FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 516 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED KOLBÆKVÆNGET I VIBORG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 33 TIL KOMMUNEPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 516 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED KOLBÆKVÆNGET I VIBORG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 33 TIL KOMMUNEPLAN"

Transkript

1 NOVEMBER 2018 VIBORG KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 516 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED KOLBÆKVÆNGET I VIBORG OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 33 TIL KOMMUNEPLAN Udarbejdet af Lokalplankonsulent Anne Justesen.dk i samarbejde med Viborg Kommune Udgivet: 22. nov Sagsnr.: 18/45576

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Miljørapportens indhold Ikke-teknisk resumé Miljøvurdering Referencer

3 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 516 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR INDLEDNING Denne miljørapport er udarbejdet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer - og ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved, at der gennemføres en miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen omfatter forslag til lokalplan nr. 516 med tilhørende tillæg nr. 33 til Kommuneplan Plangrundlaget skal give mulighed for realisering af et nyt boligområde til tæt-lav boligformål. Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde VIBSV.B4.15_T33 svarende til lokalplanens område. Miljørapporten skal læses som et bilag til planforslagene. Lokalplanteksten er derfor kun i begrænset omfang gengivet i miljørapporten. Miljørapporten er udarbejdet af Viborg Kommune i samarbejde med lokalplankonsulent AnneJustesen.dk. 3

4 2. MILJØRAPPORTENS INDHOLD 2.1 Metode Miljørapporten er udarbejdet med hjemmel i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lov bek. nr. 448 af 10/05/2017 med senere ændringer, som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold. Miljøvurderingen af planforslagene har til hensigt at belyse de miljømæssige konsekvenser af planernes gennemførelse, og derigennem udgøre en del af beslutningsgrundlaget for vedtagelsen af planforslagene. Udarbejdelsen af planforslagene og miljøvurderingen er foregået sideløbende. Således har det været muligt at indtænke potentielle miljøkonsekvenser i planlægningen allerede i udarbejdelses- og beslutningsfasen af planforslagene. Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle og gængse vurderingsmetoder, og i forhold til planens detaljeringsgrad, på hvilket trin i et beslutningsforløb planen befinder sig, og hvorvidt bestemte forhold vurderes bedre på et andet trin i det pågældende forløb. 2.2 Afgrænsning af miljørapport For at undersøge væsentligheden af planernes indvirkning på miljøet, har Viborg Kommune i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udarbejdet en screening (en forundersøgelse) og en afgrænsning af miljørapporten. Afgrænsningen er dels sket i screeningsprocessen og dels gennem høring af berørte myndigheder i henhold til lovens 10 og 11. På baggrund heraf har Viborg Kommune vurderet, at miljøvurderingen skal belyse lokalplanens og kommuneplantillæggets konsekvenser i f orhold til følgende emne: Overfladevand Screeningen er foretaget med udgangspunkt i miljøvurderingslovens brede miljøbegreb. Screeningen skal omfatte planernes sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 4

5 MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 516 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 33 De parametre, hvor det i screeningen er vurderet, at der ingen miljøpåvirkning er, eller at miljøpåvirkningen er mindre væsentlig, indgår ikke i miljøvurderingen Alternativ Miljørapporten skal ifølge miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse af 0-alternativet samt vurdere, om der er andre rimelige alternativer, der bør miljøvurderes. 0-alternativet beskriver det scenarie, at planforslagene ikke vedtages, således at eksisterende anvendelse forbliver/videreføres. 0-alternativet udgør dermed en referenceramme for beskrivelsen af de potentielle konsekvenser ved gennemførelse af planforslagene. I dag består lokalplanområdet af et ekstensivt udnyttet græsareal samt en grusvej, der forbinder Haveforeningen Solvang med Kolbækvænget. Hvis lokalplan nr. 516 ikke realiseres, vil der ikke være brug for at opsætte foranstaltninger til beskyttelse af grundvand og afledning af overfladevand. Men Viborg mister en udviklingsmulighed, herunder mulighed for et antal boliger i nærhed til natur og by ved Alhedestien. Planen er stedsspecifikt bundet. Den konkrete fremtidige disponering af området - herunder placering og omfang af bebyggelse mv. - kan i princippet udmøntes på forskellige måder, men samlet set ikke med væsentligt andre miljøkonsekvenser. Der er endvidere ikke indkommet forslag om alternativer i høringen af berørte myndigheder, og der er derfor ikke vurderet andre alternativer. Lokalplanområdet set fra nord. Til højre ses boligen Kolbækvænget 14, hvorfra lokalplanområdet udstykkes. De to flagstænger midt i billedet markerer indkørslen til Haveforeningen Solvang ved lokalplanområdets sydlige afgrænsning. 5

6 3. IKKE-TEKNISK RESUMÉ Miljøvurderingen omfatter forslag til lokalplan nr. 516 og forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan for Viborg Kommune, og den er gennemført efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Sammenfatningen i dette kapitel er et kortfattet resumé af miljørapporten. Resuméet omfatter også eventuelle afhjælpende foranstaltninger. Planforslagene er vurderet i forhold til emnet overfladevand. 3.1 Overfladevand Planområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Viborg Vand A/S - Sydværket, som er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Indvindingsoplandet til Viborg Vandværk Syd er af Naturstyrelsen udpeget som indsatsområde, da oplandet er sårbart pga. et ringe lerdæklag. Lokalplanen fastsætter en maksimal befæstelsesgrad på 40 %. Således bidrager lokalplanområdet fortsat til ny grundvandsdannelse. Da området er sårbart i forhold til grundvandsressourcen, er det væsentlig, at der tages en række forholdsregler ved nedsivning. Lokalplanen åbner mulighed for, at vej- og parkeringsarealer etableres / bibeholdes med grusbelægning eventuelt suppleret med græsarmeringssten. Grusbelægningen fungerer som et filter, når overfladevandet nedsives. Anlægges vej- og parkeringsarealer med en mindre permabel belægning, stiller lokalplanen krav om, at vej- og parkeringsarealer etableres med tæt bund/membran, hvorfra overfladevand renses inden nedsivning i lokalplanområdet. Lokalplanen sikrer desuden, at der ikke anvendes tagmaterialer, som kan forurene grundvandet ved udvaskning. Endelig sikrer lokalplanen, at der ikke åbnes mulighed for etablering af grundvandstruende aktiviteter. Planlægningen vurderes derfor at være i overensstemmelse med landsplanlægningen, hvad angår grundvandsinteresser. Det vurderes på den baggrund, at planforslagene ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af indvindingsboringer og -magasiner i området. Planforslagene vurderes at være i overensstemmelse med de statslige grundvandsinteresser, herunder indvindingsinteresserne til drikkevandsforsyningen Viborg Vandværk Syd. 4. MILJØVURDERING I afgrænsningen af miljørapportens indhold og omfang er det fastlagt, at miljøvurderingen skal omfatte temaet overfladevand. 6

7 4.1 Overfladevand Grundvandsforholdene og geologien i området er kortlagt af Naturstyrelsen og afrapporteret december (Redegørelse for Viborg Syd, Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2011) Lokalplanområdet er omfattet af indvindingsoplandet til det almene vandværk (Viborg Vand A/S Energi Viborg Sydværket) - Se figur 1. Indvindingsoplandet til Viborg Vandværk Syd er af Naturstyrelsen udpeget som indsatsområde, da oplandet er sårbart pga. et ringe lerdæklag. Figur 1 Lokalplanområdets (prikket signatur) placering i det nitratfølsomme vandindvindingsområdet (lys grøn signatur). Staten har udarbejdet retningslinjer for administrationen af områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker. Formålet er dels at beskytte grundvandsressourcerne og dels at sikre grundvandsdannelsen. Ifølge Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse gælder følgende hensyn: 2. Kommunalbestyrelsen skal i kommuneplanlægningen friholde områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Forbuddet gælder ikke arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden friholde afgrænsede boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fravige stk. 1, 1. og 3. pkt., såfremt det i en redegørelse for kommuneplanlægningens forudsætninger, jf. planlovens 11 e, stk. 1, er godtgjort, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges. 7

8 Planforslagene vurderes i forhold til dette administrationsgrundlag. Ifølge 3 og 4 kan der kun byudvikles inden for indvindingsoplande til almene vandværker og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Det vurderes, at der ikke er alternative placeringer for det planlagte boligområde, fordi boligudvikling skal foregå efter princippet indefra og ud. Planområdet ligger i naturlig forlængelse af Viborg og er omgivet af arealer udlagt til og eller allerede disponeret til bymæssig bebyggelse. Det vurderes, at faren for forurening af grundvandet kan forebygges. Ifølge bekendtgørelsen, skal der tages hensyn til beskyttelse og sikring af grundvandsressourcerne, når der placeres anlæg indenfor indvindingsoplande til almene vandværker. Grundvandet i Danmark er omfattet af regler for en generel grundvandsbeskyttelse, som bl.a. omfatter godkendelsesordningen for pesticider og landbrugets kvælstofregulering. Regelret anvendelse af pesticider i villahaver vurderes ikke at udgøre en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Dermed er boliger ikke længere en arealanvendelse, som automatisk udløser krav til kommunerne om grundvandsredegørelse. Fokus er særligt på erhverv, som har oplag af stoffer og/eller anvender / frembringer stoffer, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. En stor del af grundvandsbeskyttelsen sker med udgangspunkt i miljøbeskyttelsesloven. Planlægningen i sig selv vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig miljøpåvirkning på grundvandsforholdene i området. Indvindingsopland Den statslige grundvandskortlægning for Viborg Syd indeholder en beskrivelse af Viborg Vandværk Syd og opland. Viborg Vandværk Syds kildeplads er beliggende i den sydlige udkant af Viborg. Her indvindes der fra 5 boringer. Vandanalyserne fra de 5 boringer viser overordnet en fin vandkvalitet, og der er kun fundet meget lavt indhold af nitrat i en boring. Viborg Vandværk Syd har en indvindingstilladelse på m 3 /år. Der er på figur 2 optegnet et profilsnit gennem Viborg Vandværk Syds indvindingsopland. Profilet strækker sig fra kildepladsen og i vestlig retning, hvilket er på langs med den overordnede strømningsretning. For kildepladsen gælder det således, at grundvandets strømningsretning er rettet fra vestlig mod østlig retning, hvorfor indvindingsoplandet strækker sig i denne retning. Figur 3 viser også grundvandets aldersfordeling (partikel-alder) og dannelsessted i indvindingsoplandet (dvs. det grundvandsdannende opland). På figur 2 ses indvindingsboringerne til højre. Boringerne indvinder fra det dybeste magasin på kanten af en begravet dal. Nær kildepladsen er boringerne beskyttet af tykke lerlag, men i resten af indvindingsoplandet er de beskyttende lerlag tynde og yder kun en ringe beskyttelse af det dybeste magasin. Størstedelen af indvindingsoplandet er dog dækket af skov, hvorved indvindingen beskyttes af en skånsom arealanvendelse. 8

9 Figur 2 Profilsnit gennem den hydrostratigrafiske model ved kildeplads og indvindingsopland, Viborg Vandværk Syd. Sandaflejringer er angivet med rødt og leraflejringer er angivet med brunt. Den fede tertiære ler er vist med blåt. Kilde: Naturstyrelsen. Redegørelse for Viborg Syd, Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning Ifølge grundvandsmodellen sker grundvandsdannelsen i plantageområdet vest for Viborg samt i mindre områder i Viborg by, hvorfor risiko for nedsivning og forurening af magasinet umiddelbart vurderes størst her. Figur 3 Grundvandsdannende opland til Viborg Vandværk Syd. Kilde: Naturstyrelsen. Redegørelse for Viborg Syd, Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning Lokalplanområde Lokalplanen fastlægger bestemmelser for at sikre beskyttelsen af grundvandet og drikkevandsinteresserne i forhold til Viborg Vandværk Syd. Da området er udpeget som NFI (pga. et ringe lerdæklag) og indvindingsopland, skal det sikres, at der tages særlige hensyn i forhold til nedsivning af tag- og overfladevand. 9

10 Afledning af tag- og overfladevand bør nedsives indenfor lokalplanområdet. Mulighederne for nedsivning vurderes gode, idet grundvandsstanden forventelig er omkring 5-6 meter under terræn (ifølge Kilmatilpasning.dk), og terrænet er fladt. Lokalplanområdet er beliggende omkring kote 23, svarende til det omkringliggende terræn i minimum 150 meters radius fra planområdets afgrænsning. 4.2 Afværgeforanstaltninger Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser for at afværge, at overfladevand forurenes, og at forurenet overfladevand nedsives. Lokalplanen skal sikre, at der udelukkende nedsives uforurenet overfladevand. For at forebygge forurening fastlægger lokalplanen, at problematiske tagmaterialer som tjærestoffer eller tungmetaller fx kobber, tin, bly og zink ikke må anvendes indenfor lokalplanområdet. Derved kan der ikke ske en afvaskning herfra. Lokalplanens bestemmelse herom gælder også tagrender og nedløbsrør i ovennævnte materialer. Lokalplanen fastlægger, at tagvand skal nedsives på boliggrundene, enten fælles for flere ejendomme eller individuelt. Det angives at dette kan udføres som regnbede eller via et fælles nedsivningsbassin. Vejvand kan indeholde olie- og miljøfremmede stoffer i forbindelse med uheld og spild, som kan forringe grundvandskvaliteten på Sydværkets kildefelt. Lokalplanen sikrer håndtering af dette via bestemmelser om, at der etableres tekniske foranstaltninger før nedsivning af vejvandet, fx via olieudskiller. Vejvandet, som kan indeholde olie- og miljøfremmede stoffer skal håndteres, før det nedsiver, så det ikke er til skade for grundvandet. Lokalplanen rummer tre muligheder herfor: Nedsivning og rensning i vejen: Lokalplanen muliggør, at eksisterende grusbelægning på boligvejen kan opretholdes, når denne virker som sandfang, inden overfladevandet nedsives. Parkeringsarealer kan anlægges med tilsvarende belægning eller suppleret med græsarmeringssten. Nedsivning og rensning i rabat: Udskiftes grusbelægningen på boligvejen eller anlægges parkeringsarealer med anden mindre permabel belægningtype, sikrer lokalplanen, at overfladevand fra vej og parkering opsamles og ledes til rensning og nedsivning i lokalplanområdet f.eks. til græsrabat med filter-muld og faskine, Nedsivning og rensning i bassin: Overfladevand fra vej- og parkeringsarealer kan desuden ledes til et nedsivningsbassin med sandfilter eller anden samlet LAR i lokalplanområdet. Lokalplanen sikrer, at åbne render og grøfter til håndtering af overfladevand fra vej- og parkeringsarealer etableres med fast bund/membran og afledes til nedsivning i regnvandsbassin eller andet anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR) 10

11 Ved nedsivning af overfladevand fra vej- og parkeringsarealer, hvor der glatførebekæmpes med kloridholdige produkter, er der generelt risiko for kvalitativ påvirkning af grundvandsressourcen. I lokalplanens redegørelse opfordres til, at der ikke glatførebekæmpes med salt, så der ikke nedsives salt til grundvandet i projektområdet. Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelse til forebyggelse af, at udtjente køretøjer oplagres i lokalplanområdet, med risiko for spild af olie m.v.. Endelig sikrer lokalplanen, at der ikke åbnes mulighed for etablering af grundvandstruende aktiviteter, herunder potentielt miljøbelastende virksomheder og anlæg. Der er derudover optaget særbestemmelser til kommuneplanrammen for området, der indbefatter indvindingsoplandet til Viborg Vandværk Syd, idet befæstelsesgraden for boligområdet fastsættes til max. 40 %. 4.3 Overvågning Grundvands- og drikkevandskvalitet overvåges fortsat gennem løbende lovpligtige boringskontroller ved Viborg Vandværk Syd, hvor udviklingen af grundvandskvaliteten kan følges gennem analyser af grundvandet. Det vurderes derfor, at der ikke er yderligere behov for overvågning. 4.4 Vurdering Lokalplanen indeholder væsentlige foranstaltninger til beskyttelse af grundvandsinteresser i området. Foranstaltninger til beskyttelse af grund- og drikkevandsinteresser sikres i lokalplanen bl.a. gennem fastsættelse af en maksimal befæstelsesgrad. Der opretholdes således en fortsat grundvandsdannelse gennem nedbør. Desuden sikres grund- og drikkevandsinteresser med krav om, at overfladevand nedsives lokalt og med forudgående rensning af vejvand (f.eks. gennem eksisterede grusbelægning) samt med forbud mod visse typer tagmaterialer. Risiko for forurening af grundvandet minimeres ved, at eventuelle åbne grøfter/render etableres med tæt bund/membran. Endelig sikre lokalplanen, at der ikke åbnes mulighed for etablering af grundvandstruende aktiviteter. Planlægningen vurderes derfor at være i overensstemmelse med landsplanlægningen, hvad angår grundvandsinteresser. 5. REFERENCER Viborg Kommuneplan Lokalplan nr. 516 for et boligområde ved Kolbækvænget i Viborg. Viborg Kommune Kommuneplantillæg nr. 33. Viborg Kommune Danmarks Miljøportal Redegørelse for Viborg Syd - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning, Miljøministeriet, Kilmatilpasning.dk 11

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE Rebild Kommune Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE PROJEKT Vurdering af projektområde for NFI og byudvikling

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 38 Erhvervsområde - Bårse

Kommuneplantillæg nr. 38 Erhvervsområde - Bårse AFDELING FOR PLAN OG BY MAJ 2018 vordingborg.dk Kommuneplantillæg nr. 38 Erhvervsområde - Bårse Kommune- og lokalplaner Kommuneplantillæg nr. 38 er endelig vedtaget af Udvalget for Plan og Teknik d. 2.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 499 FOR ET BOLIG- OMRÅDE VED EGESKOVVEJ I VIBORG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN

MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 499 FOR ET BOLIG- OMRÅDE VED EGESKOVVEJ I VIBORG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN OKTOBER 2019 VIBORG KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 499 FOR ET BOLIG- OMRÅDE VED EGESKOVVEJ I VIBORG OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2017-2029 Udarbejdet af Geopartner

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 32

Kommuneplantillæg nr. 32 Forslag til ændringer Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.00-P16-11-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 31-05-2017 Kommuneplantillæg nr. 32 Indhold, s. 1 Hele Ravnkilde by er udpeget som et område med særlige

Læs mere

Miljørapport og sammenfattende redegørelse. For kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kong Minos Vej, Gug

Miljørapport og sammenfattende redegørelse. For kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kong Minos Vej, Gug Miljørapport og sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug Indholdsfortegnelse Miljørapport 1 Hvad er en miljøvurdering? 2 Planens formål og

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Miljøvurdering af et kommuneplantillæg med VVM? Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af et kommuneplantillæg med VVM? Ved Gert Johansen Miljøvurdering af et kommuneplantillæg med VVM? Ved Gert Johansen Hvornår skal et VVM-tillæg miljøvurderes Udgangspunktet er at VVM-tillægget er et tillæg til kommuneplanen. At det sætter rammer (retningslinjer)

Læs mere

MILJØRAPPORT HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR 448 for Milnersvej 43 og 45 i Hillerød TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2017 MILJØVURDERING AF BY OG MILJØ

MILJØRAPPORT HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR 448 for Milnersvej 43 og 45 i Hillerød TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2017 MILJØVURDERING AF BY OG MILJØ MILJØRAPPORT MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR 448 for Milnersvej 43 og 45 i Hillerød TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2017 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Lov om Miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 2 for Kommuneplanramme 5.2.E.1 Erhvervsområde ved Toftegårdsvej i Glamsbjerg

Kommuneplantillæg nr. 2 for Kommuneplanramme 5.2.E.1 Erhvervsområde ved Toftegårdsvej i Glamsbjerg Kommuneplantillæg nr. 2 for Kommuneplanramme 5.2.E.1 Erhvervsområde ved Toftegårdsvej i Glamsbjerg Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 Kommuneplantilæggets baggrund og redegørelse...

Læs mere

Bilag 1 til grundvandsredegørelse

Bilag 1 til grundvandsredegørelse Bilag 1 til grundvandsredegørelse 1 Indholdsfortegnelse Byudvikling... 3 Grundvandets forhold i Ringsted Kommune... 4 Boligområder... 11 Langagerområdet... 12 Hulemarken... 13 Gyrstinge... 14 Høm... 16

Læs mere

Kommuneplantillæg nr.26 til Kommuneplan for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr.26 til Kommuneplan for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr.26 til Kommuneplan 2007 2018 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 26 er vedtaget af Holbæk Byråd den 20. februar 2013 og offentliggjort den 24. april 2013. 1 Tidligere kommuneplanramme

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej September 2017 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1

Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplantillæg nr. 1 Boliger i det vestlige Hagested Status: Kladde Høringsperiode start: Høringsperiode slut: Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Formål Kommuneplantillægget udarbejdes på baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan. Januar Udkast. Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan. Januar Udkast. Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Januar 2018 Udkast Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Finlandsgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Finlandsgade, Ikast Boligområde, Finlandsgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Engtoften, Brande

Kommuneplantillæg nr. 4 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Engtoften, Brande Kommuneplantillæg nr. 4 Boligområde, Engtoften, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

MILJØVURDERING AF LANDSPLANDIREKTIV FOR OMPLACERING OG UDLÆG AF NYE SOMMERHUSOMRÅDER I KYSTNÆRHEDSZONEN

MILJØVURDERING AF LANDSPLANDIREKTIV FOR OMPLACERING OG UDLÆG AF NYE SOMMERHUSOMRÅDER I KYSTNÆRHEDSZONEN JANUAR 2019 ERHVERVSSTYRELSEN MILJØVURDERING AF LANDSPLANDIREKTIV FOR OMPLACERING OG UDLÆG AF NYE SOMMERHUSOMRÅDER I KYSTNÆRHEDSZONEN AFGRÆNSNINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Afgørelse om at forslag til kommuneplantillæg ikke udløser krav om miljøvurdering.

Afgørelse om at forslag til kommuneplantillæg ikke udløser krav om miljøvurdering. Afgørelse om at forslag til kommuneplantillæg 2017.03 ikke udløser krav om miljøvurdering. Afgørelse Planforslagets indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege

Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege AFDELING FOR PLAN OG BY FORSLAG Januar 2017 vordingborg.dk Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege Kommuneplantillæg Indeværende forslag til kommuneplantillæg nr. 40 er sendt i høring d.

Læs mere

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Kolding / Natur- og Miljø 2017 Martin Skriver Baggrund for de nye regler og administrationsmodel Bekendtgørelse og vejledning om krav

Læs mere

Nærværende notat er en opdatering af NIRAS vurdering af 25. januar 2018 efter GEUS kommentarer af 6. februar 2018.

Nærværende notat er en opdatering af NIRAS vurdering af 25. januar 2018 efter GEUS kommentarer af 6. februar 2018. 31. maj 2018 Notat Allerød Kommune Grundvand ved Erhvervsområde Farremosen Vurdering 1 Indledning På baggrund af Lynge Overdrev Vandværks kritik af Allerød Kommunes redegørelse for geologi og grundvandsforhold

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 44

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 44 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 44 Erhvervsområde i Højme Ændring af kommuneplanområde 6 Bellinge Dyrup - Højme Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle til Kommuneplan

Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle til Kommuneplan Forslag til Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle til Kommuneplan 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget 19. december 2017 Forslag offentliggjort 13. december 2017 I høring 13.

Læs mere

Screening. Afgørelse om miljøvurdering. Plan for grundvandsbeskyttelse - Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst

Screening. Afgørelse om miljøvurdering. Plan for grundvandsbeskyttelse - Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst Screening Afgørelse om miljøvurdering Plan for grundvandsbeskyttelse - Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø 14. maj 2018 SCREENINGSSKEMA I henhold til 8 i lov om miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 70

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 70 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 70 Brændekildevej Ændring af kommuneplanområde 6 Bellinge Dyrup Højme Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Ikast-Brande Kommuneplan

Ikast-Brande Kommuneplan Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne for al lokalplanlægning. Hvis Byrådet ønsker at gennemføre

Læs mere

Grundvandsredegørelse. kommuneplanen. Helga Ejskjær. Natur & Miljø 2019 konferencen

Grundvandsredegørelse. kommuneplanen. Helga Ejskjær. Natur & Miljø 2019 konferencen Grundvandsredegørelse i kommuneplanen Helga Ejskjær Natur & Miljø 2019 konferencen Nyborg Strand, 27. maj 2019 Indhold 1. Nationale interesser (tværministeriel opgavevaretagelse) 2. Myndighedsregulering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD)

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Tillæg nr. 1 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune S R O F G A L Indhold Forord...04 Vurdering af arealudlæg i forhold

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 20 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Anemonevej, Isenvad

Kommuneplantillæg nr. 20 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Anemonevej, Isenvad Kommuneplantillæg nr. 20 Blandet bolig og erhverv, Anemonevej, Isenvad Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

1 Hvad er en grundvandsredegørelse?

1 Hvad er en grundvandsredegørelse? Grundvandsredegørelse for muligt Kommuneplantillæg for erhvervsareal ved Christiansmindevej i Skanderborg. - supplement til gældende grundvandsredegørelse Jan. 2019 Indhold 1 Hvad er en grundvandsredegørelse?...2

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 16. til Kommuneplan Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 16. til Kommuneplan Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Luftfoto med afgrænsning af kommuneplantillægget Forslag December 2015 Redegørelse Baggrund Tillæg nr.

Læs mere

NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg 2017.11 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LÆSEVEJLEDNING Lovgivning Lov om miljøvurdering af planer og

Læs mere

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Tillæg nr 25 Hører til lokalplan nr. 1276 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2019 KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget den 21. november 2018 Forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tillæg nr. 47 til Kommuneplan

Tillæg nr. 47 til Kommuneplan Tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Rammeområde VIBNV.R2.01, VIBNV.R1.06 og VIBNV.A1.04. Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG 2 Forslag til tillæg nr. 47 Forslag til tillæg nr.

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Forslag til til, for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Maj 2018 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 52 5.EB7 - Fangel Bioenergi Hvad er en kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan.

Læs mere

Tillæg 35 til Kommuneplan Boliger ved Rugvænget i Mejlby

Tillæg 35 til Kommuneplan Boliger ved Rugvænget i Mejlby Tillæg 35 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Rugvænget i Mejlby Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 26. marts 2019 Høringsperiode start: 26. marts 2019 Høringsperiode slut: 23. april 2019

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD)

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Tillæg nr. 3 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har den 31. maj 2016 vedtaget Tillæg

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 3 for område 1.B.43 Boligområde. Rammeområde

Kommuneplan Tillæg nr. 3 for område 1.B.43 Boligområde. Rammeområde Kommuneplan 2017-2029 Tillæg nr. 3 for område 1.B.43 Boligområde ved Kildegade Rammeområde November 2017 INDLEDNING Med tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 udlægges rammeområde 1.B.43 for at muliggøre

Læs mere

Miljørapport Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan for Viborg Kommune

Miljørapport Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan for Viborg Kommune Miljørapport Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Vedtaget af Viborg Byråd d. XX.XX. Læsevejledning En miljørapport er en miljøvurdering af fx et forslag til lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16

Kommuneplantillæg nr. 16 Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Luftfoto med afgrænsning af kommuneplantillægget marts 2016 Redegørelse Baggrund Tillæg nr. 16 til Hedensted

Læs mere

Kommuneplantillægget omfatter et område, som er større end lokalplanen, idet der udtages et areal af kommuneplanens rammer og inddrages et nyt.

Kommuneplantillægget omfatter et område, som er større end lokalplanen, idet der udtages et areal af kommuneplanens rammer og inddrages et nyt. Tillæg nr 5 - Erhvervsområde, Mads Sørensensvej, Tornby Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 906.3120-L01 for erhvervsområde i Tornby. Kommuneplantillægget

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

GRUNDVANDSREDEGØRELSE

GRUNDVANDSREDEGØRELSE GRUNDVANDSREDEGØRELSE I Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse 1 og i Vejledning

Læs mere

TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE UL.B.11 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 1398 af 22. oktober 2007 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 17 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen

Læs mere

Hjørring Kommuneplan 2016

Hjørring Kommuneplan 2016 Forslag til Hjørring Kommuneplan 2016 www.kommuneplan2016.hjoerring.dk Indholdsfortegnelse Tillæg nr 5 - Erhvervsområde, Mads Sørensensvej, Tornby 3 Rammer 6 906.3120.09 - Erhvervsområde ved Mads Sørensensvej,

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle Hører til lokalplan nr.

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle Hører til lokalplan nr. Forslag T I L L Æ G N R. 1 5 Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle Hører til lokalplan nr. 1260 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forslag til KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet

Læs mere

Tillæg 35 til Kommuneplan Boliger ved Rugvænget i Mejlby. Status: Vedtaget

Tillæg 35 til Kommuneplan Boliger ved Rugvænget i Mejlby. Status: Vedtaget Tillæg 35 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Rugvænget i Mejlby Status: Vedtaget Offentliggørelse af forslag start: 3. juni 2019 Høringsperiode start: 26. marts 2019 Høringsperiode slut: 23. april 2019

Læs mere

AFGØRELSE OM MILJØVURDERING AF. Forslag Lokalplan 9.8 og forslag Kommuneplantillæg 12 - Hjørnegrunden 2018

AFGØRELSE OM MILJØVURDERING AF. Forslag Lokalplan 9.8 og forslag Kommuneplantillæg 12 - Hjørnegrunden 2018 AFGØRELSE OM MILJØVURDERING AF Forslag Lokalplan 9.8 og forslag Kommuneplantillæg 12 - Hjørnegrunden 2018 + 1 Afgørelse Der er gennemført en screening af forslag til lokalplan 9.8 og forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG - Tillæg nr. 5

FORSLAG - Tillæg nr. 5 FORSLAG - Tillæg nr. 5 Boliger og erhverv ved Ærtekildevej Kommmuneplan 2013-2025 Marts 2016 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse NATUR & MILJØ 2014, session A2: Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse Trinmodel og dokumentation i forbindelse med byudvikling i OSD/NFI Sanne Kjær og Karin Jensen, Naturstyrelsen Oplæg

Læs mere

TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2017

TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2017 TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2017 FOR RAMMEOMRÅDE UV.LS.B.6, UV.LS.T.1 og UV.LS.F.1 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 12 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Tulstrupvej, Ikast FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 12 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Tulstrupvej, Ikast FORSLAG Boligområde, Tulstrupvej, Ikast FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande Nørre

Læs mere

Vedtaget. Status. Plannavn februar Dato for offentliggørelse af forslag. 25. februar Startdato, Offentlighedsperiode

Vedtaget. Status. Plannavn februar Dato for offentliggørelse af forslag. 25. februar Startdato, Offentlighedsperiode 9 2013 Vedtaget Plannavn 9 2013 Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode 25. februar 2015 25. februar 2015 22. april 2015 Dato for vedtagelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 51 LANDSBYAFGRÆNSNING - RØSTOFTE LANDSBY

Kommuneplantillæg nr. 51 LANDSBYAFGRÆNSNING - RØSTOFTE LANDSBY AFDELING FOR PLAN OG BY Forslag til Kommuneplantillæg nr. 51 LANDSBYAFGRÆNSNING - RØSTOFTE LANDSBY Høring indtil: 19.03.2019 vordingborg.dk 19.02.2019 OFFENTLIGHED OG VEDTAGELSE Kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæg nr. 27 Kommuneplantillæg nr. 27 Erhvervsområde i Teknisk Forvaltning - Vedtaget oktober 2013 Indledning I den nordøstlige del af ligger et område, der jf. kommuneplan 2009-2021 giver mulighed for fritidsformål,

Læs mere

T I L L Æ G N R Thyregod Hører til lokalplan nr TIL VEJLE KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Thyregod Hører til lokalplan nr TIL VEJLE KOMMUNEPLAN T I L L Æ G N R. 1 0 Thyregod Hører til lokalplan nr. 1258 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Endelig godkendt den 30.05.2018 2 Forord Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg. Hyldagerkvarteret

Forslag til Kommuneplantillæg. Hyldagerkvarteret Forslag til Kommuneplantillæg 8 Hyldagerkvarteret + Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Forslag til kommuneplantillæg 8...3 Rammebestemmelser...3 Nationale interesser...4 Miljøvurdering...4 Det endelige

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 391 og Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Tøstrupvej,

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Område Arealet er på ca. 0,4 ha. Arealet ligger i byzone, men bruges i dag til juletræer.

Område Arealet er på ca. 0,4 ha. Arealet ligger i byzone, men bruges i dag til juletræer. SCREENING FOR MILJØVURDERING Ophævelse af lokalplan nr. 3.6 Baggrund og formål Det eksisterende erhvervsareal i Ravnkilde er ved at være solgt. Der er dog et markareal vest og nord for det eksisterende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalcenter Kalundborgvej Status: Kladde Høringsperiode start: Høringsperiode slut: Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Lokalcenter Kalundborgvej - 15 Lokalcenter Kalundborgvej

Læs mere

MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER

MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER LOKALPLAN 0531 VED MARIELYST ET BOLIGOMRÅDE KOLDING KOMMUNE MILJØVURDERINGSTEAM NYTORV 11 6000 KOLDING TELEFON 79797439 VVM@KOLDING.DK MILJØSCREENING Screeningen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 39 Landsbyafgrænsning - Stensby

Kommuneplantillæg nr. 39 Landsbyafgrænsning - Stensby AFDELING FOR PLAN OG BY AUGUST 2018 vordingborg.dk Kommuneplantillæg nr. 39 Landsbyafgrænsning - Stensby Kommune- og lokalplaner Kommuneplantillæg nr. 39 er endelig vedtaget af Plan og Teknik udvalget

Læs mere

Bilag 1 Øster Snede Vandværk

Bilag 1 Øster Snede Vandværk Bilag 1 ligger i den sydvestlige del af Øster Snede by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 46.000 m 3 og indvandt i 2016 34.832 m 3. Udviklingen i vandværkets

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFORSY- NINGSPLAN 2017 SMV-SCREENING

HØRSHOLM KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFORSY- NINGSPLAN 2017 SMV-SCREENING Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Notat Dato Marts 2017 HØRSHOLM KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFORSY- NINGSPLAN 2017 SMV-SCREENING HØRSHOLM KOMMUNE SMV-SCREENING Revision 0 Dato 2017-03-01 Udarbejdet af LSC

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Løvstien, Bording FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Løvstien, Bording FORSLAG Boligområde, Løvstien, Bording FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter

Læs mere

VEJ nr 9320 af 31/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019

VEJ nr 9320 af 31/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 VEJ nr 9320 af 31/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. SVANA-404-00017 Senere ændringer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 Boligområde v. Holbækvej, Jyderup Status: Forslag Høringsperiode start: 28. marts 2019 Høringsperiode slut: 23. maj 2019 Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Boligområde v. Holbækvej,

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Kommuneplan 2017 Tillæg nr Rekreativt område Gammelbrovej Øst

Kommuneplan 2017 Tillæg nr Rekreativt område Gammelbrovej Øst Kommuneplan 2017 Tillæg nr. 4-2017 Rekreativt område Gammelbrovej Øst Status Plannavn Vedtaget Rekreativt område Gammelbrovej Øst Plannummmer 4-2017 Dato for offentliggørelse af forslag 11. september 2018

Læs mere

Miljørapport. Miljørapport af forslag til lokalplan 433 Markedspladsen i Hillerød

Miljørapport. Miljørapport af forslag til lokalplan 433 Markedspladsen i Hillerød Miljørapport Miljørapport af forslag til lokalplan 433 Markedspladsen i Hillerød HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 1. Ikke teknisk resumé...3 2. Indledning...4 2.1. Beskrivelse af planens

Læs mere

Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden

Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse December 2016 Titel: Vejledning om krav til

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. nye udstykninger ved Oldvejen

Tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. nye udstykninger ved Oldvejen Tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 Vedr. nye udstykninger ved Oldvejen Indhold 1. Indledning...3 2. Lov- og planlægningsgrundlaget...3 3. Beskrivelse af kloakoplandet - status...4

Læs mere

SMV Screening Forslag til Klimatilpasningsplan for Tønder Kommune. Kommuneplantillæg nr til Kommuneplan

SMV Screening Forslag til Klimatilpasningsplan for Tønder Kommune. Kommuneplantillæg nr til Kommuneplan SMV Screening Forslag til TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø December 2013 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING 4 OBLIGATORISK MILJØVURRING? 6 SCREENINGSSKEMA 6 KONKLUSION 9 2 FORMALIA HVAD ER EN SMV SCREENING? En

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 23. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 23. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Vedtaget Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 23 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere