Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering"

Transkript

1 Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september Indhold Indledning Kapitel 1 Adgangskrav og optagelsesbetingelser Kapitel 2 Uddannelsens betegnelse Kapitel 3 Formål og kompetencebeskrivelse Kapitel 4 Læringsmål Kapitel 5 Uddannelsens struktur Kapitel 6 Undervisningsformer og modultyper Kapitel 7 Undervisningsplan Kapitel 8 Tilmelding til moduler og prøver Kapitel 9 Bedømmelse Kapitel 10 Prøveformer Kapitel 11 Merit Kapitel 12 Udveksling Kapitel 13 Praktik Kapitel 14 Orlov Kapitel 15 Programskift Kapitel 16 Dispensation Kapitel 17 Klager Kapitel 18 Ophavsrettigheder Kapitel 19 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser Bilag 1 Undervisningsplan 2 Optagelsesregler 3 Praktikordning 4 Den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser 5 Klager over prøver 6 Ordensregler

2 INDLEDNING Bacheloruddannelsen i design er tilrettelagt i henhold til Bekendtgørelse nr om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser af 16. december 2013, Bekendtgørelse nr om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser af 16. december 2013 samt Bekendtgørelse nr om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner af 16. december Bacheloruddannelsen i design hører under studienævnet for designuddannelsen ved KADK. KAPITEL 1 ADGANGSKRAV OG OPTAGELSESBETINGELSER 1. Adgang til bacheloruddannelsen i design at forudsætter at, ansøgeren ved studiestart har en adgangsgivende eksamen og har bestået skolens optagelsesprøve, jf. bacheloradgangsbekendtgørelsen. KADK fastsætter og offentliggør nærmere kriterier for udvælgelse i særskilte optagelsesregler, jf. bilag 2. Stk. 2. Ansøgere bliver optaget på et af bacheloruddannelsens programmer. KAPITEL 2 UDDANNELSENS BETEGNELSE 2. Uddannelsens betegnelse er på dansk bachelor (BA) i design og på engelsk Bachelor of Arts (BA) in Design. KAPITEL 3 FORMÅL OG KOMPETENCEBESKRIVELSE 3. Uddannelsens formål Bacheloruddannelsen i design bygger på kunstnerisk udvikling, forskning og erfaring fra praksis. Formålet med uddannelsen er på et kunstnerisk og videnskabelig grundlag at uddanne bachelorer der kan indgå i designfaglig praksis herunder som kunsthåndværker. Uddannelsen giver den studerende faglig viden og forståelse, metodiske færdigheder og professionelle kompetencer som gør bachelorerne i stand til at løse designfaglige opgaver på et professionelt niveau. Stk. 2. Bacheloruddannelsen er et afrundet uddannelsesforløb, som giver den studerende grundlag for videre studier på kandidatuddannelsen i design og for at søge andre kandidatuddannelser. Bacheloruddannelsen kan endvidere danne grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner. Stk. 3. Bacheloruddannelsen skal give den studerende grundlæggende kundskaber og indsigt i designfaglig teori og metode og opøve den studerendes færdigheder i at omsætte givne forudsætninger og krav til kunstnerisk innovative, æstetiske, funktionelle, teknologiske og bæredygtige designløsninger. 2

3 4. Den færdiguddannedes profil En bachelor i design har følgende kvalifikationer, jf. den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser (bilag 4). Der skelnes grundlæggende mellem kvalifikationsområderne viden og forståelse, færdigheder samt kompetencer. Viden og forståelse: Skal have viden om designfeltets kunstneriske og videnskabelige teorier, metoder og praksis; alment og inden for en valgt specialisering. Skal kunne forstå og reflektere over designfeltets teorier, metoder og praksis; alment og i forhold til en valgt specialisering. Færdigheder: Skal kunne anvende og integrere designfeltets metoder, redskaber, materialer og teknologier i udviklingen af forslag til stillede eller selvformulerede problemstillinger. Skal kunne vurdere og vælge imellem designfagets metoder, teknologier og teorier og sætte disse i anvendelse i forbindelse med egne løsningsforslag. Skal kunne redegøre visuelt og sprogligt for designfaglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller, lægfolk, samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer: Skal beherske et kunstnerisk udtryk i formgivningen af forslag til løsning på designfaglige spørgsmål. Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge. Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring som designer i forskellige læringsmiljøer. KAPITEL 4 LÆRINGSMÅL 5. De generelle læringsmål for hvert af bacheloruddannelsens programmer er beskrevet i undervisningsplanen herunder læringsmål for 1. studieår (bilag 1). Stk. 2. De specifikke læringsmål for hvert modul er beskrevet i undervisningsplanen for hvert bachelorprogram. Undervisningsplanen skal indeholde læringsmål for hvert programs moduler samt for moduler som indgår i flere programmer. Stk. 3. Ved afslutningen af 6. semester skal den studerende opfylde uddannelsens læringsmål for viden, færdigheder og kompetencer, jf. 4. 3

4 Prøve Prøve Prøve Prøve Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler KAPITEL 5 UDDANNELSENS STRUKTUR 6. Bacheloruddannelsen i design er en 3-årig fuldtidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS-point. Stk. 2. Den studerende må ikke gennemføre moduler af et omfang på mere end de normerede 180 ECTS-point. Stk. 3. Uddannelsen skal være afsluttet senest fire år efter studiestart fraregnet eventuelle orlovsperioder. KADK kan dispensere fra denne regel hvis der foreligger usædvanlige forhold. 7. Et studieår består af to semestre; efterårssemestret og forårssemestret. Stk. 2. Et semesters fuldtidsstudium består af studieaktiviteter svarende til 30 ECTS-point. 30 ECTS-point svarer til en arbejdsbelastning på 825 timer. Det vil sige, at 1 ECTS-point svarer til en arbejdsbelastning på 27,5 timer. Stk. 3. Hvert semester er opdelt i to blokke: Blok 1 på seks uger og blok 2 på 12 uger. Stk. 4. Hver blok indeholder ét eller to moduler, jf. semestermodellerne i 8. Stk. 5. Bacheloruddannelsens moduler kan være på 5, 10, 15 eller 20 ECTS-point. Stk. 6. Et modul består af et eller flere sammenhængende undervisningsforløb som bedømmes samlet ved modulets afslutning. 8. Semestermodeller Semestermodel 1: BLOK 1 BLOK 2 Modul 1 10 ECTS-point Modul 2 20 ECTS-point Semestermodel 2: BLOK 1 BLOK 2 Modul 1 10 ECTS-point Modul 3: 15 ECTS-point Modul 4: 5 ECTS-point Stk. 2. Andet, femte og sjette semester følger semestermodel 1. Første, tredje og fjerde semester følger semestermodel 2, jf. oversigten i 27. 4

5 KAPITEL 6 UNDERVISNINGSFORMER OG MODULTYPER 9. Undervisningen på bacheloruddannelsen i design skal sætte den studerende i stand til ved prøvning at demonstrere, at denne opfylder uddannelsens krav til kvalifikationer med hensyn til viden og forståelse, færdigheder samt kompetencer, jf. 4. Stk. 2. Uddannelsens undervisningsformer skal tilrettelægges, så de bedst muligt understøtter modulernes læringsmål. Stk. 3. Uddannelsens undervisningsformer skal understøtte en progression i uddannelsen gennem programmerne og de fælles moduler/undervisningsaktiviteter, hvor uddannelsens enkelte kvalifikationer først udvikles separat gennem projekt- og kursusaktiviteter for gradvist at blive anvendt og integreret inden for rammerne af stadigt mere selvstændige designprojekter med forventning om stadig stigende grad af kompleksitet og præcision i udførelsen. 10. Modultyper Bacheloruddannelsen indeholder to typer af undervisningsaktiviteter: projekter og kursusaktiviteter. Kursusaktiviteter har primært til hensigt at udvikle den studerendes viden og forståelse samt færdigheder, mens projektaktiviteter primært har til hensigt at udvikle kompetencer, herunder at bringe viden, færdigheder og kompetencer i anvendelse i forhold til en given problemstilling. Uddannelsens projektaktiviteter skal således opøve den studerende i selvstændigt og på et videnskabeligt og kunstnerisk grundlag at udvikle designfaglige problemstillinger og løsningsmodeller. Stk. 2. Designprojektet kan gennemføres som to forskellige modultyper: problemprojektet og opgaveprojektet. Problem- og opgaveprojekterne kan kombineres med kursusaktiviteter. Stk Problemprojektet er det selvstændige designprojekt, som tager udgangspunkt i en selvformuleret problemstilling og et designprogram. Den studerende udvikler løsningsmodeller på et af den studerende selvvalgt videnskabeligt og kunstnerisk grundlag. Prøvning består i bedømmelse af designløsning, projektrapport og mundtlig fremlæggelse med fokus på problemudvikling og -løsning. Problemprojektet kan kombineres med et teoretisk kursus (jf. 10 stk. 3.1). Bachelorprojektet gennemføres som problemprojekt. Stk Opgaveprojektet er det styrede designprojekt, hvor problemstillingen og det anvendte videnskabeligt og kunstnerisk grundlag gives af den ansvarlige for undervisningens gennemførelse. Prøvning består i bedømmelse af designløsning, evt. projektrapport og mundtlig fremlæggelse med fokus på f.eks. empirisk og/eller eksperimentel undersøgelse, gennemgåede øvelser, metodeerfaringer mv. Opgaveprojektet kan kombineres med et teoretisk kursus (jf. 10 stk. 3.1). Endvidere kan opgaveprojektet gennemføres med færdighedsopøvende undervisningskomponenter. Stk. 3. Designkurset kan gennemføres som to forskellige modultyper; det teoretiske kursus og færdighedskurset. Stk Det teoretiske kursus Det teoretiske kursus består i gennemgange og refleksion over litteratur om uddannelsens videnskabelige og kunstneriske grundlag. Det teoretiske kursus har til hensigt at udvikle den studerendes viden og forståelse af denne litteratur. Det teoretiske kursus kan kombineres med et problemprojekt eller et opgaveprojekt ( 10 stk. 2.1 og 2.2). Stk Færdighedskurset Færdighedskurset har til hensigt at udvikle den studerendes færdigheder samt viden og forståelse af stof af teknisk eller metodemæssig art. 11. Undervisnings- og prøvesprog 5

6 Undervisningen på bacheloruddannelsen udbydes på dansk. Enkelte undervisningsaktiviteter kan dog udbydes på engelsk. Stk. 2. Der kan forekomme engelsksproget materiale i undervisningen. Stk. 3. Prøver aflægges på dansk. Prøver kan dog aflægges på norsk eller svensk i stedet for dansk. KAPITEL 7 UNDERVISNINGSPLAN 12. udarbejder hvert år en undervisningsplan, hvori uddannelsen er beskrevet. Undervisningsplanen beskriver for hvert af bacheloruddannelens programmer de enkelte modulers undervisningsaktiviteter. Stk. 2. Undervisningsplanen beskriver for hvert modul: titel, modultype, indhold, læringsmål, pensum/værkreferencer, prøveform, krav til afleveringer og omfang i ECTS-point samt eventuelle krav til undervisningsdeltagelse. Stk. 3. Undervisningsplanen skal foreligge godkendt af studienævnet jf. Styrelsesbekendtgørelsen 12 ved de studerendes tilmelding til det pågældende studieår. Stk. 4. Undervisningsplanen vedlægges studieordningen som bilag 1 og danner herefter grundlaget for udarbejdelsen af semesterplaner for bachelorprogrammerne. Stk. 5. Semesterplaner angiver for hvert af undervisningsplanens moduler: modulansvarlig lærer, tidsplan og sted for undervisningsaktiviteter (herunder eventuelle studierejser), pensum/værkreferencer, undervisningsmaterialer og afleveringsfrister. Stk. 6. Semesterplaner foreligger tilgængelige på KADK S intranet inden studieårets start. 13. Pensum/værkreferencer Ved pensum forstås relevant litteratur inden for forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og designfaglig praksis. Ved værkreference forstås designværker mv. som gennem designhistoriske og teoretiske konstruktioner mv. har opnået status af reference for designpraksissen. Stk. 2. Pensum/værkreferencer for det enkelte modul angives i undervisningsplanen, jf. 12, stk. 2. Stk. 3. Det er ikke tilladt at opgive det samme pensum i flere moduler. Undtaget herfra er bachelorprojektet. 6

7 KAPITEL 8 TILMELDING TIL MODULER OG PRØVER 14. Den studerende er automatisk tilmeldt modulerne på det relevante semester samt de tilhørende prøver. Stk. 2. Tilmeldingen skal ske uanset om den studerende mangler at bestå moduler fra foregående semestre. Stk. 3. Studerende kan kun frameldes moduler hvis der foreligger usædvanlige forhold, jf. uddannelsesbekendtgørelsen 6 stk. 4. Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 gælder alle studerende optaget på bacheloruddannelsen pr. 1. september 2014 og pr. 1. september 2015 for alle indskrevne studerende. Stk. 5. Den studerende har tre forsøg til at bestå en prøve, jf. eksamensbekendtgørelsen 6 stk. 3. KADK kan tillade ét yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 15. Omprøve Såfremt en prøve ikke bestås, er den studerende automatisk tilmeldt samme prøve på ny, jf. eksamensbekendtgørelsen 6 stk. 2. Stk. 2. Omprøver for efterårssemestrets moduler ligger i slutningen af januar/begyndelsen af februar. For forårets moduler ligger omprøver i sidste halvdel af august. Stk. 3. Består den studerende ikke modulet ved omprøven, er den studerende tilmeldt prøven igen ved næste ordinære prøve. 16. Sygeprøve Hvis en studerende på grund af sygdom dokumenteret ved lægeerklæring må udeblive fra en prøve, er forhindret i rettidigt at aflevere projekter, opgaver mv. eller forhindret i at deltage i undervisningsaktiviteter hvor beståelse afhænger af aktiv undervisningsdeltagelse, kan den studerende melde sig til sygeprøve. Stk. 2. Sygeprøver ligger for efterårssemestrets moduler i slutningen af januar/begyndelsen af februar. For forårets moduler ligger sygeprøver i sidste halvdel af august. KAPITEL 9 BEDØMMELSE 17. Ved prøver bedømmes den studerendes opfyldelse af de i studieordningen og undervisningsplanen beskrevne læringsmål. Stk. 2. Den studerende bedømmes individuelt og efter 7-trinsskalaen eller med bedømmelsen bestået eller ikke bestået jf. bestemmelserne i eksamensbekendtgørelsen. Der anvendes ekstern censur i henhold til bestemmelserne i eksamensbekendtgørelsen således at minimum 60 ECTS-point på bacheloruddannelsen bedømmes med ekstern censur. Prøve- og censurform for hvert modul fremgår af oversigten i 27. Stk. 3. Ved prøver med ekstern censur foretages bedømmelsen af eksaminator og én censor der er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Stk. 4. En prøve er bestået, når karakteren 02 eller bedømmelsen bestået er opnået. En bestået prøve kan ikke tages om. 7

8 18. KADK kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med et andet modersmål end dansk, til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når det vurderes, at dette er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre ved prøven. Det er en forudsætning, at der ikke sker en sænkning af prøvens niveau. KAPITEL 10 PRØVEFORMER 19. Prøver på bacheloruddannelsen i design skal give den studerende mulighed for at demonstrere, at denne besidder uddannelsens kvalifikationer med hensyn til viden og forståelse, færdigheder samt kompetencer, jf. 4. Stk. 2. Prøveform for de enkelte moduler fremgår af oversigt over prøver i 27. Stk. 3. Mundtlige prøver kan finde sted i form af projektgennemgange. 20. Mundtlige prøver er offentlige. Dog kan institutionen lukke for adgang til en prøve hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder hvor hensynet til den studerende taler herfor. Stk. 2. Votering er lukket, jf. eksamensbekendtgørelsen 13 stk. 5. Stk. 3. Lyd- og billedoptagelser af en prøve er ikke tilladt. 21. Designarbejdet Designarbejdet er den del af projektarbejdet der sammen med et eventuelt skriftligt arbejde danner grundlag for vurdering af den studerendes præstation. Designarbejdet består af et artefakt og en skriftlig specifikation. Artefaktet er den fysiske og/eller digitale løsningsmodel (f.eks. mock-up, prototype eller visualisering), som besvarer et designopdrag eller designspørgsmål i form af et produkt eller en løsning med kunstnerisk kvalitet. Den skriftlige specifikation er en udførlig beskrivelse af løsningsmodellens materiale, form, farve, anvendelse og specifikke egenskaber, som udtømmende definerer artefaktets konstruktion og funktion. I undervisningsplanen kan fagtermer som designdokument, designmanual og lignende anvendes. Stk. 2. Dokumentation for designeksperimenter og -øvelser: Dokumentation for gennemførte designeksperimenter og - øvelser består i et materiale, som er relevant ved analyse, vurdering og diskussion af gennemførte eksperimenter og øvelser, hvor formålet er at afprøve et teoretisk grundlag, materialer, metoder, greb mv. eller at opøve færdigheder. 22. Skriftlige afleveringer Projektrapporten består i et skriftligt arbejde, som har til hensigt at analysere, vurdere og diskutere et gennemført designprojekt med reference til væsentlig eller på anden vis relevant litteratur samt toneangivende værkreferencer. Projektrapporten kan fokusere på et eller flere aspekter af designprojektet f.eks.: projektets metode og proces projektets teoretiske grundlag projektets argumentation for designløsningen den erhvervsorienterede præsentation af designløsningen med fokus på rekvirent, målgruppe, anvendelse, kunde mv. Stk.2. Designprogrammet Programmet består i et gerne visuelt understøttet skriftligt arbejde, der har til hensigt at behandle en problemformulering med henblik på at fastlægge rammerne for et designprojekt, herunder f.eks. 8

9 projektets teoretiske, metodiske og praktiske grundlag, tidsplan, ressourcer mv. Krav til programmets udformning defineres i undervisningsplanen. 23. Gruppeprøver Prøven for modul 1, 2 og 3 kan aflægges om en individuel prøve eller som gruppeprøve. Grupper kan bestå af 2-4 studerende. Længden på skriftlige afleveringer og på mundtlige prøver ved gruppeprøver er defineret i undervisningsplanen. Stk. 2. Ved såvel individuelle som gruppeprøver skal der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstationer og gives individuelle karakterer. Stk. 3. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres individuelt. Stk. 4. Ved skriftlige opgaver/rapporter som skal have en selvstændig bedømmelse skal der ved gruppebesvarelser angives hvilke dele af besvarelsen det enkelte medlem af gruppen har udarbejdet. Stk. 5. Et gruppefremstillet produkt/løsning/skriftligt arbejde som danner grundlag for en mundtlig prøve kan indgå i bedømmelsesgrundlaget uden angivelse af hvilke elementer den enkelte studerende har udarbejdet, såfremt hver studerende aflægger en individuel mundtlig prøve, jf. eksamensbekendtgørelsen 13 stk Udformningskrav til skriftlige afleveringer En normalside består af 2200 anslag inkl. mellemrum. Stk. 2. Forside, indholdsfortegnelse, noter og litteraturliste indgår ikke i beregningen af antal anslag. Stk. 3. Ved aflevering af skriftlige arbejder (projektrapporter, skriftlige opgaver, synopser) skal antal anslag angives på forsiden. 25. Førsteårsprøven En bachelorstuderende skal ved afslutningen af første studieår opfylde læringsmålene for viden, færdigheder og kompetencer som jf. 5 er beskrevet i undervisningsplanen (bilag 1). Stk. 2. I prøven for modul 2 på 2. semester indgår læringsmålene for 1. studieår sammen med de specifikke læringsmål for modulet. Stk. 3. Den studerede skal have bestået første studieårs moduler senest ved udgangen af andet studieår for at kunne fortsætte uddannelsen. 26. Bachelorprojekt En bachelorstuderende skal ved afslutningen af 6. semester opfylde læringsmålene for viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet i 4. Stk. 2. Bachelorprojektet ligger på 6. semester og udgør 20 ECTS-point. Stk. 3. Ved bedømmelse af bachelorprojektet skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes formulerings- og staveevne. Det faglige indhold vægtes dog tungest, jf. eksamensbekendtgørelsen 36 stk. 2. Stk. 4. Nærmere regler for bachelorprojektet er beskrevet i retningslinjer for bachelorprojekter som findes på KADK s intranet. 9

10 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 27. Oversigt over moduler og prøveformer BLOK 1 BLOK 2 Fælles KD Opgaveprojekt: 10 ECTS Mundtlig prøve på 15 min., Bestået/ikke-bestået, intern censur Ingen projektrapport Pensum/værkreferencer: Defineres i undervisningsplanen Fælles KD Opgaveprojekt: 10 ECTS Mundtlig prøve på 15 min., Bestået/ikke-bestået, intern censur Ingen projektrapport Pensum/værkreferencer: Defineres i undervisningsplanen Fælles KD Opgaveprojekt: 10 ECTS Mundtlig prøve på 15 min., Bestået/ikke-bestået, intern censur Ingen projektrapport Pensum/værkreferencer: Defineres i undervisningsplanen Institut Opgaveprojekt: 10 ECTS Undervisningsdeltagelse Bestået/ikke-bestået, ingen censur Ingen projektrapport Pensum/værkreferencer: Defineres i undervisningsplanen Fælles KD Opgaveprojekt: 10 ECTS Mundtlig prøve på 20 min., Karakter efter 7-trinsskalaen, intern censur Projektrapport: 5 sider Pensum/værkreferencer: Defineres i undervisningsplanen Opgaveprojekt: 10 ECTS Mundtlig prøve på 20 min. Karakter efter 7-trinsskalaen, intern censur Ingen projektrapport Pensum/værkreferencer: Defineres i undervisningsplanen Opgaveprojekt: 15 ECTS Mundtlig prøve på 20 min., Karakter efter 7-trinsskalaen, intern censur Projektrapport: 5 sider Pensum/værkreferencer: Defineres i undervisningsplanen Fælles KA/KD Forelæsningsrække: 5 ECTS Undervisningsdeltagelse Bestået/ikke-bestået Pensum/værkreferencer: Defineres i undervisningsplanen med fælles KD teori Opgaveprojekt med teorikursus: 20 ECTS Mundtlig prøve på 45 min, Karakter efter 7-trinsskalaen, ekstern censur Projektrapport: 10 sider. Teoretisk synopsis: 3 sider Pensum/værkreferencer: 400 sider, bundet Opgaveprojekt: 15 ECTS Mundtlig prøve på 20 min. Karakter efter 7-trinsskalaen, intern censur Projektrapport: 10 sider Pensum/værkreferencer: Defineres i undervisningsplanen Færdighedskurser: 5 ECTS Undervisningsdeltagelse Bestået/ikke-bestået, ingen censur Ingen projektrapport Pensum/værkreferencer: Defineres i undervisningsplanen Opgaveprojekt: 15 ECTS Mundtlig prøve på 20 min. Karakter efter 7-trinsskalaen, intern censur Projektrapport: 5 sider Pensum/værkreferencer: Defineres i undervisningsplanen Teorikursus: 5 ECTS Synopsis på 3 sider med mundtlig prøve 20 minutter. Karakter efter 7-trinsskalaen, intern censur Pensum/værkreferencer: 250 sider, bundet med fælles KD-teori Problemprojekt med teorikursus: 20 ECTS Mundtlig prøve på 45 min Karakter efter 7-trinsskalaen, ekstern censur Projektrapport: 15 sider Pensum/værkreferencer: 400 sider, bundet Bachelorprojekt: 20 ECTS Mundtlig prøve på 45 min. Karakter efter 7-trinsskalaen, ekstern Projektrapport: 10 sider Pensum/værkreferencer: 300 sider, frit 10

11 KAPITEL 11 MERIT 28. Den studerende skal efter optagelse på bacheloruddannelsen søge studienævnet om meritoverførsel af studieaktiviteter på bachelorniveau som den studerende har bestået ved en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution inden påbegyndelse af bacheloruddannelsen, jf. bacheloradgangsbekendtgørelsen 17. Stk. 2. Der kan maksimalt overføres 120 ECTS-point fra en tidligere uddannelser. Stk. 3. Studieaktiviteter som er gennemført mere end 10 år før optagelse kan ikke meritoverføres. KAPITEL 12 UDVEKSLING 29. På bacheloruddannelsen kan den studerende tage på udvekslingsophold til en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution i ét eller to seemstre. Stk. 2. Udveksling kan finde sted på 3. og/eller 4. semester. Første studieårs moduler skal være bestået før udvekslingsopholdet påbegyndes. Stk. 3. Studieophold ved uddannelsesinstitutioner som designuddannelsen ved KADK har en udvekslingsaftale med er automatisk forhåndsgodkendt. Stk. 4. Studieophold på en uddannelsesinstitution som designuddannelsen ved KADK ikke har en udvekslingsaftale med skal forhåndsgodkendes af studienævnet inden studieopholdet påbegyndes. Efter endt ophold søges studienævnet om endelig meritgodkendelse. Stk. 5. Den studerende skal efter endt ophold aflevere dokumentation for beståede eksaminer med angivelse af ECTS- eller årsværksvægtning. Det forventes af den studerende fremægger erfaringer fra udvekslingsopholdet efter at opholdet er gennemført. Stk. 6. Ved studieophold på andre uddannelsesinstitutioner kan den studerende maksimalt få overført 30 ECTS-point pr. semester. KAPITEL 13 PRAKTIK 30. På bacheloruddannelsen er det ikke muligt at gennemføre praktikophold. 11

12 KAPITEL 14 ORLOV 31. Den studerende har mulighed for at søge om orlov i op til ét år på bacheloruddannelsen. Orlov gives kun for et helt år og ikke med tilbagevirkende kraft. Dog kan studerende som har bestået de fem første semestre af bacheloruddannelsen søge om at få orlov i ét semester, såfremt de ikke tidligere i uddannelsen har fået bevilliget orlov. Stk. 2. Orlov kan tidligst søges når første års moduler er bestået. Stk. 3. Orlov skal bevilges, hvis det er begrundet i barsel, adoption, aftjening af værnepligt eller FNtjeneste. Stk. 4. Der gives ikke orlov til studier på anden uddannelsesinstitution. Stk. 5. Studerende som vender tilbage til uddannelsen fra orlov har ikke krav på at gennemføre uddannelsen efter den studieordning der var gældende da orloven blev påbegyndt. KAPITEL 15 PROGRAMSKIFT 32. Det er ikke muligt at skifte mellem bacheloruddannelsens programmer. Stk. 2. Hvis særlige forhold gør sig gældende, har den studerende mulighed for at søge dispensation. Dispensationsansøgningen skal indeholde en begrundet ansøgning og portfolio. Ansøgningen behandles af institutleder og programansvarlig for det program den studerende ønsker at skifte til. Stk. 3. Ved programskift overføres alle beståede moduler automatisk til det nye program. KAPITEL 16 DISPENSATION 33. KADK kan, når der foreligger særlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen som alene er fastsat af KADK, jf. uddannelsesbekendtgørelsen 15 stk. 5. Stk. 2. Ansøgning om dispensation skal indleveres til Studieadministrationen på KADK. KAPITEL 17 KLAGER 34. Klager over prøver behandles efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen som er gengivet i bilag Uddannelsesinstitutionens afgørelser i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for fristen af én uge. Uddannelsesinstitutionen sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil. Stk. 2. Fristen for at indgive klage er to uger fra den dag afgørelsen er meddelt den studerende. 12

13

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Revideret med ændringer gældende

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Revideret med ændringer gældende fra

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Revideret med ændringer gældende

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Indhold Indledning

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2015 Indhold Indledning Kapitel 1 Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2015 Indhold Indledning Kapitel 1 Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.) Studieordning for kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole Det Kongelige Danske Kunstakademi Kunstakademiets Arkitektskole Vedtaget af Skolerådet den 18.6.008 Justeret den 4.9.008 September 008 J.nr. 001105 Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus (bachelor- og kandidatuddannelsen) BEK nr 531 af 27/06/2002 (Gældende) LBK Nr. 889

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1.

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. ARKITEKTSKOLEN AARHUS Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1 UDDANNELSENS MÅL... 2 2 UDDANNELSENS LÆRINGSMÅL...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Studieordning for den erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, cand.merc.(jur.)

Studieordning for den erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, cand.merc.(jur.) Studieordning for den erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, cand.merc.(jur.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I DANS MED SPECIALE I KOREOGRAFI STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I DANS MED SPECIALE I KOREOGRAFI STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret pr. 17. marts 2011 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for den erhvervsøkonomiske og matematiske kandidatuddannelse, cand.merc.(mat.)

Studieordning for den erhvervsøkonomiske og matematiske kandidatuddannelse, cand.merc.(mat.) Studieordning for den erhvervsøkonomiske og matematiske kandidatuddannelse, cand.merc.(mat.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 6. og 7. semester

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske-matematiske kandidatuddannelse Cand.merc.(mat.) ved Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2009

STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske-matematiske kandidatuddannelse Cand.merc.(mat.) ved Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2009 STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske-matematiske kandidatuddannelse Cand.merc.(mat.) ved Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2009 I henhold til 67, stk. 3 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSEN REGULERES AF FØLGENDE LOVE OG REGLER...

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere