Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1"

Transkript

1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe Skovgård, Per Ulrik Jørgensen, Jesper Kiel, Mogens Johansen Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse 1. Udskillelse af Vand og Spildevand i 2 selvstændige aktieselskaber ejet 100% af Svendborg Kommune 1. Udskillelse af Vand og Spildevand i 2 selvstændige aktieselskaber ejet 100% af Svendborg Kommune 07/91 Beslutningstema: Svendborg Vand Udskillelse af Vand og Spildevand i 2 selvstændige aktieselskaber ejet 100% af Svendborg Kommune.

2 Sagsfremstilling: Under henvisning til Økonomiudvalgets beslutning på møde den 9. januar 2007 rejses hermed sagen på ny med endelig administrativ indstilling. Med baggrund i den af Svendborg Vand og Økonomiafdelingen udarbejdede åbningsbalance, som revisorfirmaet KPMG har indarbejdet i åbningsbalance og vurderingsberetning for de nye aktieselskaber sælges pr. 1. januar 2007 alle aktiver og passiver fra den nye kommunes vandforsyning, spildevandsforsyning og tømningsordning bortset fra visse aktiver og passiver vedrørende Egebjerg og Gudme til aktieselskaberne Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S. Aktiver og passiver vedrørende Egebjerg og Gudme overdrages som apportindskud, så snart de er værdiansat efter samme opgørelsesprincipper som for gl. Svendborg. De 2 aktieselskaber ejes 100% af Svendborg Kommune. Salgssummen for de i første omgang overførte aktiver vedrørende gl. Svendborg udgør efter fradrag af samtidigt overdragne passiver ca. 119,9 mio. kr. for Svendborg Vand A/S og ca. 762,6 mio. kr. for Svendborg Spildevand A/S opgjort på baggrund af de i gl. Svendborg anvendte regnskabsprincipper. Købesummen for aktiverne vedrørende Spildevand udgør 100 mio. kr. kontant eller et gældsbrev af tilsvarende størrelse samt en aktiepost i selskabet på 10 mio. kr., der således bliver tegnet til en overkurs. Købesummen for aktiverne vedrørende Vand modsvares af en aktiepost i selskabet på 2 mio. kr., der ligeledes bliver tegnet til overkurs. Efter byrådsmøde den 29. januar 2007 afholdes der stiftende generalforsamling i selskabet. Medarbejdere, der er ansat inden for det overtagne område, det vil sige medarbejdere, der pr. 1. januar 2007 er ansat i Svendborg Vand i Svendborg Kommune, overdrages i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven. Personalet tilbydes ansættelse i de nye aktieselskaber på samme vilkår, som de havde i deres nuværende ansættelse (samme overenskomst). Rent praktisk ansættes de i Svendborg Vand A/S, og ydelser for Svendborg Spildevand A/S udfaktureres. Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af tjenestemandsforpligtelsen for Vandforsyningen, hvor forpligtelsen er opgjort til 12,6 mio. kr., hvor det anbefales, at kommunen overtager denne forpligtelse mod tilsvarende betaling. Svendborg Vand A/S vil være skattefrit, mens Svendborg Spildevand A/S vil være skattepligtig. Relationer mellem selskab og kommunen. Selskabets administration placeres på Ryttermarken 21 (Svendborg Vand). Selskabsdannelsen nødvendiggør en administrativ og systemmæssig adskillelse fra kommunen, hvilket successivt gøres i løbet af Mellemregningsgælden til kommunen primo 2007 vil således i takt med likviditetstilgangen blive reduceret og indfriet jf. de udarbejdede likviditetsbudgetter. Mellemregningsgælden forrentes på markedsvilkår. Selskabet kan/må ikke udføre myndighedsopgaver, men må gerne udføre dele af de sagsforberedende opgaver for kommunen, f.eks. oplæg til spildevands- og vandforsyningsplanlægning. Myndighedsopgaverne udføres af Miljø og Teknik. Selskabet må gerne levere rådgiver- og entreprenørydelser for kommunen. De mere detaljerede snitflader mellem selskabet og den kommunale forvaltning samt afregningen herfor aftales nærmere parterne imellem. Vedtægter og stiftelsesdokument for selskabet. Der er udarbejdet forslag til vedtægter (se bilag nr.1) for selskaberne. Herfra kan kort fremhæves følgende:

3 Selskabernes navne er Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S med hjemsted i Svendborg Kommune. Selskabernes aktiekapital er på nominelt DKK kr. i Svendborg Vand A/S og DKK kr. i Svendborg Spildevand A/S fordelt på aktier af DKK 1 kr. Selskaberne ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer i Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S, medarbejderne tilbydes 2-3 pladser (afhængig af antallet af bestyrelsesmedlemmer) i Svendborg Vand A/S s bestyrelse i henhold til aktieselskabsloven. Bestyrelsen vælger formand og fastsætter forretningsorden for selskabet. Bestyrelsen ansætter en direktion til ledelse af selskabets daglige anliggender, jf. aktieselskabslovens 51. Direktionen for Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S vil i en overgangsperiode frem til 31/ bestå af to personer, herefter vil direktionen bestå af en direktør. Stiftelsesdokumenterne er vedlagt som bilag nr.2. Til brug for byrådets årlige godkendelse af selskabets takster udarbejder selskabet et budget, der belyser det økonomiske grundlag for takstforslaget. Selskabet er underlagt bestemmelsen om hvile i sig selv-princippet. Byrådet har ikke direkte indflydelse i selskabet, men vil dog som ejer kunne øve indflydelse i kraft af ejerskabet. Det forventes, at den kommende lovgivning omkring vandsektoren indeholder bestemmelse om aktindsigt i kommunale forsyningsselskaber også i kommunale aktieselskaber, som det er tilfældet i henhold til forvaltningsloven. Det anbefales, at selskaberne allerede nu underlægges disse bestemmelser. Budget for de nye selskaber. I samarbejde med revisorfirmaet KPMG er der udarbejdet åbningsbalance (bilag nr. 3) og budget (bilag nr. 4) for Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S pr. 1. januar 2007 opgjort pr. 12. januar Regnskabsmæssigt skal takstområderne spildevand og tømningsordning holdes adskilt i Svendborg Spildevand A/S. Åbningsbalancen angiver hvilken værdi, selskaberne har ud fra de af gl. Svendborg Kommune anvendte regnskabsprincipper. Budgetterne er lagt med udgangspunkt i det budget, der er godkendt for 2007 og med de forbrugstakster, Sammenlægningsudvalget har godkendt for I budget 2007 til 2016 er regnet med uændret takster, der alene pris- og lønfremskrives med 2% pr. år. For Svendborg Spildevand A/S er indarbejdet den årlige låneydelse af optaget lån på 100 mio. kr. Økonomiske konsekvenser for forbrugerne I forhold til de af Sammenlægningsudvalget vedtagne budgetter vil selskabsdannelsen ikke umiddelbart ændre taksterne for vand- og spildevandsforbrugerne. Betaling til det skattefinansierede område for overdragelse af aktiver på 100 mio. kr. for spildevand låneoptages i selskabet, hvilket vil kunne ske uden takststigning i den 10-årige budgetperiode, idet Svendborg Spildevand A/S ud over låneoptagelsen på 100 mio. kr. låner 47 mio. kr. i 2008 og 39 mio. kr. i 2009 svarende til selskabets budgetterede anlægsinvesteringer i disse 2 år. Af budgettet fremgår at Svendborg Spildevand A/S s mellemregningsgæld til Svendborg Kommune fuldt ud indfries i 2009 og i 2008 vil være lavere end ud fra de nuværende budgetter. Låneoptagelsen betyder, at forbrugerne over låneperioden skal betale en takst, der uden låneoptagelse - alt andet lige og isoleret set - ville kunne nedsættes med 2,36 kr. pr. m3 i løbende priser over 25 år ud fra nuværende renteniveau (fast rente i danske kroner). For Svendborg Vand A/S vil mellemregningsgælden til være fuldt ud indfriet i På længere sigt kan det blive nødvendigt med ekstraordinær takstforhøjelse for selskaberne afhængig af det fremtidige investeringsbehov, driftsforudsætninger samt sammensætningen af selskabernes gæld.

4 Økonomiske konsekvenser: Udskillelsen af den kommunale vand- og spildevandsforsyning til aktieselskaber gennemføres ved indskud af værdier (apportindskud), som bliver modsvaret af, at kommunen modtager aktier i selskaberne samt et gældsbrev på anfordringsvilkår vedrørende Svendborg Spildevand A/S. Der bliver således ikke tale om kontant indskud i selskaberne. For kommunen vil den kontante udbetaling ved Svendborg Spildevand A/S s indfrielse af gældsbrevet på 100 mio. kr. kræve en tilsvarende låneoptagelse af selskabet, der på baggrund af lånebekendtgørelsen vil medføre et kontant provenu på 51,8 mio. kr. (svarende til selskabets budgetlagte anlægsinvesteringer i 2007) samt krav om indfrielse af lån på det skattefinansierede område på 48,2 mio. kr. forudsat kommunen ikke har ledig låneramme, og forudsat at det indfriede lån har samme løbetid som selskabets nye lån. Indfrielse af kommunens skattefinansierede lån vil give en lavere årlig låneydelse på det skattefinansierede område i størrelsesordenen 3,4 mio. kr., hvortil kommer afkast af det kontante provenu. Konkret anbefales, at Gl. Svendborg Kommunes forventede restlåneramme for 2006 på ca. 15 mio. kr. anvendes, således at alene de resterende 33,2 mio. kr. kræver låneindfrielse. Kommunens tilgodehavende via mellemregning med Vand og Spildevand er pr opgjort pr henholdsvis 4,3 mio. kr., der overføres til Svendborg Vand A/S og 25,7 mio. kr., der overføres til Svendborg Spildevand A/S. Disse tilgodehavender etableres på anfordringsvilkår, med en tllbagebetalingsperiode baseret på de udarbejdede 10 års-budgetter og med en forrentning svarende til kommunens løbende bankrente. Ved indfrielse af det af Svendborg Spildevand A/S udstedte gældsbrev til Svendborg Kommune på 100 mio. kr. må selskabet forsøge at finde finansiering ved optagelse af lån hos ekstern långiver. Det anbefales, at kommunen udsteder garanti herfor, såfremt det ikke belaster kommunens låneramme yderligere. Det midlertidige gældsbrev skal forrentes på markedsvilkår med indfrielsesvilkår på anfordring. Hvis aktieselskaberne for vand- og spildevandsforsyningen ikke stiftes, og kontantbetaling/gældsbrev ikke er bogført i kommunens regnskab, før der fremsætter lovforslag om modregning i bloktilskuddet, og hvis reglerne bliver de samme, som gælder for el- og varmeforsyningsområdet, de såkaldte Lex-Nesa-regler, vil der ske en modregning i bloktilskuddet med 40% af de værdier, kommunerne modtager ved selskabsdannelsen, hvis de resterende 60% deponeres, og ellers 60% af de modtagne værdier. Selskabsdannelsen medfører, at kommunens lånerammemuligheder på baggrund af vandforsynings- og spildevandsinvesteringer helt bortfalder, men mulighederne er allerede reducerede og vil om alle omstændigheder bortfalde i forbindelse med lovmæssig pligt til selskabsdannelse. Det anbefales, at der i 2007 arbejdes videre med selskabskonstruktionen, herunder at etablere et af Svendborg Kommune 100%-ejet holdingselskab, hvor de 2 aktieselskaber indskydes, ligesom det undersøges om andre aktiviteter, herunder Svendborg Vejbelysning A/S, kan indskydes i selskabskonstruktionen. Dette vil blive forelagt til politisk afgørelse. Bilag: Nr. 1 Forslag til vedtægter for Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S. Nr. 2 Stiftelsesdokumenter Nr. 3 Overdragelsesaftaler. Nr. 4 Åbningsbalancer pr. 1. januar 2007 fra revisionsfirmaet KPMG Nr. 5 Vurderingsberetning fra revisionsfirmaet KPMG Nr års budget for Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S.

5 Lovgrundlag: Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten, der giver kommunerne adgang til at danne 100% ejede kommunale aktieselskaber for deres forsyningsvirksomheder. Aktieselskabsloven. Lånebekendtgørelsen. Indstilling: Kommunaldirektørens område indstiller, at Der på Byrådsmøde den 29. januar 2007 stiftes med virkning fra 1. januar 2007 Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S, der alle ejes 100% af Svendborg Kommune. Selskabernes aktiekapital er på henholdsvis nominelt 2 mio. kr. og 10 mio. kr. fordelt på aktier af 1 kr., Der med virkning fra 1. januar 2007 overdrages de pr. 12. januar 2007 aktiver og passiver incl. eventualforpligtelser jf. åbningsbalance og vurderingsberetning (bilag 3) samt overdragelsesaftale (bilag 2) fra Svendborg Kommune til henholdsvis Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S, hvor overdragelsessummen udgør henholdsvis ca. 119,9 mio. kr. og 762,6 mio.kr. jf. værdiansættelsesprincipper, som er anvendt i gl. Svendborg Kommune. Aktiver og passiver vedrørende Egebjergs og Gudmes vand og spildevand efterfølgende overdrages som apportindskud efter tilsvarende opgørelsesprincipper og med virkning fra 1. januar 2007, Svendborg Vand A/S i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven overtager det samlede personale, der pr. 1. januar 2007 er ansat i Svendborg Vand. Tjenestemandsforpligtelsen, der alene vedrører Vandforsyning, opgjort til 12,6 mio. kr. overtages af Svendborg Kommune mod tilsvarende betaling umiddelbart efter stiftelsesdatoen, Overdagelsessummerne indskydes som apportindskud bortset fra 100 mio. kr. vedrørende Svendborg Spildevand A/S, hvor der for denne del udarbejdes en gældsbrev på anfordringsvilkår med markedsrente, og hvor gældsbrevet indfries umiddelbart efter stiftelsesdatoen. Selskabet umiddelbart efter stiftelsesdatoen optager et 25 årigt lån i danske kroner på 100 mio. kr. med variabel rente og at Svendborg Kommune stiller en garanti herfor forudsat det ikke belaster kommunens låneramme De udarbejdede vedtægter og stiftelsesdokumenter inkl. overdragelsesaftaler for de to selskaber godkendes. Der udpeges 3-5 personer til de 2 aktieselskabers bestyrelser, og at der umiddelbart efter stiftelsesdatoen tilbydes personalet i alt 2-3 pladser afhængig af antallet af bestyrelsesmedlemmer - i bestyrelsen i Svendborg Vand A/S. Bestyrelsen ansætter en direktion for Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S bestående af afdelingschef Ole Steensberg Øgelund og Teknisk Direktør Kjeld Bussborg Johansen, der deltager som tidsbegrænset meddirektør i en overgangsperiode frem til den 31/ , ligesom revisionsfirmaet KPMG antages som revisor for de 2 selskaber, således at stiftelse og indsendelse af stiftelsesdokument kan ske umiddelbart efter 29. januar 2007.

6 Mellemregningsgæld jf. åbningsbalancen etableres på anfordringsvilkår og med en forrentning til kommunens løbende bankrente, hvor tilbagebetalingen til kommunen jf. 10- årsbudgetterne tilbagebetales fuldt ud i henholdsvis 2010 og 2009 Udgifter til selskabsstiftelserne finansieres med 50% til selskaberne og 50% til kommunen, mens afledte driftsudgifter afholdes indenfor selskabernes nuværende driftsbudgetter og dermed de nuværende takster. Der arbejdes videre med selskabskonstruktionen, herunder at etablere et af Svendborg Kommune 100%-ejet holdingselskab, hvor de 2 aktieselskaber indskydes, ligesom det undersøges om andre aktiviteter, herunder Svendborg Vejbelysning A/S, kan indskydes i selskabskonstruktionen. Bilag: Svendborg Spildevand, budget Svendborg Vand, budget Svendborg Spildevand, vurderingsberetning Svendborg Vand, vurderingsberetning Svendborg Spildevand A/S, åbningsbalance Svendborg Vand A/S, åbningsbalance Overdragelsesaftale for Svendborg Spildevand A/S Stiftelsesdokument for Svendborg Spildevand A/S Stiftelsesdokument for Svendborg Vand A/S Vedtægter for Svendborg Spildevand A/S Vedtægter for Svendborg Vand A/S Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Et flertal ønsker sagen fremsendt til Økonomiudvalget. 3 medlemmer, Birthe Skovgård (V), Niels Højte Hansen (V) og Per Ulrik Jørgensen (V), støtter indstillingen. 2 medlemmer, Mogens Johansen (A) og Flemming Madsen (A), tager forbehold. 1 medlem, Jesper Kiel (EL), stemmer imod, idet han ikke mener, der bør overføres midler fra det brugerfinansierede til det skattefinansierede område, da det er et brud på hvile-i-sig-selv-princippet, og han ønsker ikke sagen fremsendt til Økonomiudvalget. Fraværende: Jens Munk (DF).

7

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

+ administrationen i øjeblikket gennemfører

+ administrationen i øjeblikket gennemfører RadiX FURESØ Ny Furesøaftale Medlem af byrådet, medlem af ØU, formand for KFIU Helle Katrine Møller hellekat@gmail.com Kære med-radikale, Så har vi endelig fået en ny og meget bedre udgave af Furesøaftalen

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere