreguleringer styre den varme der bliver sendt ud i boligerne, så balancen mellem varmekomforten og varmeøkonomien i det lange løb kommer til at hænge fornuftigt sammen. Johnny Priess Driftsouschef Hvad kan vi egentlig forvente os af rengøringen i vores kældre, spørger beboere nogle gange om. Områdeleder Flemming Stenhøj Andersen søger at afstemme forventningerne. Rengøring i kældrene er en del af det arbejde, Tingbjergs gårdmænd står for. Som med anden rengøring er der store forskelle fra person til person, når der diskuteres, hvor rent der skal være i kældrene. Derfor er det vigtigt, at ledelsen i Tingbjerg Forum gør det klart, hvilket rengøringsniveau der forventes af gårdmændene. Og dermed hvilket rengøringsniveau beboerne med rette kan forvente. Tryghed i kældrene Sammen med ordentlig belysning og videoovervågningen skal pæne og rene kældre være med til at give beboerne en fornemmelse af tryghed i kældrene. På grund af både belægningen i kældrene og brugen af kældrene kan kældre ikke få samme niveau af renhed, som det er muligt at nå i opgangene og i selve lejlighederne. Vi skal sørge for, at kældrene er ryddelige og særligt sørge for, at der efter udskaktning af affaldsbeholdere ikke henligger affald i kælderen. Cirka en gang om måneden skal gårdmanden vaske gulvet i kældrene. Beboeransvar Det giver sig selv, at beboerne også har stor indflydelse på, hvordan deres kældre fremtræder. Rydder man også selv op efter sig og undlader at smide eller henstille affald, hjælper man ikke kun sine naboer og kælderens andre brugere, men også sin gårdmand. Jo mere beboerne hjælper til, desto pænere kælder kan gårdmanden hjælpe beboerne til at have. Kvalitetskontrol Driftsleder Cliff Brædder Hemmingsen har ansvaret for kvalitetskontrollen af kældrene i hele Tingbjerg. I løbet af hver måned har Cliff været i samtlige kældergange i Tingbjerg. Dermed hjælper han gårdmændene med at afstemme indsatsen, så den matcher de forventninger, vi har opstillet. Oplever du mangler i rengøringen i din kælder, så tag en snak med din lokale gårdmand om problemet. Eller tag kontakt med Cliff på ejendomskontoret. Men husk endelig også at rose din lokale gårdmand, når han har gjort et godt stykke arbejde! 4

5 35828_Tingbjerg /03/14 12:34 Side 5 TIL BEBOERNE I TINGBJERG TRAPPER/UGEDAGE: Mandag: Ruten Tårnhusstræde Tingbjerg Ås Gavlhusvej Tirsdag: Ruten Tårnhusstræde Helleborg + Ruten 8A + Vestgavl + Gavlhusvej Arkaderne Onsdag: Åkandevej Ruten Bygårdstræde + Vingegavl + Solgavl + Trappegavl + Grostedet + Stengavl + Terrasserne Virkefeltet + Ruten 8A ALLE VASKERIER RENGØRES MANDAG OG TORSDAG. 5

6 35828_Tingbjerg /03/14 12:34 Side 6 SAB NYT Referat af fælles ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Torsdag den 6. februar kl Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Valg af bestyrelse: Valg af kasserer Ole Petersson modtager valg Valg af bestyrelsesmedlemmer: Iljas Zymberi, modtager genvalg Gisela Neumeyer, modtager genvalg Hans Nielsen, modtager genvalg Pernille Høholt, modtager genvalg Valg af suppleanter: Jytte Nielsen, modtager ikke genvalg Ferdinand Adibe, modtager genvalg 4. Behandling af forslag til rådighedsbeløb til bestyrelsen Perioden: 1/ til den 31/ Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afslutning Ad. 2 Ad. 3 Ad.4 Stemmeudvalg Birgit Bech, Kurt Jespersen og Flemming Jørgensen blev valgt til stemmeudvalg. Valg af bestyrelse Valg af kasserer: Ole Petersson blev valgt Valg af bestyrelsesmedlemmer Foruden de 4 opstillede Stillede Farida Hamod op til bestyrelsen. Der var derfor skriftlig afstemning. Resultatet af afstemningen var som følger: Iljas Zymberi 37 stemmer Gisela Neumeyer 30 stemmer Hans Nielsen 23 stemmer Pernille Høholt 36 stemmer Farida Al-Imam 22 stemmer Dermed var det Iljas, Gisela, Hans og Pernille som blev valgt til bestyrelsen. Valg af suppleanter Ferdinand Adibe og Farida Al-Imam blev valgt. Behandling af forslag til rådighedsbeløb til bestyrelsen Perioden 1/ til den 31/ Rådighedsbeløbet blev godkendt. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent Stig bød velkommen til afdelingsmødet. Stig foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne blev valgt. Ad. 5 Afslutning Herefter afsluttede Bjarne Jacoben mødet med at takke for god ro og orden og Stig Kaspersen takkede for fremmødet. 6

7 35828_Tingbjerg /03/14 12:34 Side 7 Navn: SAB Udvalg i SAB Forretningsudvalg: Kontakt til administrationen: Personale: Beboerdemokratisk udvalg: Arrangement og Aktivitetsudvalg: Selskabslokaleudvalg: Konsulenter: Arbejdsopgaver: NYT Økonomi, Erhvervslejemål og ad hoc opgaver. Formand: Stig, Næstformand: Bjarne, Kasserer: Ole Beboerdemokratisk udvalg: Pernille Formand/næstformand eller bestyrelsesmedlemmer efter aftale. Formand eller næstformand. Kommunikation og anden samarbejde med blokudvalg herunder søge at oprette blokudvalg. Formand: Pernille Afd.1: Kim, Afd. 2: Mohammed, Afd. 3: Hans, Afd. 4, Pernille og Afd. 5: Poul Fester, diverse beboermøder og firmabesøg. Bjarne, Ole og Gisela Drift af selskabslokalerne. Gisela Pernille - Lisbeth Ole og Bjarne Udlejning af lokaler: Djessi Konsulent for Tingbjerg Bladet: Bruno SAB/KAB. SAB organisationsbestyrelse Stig K Herunder diverse udvalg: SAB repræsentantskab: Alle bestyrelsesmedlemmer, en beboer udpeges på afdelingsmødet. KAB repræsentantskab: Stig Suppleant: Pernille BL kreds 1. Stig Pernille- Bjarne Suppleant: Gisela Lokaludvalget: Stig Projektet: Byggeudvalg Arkaderne. Stig Gisela - Pernille Byggeudvalg Helleborg/hækkvold: Stig K, Pia og Gisela Helhedsplan. Helhedsplan for afd. 1: Pernille, Stig og Pia Aktivitetsudvalg. Vedr. helhedsplan: Stig og Bjarne Flere adgangsveje/ kollektiv transport Stig, Kim og Bjarne Udvalg for nye byattraktioner Styregruppen: Stig - Suppleant. Bjarne Kulturhus Bygggeudvalg Hans, Stig (udpeget af SAB) Fælles udvalg med FSB: Fælles bestyrelsesmøde: Fællesrådets styregruppe/bestyrelse: Fællesrådsmøder: Tingbjerg Sociale Aktiviteter: Miljø og legepladser Renovationsudvalg Kommunikationsudvalg IT Telefoni og TV Trafikudvalg, Tryghed og sikkerhed Teknisk udvalg Boilerrum varme vaskerier og murværk Festudvalg Projektet og Helhedsplan. /alle deltager Stig - Bjarne Mohammed Hans Pernille Suppleanter: Iljas, Gisela Farida Gisela + Bjarne Suppleant: Mohammed Ole, Hans, Per, Poul og Iljas Ole, Pernille, Hans, Bjarne og Stig Stig, Pernille og Hans Stig, Pernille, Bjarne, Mohammed og Iljas Per, Poul, Stig, Kim og Farida Ole, Hans, Bjarne, Stig og Iljas Bjarne, Hans, Iljas, Gisela, Pia og Ole 7

8 35828_Tingbjerg /03/14 12:34 Side 8? Afdelingsbestyrelsen FSB Keld Fredericia, formand Langhusvej 8, 1.th. Kirsten Madsen, næstformand Langhusvej 34, st.th. Henrik Duusgaard, kasserer Virkefeltet 1, 1.th. Bestyrelsesmedlemmer: Lykke Andersen Langhusvej 35 Nancy Zwick Gavlhusvej 25, 2.tv. Bjarne Jensen Vingegavl 9, st.tv. Olly Thorndahl Langhusvej 28, st.tv. Janni Olsen Midtfløjene 10, st.tv. A. Hoffmann Mortensen Gavlhusvej 15, 2.th. Sabah Qarasnane Grostedet 3, st.tv. Sheikh Mohammad Saleem Terrasserne 31, 1.th. Rabia Sheikh Omar Arkaderne 46, st. Sekretær i Afdelingsbestyrelsen: Anne Michelini KONTORTIDER Afdelingsbestyrelsen FSB: Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Mandag - torsdag kl Tirsdag også kl Fredag lukket Telefonisk henvendelse: Man-, ons- og torsdag kl Tirsdag kl Fredag lukket Udlejning af selskabslokaler: Mandag - torsdag kl Tirsdag også kl Fredag lukket FSB s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Alle dage fra kl Tirsdag fra kl Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon December December November November Oktober Oktober September September August August Juli Juli Juni Juni Maj Maj April April Marts Marts Februar Februar Januar Januar Sort felt = optaget. Under stregen dækker år Over stregen dækker år Lokalerne kan reserveres højst ét år frem regnet fra ugen hvor lejedato falder. Sort felt = optaget. Under stregen dækker år Over stregen dækker år Lokalerne kan reserveres højst ét år frem regnet fra reserveringsdagen. Udlejningskalender for FSB selskabslokaler Udlejningskalender for SAB selskabslokaler AFDELINGSBESTYRELSE Stig Torp Kaspersen, formand Terrasserne 29 st.tv. Bjarne Jacobsen, næstformand Ruten 95, st.th. Ole Petersson Ruten 65, 1. tv., kasserer Bestyrelsesmedlemmer: Iljas Zymberi Terrasserne 3, 2. tv. Poul Pedersen Langhusvej 20, 1. th. Gisela Neumeyer, Ruten 93, 2.D Hans Nielsen Ruten 63, 1. th. Pernille Høholt Ruten 8A, 2. sal dør 4 Mohamed Hamod Åkandevej 55, st.tv. Pia Nielsen Tårnhusstræde 12, 2. tv. Kim Hansen Terasserne 17, st. th. Suppleanter: Lisbeth Meier Ruten 95, 2.tv. Per Silberg Ruten 83, st.th. Farida Al-Imam Åkandevej 55, st.tv. Ferdinand Adibe Tårnhusstræde 9, 1.th. Sekretær i Afdelingsbestyrelsen: Karin Hansen KONTORTIDER Afdelingsbestyrelsen SAB: Midtfløjene 16, tlf Mandag til torsdag kl samt tirsdag kl Udlejning af selskabslokaler: Tirsdag kl Tlf SAB s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf Personlig henvendelse: Alle dage fra kl Tirsdag fra kl Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon Litotryk København A/S

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere