Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 395 Skovgårdsparken i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Maj 1989

2 Arhus kommune Lokalplan m : Skovgårdsparken i Brabrand 395 Statistikområde/distrikt nr.: 6.3 Registreringskortblad nr.: 54 Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens kontor Maj 1989

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 395 SKOVGARDSPARKEN I BRABRAND INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BESKRIVELSEN Lokalplanens indhold Illustrationsplan i mål 1:lOO... Bilag 1 Illustrationsplan i mål 1: Bilag 1A Lokalplanens retsvirkninger REDEGØRELSEN Lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den avrige planlægning for området Udsnit af kommunepl. kortbilag... Bilag 2 Tillæg nr. 57 til kommuneplanen for Arhus kommune Udsnit af kommuneplanens kortbilag tillæg nr Bilag 2A 3. LOKALPLANEN. 1 Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning B 5 Vej og stiforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Stajmæssige forhold Særlige forudsætninger for ibrugtag- ning af ny bebyggelse Ophævelse af byplanvedtægt Matrikelkort... Bilag 3 Lokalplankort... Bilag 4 Vedtagelsespåtegninger

5 BESKRIVELSEN Lokalplanen omfatter et boligområde, Skovgårdsparken, mellem Sigridsvej, Ingasvej, Rsgelvej og Hejredals- parken i Brabrand, se bilag 1. Lokalplanområdet er på ca. 9.1 ha, som for stsrstede- len ejes af Brabrand Boligforening. En mindre del e- jes af Arbejdernes Andelsboligforening. Baggrunden for lokalplanen er et snske fra Brabrand Boligforening om at ombygge et butikscenter til almennyttige boliger. Butikscentret på Ingasvej har været vanskeligt at udleje siden opfsrelsen af det nærliggende Gellerup Center (City Vest). Det er hensigten at de eksisterende svrige funktioner i bebyggelsen, selskabslokaler, vaskeri og frissr skal integreres i den fremtidige boligbebyggelse. Lokalplanen åbner desuden mulighed for at opfsre ungdomsboliger oven på det eksisterende garageanlæg bag ved butikscentret.

6 1.2 Således åbnes der mulighed for i området at opf0re henholdsvis ca. 16 almennyttige boliger og ca. 40 ungdomsboliger. Lokalplanområdet er opdelt i 4 mindre områder, som det fremgår af lokalplankortet, bilag 4. For hvert af disse områder gælder en række bestemmelser om deres anvendelse, bebyggelsens omfang m.m. Område I omfatter butikscentret og de bagvedliggende garager, samt et mindre friareal umiddelbart nord for garagerne. Indenfor de markerede byggefelter kan området anvendes til boligformål i forbindelse med en ombygning af de eksisterende bygninger. Bygningerne kan desuden anvendes til fælles formål for områdets beboere og til offentlige formål i form af daginstitutioner. Desuden kan der i området drives visse former for erhverv. Det drejer sig om den slags erhverv, der normalt udwes i boligområder, f. eks. fris~rsalon, læge-, tegnestue-, revisorvirksomhed og lignende. Område II fastlægges anvendt til boligformål i form af etageboligbebyggelse, men kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som kan indpasses i boligområdet uden gener for omgivelserne. Erhverv omfatter butikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder m.v.

7 1.3 For erhverv og offentlige formål gælder ved etablering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke må forsges nævneværdigt. Området er principielt udbygget med de eksisterende 4-etagers boligblokke og den 8-etagers blok ved Astridsvej. Der kan dog opfsres og indrettes lokaler til fællesfaciliteter for områdets beboere, og til offentlige formål i form af daginstitutioner. Område III fastlægges anvendt til fælles friareal for den omkringliggende bebyggelse. Området indeholder idag fælles græsarealer, boldbane og legeplads, men det er hensigten at der udarbejdes en ny beplantningsplan, hvorefter der nyetableres boldbaner, vanddam, legeplads mv. samt enkelte stiforbindelser. I området kan der desuden i området opfsres og indrettes bygninger til fælles formål for områdets beboere og til offentlige formål i form af daginstitutioner. I områderne II OCI III må der ialt hsjst opfsres 1500 etagemeter med 1 etage og en maksimumshsjde 6,5 på m. Område IV fastlægges anvendt til fælles friareal form af regnvandsbassin. i

8

9

10 1.4 Lokalplanens retsvirkninser Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentlig- gjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Bebyggelse, udstykning og anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet skal efter dette tidspunkt være i overensstemmelse med planen. Anvendelse, der har været lovlig forinden, kan fort- sætte uændret. Lokalplanen indebærer heller ikke, at de anlæg m.v., der er indeholdt i planen, etableres. Lokalplanen gælder forud for bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitut- ter, der ikke er forenelige med planen. Lokalplanen kan kun ændres ved en ny lokalplan. Byrådet kan dog give dispensationer fra lokalplanen, hvis dispensationerne ikke er i strid med principper- ne i planen. Når en eventuel dispensation bercdrer omboendes inter- esser, skal disse underrettes om den påtænkte dispen- sation og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med evt. bemærkninger herom, for dispensationen gi- ves.

11 REDEGBRELSEN I dette afsnit redegares for lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den avrige planlægning for områ- det. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har vedtaget. Bilag 2 er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område nr BO. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Kommuneplanen fastlægger bl. a. falgende for lokal- planområdet:

12 2.2 Delområde BO BO Planintentioner: Med henblik på at tilfare nye oplevelsesmæssige og aktivitetsskabende kvaliteter, åbnes der mulighed for at området kan undergå visse forandringer. Forandringerne kan give sig udtryk i opdeling af de starste boliger, ændring af bygningsfacader, ændret indretning af udearealerne, omlægning af det lokale stinet og ændring af et mindre antal boligers anvendelse. I en del af området har der været iværksat fysiske og sociale eksperimenter, og det skal ved lokalplanlægning sikres, at sådanne fortsat kan finde sted i henhold til ovenstående. Det er hensigten, at en evt. omdannelse skal ske ud fra en samlet plan indeholdende såvel fysiske som sociale aspekter, således at samtlige relevante forhold er belyst i forbindelse med lokalplanlægningen. Rammebestemmelser: 1. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i boligområdet uden gener for omgivelserne. Erhverv omfatter butikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder mv.

13 2.3 For erhverv og offentlige formål gælder ved etablering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke må foroges nævneværdigt. Der forudsættes endvidere en tilpasning til omgivelserne med særlig hensyn til bygningsstorrelse, udformning, parkering og adgangsforhold sådan, at områdets præg af boligområde ikke ændres. Der kan desuden opfores og indrettes lokaler til fællesfaciliteter for områdets beboere. 2. Området er principielt udbygget, men den nuværende bebyggelsesprocent kan foroges, såfremt det etageareal, der herved kan opfores, anvendes til fælles formål for beboerne. 3. Bebyggelse i delområde BO med adgang fra Gudrunsvej må ikke opfores med mere 8 end etager. Bebyggelse i delområde BO med adgang fra Bentesvej og Dortesvej må ikke opfores med mere end 4 etager. Bebyggelse i delomrdde BO undtagen fællesbygningerne sydligst i bebyggelsen Skovgårdsparken, må ikke opfores med mere end 4 etager. Dog må den ost-vest vendte etageblok ved Astridsvej ikke opfores med mere end 8 etager. Fællesbygningerne må ikke opfores med mere end 1 etage. Bebyggelsen i Hej redalsparken i delområde BO må ikke opfores med mere end 4 eta- ger.

14 2.4 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser, da de ikke åbner mulighed for opfarelse af nyt etageareal til boligbebyggelse og offentlige formål. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 57 til kommuneplanen for Arhus Kommune, se side 2.8 og bilag 2A. Delområde BL er ved en teknisk fejl blevet indtegnet i kommuneplanen med en forkert afgrænsning. Den korrekte afgrænsning er vist på bilag 2 og 2A. Ligeledes er der angivet et forkert vejnavn i rammebestemmelsens pkt. 3, som er rettet, som det fremgår på side Vej- oq stiforhold: Den eksisterende trafikale adgang til lokalplanområ- det samt interne veje og stier opretholdes uændret. Dog udlægges der i lokalplanen et mindre areal til gangsti, til betjening af planlagt ungdomsboligbebyg- gelse. Stajmæssiqe forhold: I henhold til kommuneplanens stajbestemmelser vurderes lokalplanområdets eksisterende bebyggelse samt den planlagte nye bebyggelse (incl. opholdsarealer) ikke at være belastet af trafikstaj. Der er således ikke i lokalplanen medtaget bestemmel- ser til regulering af trafikstajmassige forhold.

15 2.5 Kollektiv trafik: Arhus Sporveje linie 15, 16, 18, 74 og 97 har stop- pested på Sigridsvej. Der er endvidere mulighed for at benytte linie 16 og 18 på Hejredalsvej. Teknisk forsvnins: Området vandforsynes fra Arhus kommunale værker efter det til enhver tid gældende regulativ og i avrigt gældende vilkår. Området forsynes fra trykzone 105. Nærmere oplysning om trykket kan fås ved henvendelse til Arhus kommuna- le værker, vandforsyningen. Kræves starre tryk, skal bygherren for egen regning installere og vedligeholde et trykforageranlæg. Området el-forsynes fra Brabrand Elektricitetssel- skab. Ny bebyggelse skal tilsluttes Arhus kommunale værkers varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gælden- de betingelser. Kloakering skal ske i henhold Vedtægt til for kloak- forsyning, Arhus kommune 1972" og ved Stadsingeniarens kontor Hygiejnisk afdeling Thorsve 2 j 8230 Abyhaj.

16 2.6 Spildevand skal afledes via eksisterende ledning ved lokalplanområdet til Aby Vest renseanlæg, hvor den fornsbdne kapacitet er til stede. Regnvand afledes via eksisterende ledning og regn- vandsbassin ved lokalplanområdet til Brabrand S0. Brandhaner skal opstilles i ncbdvendigt omfang. Anden Planlæsnins for området Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 3 brand-arslev kommune, godkendt af boligministeriet for Bra- den 2. juli 1957, som ophæves for den del, der vedrsb- rer lokalplanområdet.

17

18 2.7 Tillæs nr. 57 til kommuneplanen for Arhus kommune Baggrunden for tillægget til kommuneplanen er 0n- et ske fra Brabrand Boligforening om ombygning af et bu- tikscenter til almennyttige boliger. Butikscenteret har været vanskeligt at udleje siden opf0relsen af det nærliggende Gellerup Center (City Vest). Endvide- re er det hensigten at opfare en overbygning på det bagved butikscenteret beliggende garageanlæg med hen- blik på at indrette ungdomsboliger. Projektforslaget må anses for at være i overensstem- melse med kommuneplanintentionerne for så vidt, at der med forandringerne vil tilfares området nye oplevelsesmæssige og aktivitetsskabende kvaliteter. Forslaget er derimod i uoverensstemmelse med planintentioner og rammebestemmelser i forhold til hvordan forandringerne kan give sig udtryk, da der ikke er åbnet mulighed for opforelse af nyt etageareal til boligformål. Tillægget til kommuneplanen åbner således mulighed for opfarelse af nyt etageareal til boliger i forbindelse med ombygning af eksisterende fællesbygninger. På baggrund af kommunale ansker åbnes der endvidere mulighed for opfarelse af nyt etageareal til daginstitutionsformål i området. Tillægget medf0rer en opdeling af delområde BO i delområderne BO og BO med en

19 2.8 afgrænsning mellem områderne som vist på bilag 2A. For delområde BO gælder herefter falgende bestemmelser i planlægningen: Delområde BO Planintentioner Det er hensigten, at området fortsat skal anvendes som etageboligområde, men at det kan undergå visse forandringer med henblik på, at der tilfares nye oplevelsesmæssige og aktivitetsskabende kvaliteter. Forandringerne kan give sig udtryk i ændring af bygningsfacader, ombygning af fællesbygninger, ændret indretning af udearealer, omlægning af det lokale stinet og ændring af et mindre antal boligers anvendelse. Rammebestemmelser 1. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i boligområdet uden gener for omgivelserne. Er- hverv omfatter butikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder m.v. For erhverv og offentlige formål gælder ved eta- blering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke må forages nævneværdigt. Der forudsættes endvidere en til- pasning til omgivelserne med særlig hensyn til

20 2.9 bygningsstarrelse, udformning, parkering og ad- gangsforhold, således at områdets præg af bolig- område ikke ændres. 2. Området er principielt udbygget, men den nuværen- de bebyggelsesprocent kan forages i forbindelse med ombygning af eksisterende fællesbygninger til boliger, erhverv eller fælles formål for områdets beboere, eller ved opfarelse af ny bebyggelse til fælles formål for områdets beboere eller offentlige formål i form af daginstitutioner. 3. Etagebebyggelsen langs Karensvej og Sigridsvej må ikke opfares med mere end 4 etager. Etagebebyggelsen langs Astridsvej må ikke opf0res med mere end 8 etager. Bebyggelsen langs Ingasvej må ikke opfares med mere end 2 etager med udnyttet tagetage. Nye bygninger til fælles- og offentlige formål må ikke opfares med mere end 1 etage.

21 2.10 Som en konsekvens af at den sydlige del af delområde BO udskilles fra delområdet, ændres rammebestemmelsernes stk. 3 for delområdet, således at afsnit der vedramer Skovgårdsparken udgår. For delområderne BO og BO gælder herefter folgende i planlægningen: Delområde BO BO Planintentioner Med henblik på at tilfore nye oplevelsesmæssige og aktivitetsskabende kvaliteter, åbnes der mulighed for, at området kan undergå visse forandringer. Forandringerne kan give sig udtryk i opdeling af de storste boliger, ændring af bygningsfacader, ændret indretning af udearealerne, omlægning af det lokale stinet og ændring af et mindre antal boligers anvendelse. i en del af området har der været iværksat fysiske og sociale eksperimenter, og det skal ved lokalplanlægning sikres, at sådanne fortsat kan finde sted i henhold til ovenstående. Det er hensigten, at en evt. omdannelse skal ske ud fra en samlet plan indeholdende såvel fysiske so- som ciale aspekter, således at samtlige relevante forhold er belyst i forbindelse med lokalplanlægningen.

22 2.11 Rammebestemmelser 1. Områdets anvendelse fastlæggges til boligformål i form af etageboligbebyggelse. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i boligområdet uden gener for omgivelserne. Erhverv omfatter butikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder m.v. For erhverv og offentlige formål gælder ved eta- blering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke må forages nævneværdigt. Der forudsættes endvidere en til- pasning til omgivelserne med særlig hensyn til bygningsstarrelse, udformning, parkering og ad- gangsforhold sådan, at områdets præg af boligom- råde ikke ændres. Der kan desuden opfares og indrettes lokaler til fællesfaciliteter for områdets beboere. 2. Området er principielt udbygget, men den nuværende bebyggelsesprocent kan forages, såfremt det etageareal, der herved kan opfares, anvendes til fælles formål for beboerne. 3. Bebyggelse i delområde BO med adgang fra Gudrunsvej må ikke opfares med mere 8 end etager. Bebyggelse i delområde BO med adgang fra Bentesvej og Dortesvej må ikke opfames med mere end 4 etager.

23 2.12 Bebyggelsen i delområde BO, Hejredals- parken, må ikke opfares med mere 4 end etager. Delområde BL er ved en teknisk fejl blevet indtegnet i kommuneplanen med en forkert afgrænsning, den korrekte afgrænsning fremgår af bilag 2 og 2A. Ligeledes er der angivet et forkert vejnavn i rammebestemmelsernes pkt. 3. De korrekte bestemmelser for delområderne BL og BL er således som falger: Delområde BL BL Planintentioner Det er hensigten at decentralisere den private of- og fentlige service, hvorfor delområdet - umiddelbart op til et overordnet stinet og en adgangsvej - er udlagt til blandet område. Rammebestemmelser 1. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål. Erhverv om- fatter butikker, servicevirksomheder, mindre fremstillingsvirksomheder m.v., som kan indpasses i området uden gener for omgivelserne. 2. Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige Bebyggelse vest for hovedstien i delområde

24 BL må ikke opfares med mere end 4 eta- ger, mens bebyggelse ast for hovedstien undtagen svammehallen må opfares med en hojde på max. 6,OO m. Bebyggelse i delområde BL nord for In- gersvej må ikke opfares med en hajde på mere end 6,OO m - mens bebyggelse syd for Ingersvej ikke må opfares med mere end 4 etager.

25

26 LOKALPLAN NR SKOVGhDSPARKEN I BRABRAND F O ~ L Denne lokalplan har til hovedformål: at at at at at sikre områdets fortsatte anvendelse til boligformål i form af etageboliger, sikre, at et nærmere afgrænset areal i den sydlige del af området kan anvendes til ungdomsboliger, almennyttige boliger, offentlige formål, fælles formål for områdets beboere, butikker og overdækket parkeringsareal, sikre, at beliggenheden og retningslinierne for anvendelsen af friarealer for områdets beboere fastlægges, sikre, at der i begrænset omfang kan placeres daginstitutioner og bygninger til fælles formål ler, på de fælles friarea- der gennemfsres en sådan grad af ensartethed i boligernes udformning, så bebyggelsen fremtræder som harmoniske enheder.

27 OMFbiDE OG OPDELING Stk. 1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på ma- trikelkortet, bilag nr. 3, og omfatter matr. nr. Ib', Gellerup By, Brabrand, Ilb, llcd, ilce, 11C9, ilcf, ilch, 1lCi, ilcv, ilcx, ilcy, ilcz, 1ldC, umatrikuleret vejareal Ka- rensvej, samt del af vejareal mrkttagtr In- gasvej, Brabrand By, Brabrand, samt alle parceller, der efter udstykkes i området. Se fodnote 1. Stk. 2. Lokalplanområdet opdeles i områderne I, II, III og IV som vist på lokalplankortet, bilag nr. 4. Se fodnote ANVENDELSE Område I Stk. 1. Områdets anvendelse fastlægges til etagebo- ligbyggeri i form af almennyttige boliger og ungdomsboliger. Området kan desuden anvendes til offentlige formål i form af daginstitu- tioner og fælles formål for områdets bebo- ere. 1) Den najagtige grænsedefinition findes på materiale hos Stadsingeniarens forvaltningsafdeling

28 3.3 Stk. 2. Magistratens 2. afdeling kan tillade, at be- boerne fra deres bolig driver sådan er- hvervsvirksomhed som almindeligvis udaves i boligområder - f.eks. fris0rsalon, læge, tegnestue-, og revisorvirksomhed. En forud- sætning er dog, at virksomheden ikke vil gi- ve ulemper for de omboende ved væsentlig 0- get parkering, trafik eller på anden måde er til gene. Stk. 3. Den nordligste del af området skal anvendes til fælles friareal for område I. Område II Stk. 4. Områdets anvendelse fastlægges til etagebo- ligbyggeri. Stk. 5. Magistratens 2. afdeling kan tillade, at be- boerne fra deres bolig driver sådan virksom- hed, som almindeligvis kan i boligom- råder f.eks. læge-, tegnestue- og revisorvirksomhed. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig 0get parkering, tra- fik eller på anden måde er til gene. Stk. 6. Magistratens 2. afdeling kan endvidere til- lade, at området anvendes til offentlige formål og til fælles formål for områdets be-

29 3.4 boere, samt at der i området, i bebyggelsens stueetage, etableres dagligvarebutikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder. For erhverv og offentlige formål gælder ved etablering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke må forages nævneværdigt. Det forudsættes endvidere, at der sker en tilpasning til omgivelserne med særlig hensyn til virksomhedens eller institutionens omfang, udformning, adgangs- og parkeringsforhold, således at området bærer præg af at være et boligområde. Område III Stk. 7. Områdets anvendelse fastlægges til fælles friareal for beboerne i Skovgårdsparken. Det er hensigten, at området skal undergå visse forandringer, således at der nyetableres boldbane, vanddam, legeplads m.v. samt ændrede stiforbindelser. Den ændrede indretning af de fælles friarealer skal ske efter en samlet plan, der skal godkendes af magistratens 2. afdeling og af magistratens 1. afdeling, park- og kirkegårdsforvaltningen.

30 3.5 Fællesbestemmelser for områderne II oq III Stk. 8. Der kan i området med godkendelse fra ma- gistratens 2. afdeling opfares nyt etageareal til fælles formål for områdets beboere og til offentlige formål i form af daginstitutioner. Område IV Stk. 9. Områdets anvendelse fastlægges til fælles friareal i form af regnvandsbassin. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 10. Med magistratens 2. afdelings godkendelse kan der opfares bygninger til områdets tek- niske forsyning UDSTYKNING Stk. 1. Udstykning i lokalplanområdet kan kun ske efter en af magistratens 2. afdeling godkendt udstykningsplan.

31 VEJ- OG STIFORHOLD Stk. 1. På lokalplankortet, bilag 4, er med raster vist det areal, der er udlagt til: gangsti a-b, 3 m bred Stk. 2. Ved ny boligbebyggelse skal der reserveres areal til parkeringsformål, svarende til mindst: 1,5 bilplads pr. bolig, 1,0 bilplads pr. bolig under 50 m2, 0,5 bilplads pr. ungdomsbolig TEKNISK FORSYNING Stk. 1. Nyt byggeri i området har pligt til at til- slutte sig og aftage varme fra Arhus kommu- nale værker på værkets til enhver tid gæl- dende betingelser BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Område I Stk. 1. Nyt etageareal må kun opfares indenfor de på lokalplankortet, bilag 4 viste byggefelter.

32 3.7 Stk. 2. Indenfor byggefelt opfares i 1 må bebyggelsen hajst 1 etage med udnyttet tagetage. Bygningshajden må ikke overstige 8,5 m. Stk. 3. Indenfor byggefelt 2 må bebyggelsen hajst opfares i 2 etager med udnyttet tagetage. Bygningshajden må ikke overstige 11,5 m. Område II. Stk. 4. Området er principielt udbygget, men det nu- værende antal etagemeter kan forages, så- fremt den bebyggelse, der herved opfares, anvendes til fælles formål for områdets be- boere eller til offentlige formål i form af daginstitutioner. Stk. 5. Etagebebyggelsen langs Karensvej og Sigrids- vej må ikke opfares med mere 4 end etager. Etagebebyggelsen langs Astridsvej må ikke opfares med mere end 8 etager. Dog må etagebebyggelsen på Astridsvej 1, 3 og 5 ikke opfares med mere end 4 etager. Fællesbestemmelser for områderne II oq III Stk. 6. Der må i områderne samlet maksimalt opfares m etageareal med 1 etage foruden evt. kælder og en maksimumsh0jde 6,5 på m.

33 3.8 Stk. 7. Bebyggelse i området må kun ske på grundlag af en af magistratens 2. afdeling godkendt plan. Planen skal redegare for: Placering af eventuelle bygninger til fælles formål for områdets beboere eller til dag- institutionsformål. Bygningsprofiler, facader og materialer. 8. BEBYGGELSENS UDSEENDE Stk. 1 Bebyggelsen i område I skal fremstå som en helhed. D.v.s. at de eksisterende bygninger ved ombygning og tilbygning skal tilfares et ensartet præg med hensyn til arkitektur, ma- teriale- og farveanvendelse. Bebyggelsen skal efter ombygning fremstå med sadeltage. Stk. 2. Bebyggelsen i område II skal ved eventuelle renoveringer tilfares et ensartet præg med hensyn til tagudformning, facadebeklædning, adgangsforhold m.v. Stk. 3. Eventuel ny bebyggelse i områderne II og III skal udformes i harmoni med den 0vrige bebyggelse efter en af magistratens 2. afdeling godkendt plan jf. B 7, stk. 2.

34 3.9 Stk. 4. Skiltning og reklamering må kun finde sted med tilladelse fra magistratens 2. afdeling i hvert enkelt tilfælde. Stk. 5. UdendBrsantenner skal anbringes på bygninger og må hoj st rage O, 50 m op over disses h0- j este punkt ST0JMÆSSIGE FORHOLD Stk. 1. Ved etablering af virksomheder og offentlige institutioner skal det sikres, at de ikke påfarer omgivelserne et stajniveau, som o- verstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens st8jbestemmelser SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse må ikke tages i brug f0r: Stk. 1. den i 5 6 nævnte tilslutning til Arhus kom- munale værkers fjernvarmeværk har fundet sted, Stk. 2. det i 3, stk 3 nævnte friareal er anlagt.

35 OPHIEVELSE AF BYPLANVEDTÆGT Stk. 1. Den under 2. juli 1957 af boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr. 3 for Brabrand- lirslev kommune ophæves for den del, der ved- r~rer lokalplanområdet.

36

37

38 3.11 Foranstdende er vedtaget som forslag til lokalplan nr. 395 i msdet den //.J- /9$9 Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i p&&den fra Foranstaende er vedtaget som lokalplan nr. 395 i m0- det den /o. m._- v i.ggjort d

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 089 Boligområde ved Græsvangen i Tilst KONGSBAK INFORMATIK Februar 1980 Arhus kommune Lokalplan m : Boligomrade ved Græsvangen i Tilst. l Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 144 Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1981 l i I l U@,$ f ' / s kommune Lokalplan nr.: 44 ingsi nst i t u t ion ved Skejby vej I l

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 072 Område til offentlige formål ved Vidtskuevej i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 1979 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens

Læs mere

Kystvejen. D el ophæ vet ihenhold til lokalplan nr. 849. Se endvidere lokalplanerne nr. 311,tillæ g til 311 og 591

Kystvejen. D el ophæ vet ihenhold til lokalplan nr. 849. Se endvidere lokalplanerne nr. 311,tillæ g til 311 og 591 Århus Kommune Lokalplan nr. 344 Erhvervsejendom på hjørnet af N ørreport og Kystvejen D el ophæ vet ihenhold til lokalplan nr. 849. Se endvidere lokalplanerne nr. 311,tillæ g til 311 og 591 A pril 1988

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 053 Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg KONGSBAK INFORMATIK August 1978 ~ ~~ ~~ ~~ ~~ Århus kommune Lokalplan n ~: Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus. November 1983 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus. November 1983 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 206 Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus KONGSBAK INFORMATIK November 1983 Arhus kommune Lokalplan'nr: Et bolig- og erhvervsområde ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Gartnerskole og skolehjem i Beder. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Gartnerskole og skolehjem i Beder. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 143 Gartnerskole og skolehjem i Beder KONGSBAK INFORMATIK August 1982 "EVC Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. Oktober 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. Oktober 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset i Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1993 Århus kommune Tillæg til lokalplannr. Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. 367 Statistikomrade/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 102 Hadsundvej.

Lokalplan nr. 102 Hadsundvej. 1 Lokalplan nr. 102 Hadsundvej. Udlagt til etagehus-bebyggelse. Fotreslås bebygget en boligblok. med LOKALPLAN NR. 102 - EN KORTFATTET BESKRIVELSE Området er i kommunens planer udlagt ti1 boligformål (intensiv

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591. Århus Kommune Lokalplan nr. 057 Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Århus kommune Lokalplan nk: 57 gomrade

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 124 Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) KONGSBAK INFORMATIK Marts 1981 Århus kommune Lokalplan nu,: 12.4 Omrade til offentlige formål (Plantebælter

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. :

Lokalplan nr. : LOKALPLAN 1361-04 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. : 1361-04 Del af karre 16.- område til centerformål. REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område. i Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg. Marts 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg. Marts 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 300 Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg KONGSBAK INFORMATIK Marts 1988 C (o L. u Do l =r C u) 8 3 3 C 3 (D o' h 9) U P) 3 3 0.1 Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981 , :::...:.:.,.

LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981 , :::...:.:.,. LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981, :::.....:.:.,. INDHOLDSFORTEGNELSE -- ------ ----- --------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej. Århus Kommune Lokalplan nr. 286 Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej KONGSBAK INFORMATIK April 1987 Arhus kommune Lokalplan nv.: Omrade til offentlige

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29 FREDERIKSSUND KOMMUNE Lokalplan for et område ved Kirkegade Vedtaget af byrådet den 3. juli 1984 LOKALPLAN nr.29 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Første del, REDEGØRELSE A Indledning B B 1 B 2 B 3 B 4 C D Forholdet

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere