Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: juli 2011 J.nr.: NMK og NMK (tidl. NKN og NKN ) Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Hillerød Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg 11 med VVMredegørelse til kommuneplan 2005 samt rammelokalplan 346 for Møllebro for etablering af butikscenter på m 2. Afgørelsen er truffet efter planlovens 58, stk. 1, nr Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i Lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62. Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer 2 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Hillerød Kommune har den 26. august 2009 endeligt vedtaget rammelokalplan nr. 346, Møllebro samt kommuneplantillæg nr. 11 med tilhørende VVM-redegørelse. Hillerød Kommune har endvidere den 4. september 2009 meddelt VVM-tilladelse til projektet. Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening (DN) samt omboende (Møllebrogruppen). Danmarks Naturfredningsforening (DN) har især anført, at projektet er særdeles betænkeligt og uhensigtsmæssigt i forhold til offentlighedsfasen, hele idékonceptet, fremtidig handel og byudvikling, byens image og af flere miljømæssige grunde. Centret er voldsomt og uheldigt placeret og strider mod Hillerød Kommunes Planstrategi 2020, der har overskriften Grøn, sund og ansvarsfuld. DN anmoder Natur- og Miljøklagenævnet om at se på alle sagens aspekter, herunder forøgelsen af bebyggelsesprocenten fra 40 til 125. DN har efterfølgende uddybet klagen og har navnlig anført, at det er uhensigtsmæssigt, at kommunen har ændret afgræsningen af bymidten, således at den nu omfatter området Møllebro. DN henviser til retningslinjer fra Naturstyrelsen, hvorefter det ikke er hensigten, at en kommune kan opføre storcentre i områder, der ikke er omfattet af bymidten. DN mener ikke, at Møllebroområdet kan være omfattet af bymidtebegrebet. DN vurderer derfor, at kommunen ved at ændre afgrænsningen har gjort det muligt at opføre centret, hvilket er noget som ellers kun er muligt ved udarbejdelse af et landsplansdirektiv. DN anfører endvidere, at byggeriets placering for enden af Bøllemosen er særdeles problematisk, idet byggeriet med sin voldsomhed kommer til at ændre den visuelle profil der i dag er unik for byen. DN henviser desuden til VVM-redegørelsens afsnit om trafik og anfører, at problemet med trafikken på alle måder er særdeles kritisabelt. Omboende klager over kommunalbestyrelsens tilladelse til opførelse af et VVM-pligtigt anlæg, jf. planlovens 58, stk. 1, nr. 3 3 samt det forhold at kommunalbestyrelsens vedtagelse af planerne ikke er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler, jf. planlovens 58, stk. 1, nr. 4. Herudover mener omboende, at partnerskabsaftalen mellem bygherre og kommunen af 28. maj 2008 har karakter af en udbygningsaftale efter planlovens kap. 5a, og at den derfor skal offentliggøres efter planlovens 21b, stk. 4. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet ved skrivelser af 28. september 2009 og 5. oktober Sagen er pr. 1. januar 2011 overført til Natur- og Miljøklagenævnet 4. Sagens oplysninger Hillerød Kommune har den 26. august 2009 endeligt vedtaget rammelokalplan nr. 346, Møllebro samt kommuneplantillæg nr. 11 med tilhørende VVM-redegørelse. Møllebroprojektet var i offentlig høring i perioden 7. maj til 28. maj Møllebroområdet omfatter et areal på i alt ca m 2, heraf udgør det bebyggede areal ca m 2. 3 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer 4 Jf. lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love samt lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet som ændret ved lov nr af 22. december

3 Butikscenteret etableres på begge sider af Trollesmindealle med afgrænsning af Herredsvejen mod nord, Roskildevej mod øst, Thorsvang og Bøllemosen mod syd og eksisterende bebyggelse langs Frejasvej mod vest. Butikscenteret opføres i to etager, og med en tredje etage ud mod Herredsvejen, der primært tænkes anvendt som kontorer/service/andet erhverv klasse 1. Det er hensigten, at butikscentret fortrinsvis reserveres til store butikker for særligt pladskrævende varegrupper og store udvalgsvarebutikker inden for det forretningssegment, der specifikt retter sig mod boligen og indretningen af denne, herunder butikker med boligudstyr, køkkener, møbler, tæpper, hårde hvidevarer, store elektronikvarer, badeværelser samt byggematerialer der anvendes ved opførelsen af boliger. Arealdispositionen fordeler sig med etageareal på op til ca m 2 til udvalgsvarebutikker og op til ca m 2 til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Herudover rummer det nye butikscenter op til ca m 2 kontorer/services/andre erhverv i klasse 1 og op til ca m 2 caféer og lign. I alt et etageareal på op til ca m 2. Hillerød Kommune vedtog den 25. juli 2008 endeligt kommuneplantillæg om detailhandel. Det følger af tillæggets redegørelse, at baggrunden herfor bl.a. var et ønske om ændret afgrænsning og rummelighed af bydelscentre og lokalcentre. Det var bl.a. tillæggets formål at udvikle Hillerød bymidte mod vest med et nyt område, hvor der kan lokaliseres større udvalgsvarebutikker og møbelbutikker. Det følger af tillægget, at området opdeles i et område inden for bymidten og et område uden for bymidten. I Møllebroområdet inden for bymidten, kan der lokaliseres store udvalgsvarebutikker inden for et særligt forretningssegment, som specifikt retter sig mod boligen og indretningen af denne. Området er derfor tiltænkt butikker der forhandler boligudstyr, køkkener, møbler, tæpper, gardiner, hårde hvidevarer, store elektronikvarer (tv og pc), badeværelser samt byggematerialer der anvendes ved opførelsen af boliger. I Møllebroområdet uden for bymidten kan der kun placeres butikker med særligt pladskrævende varer herunder møbler. Samlet udlægges der en ramme på m² til udvalgsvarer og m² til særligt pladskrævende varegrupper herunder møbler. Rammen til pladskrævende varegrupper skal muliggøre udflytning af møbelforretninger fra bymidten. Tillægget fastsætter rammer og maksimale butiksstørrelser for bl.a. Møllebrovejområdet, som er opdelt i to. I Møllebrovejområdet inden for bymidten er rammen for udvalgsvarer fastsat til m 2 med en maksimal butiksstørrelse på m 2 og en minimumsstørrelse på m 2. I Møllebrovejområdet indenfor og udenfor bymidten er der fastsat en ramme for særlig pladskrævende varer på m 2 med en maksimal butiksstørrelse på m 2 til møbler og m 2 til øvrige. Der er ikke med tillægget foretaget en ændring af bymidteafgrænsningen, som blev udlagt i et tidligere kommuneplantillæg om detailhandel til kommuneplan 2001, vedtaget den 15. juni Kommeneplantillæg om detailhandel (2008) er ikke påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Kommunen har den 26. august 2009 endeligt vedtaget det påklagede kommuneplantillæg nr. 11. Ifølge tillæggets redegørelse er størstedelen af Møllebroområdet omfattet af bymidten. Hensigten med området er, at det skal indeholde et samlet butikscenter, der forhandler særligt pladskrævende varer og større udvalgsvarer, der relaterer sig til konceptet Living. 3

4 Kommuneplantillægget fastlægger rammebestemmelser for anvendelsen af området. Tillægget omfatter det tidligere rammeområde 1.C.16 Møllebroområdet og en del af rammeområde 8.E.12 Erhverv ved industrivænget. Disse rammeområder ændres til 3 nye rammeområder. Rammeområde 1.C.16 opdeles i to. Rammeområde 1.C.16.A ligger inden for bymidtens afgrænsning og kan bl.a. anvendes til detailhandel i form af særlig pladskrævende varegrupper samt udvalgsvarer. Rammeområde 1.C.16.B ligger også inden for bymidten og udlægges til boliger. En del af rammeområde 8.E.12 ændres til rammeområde 8.E.19 og ligger uden for bymidtens afgrænsning og kan bl.a. anvendes til detailhandel i form af særlig pladskrævende varegrupper. For de tre rammeområder tilsammen ændres bebyggelsesprocenten fra 40 til 125 og der er fastsat rammer for max. antal etager og max. bygningshøjde. Endvidere fremgår, at fremtidig lokalplanlægning skal ske i henhold til Helhedsplanen for Møllebro. Hillerød Kommune har endeligt vedtaget den påklagede rammelokalplan nr. 346, Møllebro. Det følger bl.a. af redegørelsen, at rammelokalplanen indeholder bindende bestemmelser af overordnet karakter for hele Møllebroområdet. I redegørelsen fremgår endvidere om rammelokalplanens forhold til detailhandel, at rammelokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens detailhandelsbestemmelser, som blev vedtaget i juni 2008 ved kommuneplantillæg om detailhandlen. Rammelokalplanen fastsætter i 3.1 bl.a. om områdets anvendelse i delområde 1 (svarende til rammeområde 1.C.16.A), der ligger inden for bymidten, at området kun må anvendes til butiksformål i form af udvalgsvarer og særlig pladskrævende varegrupper. Efter lokalplanens 3.5 må der inden for hele lokalplanområdet opføres max m 2 butiksareal i form af udvalgsvarer, samt m 2 butiksareal til særlig pladskrævende varer. I lokalplanens 3.6 fastsættes det maksimale butiksareal for udvalgsvarer til m 2. I 3.7 fastsættes den maksimale butiksstørrelse for butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer (møbelbutikker) til m 2 (højst 2) og øvrige må maksimalt være m 2. De nærmere bestemmelser skal fastsættes i supplerende lokalplaner for de enkelte delområder. Den 28. oktober 2009 vedtog Hillerød Kommune kommuneplan heri er fastlagt rammeområde 1.C.17, hvilket arealmæssigt svarer til kommuneplantillæg nr. 11 rammeområde 1.C.16.A. Rammeområde 1.C.17 ligger inden for bymidtens afgrænsning og kan både anvendes til butikker, der forhandler udvalgsvarer og butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer. Kommunens bemærkninger Hillerød Kommune har til klagerne for så vidt angår planprocessen, herunder forøgelsen af bebyggelsesprocenten, især bemærket, at de detailhandelsmæssige hensigter med området ved Møllebro blev beskrevet allerede tilbage i kommuneplantillæg om detailhandel (tillæg til Kommuneplan 2001), der blev endelig vedtaget den 15. juni Disse hensigter er siden hen blevet gentaget i Kommuneplan 2005, hvor området blev udlagt til byudviklingsområde, og hvor det blev fastlagt at der skulle ske en helhedsplan- 4

5 lægning af området, der kan fremme udviklingen og sikre en hensigtsmæssig fremtidig disponering af området. Den igangsatte Økonomiudvalget en helhedsplan for området. I arbejdet med helhedsplanen fødtes tanken om et samlet center i stedet for enkeltstående større boksbutikker, hvor hver butiksenhed fremstår med hver sit udtryk og hver sin logistik i forhold til adgang, skiltning og parkering. I helhedsplanen, der blev endeligt vedtaget den , fremgik det tydeligt, at den maksimale bebyggelsesprocent, som i de eksisterende kommuneplanrammer er angivet til maks. 40, er meget lav set i forhold til at området er bymidteareal. Derfor blev det foreslået, at der i det fortsatte arbejde med lokalplanlægningen ville indgå betragtninger omkring rummeligheden, dels for det samlede etageareal og bebyggelsesprocent, dels for den optimale udnyttelse til detailhandelsformål. Helhedsplanen fremkom med nogle eksempler på bebyggelse, bl.a. med en bebyggelse på op til m². Der blev lagt vægt på en fastsættelse af et maks. fodaftryk og en variabel etagehøjde på op til maks. 3 etager. Da der var et politisk ønske om, at området tillige skulle indeholde boliger, blev der udarbejdet et tillæg til helhedsplanen, der trak boligdelen ud som et separat delområde, der skulle placeres ud mod Bøllemosen mod syd (delområde 3). Anbefalingerne fra helhedsplanen er medtaget i Kommuneplantillæg nr. 11 med VVM-redegørelse og rammelokalplan 346, som overordnet fastsætter området bebyggelsesprocent til maks. 125 for området som et hele og med et maksimalt fodaftryk for delområde 1 og 2 på m². I Kommuneplantillæg om detailhandel der blev vedtaget den 25. juni 2008 blev rammen for detailhandel indenfor Møllebroområdet hævet, således at området kunne rumme henholdsvis m² til større udvalgsvare og m² til særlig pladskrævende varer. DN henviser i sin klage til Planstrategi 2020 og påstår, at Møllebrocenteret er i modstrid med planstrategien under mottoet Grøn, sund og ansvarsfuld. Hillerød Kommune ser ikke centret som nødvendigvis i modstrid med en bæredygtig tankegang. Hillerød by har stort set ikke mere rummelighed indenfor bymidteafgrænsningen til at kunne rumme møbelbutikker og større udvalgsvarer. Hensigten med Møllebro er bl.a., at centeret skal kunne rumme udflytningen af en del eksisterende møbel- og køkkenbutikker fra byens centrum, deriblandt f.eks. Idémøbler der i dag er placeret lige op af stationen, og som således kan give plads til en mere gavnlig og bæredygtig anvendelse med sin stationsnærhed. Derudover så har Hillerød Kommune vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt, også set ud fra et bæredygtigt synspunkt, at samle funktionerne større indkøb til boligen et sted og således få en synergi effekt ud af de butikker med eksempelvis den biltrafik og de parkeringskrav der følger den form for butikker. Et af klagepunkterne fra DN er placeringen for enden af Bøllemosen. Det er korrekt, at selve Bøllemosen skal friholdes til rekreativt område/grønt område, der ikke må bebygges og skal fastholdes i landzone. Derfor er der også bl.a. i kommuneplanrammerne for Møllebro, fastsat en bestemmelse om, at der ved disponering af den sydlige del af området, skal tages hensyn til den tilgrænsende Trollesmindekile. Samtidig er boligdelen netop lagt ned mod Bøllemosen. Flere af bestemmelserne i rammelokalplan 346 forholder sig til centerets placering op til Bøllemosen, bl.a. punkt 6.7 der fastlægger bestemmelser omkring indsigtskilen ind mod slottet og en visuel forbindelse mellem Bøllemosen og det grønne rum i Møllebrocenteret. Selve Møllebroområdet har været en del af bymidten og byzonen længe, og området er da også langt fra ubebygget. Området fremstår i dag som et ældre nedslidt erhvervsområde med en blanding af boliger og erhverv. Siden har matriklen 6 an Hillerødsholm, der grænser op til Bøllemosen, været lokalplanlagt og givet mulighed for etablering af en institution. Projektet har aldrig været realiseret grundet en kraftig forurening af matriklen. 5

6 Klagen fra omboende omhandler tillige placeringen af Møllebrocentret, som omboende mener, er placeret i den grønne kile. Der er flere forskellige kiler i området. Kjeldsvangkilen, som er den store landskabelige kile der er fastlagt i Kommuneplanen, forløber ikke helt ind til Fåreengen, som er området nord for Møllebro. Kjeldsvangkilen kommer ind og griber fat i Bøllemosen. Landskabsplanen for Bøllemosen operer med en anden form for grøn kile, som måske mere har karakter af en grøn forbindelse i af med at den forløber gennem byzone. Den grønne kile/forbindelse er en del af Møllebroprojektet, som netop åbner mulighed for, at der kan etableres en grøn forbindelse via en tunnel under Herredsvejen og ud over Bøllemosen. Møllebrogruppen har i deres klage vedhæftet et mindre uddrag af Landskabsplan for Bøllemosen. Denne plan, der blev endelig vedtaget den , viser netop planerne for Møllebrocenteret indsat i Landskabsplanen og sammenhængen med Bøllemosen og de omkring liggende grønne områder. Der er derfor ingen planlægningsmæssig modstrid med Landskabsplanen og Møllebrocenteret. Landskabsplanen er netop iværksat sammen med grundejerne i området for at sikre en sammenhængende grøn struktur i det område som er under udvikling. Hvorledes Bøllemosen og Møllebroområdet præcist skal møde hinanden, vil blive nærmere beskrevet i de efterfølgende lokalplaner for Møllebroområdet. Bymidteafgrænsningen er ikke blevet ændret med kommuneplantillæg nr. 11 og rammelokalplan nr Bymidteafgrænsning fremstår uændret og som den blev udlagt i kommuneplantillæg om detailhandel til Kommuneplan 2001, vedtaget den 15. juni At afgrænsningen i kommuneplantillæg nr. 11 og rammelokalplan 346 omfatter hele Møllebroområdet må og skal ikke forveksles med et udtryk for en ændring af bymidteafgrænsningen. Jf. 3.2 i rammelokalplan nr. 346 fastsættes anvendelsen for delområde 2 (som er området udenfor bymidteafgrænsningen) til detailhandel i form at større pladskrævende varegrupper og ikke til udvalgsvare som skal placeres indenfor bymidten. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplantillæg nr. 11 med VVM-redegørelse og rammelokalplan nr. 346 ikke foretaget ændringer i forhold til detailhandel, hverken i afgrænsningen af bymidten eller i rammerne for detailhandel. Klagers supplerende bemærkninger Omboende har til kommunens bemærkninger om planprocessen, herunder bebyggelsesprocenten, anført, at det først var med fremlæggelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til høring i foråret 2009, at befolkningen blev oplyst om, at bebyggelsesprocenten skulle stige fra 40 til 125 % og dermed åbne op for 17 meter høj bebyggelse på m 2 midt i den grønne akse. Det fremgår af masterplanen, at bebyggelsesprocenten i hele nærområdet ligger mellem 30 og 60 %. Kommunens supplerende bemærkninger Kommunen oplyser, at kommuneplantillæg nr. 11 er udarbejdet da man ønskede at revidere rammebestemmelserne i rammeområder omfattet af Møllebroområdet. Ændringerne omfattede rammer for anvendelse, etagehøjde, bebyggelsesprocent og bygningshøjde. Derudover blev der foretaget ændringer i de generelle retningslinjer og hovedstruktur i forhold til krav til parkering og ændring i trafikstruktur. Kommuneplantillæg nr. 11 medtager kun forhold, hvor der er ændringer i forhold til det allerede fastsatte plangrundlag. Der er ikke med kommuneplantillægget foretaget ændringer af de allerede fastsatte detailhandelsregler i kommuneplantillæg om detailhandel (2008). Kommuneplantillæg om detailhandel er beskrevet i redegørelsen for rammelokalplan 346. Tillægget angiver bl.a. bymidtens afgrænsning, herunder afgrænsningen af Møllebro området, samt fastsætter rammer for maks. bruttoetageareal og butiksstørrelser. Dette planlægningsmæssige grundlag er basis for rammelokalplan 346, og udlægningen af rammen til detailhandel og bestemmelserne i rammelokalplanen er i overensstemmelse dermed. 6

7 Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse I sagens behandling har deltaget 8 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Anne-Marie Rasmussen (formand), Ole Pilgaard Andersen, Britta Schall Holberg, Leif Hermann, Per Larsen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. Det skal indledningsvist bemærkes, at det følger af planlovens 58 b, at klager vedrørende udbygningsaftaler, jf. 21 b ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Natur- og Miljøklagenævnet har derfor ikke kompetence til at efterprøve klagepunktet om, at partnerskabsaftalen mellem bygherre og kommunen af 28. maj 2008 har karakter af en udbygningsaftale efter planlovens kap. 5 a, og at den derfor skal offentliggøres efter planlovens 21 b, stk. 4. Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan der alene klages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelser efter planloven, herunder en kommunes vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplaner. Det er et retligt spørgsmål, om kommunen har overholdt planlovens bestemmelser om vedtagelse af kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse samt rammelokalplan 346 og om VVMredegørelsen opfylder mindstekravene i VVM-bekendtgørelsen 5. Natur- og Miljøklagenævnet kan derimod ikke tage stilling til afgørelsens skønsmæssige spørgsmål, herunder om det er hensigtsmæssigt at opføre et butikscenter med den størrelse og placering. Endelig kan kommunens afgørelse om tilladelse efter reglerne i planlovens 11 g, stk. 4 (VVM-tilladelse), påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. planlovens 58, stk. 1, nr. 3. Planprocessen/bebyggelsesprocent Natur- og Miljøklagenævnet forstår klagen over planprocessen således, at kommunen efter klagernes opfattelse har tilsidesat planlovens regler ved at forøge områdets bebyggelsesprocent fra 40 til 125. Planlovens 11, stk. 1, 1. pkt. bestemmer, at der for hver kommune skal foreligge en kommuneplan. Kommunen har endvidere ret til på ethvert tidspunkt at ændre kommuneplanen ved et kommuneplantillæg. Det følger af planlovens 11 b, stk. 1, nr. 3, at rammer for indholdet af lokalplaner fastsættes for de enkelte dele af kommunen med hensyn til bebyggelsesforhold, herunder rammer for bevaring af bebyggelser og bymiljøer. Dette betyder, at en kommune skal fastsætte rammer for lokalplanlægningen om f.eks. bebyggelsesprocent. Denne ret til at fastsætte rammer for bebyggelsesprocent er ikke i planloven underlagt begrænsninger, og det er således op til kommunen at bestemme størrelsen på bebyggelsesprocenten. Kommuneplantillæg nr Bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, jf. Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 16. 7

8 Hillerød Kommune har anført, at planlovens detailhandelsbestemmelser er overholdt. Kommunen henviser til, at kommuneplantillæg om detailhandel (2008) er basis for rammelokalplan 346 og at tillægget er beskrevet i redegørelsen for rammelokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 11 medtager kun forhold, hvor der er ændringer i forhold til det allerede fastsatte plangrundlag, og der er ikke foretaget ændringer i detailhandelsbestemmelserne. Kommuneplantillæg om detailhandel (2008) fastsætter rammer og maksimale butiksstørrelser for Møllebrovejområdet. I Møllebrovejområdet inden for bymidten er rammen for udvalgsvarer fastsat til m 2 med en maksimal butiksstørrelse på m 2 og en minimumsstørrelse på m 2. I Møllebrovejområdet inden for og uden for bymidten er der fastsat en ramme for særlig pladskrævende varer på m 2 med en maksimal butiksstørrelse på m 2 til møbler og m 2 til øvrige. Det påklagede kommuneplantillæg nr. 11 omfatter ændring af rammerne for anvendelse (dog ikke detailhandelsbestemmelserne), etagehøjde, bebyggelsesprocent og bygningshøjde. Derudover er der foretaget mindre ændringer i den geografiske afgrænsning af rammeområderne. Endvidere er der foretaget ændringer i de generelle retningslinjer og hovedstruktur i forhold til krav til parkering og ændring i trafikstruktur. Natur- og Miljøklagenævnet er enig med kommunen i, at der ikke med kommuneplantillægget er foretaget ændringer af nogen art af de allerede fastsatte detailhandelsregler i kommuneplantillæg om detailhandel (2008), herunder bymidtens afgrænsning, anvendelsen af området til detailhandel i form af særlig pladskrævende varer og udvalgsvarer og fastsættelsen af rammer for det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker. Kommuneplantillæg nr. 11 må således ses i sammenhæng med og som et supplement til kommuneplantillæg om detailhandel (2008). Kommuneplanens rammeområde 1.C.16.A med samme anvendelse til butiksformål som i rammeområde 1.C.16 i kommuneplantillæg om detailhandel (2008) er beliggende inden for bymidten. Området kan anvendes til såvel butikker med udvalgsvarer og butikker med særlig pladskrævende varegrupper. Rammerne for butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper er for så vidt angår møbelbutikker fastsat til m 2 og øvrige butikker m 2. Natur- og Miljøklagenævnet skal vurdere, om anvendelsesbestemmelsen i det pågældende rammeområde er i overensstemmelse med detailhandelsreglerne. Formålet med detailhandelsreglerne er bl.a. at fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer, jf. planlovens 5 l, nr. 1. Efter planlovens 5 n skal arealer til butiksformål udlægges i den centrale del af en by (bymidten) og i visse tilfælde den centrale del af en bydel (bydelscenter). Dog kan der uden for bymidter og bydelscentre udlægges arealer til lokalcentre (nr. 1), enkeltstående butikker (nr. 2), butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer (nr. 3) og mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler (nr. 4), jf. 5 n, stk. 1. Den maksimale butiksstørrelse er reguleret for de enkelte områder, jf. planlovens 5 p-5 r. 8

9 For så vidt angår udvalgsvarebutikker i bymidter, bydelscentre og aflastningsområder må der ikke fastsættes butiksstørrelser, der overstiger m 2, jf. planlovens 5 q, stk. 1. Dog er der for så vidt angår byer med mere end indbyggere nogle særlige muligheder for i et begrænset omfang at fastsætte butiksstørrelser for udvalgsvarer på mere end m 2, jf. 5 q, stk. 2. Der er ikke en maksimal butiksstørrelse for så vidt angår butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer, jf. 5 q, stk. 4. Efter 11 a, stk. 1, nr. 3, skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og eventuelle aflastningsområder samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også for enkeltstående butikker, jf. 5 l-5 r. Det fremgår af By- og Landskabsstyrelsens vejledning om detailhandelsplanlægning fra maj 2010, side 11, at kommunerne kan planlægge for områder til særligt pladskrævende varegrupper i tilknytning til bymidter, bydelscentre, lokalcentre og aflastningsområder. Det er dog en forudsætning, at området til butikker med særligt pladskrævende varegrupper er selvstændigt afgrænset i kommuneplanen, jf. planlovens 11 a, og ikke sammenfaldende med områderne udpeget til bymidte, bydelscenter, lokalcenter og aflastningsområde. På baggrund af detailhandelsbestemmelsernes opdeling af områder i kategorier, herunder særskilt regulering af butiksstørrelserne i de enkelte områder, og under hensyntagen til, at udvalgsvarebutikker, der skal placeres i bymidten eller i et bydelscenter, skal holdes inden for planlovens størrelsesgrænser, finder Natur- og Miljøklagenævnet, at det forudsætningsvist følger af detailhandelslovgivningen, at det som udgangspunkt ikke er muligt i bymidten at placere butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer og som ikke er underlagt en størrelsesgrænse. Natur- og Miljøklagenævnet finder således, at der ikke i planloven er hjemmel til at planlægge som sket for butikker med særligt pladskrævende varegrupper inden for bymidtens afgrænsning. Kommuneplantillæg nr. 11 er som nævnt ikke i sig selv i strid med detailhandelsreglerne i planloven, men kommuneplanens rammeområde 1.C.16.A kan ikke udgøre en ramme for anvendelsen af området til såvel butikker med udvalgsvarer og butikker med særlig pladskrævende varegrupper og kan således ikke få virkning efter sit indhold for så vidt angår planlægningen af butikker med særlig pladskrævende varegrupper inden for rammeområdet. Rammelokalplan 346 Kommunalbestyrelsen kan i henhold til planlovens 13, stk. 1, tilvejebringe en lokalplan efter reglerne i kapitel 6. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, jf. 13, stk. 1, nr. 1. Det følger af rammestyringsprincippet, at der således ikke vil kunne lokalplanlægges for en anvendelse til butiksformål, der falder uden for kommuneplanens rammebestemmelser for området. Rammelokalplan 346 er ikke overensstemmelse med kommuneplanen, idet kommuneplanens bestemmelse om, at der inden for bymidten kan placeres butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer, ikke kan få virkning efter sit indhold. Natur- og Miljøklagenævnet finder derfor, at rammelokalplanen lider af en retlig mangel, der er så væsentlig, at rammelokalplanen må erklæres for ugyldig. 9

10 Selvom kommuneplantillæg nr. 11 ikke ophæves som ugyldigt, kan det som nævnt ikke få virkning efter sit indhold, hvilket medfører, at projektet ikke kan gennemføres. Der er herefter ikke anledning til at tage stilling til klagepunkterne vedrørende VVM-redegørelsen og VVM-tilladelsen. Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro. På nævnets vegne Tina Sommer Fuldmægtig Denne afgørelse er sendt til: Møllebrogruppen v/steen Clausen, og DN Hillerød v/ Jens Kromose, Danmarks Naturfredningsforening, FGE INVEST A/S, M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S, Att.: Hans Blixenkrone-Møller, og Hillerød Kommune, By og Miljø, j.nr.: , og 10

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse til udstykning, Brobakken 10.

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse til udstykning, Brobakken 10. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. oktober 2011 J.nr.: NMK-31-00199 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse til udstykning,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2004 J.nr.: 03-33/150-0195 ARS Afgørelse i sagen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

Det bemærkes, at der ikke med kommunens afgørelse af 10. juni 2014 er truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1.

Det bemærkes, at der ikke med kommunens afgørelse af 10. juni 2014 er truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 09. december 2014 J.nr.: NMK-33-02552 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes dispensation fra lokalplan til opførelse

Læs mere

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe. Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen? kan

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2011 J.nr.: NMK-520-00011 (tidl. NKN-111-00064) og NMK-522-00033 Ref.: RTS DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 20. august 2008 J.nr.: NKN-33-02473 ssc Afgørelse i sagen om Tårnby Kommunes vedtagelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune 1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning Juni 2007 Kommuneplantillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. april 2008 J.nr.: NKN-261-00031 ssc/tutbi Afgørelse i sagen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde.

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-31/150-0018 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 42 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 3. september 2015-30. oktober 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2013 J.nr.: NMK-31-00986 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til

Læs mere

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget)

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget) Kommuneplantillæg nr. 20 Baggrund og formål Kommuneplantillæg nr. 20 til kommuneplan 2013-25 er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et nyt erhvervsområde ved Asåvej/Østre Ringgade i Dronninglund.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 10 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 7. januar 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

AFGØRELSE i sager om Halsnæs Kommunes miljøscreening og vedtagelse af Lokalplan for butik i Kregme

AFGØRELSE i sager om Halsnæs Kommunes miljøscreening og vedtagelse af Lokalplan for butik i Kregme Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. december 2015 J.nr.: NMK-33-02828, NMK-34-00437 og NMK-41-00310 KlageID: 61735 Ref.: KAGRA-NMKN AFGØRELSE i sager om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om afgrænsning af delområde 1 og 3 - Kongevejen 235 (Skibsegen)

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om afgrænsning af delområde 1 og 3 - Kongevejen 235 (Skibsegen) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. august 2015 J.nr.: NMK-33-02957 KlageID: 66958 Ref.: KAGRA-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om afgrænsning

Læs mere

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej,

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Ringkøbing Ringkøbing- 21. april 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. april 2016 Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse på en ejendom i Gentofte Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse på en ejendom i Gentofte Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. december 2005 J.nr.: 03-33/150-0392 MJE Afgørelse i sagen

Læs mere

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag Tillæg nr. 53 til Rammeområde 41.BL1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgadez, Herning Fremlægges fra 2. december 2015 til 27. januar 2016 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. august 2014 J.nr.: NMK-33-02167 Ref.: lismb-nmkn AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. NOVEMBER 2011 KOMMUNEPLAN 09 2 EMNE: Ændring af rammeområde 30.E.08 Klank Ændring af afgrænsning udpeget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan 261 med tillæg 1 til etablering af dagligvarebutik på Rentemestervej 17

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan 261 med tillæg 1 til etablering af dagligvarebutik på Rentemestervej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. november 2015 J.nr.: NMK-33-03205 og NMK-33-03206 KlageID: 84836 og 85274 Ref.: KAGRA-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1.

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00008 (tidl. NKN-31-01772) Ref.: jav AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus

Læs mere

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020:

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020: TILLÆG 18 Baggrund og formål Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i tilknytning til lokalplan 10-012. Tillægget omfatter hele Østerportkarréen. Tillægget giver mulighed for at der

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. september 2014 J.nr.: NMK-33-02317 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2013 9 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

Læs mere

FORSLAG. Esbønderup. Dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej Tillæg nr. 08 til Kommuneplan

FORSLAG. Esbønderup. Dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej Tillæg nr. 08 til Kommuneplan FORSLAG Esbønderup Dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej Tillæg nr. 08 til Kommuneplan 2013-25 August 2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hovedstruktur...3 Retningslinjer...3 Rammebestemmelserne

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

J.nr. D Den 28. marts 2003

J.nr. D Den 28. marts 2003 DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN J.nr. D 212-0005 Den 28. marts 2003 Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen for detailhandelsstrukturen Miljøministerens detailhandelsredegørelse 2003 til

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. december 2014 J.nr.: NMK-31-01112 Ref.: JAV AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde SE1 Erhvervsområde ved Godsbanevej i Herning 2. Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillægget til Herning Kommuneplan

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET LOKALPLAN NR. 1.24 NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET KALUNDBORGVEJ SLOTSVEJ 9o VALDEMAR SEJRSVEJ SLOTSVOLDEN Slotscentret NORDRE BANEVEJ UDVIKLINGSENHEDEN APRIL 2005 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lyngby-Taarbæk Kommunes dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af en børnehave, Hummeltoftevej 139.

AFGØRELSE i sag om Lyngby-Taarbæk Kommunes dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af en børnehave, Hummeltoftevej 139. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. juni 2013 J.nr.: NMK-502-00071 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Lyngby-Taarbæk Kommunes dispensation fra skovbyggelinjen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 8

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 8 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 8 Stor udvalgsvarebutik i bymidten Ændring af kommuneplanområde 0 Bymidten Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus Aalborg Byråd godkendte den 6. oktober 2014

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 8 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. november 2013-8. januar 2014 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 2. SEPTEMBER 2015 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde 50.C.02 - Centerområde på Siimtoften, -

Læs mere

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune Tillæg nr. 17 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd August 2005 Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune - udvidelse af et byggemarked i Overlund VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-4-03 Tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 71 til Rammeområde 61.E1 og 61.E3 område udlagt til erhverv Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. oktober 2011 J.nr.: NMK-33-00379 Ref.: SSC AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4

Kommuneplantillæg nr. 4 Kommuneplantillæg nr. 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej Status: Kladde Høringsperiode start: 13. september 2018 Høringsperiode slut: 7. november 2018 Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Bydelscenter Tåstrup

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 50 Erhvervsområde ved Lumbyvej Næsby Næsbyhoved-Broby - Allesø Hvad er en kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere