Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 395 Skovgårdsparken i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Maj 1989

2 Arhus kommune Lokalplan m : Skovgårdsparken i Brabrand 395 Statistikområde/distrikt nr.: 6.3 Registreringskortblad nr.: 54 Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens kontor Maj 1989

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 395 SKOVGARDSPARKEN I BRABRAND INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BESKRIVELSEN Lokalplanens indhold Illustrationsplan i mål 1:lOO... Bilag 1 Illustrationsplan i mål 1: Bilag 1A Lokalplanens retsvirkninger REDEGØRELSEN Lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den avrige planlægning for området Udsnit af kommunepl. kortbilag... Bilag 2 Tillæg nr. 57 til kommuneplanen for Arhus kommune Udsnit af kommuneplanens kortbilag tillæg nr Bilag 2A 3. LOKALPLANEN. 1 Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning B 5 Vej og stiforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Stajmæssige forhold Særlige forudsætninger for ibrugtag- ning af ny bebyggelse Ophævelse af byplanvedtægt Matrikelkort... Bilag 3 Lokalplankort... Bilag 4 Vedtagelsespåtegninger

5 BESKRIVELSEN Lokalplanen omfatter et boligområde, Skovgårdsparken, mellem Sigridsvej, Ingasvej, Rsgelvej og Hejredals- parken i Brabrand, se bilag 1. Lokalplanområdet er på ca. 9.1 ha, som for stsrstede- len ejes af Brabrand Boligforening. En mindre del e- jes af Arbejdernes Andelsboligforening. Baggrunden for lokalplanen er et snske fra Brabrand Boligforening om at ombygge et butikscenter til almennyttige boliger. Butikscentret på Ingasvej har været vanskeligt at udleje siden opfsrelsen af det nærliggende Gellerup Center (City Vest). Det er hensigten at de eksisterende svrige funktioner i bebyggelsen, selskabslokaler, vaskeri og frissr skal integreres i den fremtidige boligbebyggelse. Lokalplanen åbner desuden mulighed for at opfsre ungdomsboliger oven på det eksisterende garageanlæg bag ved butikscentret.

6 1.2 Således åbnes der mulighed for i området at opf0re henholdsvis ca. 16 almennyttige boliger og ca. 40 ungdomsboliger. Lokalplanområdet er opdelt i 4 mindre områder, som det fremgår af lokalplankortet, bilag 4. For hvert af disse områder gælder en række bestemmelser om deres anvendelse, bebyggelsens omfang m.m. Område I omfatter butikscentret og de bagvedliggende garager, samt et mindre friareal umiddelbart nord for garagerne. Indenfor de markerede byggefelter kan området anvendes til boligformål i forbindelse med en ombygning af de eksisterende bygninger. Bygningerne kan desuden anvendes til fælles formål for områdets beboere og til offentlige formål i form af daginstitutioner. Desuden kan der i området drives visse former for erhverv. Det drejer sig om den slags erhverv, der normalt udwes i boligområder, f. eks. fris~rsalon, læge-, tegnestue-, revisorvirksomhed og lignende. Område II fastlægges anvendt til boligformål i form af etageboligbebyggelse, men kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som kan indpasses i boligområdet uden gener for omgivelserne. Erhverv omfatter butikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder m.v.

7 1.3 For erhverv og offentlige formål gælder ved etablering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke må forsges nævneværdigt. Området er principielt udbygget med de eksisterende 4-etagers boligblokke og den 8-etagers blok ved Astridsvej. Der kan dog opfsres og indrettes lokaler til fællesfaciliteter for områdets beboere, og til offentlige formål i form af daginstitutioner. Område III fastlægges anvendt til fælles friareal for den omkringliggende bebyggelse. Området indeholder idag fælles græsarealer, boldbane og legeplads, men det er hensigten at der udarbejdes en ny beplantningsplan, hvorefter der nyetableres boldbaner, vanddam, legeplads mv. samt enkelte stiforbindelser. I området kan der desuden i området opfsres og indrettes bygninger til fælles formål for områdets beboere og til offentlige formål i form af daginstitutioner. I områderne II OCI III må der ialt hsjst opfsres 1500 etagemeter med 1 etage og en maksimumshsjde 6,5 på m. Område IV fastlægges anvendt til fælles friareal form af regnvandsbassin. i

8

9

10 1.4 Lokalplanens retsvirkninser Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentlig- gjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Bebyggelse, udstykning og anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet skal efter dette tidspunkt være i overensstemmelse med planen. Anvendelse, der har været lovlig forinden, kan fort- sætte uændret. Lokalplanen indebærer heller ikke, at de anlæg m.v., der er indeholdt i planen, etableres. Lokalplanen gælder forud for bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitut- ter, der ikke er forenelige med planen. Lokalplanen kan kun ændres ved en ny lokalplan. Byrådet kan dog give dispensationer fra lokalplanen, hvis dispensationerne ikke er i strid med principper- ne i planen. Når en eventuel dispensation bercdrer omboendes inter- esser, skal disse underrettes om den påtænkte dispen- sation og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med evt. bemærkninger herom, for dispensationen gi- ves.

11 REDEGBRELSEN I dette afsnit redegares for lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den avrige planlægning for områ- det. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har vedtaget. Bilag 2 er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område nr BO. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Kommuneplanen fastlægger bl. a. falgende for lokal- planområdet:

12 2.2 Delområde BO BO Planintentioner: Med henblik på at tilfare nye oplevelsesmæssige og aktivitetsskabende kvaliteter, åbnes der mulighed for at området kan undergå visse forandringer. Forandringerne kan give sig udtryk i opdeling af de starste boliger, ændring af bygningsfacader, ændret indretning af udearealerne, omlægning af det lokale stinet og ændring af et mindre antal boligers anvendelse. I en del af området har der været iværksat fysiske og sociale eksperimenter, og det skal ved lokalplanlægning sikres, at sådanne fortsat kan finde sted i henhold til ovenstående. Det er hensigten, at en evt. omdannelse skal ske ud fra en samlet plan indeholdende såvel fysiske som sociale aspekter, således at samtlige relevante forhold er belyst i forbindelse med lokalplanlægningen. Rammebestemmelser: 1. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i boligområdet uden gener for omgivelserne. Erhverv omfatter butikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder mv.

13 2.3 For erhverv og offentlige formål gælder ved etablering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke må foroges nævneværdigt. Der forudsættes endvidere en tilpasning til omgivelserne med særlig hensyn til bygningsstorrelse, udformning, parkering og adgangsforhold sådan, at områdets præg af boligområde ikke ændres. Der kan desuden opfores og indrettes lokaler til fællesfaciliteter for områdets beboere. 2. Området er principielt udbygget, men den nuværende bebyggelsesprocent kan foroges, såfremt det etageareal, der herved kan opfores, anvendes til fælles formål for beboerne. 3. Bebyggelse i delområde BO med adgang fra Gudrunsvej må ikke opfores med mere 8 end etager. Bebyggelse i delområde BO med adgang fra Bentesvej og Dortesvej må ikke opfores med mere end 4 etager. Bebyggelse i delomrdde BO undtagen fællesbygningerne sydligst i bebyggelsen Skovgårdsparken, må ikke opfores med mere end 4 etager. Dog må den ost-vest vendte etageblok ved Astridsvej ikke opfores med mere end 8 etager. Fællesbygningerne må ikke opfores med mere end 1 etage. Bebyggelsen i Hej redalsparken i delområde BO må ikke opfores med mere end 4 eta- ger.

14 2.4 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser, da de ikke åbner mulighed for opfarelse af nyt etageareal til boligbebyggelse og offentlige formål. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 57 til kommuneplanen for Arhus Kommune, se side 2.8 og bilag 2A. Delområde BL er ved en teknisk fejl blevet indtegnet i kommuneplanen med en forkert afgrænsning. Den korrekte afgrænsning er vist på bilag 2 og 2A. Ligeledes er der angivet et forkert vejnavn i rammebestemmelsens pkt. 3, som er rettet, som det fremgår på side Vej- oq stiforhold: Den eksisterende trafikale adgang til lokalplanområ- det samt interne veje og stier opretholdes uændret. Dog udlægges der i lokalplanen et mindre areal til gangsti, til betjening af planlagt ungdomsboligbebyg- gelse. Stajmæssiqe forhold: I henhold til kommuneplanens stajbestemmelser vurderes lokalplanområdets eksisterende bebyggelse samt den planlagte nye bebyggelse (incl. opholdsarealer) ikke at være belastet af trafikstaj. Der er således ikke i lokalplanen medtaget bestemmel- ser til regulering af trafikstajmassige forhold.

15 2.5 Kollektiv trafik: Arhus Sporveje linie 15, 16, 18, 74 og 97 har stop- pested på Sigridsvej. Der er endvidere mulighed for at benytte linie 16 og 18 på Hejredalsvej. Teknisk forsvnins: Området vandforsynes fra Arhus kommunale værker efter det til enhver tid gældende regulativ og i avrigt gældende vilkår. Området forsynes fra trykzone 105. Nærmere oplysning om trykket kan fås ved henvendelse til Arhus kommuna- le værker, vandforsyningen. Kræves starre tryk, skal bygherren for egen regning installere og vedligeholde et trykforageranlæg. Området el-forsynes fra Brabrand Elektricitetssel- skab. Ny bebyggelse skal tilsluttes Arhus kommunale værkers varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gælden- de betingelser. Kloakering skal ske i henhold Vedtægt til for kloak- forsyning, Arhus kommune 1972" og ved Stadsingeniarens kontor Hygiejnisk afdeling Thorsve 2 j 8230 Abyhaj.

16 2.6 Spildevand skal afledes via eksisterende ledning ved lokalplanområdet til Aby Vest renseanlæg, hvor den fornsbdne kapacitet er til stede. Regnvand afledes via eksisterende ledning og regn- vandsbassin ved lokalplanområdet til Brabrand S0. Brandhaner skal opstilles i ncbdvendigt omfang. Anden Planlæsnins for området Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 3 brand-arslev kommune, godkendt af boligministeriet for Bra- den 2. juli 1957, som ophæves for den del, der vedrsb- rer lokalplanområdet.

17

18 2.7 Tillæs nr. 57 til kommuneplanen for Arhus kommune Baggrunden for tillægget til kommuneplanen er 0n- et ske fra Brabrand Boligforening om ombygning af et bu- tikscenter til almennyttige boliger. Butikscenteret har været vanskeligt at udleje siden opf0relsen af det nærliggende Gellerup Center (City Vest). Endvide- re er det hensigten at opfare en overbygning på det bagved butikscenteret beliggende garageanlæg med hen- blik på at indrette ungdomsboliger. Projektforslaget må anses for at være i overensstem- melse med kommuneplanintentionerne for så vidt, at der med forandringerne vil tilfares området nye oplevelsesmæssige og aktivitetsskabende kvaliteter. Forslaget er derimod i uoverensstemmelse med planintentioner og rammebestemmelser i forhold til hvordan forandringerne kan give sig udtryk, da der ikke er åbnet mulighed for opforelse af nyt etageareal til boligformål. Tillægget til kommuneplanen åbner således mulighed for opfarelse af nyt etageareal til boliger i forbindelse med ombygning af eksisterende fællesbygninger. På baggrund af kommunale ansker åbnes der endvidere mulighed for opfarelse af nyt etageareal til daginstitutionsformål i området. Tillægget medf0rer en opdeling af delområde BO i delområderne BO og BO med en

19 2.8 afgrænsning mellem områderne som vist på bilag 2A. For delområde BO gælder herefter falgende bestemmelser i planlægningen: Delområde BO Planintentioner Det er hensigten, at området fortsat skal anvendes som etageboligområde, men at det kan undergå visse forandringer med henblik på, at der tilfares nye oplevelsesmæssige og aktivitetsskabende kvaliteter. Forandringerne kan give sig udtryk i ændring af bygningsfacader, ombygning af fællesbygninger, ændret indretning af udearealer, omlægning af det lokale stinet og ændring af et mindre antal boligers anvendelse. Rammebestemmelser 1. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i boligområdet uden gener for omgivelserne. Er- hverv omfatter butikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder m.v. For erhverv og offentlige formål gælder ved eta- blering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke må forages nævneværdigt. Der forudsættes endvidere en til- pasning til omgivelserne med særlig hensyn til

20 2.9 bygningsstarrelse, udformning, parkering og ad- gangsforhold, således at områdets præg af bolig- område ikke ændres. 2. Området er principielt udbygget, men den nuværen- de bebyggelsesprocent kan forages i forbindelse med ombygning af eksisterende fællesbygninger til boliger, erhverv eller fælles formål for områdets beboere, eller ved opfarelse af ny bebyggelse til fælles formål for områdets beboere eller offentlige formål i form af daginstitutioner. 3. Etagebebyggelsen langs Karensvej og Sigridsvej må ikke opfares med mere end 4 etager. Etagebebyggelsen langs Astridsvej må ikke opf0res med mere end 8 etager. Bebyggelsen langs Ingasvej må ikke opfares med mere end 2 etager med udnyttet tagetage. Nye bygninger til fælles- og offentlige formål må ikke opfares med mere end 1 etage.

21 2.10 Som en konsekvens af at den sydlige del af delområde BO udskilles fra delområdet, ændres rammebestemmelsernes stk. 3 for delområdet, således at afsnit der vedramer Skovgårdsparken udgår. For delområderne BO og BO gælder herefter folgende i planlægningen: Delområde BO BO Planintentioner Med henblik på at tilfore nye oplevelsesmæssige og aktivitetsskabende kvaliteter, åbnes der mulighed for, at området kan undergå visse forandringer. Forandringerne kan give sig udtryk i opdeling af de storste boliger, ændring af bygningsfacader, ændret indretning af udearealerne, omlægning af det lokale stinet og ændring af et mindre antal boligers anvendelse. i en del af området har der været iværksat fysiske og sociale eksperimenter, og det skal ved lokalplanlægning sikres, at sådanne fortsat kan finde sted i henhold til ovenstående. Det er hensigten, at en evt. omdannelse skal ske ud fra en samlet plan indeholdende såvel fysiske so- som ciale aspekter, således at samtlige relevante forhold er belyst i forbindelse med lokalplanlægningen.

22 2.11 Rammebestemmelser 1. Områdets anvendelse fastlæggges til boligformål i form af etageboligbebyggelse. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i boligområdet uden gener for omgivelserne. Erhverv omfatter butikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder m.v. For erhverv og offentlige formål gælder ved eta- blering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke må forages nævneværdigt. Der forudsættes endvidere en til- pasning til omgivelserne med særlig hensyn til bygningsstarrelse, udformning, parkering og ad- gangsforhold sådan, at områdets præg af boligom- råde ikke ændres. Der kan desuden opfares og indrettes lokaler til fællesfaciliteter for områdets beboere. 2. Området er principielt udbygget, men den nuværende bebyggelsesprocent kan forages, såfremt det etageareal, der herved kan opfares, anvendes til fælles formål for beboerne. 3. Bebyggelse i delområde BO med adgang fra Gudrunsvej må ikke opfares med mere 8 end etager. Bebyggelse i delområde BO med adgang fra Bentesvej og Dortesvej må ikke opfames med mere end 4 etager.

23 2.12 Bebyggelsen i delområde BO, Hejredals- parken, må ikke opfares med mere 4 end etager. Delområde BL er ved en teknisk fejl blevet indtegnet i kommuneplanen med en forkert afgrænsning, den korrekte afgrænsning fremgår af bilag 2 og 2A. Ligeledes er der angivet et forkert vejnavn i rammebestemmelsernes pkt. 3. De korrekte bestemmelser for delområderne BL og BL er således som falger: Delområde BL BL Planintentioner Det er hensigten at decentralisere den private of- og fentlige service, hvorfor delområdet - umiddelbart op til et overordnet stinet og en adgangsvej - er udlagt til blandet område. Rammebestemmelser 1. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål. Erhverv om- fatter butikker, servicevirksomheder, mindre fremstillingsvirksomheder m.v., som kan indpasses i området uden gener for omgivelserne. 2. Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige Bebyggelse vest for hovedstien i delområde

24 BL må ikke opfares med mere end 4 eta- ger, mens bebyggelse ast for hovedstien undtagen svammehallen må opfares med en hojde på max. 6,OO m. Bebyggelse i delområde BL nord for In- gersvej må ikke opfares med en hajde på mere end 6,OO m - mens bebyggelse syd for Ingersvej ikke må opfares med mere end 4 etager.

25

26 LOKALPLAN NR SKOVGhDSPARKEN I BRABRAND F O ~ L Denne lokalplan har til hovedformål: at at at at at sikre områdets fortsatte anvendelse til boligformål i form af etageboliger, sikre, at et nærmere afgrænset areal i den sydlige del af området kan anvendes til ungdomsboliger, almennyttige boliger, offentlige formål, fælles formål for områdets beboere, butikker og overdækket parkeringsareal, sikre, at beliggenheden og retningslinierne for anvendelsen af friarealer for områdets beboere fastlægges, sikre, at der i begrænset omfang kan placeres daginstitutioner og bygninger til fælles formål ler, på de fælles friarea- der gennemfsres en sådan grad af ensartethed i boligernes udformning, så bebyggelsen fremtræder som harmoniske enheder.

27 OMFbiDE OG OPDELING Stk. 1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på ma- trikelkortet, bilag nr. 3, og omfatter matr. nr. Ib', Gellerup By, Brabrand, Ilb, llcd, ilce, 11C9, ilcf, ilch, 1lCi, ilcv, ilcx, ilcy, ilcz, 1ldC, umatrikuleret vejareal Ka- rensvej, samt del af vejareal mrkttagtr In- gasvej, Brabrand By, Brabrand, samt alle parceller, der efter udstykkes i området. Se fodnote 1. Stk. 2. Lokalplanområdet opdeles i områderne I, II, III og IV som vist på lokalplankortet, bilag nr. 4. Se fodnote ANVENDELSE Område I Stk. 1. Områdets anvendelse fastlægges til etagebo- ligbyggeri i form af almennyttige boliger og ungdomsboliger. Området kan desuden anvendes til offentlige formål i form af daginstitu- tioner og fælles formål for områdets bebo- ere. 1) Den najagtige grænsedefinition findes på materiale hos Stadsingeniarens forvaltningsafdeling

28 3.3 Stk. 2. Magistratens 2. afdeling kan tillade, at be- boerne fra deres bolig driver sådan er- hvervsvirksomhed som almindeligvis udaves i boligområder - f.eks. fris0rsalon, læge, tegnestue-, og revisorvirksomhed. En forud- sætning er dog, at virksomheden ikke vil gi- ve ulemper for de omboende ved væsentlig 0- get parkering, trafik eller på anden måde er til gene. Stk. 3. Den nordligste del af området skal anvendes til fælles friareal for område I. Område II Stk. 4. Områdets anvendelse fastlægges til etagebo- ligbyggeri. Stk. 5. Magistratens 2. afdeling kan tillade, at be- boerne fra deres bolig driver sådan virksom- hed, som almindeligvis kan i boligom- råder f.eks. læge-, tegnestue- og revisorvirksomhed. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig 0get parkering, tra- fik eller på anden måde er til gene. Stk. 6. Magistratens 2. afdeling kan endvidere til- lade, at området anvendes til offentlige formål og til fælles formål for områdets be-

29 3.4 boere, samt at der i området, i bebyggelsens stueetage, etableres dagligvarebutikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder. For erhverv og offentlige formål gælder ved etablering, udvidelse eller ændret benyttelse, at belastningen af det lokale vejnet ikke må forages nævneværdigt. Det forudsættes endvidere, at der sker en tilpasning til omgivelserne med særlig hensyn til virksomhedens eller institutionens omfang, udformning, adgangs- og parkeringsforhold, således at området bærer præg af at være et boligområde. Område III Stk. 7. Områdets anvendelse fastlægges til fælles friareal for beboerne i Skovgårdsparken. Det er hensigten, at området skal undergå visse forandringer, således at der nyetableres boldbane, vanddam, legeplads m.v. samt ændrede stiforbindelser. Den ændrede indretning af de fælles friarealer skal ske efter en samlet plan, der skal godkendes af magistratens 2. afdeling og af magistratens 1. afdeling, park- og kirkegårdsforvaltningen.

30 3.5 Fællesbestemmelser for områderne II oq III Stk. 8. Der kan i området med godkendelse fra ma- gistratens 2. afdeling opfares nyt etageareal til fælles formål for områdets beboere og til offentlige formål i form af daginstitutioner. Område IV Stk. 9. Områdets anvendelse fastlægges til fælles friareal i form af regnvandsbassin. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 10. Med magistratens 2. afdelings godkendelse kan der opfares bygninger til områdets tek- niske forsyning UDSTYKNING Stk. 1. Udstykning i lokalplanområdet kan kun ske efter en af magistratens 2. afdeling godkendt udstykningsplan.

31 VEJ- OG STIFORHOLD Stk. 1. På lokalplankortet, bilag 4, er med raster vist det areal, der er udlagt til: gangsti a-b, 3 m bred Stk. 2. Ved ny boligbebyggelse skal der reserveres areal til parkeringsformål, svarende til mindst: 1,5 bilplads pr. bolig, 1,0 bilplads pr. bolig under 50 m2, 0,5 bilplads pr. ungdomsbolig TEKNISK FORSYNING Stk. 1. Nyt byggeri i området har pligt til at til- slutte sig og aftage varme fra Arhus kommu- nale værker på værkets til enhver tid gæl- dende betingelser BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Område I Stk. 1. Nyt etageareal må kun opfares indenfor de på lokalplankortet, bilag 4 viste byggefelter.

32 3.7 Stk. 2. Indenfor byggefelt opfares i 1 må bebyggelsen hajst 1 etage med udnyttet tagetage. Bygningshajden må ikke overstige 8,5 m. Stk. 3. Indenfor byggefelt 2 må bebyggelsen hajst opfares i 2 etager med udnyttet tagetage. Bygningshajden må ikke overstige 11,5 m. Område II. Stk. 4. Området er principielt udbygget, men det nu- værende antal etagemeter kan forages, så- fremt den bebyggelse, der herved opfares, anvendes til fælles formål for områdets be- boere eller til offentlige formål i form af daginstitutioner. Stk. 5. Etagebebyggelsen langs Karensvej og Sigrids- vej må ikke opfares med mere 4 end etager. Etagebebyggelsen langs Astridsvej må ikke opfares med mere end 8 etager. Dog må etagebebyggelsen på Astridsvej 1, 3 og 5 ikke opfares med mere end 4 etager. Fællesbestemmelser for områderne II oq III Stk. 6. Der må i områderne samlet maksimalt opfares m etageareal med 1 etage foruden evt. kælder og en maksimumsh0jde 6,5 på m.

33 3.8 Stk. 7. Bebyggelse i området må kun ske på grundlag af en af magistratens 2. afdeling godkendt plan. Planen skal redegare for: Placering af eventuelle bygninger til fælles formål for områdets beboere eller til dag- institutionsformål. Bygningsprofiler, facader og materialer. 8. BEBYGGELSENS UDSEENDE Stk. 1 Bebyggelsen i område I skal fremstå som en helhed. D.v.s. at de eksisterende bygninger ved ombygning og tilbygning skal tilfares et ensartet præg med hensyn til arkitektur, ma- teriale- og farveanvendelse. Bebyggelsen skal efter ombygning fremstå med sadeltage. Stk. 2. Bebyggelsen i område II skal ved eventuelle renoveringer tilfares et ensartet præg med hensyn til tagudformning, facadebeklædning, adgangsforhold m.v. Stk. 3. Eventuel ny bebyggelse i områderne II og III skal udformes i harmoni med den 0vrige bebyggelse efter en af magistratens 2. afdeling godkendt plan jf. B 7, stk. 2.

34 3.9 Stk. 4. Skiltning og reklamering må kun finde sted med tilladelse fra magistratens 2. afdeling i hvert enkelt tilfælde. Stk. 5. UdendBrsantenner skal anbringes på bygninger og må hoj st rage O, 50 m op over disses h0- j este punkt ST0JMÆSSIGE FORHOLD Stk. 1. Ved etablering af virksomheder og offentlige institutioner skal det sikres, at de ikke påfarer omgivelserne et stajniveau, som o- verstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens st8jbestemmelser SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse må ikke tages i brug f0r: Stk. 1. den i 5 6 nævnte tilslutning til Arhus kom- munale værkers fjernvarmeværk har fundet sted, Stk. 2. det i 3, stk 3 nævnte friareal er anlagt.

35 OPHIEVELSE AF BYPLANVEDTÆGT Stk. 1. Den under 2. juli 1957 af boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr. 3 for Brabrand- lirslev kommune ophæves for den del, der ved- r~rer lokalplanområdet.

36

37

38 3.11 Foranstdende er vedtaget som forslag til lokalplan nr. 395 i msdet den //.J- /9$9 Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i p&&den fra Foranstaende er vedtaget som lokalplan nr. 395 i m0- det den /o. m._- v i.ggjort d

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 012 Erhvervsområde langs Silkeborgvej i Harlev-Framlev Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 840 KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1979 Arhus kommune Lokalplan nk: \ Erhvervsområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere