Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 395 Skovgårdsparken i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Maj 1989

2 Arhus kommune Lokalplan m : Skovgårdsparken i Brabrand 395 Statistikområde/distrikt nr.: 6.3 Registreringskortblad nr.: 54 Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens kontor Maj 1989

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 395 SKOVGARDSPARKEN I BRABRAND INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BESKRIVELSEN Lokalplanens indhold Illustrationsplan i mål 1:lOO... Bilag 1 Illustrationsplan i mål 1: Bilag 1A Lokalplanens retsvirkninger REDEGØRELSEN Lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den avrige planlægning for området Udsnit af kommunepl. kortbilag... Bilag 2 Tillæg nr. 57 til kommuneplanen for Arhus kommune Udsnit af kommuneplanens kortbilag tillæg nr Bilag 2A 3. LOKALPLANEN. 1 Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning B 5 Vej og stiforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Stajmæssige forhold Særlige forudsætninger for ibrugtag- ning af ny bebyggelse Ophævelse af byplanvedtægt Matrikelkort... Bilag 3 Lokalplankort... Bilag 4 Vedtagelsespåtegninger

5 BESKRIVELSEN Lokalplanen omfatter et boligområde, Skovgårdsparken, mellem Sigridsvej, Ingasvej, Rsgelvej og Hejredals- parken i Brabrand, se bilag 1. Lokalplanområdet er på ca. 9.1 ha, som for stsrstede- len ejes af Brabrand Boligforening. En mindre del e- jes af Arbejdernes Andelsboligforening. Baggrunden for lokalplanen er et snske fra Brabrand Boligforening om at ombygge et butikscenter til almennyttige boliger. Butikscentret på Ingasvej har været vanskeligt at udleje siden opfsrelsen af det nærliggende Gellerup Center (City Vest). Det er hensigten at de eksisterende svrige funktioner i bebyggelsen, selskabslokaler, vaskeri og frissr skal integreres i den fremtidige boligbebyggelse. Lokalplanen åbner desuden mulighed for at opfsre ungdomsboliger oven på det eksisterende garageanlæg bag ved butikscentret.

6 1.2 Således åbnes der mulighed for i området at opf0re henholdsvis ca. 16 almennyttige boliger og ca. 40 ungdomsboliger. Lokalplanområdet er opdelt i 4 mindre områder, som det fremgår af lokalplankortet, bilag 4. For hvert af disse områder gælder en række bestemmelser om deres anvendelse, bebyggelsens omfang m.m. Område I omfatter butikscentret og de bagvedliggende garager, samt et mindre friareal umiddelbart nord for garagerne. Indenfor de markerede byggefelter kan området anvendes til boligformål i forbindelse med en ombygning af de eksisterende bygninger. Bygningerne kan desuden anvendes til fælles formål for områdets beboere og til offentlige formål i form af daginstitutioner. Desuden kan der i området drives visse former for erhverv. Det drejer sig om den slags erhverv, der normalt udwes i boligområder, f. eks. fris~rsalon, læge-, tegnestue-, revisorvirksomhed og lignende. Område II fastlægges anvendt til boligformål i form af etageboligbebyggelse, men kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som kan indpasses i boligområdet uden gener for omgivelserne. Erhverv omfatter butikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder m.v.

7 1.3 For erhverv og offentlige formål gælder ved etablering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke må forsges nævneværdigt. Området er principielt udbygget med de eksisterende 4-etagers boligblokke og den 8-etagers blok ved Astridsvej. Der kan dog opfsres og indrettes lokaler til fællesfaciliteter for områdets beboere, og til offentlige formål i form af daginstitutioner. Område III fastlægges anvendt til fælles friareal for den omkringliggende bebyggelse. Området indeholder idag fælles græsarealer, boldbane og legeplads, men det er hensigten at der udarbejdes en ny beplantningsplan, hvorefter der nyetableres boldbaner, vanddam, legeplads mv. samt enkelte stiforbindelser. I området kan der desuden i området opfsres og indrettes bygninger til fælles formål for områdets beboere og til offentlige formål i form af daginstitutioner. I områderne II OCI III må der ialt hsjst opfsres 1500 etagemeter med 1 etage og en maksimumshsjde 6,5 på m. Område IV fastlægges anvendt til fælles friareal form af regnvandsbassin. i

8

9

10 1.4 Lokalplanens retsvirkninser Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentlig- gjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Bebyggelse, udstykning og anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet skal efter dette tidspunkt være i overensstemmelse med planen. Anvendelse, der har været lovlig forinden, kan fort- sætte uændret. Lokalplanen indebærer heller ikke, at de anlæg m.v., der er indeholdt i planen, etableres. Lokalplanen gælder forud for bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitut- ter, der ikke er forenelige med planen. Lokalplanen kan kun ændres ved en ny lokalplan. Byrådet kan dog give dispensationer fra lokalplanen, hvis dispensationerne ikke er i strid med principper- ne i planen. Når en eventuel dispensation bercdrer omboendes inter- esser, skal disse underrettes om den påtænkte dispen- sation og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med evt. bemærkninger herom, for dispensationen gi- ves.

11 REDEGBRELSEN I dette afsnit redegares for lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den avrige planlægning for områ- det. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har vedtaget. Bilag 2 er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område nr BO. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Kommuneplanen fastlægger bl. a. falgende for lokal- planområdet:

12 2.2 Delområde BO BO Planintentioner: Med henblik på at tilfare nye oplevelsesmæssige og aktivitetsskabende kvaliteter, åbnes der mulighed for at området kan undergå visse forandringer. Forandringerne kan give sig udtryk i opdeling af de starste boliger, ændring af bygningsfacader, ændret indretning af udearealerne, omlægning af det lokale stinet og ændring af et mindre antal boligers anvendelse. I en del af området har der været iværksat fysiske og sociale eksperimenter, og det skal ved lokalplanlægning sikres, at sådanne fortsat kan finde sted i henhold til ovenstående. Det er hensigten, at en evt. omdannelse skal ske ud fra en samlet plan indeholdende såvel fysiske som sociale aspekter, således at samtlige relevante forhold er belyst i forbindelse med lokalplanlægningen. Rammebestemmelser: 1. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i boligområdet uden gener for omgivelserne. Erhverv omfatter butikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder mv.

13 2.3 For erhverv og offentlige formål gælder ved etablering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke må foroges nævneværdigt. Der forudsættes endvidere en tilpasning til omgivelserne med særlig hensyn til bygningsstorrelse, udformning, parkering og adgangsforhold sådan, at områdets præg af boligområde ikke ændres. Der kan desuden opfores og indrettes lokaler til fællesfaciliteter for områdets beboere. 2. Området er principielt udbygget, men den nuværende bebyggelsesprocent kan foroges, såfremt det etageareal, der herved kan opfores, anvendes til fælles formål for beboerne. 3. Bebyggelse i delområde BO med adgang fra Gudrunsvej må ikke opfores med mere 8 end etager. Bebyggelse i delområde BO med adgang fra Bentesvej og Dortesvej må ikke opfores med mere end 4 etager. Bebyggelse i delomrdde BO undtagen fællesbygningerne sydligst i bebyggelsen Skovgårdsparken, må ikke opfores med mere end 4 etager. Dog må den ost-vest vendte etageblok ved Astridsvej ikke opfores med mere end 8 etager. Fællesbygningerne må ikke opfores med mere end 1 etage. Bebyggelsen i Hej redalsparken i delområde BO må ikke opfores med mere end 4 eta- ger.

14 2.4 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser, da de ikke åbner mulighed for opfarelse af nyt etageareal til boligbebyggelse og offentlige formål. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 57 til kommuneplanen for Arhus Kommune, se side 2.8 og bilag 2A. Delområde BL er ved en teknisk fejl blevet indtegnet i kommuneplanen med en forkert afgrænsning. Den korrekte afgrænsning er vist på bilag 2 og 2A. Ligeledes er der angivet et forkert vejnavn i rammebestemmelsens pkt. 3, som er rettet, som det fremgår på side Vej- oq stiforhold: Den eksisterende trafikale adgang til lokalplanområ- det samt interne veje og stier opretholdes uændret. Dog udlægges der i lokalplanen et mindre areal til gangsti, til betjening af planlagt ungdomsboligbebyg- gelse. Stajmæssiqe forhold: I henhold til kommuneplanens stajbestemmelser vurderes lokalplanområdets eksisterende bebyggelse samt den planlagte nye bebyggelse (incl. opholdsarealer) ikke at være belastet af trafikstaj. Der er således ikke i lokalplanen medtaget bestemmel- ser til regulering af trafikstajmassige forhold.

15 2.5 Kollektiv trafik: Arhus Sporveje linie 15, 16, 18, 74 og 97 har stop- pested på Sigridsvej. Der er endvidere mulighed for at benytte linie 16 og 18 på Hejredalsvej. Teknisk forsvnins: Området vandforsynes fra Arhus kommunale værker efter det til enhver tid gældende regulativ og i avrigt gældende vilkår. Området forsynes fra trykzone 105. Nærmere oplysning om trykket kan fås ved henvendelse til Arhus kommuna- le værker, vandforsyningen. Kræves starre tryk, skal bygherren for egen regning installere og vedligeholde et trykforageranlæg. Området el-forsynes fra Brabrand Elektricitetssel- skab. Ny bebyggelse skal tilsluttes Arhus kommunale værkers varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gælden- de betingelser. Kloakering skal ske i henhold Vedtægt til for kloak- forsyning, Arhus kommune 1972" og ved Stadsingeniarens kontor Hygiejnisk afdeling Thorsve 2 j 8230 Abyhaj.

16 2.6 Spildevand skal afledes via eksisterende ledning ved lokalplanområdet til Aby Vest renseanlæg, hvor den fornsbdne kapacitet er til stede. Regnvand afledes via eksisterende ledning og regn- vandsbassin ved lokalplanområdet til Brabrand S0. Brandhaner skal opstilles i ncbdvendigt omfang. Anden Planlæsnins for området Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 3 brand-arslev kommune, godkendt af boligministeriet for Bra- den 2. juli 1957, som ophæves for den del, der vedrsb- rer lokalplanområdet.

17

18 2.7 Tillæs nr. 57 til kommuneplanen for Arhus kommune Baggrunden for tillægget til kommuneplanen er 0n- et ske fra Brabrand Boligforening om ombygning af et bu- tikscenter til almennyttige boliger. Butikscenteret har været vanskeligt at udleje siden opf0relsen af det nærliggende Gellerup Center (City Vest). Endvide- re er det hensigten at opfare en overbygning på det bagved butikscenteret beliggende garageanlæg med hen- blik på at indrette ungdomsboliger. Projektforslaget må anses for at være i overensstem- melse med kommuneplanintentionerne for så vidt, at der med forandringerne vil tilfares området nye oplevelsesmæssige og aktivitetsskabende kvaliteter. Forslaget er derimod i uoverensstemmelse med planintentioner og rammebestemmelser i forhold til hvordan forandringerne kan give sig udtryk, da der ikke er åbnet mulighed for opforelse af nyt etageareal til boligformål. Tillægget til kommuneplanen åbner således mulighed for opfarelse af nyt etageareal til boliger i forbindelse med ombygning af eksisterende fællesbygninger. På baggrund af kommunale ansker åbnes der endvidere mulighed for opfarelse af nyt etageareal til daginstitutionsformål i området. Tillægget medf0rer en opdeling af delområde BO i delområderne BO og BO med en

19 2.8 afgrænsning mellem områderne som vist på bilag 2A. For delområde BO gælder herefter falgende bestemmelser i planlægningen: Delområde BO Planintentioner Det er hensigten, at området fortsat skal anvendes som etageboligområde, men at det kan undergå visse forandringer med henblik på, at der tilfares nye oplevelsesmæssige og aktivitetsskabende kvaliteter. Forandringerne kan give sig udtryk i ændring af bygningsfacader, ombygning af fællesbygninger, ændret indretning af udearealer, omlægning af det lokale stinet og ændring af et mindre antal boligers anvendelse. Rammebestemmelser 1. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i boligområdet uden gener for omgivelserne. Er- hverv omfatter butikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder m.v. For erhverv og offentlige formål gælder ved eta- blering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke må forages nævneværdigt. Der forudsættes endvidere en til- pasning til omgivelserne med særlig hensyn til

20 2.9 bygningsstarrelse, udformning, parkering og ad- gangsforhold, således at områdets præg af bolig- område ikke ændres. 2. Området er principielt udbygget, men den nuværen- de bebyggelsesprocent kan forages i forbindelse med ombygning af eksisterende fællesbygninger til boliger, erhverv eller fælles formål for områdets beboere, eller ved opfarelse af ny bebyggelse til fælles formål for områdets beboere eller offentlige formål i form af daginstitutioner. 3. Etagebebyggelsen langs Karensvej og Sigridsvej må ikke opfares med mere end 4 etager. Etagebebyggelsen langs Astridsvej må ikke opf0res med mere end 8 etager. Bebyggelsen langs Ingasvej må ikke opfares med mere end 2 etager med udnyttet tagetage. Nye bygninger til fælles- og offentlige formål må ikke opfares med mere end 1 etage.

21 2.10 Som en konsekvens af at den sydlige del af delområde BO udskilles fra delområdet, ændres rammebestemmelsernes stk. 3 for delområdet, således at afsnit der vedramer Skovgårdsparken udgår. For delområderne BO og BO gælder herefter folgende i planlægningen: Delområde BO BO Planintentioner Med henblik på at tilfore nye oplevelsesmæssige og aktivitetsskabende kvaliteter, åbnes der mulighed for, at området kan undergå visse forandringer. Forandringerne kan give sig udtryk i opdeling af de storste boliger, ændring af bygningsfacader, ændret indretning af udearealerne, omlægning af det lokale stinet og ændring af et mindre antal boligers anvendelse. i en del af området har der været iværksat fysiske og sociale eksperimenter, og det skal ved lokalplanlægning sikres, at sådanne fortsat kan finde sted i henhold til ovenstående. Det er hensigten, at en evt. omdannelse skal ske ud fra en samlet plan indeholdende såvel fysiske so- som ciale aspekter, således at samtlige relevante forhold er belyst i forbindelse med lokalplanlægningen.

22 2.11 Rammebestemmelser 1. Områdets anvendelse fastlæggges til boligformål i form af etageboligbebyggelse. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i boligområdet uden gener for omgivelserne. Erhverv omfatter butikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder m.v. For erhverv og offentlige formål gælder ved eta- blering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke må forages nævneværdigt. Der forudsættes endvidere en til- pasning til omgivelserne med særlig hensyn til bygningsstarrelse, udformning, parkering og ad- gangsforhold sådan, at områdets præg af boligom- råde ikke ændres. Der kan desuden opfares og indrettes lokaler til fællesfaciliteter for områdets beboere. 2. Området er principielt udbygget, men den nuværende bebyggelsesprocent kan forages, såfremt det etageareal, der herved kan opfares, anvendes til fælles formål for beboerne. 3. Bebyggelse i delområde BO med adgang fra Gudrunsvej må ikke opfares med mere 8 end etager. Bebyggelse i delområde BO med adgang fra Bentesvej og Dortesvej må ikke opfames med mere end 4 etager.

23 2.12 Bebyggelsen i delområde BO, Hejredals- parken, må ikke opfares med mere 4 end etager. Delområde BL er ved en teknisk fejl blevet indtegnet i kommuneplanen med en forkert afgrænsning, den korrekte afgrænsning fremgår af bilag 2 og 2A. Ligeledes er der angivet et forkert vejnavn i rammebestemmelsernes pkt. 3. De korrekte bestemmelser for delområderne BL og BL er således som falger: Delområde BL BL Planintentioner Det er hensigten at decentralisere den private of- og fentlige service, hvorfor delområdet - umiddelbart op til et overordnet stinet og en adgangsvej - er udlagt til blandet område. Rammebestemmelser 1. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål. Erhverv om- fatter butikker, servicevirksomheder, mindre fremstillingsvirksomheder m.v., som kan indpasses i området uden gener for omgivelserne. 2. Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige Bebyggelse vest for hovedstien i delområde

24 BL må ikke opfares med mere end 4 eta- ger, mens bebyggelse ast for hovedstien undtagen svammehallen må opfares med en hojde på max. 6,OO m. Bebyggelse i delområde BL nord for In- gersvej må ikke opfares med en hajde på mere end 6,OO m - mens bebyggelse syd for Ingersvej ikke må opfares med mere end 4 etager.

25

26 LOKALPLAN NR SKOVGhDSPARKEN I BRABRAND F O ~ L Denne lokalplan har til hovedformål: at at at at at sikre områdets fortsatte anvendelse til boligformål i form af etageboliger, sikre, at et nærmere afgrænset areal i den sydlige del af området kan anvendes til ungdomsboliger, almennyttige boliger, offentlige formål, fælles formål for områdets beboere, butikker og overdækket parkeringsareal, sikre, at beliggenheden og retningslinierne for anvendelsen af friarealer for områdets beboere fastlægges, sikre, at der i begrænset omfang kan placeres daginstitutioner og bygninger til fælles formål ler, på de fælles friarea- der gennemfsres en sådan grad af ensartethed i boligernes udformning, så bebyggelsen fremtræder som harmoniske enheder.

27 OMFbiDE OG OPDELING Stk. 1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på ma- trikelkortet, bilag nr. 3, og omfatter matr. nr. Ib', Gellerup By, Brabrand, Ilb, llcd, ilce, 11C9, ilcf, ilch, 1lCi, ilcv, ilcx, ilcy, ilcz, 1ldC, umatrikuleret vejareal Ka- rensvej, samt del af vejareal mrkttagtr In- gasvej, Brabrand By, Brabrand, samt alle parceller, der efter udstykkes i området. Se fodnote 1. Stk. 2. Lokalplanområdet opdeles i områderne I, II, III og IV som vist på lokalplankortet, bilag nr. 4. Se fodnote ANVENDELSE Område I Stk. 1. Områdets anvendelse fastlægges til etagebo- ligbyggeri i form af almennyttige boliger og ungdomsboliger. Området kan desuden anvendes til offentlige formål i form af daginstitu- tioner og fælles formål for områdets bebo- ere. 1) Den najagtige grænsedefinition findes på materiale hos Stadsingeniarens forvaltningsafdeling

28 3.3 Stk. 2. Magistratens 2. afdeling kan tillade, at be- boerne fra deres bolig driver sådan er- hvervsvirksomhed som almindeligvis udaves i boligområder - f.eks. fris0rsalon, læge, tegnestue-, og revisorvirksomhed. En forud- sætning er dog, at virksomheden ikke vil gi- ve ulemper for de omboende ved væsentlig 0- get parkering, trafik eller på anden måde er til gene. Stk. 3. Den nordligste del af området skal anvendes til fælles friareal for område I. Område II Stk. 4. Områdets anvendelse fastlægges til etagebo- ligbyggeri. Stk. 5. Magistratens 2. afdeling kan tillade, at be- boerne fra deres bolig driver sådan virksom- hed, som almindeligvis kan i boligom- råder f.eks. læge-, tegnestue- og revisorvirksomhed. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig 0get parkering, tra- fik eller på anden måde er til gene. Stk. 6. Magistratens 2. afdeling kan endvidere til- lade, at området anvendes til offentlige formål og til fælles formål for områdets be-

29 3.4 boere, samt at der i området, i bebyggelsens stueetage, etableres dagligvarebutikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder. For erhverv og offentlige formål gælder ved etablering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke må forages nævneværdigt. Det forudsættes endvidere, at der sker en tilpasning til omgivelserne med særlig hensyn til virksomhedens eller institutionens omfang, udformning, adgangs- og parkeringsforhold, således at området bærer præg af at være et boligområde. Område III Stk. 7. Områdets anvendelse fastlægges til fælles friareal for beboerne i Skovgårdsparken. Det er hensigten, at området skal undergå visse forandringer, således at der nyetableres boldbane, vanddam, legeplads m.v. samt ændrede stiforbindelser. Den ændrede indretning af de fælles friarealer skal ske efter en samlet plan, der skal godkendes af magistratens 2. afdeling og af magistratens 1. afdeling, park- og kirkegårdsforvaltningen.

30 3.5 Fællesbestemmelser for områderne II oq III Stk. 8. Der kan i området med godkendelse fra ma- gistratens 2. afdeling opfares nyt etageareal til fælles formål for områdets beboere og til offentlige formål i form af daginstitutioner. Område IV Stk. 9. Områdets anvendelse fastlægges til fælles friareal i form af regnvandsbassin. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 10. Med magistratens 2. afdelings godkendelse kan der opfares bygninger til områdets tek- niske forsyning UDSTYKNING Stk. 1. Udstykning i lokalplanområdet kan kun ske efter en af magistratens 2. afdeling godkendt udstykningsplan.

31 VEJ- OG STIFORHOLD Stk. 1. På lokalplankortet, bilag 4, er med raster vist det areal, der er udlagt til: gangsti a-b, 3 m bred Stk. 2. Ved ny boligbebyggelse skal der reserveres areal til parkeringsformål, svarende til mindst: 1,5 bilplads pr. bolig, 1,0 bilplads pr. bolig under 50 m2, 0,5 bilplads pr. ungdomsbolig TEKNISK FORSYNING Stk. 1. Nyt byggeri i området har pligt til at til- slutte sig og aftage varme fra Arhus kommu- nale værker på værkets til enhver tid gæl- dende betingelser BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Område I Stk. 1. Nyt etageareal må kun opfares indenfor de på lokalplankortet, bilag 4 viste byggefelter.

32 3.7 Stk. 2. Indenfor byggefelt opfares i 1 må bebyggelsen hajst 1 etage med udnyttet tagetage. Bygningshajden må ikke overstige 8,5 m. Stk. 3. Indenfor byggefelt 2 må bebyggelsen hajst opfares i 2 etager med udnyttet tagetage. Bygningshajden må ikke overstige 11,5 m. Område II. Stk. 4. Området er principielt udbygget, men det nu- værende antal etagemeter kan forages, så- fremt den bebyggelse, der herved opfares, anvendes til fælles formål for områdets be- boere eller til offentlige formål i form af daginstitutioner. Stk. 5. Etagebebyggelsen langs Karensvej og Sigrids- vej må ikke opfares med mere 4 end etager. Etagebebyggelsen langs Astridsvej må ikke opfares med mere end 8 etager. Dog må etagebebyggelsen på Astridsvej 1, 3 og 5 ikke opfares med mere end 4 etager. Fællesbestemmelser for områderne II oq III Stk. 6. Der må i områderne samlet maksimalt opfares m etageareal med 1 etage foruden evt. kælder og en maksimumsh0jde 6,5 på m.

33 3.8 Stk. 7. Bebyggelse i området må kun ske på grundlag af en af magistratens 2. afdeling godkendt plan. Planen skal redegare for: Placering af eventuelle bygninger til fælles formål for områdets beboere eller til dag- institutionsformål. Bygningsprofiler, facader og materialer. 8. BEBYGGELSENS UDSEENDE Stk. 1 Bebyggelsen i område I skal fremstå som en helhed. D.v.s. at de eksisterende bygninger ved ombygning og tilbygning skal tilfares et ensartet præg med hensyn til arkitektur, ma- teriale- og farveanvendelse. Bebyggelsen skal efter ombygning fremstå med sadeltage. Stk. 2. Bebyggelsen i område II skal ved eventuelle renoveringer tilfares et ensartet præg med hensyn til tagudformning, facadebeklædning, adgangsforhold m.v. Stk. 3. Eventuel ny bebyggelse i områderne II og III skal udformes i harmoni med den 0vrige bebyggelse efter en af magistratens 2. afdeling godkendt plan jf. B 7, stk. 2.

34 3.9 Stk. 4. Skiltning og reklamering må kun finde sted med tilladelse fra magistratens 2. afdeling i hvert enkelt tilfælde. Stk. 5. UdendBrsantenner skal anbringes på bygninger og må hoj st rage O, 50 m op over disses h0- j este punkt ST0JMÆSSIGE FORHOLD Stk. 1. Ved etablering af virksomheder og offentlige institutioner skal det sikres, at de ikke påfarer omgivelserne et stajniveau, som o- verstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens st8jbestemmelser SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse må ikke tages i brug f0r: Stk. 1. den i 5 6 nævnte tilslutning til Arhus kom- munale værkers fjernvarmeværk har fundet sted, Stk. 2. det i 3, stk 3 nævnte friareal er anlagt.

35 OPHIEVELSE AF BYPLANVEDTÆGT Stk. 1. Den under 2. juli 1957 af boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr. 3 for Brabrand- lirslev kommune ophæves for den del, der ved- r~rer lokalplanområdet.

36

37

38 3.11 Foranstdende er vedtaget som forslag til lokalplan nr. 395 i msdet den //.J- /9$9 Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i p&&den fra Foranstaende er vedtaget som lokalplan nr. 395 i m0- det den /o. m._- v i.ggjort d

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591. Århus Kommune Lokalplan nr. 057 Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Århus kommune Lokalplan nk: 57 gomrade

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej. Århus Kommune Lokalplan nr. 286 Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej KONGSBAK INFORMATIK April 1987 Arhus kommune Lokalplan nv.: Omrade til offentlige

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen udhegger fire eksisterende ejendomme i Neder Hornbazk ti1 boligformål og ti1 lokal butiks- og serviceforsyning, som en del

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn. August 1997 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn. August 1997 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 548 Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK August 1997 3 Q!2 W. Y (3 (D 7 O0 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Industripark ved Sofienlystvej i Malling. Januar 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Industripark ved Sofienlystvej i Malling. Januar 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 318 Industripark ved Sofienlystvej i Malling KONGSBAK INFORMATIK Januar 1988 hhus kommune Lokalplan nr: lndustripark ved Sofienlystvej i Malling 318 2.. Statistikomr&dt/distrikt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej«

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej« 1 Lokalplan 222 DDTritonvej«[Lokalplan 222 Lokalplanens område er beliggende vest for Minervavej i Paderup og syd for Tritonvej og omfatter et areal på ca. 48.000 m*. Inden for lokalplanens omrade kan

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Offentligt område ved Mariendal Havbakker. Juni 1991 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Offentligt område ved Mariendal Havbakker. Juni 1991 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 320 Offentligt område ved Mariendal Havbakker KONGSBAK INFORMATIK Juni 1991 Arhus kommune Lokalplan nr.: Offentligt omrade ved Mariendal Havbakker r lstatistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec(

Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec( 1 Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec( EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Udvidelse af hotel b#kongens Egecc Udvidelse af offentlig parkeringsplads Udvidelse af adgangsvej og anlaeg af sti Lokalplanen

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter dele af matr.nr. 12k, 13x, 13~ og del af 14m, Vorup By, Vorup. Arealet er beliggende nord for H/ S Skovlund i Vorup,

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan nr. 4.18.10

Lokalplan nr. 4.18.10 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.10 Vesterkøb 8 Hedehusene/Fløng Etageboligbebyggelse, liberalt erhverv, udvalgsvarer 17.04.1990 Kongsbak Informatik HmJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN 4.18.10

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Rømerhaven i Brabrand. Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 310. December 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Rømerhaven i Brabrand. Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 310. December 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 216 Boligområde ved Rømerhaven i Brabrand Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 310. KONGSBAK INFORMATIK December 1985 Århus kommune Lokalplan m: 216 Boligområde ved R~merhaven

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ældreboliger og -center ved Dalgas Avenue 56. December 1992 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ældreboliger og -center ved Dalgas Avenue 56. December 1992 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 387 Ældreboliger og -center ved Dalgas Avenue 56 KONGSBAK INFORMATIK December 1992 Arhus kommune Lokalplan nk: Tillæg nr. 74 til Kommuneplan 1988-96 387 Ældreboliger og -center

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke

Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggende ved Lokalplanen omfatter et område omkring Set. Clemens Parkboulevarden Kirke ved Parkboulevarden. Der anskes opfnrrt en tilbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnsøvej i Vejlby. Januar 1987 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnsøvej i Vejlby. Januar 1987 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 263 Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnsøvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Januar 1987 Arhus kommune Lokalplan nr.: Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnssvej i Vejlby

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere