Status på handleplan for psykiatriplan september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013"

Transkript

1 Status på handleplan for psykiatriplan september 2013 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan De overordnede målsætninger i psykiatriplanen er: 1. Færre på førtidspension 2. Opkvalificering af de socialpsykiatriske tilbud 3. Styrke samarbejdet på tværs 4. Opkvalificering af medarbejderkompetencer Handleplanen er for overskuelighedens opdelt i fire kategorier : nye, kommende, eksiterende og afsluttede tiltag. Handleplan for målsætning 1, færre på førtidspension: Nye tiltag Oprettelse af rehabiliteringsteam i forlængelse af reform af førtidspension og fleksjob I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob blev det besluttet, at der skal nedsættes et tværfagligt rehabiliteringsteam. Teamet skal sikre, at der bliver iværksat en tværfaglig indsats over for de mest udsatte borgere, således at førtidspension forebygges. Der har været nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe, som i samarbejde med konsulentfirmaet Discus i forår/sommer 2013 har arbejdet med sammensætning af teamet samt arbejdsgange og opgaver for teamet. Borger- og i samarbejde med Jobcentret Det tværfaglige teams sammensætning, opgaveportefølje og arbejdsgange er beskrevet i dokumentet Sådan gør vi, som lå færdig i juli måned. 1

2 Kommende tiltag Etablering af ny indsats over for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Projekt om inklusion i foreningslivet af unge med ADHD Der er blandt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år et behov for en helhedsorienteret indsats, der tager højde for borgerens psykiske, sociale og helbredsmæssige udfordringer. Via en helhedsorienteret indsats kan borgerne hjælpes til at påbegynde en uddannelse/job. Borger- og vil derfor i et toårigt projektforløb afprøve nye metoder over for de 100 borgere, der falder inden for målgruppebeskrivelsen. Unge med ADHD er en voksende gruppe blandt borgere med tilknytning til socialpsykiatrien. De unge er svære at fastholde i aktiviteter som fx uddannelse og arbejde og de har generelt svært ved at etablere blivende sociale netværk. Der er pt. en proces i gang om at kortlægge rammerne for den nye indsats. I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra Jobcentret, Borger- og, Kløverengen og socialpsykiatrien. Borger- og, socialpsykiatrien er gået sammen med DGI Midt- og Vestsjælland om en projektansøgning til Socialministeriet, hvor der ansøges om midler til et treårigt projekt, hvor der fokuseres på at inkludere unge med ADHD i idrætslivet i Ishøj Kommune. Borger- og., Borgerog og DGI Midt og Vestsjælland. Projektet løber fra Der vil blive uarbejdet ½-årlig status på de borgere, der er en del af projektets målgruppe Såfremt der bevilges penge til projektet vil projektet opstarte primo Der foreligger svar på projektansøgningen i oktober

3 Eksisterende tiltag Øget fokus på unge med ADHD. Afsluttede tiltag Der skal rettes en indsats mod unge med ADHD, sådan at der sker en ordentlig udredning såvel som efterfølgende behandling både medicinsk og socialt. Der er behov for at opkvalificere udvalgte medarbejderes viden om ADHD. Dette kan evt. gøres i samarbejde med ADHD-huset eller via kurser udbudt af Psykiatrifonden. Borger- og Jobcentret 2012/2013 Kløverengens medarbejdere har gennemgået kursusforløb om piger med ADHD. Der er derudover etableret et velfungerende udredningsforløb ved ADHD-klinikken under Psykiatrisk Center Glostrup. Projekt Brug for Alle Som forløber for reform af førtidspension og fleksjob blev projekt Brug for Alle iværksat. I brug for Alle iværksættes en tværfaglig indsats over for borgere i matchgruppe 3. Hensigten med projektet var at afprøve metoden omkring brugen af tværfaglige team og koordinerende sagsbehandler ift. borgere med komplekse sociale problemer, således at det forebygges, at borgerne ender på førtidspension. Der blev nedsat et tværfagligt team ift. den enkelte borgers udfordringer. Teamet besluttede, hvilken indsats borgeren skulle tilbydes ift. at blive uddannelses- eller beskæftigelsesklar. Der blev ansat to tovholdere, hvis opgave var at sørge for, at der blev igangsat og fulgt op på indsatser. i samarbejde med Jobcenteret. Medio 2012 til medio 2013 Projektet er afsluttet. Alle borgere har været for det tværgående team, og der er kommet positive erfaringer fra arbejdet. Afrapportering af projektet er færdigt medio september 2013 og vil blive forelagt på SSU. 3

4 Handleplan for målsætning 2, opkvalificering af de socialpsykiatriske tilbud: Nye tiltag Brugerundersøgelse af hjemmevejledning efter SEL 85 Udslusningsbolig i tilknytning til Kløverengen har længe haft et ønske om at spørge borgere, der modtager 85-støtte, om deres oplevelser med støtten. Brugernes oplevelser/erfaringer skal bruges til en vurdering af, hvordan den nuværende 85-ordning fungerer set fra et borgerperspektiv. Der er behov for en mellemstation mellem Kløverengen og et liv i egen bolig for borgere, der har haft ophold på Kløverengens botilbud efter SEL 107. Meningen med udslusningsboligen er, at man inden man flytter helt ud af Kløverengen i en selvstændig bolig, kan få et ophold på maksimum 12 måneders varighed, hvor man stadig er tilknyttet Kløverengen og har mulighed for at rekvirere Kløverengens personale, men hvor man i langt højere grad bliver trænet i at klare sig selv. Der har været ansat en ACmedarbejder i løntilskud, som over sommeren har indsamlet empiri til brugerundersøgelse. Undersøgelsens resultater vil i løbet af efteråret blive bearbejdet og sammenskrevet til en rapport. Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Kløverengen, Borger- og og socialpsykiatrien. Arbejdsgruppen har defineret rammer for brugen af udslusningsboligen. Kløverengen i samarbejde med Borgerog og socialpsykiatrien. Foråret vinter 2013 Al empiri, herunder både spørgeskemaer samt interview, er blevet indsamlet og bearbejdet. I løbet af efteråret vil der blive udarbejdet en rapport om brugerundersøgelsen, og hvilke initiativer der igangsættes på baggrund af denne. Rapporten vil blive forelagt SSU ultimo Kløverengen åbnede i juni 2013 en udslusningsbolig beliggende centralt i Ishøj. De foreløbige erfaringer med akutboligen er, at den er en god mellemløsning, og en oplagt mulighed for botræning. Udslusningsboligen har plads til 2 beboere, og har indtil videre huset 1 beboer, der flyttede ind den 15. juni

5 Udvidelse af Kløverengens målgruppe Der er behov for et tilbud til hørehæmmede borgere med en sindslidelse. Der er derudover behov for at Kløverengen kan rumme flere nye målgrupper. Udvalgte medarbejdere skal på tegn til tale-kursus, hvilket giver mulighed for at kommunikere med hørehæmmede beboere. Derudover skal det kortlægges, hvilke andre målgrupper Kløverengen skal rumme fremtidigt og hvad det indebærer, fx ift. kompetenceudvikling af Kløverengens medarbejdere. Kløverengen 2012/2013 Kløverengen er i dag rustet til at kunne tage imod hørehæmmede borgere med en sindslidelse. I takt med hhv. FØP-reform og kontanthjælpsreform, er Kløverengen stadig i en proces omkring udvidelse af Kløverengens målgruppe. Dette sker i samarbejde med Borger- og. Akuttelefon på Kløverengen Der er behov for, at borgere der oplever krise, fx myldertanker og angst i nattetimerne, har mulighed for at tale med en kompetent fagperson. Dette kan fx forebygge akut indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der igangsætter proces omkring oprettelse af akuttelefonen. Kløverengen Medio 2012 Akuttelefonen er implementeret i medio Det er erfaringen, at telefonen ikke benyttes. Dette kan dels skyldes, at man ved opkald til telefonen skal oplyse sit navn og cprnummer dels at borgeren ikke i tilstrækkelig grad er bevidste om telefonens eksistens. Akutbolig på Kløverengen Målet er i samarbejde med Psykiatrisk Center Glostrup at undgå, at borgere forbliver indlagt pga. boligsocialproblem. Der er nedsat en arbejdsgruppe der har beskrevet akutboligens funktion og anvendelsesmuligheder. Kløverengen Ultimo 2012 Akutboligen åbnede d. 1. september Visitation foregår via sagsbehandler og faglig leder i socialcentret i samarbejde med visitator fra Kløverengen. 5

6 Kommende tiltag Opkvalificering af botilbuddet Kløverengen med fokus på evidensbaserede recovery metoder. Eksisterende tiltag Socialministeriet har afsat en pulje på 19 millioner kroner til at fremme kvaliteten i den kommunale indsats med fokus på afprøvning af rehabiliterende og recovery-understøttende evidensbaserede metoder over for borgere med svære psykiske lidelser. Kløverengen har søgt midler fra puljen. Hvis Kløverengen kommer med i projektet skal medarbejderne arbejde ud fra nogle konkrete og evidensbaserede recovery metoder, som skal hjælpe borgernes udvikling. Kløverengen i samarbejde med Socialcenteret Ultimo Ansøgning er under udarbejdelse. Der er ansøgningsfrist d. 9. september. Udekørende hjemmevejledning på Kløverengen Fremskudt sagsbehandling Der er flere borgere fra Vallensbæk, der har behov for hjemmevejledning. Grundet Kløverengens beliggenhed vil det være en ressourcefordel såfremt Kløverengen kunne levere udekørende hjemmevejledning Der er behov for en fremskudt sagsbehandler der kan fungere som bindeled mellem Borger- og og socialpsykiatrien og i højere grad møde borgerne, der hvor de er, fx i socialpsykiatriens café, Café Vildtbanehus. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der kortlægger rammerne for udekørende hjemmevejledning på Kløverengen Fra 1. januar 2013 har der været ansat en socialrådgiver, der deles mellem Borger- og og socialpsykiatrien. Socialrådgiveren fungerer bl.a. som fremskudt sagsbehandler i Café Vildtbanehus. Kløverengen 2013 Kløverengens personale kører for øjeblikket ud til visse borgere, som en overgangsfase / brobygning for borgere, der tidligere har boet på Kløverengen, og som nu er flyttet ud. Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at udbrede udekørende hjemmevejledning yderligere. Borger- og og Primo 2013 Initiativet blev igangsat primo 2013 og socialrådgiveren er at finde i Cafe Vildtbanehus en dag om ugen, hvor borgere med tilknytning til socialpsykiatrien kan komme og modtage råd og vejledning. 6

7 Ungegruppen Der er flere og flere unge med sindslidelser der er ensomme og som tumler med samme problemstillinger som andre unge. Derfor er der behov for at skabe kontakt mellem de unge, så de sammen kan støtte hinanden og hjælpe hinanden ud af ensomhed. Der er igangsat et initiativ, hvor en række unge med tilknytning til socialpsykiatrien mødes en gang om ugen. I ungegruppen er der mulighed for forskellige aktiviteter som fx fester og ture, spil og andet hyggeligt samvær og løbende Ungegruppen er nu et etableret tilbud til unge borgere med tilknytning til socialpsykiatrien. Ungegruppen mødes hver tirsdag aften i s værested i boligforeningen Ågården. IF coming up Borgere med en sindslidelse er tilbøjelige til en del inaktivitet på trods af, at motion er vigtig ift. at komme sig fra en sindslidelse. Det skal undersøges, hvilke idrætsinitiativer der er til borgere med en sindslidelse og løbende I samarbejde med Høje-Taastrup Kommune er socialpsykiatrien blevet en del af IF coming up, som er en forening der arrangerer idrætsaktiviteter for borgere med en sindslidelse 7

8 Handleplan for målsætning 3, styrke samarbejdet på tværs: Nye tiltag Styrke samarbejdsaftalen mellem Distrikt Psykiatrisk Center (DPC) og Borgerog Kommende tiltag Der er behov for at udbrede kendskabet til samarbejdsaftalen mellem Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) og Borger- og sådan at medarbejderne anvender aftalen i deres daglige arbejde og der derfor er klarhed om, hvem der gør, hvad fx når en borger bliver ind- og udskrevet fra psykiatrisk afdeling. Samarbejdsaftalen skal sørge for, at der iværksættes en helhedsorienteret indsats over for borgere med en psykisk lidelse, der både er i berøring med distrikts- og socialpsykiatrien, således at borgeren ikke falder mellem to stole. I februar 2013 afholdtes et møde i arbejdsgruppen for psykiatriplanen, hvor det blev drøftet, hvordan der fremadrettet skal arbejdes med samarbejdsaftalen. På mødet oplyste medarbejder fra DPC, at der skulle ansættes en samordningskonsulent, der bl.a. skal arbejde med at styrke samarbejdet med kommunerne omkring samarbejdsaftalerne. PCG, Jobcentret, Borgerog, og Kløverengen På arbejdsgruppemødet i februar oplyste PCG, at der i foråret 2013 ansat en samordningskonsulent på PGC. Konsulenten skal bl.a. styrke arbejdet omkring samarbejdsaftalen. PCG har aktuelt udsendt projektbeskrivelse for projekt om styrkelse af samarbejdet mellem PCG, Jobcentret og Borger- og. Projektet opstartes med et kick off-møde i november Derudover er Kløverengen repræsenteret i Den psykiatriske udviklingsgruppe under Region H, der indtil videre har afholdt et møde. Næste møde er 19. september Nyt behandlingstilbud til ikkepsykotiske borgere med dobbeltdiagnoser Region Hovedstaden har bevilget midler til at etablere et behandlingstilbud til ikke-psykotiske borgere med en dobbeltdiagnose, da der er et behov for at styrke indsatsen til denne borgergruppe I 2013 vil der iværksættes et samarbejde mellem Regionen og kommunerne om en styrket indsats for borgere med en dobbeltdiagnose Psykiatrisk Center Glostrup og Borger- og 2013 Dette initiativ opstartes i efteråret

9 Samarbejde mellem socialpsykiatrien og hjemmeplejen Det er behov for at klare snitflader mellem socialpsykiatriens og hjemmeplejens opgaver Der skal etableres et samarbejde mellem Center for Sundhed og Ældre og og Center for Sundhed og Ældre 2013 Der er pt. ikke nærmere afklaring af snitfladerne mellem de to områder. Styrket indsats over for afrusere Der er en stigning i antallet af gengangere til afrusning på Distrikt Psykiatrisk Center Glostrup. Der er behov for at styrke den sociale indsats over for denne gruppe borgere Distrikt Psykiatrisk Center Glostrup og Ishøj Kommune vil udvikle et samarbejde omkring borgere der efter afrusning har behov for en social indsats Distrikt Psykiatrisk Center Glostrup og Borger- og Medio 2013 Initiativet er ikke blevet igangsat endnu 9

10 Handleplan for målsætning 4, opkvalificering af medarbejderkompetencer: Nye tiltag Seksualvejlderuddannelse til medarbejdere fra Kløverengen og socialpsykiatrien og voksen handicap fra seksualvejleder Kommende tiltag Der er behov for medarbejderkompetencer med viden om seksualitet hos mennesker med en sindslidelse, således at der på faglig vis kan vejleders om dette aspekt af borgernes liv til båder borgere og kolleger. En medarbejder fra Voksen Handicap, Kløverengen og det socialpædagogiske vejlederteam skal gennemgå en toårig uddannelse til seksualvejleder 2013 Medarbejderen fra Kløverengen blev færdiguddannet i 2013 og fungerer i dag som seksualvejleder for Kløverengens borgere og som sparringspartner for kolleger, der har behov for viden om, hvordan man håndterer seksualitet hos borgere med en sindslidelse. Medarbejdere fra det socialpædagogiske vejlederteam og voksen handicap vil i 2014 starte på seksualvejlederuddannelsen. Opkvalificering af Kløverengens medarbejdere om akut krise Uddannelse af det socialpædagogiske vejlederteam i løsningsfokuserede samtaler Efteruddannelse af Kløverengens medarbejdere ift. at håndtere akut krise i forbindelse med akut-telefon og andre akutte problemer, der kan opstå hos borgere med en svær sindslidelse. Der er et ønske om, at det socialpædagogiske vejlederteam i højere grad får en coachende rolle over for borgere med tilknytning til socialpsykiatrien. Det betyder, at der bliver lagt et større ansvar på borgernes skuldre ift. borgerens udvikling og mestring af personlige udfordringer. Der vil blive afholdt temadag/kursus om akut opstået krise og håndtering heraf Det socialpædagogiske vejlederteam deltager i efteråret 2013 på 3 kursusdage ved underviser Henrik Vesterhave Petersen omkring løsningsfokuserede samtaler. Kløverengen Efterår/vinter 2013 Efterår/vinter 2013 Endnu ikke implementeret, men vil blive igangsat i løbet af efteråret Uddannelsen opstarter i efteråret

11 Afsluttede tiltag Mere viden om borgere med dobbeltdiagnoser Efteruddannelse af medarbejder fra Rådgivningsteamet og en medarbejder fra socialpsykiatrien om unge og misbrug Der er behov for større viden om borgere med dobbeltdiagnoser, da der ses en stigning i antallet af denne borgergruppe Der er behov for opkvalificering af nøglemedarbejderes kompetencer og viden inden for misbrugsområdet. Dette vil medføre dels en bedre visitering til misbrugsbehandling dels at socialpsykiatrien selv kan løfte opgaver inden for den sociale misbrugsbehandling. Det skal undersøges, hvilke muligheder der er for at efteruddanne medarbejdere i at håndtere dobbeltdiagnoser En medarbejder fra det socialpædagogiske vejlederteam og fra Rådgivningsteamet under Borger- og fra socialpsykiatrien skal på misbrugsudd. Borger- og, og Kløverengen og Borger- og 2012 og løbende 2012 og ind i 2013 I november 2012 blev der afholdt temadag med misbrugsekspert og psykiater Henrik Ringdom om borgere med dobbeltdiagnoser for alle medarbejdere på Kløverengen, i og rådgivningsteamet under. I 2013 afholdtes en temadag, hvor der blev fokuseret på den pædagogiske indsats for borgere med en dobbeltdiagnose. En medarbejder fra det socialpædagogiske vejlederteam og en medarbejder fra Rådgivningsteamet færdiggjorde i sommeren 2013 uddannelsen Pædagogisk tilgang til unge med misbrug. 11

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012 Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Psykiatriplan 2012-2014

Psykiatriplan 2012-2014 Psykiatriplan 2012-2014 Indhold Forord 2 Sådan læses psykiatriplanen 2 Vision og mission 2 Værdigrundlag 2 Målgruppe 3 Mål 1: Færre på førtidspension 4 Mål 2: Samarbejde på tværs 4 Mål 3: Opkvalificering

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Social- og Borgerservice Projekt UDE-HOS - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Projekt UDE-HOS et særligt tilbud efter Servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kort

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige, match 2 borgere, og nomeret til 40 årspladser.

Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige, match 2 borgere, og nomeret til 40 årspladser. Opgørelse over resultater i 2012 for Daruplund og Jobpoint Resultater for Daruplund 2012 Resultatkrav 1: 40 årspersoner Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige,

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Sagsbehandler: Karoline Winther-Lund Telefon: 23 22 90 10 Email: 36502@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Ishøj, den 28. september 2012 Projektbeskrivelse Opgangsnetværk Baggrund

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Følgende status på handleplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2013 2014 følger op på, hvor langt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om yderligere tiltag Forebyggelse og sundhed - voksne Skal/kan indsatser i henhold til rammepapir Kommunen skal

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT SOCIALFORVALTNINGEN Projekt for afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug HVAD ER ACT? Det centrale i ACT-metoden er, at borgeren

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Revision af handleplan for

Revision af handleplan for Revision af handleplan for Ishøj Kommunes Handicappolitik 2009-2014 Revideret juni 2012 1 Indhold God service... 3 Samarbejdet... 5 Kendskab... 8 Fritid... 9 Børn... 11 Uddannelse... 12 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed 1 Handleplan for temaplan for psykisk sundhed Denne handleplan er udarbejdet for at sikre opnåelsen af de mål som Vejen Kommunes temaplan for psykisk sundhed fastsætter. Overordnet set gælder det, at Vejen

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

- individuelle udviklingsforløb

- individuelle udviklingsforløb Velkommen MÅLGRUPPER til MATCHgruppen Med denne folder vil vi gerne give dig som medarbejder eller sagsbehandler i jobcenter et overordnet overblik over MATCHgruppens tilbud og det værdisæt, vi arbejder

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber.

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber. Notat Sagsnr.: 2012/0009182 Dato: 13. januar 2013 Titel: Orientering om reform af førtidspension og fleksjob Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Reform af førtidspension og fleksjob træder

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver bedre indsats

Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver bedre indsats Tidlig indsats Sammenhængende tilbud Højt fagligt niveau Døgnåbent Målrettet indsats Borgeren i centrum Høj livskvalitet Sundhed og motion Samarbejde på tværs Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver

Læs mere

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET SOCIALUDVALGET 2014 SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET 1 Udfordringen Regeringens 2020 mål på udsatte området Regeringens udspil til sociale 2020 mål for de mest udsatte voksne: 1. Antallet af hjemløse i Danmark

Læs mere

Nye tendenser i psykiatrien

Nye tendenser i psykiatrien Nye tendenser i psykiatrien - fra en kommunal vinkel Jens Peter Hegelund Jensen Direktør Silkeborg Kommune 1 Indhold Udfordringer og tendenser Lokale udfordringer Særligt i forhold til samarbejdet i Psykiatriens

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. I henhold til denne søges der

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017. v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri

Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017. v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017 v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri 19M puljen 19 M Fremrykningspuljen Kvalitet i den kommunale indsats

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

INDSATSER PSYKIATRIOMRÅDET 2014 2016

INDSATSER PSYKIATRIOMRÅDET 2014 2016 INDSATSER PSYKIATRIOMRÅDET 2014 2016 I Rammepapiret om fælleskommunale målsætninger for psykiatriområdet er der udpeget en række obligatoriske opgaver (markeret med blåt), som kommunen har forpligtet sig

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Hedebo Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Tlf.: 98823166 Fax: 98824055 E-mail: hedebo@99454545.dk Klinisk underviser: Anna Grandjean Gleerup E-mail til klinisk

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Socialpsykiatrien Aalborg Kommune Botilbudområdet Klinisk underviser: Mille Schroll E-mail til klinisk underviser: mis-aeh@aalborg.dk Telefon til klinisk underviser:

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Inklusion en fortsat proces

Inklusion en fortsat proces Inklusion en fortsat proces Af Birthe Rasmussen skoleleder på Slotsskolen Slotsskolen er en nybygget kommunal Folkeskole i Horsens, som i 2009 afløste den tidligere Vestbyskole. Skolen er beliggende i

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål NOTAT $ T1 T Svar på de 12 konkrete spørgsmål September 2015 J.nr.2015-4148 Her finder I svar på jeres 12 spørgsmål. Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at: Det er kommunerne, der vurderer den enkelte

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev. Notat Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74340303 9. november 2013 Sagsident: 11/30814

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 22. Oktober 2014 J.nr.: 2014-0031189 /MGR Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Mødedeltagere:

Læs mere

TEMA Reform af Førtidspension og Fleksjob BSU - 25.02.2014

TEMA Reform af Førtidspension og Fleksjob BSU - 25.02.2014 TEMA Reform af Førtidspension og Fleksjob BSU - 25.02.2014 Fra erhvervsevne til arbejdsevne Det rummelige arbejdsmarked og førtidspensionsreform fra 2001 Flest muligt beskæftiges på det ordinære arbejdsmarked,

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt

Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt Housing First Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt Forsorgshjem Hjemløsinstitution med fokus på udredning og botræning Gennemgangsboliger/Skurvogne Er en del af tilbudene i Psykiatri indsatsen. Housing

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Samarbejdsaftale om fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Samarbejdsaftale om fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus Samarbejdsaftale om fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus (Offentliggjort d. 14. juni 2011) Side 1 af 11 Baggrund for

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Notat om rehabiliteringsteam D. 07.03.13 Den 1. januar trådte reform af førtidspension og fleksjob i kraft. En vigtig del af reformen er indførelsen af rehabiliteringsteam, der skal behandle sager om ressourceforløb,

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Vedrørende: Status vedr. hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Sagsnavn: 43126: Overtagelse af regionale institutioner (08/02342) Sagsnummer: 16.00.00-A09-1-08 Skrevet af: Anne

Læs mere

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Sagsnr.: 21068 Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Stilling i forhold til ansøgningen Forstander Fornavn Jette Efternavn Sølvhøj CVR nummer 48047750 Fødselsdato 05.11.1956 Køn Kvinde Adresse

Læs mere

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse Indledning Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Kontanthjælpsreformen den fremtidige organisering

Kontanthjælpsreformen den fremtidige organisering Kontanthjælpsreformen den fremtidige organisering Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Skole- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der oprettes et fælles Uddannelseshus

Læs mere