K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A."

Transkript

1 Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Klagen angår erklæringsafgivelse uden registrering i Revireg. Personlige oplysninger: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A blev beskikket som registreret revisor den 19. maj 1982 og deponerede beskikkelsen den 31. maj Beskikkelsen har været genudle-veret siden den 28. maj A er medindehaver af revisionsvirksomheden (B) S.M.B.A., som hun i Revireg har været tilknyttet fra den 18. august 2010 (6. september 2010, jf. nedenfor). 1

2 Hun var tidligere direktør for C ApS, der var registreret som revisionsvirksomhed i Revireg i perioden fra den 22. maj 2009 til den 14. april 2010, men uden at have nogen godkendt revisor tilknyttet. Sagsfremstilling: I begyndelsen af 2010 traf indklagede sammen med revisor D, der ikke er godkendt revi-sor, beslutning om at starte eget revisorfirma på grundlag af en mindre klientportefølje. Indtil etableringen var i orden, herunder med hensyn til formalia, valgte indklagede midlertidig at anvende sin private adresse som forretningssted og lod sig på dette grundlag vælge som revisor for 10 anpartsselskaber, herunder E ApS samt F ApS. Endvidere blev val-get af indklagede som revisor registreret i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen. Som følge af indklagedes sygdom og midlertidige uarbejdsdygtighed forestod D oprettel-sen af deres revisorselskab, (B) S.M.B.A., og påbegyndte virksomheden den 1. april Den 3. og 19. juni 2010 afgav indklagede gennem (B) S.M.B.A. revisionspåtegninger på årsrapporterne for henholdsvis E ApS og for F ApS. I den anledning rettede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved skrivelse af 7. juli 2010 henvendelse til indklagede, idet (B) S.M.B.A. ikke på dette tidspunkt var optaget i Revireg som en godkendt revisionsvirksomhed, Den 18. august 2010 blev det nyoprettede revisorfirma registreret som revisionsvirksomhed i Revireg, men denne registrering slettede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 23. august 2010, da det var konstateret, at ledelsesforholdene ikke overholdt revisorlovens bestemmelser om ejerskab til revisionsvirksomheder. Da disse forhold var blevet bragt i orden, blev firmaet på ny registreret som revisionsvirksomhed den 6. september Indklagede besvarede den 16. september 2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen henvendelse af 7. juli 2010 og anførte bl.a.: 2

3 Som led i opstarten fik vi tilmeldt klienterne med mig som revisor under mit cpr-nr på min private adresse indtil alle nødvendige formalia var blevet bragt i orden og vi ville ikke ret gerne stå i den situation at vi skulle afvise klienter. Efterfølgende har jeg modtaget brevet fra Styrelsen på min bopæl om, at jeg var tilgået som selskabernes nye revisor. Vi gik derfor ud fra at Styrelsen ikke havde nogen indvendinger herimod. Da (B) SMBA nu er blevet godkendt i ReviReg, bedes alle selskaberne derfor overført hertil. For at overholde lovgivningens frister for rettidig indsendelse af årsrapporter har valgte vi at prioritere dette højere af hensyn til klienterne end en afventning af at vi fik oprettet og godkendt vores revisionsvirksomhed i ReviReg, men henholdt os til at Styrelsen har godkendt at jeg er valgt som revisor for de pågældende selskaber på trods af, at jeg på tidspunktet for Styrelsens accept heraf ikke har været tilmeldt som revisor i en godkendt revisionsvirksomhed. På den baggrund skal vi anmode Styrelsen om, at de allerede indsendte årsrapporter bliver taget til efterretning som værende indsendt af selskabets godkendte revisor tilknyttet den nu godkendte revisionsvirksomhed. Det er oplyst, at indklagede siden har indsendt nye årsrapporter med nye revisionspåtegninger dateret efter godkendelsen af revisionsvirksomheden. Klagen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har klaget over, at registreret revisor A overtrådte revisorlovens 16, stk. 2, ved, at hun gennem (B) S.M.B.A. har afgivet revisionspåtegninger på årsrapporterne for E ApS, CVR-nr. xx xx xx xx og F ApS, CVR-nr. xx xx xx xx på et tidspunkt, hvor revisionsvirksomheden ikke var re-gistreret i Revireg. Forklaringer: Sagen har været behandlet mundtligt med parternes fremmøde i nævnet den 17. juni 2010, hvorunder der blev afgivet forklaring af indklagede samt D. 3

4 Indklagede har forklaret bl.a., at hun i juni 2010 slet ikke var registreret i Revireg heller ikke som tilknyttet nogen anden revisionsvirksomhed. Hun er eneste direktør for (B) S.M.B.A., men hun og D ejer selskabet i fællesskab. D har forklaret bl.a., at de startede revisorfirmaet op, da deres hidtidige arbejdsplads, C ApS, ophørte. Imidlertid blev indklagede syg, og som følge af hendes sygdomsfravær måtte han klare alt arbejde selv. Han valgte at prioritere at få klaret klienternes regnskaber frem for forma-lia vedrørende revisorfirmaet. De var i god tro. Selv om de vidste, at revisorfirmaet ikke var oprettet i Revireg, var indklagede godkendt som revisor i selskaberne, og hun har kun erklæret sig om de selskaber, hvori hun var valgt som revisor. Parternes argumentation: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har anført, at indklagede i to tilfælde har afgivet revisionspåtegninger på selskaber uden, at dette er sket gennem en godkendt revisionsvirksomhed. Revisor har derved overtrådt revisorlovens 16, stk. 2, hvorefter en godkendt revisor kun kan afgive revisionspåtegninger og andre erklæringer med sikkerhed gennem en godkendt revisionsvirksomhed. Styrelsen har således konstateret, at indklagede den 3. og 19. juni 2010 underskrevet revisionspåtegningerne på årsrapporterne for 2009 for E ApS og for F ApS. Revisionspåtegningerne er begge afgivet gennem (B) S.M.B.A. Revisionsvirksomheden er første gang blevet oprettet i registeret over godkendte revisionsvirksomheder, Revireg, den 18. august 2010, dvs. efter afgivelsen af disse revisionspåtegninger. Den omstændighed, at indklagede modtog kvittering fra styrelsen for, at hun var blevet registreret som revisor for et selskab, har ikke friaget indklagede for pligten til at sikre sig, at hun opfyldte betingelserne i revisorloven. Styrelsen foretager i øvrigt ikke en godkendelse af revisor i forbindelse med, at en revisor bliver valgt. Der udsendes alene et brev til den valgte revisor, hvoraf det fremgår, at denne er valgt som revisor for det pågældende selskab. Brevet har kun til formål at gøre revisor opmærksom herpå. Der foreligger således ikke omstændigheder, der kan berettige til, at indklagede ikke har overholdt revisorloven i forbindelse med afgivelse af revisionspåtegninger. I den forbindel- 4

5 se bemærkes, at hverken sygdom eller travlhed kan henføres til sådanne særlige omstændigheder. En godkendt revisor har et selvstændigt ansvar for, at lovgivningen overholdes i almindelighed og i særdeleshed den lovgivning, der regulerer udøvelsen af revisorerhvervet. For at revisorer kan varetage hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant, er det vigtigt, at der i offentligheden er tillid til revisorers erklæringer. En del af denne tillid bygger på, at erklæringer med sikkerhed afgives gennem en godkendt revisionsvirksomhed, der er underkastet det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder, herunder den lovpligtige kvalitetskontrol. Det er således af væsentlig betydning, at alle godkendte revisorer, som afgiver erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed, som er optaget i Revireg. På denne baggrund har indklagede handlet i strid med revisorlovens 16, stk. 2, jf. 1, stk. 5, 2, og 13, jf. bekendtgørelse om register over godkendte revisionsvirksomheder (Revireg) og har dermed tilsidesat god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk.1. Indklagede har i det væsentlige anført samme synspunkter som over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. brevet citeret ovenfor. Indklagede har særligt peget på, at hun blev godkendt af Erhvervsog Selskabsstyrelsen som revisor for de selskaber, hvor det blev indberettet, at hun var valgt som revisor og med oplysning om hendes private adresse. Styrelsen godtog dette uden spørgsmål og sendte blot brev ud om, at hun var tilgået som selskabernes nye revisor. Hun kunne således ikke andet end at gå ud fra, at styrelsen ikke havde bemærkninger til, at hun kunne virke som revisor uden at være tilknyttet en revisionsvirksomhed, men alene fra sin private adresse. Hertil kommer, at hun var sygemeldt samtidig med, at hun startede den nye virksomhed sammen med en anden, hvorfor der var travlhed i forbindelse med opstarten. Det var derfor nødvendigt og hensigtsmæssigt at prioritere de konkrete revisionsopgaver og for disses vedkommende overholde lovgivningens frister frem for at bruge tiden i starten til at få oprettet og godkendt selve revisionsvirksomheden i Revireg. Indklagede har endvidere anført, at alt nu er bragt i orden, og at alle ordensforskrifterne nu overholdes. Det har aldrig været hensigten, at hun ikke ville overholde formalia. Revisornævnets præmisser og afgørelse: 5

6 Skyldsspørgsmålet Afgivelse af en revisionspåtegning er en erklæringsopgave som angivet i revisorlovens 1, stk. 2. Efter 16, stk. 2, jf. stk. 1, er det kun tilladt en godkendt revisor at udføre erklæringsopgaver efter 1, stk. 2, når det sker i en revisionsvirksomhed. Det følger af 13 og 2, at en revisionsvirksomhed skal være godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og være registreret i Revireg. Først, når en virksomhed er registreret i Revireg, anses den for at være en godkendt revisionsvirksomhed, jf. 4, stk. 4, i bekendtgørelsen om Revireg. Den godkendte revisor, der erklærer sig, skal selv være registreret i Revireg og som tilknyttet den revisionsvirksomhed, hvorigennem erklæringen afgives, jf. 1, stk. 2, samt 2, stk. 1, nr. 5, i samme bekendtgørelse. Navnet på den pågældende revisionsvirksomhed skal tillige med revisors navn anføres i erklæringen, jf. 5, stk. 9, i erklæringsbekendtgørelsen. Indklagede har ubestridt i to tilfælde i juni 2010 som godkendt revisor afgivet revisionspåtegninger gennem sit revisorselskab, (B) S.M.B.A. Dette selskab blev først den 6. september 2010 registreret i Revireg og opnåede derfor først på dette tidspunkt status som en godkendt revi-sionsvirksomhed. Revisorlovens 16, stk. 2, har således ikke været overholdt. Indklagede var ikke ansat i revisorfimaet som lønmodtager, men var medindehaver. Bestemmelsen i 3, stk. 1, i bekendtgørelsen om Revireg må forstås således, at det påhviler en godkendt revisor, der indgår i den øverste ledelse i en virksomhed, hvorigennem der udføres erklæringsopgaver af godkendte revisorer, at lade virksomheden registrere som en revisionsvirksomhed i Revireg (tillige med registrering af de tilknyttede revisorer). Den manglende registrering af (B) S.M.B.A. i Revireg beroede således på tilsidesættelse af en pligt, der påhvilede indklagede i sin egenskab af godkendt revisor og indehaver. Meddelelserne fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at hun var blevet valgt som revisor i de pågældende selskaber, har ikke kunnet give indklagede føje til at gå ud fra, at styrelsen uden at hun havde indgivet nogen ansøgning herom samtidig havde meddelt hende dispensation fra kravet om, at hun kun måtte afgive erklæringer gennem en godkendt revisionsvirksomhed et krav, som i øvrigt var lovfæstet, og som styrelsen ikke havde hjemmel til at dispensere fra. 6

7 Indklagede har således tilsidesat god revisorskik og anses herefter for skyldig i den rejste klage. Sanktionsfastsættelsen Efter revisorlovens 28 og 29 må en revisionsvirksomhed kun udføre erklæringsopgaver under anvendelse af et kvalitetsstyringssystem og har pligt til at undergive sig kvalitetskontrol. Denne forpligtelse er central for den godkendte revisors virke som offentlighedens tillidsrepræsentant efter 16, stk. 1. Sanktionen til en revisionsvirksomhed, der har forsømt sin pligt til at anvende et kvalitetsstyringsystem til erklæringsarbejde, er efter nævnets faste praksis som udgangspunkt en bøde på kr. Dette bødeniveau er fastlagt navnlig under hensyn til de betydelige omkostninger, der er forbundet med anskaffelse og vedligeholdelse af et sådant system, og er således præventivt begrundet i, at der ikke skal være mulighed for at opnå en besparelse. Dette bødeniveau anvendes også over for en revisionsvirksomhed, der er en enkeltmandsvirksomhed, og hvor indehaveren derfor hæfter personligt for bøden, selv om denne er pålagt virksomheden. Når en virksomhed, der ikke er registreret som revisionsvirksomhed i Revireg, udfører erklæringsopgaver, unddrager den sig samtidig pligten til at anvende et kvalitetsstyringssystem og til at undergive sig kvalitetskontrol. Den økonomiske fordel herved tilfalder indehaveren. Nævnet finder, at bøden i et sådant tilfælde ikke kan være mindre end bøden, når pligtforsømmelsen vedrører en i Revireg behørigt registreret revisionsvirksomhed. Som følge heraf fastsættes den bøde, som indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, har forskyldt, til kr. T h i b e s t e m m e s : Registreret revisor A pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. 44, stk. 6, i Revisorloven. 7

8 Taber Rasmussen 8

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius,

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius, Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 30/2008-S+R Birgit Ellegaard mod Statsautoriseret revisor Kai Ambrosius og Registreret revisor Peter Ry Mathiasen og Revisor Anita E. Mather afsagt sålydende K E

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere