Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling."

Transkript

1 Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling, som dog på rigtig mange måder nok bedst lader sig beskrive som ekstraordinær. Mit navn er Jens Due Olsen, og jeg er formand for bestyrelsen i Auriga Industries. Jeg vil ikke lægge skjul på, at denne generalforsamling er fundamentalt forskellig fra alle andre generalforsamlinger i vores selskabs historie. Frasalget af Cheminova og den forestående udlodning af ekstraordinært udbytte markerer begyndelsen på enden af Auriga Industries som et børsnoteret industriselskab. Det lyder måske lidt trist, men denne generalforsamling markerer imidlertid også en ny begyndelse for Cheminova som del af et endnu stærkere selskab under FMC Corporations ejerskab. Frasalget og dermed ejerskiftet blev en endelig realitet den 21. april, efter at de sidste godkendelser fra konkurrencemyndighederne var kommet på plads. Det er også grunden til, at vi holder generalforsamlingen her i Aarhus Universitets Forskningsfonds Ejendomsselskabs lokaler. Cheminova er ikke vores længere. Derfor er der heller ikke medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen længere, og Aurigas administrerende direktør hedder ikke længere Jaime Gómez-Arnau, men Rene Schneider, én af de to tilbageværende medarbejdere i Auriga. Tak til Aarhus Universitets Forskningsfond og Ejendomsselskabet for at lægge hus til denne generalforsamling. Når vi ser tilbage på selskabets historie, kan vi være stolte over de betydelige resultater, som Cheminova har skabt. De er skabt til trods for, at Cheminova var et relativt mindre uafhængigt selskab, som opererer i en international branche præget af hård konkurrence. Når vi så ind i krystalkuglen, var det imidlertid vurderingen, at Cheminova ikke som selvstændig virksomhed havde den kritiske masse, der er nødvendig fremadrettet. Jeg er sikker på, at Cheminova i fremtiden vil blomstre som en del af en ægte markedsleder, som har den skala og den finansielle pondus, der skal til for også i fremtiden at agere på det globale marked for plantebeskyttelse. Sidst vi mødtes, på den ekstraordinære generalforsamling den 7. oktober 2014, besluttede i aktionærer ikke kun med et overvældende flertal, men med et historisk stort flertal på 99,98 % af de afgivne stemmer og 99,89 % den repræsenterede kapital at sælge det 100% ejede datterselskab Cheminova. Siden da har vi arbejdet på at indhente de fornødne godkendelser fra konkurrencemyndigheder i hele verden. Samtidig er driften af Cheminova fortsat på en så effektiv måde som muligt, hvilket også fremgår af de gode resultater, som er offentliggjort i dag til morgen i regnskabet for første kvartal. Derudover har vi i tæt dialog med SKAT undersøgt en række forskellige udlodningsmetoder med henblik på at finde den mest effektive metode til udlodning af kontantprovenuet på mere end 8 milliarder kroner til vores aktionærer. Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Med disse få indledende bemærkninger og en stor tak til jer alle for at være mødt op vil jeg gerne give ordet til advokat Klaus Søgaard fra Gorrissen Federspiel, som bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne har bedt om at fungere som dirigent, da han tidligere har varetaget denne opgave med stor omhyggelighed på flere af vores generalforsamlinger.

2 Side 2 af 5 Slide 3 Dagsorden (gennemgang af dagsordenen, KS) Dirigenten tager ordet, byder velkommen og gennemgår dagsordenen. Dirigenten siger, at selv om der er usædvanlige punkter og forslag på dagsordenen, er dette stadig Auriga Industries A/S' ordinære generalforsamling for Det betyder også, at bestyrelsen vil foretage en kort gennemgang af Aurigas virksomhed i det forløbne regnskabsår og kort fremlægge årsrapporten for 2014 til godkendelse. Det foreslås dog, at punkt 1 og 2 på dagsordenen behandles sammen. Slide 5 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår + fremlæggelse af årsrapport for 2014 til godkendelse På trods af at frasalget af Cheminova naturligvis var den altoverskyggede begivenhed i 2014, var Auriga som tidligere nævnt stadig moderselskab for Cheminova, indtil transaktionen blev endelig gennemført den 21. april Derfor er Cheminova i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards) stadig indregnet i Auriga Industries årsregnskab for 2014 og i kvartalsrapporten for 1. kvartal, som blev offentliggjort i morges. Cheminovas virksomhed præsenteres i årsrapporten som ophørende aktiviteter, mens aktiviteterne i holdingselskabet Auriga Industries præsenteres som "fortsættende aktiviteter". Det betyder, at årsrapporten for 2014 er mere kompliceret at læse end tidligere års årsrapporter. Jeg vil fremhæve de væsentligste hovedpunkter fra Det bør også bemærkes, at selv om handlen er endeligt gennemført den 21. april 2015, så bliver virksomhedens resultater effektivt overdraget med tilbagevirkende kraft. Siden den 1. juli 2014 (dvs. fra starten af 3. kvartal sidste år), er det således FMC og ikke Auriga, der oppebærer indtjeningen og effekten heraf på balanceposterne og likviditeten. Min korte gennemgang af resultatet for Cheminova, dvs. den ophørende aktivitet, skal ses i dette perspektiv. Slide 6 Fortsættende aktiviteter (Auriga) Lad os først kaste et blik på de fortsættende aktiviteter, dvs. Auriga Industries, som nu er et selskab uden hverken driftsaktiviteter eller omsætning. Auriga har i 2014 udviklet sig som forventet. Resultatet efter skat fra fortsættende aktiviteter udgjorde -61 mio. kr. sammenlignet med -20 mio. kr. i Resultatet var negativt påvirket af en stigning i administrationsomkostninger på 32 mio. kr. til 49 mio. kr. (17 mio. kr. i 2013), som følge af engangsomkostninger relateret til salgsprocessen. Slide 6 fortsat Ophørende aktiviteter (Cheminova) Lad os så kigge på de ophørende aktiviteter, dvs. Cheminova. Cheminova havde i 2014 et tilfredsstillende år med organisk vækst på 5 %, hvilket har løftet omsætningen med 157 mio. kr. til mio. kr. (sammenlignet med mio. kr. i 2013), svarende til en vækst i den rapporterede omsætning, dvs. i danske kroner, på 2 %. Cheminova kom godt fra start i 2014 med yderst tilfredsstillende resultater i 1. og 2. kvartal, primært på grund af stærke resultater i region Europa. I 3. og særligt 4. kvartal var resultaterne imidlertid påvirket af udfordrende markedsforhold, bl.a. i Latinamerika. Som følge heraf har regionens resultater været mindre positive end forventet, hvilket har reduceret omsætningen og indtjeningen betydeligt mod slutningen af Samlet set er såvel den underliggende dækningsgrad som driftsresultatet forbedret, fordi vi har været i stand til at øge marginerne på vores produkter, og underliggende steg driftsresultatet, målt på EBIT, med 9% i 2014.

3 Side 3 af 5 I den forbindelse gør jeg opmærksom på, at resultatet for 1. kvartal 2015, som blev offentliggjort i morges, igen var yderst tilfredsstillende. Sammenlignet med 1. kvartal sidste år er omsætningen steget 2 % i lokale valutaer og 7 % i rapporterede tal, dvs. i danske kroner. Selskabets driftsresultat, målt på EBIT, steg med hele 36% til en rekordhøj underliggende indtjening i første kvartal. Slide 7 Koncern Hvis vi endelig ser på det samlede resultat for de fortsættende og ophørende aktiviteter, dvs. koncernen som helhed, så udgjorde resultatet efter skat 167 mio. kr. mod 291 mio. kr. i 2013, primært påvirket af det lavere resultat fra de ophørende aktiviteter og omkostninger relateret til salget af Cheminova. Den frie pengestrøm var påvirket af en negativ udvikling i arbejdskapitalen. Det kunne tilskrives en væsentlig reduktion af factoring-aktiviteterne, hvilket var en del af aftalen med FMC. Desuden var der større lagerbeholdninger, hvilket har resulteret i en fri pengestrøm på mio. kr. (338 mio. kr.) ved udgangen af Balancesummen sluttede på mio. kr. (6.341 mio. kr.). Den rentebærende gæld udgjorde 73 mio. kr. mod mio. kr. året før, fordi den rentebærende gæld i Cheminova er blevet reklassificeret til forpligtelser bestemt for salg. Egenkapitalen ultimo året steg 130 mio. kr. til mio. kr. (2.255 mio. kr.), hvilket svarer til en egenkapitalandel på 33 % (36 %). Slide 8 Formandens beretning Senere i dagsordenen skal vi tage stilling til forslag fra aktionærerne. Jeg vil gerne her i beretningen komme med generelle betragtninger, som knytter sig til samtlige af de fremsendte forslag, dvs. både forslagene fra Hr. Kurt Aabo, forslaget fra Hr. Frank Aaen samt forslaget stillet af Aarhus Universitets Forskningsfond. Som det fremgår af den seneste dækning i medierne og som jeg også forventer, det kommer til at fremgå her på generalforsamlingen, så har aktionærerne ikke overensstemmende interesser i relation til de fremsendte forslag. Denne forskellighed er blandt andet synlig, idet nogle aktionærer er juridisk bundet i form af fundatser og andre af love eller konkrete investeringsmandater bl.a. over for nuværende og kommende pensionister. Vi skal som bestyrelse så vidt muligt drage ansvar for at varetage alle aktionærernes interesser, og de er i denne sag som nævnt ikke overensstemmende. Det er ikke kun aktionærerne men også selskabet der er begrænset af loven, og her vil jeg lidt mere specifikt knytte en kommentar til oprensning af Høfde 42, som specielt er omdrejningspunkt for forslagene 9.3 og 9.4. Lad mig starte med at sige, at jeg tror, det er meget svært at finde en person i kongeriget Danmark, der ikke mener, at der skal ryddes op på Høfde 42. Dette gælder også jeg selv, mine kollegaer i bestyrelsen, medarbejderne på Rønland og også de aktionærer, vi har været i kontakt med. Spørgsmålet er hvordan. I år er det 28 år siden, at Vestre Landsret den 4. juni 1987 afgjorde ved dom, at Cheminova ikke er ansvarlig for oprensning af Høfde 42. I dommen blev det bl.a. lagt til grund, at det statsejede affaldsdepot blev anvendt efter anvisning og tilladelse fra staten, og at en række virksomheder, herunder også men ikke kun Cheminova samt staten selv, anvendte det statsejede affaldsdepot i perioden Den afsagte dom placerede dermed i 1987 entydigt, at ansvaret for oprensningen ligger hos staten. Med denne retslige kendelse kan bidrag til oprydningen fra Auriga kun gives i form af en donation eller en gave, om man vil. Loven om beskyttelse af minoritetsaktionærer er meget præcis i, at en sådan beslutning om en donation kun kan tages af aktionærerne, at der skal være et kvalificeret flertal OG at aktionærer, der er imod en sådan donation,

4 Side 4 af 5 kan søge kompensation for det økonomiske tab, en eventuel donation fører til. Dette vender dirigenten tilbage til senere i dag. Auriga er en erhvervsdrivende virksomhed. Vi kan dermed ikke dele selskabets penge ud til forskellige formål, uanset hvor prisværdige og ædle vi helt personligt, privat og hver især - måtte finde disse formål. Vi kan ikke ifølge loven som bestyrelse i et børsnoteret selskab uddele gaver på vegne af aktionærerne. Det kan kun aktionærerne. Det kan virke meget firkantet i en situation som denne, men træder man et skridt tilbage så synes jeg det er sundt at en hovedaktionær, bestyrelse eller direktion ikke kan give andre folks aktionærernes - penge væk til formål de selv betragter som værdige. Det kan kun aktionærerne. Alle, der er blevet aktionærer siden 1987, har således ikke haft mulighed for at vide, at der kunne være en potentiel finansiel forpligtelse til at oprense Høfde 42 og i en parentes bemærket har disse aktionærer i øvrigt ikke været ejere i den periode, hvor deponeringen fandt sted. Vi kan som bestyrelse med udgangspunkt i ovennævnte ikke anbefale andet end at stemme imod forslagene 9.3 og 9.4. Hvis der med udgangspunkt i lovgivningen om beskyttelse af minoritetsaktionærer opnås enighed her i dag blandt Jer, som ejere af selskabet, om at anvende midler til et eller alle de tre forslag, så eksekveres denne beslutning naturligvis. Hvis I beslutter, at Auriga ikke skal anvende midler til sådanne formål så er det efterfølgende op til den enkelte aktionær at disponere over egne midler fra salget. Lad mig også til sidst blot minde om, at den danske statskasse står til en betydelig gevinst i form af skatter i forbindelse med salget af Cheminova og den efterfølgende udlodning af udbytter En gevinst, der forventes langt at overstige de nævnte omkostninger ved en oprensning af Høfde 42. Jeg håber, at I aktionærer vil føre en god og saglig debat om de indkomne forslag, idet jeg også håber, at det i debatten accepteres, at selskabet og mange større aktionærer hver især er begrænset af lovgivningen og statutter. Jeg vil slutte min beretning med en varm tak for godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen og med direktion og den øvrige ledelse i Cheminova. Også en stor tak til alle Cheminova-koncernens godt medarbejdere for en god og engageret indsats gennem hele 2014, hvor alle i mere eller mindre grad har været berørt af salgsprocessen. Det har været imponerende at se, hvordan medarbejderne har kunnet fokusere på at drive forretningen videre i en periode med reelt to ejere og til trods for den usikkerhed, som en sådan proces i sagens natur altid giver i en organisation. Vi er i bestyrelsen rigtigt stolte over den virksomhed, som vores mange dygtige medarbejdere har bygget op og stolte over, at dette nu kan fortsætte i FMCs regi. I ønskes god vind fremover. Til sidst skal der lyde en stor tak til Lars Hvidtfeldt, Jørgen Jensen og Karl Anker Jørgensen, der udtræder af bestyrelsen efter denne generalforsamling. Også en stor tak til de tre medarbejdervalgte repræsentanter Kapil Kumar Saini, Peder Munk Sørensen og Jørn Sand Tofting, der har været i bestyrelsen de seneste fire år, ja for Jørns vedkommende endda i 12 år. Tak for en god kvalificeret indsats og tak for et godt samarbejde alle sammen. Med disse ord vil jeg give ordet til dirigenten, som vil føre os igennem resten af punkterne på dagsordenen. Tak for jeres opmærksomhed. Slide 24 Punkt 10 på dagsordenen Forslag fra bestyrelsen Vi er nu endelig nået til afslutningen på en lang proces, der blev påbegyndt i forsommeren 2014, hvor bestyrelsen besluttede at indlede en strategisk proces med henblik på at skabe økonomisk værdi for Aurigas aktionærer og samtidig finde et nyt hjem eller en ny ejer til Cheminova. Efter en budrunde med meget tæt konkurrence lykkedes det os, og bestyrelsen og jeg er yderst tilfreds med, at FMC Corporation er blevet den nye ejer af Cheminova.

5 Side 5 af 5 Slide 25 Bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte Som meddelt i september 2014 er det bestyrelsens hensigt, at hele provenuet fra salget, med fradrag af gæld og øvrige omkostninger, skal udloddes til Aurigas aktionærer. Det vil derefter være op de enkelte aktionærer at afgøre, hvordan de ønsker at anvende provenuet. Eftersom forslagene under dagsordenens punkt ikke blev vedtaget på dagens generalforsamling, ved vi nu, at det samlede beløb til udlodning bliver på ,00 kr., svarende til 323 kr. pr. aktie. Dette er i tråd med de udmeldte forventninger i årsrapporten for 2014 og meddelelsen om underskrivelsen af salgsaftalen den 8. september Dette beløb svarer til provenuet ved frasalget med fradrag af transaktionsomkostninger, betaling af selskabets gæld og omkostninger til den forestående nedlukning af Aurigas aktiviteter. Et eventuelt restbeløb, der forventes at udgøre omkring 2 kr. pr. aktie, vil blive udloddet på et senere tidspunkt. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om de præcise tidspunkter for denne anden udlodning, men det vil blive kommunikeret senere på året. Siden salgsaftalen blev underskrevet i september 2014, har bestyrelsen undersøgt mulighederne for udlodning af provenuet fra salget. På baggrund af tilbagemeldinger fra SKAT har bestyrelsen besluttet at fremlægge forslag om, at provenuet udloddes som ekstraordinært udbytte med forventet udbetaling i løbet af juni Således har aktionærer, som måtte ønske at afstå deres aktier inden denne dato, en periode på minimum fire uger efter generalforsamlingen til at gennemføre et eventuelt salg. Med henblik på at gennemføre udlodningen af udbytte har bestyrelsen fremlagt forslag om bemyndigelse til at udlodde ekstraordinært udbytte og gennemføre en kapitalnedsættelse ved overførsel af aktiekapitalen til frie reserver, som kan udloddes til aktionærerne. Slide 31 (sidste, blå slide, formanden): Afslutning på generalforsamlingen Med disse ord vil vi afslutte Aurigas ordinære generalforsamling. Jeg vil gerne takke alle aktionærer, revisorer og interessenter for at være mødt op i dag. Tak for en god og relevant debat. En tak skal også lyde til vores kompetente dirigent Klaus Søgaard fra Gorrissen Federspiel. Vi vil nu gerne byde på lidt at gå hjem på, hvilket bliver serveret her uden for auditoriet. Tak for i dag, og kom godt hjem.

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere