Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006"

Transkript

1 Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006 Tilstede: Formand Erik Knudsen (EK), fra Kommuneforeningen Palle Hansborg-Sørensen(PHS), borgmester Munkebo Kommune, fra Forberedelsesudvalget, Jytte Lauridsen (JL) Sønderjyllands Amt og regionsrådet i Syddanmark, medarbejderrepræsentant Ulla Jeppesen (UJ), elevrepræsentant Heide Larsen (HL), Skolechef Mogens Krag Andersen (MKA) Viceskolechef Birgit Krogh (BKR), referent Endvidere deltog Vicekontorchef Carlo Vajhøj (CV), Fyns Amt i mødet. Referat: 1. Velkomst og præsentation af bestyrelsen ved formand Erik Knudsen. EK bød velkommen til første møde i den midlertidige bestyrelse og orienterede om bestyrelsens arbejde med at forberede skolen til selveje, ligeledes gav EK udtryk for at han ønskede åbenhed i bestyrelsen og dermed også vægt på åbenhed ud til medarbejderne på skolen. Der var tilslutning fra den øvrige bestyrelse til, at det skulle være et centralt element for bestyrelsens arbejde. 2. Gennemgang af den midlertidige bestyrelses kompetencer, opgaver og arbejde ved Erik Knudsen. Håndbog ( Overgang til selveje. Håndbog til de midlertidige bestyrelser på socialog sundhedsskoler ) er udsendt med brev Den midlertidige bestyrelsesopgaver blev gennemgået af EK(se bilag): - Der lægges stor vægt på åbenhed i bestyrelsen - Mulighed for på sigt at se på samarbejdsrelationer mellem skolerne regionen. - De forskellige ejerformer af bygningerne skal være et opmærksomhedsområde. Der gives en udredning herom til bestyrelsen. 3. Orientering om skolens sammenlægningsproces, uddannelser og budget 2006 ved Mogens Kragh Andersen og Carlo Vajhøj (budget 2006). MKA gennemgik processen frem til aftalen om sammenlægning af de 3 Social- og Sundhedsskoler på Fyn blev vedtaget 01. august 2005 med start 01. januar 2006.

2 Processen startede i december 2004 Det, der havde været vigtigt for skolerne, var at være forberedt på overgang til selveje i forhold til robusthed, klar til udfordringer, mulighed for effektivisering. Januar-februar 2005 var der drøftelse med Ungdomsuddannelsesafdelingen, hvor der var enighed om at se på forskellige modeller for skolernes struktur fremover, og følgende muligheder blev forelagt: - Hver skole som selvstændig - Skolerne med drift fællesskab - Fusion mellem de 3 skoler - Fusion mellem 1 SOSU skole og 1 erhvervsskole Herefter blev en konsulent tilknyttet, og der blev lavet fokusgruppeinterview blandt personalet, hvilket resulterede i at 8 ud af 10 grupper gik ind for fusion. Beslutningsgrundlaget var herfor fusion. Anbefalingen blev efterfølgende givet fra: MED udvalg, ledelsen af skolerne, Fællesbestyrelsen den , U-K udvalg den , Økonomiudvalget den og Amtsrådet den Efteråret 2005 blev der udarbejdet en tids- og handleplan for sammenlægningsprocessen med: Midlertidigt MED udvalg (MTM), fællesmøder, organisationsdrøftelser, arbejdsgrupper med mange forskellige områder, MTM - personalepolitik. Der var udarbejdet en tids- og handleplan for overførsel af medarbejdere fra Amtet, som har resulteret i at skolen får overført Mette Askholm, Carlo Vajhøj, Frank Heilskov alle fra Ungdomsuddannelsesafdelingen pr. 1. januar Uddannelseskapacitet pr. år for Social- og Sundhedsskolen Fyn: Afdelingen i Middelfart: 1 hold grundforløb 4 hold social- og sundhedshjælpere 2 hold social- og sundhedsassistenter Afdelingen i Svendborg: 3 hold grundforløb 8 hold social- og sundhedshjælpere 4 hold social- og sundhedsassistenter Afdelingen i Odense 4 hold grundforløb + 1 hold forlænget grundforløb 12 hold social- og sundhedshjælpere 6 hold social- og sundhedsassistenter 1 hold PGU I alt har skolerne ca. 750 teoriårselever og et budget på mil. kr. Skolerne har kursusaktivitet under EVE rammen på ca. 3 mil. kr, samt kursusvirksomhed som indtægt dækket i kommuner, der rekvirer kurser.

3 I forhold til PGU uddannelsen er der problemer med at få uddannelsespladser i kommunerne. Dette problem vil blive sat på bestyrelsesmøde senere med henblik på en efterfølgende drøftelse af situationen omkring PGU og bestyrelsens mulighed for at understøtte PGU. MKA udarbejder et oplæg. I forbindelse med MKA`s gennemgang blev der spurgt til arbejdsområderne for henholdsvis Fællesbestyrelsen og den midlertidige bestyrelse. Forskellen på de to bestyrelsers (Fællesbestyrelsen og den midlertidige bestyrelse) arbejde er at Fællesbestyrelsen arbejder med uddannelserne og sikring af kvaliteten af disse (herunder godkendelse af praktiksteder) mens den midlertidige bestyrelses hovedopgave er at bringe institutionen godt ind i selvejet pr Budget 2006 for Social- og Sundhedsskolen Fyn: CV gennemgik budget 2006 for skolen i overskrifter (se bilag) Bestyrelsen ønsker en tilbagemeldiong, om skolen får accept af overførsel af 3,9 mill (reelt ca. 2 mil.) fra 2005 til Så snart der er besked fra indenrigsministeriet, orienteres bestyrelsen. Antallet af elever, der falder fra uddannelserne er lavere end landsgennemsnittet. Dimensioneringen fastlægges af fællesbestyrelsen. Taxameteret for uddannelserne er ikke fastlagt, ej heller bygningstaxameteret. Taxameter-arbejdet følges af bestyrelsen mhp. forslag til budget Med udgangspunkt i den foreslåede forretningsorden i Håndbogen drøftes og besluttes en forretningsorden for den midlertidige bestyrelse. Oplæg ved Erik Knudsen. EK ønskede at sikre åbenhed i bestyrelsen og lagde samtidig vægt på, at der blev en klar skelnen mellem opgavevaretagelsen, således at bestyrelsen tog sig af de overordnede opgaver i forhold til skolen mens lederens opgave er at have ansvaret for den daglig drift. Bestyrelsen drøftede forretningsordenen herunder især hvorledes referatet fra bestyrelsens møder udarbejdes og efterfølgende godkendes. Referater kunne udformes: 1. som beslutningsreferat med efterfølgende godkendelse enten ved godkendelse og efterfølgende underskrift på det kommende bestyrelsesmøde eller 2. som en beslutningsprotokol med en kort sagsfremstilling og indstilling/beslutning, som er udsendt til mødet. Evt. justeringer/tilføjelser til beslutning indskrives i protokollen

4 og den underskrives herefter af bestyrelsen mødets afslutning. Derefter vil beslutningsprotokollen kunne renskrives og udsendes til bestyrelsen samt offentliggøres på hjemmesiden dels eksternt og dels til orientering for medarbejderne. Der var enighed om især af hensyn til hurtig information af medarbejderne at referat udformes som en beslutningsprotokol. Der var ligeledes tilslutning til, at dagsorden er offentligt tilgængelig samtidig med udsendelse til bestyrelse, mens oplæg og indstillinger betragtes som bestyrelsens interne arbejdspapirer (og er derfor ikke offentligt tilgængelige). Det blev besluttet, at udover skolechef Mogens Kragh Andersen (eller ved hans forfald en af ham bemyndiget personer) deltager viceskolechef Birgit Krogh i bestyrelsesmøderne som referent. Derudover kan andre personer med henblik på konkret sagsforelæggelse deltage i bestyrelsesmøderne under det givne punkt. På baggrund af ovennævnte gennemskrives og godkendes forretningsordenen på næste møde. 5. Forslag til møde- og arbejdskalender for bestyrelsen, herunder hvornår der skal arbejdes med hvilke opgaver, drøftes på mødet. Oplæg ved Mogens Kragh Andersen Der skal træffes beslutninger om den administrative organisering af: Løn- og personaleopgaver Budgetter og regnskab Elevregistrering og aktivitetsberegninger Den elektroniske kommunikation Forvaltnings- og offentlighedsloven, herunder journalisering Fra undervisningsministeriet, er der for de 3 førstnævnte valgt systemer: Lønsystem - KMD (kommunedata) anvendes i dag. Skolen ønsker evt. at købe udførsel af specielle opgaver hos KMD Økonomisystem - Navision Stat (Økonomistyrelsen vil stå for implementeringen) Elevadministration Ludus anvendes i dag Kommunikationssystemet Groupwise anvendes i dag. IT-centeret arbejder med Microsoft Exchange Outlook, hvilket skolen også er interesseret i. Der anvendes for nuværende ikke elektronisk journaliseringssystem på skolen, men udelukkende et papirjournaliseringssystem.

5 Beslutning om organisering af de administrative opgaver skal meddeles undervisningsministeriet senest 1. april På bestyrelsesmødet i marts vil der blive udarbejdet et oplæg til beslutning. Den fremtidige IT-organisering på skolen bør der hensigtsmæssigt træffes beslutning om i sammenhæng med beslutning om den administrative organisering. Vedtægter: Såfremt standardvedtægten er udsendt, bør punktet om udfærdigelse af vedtægter sættes på bestyrelsesmødet i juni. Budget 2007: På bestyrelsesmødet i juni drøftes de overordnede principper for budgetlægning, og på bestyrelsesmøde i september skal der foreligge et udkast til budget 2007, som kan godkendes på det sidste møde i Revision: Der skal udarbejdes et oplæg om inddragelse af revisorfirma + oplæg om, hvor revisionsfirmaet skal inddrages, fra bestyrelsen foreslås det, at der tages kontakt til 2-3 firmaer, og herefter besluttes, hvilket firma, der skal bruges. 6. Skolens leder fremlægger det foreløbige arbejde med visioner for skolen herunder en drøftelse af det videre arbejde og bestyrelsens inddragelse i dette. Visioner Værdigrundlag Strategi. Ledelse udarbejder visioner, som forelægges på fællesmøde for medarbejderne den 03.03, her vil der også blive arbejdet med værdigrundlag. Resultatet fra dette møde forelægges på bestyrelsesmødet. Det videre arbejde vil bliv tilrettelagt på baggrund af bestyrelsens beslutning. 7. evt. Intet. 8. Mødedatoer for 2006: 27. marts klokken Afdelingen i Odense 7. juni klokken Afdelingen i Odense 20.sept. klokken Afdelingen i Middelfart 11.dec. klokken Afdelingen i Svendborg med efterfølgende spisning.

6 Bilag 1. De midlertidige bestyrelser - opgaver Baggrund Strukturreformen og social- og sundhedsskolernes overgang til staten og til selveje at sikre en smidig overgang til selveje At bidrage til at ledelse, medarbejdere og elever kan se sig i omstillingsprocessen. Overordnede opgaver Vision og strategi institutionens fremtidige profil skabe rammen/de store linier Bidrage til at ledelse, medarbejdere og elever kan se sig i omstillingsprocessen Information og åbenhed om arbejdet - bestyrelsen lægger vægt på åbenhed for at skabe tillid i organisationen og for at gøre bestyrelsen synlig Samarbejde med andre (eks. IT opgave) Sammenlægning (hvis det var aktuelt) Sammensætning og rekruttering af den blivende bestyrelse Konkrete opgaver Indretning af institutionens administration og organisation IT Budget 2007 Vedtægt for den selvejende institution Særlige forhold på Social- og sundhedsskolerne (eks. Bygninger) vagthund over for amtsrådets dispositioner Evt. høringspart Forberedelse af selvejet rengøring og forsyning evt. kantinedrift evt. forsikringer evt. revision arbejdstidsaftaler evt. åbningsbalance arkiv og journalisering

7

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00 Social- og Sundhedsskolen Fyn Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00 Til stede: Erik Knudsen, Jytte Lauridsen, Ulla Jeppesen, Heidi Larsen, Mogens Kragh Andersen,

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere